You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 27, 2015 - 17:00
Sted: Byrådssalen
 • Pkt. 141 Spørgetid

  spoergsmaal_fra_kirsten_bielce_-_vedr._indgaaelse_af_lokalaftale_med_roskilde_laererforening.pdf

  Pkt. 141

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Der er indkommet spørgsmål fra Kirsten Bielce vedrørende indgåelse af lokalaftale med Roskilde Lærerforening.
  Brevet i sin fulde ordlyd er vedhæftet dagsordenen.

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 141

  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 142 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 142

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 142

  Kaj V Hansen (A) havde lovligt forfald. Anne-Dorte Nygaard var indkaldt som stedfortræder.
  Anna Bondo Nielsen (Ø) havde lovligt forfald, Torben Ankjærgaard (Ø) var indkaldt som stedfortræder.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen

 • Pkt. 143 Anmodning om optagelse af sag om indkøb af persontransport

  Pkt. 143

  Anmodning om optagelse af sag om indkøb af persontransport

  Sagsnr. 270895 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Jeppe Trolle (B), Karim Arfaoui (A), Birgit Pedersen (F) og Henrik Stougaard (Ø) har på vegne af A, B, F og Ø’s byrådsgrupper anmodet om at få optaget følgende på byrådets dagsorden til beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jeppe Trolle (B), Karim Arfaoui (A), Birgit Pedersen (F) og Henrik Stougaard (Ø) har på vegne af A, B, F og Ø’s byrådsgrupper anmodet om at få optaget følgende på byrådets dagsorden til beslutning:
  "Baggrund
  Forslag til byrådsbeslutning fra Enhedslisten’s, SF’s, Radikales og Socialdemokraternes byrådsgrupper.
  Udviklingen med stadigt mere omfattende internationalisering af økonomien har vist sig at føre til et voksende pres på løn- og arbejdsforhold i bl.a. Danmark. Det ses f. eks. i bygge- og anlægsbranchen, hvor en række kommuner derfor har truffet beslutning om at udbygge deres indkøbspolitik med konkrete betingelser og kontrolforanstaltninger, så mulighederne for social dumpning begrænses. Imidlertid er andre brancher også i risiko for at blive mål for selskaber, der nægter at tegne overenskomster eller tilbyder lønninger, man ikke kan leve for i Danmark. Flytrafikken og anden transportvirksomhed på tværs af landegrænserne er særligt sårbare i den forbindelse.
  Indstilling
  I forlængelse af byrådets tidligere beslutninger om at modarbejde social dumpning, foreslår undertegnede derfor, at byrådet vedtager følgende:
  ”Byrådet præciserer, at Roskilde Kommunes indkøbspolitik, i forhold til overholdelse af ILO konvention nr. 94 om arbejds- og lønvilkår, også gælder ved ethvert indkøb af transportydelser, uanset indkøbets omfang.”
  På vegne af Enhedslisten’s, SFs, radikales og Socialdemokraternes byrådsgrupper
  Henrik Stougaard, Birgit Pedersen, Jeppe Trolle, Karim Arfaoui"

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015

  Økonomiudvalget, 27-05-2015, pkt. 249

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende Jeppe Trolle.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 143

  Forslaget blev sat til afstemning for stemte 21 bestående af A, B, F, Ø og O. Imod stemte 10 bestående af C og V.
  Forslaget blev herefter godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen

 • Pkt. 144 Ændret vurdering af pris- og lønudvikling i 2015

  Pkt. 144

  Ændret vurdering af pris- og lønudvikling i 2015

  Sagsnr. 270035 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  KL’s seneste pris- og lønskøn viser, at forventningerne til lønudviklingen i 2015 nu ligger lavere end ved budgetlægningen for 2015. Budgettet vil således kunne reduceres med 16,85 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gennemføres en tilretning på 16,85 mio. kr. som følge af lavere lønudvikling i 2015.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetlægningen for 2016 er der fra KL’s side meldt nye og lavere lønskøn ud, hvilket har konsekvenser for det forventede forbrug i budget 2015.
  De tildelte 2015-budgetter er baseret på en højere forventning til lønudviklingen, end vurderingen fra KL’s side er nu, og det er derfor muligt at reducere budgetterne i indeværende år med 16,85 mio. kr.
  Reduktionen vil i praksis ske på de centrale lønpuljer, hvor der tidligere var afsat 2 pct. som med de nye lønskøn i stedet skal være 1,38 pct. Den foreslåede budgetreduktion vil derfor ikke medføre ændringer i de allerede tildelte lønbudgetter på institutioner og i afdelinger.

  Økonomi

  Sagen medfører umiddelbart en forbedring af kassebeholdningen på 16,85 mio. kr. i 2015. Senere på året (august) midtvejsreguleres en række overførselsudgifter m.v. i henhold til aftalen mellem KL og regeringen. Der forventes bl.a. afsat flere penge til flygtninge. Midtvejsreguleringen er tidligere blevet kædet sammen med besparelser som følge af lavere lønskøn. Det er derfor muligt, at besparelsen som følge af det lavere lønskøn helt eller delvis vil skulle finansiere merudgifter på andre områder.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 214

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 144

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 145 I/S Hedeland - Regnskab 2014

  Pkt. 145

  I/S Hedeland - Regnskab 2014

  Sagsnr. 58787 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for I/S Hedeland for året 2014 er sammen med revisionsberetning nr. 8 af 12. marts 2015 fremsendt til endelig godkendelse hos interessenterne med oplysning om, at bestyrelsen har godkendt regnskabet den 20. marts 2015.
  Roskilde Kommune er interessent sammen med Greve og Høje-Tåstrup Kommuner, hver med 1/3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for I/S Hedeland for 2014 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Udgiftsregnskabet for 2014 udviser et driftsunderskud på 317.140 kr., som finansieres af det opsamlede overskud, som ved udgangen af 2014 udgør 1.631.287 kr.
  Driftsunderskuddet på 317.140 kr. består af underskud på ordinær driftsvirksomhed på i alt 131.182 kr., ekstra ordinære udgifter på 12.718 kr. samt en mindreindtægt/merud-gift på renter på 173.240 kr., som vedrører afkast af formueforvaltning vedr. ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler.
  Merforbruget på ordinær drift kan hovedsagelig henføres til fast ejendom.
  Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 41.190 kr. Merforbruget er finansieret af interessenternes opsamlede anlægsindskud. Ved udgangen af 2014 er der en rest på 850.792 kr.
  De opsamlede midler vedrørende drift og anlæg indgår som en del af egenkapitalen.
  Det fremgår af revisionsberetning nr. 7 af 6. marts 2014, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold overfor regnskabet eller bemærkninger i øvrigt af betydning for revisionspåtegningen.
  Regnskabet incl. revisionsprotokollat ligger på sagen med brevid 2093670.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 215

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 145

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 146 Nationalparkweekend

  nationalpark-kampagne_2015.pdf budget_nationalpark_-_weekend.pdf

  Pkt. 146

  Tilskud til indvielse af nationalparken Skjoldungernes Land

  Sagsnr. 241041 Byrådet punkt

  Resume

  Indvielse af Nationalparken Skjoldungernes Land afvikles den 20. og 21. juni 2015. I den forbindelse har styregruppen og bestyrelsen for Nationalparken arbejdet med et forslag fra de tre kommuners borgmestre - Roskilde, Lejre og Frederikssund - om at lave en særlig kampagne til markering af den nye nationalpark overfor borgere og presse. Der skal tages stilling til et kommunalt tilskud på 110.000 kr. til denne begivenhed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kampagnen finansieres med kr. 110.000 fra puljen til erhvervs- og turismetiltag under udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På styregruppe- og bestyrelsesmøderne den 13. februar 2015 i Skjoldungernes Land blev et forslag fra borgmesterside om en særlig kampagne til markering af den nye nationalpark overfor borgere og presse drøftet.
  Efterfølgende er initiativet blevet drøftet med de relevante parter i nationalparken: den nye nationalparkbestyrelsesformand, museerne m.fl., FormidlerForum samt de tre Visitorganisationer i Roskilde, Lejre og Frederikssund.
  En kampagnestyregruppe er dannet, bestående af nationalparkens bestyrelsesformand og projektchef, en repræsentant for VisitLejre, en for VisitFrederikssund og to for VisitRoskilde.
  Styregruppen er kommet frem til følgende koncept, som der ønskes økonomisk opbakning til. Det foreslås at dele nettoudgiften mellem kommunerne i forhold til fordelingen af arrangementerne i kommunerne, således at fordelingsnøglen 4/9 - 4/9 - 1/9 anvendes. Det svarer til 110.000 kr. for hhv. Roskilde og Lejre og 27.500 for Frederikssund Kommune.
  Midsommer i nationalparken afvikles den 20. og 21. juni 2015. Der ønskes om muligt tilbudt i alt op til 21 ture/arrangementer med guider: 6 busture, 4 trekking-ture, 2 mountainbike-ture, 6 sejladser samt 3 forudgående, appetitvækkende ”rejseforedrag”. Hertil kommer mulighederne for at opleve parken på egen hånd med støtte i national-parkens hjemmesider, apps og landskabsfoldere. Der optrykkes kampagnemateriale og en introduktionsfolder om nationalparken, ligesom arrangementet vil blive markant markedsført. Der er vedlagt et notat om kampagnen samt et budget for arrangementet til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. De 110.000 kr. bevilges efter aftale med UVEG´s formand Lars Lindskov fra UVEG`S pulje til understøttelse af erhvervs- og turismetiltag.

  Økonomiudvalget, 27-05-2015, pkt. 250

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 146

  Joy Mogensen bad byrådet om at tage stilling til hvorvidt hun er inhabil ved behandlingen af sagen. Dette blev sat til afstemning: For at Joy Mogensen kunne deltage ved behandlingen stemte 30. Annie Larsen (V) stemte imod.
  Herefter blev punktet godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 147 Folkeskolereformudvalgets anbefalinger for at mindske betydningen af social baggrund

  folkeskolereformudvalgets_anbefalinger_til_strategi_for_at_mindske_betydningen_af_social_baggrund_for_de_faglige_resultater.pdf

  Pkt. 147

  Folkeskolereformudvalgets anbefalinger for at mindske betydningen af social baggrund

  Sagsnr. 248798 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Folkeskolereformudvalget har udarbejdet anbefalinger til strategi for, hvordan folkeskolen kan mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater, som er et af de tre nationale mål med folkeskolereformen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at strategi for at mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2014-17 at nedsætte et Folkeskolereformudvalg som et midlertidigt §17, stk. 4 udvalg med borgmesteren som formand. Folkeskolereformudvalget har deltagelse af en repræsentant fra hvert af byrådets partier og repræsentation af eksterne parter. Skole- og Børneudvalget deltager på hvert andet møde.
  Folkeskolereformudvalget har den 22. april 2015 godkendt, at anbefaling til strategi for at mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater sendes videre til godkendelse i byrådet.
  Folkeskolereformens tidligere anbefalinger indeholder også mål og indsatser, der mindsker betydningen af social baggrund. Forslaget, der fremgår af bilag, anbefaler, at de allerede vedtagne mål og strategier suppleres med:
  Hovedstrategi for at mindske betydningen af social baggrund for faglige resultater er, at
  - der er etableret sammenhængende indsatser for den enkelte elev i et konstruktivt samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale
  - der anvendes nye og varierede undervisningsformer
  - den understøttede undervisning (kan) tilrettelægges tværfagligt,
  - der er fokus på styrket forældresamarbejde imellem forældrene og et styrket skole/hjem samarbejde i dialogen om barnets læring samt opgaver, der skal løses i samarbejde mellem forældre og børn
  - faglig fordybelse anvendes til at skabe et læringsrum, hvor eleverne har lyst til at være og komme, og som understøtter alle børnenes individuelle læringsmål uanset social baggrund,
  - det sikres, at alle børn når deres individuelle læringsmål indenfor skoletiden,
  - der samarbejdes tværfagligt om og med børn, der har brug for særlig støtte, og at relevante ressourcepersoner inddrages,
  - den åbne skole og inddragelse af det omkringliggende samfund medvirker til at koble teori og praksis
  - etablere samarbejde mellem skole og klubber og ’Sjov Ferie’ med henblik på at sikre læringsforløb, også i den lange sommerferie.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 236

  Anbefales.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 147

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 148 Evaluering af innovationsprojektet "Én indgang for alle unge"

  evaluering_een_indgang_for_unge_maj_2015_pdf.pdf business_case_co-pilot.pdf social_netvaerks_analyse.pdf

  Pkt. 148

  Evaluering af innovationsprojektet "Én indgang for alle unge"

  Sagsnr. 230961 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Innovationsprojektet ”Én indgang for alle unge i forhold til uddannelse og job” er ved sin afslutning. Beskæftigelses- og Socialudvalget er politisk følgegruppe for innovationsprojektet. Evalueringen beskriver de opnåede resultater mhp, hvordan det fortsat sikres, at Roskilde Kommune understøtter og motiverer alle unge til job og uddannelse. Evalueringen anbefaler både, at UngeGuiden fortsætter og at Co-pilot-ordningen søges udbredt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. enheden UngeGuiden med samling af medarbejdere fra Jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning går fra pilotfase til forankring som enhed i Roskilde Kommune.
  2. fokus fortsat skal være på at forfølge innovationsprojektets mål, herunder
  3. en fortsat forbedring af samarbejdet omkring unge, der overgår som sag fra Ungeafsnittet til UngeGuiden
  4. samarbejdet med Rockwool Fonden om afprøvning af ny og virksomhedsrettet indsats for de unge
  5. samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne omkring fastholdelse i uddannelse, og
  6. der omplaceres i alt 125.000 kr. i 2015 og 350.000 kr. i 2016 og frem til drift (herunder husleje) fra og med september 2015 fra Beskæftigelsesindsats under Beskæftigelses- og Socialudvalget til Administration under Økonomiudvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I maj 2012 nedsatte Roskilde Kommune en tværgående arbejdsgruppe, som arbejdede med en innovativ løsning på problemet ”Hvordan understøtter og motiverer Roskilde Kommune, at alle unge i Roskilde er i uddannelse eller beskæftigelse?”. Byrådet præsenteredes i september 2012 for visionen om ”Én indgang for alle unge i forhold til uddannelse og job”, og vedtog i december 2012 afprøvning i en 2 årig periode.
  Fra januar 2013 arbejdede den politiske følgegruppe og beskæftigelsesområdet med at virkeliggøre visionen i forhold til de givne rammer. Det udmøntedes i 2 afprøvninger: Co-pilot ordningen på Peder Syv Skole, som er blevet fulgt af Skole- og Børneudvalget samt etablering af UngeGuiden, som er blevet fulgt af Beskæftigelses- og Socialudvalget. Fra 1. januar 2014 har Beskæftigelses- og Socialudvalget været politisk følgegruppe for innovationsprojektet som helhed.
  Evalueringen af innovationsprojektet er vedlagt som bilag.
  Co-pilot ordningen er afprøvet i skoleåret 2013/14 på Peder Syv Skole, og Co-pilot-projektet afsluttes maj 2015, hvor det er evalueret med gode resultater. Evalueringen peger på, at Co-pilotordningen er forebyggende både i forhold til at flere elever gennemfører 9. klasse, at flere elever klarer overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, og at færre unge har risiko for langtidsledighed. CO-pilot ordningen indgår som en af de indsatser, folkeskolereformudvalget har anbefalet, og som blev godkendt på byrådets møde 25. marts 2015.
  UngeGuiden samlede fra 2. september 2013 medarbejdere fra Jobcentret og UU i en ny enhed placeret i erhvervsskolemiljøet. UngeGuiden har gennem sit virke bevist, at det er muligt at ændre tilgangen til de unge, når de melder sig ledige, og at det gennem tværfagligt samarbejde muliggøres at tage udgangspunkt i de unges motivation. Der er i projektperioden skabt en kommunal indgang for unge, som varetager opgaven med at motivere og støtte dem på en anderledes måde end i 2012. Forvaltningen vurderer det som afgørende for ungeindsatsens fortsatte fremdrift, at enheden UngeGuiden fortsætter fra pilotfase til forankring og fortsat arbejder innovativt sammen med ungeaktører, uddannelsesinstitutioner og Ungeafsnittet om motivation og fastholdelse af unge i uddannelse og beskæftigelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. En fortsættelse af Ungeguiden finansieres af de midler, der allerede er afsat til beskæftigelsesfremme og til drift af jobcentret. Det er dog nødvendigt permanent at omplacere midler fra beskæftigelsesordninger under Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget til betaling af husleje m.v., ligesom det har været tilfældet i projektperioden, jf. nedenstående skema.

  2015 2016 og frem
  Leje af lokaler m.v. 125.000 350.000
  Beskæftigelsesordninger -125.000 -350.000
  I alt 0 0

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-05-2015, pkt. 58

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 238

  Anbefales.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 148

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 149 Boliger til hjemløse

  hjemloeseboliger_paa_stenvaenget.pdf

  Pkt. 149

  Boliger til hjemløse

  Sagsnr. 207397 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har ønsket konkret forslag til boliger til den gruppe af voksne hjemløse, som typisk har længere hjemløshed bag sig. Med budgetforliget for 2015 blev der afsat 1 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område til boliger til hjemløse. Disse midler ønskes overført til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. Forvaltningen arbejder videre med lokalisering og opførelse af 5 ”skæve boliger” på Stenvænget (mellem jernbanen og den nye retsbygning).
  2. Boligerne skal have en husleje på max. 3.500 kr./mdl. med finansiering af statstilskud til hjemløseboliger plus den 1 mio.kr., der blev afsat i budgetforliget for 2015 til hjemløseboliger.
  3. Bevillingen på 1 mio.kr. overføres fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetområde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2015 blev besluttet: ”Skæve boliger (7105) – 1 mio.kr. til udmøntning i Sundheds- og Omsorgsudvalget, således at det overvejes, hvordan hjemløses integration i fast bolig bedst understøttes”.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes forslag til boliger til den gruppe af voksne hjemløse, som har længere hjemløshed bag sig.
  Blandt længerevarende hjemløse er borgere, som ikke har en bolig, eller som har en bolig, men ikke bruger den, fordi de ikke trives i selve boligen eller oplever sig uvelkomne i boligområdet af naboerne. Blandt voksne med længerevarende hjemløshed vurderes der at være 5-7 borgere, som vil være interesseret i en ”skæv bolig”, som er billig, er placeret bynært, som ikke indebærer tæt naboskab som i en lejlighed, men alligevel giver mulighed for socialt fællesskab, og hvor der er mulighed for at holde hund.
  Der er mulighed for at søge statsstøtte på op til 400.000 kr. til opførelse af en hjemløsbolig på 40-50 m2 opført som almenbolig (dvs. beregnet til længerevarende bolig). Der er også mulighed for støtte til socialvicevært-funktion i max. 3 år. Støtten gør det muligt at have en husleje på 3.000 – 3.500 kr. om måneden, og der kan søges boligstøtte.
  Det er et opmærksomhedspunkt, at flere af borgerne ikke er ønsket i eksisterende boligselskaber pga. tidligere gæld m.v. Forvaltningen undersøger mulighederne for, at en almennyttig boligorganisation eller anden part vil administrere boligerne og lejemålene, men det kan vise sig hensigtsmæssigt, at det er Roskilde Kommune, der selv står for dette.
  Erfaringerne med ”skæve boliger” blandt en række kommuner er:
  - at boliger kan opføres til mellem 600-800.000 kr. afhængig af størrelse, byggestandard, udstyr m.m.,
  - at det kan lykkes at fastholde over 80 % af borgerne i deres nye bolig,
  - at en social vicevært ikke altid vil være tilstrækkelig. Eksempelvis har det været nødvendigt at ændre fra en viceværtfunktion til at have to fuldtids-hjemmevejledere til stede samtidig til ti boliger i Thorsholm, Høje Taastrup. Samme erfaring er også gjort i Aalborg Kommune.
  Efter en 3-årig etableringsperiode med statslig støtte til en social vicevært vil der være erfaring med det fremtidige behov for støtte.
  I den videre planlægning vil de relevante hjemløse-borgere blive inddraget. I forhold til selve boligerne vil forvaltningen gå i dialog med bl.a. Rockwool ift. opførelse af billige kvalitetsboliger.
  I bilaget er vist eksempel på lokalisering ved Stenvænget af en sådan type hjemløseboliger i Roskilde by. Lokaliseringen forudsætter, at den gældende lokalplan ændres, så området bliver boligområde i stedet for grønt område. Udarbejdelse af lokalplan kan tage et års tid. Der er mulighed for, at der skal indarbejdes støjreduktion af boligerne. Der forelægges efterfølgende lokalplan-sag til Plan- og Teknikudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der overføres 1 mio.kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetområde. De økonomiske konsekvenser vil blive beskrevet i en efterfølgende beslutningssag, når der foreligger mere konkret vurdering af udgifter og finansieringsmuligheder til det aktuelle anlægsprojekt og de tilknyttede driftsudgifter.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-05-2015, pkt. 60

  Anbefales.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-05-2015, pkt. 54

  Ad 3: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 239

  Anbefales.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 149

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 150 Strategi for Skolerenovering

  strategi_for_skolerenovering.pdf bevilgede_anlaegsmidler_fra_2012-2015.pdf

  Pkt. 150

  Strategi for Skolerenovering

  Sagsnr. 270119 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 29. april 2015, at der skal arbejdes videre med strategi for skolerenovering, hvor der prioriteres 17 mio. kr. årligt af allerede afsatte midler til udvendig og indvendig vedligeholdelse og 10 mio. kr. årligt til lokaleoptimering, læringsmiljøer og ventilation, samt at der investeres for i alt 48 mio. kr. til renovering af faglokaler, der bevilges som tillægsbevillinger på 16 mio. kr. årligt i 2015-2017. Arbejdet med renovering og vedligeholdelse af faglokaler skal gå i gang allerede i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Skole- og Børneudvalget efter budgetvedtagelse for 2016 får forelagt en sag for det videre arbejde med den strategiske skolerenovering,
  2. renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne igangsættes i 2015-2017 ud fra den rækkefølge, der indgår i strategien for renovering af skolerne, og
  3. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne på 16 mio. kr. i 2015. Beløbet fragår kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Ad 1-2 Skole- og Børneudvalget
  Ad 3 Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 29. april 2015, at der arbejdes videre med en strategi for skolerenovering indenfor de økonomiske rammer af 15 mio. kr. årligt i en 10årig periode fra den centrale vedligeholdelseskonto og energirenovering til udvendig vedligeholdelse af skolerne; 10 mio. kr. årligt i en 10årig periode, der afsættes til anlæg af lokaleoptimering, læringsmiljøer og ventilation på skolerne, og 16 mio. kr., der afsættes til renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne i 2015-17. Hertil kommer at der i den samlede strategi indgår 2 mio. kr. årligt fra skolernes decentrale vedligeholdelsesmidler så de indgår til indvendig vedligeholdelse på de enkelte skoler, når der samtidig gennemføres udvendig vedligeholdelse.
  Byrådet besluttede, at renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne igangsættes allerede i 2015. Derfor indstilles det, at der afsættes 16 mio. kr. som rådighedsbeløb i 2015, der fragår kassebeholdningen i 2015. Der vil forud for 2016 og 2017 blive forelagt byrådet en sag om frigivelse af de 16 mio. kr. i hvert af årene til brug for renovering og vedligeholdelse af faglokaler.
  Af bilag fremgår den strategi for skolerenovering, der vil blive arbejdet videre efter, såfremt de økonomiske rammer nævnt ovenfor indgår i budgetvedtagelsen for 2016. Skole- og Børneudvalget vil efter budgetvedtagelsen, og inden årsskiftet, få en sag til behandling om den strategiske anvendelse af midlerne i 2016 og årene frem.
  I forhold til anvendelse af de 16 mio. kr. for 2015 til renovering og vedligeholdelse af faglokaler henviser forvaltningen til den rækkefølge, der er angivet i bilaget. Der er taget udgangspunkt i den prioritering Skole- og Børneudvalget behandlede den 14. januar 2014 i forbindelse med frigivelse af anlægsbevilling til renovering af skolekøkkener. Forvaltningen indstiller, at der i 2015 igangsættes renovering af faglokaler på de første fire skoler, dvs. Dåstrup, Lynghøj, Lindebjerg og Gadstrup Skole, som det fremgår af bilag.
  Forvaltningen anbefaler, at de 16 mio. kr. i 2015, og i 2016 og 2017, anvendes til renovering og vedligeholdelse af nedslidte faglokaler - skolekøkkener, biologi, fysik og idræt - med udgangspunkt i, at der søges en fælles løsning for de samme problemstillinger for at optimere anvendelsen af midlerne. Viser det sig, at de anslåede udgifter til renovering og vedligehold på de enkelte skoler bliver lavere end angivet, vil det betyde, at der i en hurtigere takt kan gås videre til renovering af faglokaler på den næste skole i oversigten.
  Renovering og vedligeholdelse af faglokalerne vil gå i gang i 2015.
  Af bilag fremgår en oversigt over de anlæg, der er gennemført de sidste tre år på skolerne i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 16 mio. kr. i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -16.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -16.000
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -16.000

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2015, pkt. 81

  Ad 1-2: Godkendt, således at der som udgangspunkt igangsættes renovering af faglokaler på Dåstrup, Lynghøj, Lindebjerg og Gadstrup skoler, og igangsætning på dele af Østervangsskolen, efter den rækkefølgeplan der indgår i strategien.
  Ad 3: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 241

  Anbefales.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 150

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 151 Forslag til politik for drift og udvikling af kommunens fysiske aktiver

  udkast_til_politik_for_drift_og_udvikling_af_kommunens_fysiske_aktiver.pdf baggrundsnotat_fysiske_aktiver.pdf

  Pkt. 151

  Forslag til politik for drift og udvikling af kommunens fysiske aktiver

  Sagsnr. 265672 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Den nuværende politik for drift og udvikling af kommunens fysiske aktiver er fra april 2012. Her forelægges et forslag til en opdatering af politikken med fem konkrete politiske mål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at politikken godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sagen fremlægges ligeledes for Klima- og Miljøudvalget.
  Den gældende politik for drift og udvikling af kommunens fysiske aktiver indeholder visioner og målsætninger for følgende områder: Bygninger og veje med underområderne vejbelægning, gade- og vejtræer samt broer. Dette foreslås suppleret med et konkret mål for de kommunale bygningers udearealer. Forslaget er vedlagt som bilag.
  I baggrundsnotatet kan der læses om den nuværende værdi af kommunens fysiske aktiver, aktivernes vedligeholdelsestilstand og det fremadrettede behov for vedligeholdelse og udvikling. På den baggrund foreslår forvaltningen følgende konkrete politiske mål:

  Bygninger:

  At det tilstræbes, at vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale bygninger ikke bliver større - og søges reduceret.

  Kommunale bygningers udearealer:

  Der iværksættes et pilotprojekt på 3 skoler med henblik på at analyse behovet for vedligeholdelse.

  Veje:

  Andelen af veje i lav standard nedbringes over en 10-årig periode (frem til 2020) til maksimalt 25 km veje i kommunen svarende til ca. 5 % af vejene.

  Gade- og vejtræer:

  Andelen af træer, der mistrives, reduceres med ca. 10 % om året, mens det samlede antal af gade- og vejtræer fastholdes eller øges.

  Broer:

  Broer og tunnelers nuværende standard opretholdes.
  Det foreslås, at målene vedrørende bygninger, veje, gade- og vejtræer samt broer indgår som en del af Resultater i Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Som udgangspunkt skal politiske mål kunne indfris indenfor budgettet.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2015 pkt. 59

  Anbefales.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-05-2015, pkt. 91

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 242

  Anbefales.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 151

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 152 Forslag om at kompensere stadeholdere på Stændertorvet

  Pkt. 152

  Forslag om at kompensere stadeholdere på Stændertorvet

  Sagsnr. 266244 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Venstre foreslår, at kommunen undlader at opkræve stadeleje på Stændertorvet for andet halvår af 2015 og første halvår af 2016, som kompensation for gener under byggearbejdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalgsmedlemmerne Lars Berg Olsen og Peter Madsen (V) har bedt om at få optaget et punkt på dagsordenen således:
  ”Forslag om at kompensere stadeholdere på Stændertorvet
  Under Stændertorvets ombygning oplever stadeholderne flere ulemper. Der er bl.a. tale om støjgener fra arbejdet, og om at stadeholderne flyttes rundt på midlertidige pladser, efterhånden som byggearbejdet skrider frem.
  Mest alvorligt er det imidlertid, at der i ombygningsperioden kommer færre kunder, og dermed oplever stadeholderne nedgang i omsætningen.
  På den baggrund foreslår Venstre, at kommunen undlader at opkræve stadeleje på Stændertorvet for andet halvår af 2015 og første halvår af 2016.
  For andet halvår af 2015 omfatter forslaget de nuværende stadeholdere. Med nuværende stadeholdere menes de stadeholdere, der har betalt stadeleje for første halvår af 2015. For første halvår af 2016 omfatter forslaget alle stadeholdere.
  Efter Venstres opfattelse bør de eksisterende stadeholdere have kompensationen som et plaster på såret for nedgangen i omsætningen og som en anerkendelse af, at de har holdt ud under ombygningen. For første halvår af 2016 har forslaget også til formål at tiltrække mulige nye stadeholdere og dermed give handelen på det renoverede torv en god start.
  Provenuet for stadeleje på Stændertorvet er 50.000 – 60.000 kr. pr. halvår. Kommunen vil derfor få en mindreindtægt på 100.000 – 120.000 kr. ved at gennemføre forslaget. Forslaget har således ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Venstres byrådsgruppe ved Lars Berg Olsen og Peter Madsen”

  Forvaltningen oplyser:

  I 2014 kunne forretningerne langs med Stændertorvet i lange perioder ikke benytte udstillingsarealerne på grund af fjernvarmearbejder og ombygningen af Stændertorvet. Derfor blev de krediteret en væsentlig del af den indbetalte leje. Forvaltningen har planlagt at en tilsvarende kreditering til de berørte forretninger i 2015.
  Man har ikke tidligere kompenseret stadeholderne på Stændertorvet, de har i hele anlægsperioden haft den samme størrelse areal til rådighed. En kompensation for nedgang i indtægt og for gener i forbindelse med byggeriet, vil kunne danne præcedens i forhold til andre anlægsarbejder på gader og pladser i hele Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Hvis Venstres forslag gennemføres, vil det betyde en mindre indtægt på 100.000 – 120.000 kr. Da indtægter indgår i den samlede driftsomkostning på vejområdet, vil det betyde en tilsvarende besparelse på den almindelige vejdrift.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-05-2015, pkt. 92

  Et flertal i udvalget bestående af A og Ø kan ikke støtte Venstre forslag.
  V og O kan støtte forslaget.
  V begærede sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 243

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 152

  V stillede følgende procesforslag:
  "Sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på at finde en model for kompensation, der tilgodeser stadeholderne på lige fod med de øvrige butikker langs Stændertorvet."
  For stemte 13 bestående af V, O og B. Imod stemte 18 bestående af C, Ø, F, og A.
  For V's oprindelige forslag stemte 12, bestående af V og O. Imod stemte 18, bestående af C, Ø, F og A. Jeppe Trolle (B) undlod at stemme.
  Forslaget blev herefter forkastet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 153 Frigivelse af anlægsbevilling til Trekronerskolen

  bilag_udbygning_af_trekronerskolen.pdf

  Pkt. 153

  Frigivelse af anlægsbevilling til Trekronerskolen

  Sagsnr. 230141 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er med budget 2015 afsat økonomi til at udvide Trekronerskolen, som ifølge de seneste befolkningsprognoser og kapacitetsvurdering udvikler sig til, og stabiliserer sig som, en 4-sporet skole. Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til ombygning og udvidelse af Trekronerskolen. Forslaget giver en sammenhængende anvendelse af lokaler til skole og SFO, som samlet betyder, at skolen vil kunne rumme det kommende antal elever i skolens distrikt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til ombygning og udvidelse af Trekronerskolen godkendes,
  2. rådighedsbeløbet for 2015 forøges ved overførelse af ikke frigivet rådighedsbeløb til Trekronerskolen fra 2014 til 2015 på 2,5 mio. kr. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2015, og
  3. der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. ved frigivelse af det reviderede rådighedsbeløb til udvidelse af Trekronerskolen i 2015.

  Beslutningskompetence

  Ad 1 Skole- og Børneudvalget
  Ad 2-3 Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den seneste kapacitetsvurdering viser, at Trekronerskolen de kommende år stabiliserer sig som en 4-sporet skole. Skolen har allerede årgange med 4 klasser, og der har de senere år været opsat midlertidige, lejede pavilloner for at have lokaler nok. Med budget 2015 blev der afsat midler til at etablere en varig løsning.
  Forvaltningen har i samarbejde med skolen udarbejdet et konkret forslag til udvidelse af lokalerne på skolerne, der tager højde for forventningerne til udviklingen i elevtallet efter den seneste befolkningsprognose, der viser, at skolen stabiliserer sig som en 4-sporet skole fra 2019. Skolen vil med forslaget få etableret nye klasselokaler og samtidig få ombygget eksisterende lokaler i indskolingen og SFO, så de kan bruges mere hensigtsmæssigt, og kan bruges til både skole og SFO aktiviteter. Fælles indskolingslokaler er også en del af den nye Klostermarksskole.
  Forslaget, der fremgår af bilag, indebærer, at der opføres mindre tilbygninger til den nuværende indskoling med nye garderober. Eksisterende garderober har fra skolens opførelse være designet for små, og derfor fungerer attraktive opholdsrum i dag som garderobe. Tilbygningerne frigiver plads til læringsmiljøer og til en mere hensigtsmæssig anvendelse af eksisterede klasselokaler, grupperum og mellemgange.
  Det forslås at omdanne de to nuværende SFO bygninger til fire klasselokaler. De nye rammer for SFO, hvor SFO-tiden er blevet kortere, og der først er børn i bygningerne fra kl. to, gør det muligt at bruge bygningerne på anden måde, når de nye garderober har frigjort kapacitet i det øvrige byggeri, hvor indskolingen opholder sig. Derudover udvides med to nye lokaler.
  For at etablere et samlet område, der kan fungere hensigtsmæssigt i forhold til morgen-SFO og som samlingssted for SFOen om eftermiddag, forslås at ombygge den eksisterende bygning med tumlesal og cafeområde. Bygningen ligger hensigtsmæssigt i samme område af skolen som indskolingen og de nuværende SFO huse, og er dermed i dag også en del af det samlede anvendte SFO-område.
  Forslaget vil løse kapacitetsudfordringen på Trekronerskolen.
  Forprojekteringen sker i 2015 og byggeriet gennemføres i 2016.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2015 på 2,5 mio. kr.
  Der er afsat i alt 16 mio. kr. til udvidelse af Trekronerskolen. Der var med budget 2013 afsat 2,5 mio. kr., som teknisk ikke er blevet overført fra 2014 til 2015. Der ansøges derfor om, at rådighedsbeløbet i 2015 forøges med de 2,5 mio. kr., der skulle have været overført fra 2014. Der er i budget 2015 afsat rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.500 -10.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -6.000 -10.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -6.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen -2.500

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2015, pkt. 76

  Ad 1: Godkendt.
  Ad 2-3: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 244

  Anbefales.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 153

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen

 • Pkt. 154 Anlægsregnskab - Energispareprojekter 2014

  Pkt. 154

  Anlægsregnskab - Energispareprojekter 2014

  Sagsnr. 269367 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for energispareprojekter 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anlægsregnskabet godkendes, og
  2. driftsbesparelsen på 515.364 kr. anvendes til nedskrivning af driftsbesparelsespuljen i 2014 og følgende år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 26. februar 2014, punkt 155, givet en anlægsbevilling på 20 mio. kr. til energispareprojekter på det borgernære område og 5 mio. kr. på det ikke borgernære område. Endvidere har byrådet godkendt en overførsel af restbevillingen på 512.000 kr. fra anlægsbevilling til energispareprojekter i 2013 til energispareprojekter på det borgernære område i 2014.
  Der er i 2014 anvendt 7.220.682 kr. på det borgernære område og 4.026.281 kr. på det ikke borgernære område. Det er i alt forbrugt 11.246.963 kr. til energispareprojekter. I forhold til den samlede anlægsbevilling i 2014 er der således et mindreforbrug på 14.265.038 kr. I udgiften på det borgernære område indgår 1,5 mio.kr. til efterisolering af tag på Jyllinge skole.
  Mindreforbruget skyldes, at Roskilde Kommune pga. brand i Jyllingehallerne var nødsaget til at stoppe den planlagte energirenovering via ESCO-aftalen.
  Den samlede besparelse, som følge af energiinvesteringerne, er 515.364 kr. pr. år.
  Besparelsen udmøntes fra 2014 og frem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Driftsbesparelsen, som følge af investeringerne, medfører reduktion af budgetter, hvor investeringerne er gennemført.
  Mindreforbruget på 14.265.038 kr. i 2014 er overført til budget 2015 i overførselssagen vedrørende anlæg, byrådet den 25. marts 2015, punkt 61.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2015 pkt. 61

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 245

  Anbefales.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 154

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 155 Anlægsregnskab for renovering af brandstationen i Jyllinge

  Pkt. 155

  Anlægsregnskab for renovering af brandstationen i Jyllinge

  Sagsnr. 269287 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der blev i 2012 givet en anlægsbevilling på kr. 2,8 mio. til renovering af brandstationen i Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for renovering af brandstationen i Jyllinge godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der blev i slutningen af 2011 konstateret skimmelsvamp i hovedhuset på brandstationen i Jyllinge.
  Efterfølgende beregninger anslåede en samlet udgift for renovering af det eksisterende hovedhus på kr. 3.360.000.
  En løsning med opførelse af en ny tidssvarende bygning blev i stedet valgt.
  På byrådets møde den 19. december 2012 blev der afsat et beløb på kr. 2,8 mio. til renovering af brandstationen i Jyllinge. Regnskabet viser et forbrug på kr. 2.798.055.

  Økonomi

  Der har været et mindre forbrug på bevillingen på kr. 1.945.
  Der er ingen kasseeffekt i 2015, da mindre forbruget er gået i kassen i 2014.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 221

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 155

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 156 Anlægsregnskab for PCB, Gadstrup Skole

  Pkt. 156

  Anlægsregnskab for PCB, Gadstrup Skole

  Sagsnr. 269195 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der blev i 2014 givet en anlægsbevilling på kr. 7,0 mio. til udbedring af for høje forekomster af PCB på Gadstrup Skole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anlægsregnskabet for PCB, Gadstrup Skole godkendes, og
  2. merforbruget på kr. 204.904 finansieres af kassebeholdningen for 2014

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af screening af skolen, hvor det blev opdaget, at PCB niveauet i indeklimaet var over de tilladelige grænseværdier, blev der foretaget en kortlægning af PCB niveauer i Gadstrup Skole - Indskolingen. Det viste sig, at den primære koncentration af PCB ligger i lysarmaturer, i de svært udskiftelige dele af tagkonstruktionen samt loftet. Saneringen blev påbegyndt i skolens sommerferie 2014.
  Loftet blev udskiftet, og de øvrige dele blev termisk strippet – dvs. opvarmet til 75 grader celsius og filtreret for at forcere afgasning af PCB. Det viser sig, at visse skjulte elinstallationer, samt meldeudstyr ikke tålte opvarmningen, og man besluttede at forny disse dele af de tekniske installationer. Herefter fik overfladen over loftet en særlig forsegling, inden etablering af det nye loft, ny belysning og den ny ventilation. Overskridelsen skyldes udskiftning af disse skjulte elinstallationer.
  Efter endt renovering kunne lokalerne anvendes igen, da bygningens indeklima ikke længere betragtes som sundhedsskadelig.
  På byrådets møde den 3. september 2014 blev der afsat et beløb på kr. 7,0 mio. til udbedringen. Regnskabet viser et forbrug på kr. 7.204.903,63.

  Økonomi

  Der har været et merforbrug på bevillingen på kr. 204.904 i 2014.
  Der er ingen kasseeffekt i 2015, merforbruget er fragået i kassen i 2014.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 222

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 156

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 157 Anlægsregnskab - salg af Ringstedgade 6

  Pkt. 157

  Anlægsregnskab - salg af Ringstedgade 6

  Sagsnr. 269480 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Ringstedgade 6, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 26. februar 2014 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 3,4 mio. kr. og bevilling til salgsomkostninger på 75.000 kr. til salg af ejendommen Ringstedgade 6.
  Ejendommen er solgt med overtagelse 1. oktober 2014 for en købesum på 3.615.000 kr. De samlede salgsomkostninger udgør i alt 82.858 kr.
  Der er hermed en nettomerindtægt på 207.142 kr.

  Økonomi

  Nettomerindtægten på 207.142 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2014.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 223

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 157

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 158 Anlægsregnskab - salg af 36 parcelhusgrunde, Trekroner område 27

  Pkt. 158158

  Anlægsregnskab - salg af 36 parcelhusgrunde, Trekroner område 27

  Sagsnr. 269591 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af 36 parcelhusgrunde i Trekroner område 27.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 31. august 2011 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 39.412.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 825.000 kr. til salg af 36 parcelhusgrunde i Trekroner område 27 – Marken og Ageren.
  Grundene er solgt af flere omgange, og den sidste er solgt med overtagelsesdag 15. marts 2015. De samlede salgsindtægter for de 36 grunde er 40.032.729 kr. De samlede salgsomkostninger udgør i alt 835.711 kr.
  Der er hermed en nettomerindtægt på 610.019 kr.

  Økonomi

  Der er i 2015 afsat en salgsindtægt på 467.000 kr. Den sidste grund er solgt for 1.088.000 kr., svarende til en positiv kasseeffekt i 2015 på 621.000 kr.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 224

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 158

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen

 • Pkt. 159 Anlægsregnskab - køb af Helligkorsvej 3

  Pkt. 159

  Anlægsregnskab - køb af Helligkorsvej 3

  Sagsnr. 269179 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for køb af ejendommen Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 24. september 2014 en anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. til købesum og købsomkostninger af ejendommen Helligkorsvej 3.
  Ejendommen er købt med overtagelse 1. oktober 2014 for en købesum på 8,0 mio. kr. De samlede købsomkostninger udgør i alt 67.727 kr.
  Der er hermed et mindreforbrug på 32.273 kr.

  Økonomi

  Mindreforbruget på 32.273 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2014.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 225

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 159

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 160 Anlægsregnskab - køb af Helligkorsvej 7

  Pkt. 160

  Anlægsregnskab - køb af Helligkorsvej 7

  Sagsnr. 269188 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for køb af ejendommen Helligkorsvej 7, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 24. september 2014 en anlægsbevilling på 9,6 mio. kr. til købesum og købsomkostninger af ejendommen Helligkorsvej 7.
  Ejendommen er købt med overtagelse 1. oktober 2014 for en købesum på 9,5 mio. kr. De samlede købsomkostninger udgør i alt 73.127 kr.
  Der er hermed et mindreforbrug på 26.873 kr.

  Økonomi

  Mindreforbruget på 26.873 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2014.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 226

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 160

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 161 Anlægsregnskab - salg af storparcel på Lysalleen, Trekroner

  Pkt. 161

  Anlægsregnskab - salg af storparcel på Lysalleen, Trekroner

  Sagsnr. 269485 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Lysalleen, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 4. september 2013 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 10.258.000 kr. til salg af storparcel på Lysalleen i Trekroner.
  Storparcellen er solgt med overtagelse 1. oktober 2014 for en købesum på 10.258.000 kr.
  Regnskabet balancerer.

  Økonomi

  Regnskabet balancerer, og der er således ingen kasseeffekt.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 227

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 27-05-2015, pkt. 161

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hasen, Anna Bondo Nielsen.

 • Pkt. 162 Ændring af købsvilkår og tilkøb af jordstykke(Lukket)