You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 27, 2017 - 17:00
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 216 Spørgetid

  Spoergsmaal_fra_Per_Rysgaard_Joergensen.pdf Spoergsmaal_fra_Jens_Poedenphant.pdf

  Pkt. 216

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Der er indkommet spørgsmål fra:
  Per Rysgaard Jørgensen
  vedrørende udviklingshæmmede borgeres mulighed for socialt og kulturel udvikling og virke, specielt i yderområderne såsom Jylling, og
  Jens Pødenphant
  vedrørende responstid for udrykninger til Jyllinge.
  Henvendelserne i deres fulde ordlyd er vedhæftet som bilag.

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 216

 • Pkt. 217 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 217

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 217

  Godkendt.

 • Pkt. 218 Valg til byrådet og regionsrådet 2017

  Notat_om_udpegning_af_valgstyreformaend_til_valgstederne.pdf Valgstyreformandens_opgaver.pdf

  Pkt. 218

  Valg til byrådet og regionsrådet 2017

  Sagsnr. 291396 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med afholdelse af valg til byråd og regionsråd den 21. november 2017, skal der udpeges valgstyrere og tilforordnede.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted incl. valgstyrerformand (i alt 95 valgstyrere)
  2. fordelingen af formandshvervene på de enkelte valgsteder besluttes,
  3. der vælges 57 politisk tilforordnede og 30 brevstemmemodtagere, som fordeles efter forholdstalsvalgmetoden efter samme princip som benyttet ved tidligere valg
  4. de kandidatlister, der opstiller, men ikke er repræsenteret i byrådet, tildeles hver en plads som tilforordnet
  5. Region Sjællands anmodning om køb af eventuel omtælling imødekommes, mod fuld kompensation for de dermed værende udgifter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Valgstyrerformænd og valgstyrere
  Til gennemførelse af valget til byrådet og regionsrådet skal der ifølge valgloven vælges 5-9 valgstyrere pr. valgsted, heraf en formand. Forvaltningen foreslår i lighed med tidligere valg, at der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted, dvs. i alt 95 valgstyrere incl. valgstyrerformænd.
  Samtidigt skal det besluttes hvilket parti, der skal have formandsposten på de enkelte valgsteder. Ved folketingsvalget den 18. juni 2015 var fordelingen følgende, som blev besluttet i enighed uden brug af forholdstalsvalgmetoden (d’Hondts metode):

  Valgsted Parti Valgsted Parti
  Roskilde Bymidte Ø Gundsølille V
  Klostermarken V Jyllinge V
  Sct. Jørgen Ø Gundsømagle O
  Hedegårdene A Baunehøj A
  Østervang A Gadstrup O
  Himmelev V Viby A
  Svogerslev V Snoldelev A
  Vindinge A Dåstrup V
  Vor Frue A Trekroner B
  Æblehaven A

  Fordelingen ud fra den d’Hondtske metode fremgår af vedlagte bilag.
  Det bemærkes, at valgformænd og valgstyrere skal forblive på afstemningsstederne, indtil optællingen er afsluttet på valgaftenen. Valgformænd og en valgstyrer fra hvert valgsted skal endvidere deltage i brevstemmegennemgang dagen før valget kl. 16-18.

  Tilforordnede

  På baggrund af erfaringer fra tidligere valg indstilles, at der i alt udpeges 57 politiske tilforordnede til valgstederne. Forvaltningen vil yderligere udpege 64 administrative medarbejdere til valgdagen samt 30 yderligere administrative medarbejdere, der skal medvirke ved stemmeoptællingen efter kl. 20. Endvidere foreslås det, at der udpeges 30 tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i hjemmene mv. Der er mulighed for at tildele halvdagsvagter til halvdelen af partiernes andel af tilforordnede.
  Fordelingen af valgstyrere, tilforordnede og brevstemmemodtagere, der udpeges af de politiske partier, sker ud fra forholdstalsvalgmetoden uden valgforbund i lighed med tidligere.
  Forvaltningen indstiller endvidere, at kandidatlister, der stiller op til byrådsvalget, men som ikke er medlem af byrådet, tildeles en plads som tilforordnet ved valget.
  Evt. ekstra fintælling af regionsvalget
  Region Sjælland forespørger, om Roskilde Kommune kan stå for en eventuel omtælling af stemmesedlerne ved regionsvalget mod betaling af de fulde omkostninger i forbindelse hermed.
  Ældrerådsvalg
  Der afholdes ældrerådsvalg i Roskilde Kommune samme dag som valg til byråd og regionsråd. Afholdelsen af ældrerådsvalget foregår denne gang som et separat fremmødevalg. Forvaltningen har tilrettelagt valghandlingen, således at der kan foregå en smidig afvikling på valgdagen, men det kan ikke udelukkes, at der kan opstå nogen ekstra kødannelse på valgstederne som følge af et ekstra fremmødevalg.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser, idet der er afsat midler i budget 2017 til byråds- og regionsrådsvalg.

  Økonomiudvalget, 06-09-2017, pkt. 346

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 218

  Godkendt.

 • Pkt. 219 De Unges Almene Boligselskab

  Oekonominotat.pdf

  Pkt. 219

  De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2016

  Sagsnr. 78112 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Regnskaber 2016 fra De Unges Almene Boligselskab for afdelinger beliggende i Roskilde Kommune, Trekroner Kollegiet, Duebrødre Kollegiet og Eriksgaard er fremsendt til kritisk gennemgang via www.almennyttigstyringsdialog.dk. Boligorganisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at afdelingsregnskaberne tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det for de tre afdelinger påset, at

  1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  3. Selskabets boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået.
  Regnskaberne er revideret af Boligselskabets revision uden revisionsmæssige forbehold overfor regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskaberne og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat for Boligorganisationen er et overskud på 598.473 kr., som er overført til arbejdskapitalen, som er positiv med 4.999.096 kr. Egenkapitalen ultimo 2016 udviser 20.272.889 kr., hvilket er en forbedring på 3.295.952 kr. fra 2015.
  Fakta for de enkelte afdelinger i Roskilde Kommune fremgår af vedlagte notat.
  Boligorganisationen er ikke hjemmehørende i Roskilde Kommune, og der er dermed ikke pligt til at afholde styringsdialogmøde. Der er ikke vurderet behov for afholdelse af frivilligt styringsdialogmøde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 357

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Jeppe Trolle.

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 219

  Godkendt.

 • Pkt. 220 Ændring af vedtægter for Bydelsforeningen Musicon

  Vedtaegtsaendringer.pdf

  Pkt. 220

  Ændring af vedtægter for Bydelsforeningen Musicon

  Sagsnr. 282246 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Bydelsforeningen Musicon har fremsendt en række ændringsforslag til sine vedtægter, som skal godkendes af byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ændringerne af vedtægterne for Bydelsforeningen Musicon godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bydelsforeningen Musicons generalforsamling har den 2. maj 2017 vedtaget en række ændringer af foreningens vedtægter. I henhold til vedtægtens § 21.4 skal ændringerne godkendes af Roskilde Byråd.
  De væsentligste ændringer fremgår af § 10,4
  ”Ingen ultimativ ejer/interessent/institution kan være repræsenteret i bestyrelsen med mere end ét medlem i bestyrelsen, hvorfor Roskilde Kommune ikke kan udpege et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer en aktør eller anden interessent, som allerede direkte eller indirekte er repræsenteret via andet bestyrelsesmedlem. Det skal således tilsikres, at bestyrelsen repræsenterer så bred en kreds af interessenter i Musicon som muligt.”
  Baggrunden for ændringen af § 10,4 er, at bydelsforeningen ikke ønsker, at samme ejer, interessent eller institution kan få mere end 1 plads i bestyrelsen, for at sikre en ligelig fordeling i bestyrelsen.
  Endvidere tilføjes i § 11, stk. 3, at bydelsforeningens maksimumsbidrag til kultur- og byliv udgør 4 kr. pr. m2 bruttoetageareal. Baggrunden er at sikre, at det beløb, der skal gå til kultur- og byliv ikke stiger voldsomt. Det nuværende beløb på 3 kr. svarer til at der opkræves et beløb på 750.000 kr. i 2016-beløb, når bydelen er fuld udbygget. Dette beløb er indeksreguleret.
  § 18,2 ændres således, at det nu fremgår, at :
  ”Bestyrelsen skal antage en administrator.
  Musicon Sekretariatet under Roskilde Kommune kan være den valgte administrator behjælpelig med den daglige drift af Bydelsforeningen.”
  Ændringen af § 18,2 må fortolkes i lyset af kommunalfuldmagtens begrænsninger, således at kommunen ikke kan udføre opgaver for en privat forening..
  Herudover er der tale om en række mindre administrative ændringer, som fremgår af bilag til sagen.
  Forvaltningen kan anbefale de foreslåede ændringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 358

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Jeppe Trolle.

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 220

  Godkendt.

 • Pkt. 221 Igangsættelse af kystbeskyttelse af Vikingeskibsmuseet

  Bilag_1_-_Tidligere_skitseprojekt_for_sikring_af_museumsoeen_og_dele_af_hallen_med_opdateret_oekonomi.pdf Bilag_2_-_Tilbud_paa_watertubes_samt_illustrationer_af_mobil_sikring_paa_museumsoeen.pdf

  Pkt. 221

  Igangsættelse af kystbeskyttelse af Vikingeskibsmuseet

  Sagsnr. 217972 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Vikingeskibsmuseet ønsker at igangsætte en mobil kystbeskyttelse af museumsøen og dele af museumshallen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at

  1. der udbetales 2,5 mio. kr. ex. moms til Vikingeskibsmuseet til etablering kystbeskyttelse af museumsøen og dele af museumshallen
  2. Vikingeskibsmuseet er bygherre for projektet og skal aflægge regnskab for anvendelse af de afsatte midler efter projektet er etableret
  3. for at skabe et optimalt fundament for den mobile sikring på museumsøen, forbedres belægningen samtidig med, at der etableres nye opholdsmuligheder
  4. restbeløb op til de afsatte 4,5 mio. kr. ex. moms reserveres som eventuelt bidrag til, at museet etablerer en mobil sikring af museumshallens nordside.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på mødet den 28. januar 2015, punkt 14, bl.a. at afsætte 4,5 mio. kr. ex. moms til Vikingeskibsmuseets sikring mod oversvømmelser. Museet har sidenhen etableret midlertidige foranstaltninger, som understøtter at glasfacaden mod fjorden kan sikres med plader i tilfælde af en stormflodshændelse og indtrængende vand kan bortpumpes fra hallen. Endvidere arbejder museet på en langsigtet løsning for at sikre museumshallen, såfremt hallen skal bevares.
  Vikingeskibsmuseet har med rådgivere og i samarbejde med forvaltningen i 2015 og 2016 fået skitseret en bygningssikring af de tre landfaste sider af museumshallen bestående af en bygningssikring, samt en sikring af museumsøen, bestående af kombineret fast mur og mobil sikring. Materialet med opdateret priser fremgår af bilag 1.
  Sikringen af museumsøen overstiger det beløb, som kommunen har afsat til sikringen og vil først kunne realiseres, når der er indhentet tilladelse fra Kystdirektoratet.
  Vikingeskibsmuseet ønsker at igangsætte den skitserede bygningssikring af de tre landfaste sider af museumshallen, men på baggrund af en afvejning af hastighed, risiko og økonomi ønsker museet, at etablere en mobil sikring af museumsøen i stedet for den tidligere skitserede kombinerede løsning. Endvidere ønsker museet ikke at etablere den tidligere skitserede sikring mod vraggods, da rådgivere vurderer, at den ikke er sikker. Samlet set ønsker museet at:
  indkøbe materiel til en mobil sikring (watertubes) på museumsøen. Denne løsning er mindre sikker, men kan etableres umiddelbart og er mere optimal ift. anvendelsen af øen. Illustrationer og tilbud fremgår af bilag 2.
  etablere de skitserede bygningstekniske foranstaltninger på museumshallen sider mod land, jf. bilag 1, dog med mulighed for mindre tilpasninger i forhold til sikring af rampe til kælder og eventuelt supplement med en mobil sikring (watertubes), jf. bilag 2.
  Målet er at opnå en beskyttelse allerede ved den kommende stormflodssæson.
  På museumsøen vil belægningen skulle hæves for at understøtte watertuben, og i den sammenhæng vil der blive etableret et opholdsareal i det nordvestlige hjørne af øen, mod Sagafjord. Dette understøtter byrådets beslutning af 28. januar 2015, punkt 14, om, at der ønskes etableret helhedsløsninger.
  Vikingeskibsmuseet ønsker selv at styre indkøbet, hvorfor forvaltningen anbefaler, at 2,5 mio. kr. ex. moms til indkøb af materiel og bygningssikring overføres til Vikingeskibsmuseet. Såfremt der sker justeringer ift. sikringen af hallen skal en rådgiver godtgøre at sikringen samlet set er robust. Forvaltningen vil følge projekteringen og stille krav om, at museet skal aflægge regnskab for afholdte udgifter, når projektet er afsluttet.
  Forvaltningen udfører den del af projektet, der vedrører opgradering af belægning og etablering af opholdsarealer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Byrådet har, på mødet den 18. juni 2014, punkt 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Heraf har byrådet på mødet den 28. januar 2015, punkt 14, afsat 4,5 mio. kr. ex. moms til finansiering af kystsikringen af Vikingeskibsmuseet. Der er anvendt 130.000 kr. ex. moms til skitseprojektering samt opmåling af koter på museumsøen. Der er derved 4,37 mio. kr. ex. moms tilbage til kystbeskyttelse ved og omkring Vikingeskibsmuseet.
  Museet har på baggrund af et generelt juridisk notat oplyst, at de ikke er omfattet af krav til udbud. Forvaltningen forudsætter, at museet følger udbudsreglerne ifm. etablering af kystbeskyttelsen. Museet har anmodet om, at eventuelt restbeløb reserveres til mulig mobil sikring af nordsiden af museumshallen.
  På grund af muligheden for delvis momsrefusion af anlægstilskuddet til museet, vil der blive udbetalt 3.012.048 kr. inklusiv moms. Da der er givet anlægsbevilling, kan midlerne udbetales til Vikingeskibsmuseet umiddelbart efter byrådets godkendelse.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-09-2017 pkt. 142

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 359

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 221

  Godkendt.

 • Pkt. 222 Prioritering af Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af midler efterår 2017

  Ansoegning_Automobil_Sports_Klubben.pdf Ansoegning_GSGIF_Fitness.pdf Ansoegning_Gundsoelille_Fodbold.pdf Ansoegning_Gundsoemagle_Landsbyraad.pdf Ansoegning_Himmelev_Rideklub_1.pdf Ansoegning_Himmelev_Rideklub_2.pdf Ansoegning_Himmelev_Veddelev_Boldklub.pdf Ansoegning_Idraetsforeningen_Ahorn.pdf Ansoegning_Jyllinge_Boxing_Team.pdf Ansoegning_Jyllinge_Sejlklub.pdf Ansoegning_KFUMs_Boldklub_Roskilde.pdf Ansoegning_Roskilde_Bueskytteklub.pdf Ansoegning_Roskilde_Golf_Klub.pdf Ansoegning_Roskilde_Pigefodbold.pdf Ansoegning_Roskilde_Ring_Disc_Golf_Klub.pdf Ansoegning_Roskilde_Roklub.pdf Ansoegning_Roskilde_Sejlklub_1.pdf Ansoegning_Roskilde_Sejlklub_2.pdf Ansoegning_Svogerslev_Tennisklub.pdf Ansoegning_Viby_Idraetsforening.pdf Ansoegning_Vindinge_Idraetsforening.pdf Ansoegning_Vindinge_Rideklub.pdf Ansoegning_Vor_Frue_IF.pdf Roskilde_Idraets_Unions_kommentarer.pdf Notat_over_ansoegere_efteraar_2017.pdf

  Pkt. 222

  Prioritering af Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af midler efterår 2017

  Sagsnr. 287433 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Idrætsfacilitetspuljen til etablering og renovering af idrætsfaciliteter i 2017 og indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb til de foreslåede projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling finansieret af Idrætsfacilitetspuljen til følgende:

  1. 68.896 kr. etablering af fitnesslokaler i Gundsølillehallen
  2. 12.450 kr. til renovering af lydanlæg i Himmelev Rideklub
  3. 20.750 kr. til belysning af udendørsarealet i Himmelev Rideklub
  4. 20.750 kr. til floorballbander til Idrætsforeningen Ahorn
  5. 71.380 kr. til renovering af Jyllinge Boxing Teams lokaler
  6. 43.653 kr. til renovering af Roskilde Bueskytteklubs skydeanlægs stativer til skydeskiver
  7. 232.400 kr. til etablering af overdækkede udslagssteder på Roskilde Golfklubs Driving Range
  8. 9.960 kr. til renovering af Roskilde Ring Disc Golf Klubs discgolfbane i Roskilde Ring
  9. 51.460 kr. til maling af Roskilde Sejlklubs klubhus
  10. 18.364 kr. til maling af Svogerslev Tennisklubs klubhus

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er efter forårets prioritering af Idrætsfacilitetspuljens midler 0,564 mio. kr. tilbage i puljen.
  Forvaltningen har modtaget 23 ansøgninger på samlet godt 2,5 mio. kr. (skema i bilag) og har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idræts Union (RIU), der er enig i ovenstående indstillinger. RIU´s notat er vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er tale om midler afsat i budgettet. De indstillede beløb er kommunens nettoudgift.
  Ved godkendelse af ovenstående indstillingspunkter, vil der restere 0,014 mio. kr. af puljen.
  Økonomiske konsekvenser i 2017

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020

  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

  Anlæg, Idrætsfacilitetspuljen 2017 -564
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Etablering fitnesslokaler, GSGIF Fitness -69
  Renovering lydanlæg, Himmelev Ridekl. -12
  Belysning udeareal, Himmelev Ridekl. -21
  Floorballbander, Idrætsforen. Ahorn -21
  Renovering lokaler, Jyllinge Boxingteam -71
  Renovering af skydeanlæggets stativer til skydeskiver, Roskilde Bueskytteklub -44
  Overdækkede udslagssteder på driving range, Roskilde Golfklub -232
  Renovering og udvidelse af discgolfbane, Roskilde Ring Disc Golf klub -10
  Maling af klubhus, Roskilde Sejlklub -51
  Maling af klubhus, Svogerslev Tennis -18
  Idrætsfacilitetspuljen 2017 (ikke frigivet) -14
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Etablering fitnesslokaler, GSGIF Fitness -69
  Renovering lydanlæg, Himmelev Ridekl. -12
  Belysning udeareal, Himmelev Ridekl -21
  Floorballbander, Idrætsforen. Ahorn -21
  Renovering lokaler, Jyllinge Boxingteam -71
  Renovering af skydeanlæggets stativer til skydeskiver, Roskilde Bueskytteklub -44
  Overdækkede udslagssteder på driving range, Roskilde Golfklub -232
  Renovering og udvidelse af discgolfbane, Roskilde Ring Disc Golf klub -10
  Maling af klubhus, Roskilde Sejlklub -51
  Maling af klubhus, Svogerslev Tennis -18
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 120

  Anbefales.
  Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
  Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

  Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 360

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 222

  Godkendt.

 • Pkt. 223 Anlægsregnskab - HBK Hallen

  Pkt. 223

  Anlægsregnskab - HBK Hallen

  Sagsnr. 293249 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for køb af Himmelev Badmintonhal. Anlægsregnskabet vedrører udgifter til køb af hallen og istandsættelsesudgifter.
  Derudover nedskrives Roskilde Hallernes egenkapital med udgifterne, der har været afholdt i forbindelse med købet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anlægsregnskabet godkendes med et mindreforbrug på 697.540 kr., der tilgår kassebeholdningen
  2. Roskilde Hallernes egenkapital nedskrives med 2.302.460 kr., svarende til udgifterne i forbindelse med købet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 26. oktober 2016 pkt. 274 anlægsbevilling til køb af HBK Hallen på 3 mio. kr.
  Da Roskilde Kongrescenter ikke var kommunaliseret på daværende tidspunkt, var det ikke muligt at finansiere købet via deres egenkapital. Det gøres nu i anlægsregnskabet.
  Ejendommen er blevet købt for 1.975.000 kr., og der har været købsomkostninger på 27.460 kr. Derudover er der brugt 300.000 kr. til istandsættelse af hallen.
  Roskilde Kommune har købt hallen, og den overgår til Roskilde Hallerne. Derfor nedskrives deres egenkapital jf. bevillingssagen.

  Økonomi

  Sagen medfører en nettoforbedring af kassebeholdningen på 0,7 mio. kr. svarende til mindreforbruget af den samlede afsatte anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. Købsudgifterne vedrørende HBK Hallen på 2,3 mio. kr. finansieres af Roskilde Hallernes egenkapital, der således nedskrives med 2,3 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 361

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 223

  Godkendt.

 • Pkt. 224 Anlægsregnskab - salg af storparcel på Ådalen, Trekroner

  Pkt. 224

  Anlægsregnskab - salg af storparcel på Ådalen, Trekroner

  Sagsnr. 292902 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Ådalen, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 26. oktober 2016 anlægsbevilling til salgsindtægt på 11.356.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 100.000 kr. til salg af storparcel på Ådalen.
  Ejendommen er solgt med overtagelse 1. december 2016 til en salgspris på 11.356.400 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 53.000 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 47.400 kr.
  Der har i 2017 været afsat et rådighedsbeløb på 47.000 kr., men idet der ikke har været forbrug, giver det en positiv kasseeffekt i 2017 på 47.000 kr.

  Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 362

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 224

  Godkendt.

 • Pkt. 225 Anlægsregnskab - salg af Baldersvej 1

  Pkt. 225

  Anlægsregnskab - salg af Baldersvej 1

  Sagsnr. 295726 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af Baldersvej 1.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 15. juni 2016 anlægsbevilling til salgsindtægt på 8.900.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 100.000 kr. til salg af Baldersvej 1, 4000 Roskilde.
  Ejendommen er solgt med overtagelse 1. februar 2017 til en salgspris på 8.900.000 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 28.721 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede bevilling er der et mindreforbrug på 71.279 kr.
  Der har i 2017 været afsat et rådighedsbeløb på 88.084 kr. til udgifter, men idet der kun har været afholdt et forbrug på 16.805 kr., giver det en positiv kasseeffekt i 2017 på 71.279 kr.

  Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 363

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 225

  Godkendt.

 • Pkt. 226 Anlægsregnskab - salg af industrigrund på Langebjerg

  Pkt. 226

  Anlægsregnskab - salg af industrigrund på Langebjerg

  Sagsnr. 295717 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af industrigrund på Langebjerg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 21. december 2016 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.085.850 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 50.000 kr. til salg af industrigrund på Langebjerg.
  Ejendommen er solgt med overtagelse 1. april 2017 til en salgspris på 2.085.850 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 34.400 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 15.600 kr., og dermed en positiv kasseeffekt i 2017 på 15.600 kr.

  Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 364

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 226

  Godkendt.

 • Pkt. 227 Anlægsregnskab - spejderhytter, renovering

  Pkt. 227

  Anlægsregnskab - spejderhytter, renovering

  Sagsnr. 294967 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojektet renovering af spejderhytter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der afsat 3 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til renovering af spejderhytter. (FDF-spejderne i Gadstrup/Snoldelev og
  Bjarke-Gruppen).
  Der er i perioden 2014-2017 brugt 4.002.377 kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 2.377 kr. i forhold til den samlede anlægsbevilling.
  I 2017 er afsat et rådighedsbeløb på 1.964.007 kr., og afholdt et forbrug på 1.966.750 kr., svarende til en negativ kasseeffekt på 2.743 kr.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 2.743 kr. i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 121

  Anbefales.

  Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
  Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

  Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 365

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 227

  Godkendt.

 • Pkt. 228 Anlægsregnskab - kunstgræsbane Viby

  Pkt. 228

  Anlægsregnskab - kunstgræsbane Viby

  Sagsnr. 293779 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for kunstgræsbane i Viby, inkl. etablering af støjvæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 18. december 2013 punkt 304 givet en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Viby. Anlægget var klar og blev taget i brug efteråret 2014, men der var en række mindre følgearbejde pga. nabogener, disse er nu endeligt afsluttet. Det mest betydende ekstra arbejde var opførsel af en støjvæg mod de 2 nærmeste naboer.
  Da det lykkedes at lave en billigere regnvandsløsning end det normalt er muligt, kunne ekstra arbejdet holdes inden for bevillingen.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 5.932.912 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 67.088 kr.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2017 på 67.148 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 122

  Anbefales.
  Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
  Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

  Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 366

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 228

  Godkendt.

 • Pkt. 229 Indtægts- og udgiftsbevilling til forebyggelse af vold

  Tilsagn_ATV_2017.pdf

  Pkt. 229

  Indtægts- og udgiftsbevilling til forebyggelse af vold

  Sagsnr. 264499 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen om tilskud på i alt 0,8 mio. kr. til projekt Alternativ til Vold i 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2017 til projekt Alternativ til Vold.
  2. der gives indtægts- og udgiftsbevilling i 2018 og frem til projekt Alternativ til Vold under forudsætning af finanslovens vedtagelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projekt Alternativ til Vold (ATV) har i en årrække været en del af tilbudsviften i Center for Alkohol- og Stofbehandling. Tilskuddet er givet til psykologisk rådgivning af voldelige mænd og integreret volds- og alkoholbehandling. Formålet er at give de mænd der henvender sig, et behandlingstilbud, som matcher den faglige viden på familievoldsfeltet. Tilskuddet anvendes til lønudgifter til specialudannede psykologer, til videreuddannelse samt til driftsudgifter i forbindelse med rådgivning.
  Der er tidligere indarbejdet en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. årligt i kommunens budget til projekt ATV til og med 2016. Socialstyrelsen har givet tilsagn for 2017, jf. bilag. Der søges derfor indtægts- og udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2017.
  Der har siden 2007 være afsat midler til projekt ATV i finansloven. ATV i Roskilde er eneste tilbud af slagsen på Sjælland. Tilsagn om tilskuddet gives hvert år efter finansloven er vedtaget. For at der bliver overensstemmelse mellem tilskudsbeløbet og bevillingen i kommunens budget, søges der indtægts- og udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2018 og frem. Bevillingen vil udløbe, hvis tilskuddet ophører i en fremtidig finanslov.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da nettovirkningen af bevillingen er neutral. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2017 og frem.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-09-2017, pkt. 127

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Anne-Dorte Nygaard-Petersen (A).

  Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 368

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 229

  Godkendt.

 • Pkt. 230 Frigivelse af rådighedsbeløb sti Vindinge - Trekroner

  Kort_over_ruteforloebet.pdf Oekonominotat_-_sti_Vindinge_-_Trekroner.pdf

  Pkt. 230

  Frigivelse af rådighedsbeløb sti Vindinge - Trekroner

  Sagsnr. 289246 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af sti mellem Vindinge og Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til anlæg af sti mellem Vindinge og Trekroner.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2017 afsat 5 mio. kr. til anlæg af sti mellem Vindinge og Trekroner, der skal forbinde det nordlige Vindinge med Vestre Hedevej.
  Stien vil gå igennem det tidligere grusgravsområde Store Hede. Den vil få et buet forløb på ca. 1,2 km, da der er store højdeforskellige i terrænet. Stiforløbet vil få et så direkte forløb, som muligt, derved bliver den både attraktiv som rekreativ sti og skaber forbindelsen mellem Vindinge og Trekroner. Underlaget består af leret, blød/våd jord-bund på dele af strækningen, hvilket der skal tages højde for i anlægget af stien. Stien vil i første omgang blive etableret med overflade i grus og forberedt for en fremtidig fast belægning med asfalt. Efter 2 til 3 år oprettes stien i forhold til sætninger jf. blød bund og der udlægges asfalt. Stien vil ligeledes blive forberedt til belysning. Eventuel belysning skal tage højde for at det er åbent land med rigt dyreliv.
  Størstedelen af stien ønskes etableret på jord ejet af Roskilde Kommune, og en mindre delstrækning på jord ejet af Nymølle Stenindustrier A/S. Roskilde Kommune har i 2004 indgået en aftale, der sikrer forkøbsret til arealet til etablering af en sti på det meste af det påkrævede areal nord for Lillevangsvej på matrikel 17a. Der er dog behov for at opkøbe yderligere areal på matrikel 17a, samt på matrikel 15b. Arealerne er ikke længere i brug til råstofudvinding, og derfor forventes det, at der kan indgås en frivillig aftale med Nymølle Stenindustrier A/S.
  Der har været indledende dialog med FORS A/S om deres mulige ønske om at etablere fjernvarmeledninger i samme trace som stien. Anlægsarbejdet vil blive koordineret, hvis det viser sig at fjernvarmeledninger skal etableres.
  Stien vil blive tilsluttet de i forvejen etablerede stier på Vestre- og Store Hedevej. Således vil man, når stien er anlagt, have en ny forbindelse fra Vindinge til Københavnsvej og Trekroner. En mulig etape 2 – der kan forkorte ruten mellem Vindinge og Trekroner – vil være at fortsætte stien fra Vestre Hedevej direkte til krydset Københavnsvej/Marbjergvej, som signalreguleres, og derudover at etablere cykelstier langs Marbjergvej.
  Projektet forventes påbegyndt og afsluttet i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2017. Se vedhæftede økonomiskema.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 195

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 369

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 230

  Godkendt.

 • Pkt. 231 Anlægsregnskab Cyklistplan 2016

  Pkt. 231

  Anlægsregnskab Cyklistplan 2016

  Sagsnr. 293264 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende cyklistplanmidler 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 17. februar 2016, punkt 52, givet en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til cyklistplanmidler i 2016. Der er derudover overført 4.266.199 kr. i uforbrugte midler fra cyklistplan 2015. hvoraf en stor del er midler til anlæg af cykelsti langs Gulddyssevej (Gulddyssestien). Der er den 25. maj 2016 punkt 147 givet en tillægsbevilling på 3.400.000 kr. til anlæg af Gulddyssestien.
  - I 2016 er udgifterne til cyklistplanmidler hovedsageligt brugt på følgende projekter:
  - Cykelsti på Gulddyssevej
  - Cykelsti på Tingvej
  - Cykelsti i Kamstrup
  - Arealerhvervelse til cykelsti langs Store Valbyvej (Campusstien)
  - Forbedring af belægning ved Kællingehavnen på Panoramaruten
  - Kampagne for hensynsfuld cykling i gågaden
  - Udarbejdelse af cykelregnskab og ny Cyklistplan
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindre forbrug på 5.936.266,02 kr. En stor del af mindreforbruget skyldes, at udgifterne til anlæg af Gulddyssestien er afholdt i 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da mindreforbruget på 5.936.366,02 kr. i 2016 er overført til cyklistplan 2017 XA-074.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 196

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 370

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 231

  Godkendt.

 • Pkt. 232 Indtægts- og udgiftsbevillling vedr. etablering af midlertidige boliger til flygtninge

  Tilsagnsskrivelse.pdf

  Pkt. 232

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. etablering af midlertidige boliger til flygtninge

  Sagsnr. 294144 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har søgt den statslige pulje ”Bedre Rammer for at modtage og integrere flygtninge” og har fået bevilget tilsagn på 3.447.031 kr. til tilskud til etablering og leje af midlertidige boliger til flygtninge på op til 50 % af udgifterne. Da 2. del af Kurhus ikke tages i brug som forventet ved ansøgningsfristen, istandsættes denne ikke og huslejeudgiften bliver således mindre end forventet. Forvaltningen forventer derfor, at der kun vil være udgifter svarende til et tilskud på 2.221.300 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det forventede tilskud fra den statslige pulje ”Bedre Rammer for at modtage og integrere flygtninge” anvendes til finansiering af de merudgifter til etablering og leje af flygtningeboliger, som er afholdt på de ansøgte projekter, således at der afsættes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 2.221.300 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med at regeringen den 18. marts 2016 indgik aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”, blev der afsat en pulje på 150 mio. kr. – fordelt med 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017, som kommunerne kan søge til dækning af 50 % af udgifterne til etablering, ombygning og indeværende års leje af egnede tommer bygninger til midlertidig boligplacering af flygtninge.
  Tilskuddet er efter ansøgning fordelt til kommunerne med udgangspunkt i følgende kriterier:

  1. Kommunens boligpotentiale
  2. Kommunens tilgang af flygtninge
  3. Kommunens økonomiske vilkår.

  Forvaltningen har ansøgt puljen i 2017 til etablering m.v. på adresserne Rytterkær 3, Kamstrupvej (Vor Frue) og Kurhus på Sct. Hans og har fået tilsagn om et tilskud på 3.447.031 kr., men forventer kun at modtage 2.221.300 kr., da 2. del af Kurhus ikke bliver taget i brug som forudsat ved ansøgningsfristen.
  I 2016 fik kommunen efter ansøgning tilsagn om 3.041.924 kr. vedrørende anlægsudgifter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Der afsættes en indtægtsbevilling på 2.221.300 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling under etablering af midlertidig boligplacering og leje af de pågældende boliger.
  Der er givet et tilsagn om tilskud på 50 % af udgifterne til de specifikke projekter ved etablering af midlertidige boliger.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-09-2017, pkt. 126

  Anbefales.
  Gitte Simoni (O) kan ikke støtte forslaget.
  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Anne-Dorte Nygaard-Petersen (A).

  Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 367

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 232

  Indstillingen blev sat til afstemning. For stemte 28, bestående af A, B, C, V, F og Ø. Imod stemte O.
  Indstillingen blev herefter godkendt.

 • Pkt. 233 Borgerdrevne forslag

  Notat_om_borgerdrevne_forslag.pdf

  Pkt. 233

  Borgerdrevne forslag i byrådet

  Sagsnr. 293799 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forslag om forsøg med borgerdrevne forslag, hvor en gruppe borgere kan få et forslag sat på byrådets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til forsøg med borgerdrevne forslag godkendes for en 2-årig periode, hvorefter ordningen evalueres.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 14. juni 2017, at forvaltningen skal udarbejde et konkret forslag om ret for borgerne til at fremsætte forslag i byrådet - i lighed med tilsvarende ordninger i Rødovre og Albertslund kommuner.
  Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et forslag, der indfører ret til at få borgerforslag behandlet i byrådet, hvis et vist antal stemmeberettigede borgere støtter forslaget med deres underskrift, svarende til, hvad et byrådsmandat gennemsnitligt kostede ved seneste kommunalvalg, som var 1.551 stemmer). Grænsen for at få behandlet et borgerforslag sættes derfor ved 1500. Underskrifterne bag et borgerforslag skal være verificerede. Borgerforslag kan ikke omhandle genoptagelse af sager, der allerede tidligere er behandlet af byrådet eller forslag, der i øvrigt strider mod gældende lovgivning. Når et borgerforslag er fremsat, skal det behandles på samme måde, som byrådet i dag behandler medlemsforslag ifølge forretningsordenen. Borgmesteren sætter forslaget på byrådets dagsorden, hvorefter byrådet tager stilling til forslaget i henhold til de almindelige regler om medlemsforslag.
  Kommunens hjemmeside www.roskilde.dk kan understøtte ønsket om borgerdrevne forslag ved at stille digital service til rådighed, som giver borgerne mulighed for at få indflydelse på kommunen som helhed og i sit nærmiljø på alle tider af døgnet. Der oprettes et område på hjemmesiden dedikeret til borgerdrevne forslag.
  For at oprette et forslag skal borgeren på hjemmesiden udfylde en formular med oplysninger om forslaget samt oplysninger om sig selv. Forslaget vil derefter være offentligt på hjemmesiden med det samme, og det vil herefter være muligt for borgere i kommunen at stemme på forslaget. Det vil fremgå af forslaget, hvor mange stemmer det har akkumuleret, og hvor meget der skal til, før det skal behandles i byrådet.
  For at stemme på et forslag, skal borgeren på hjemmesiden udfylde oplysninger om sig selv. Stemmen vil herefter være synlig på hjemmesiden.
  Se bilag 1 for uddybende beskrivelse og designeksempler.
  Sikkerhed og verificering
  Når en borger opretter eller stemmer på et forslag, skal vedkommende udfylde følgende oplysninger om sig selv: Navn, mailadresse, adresse. Kun borgerens navn vises offentligt på hjemmesiden.
  Hjemmesidesystemet gemmer data, som vil være tilgængelige for hjemmesideredaktører med særlig adgang. Når et forslag enten er forældet eller vedtaget, kan data journaliseres i FICS og skal herefter slettes fra hjemmesiden. Forvaltningen foretager løbende stikprøvekontrol for at sikre, at ordningen ikke bliver misbrugt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet opgaven forventes at kunne løses inden for rammen af afsatte midler til IT.

  Økonomiudvalget, 06-09-2017, pkt. 347

  Anbefales.
  Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Supplerende sagsfremstilling:

  Forvaltningen foreslår i vedlagte notat, at indgangen til siden over borgerdrevne forslag placeres på www.roskilde.dk under ”Kommunen”, området ”Få indflydelse”. Her kan borgerne i dag se aktuelle høringer, borgermøder og afgørelser samt læse mere om budget 2018, det kommende valg og aktindsigter.
  Så snart et forslag er oprettet vises det på listen på siden. Ved at klikke på ”Vis” ud for et forslag på siden ”Borgerdrevne forslag” kommer man til selve forslaget. Under forslaget vil det være muligt at stemme på det.
  Som når en borger opretter et forslag, skal man også udfylde oplysninger når man stemmer på et forslag: Navn, mailadresse, adresse. Kun borgerens navn vises offentligt på hjemmesiden.

  Byrådet, 27-09-2017, pkt. 233

  Godkendt.