You are here

Referat

Dato: Onsdag, Januar 28, 2015 - 17:00
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 1 Spørgetid

  skriftligt_spoergsmaal_til_byraadsmoedet_den_28._januar_fra_helle_chelina_jensen.pdf svar_til_helle_chelina_jensen.pdf

  Pkt. 1

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Der er indkommet spørgsmål fra Helle Chelina Jensen vedrørende beskæftigelsesindsatsen.
  Brevet i sin fulde ordlyd er vedhæftet dagsordenen.

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 1

  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 2 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 2

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 2

  Gitte Simoni (O) havde lovligt forfald. Birgit Hyldgaard var indkaldt som stedfortræder.
  Pkt. 3 blev taget af dagsordenen og sendt til Økonomiudvalget til fornyet behandling.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 3 Forslag til vedtægt for Borgerrådgiveren i Roskilde Kommune

  forslag_til_vedtaegt_for_roskilde_kommunes_borgerraadgiver.pdf

  Pkt. 3

  Forslag til vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

  Sagsnr. 265897 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Det er i styrelsesvedtægten forudsat, at byrådet fastsætter nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed. Med denne sag fremlægges forslag til ”Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver”.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller, at vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget tiltrådte den 1. oktober 2014 en indstilling om, at borgerrådgiveren indskrives i styrelsesvedtægten i henhold til kommunestyrelseslovens § 65e, samt at byrådet godkender en vedtægt for borgerrådgiveren.
  Vedtægtsudkastet præciserer borgerrådgiverens opgaver, arbejdsprocesser og tilbagemelding til byrådet. Vedtægten indeholder endvidere en beskrivelse af whistleblowerfunktionen.
  Som det fremgår af vedtægtsudkastet, så har borgerrådgiveren foruden opgaver i forhold til vejledning om bl.a. det kommunale klagesystem en særlig opgave i konkrete klagesager. Borgerrådgiverens rolle i denne henseende handler først og fremmest om at sikre konstruktiv dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne. I forhold til borgerrådgiverens behandling af klager skal dialogen mellem borger og forvaltning være udtømt, før borgerrådgiveren eventuelt iværksætter en nærmere undersøgelse med henblik på at kunne udtale sig om sagen. Dette dialogprincip anvendes generelt af borgerrådgivere i landet.
  Det er væsentligt at være opmærksom på, at borgerrådgiveren af hensyn til at kunne udtale sig i konkrete klagesager, når dialogen mellem parterne er udtømt, må værne om uafhængigheden og derfor ikke kan fungere som bisidder eller partsrepræsentant for borgerne eller bistå forvaltningen i konkrete sager.
  Borgerrådgiveren afrapporterer til byrådet en gang årligt, hvor der afgives en årsberetning, som vil være offentligt tilgængelig og fremlægges som åbent dagsordenspunkt. Første beretning vil dog være en halvårlig beretning, som dækker perioden juni-dec. 2014. Herefter vil beretningerne følge kalenderåret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da borgerrådgiver- og whistleblowerfunktionen udføres inden for det eksisterende budget for borgerrådgiveren.

  Økonomiudvalget, 14-01-2015, pkt. 6

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) stiller forslag om at vedtægtens § 6, stk. 3 ændres således at whistleblowerordningen refererer til Økonomiudvalget.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Forvaltningen bemærker, at der senere på året vil blive fremlagt en ændring af styrelsesvedtægten som tidligere meddelt og som skitseret i sagen.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 3

  Sagen er taget af dagsordenen.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 4 Ny investeringsstrategi for kommunale tjenestemandspensioner

  bilag_1_-_notat_-_sampensions_ny_investeringsstrategi.pdf bilag_2_-_roskilde_kommune_-_supplerende_vedroerende_genforsikring_hos_sampension.pdf

  Pkt. 4

  Ny investeringsstrategi for kommunale tjenestemandspensioner

  Sagsnr. 189491 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har genforsikret pensionsforpligtigelsen for kommunens tjenestemænd i Sampension. Sampension foreslår en ny investeringsstrategi, som vil indebære større risiko for kommunen, men samtidig med mulighed for at opnå højere afkast end med den nuværende strategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ny investeringsstrategi for kommunale tjenestemandspensioner tiltrædes pr. 1. januar 2015.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sampensions genforsikring af tjenestemandsordninger er i dag baseret på garanterede nominelle forsikringsydelser. For at sikre de garanterede nominelle ydelser er der store krav til kapitalreserverne i Sampension, og Sampension er nødt til at føre en forsigtig investeringspolitik, hvilket medfører forholdsvist lavt afkast af investeringerne. Ordningen med garanterede nominelle ydelser betyder, at kommunen selv bærer risikoen for fremtidige lønreguleringer af pensionen.
  Den ny investeringsstrategi, som Sampension nu tilbyder kommunerne, indebærer, at garantien for nominelle ydelser bortfalder. Fordelen ved den ny investeringsstrategi er, at Sampension kan sammensætte investeringsporteføljen, således at den forventes at give et større afkast. Det højere afkast vil blive indsat på kommunens bonuskonto og kan dermed være med til at finansiere evt. forskel på de opsparede beløb og den faktiske ydelse til pension, herunder bl.a. fremtidige lønreguleringer af pensionen.
  Den ny investeringsstrategi vil også indebære, at der ikke længere stilles store krav til Sampensions kapitalbeholdning, hvilket vil betyde, at Roskilde Kommune vil få tilført engangsmidler til kommunens bonuskonto.
  Ulempen ved at overgå til den ny investeringsstrategi er, at Roskilde Kommune overtager risikoen ved lavt eller negativt afkast på investeringer, således at Sampensions ydelse kan blive lavere end den nuværende garanterede nominelle ydelse. Risikoen herved mindskes, idet bonuskontoen kan anvendes som buffer for eventuelle tab.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
  Tilførsel af midler til bonuskontoen opgøres ved overgang til ny ordning og afhænger af renteniveauet, og den nuværende meget lave rente gør det fordelagtigt at gøre det nu. Beløbet gives som et engangsbeløb og skønnes at være på minimum 337 mio. kr. (opgjort pr. 1. september 2014). Den nuværende bonuskonto udgjorde pr. 1. januar 2014 51 mio.kr. og der anvendes hvert år af midlerne til finansiering af forskel mellem opsparede beløb og den faktiske pensionsydelse. På grund af forventet stigning i antallet af pensionerede tjenestemænd og længere levetid vil kommunens nettofinansiering blive større i de kommende år, med mindre bonuskontoen øges.
  Midlerne på bonuskontoen tilhører Roskilde Kommune, men kan ikke medregnes som en del af kommunens likvide aktiver, da de er bundet til pensionsformål.

  Økonomiudvalget, 03-12-2014, pkt. 539

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har bedt Sampension om en supplerende gennemgang, der bl.a. belyser spørgsmålet om screening i forbindelse med Sampensions investeringspolitik samt en uddybning af konsekvenserne for den nuværende ordning og den nye strategi eksemplificeret ved scenarier baseret på de spørgsmål, der blev besluttet i Økonomiudvalget på mødet den 3. december 2014. Der henvises til notatet ”Roskilde Kommune - supplerende vedrørende genforsikring hos Sampension” (bilag 2).
  På baggrund af Sampensions risikoanalyse er det fortsat Sampensions og forvaltningens anbefaling at skifte til den nye strategi, da analyser viser, at der er høj sandsynlighed for, at den ny strategi især på længere sigt vil give merafkast i forhold til den nuværende. Dertil kommer, at skulle ét af de dårlige scenarier materialisere sig, vil kommunen ved en overgang til ny strategi have modtaget en betydelig kapitalbuffer til rådighed i form af den modtagne kapitaloverførsel på 342 mio.kr (pr. 1. januar 2015) til bonuskontoen, så der ville skulle gå mange år, før det ville medføre reelle øgede udgifter for Roskilde Kommune for at dække pensionsudgifterne. Eksempelvis vil et scenarie med en permanent nedsættelse af depotrenten til 0 pct. kunne dækkes af kapitaloverførslen i 25 år, og hvis der opstod en situation med en langvarig negativ depotrente på f.eks. -3 pct., ville der være et 10 årigt finansieringsgrundlag. Eksemplerne er baseret på Sampensions beregninger. Det er forvaltningens vurdering, at hvis et af disse meget dårlige scenarier mod forventning rent faktisk skulle indtræffe over en længere årrække, så vil der være tale om en så alvorlig krise, at det nærmest har karakter af et kollaps af samfundsøkonomien. I sådan en situation ville pensionsselskaberne formentlig heller ikke kunne opfylde nuværende ordninger med garanterede ydelser.
  Til sammenligning skal det nævnes, at Sampension for den nye strategi har fastsat en depotrente på 3,5 pct. for 2015 og at Sampensions faktiske afkast for 2014 netop er opgjort til 5,9 pct. for den nye strategi.
  Afslutningsvis skal det nævnes, at der også er en væsentlig risiko ved at blive på den nuværende ordning, idet løbende opskrivninger af pensionsudbetalingerne med lønudviklingen ikke er dækket af de garanterede ydelser, men må finansieres af kommunens kassebeholdning, i det omfang forrentningen af kommunens depot ikke kan finansiere dette. Med en depotrente i den nuværende ordning på 1,58 pct. er denne udgift ikke dækket og ved et scenarie med stigende lønudvikling vil denne udgift være stigende for Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der henvises til yderligere bemærkninger under økonomiafsnittet i den oprindelige sag ovenfor.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ny investeringsstrategi for kommunale tjenestemandspensioner tiltrædes pr. 1. marts 2015.

  Økonomiudvalget, 14-01-2015, pkt. 7

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 4

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 5 Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab for 2013-2014

  Pkt. 5

  Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab for 2013-2014

  Sagsnr. 60477 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Regnskab for Roskilde Nord Boligselskab for perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2014 med tilhørende afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen den 26. november 2014. Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Roskilde Nord Boligselskab 2013-2014 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsen ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  3. Selskabets boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Ad. 1: Regnskaberne er revideret af Roskilde Nord Boligselskabs revision uden revisionsmæssige forbehold overfor regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat er et overskud på 195.226 kr., som er overført til arbejdskapitalen. Egenkapitalen udgør 4.839.215 kr., hvilket er en formindskelse på 1.051.589 kr. fra forrige regnskabsår. Ændringen skyldes hovedsagelig udbetalt tilskud fra dispositionsfonden til tagrenovering i Mølleengen og vinduesudskiftning i Baunehøjparken.
  Organisationen omfatter afdelingerne Baunehøjparken, Mølleengen og Sværdagergård. Der er i disse tre afdelinger et overskud på 1.244.021 kr.
  Ad. 2: Organisationen skal i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet udfylde spørgeskemaet, som bl.a. skal sikre, at afdelingernes eventuelle økonomiske problemer afdækkes. Der er ikke fundet nævneværdige bemærkninger hertil.
  Ad. 3: Boligselskabets revision har ikke haft bemærkninger til henlæggelserne til vedligeholdelse.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 17

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 5

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 6 Kommunegaranti til Jyllinge Vandværk

  Pkt. 6

  Kommunegaranti til Jyllinge Vandværk

  Sagsnr. 266595 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af kommunegaranti til Jyllinge Vandværk a.m.b.a. til delvis finansiering af anlægsinvesteringer foretaget i årene 2011-2013.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommunegaranti på max. 1.350.000 kr. godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jyllinge Vandværk har ansøgt om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit til medfinansiering af investeringer foretaget i årene 2011-2013.
  Der er en samlet investeringsudgift på i alt 6.185.169 kr. i perioden 2011-2013, hvortil Jyllinge Vandværk i samarbejde med Revisionsfirmaet Deloitte har opgjort lånebehovet til 1.232.822 kr.
  Ansøgningen på 1.350.000 kr. er at betragte som et maximum beløb incl. påløbne renter og evt. kurstab, da den endelige lånetype ikke er valgt p.t. I henhold til reglerne skal lånet hjemtages senest 15. april 2015.
  Roskilde Kommune kan ifølge lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold § 16 meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter til indvinding og distribution af brugsvand. I bemærkningerne til § 16 er det bl.a. anført, at bestemmelsen har til formål at sikre, at vandselskaberne alt andet lige har adgang til at opnå billigere lån som følge at kommunernes garantistillelse.
  Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for Jyllinge Vandværk at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Der vil dog blive opkrævet en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af lånebeløbet eller 6.750 kr. Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 18

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 6

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 7 Udpegning af nyt medlem til Lokalrådet

  Pkt. 7

  Udpegning af nyt medlem til Lokalrådet

  Sagsnr. 245675 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der skal udpeges et nyt medlem af Lokalrådet i Roskilde Kommune for politiets virksomhed, da Linda Thorsager, leder af Frivilligcenter Roskilde er på barsel fra den 18. november 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Michael Riedel, konstitueret leder i Frivilligcenter Roskilde, udpeges som medlem af Lokalrådet i Roskilde Kommune for politiets virksomhed i Linda Thorsagers barselsperiode.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der skal udpeges et nyt medlem til Lokalrådet i Roskilde Kommune for politiets virksomhed under leder af Frivilligcenter Roskilde Linda Thorsagers barselsperiode.
  Forvaltningen indstiller, at konstitueret leder i Frivilligcenter Roskilde, Michael Reidel udpeges til Lokalrådet i Roskilde Kommune i Linda Thorsagers barselsperiode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 19

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 7

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 8 Godkendelse af udvidelse af kredsen af kommuner i fremtidig beredskabsorganisation

  Pkt. 8

  Godkendelse af udvidelse af kredsen af kommuner i fremtidig beredskabsorganisation

  Sagsnr. 264075 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte i november 2014, at der igangsættes en fusion af beredskaberne i Greve, Solrød, Køge, Stevns og Roskilde Kommuner. Senere er der kommet en henvendelse fra Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som ønsker at være med i et fælles beredskab.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. kredsen af kommuner udvides med yderligere tre kommuner, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj, med henblik på at etablere et fælles kommunalt § 60 selskab, der varetager opgaver vedrørende redningsberedskabet og eventuelt andre opgaver
  2. det fremtidige fælles beredskab kommer til at bestå af følgende kommuner: Greve, Solrød, Køge, Stevns, Roskilde, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj Kommuner,
  3. der udpeges en interim bestyrelse med borgmestre og politidirektører fra de otte kommuner, og
  4. beredskabskommissionerne inddrages løbende og vil blive hørt i processen

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte i november 2014 at der igangsættes en fusion af beredskaberne i Greve, Solrød, Køge, Stevns og Roskilde Kommuner. Senere er der kommet en henvendelse fra Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som ønsker at være med i et fælles beredskab.
  Forvaltningen indstiller, at Greve, Solrød, Køge, Stevns, Roskilde, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj Kommuner igangsætter arbejdet med fusion af beredskaberne i de otte kommuner, så der etableres ét fælles beredskab. Der er en god sammenhængende geografi og infrastruktur i det kommende fælles beredskab. Det er forventningen, at den nye fælles beredskabsenhed fastholder de nuværende lokale serviceniveauer, men at normeringerne forventes tilpasset, da synergieffekterne skal høstes.
  Kommunerne ønsker at igangsætte et analysearbejde, der skal anvendes som baggrund for etablering af vedtægter for den kommende organisation.
  KL’s aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2015 og beredskabsloven sammenfatter, at fælleskommunal varetagelse af beredskabsopgaven alene kan organiseres som et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Budgetterne for 2015 og 2016 forventes tilpasset økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 21

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 8

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 9 Organisering af Byens Hus

  fremtidig_organisering_af_byens_hus.pdf

  Pkt. 9

  Organisering af Byens Hus

  Sagsnr. 238265 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der oprettes en sekretariatsfunktion samt følgegruppe i Byens Hus i en 3 årig periode for at sikre driften og udviklingen af Byens Hus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. oprettelse af sekretariatsfunktion godkendes,
  2. der afsættes 300.000 kr. i 2015 fra puljen til bymidteinitiativer, samt
  3. der afsættes 340.000 kr. i 2015 og 1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 fra Byrådets Udviklingspulje til sekretariatsfunktionen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 22. oktober 2014 godkendt den overordnede vision for Byens Hus og en tidsplan med en række faser for udviklingen af Byens Hus. For at gennemføre vision og faser for Byens Hus forslås en organisering med sekretariatsfunktion i Byens Hus (se bilag).
  Byens Hus bliver sammen med Stændertorvet afgørende for en attraktiv og levende bymidte, og fra den 1. marts 2015 bliver bygningen Stændertorvet 1D en del af Byens Hus, når borgerservice og administrationen flytter. Det betyder, at flere faser af visionen for Byens Hus nu kan udfoldes. Når Stændertorvet står færdigt, vil det også kræve udvikling, koordinering og igangsætning af aktiviteter for skabe det ønskede liv på torvet og en sammenhæng mellem aktiviteter i Byens Hus og Stændertorvet.
  Det skal sikres ved en sekretariatsfunktion, der består af en sekretariatsleder og 1 medarbejder. Sekretariatet skal fra marts/april 2015 i en 3 årig periode bl.a. klare praktikken i forhold til lejere og brugere, udvikle og koordinere aktiviteter i Byens Hus og Stændertorvet og sikre fremdrift i udviklingen af Byens Hus. Derudover skal der arbejdes videre med en fremtidig bæredygtig struktur for Byens Hus.
  Der oprettes en følgegruppe til sekretariatet med relevante aktører, som kan være med til at understøtte og udvikle konkrete aktiviteter og visionen for Byens Hus.
  Årlige udgifter til sekretariatsfunktionen er 0,64 mio. kr. i 2015 (9-10 mdr. løn) og 1 mio. kr. i 2016 og 2017. Derudover skal der fremadrettet skaffes årlige midler til afholdelse og udvikling af aktiviteter og arrangementer i Byens Hus og på Stændertorvet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiudvalget har årligt 450.000 kr. til bymidteinitiativer, hvoraf en andel på 300.000 foreslås benyttet til projektet i 2015. Der resterer 340.000 kr. i Byrådets Udviklingspulje i 2015, 1,69 mio.kr. i 2016 og 6,5 mio.kr. i 2017, og det foreslås derfor, at projektet tilføres 340.000 kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017.
  Samlet vil der således være i alt 0,64 mio. kr. i 2015 (9-10 mdr. løn), og 1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til sekretariatsfunktion i Byens Hus.

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 22

  Et flertal i Økonomiudvalget godkender med bemærkning om at der foretages en evaluering efter 2 år.
  Der ansættes i første omgang kun en leder. Lederen skal inden sommerferien 2015 orientere Økonomiudvalget om en plan for inddragelsen af brugerne og etableringen af funktionerne i sekretariatet.
  I funktionen skal sammentænkes koordinering af de mange aktører og aktiviteter i Bymidten.
  Sagen sendes i byrådet til endelig beslutning. Til byrådet fremsendes et overblik over hvad lønudgifterne til nyansatte i sekretariatsfunktionen forventes at blive.
  Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V) og Merete Dea Larsen (O) tager forbehold og ønsker som udgangspunkt at etablering af sekretariatsfunktion etableres ved omrykning af eksisterende ressourcer.

  Supplerende sagsfremstilling

  I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutninger og bemærkninger på mødet den 21. januar 2015, konkretiseres forventede arbejdsopgaver og økonomi for en sekretariatsfunktion for Byens Hus.
  Sekretariatsfunktionen forslås etableret fra marts/april 2015 for at styre processen gennem de politisk besluttede faser for Byens Hus og sikre fokus på den politisk vedtagne vision for Byens Hus i tæt samarbejde med forvaltningen.
  Sekretariatet skal også håndtere logistikken i huset med lejere og brugere og koordinere og udvikle aktiviteter inde og ude året rundt. Dette kan f.eks. ske i tæt samarbejde med turistinformationen, der er til stede i huset, eller anden partner som medoperatør.
  Opgaverne for et sekretariat vil være at:

  • Udarbejde en plan for inddragelsen af brugerne og etableringen af funktionerne i sekretariatet inden sommeren 2015.
  • Koordinere logistikken i forhold til lejere og brugere.
  • Udvikle og koordinere aktiviteter i Byens Hus, Stændertorvet og bymidten generelt i samarbejde med relevante aktører, herunder torvemesteren
  • Være en del af den samlede byudvikling.
  • Understøtte vision og sikre fremdrift i udviklingen af Byens Hus, bl.a. gennem fundraising.
  • Afklare og fremlægge muligheder for fremtidssikret og handlekraftig demokratisk struktur og praktisk organisering for Byens Hus.

  Der vil være behov for en erfaren leder af sekretariatet, der kan løfte ovenstående opgaver, og herudover, når planen er udarbejdet, en deltidsansat eller studentermedhjælpere til at dække åbningstid (Byens Hus vil have lange åbningstider og aktiviteter på forskellige tidspunkter af døgnet). Lønningerne skal forhandles med de relevante faglige organisationer.
  De årlige udgifter til sekretariatsfunktionen, herunder kontorhold, anslås på denne baggrund til 0,64 mio. kr. i 2015 (9-10 mdr. løn for leder og 6-8 mdr. løn for deltidsansat/student) og 1 mio. kr. i 2016 og 2017. Derudover skal der fremadrettet skaffes årlige midler til afholdelse og udvikling af aktiviteter og arrangementer i Byens Hus og på Stændertorvet.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 9

  Godkendt.
  V og O kan ikke godkende.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 10 Socialøkonomisk Strategi for Roskilde Kommune

  strategi_for_socialoekonomi_i_roskilde_kommune.pdf notat_socialoekonomi_22_12_2014.pdf

  Pkt. 10

  Socialøkonomisk Strategi for Roskilde Kommune

  Sagsnr. 251463 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede i 2013 at udarbejde strategi for Socialøkonomi og afsatte 0,5 mio. kr. til at understøtte arbejdet og til støtte for socialøkonomiske aktiviteter. Beskæftigelses- og Socialudvalget har behandlet vision & målsætning for en strategi og konkretiseret den via en socialøkonomisk inspirationskonference i juni 2014 blandt områdets aktører. Resterende midler (425.000 kr.) af de afsatte 0,5 mio. kr. foreslås afsat til et partnerskabsprojekt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Socialøkonomisk Strategi – vision, målsætninger, konkretisering – godkendes, og
  2. resterende midler på 425.000 kr. af de afsatte 0,5 mio. kr. anvendes til i et pilotprojekt at skabe beskæftigelsesrettede forløb i telemarketingydelser i lokale virksomheder i partnerskab med den socialøkonomiske virksomhed Telehandelshuset og Erhvervsforum,

  Beslutningskompetence

  Byrådet ad punkt 1.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget ad punkt 2.

  Sagsfremstilling

  Socialøkonomiske virksomheder kombinerer salg på markedsvilkår med sociale, sundheds- eller miljømæssige formål. De modtager ikke offentlige driftstilskud, og overskud anvendes til formålet eller reinvesteres i egen / andre socialøkonomiske virksomheder.
  Socialøkonomiske virksomheder har et særligt potentiale for at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet med brug for særlige hensyn på grund af psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. Roskilde Kommune har brug for at placere borgere i ressource- og afklaringsforløb i sådanne beskæftigelsesrammer for at imødekomme de aktuelle reformer på beskæftigelsesområdet samt regeringens målsætning om, at selv de mest belastede borgere skal inddrages i fællesskabet og bidrage på arbejdsmarkedet.
  I bilag 1 ses forslaget til Roskilde Kommunes Strategi for Socialøkonomi, henholdsvis vision, målsætninger og konkretiseringer af strategien. Konkretiseringerne af strategien vedrører styrket rådgivning af socialøkonomiske virksomheder (2 konkrete indsatser) samt samarbejde mellem Roskilde Kommune og socialøkonomiske virksomheder (6 konkrete indsatser). En af disse samarbejdsindsatser består i et partnerskab mellem en anerkendt socialøkonomisk virksomhed, Telehandelshuset (etabl.1995) og Erhvervsforum med henblik på etablering af beskæftigelsesrettede forløb indenfor telemarketingydelser i lokale virksomheder. Det foreslås, at de resterende 425.000 kr. af de afsatte midler på 0,5 mio. kr. i 2014 anvendes til iværksættelse af dette konkrete samarbejdsprojekt til udmøntning af strategien.
  I bilag 2 er det skitserede partnerskab mellem Roskilde Kommune, Telehandelshuset og Erhvervsforum uddybet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. De afsatte 0,5 mio.kr. er anvendt til juridisk bistand samt til inspirationskonference i juni 2014. Resten, 425.000 kr., foreslås anvendt som et bidrag til pilotprojekt i partnerskab med den socialøkonomiske virksomhed Telehandelshuset og Erhvervsforum.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 30-09-2014, pkt. 140

  Udvalget ønsker en udbygning af strategien med et advisoryboard med deltagelse af fx RUC og INSP!, og en tættere lokal forankring ift. at understøtte lokale initiativer.
  Sagen forelægges igen på næste møde.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

  Supplerende sagsfremstilling

  I forlængelse af udvalgets beslutning på mødet den 30. september 2014 foreslår forvaltningen, at den socialøkonomiske strategi forankres på følgende 2 måder:
  Dels ved en løbende dialog mellem politikere og aktører for at sikre fortsat udvikling i den Socialøkonomiske Strategi
  Dels ved inddragelse af det lokale erhvervsliv til en konkret afprøvning af og inspiration til samarbejde med socialøkonomiske virksomheder
  Mere konkret vil dette kunne ske ved
  Ad 1. Oprettelse af Advisory Board vedrørende Socialøkonomi
  Politikerne i Roskilde Kommune skal fungere som playmakere for erhvervsmæssig socialøkonomisk vækst. Kommunen kan ikke selv yde direkte erhvervsstøtte. Relevante repræsentanter fra Roskildes Kommunes uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesfelt kan samles til et Advisory Board, der fx 1-2 gange årligt bringer innovative ideer i spil til Roskilde Kommune, konkret politikerne i Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Til dette Advisory Board kunne inviteres repræsentanter for RUC/Socialt Entreprernørskab, Erhvervsforum, 2-3 større lokale virksomheder (som fx Comwell, Bauhaus, BC-Catering), Telehandelshuset, INSP!, Roskilde Frivilligcenter, Orange Innovation, Dansk Handicapforbund.
  MÅL: Fortsat udvikling i den Socialøkonomiske Strategi i Roskilde Kommune
  Ad 2. Partnerskab mellem lokale virksomheder og socialøkonomisk virksomhed med henblik på udvikling og rekruttering af arbejdskraft.
  Socialøkonomiske virksomheder vil ofte fungere ved, at de ved hjælp af arbejdskraft med forskellige udfordringer anvist af et jobcenter vil producere forskellige ydelser eller varer til salg på almindelige konkurrencevilkår. Herudover vil socialøkonomiske virksomheder ofte være leverandør af arbejdskraft til andre virksomheder uddannet i den socialøkonomiske virksomhed evt. i samarbejde med lokale virksomheder. Denne uddannelsesvirksomhed i de socialøkonomiske virksomheder og evt. træningsvirksomhed i lokale virksomheder vil som udgangspunkt være honoreret ved hjælp af midler fra jobcenteret.
  Med henblik på at knytte lokale virksomheder i Roskilde-området til en socialøkonomisk virksomhed med sigte på uddannelse og træning af medarbejdere til evt. ansættelse i virksomheder lokalt foreslås der indgået en partnerskabsaftale mellem ErhvervsForum og f.eks. 2 større lokale virksomheder, Roskilde Kommune og Telehandelshuset (social økonomisk virksomhed) med henblik på
  at inspirere til at lokale virksomheder går med i samarbejder med socialøkonomiske virksomheder og tilvejebringer relevante træningsopgaver til uddannelse af medarbejdere, der efterfølgende kan anvendes som arbejdskraft i disse virksomheder eller i den socialøkonomiske virksomhe,
  at inspirere til udbredelse via ErhvervsForum til denne form for uddannelse og rekruttering,
  som et første pilotprojekt i et sådant partnerskab at opkvalificere 10 udsatte borgere til ansættelse i lokale virksomheder i Roskilde Kommune.
  Til realisering af dette forslag afsættes 425.000 kr. svarende til de resterende midler af de oprindeligt afsatte 0,5 mio. kr. til at understøtte arbejdet med udarbejdelse af en socialøkonomisk strategi og til støtte for socialøkonomiske aktiviteter.
  Mål: at inspirere til konkrete samarbejder mellem lokale virksomheder og socialøkonomisk virksomhed med henblik på udvikling og rekruttering af arbejdskraft.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Socialøkonomisk Strategi – vision, målsætning, konkretisering - godkendes
  2. der oprettes et Advisory Board, hvortil der inviteres repræsentanter for RUC/Socialt Entreprenørskab, Erhvervsforum, 2-3 større lokale virksomheder (som fx Comwell, Bauhaus, BC-Catering), INSP!, Roskilde Frivilligcenter, Orange Innovation, Dansk Handicapforbund.
  3. der afsættes 425.000 kr. til pilotprojekt til et første konkret samarbejde mellem ErhvervsForum, 2 lokale virksomheder, Roskilde Kommune og Telehandelshuset med henblik på udvikling og rekruttering af arbejdskraft finansieret af de i budget 2014 afsatte midler til udvikling af en socialøkonomisk strategi mv.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-11-2014, pkt. 158

  Udsat med henblik på yderligere afsøgning af muligheder for at understøtte lokale socialøkonomiske virksomheder evt. socialøkonomiske virksomheder på vej.

  Supplerende sagsfremstilling

  I forlængelse af udvalgets tidligere beslutninger forelægges muligheder for at understøtte socialøkonomiske virksomheder (evt. socialøkonomiske virksomheder på vej). I vedhæftede notat præsenteres

  • Sct. Hans Have, socialøkonomisk virksomhed i Roskilde - på vej
  • Baisikeli, socialøkonomisk virksomhed i København, ønsker etablering i Roskilde
  • Bybi, socialøkonomisk virksomhed i København, ønsker etablering i Roskilde
  • Et udviklingspartnerskab mellem ErhvervsForum, 2 lokale virksomheder, Roskilde Kommune og Telehandelshuset, socialøkonomisk virksomhed i Høje Taastrup.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Socialøkonomisk Strategi – vision, målsætning, konkretisering - godkendes
  2. der oprettes et Advisory Board, hvortil der inviteres repræsentanter for RUC/Socialt Entreprenørskab, Erhvervsforum, 2-3 større lokale virksomheder (som fx Comwell, Bauhaus, BC-Catering), INSP!, Roskilde Frivilligcenter, Orange Innovation, Dansk Handicapforbund.
  3. der afsættes 425.000 kr. til at støtte opstart af socialøkonomisk aktivitet i Roskilde Kommune, finansieret af overførte midler fra budget 2014, som var afsat til udvikling af en socialøkonomisk strategi mv.
  4. Udvalget udvælger på sit møde i januar 2015 den / de aktivitet(er), forvaltningen skal arbejde videre med at fremme og afsætter beløb(ene) til det / dem.

  Beslutningskompetence

  Byrådet ad punkt 1.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget ad punkt 2, 3 og 4.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 13-01-2015, pkt. 9

  Ad 1 anbefales.
  Ad 2-3 godkendt.
  Ad 4 Der giver støtte til Sct. Hans Have og Baisikeli med hver 200.000 kr.

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 23

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 10

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 11 Udmøntning af pulje til brobygning for unge hos AOF

  Pkt. 11

  Udmøntning af pulje til brobygning for unge hos AOF

  Sagsnr. 266146 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har sendt en ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med henblik på et brobygningsforløb for unge ledige på AOF, og har fået tilsagn om et samlet tilskud på 1.501.000 kr. til anvendelse i projektperioden fra 1. januar 2015 – 31. december 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling i 2015 på 1.501.000 kr., svarende til tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje til brobygningsforløbet hos AOF.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  UngeGuidens statistiske materiale viser, at ca. 50% af de unge, der kommer i UngeGuiden, har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp flere gange og således kan karakteriseres som gengangere.
  Mange af disse unge har udover faglige barrierer for uddannelse, også sociale og helbredsmæssige barrierer – dette kan være i form af psykiatriske diagnoser, såsom angst, social fobi og skizofreni.
  På baggrund af disse faktorer, har Roskilde Kommune ansøgt om midler til et særligt tilrettelagt brobygningsforløb på AOF, da der herigennem bl.a. kan iværksættes:

  • Målrettet undervisning til den enkelte,
  • Fokus på mestringsstrategier til at gennemføre en ordinær uddannelse
  • Hjælp til at tage ejerskab for sit eget liv
  • Individuelle psykologsamtaler
  • Uddannelsesvejledning og besøg på relevante uddannelsessteder

  Ansøgningen er færdigbehandlet i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og der er modtaget en bevilling på i alt 1.501.000 kr. i perioden fra 1. januar 2015 til og med 31. december 2015.
  Bevillingen er inddelt på følgende aktiviteter:

  • Projektledelse i perioden på 350.000 kr.
  • Ekstern konsulentbistand på 20.000 kr.
  • Undervisning på 1.131.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da der som følge af puljetilskuddet vedr. brobygning for unge hos AOF sker en forhøjelse af både udgifts- og indtægtsbevillingen. Det forventes, at samtlige udgifter og indtægter afholdes i 2015.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 13-01-2015, pkt. 12

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 24

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 11

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 12 Børnehaveklasser i skoleåret 2015/16

  modeller_for_boernehaveklasser_i_2015_2016.pdf

  Pkt. 12

  Børnehaveklasser i skoleåret 2015/16

  Sagsnr. 201452 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal beslutte, hvor mange børnehaveklasser, der skal oprettes i næste skoleår.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der oprettes 44 børnehaveklasser, efter model 1, i skoleåret 2015/16.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge folkeskoleloven skal byrådet beslutte, hvor mange børnehaveklasser der skal oprettes i skoleåret 2015/16. Der må maksimalt være 28 elever pr. klasse ifølge loven.
  Ifølge styrelsesvedtægten i Roskilde Kommune kan elever blive optaget på anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads i de etablerede klasser. Ansøgning om optagelse fra elever, der bor i et andet skoledistrikt, kan afvises, hvis der er 22 eller flere elever i klasserne. Hvis en elev har søskende på skolen, kan ansøgningen afvises, hvis der er 25 eller flere elever i klasserne.
  Til det kommende skoleår, 2015/2016, er der tilmeldt i alt 936 elever til indskrivning i børnehaveklasse i Roskilde Kommunes folkeskoler. Til skoleåret 2014/15 var der på samme tidspunkt tilmeldt 879 elever. Der er til det kommende skoleår 93 elever til børnehaveklasse, der har søgt privatskole svarende til 8,5 %, mens der til skoleåret 2014/15 var 98 elever svarende til 9 %.
  Forvaltningen har indenfor retningslinjerne i styrelsesvedtægten udarbejdet to modeller til oprettelse af børnehaveklasser i det kommende skoleår, som fremgår af bilag. I begge modeller har alle 70 søskende børn, der søger optagelse på en anden skole end distriktsskolen, fået deres ønske opfyldt.
  Forvaltningen foreslår, at der, efter model 1 i bilaget, oprettes 44 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 21,3 elever. 897 elever får deres 1. prioritet opfyldt, og der gives afslag på i alt 39 elevers ansøgning om optagelse på en anden skole end distriktsskolen.
  Det betyder, at der oprettes 2 klasser på årgangen på Absalons Skole, som får en klassekvotient på 26,5 elever. Der er plads til at rumme tre ekstra elever på årgangen. Med denne klassekvotient har skolen, ifølge ressourcemodellen, mulighed for at tildele mere end én lærer pr. klasse, og det giver bedre muligheder for holddeling og inklusion. Forvaltningens forslag giver en jævn fordeling af elever mellem skolerne i det samlede skolevæsen, og en god udnyttelse af den samlede kapacitet.
  Der kan alternativt, efter model 2 i bilaget, oprettes 45 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 20,8 elever. 919 elever får deres 1. prioritet opfyldt, og der gives afslag til i alt 17 elevers ansøgning om optagelse på en anden skole end distriktsskolen.
  Med denne model oprettes der 3 klasser på årgangen på Absalons Skole. Samtidig giver denne model et lavere elevtal på enkelte skoler end i model 1. Det gælder særligt Østervangsskolen og Tjørnegårdsskolen, der får henholdsvis 7 og 8 færre elever i børnehaveklasserne, og dermed også tilsvarende færre ressourcer. Dette vil også have konsekvenser i årene fremover, hvor søskende til de børn, der optages på Absalons Skole vil have ret til en plads. Det betyder, at der kan forventes et fremtidigt lavere optag på særligt Østervangsskolen og Tjørnegårdsskolen, og at den fysiske kapacitet på Absalons Skole bliver presset. Dermed bliver der samlet set en dårligere udnyttelse af skolernes samlede kapacitet og en risiko for en yderligere økonomisk skævvridning skolerne imellem.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2015.
  Det skal bemærkes, at der tildeles ca. 140.000 kr. pr. budgetår pr. klasse. Resten af budgettet fordeles i forhold til antallet af elever. Valg af model har dermed betydning for, hvor mange ressourcer, der tildeles den enkelte skole til at drive en børnehaveklasse, hvor model to betyder, at der tildeles færre ressourcer til Tjørnegårdsskolen og Østervangsskolen og flere ressourcer til Absalons Skole.

  Skole- og Børneudvalget, 13-01-2015, pkt. 9

  Udvalget anbefaler, at der oprettes 45 børnehaveklasser efter model 2 i skoleåret 2015/2016.
  Fraværende: Poul Andersen (A)

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 25

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 12

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 13 Trafikplan for Jyllinge

  trafikplan_for_jyllinge_rapport.pdf notat_-_forslag_til_trafikale_investeringer_i_jyllinge.pdf notat_supplerende_sagsfremstilling_ptu_19._januar_2015.pdf

  Pkt. 13

  Trafikplan for Jyllinge

  Sagsnr. 255257 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  På Byrådets møde den 26. marts 2014, punkt 192, blev der givet anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til trafikløsning i Jyllinge. Forvaltningen har siden fået udarbejdet en trafikplan for Jyllinge, der peger på og danner grundlag for en prioritering af trafikforbedrende tiltag i Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til trafikale investeringer i Jyllinge godkendes,
  2. ensretningen af Bygaden gøres permanent og suppleres med hastighedsdæmpende foranstaltninger,
  3. krydset Nordmarksvej/Møllevej/Bygaden bygges om, så prioriteten ændres,
  4. ny rundkørsel i krydset Jyllinge Parkvej/Lindegårdsvej/Baunegårdsvej projekteres i 2014 og anlægges i 2015 under forudsætning af, at der afsættes rådighedsbeløb til trafikløsning i Jyllinge Bymidte i 2015 jf. Strategisk anlægsplan.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Rådgivningsvirksomheden Rambøll har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet en analyse af den trafikale udvikling i Jyllinge. Med udgangspunkt i udviklingsprogrammet for Jyllinge Bymidte og de eksisterende trafikale data, er der udarbejdet et idekatalog med forslag til trafikale investeringer i byen. Formålet med disse tiltag er at fredeliggøre bymidten for gennemkørende trafik, reducere hastigheden generelt på vejene, forbedre mobiliteten i Jyllinge ved et logisk og enkelt trafiksystem, og skabe bedre forhold for lette trafikanter på langs og på tværs i området.
  Forvaltningen har gennemgået analysen og forslagene og udarbejdet notatet: ”Forslag til trafikale investeringer i Jyllinge 2014”, der beskriver to hovedspor i de kommende års trafikale investeringer i Jyllinge:

  • Omdannelse af Jyllinge Bymidte og Jyllinge Parkvej herunder Bygaden.
  • Bedre vejforbindelser i Jyllinge Nord.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, da rådighedsbeløbet er frigivet.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 166

  Udsættes.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 191

  Ad indstillingens punkt 1-3: Udsættes med henblik på yderligere undersøgelser.
  Ad indstillingens punkt 4: Godkendt.

  Supplerende oplysninger

  På udvalgsmødet den 11. september 2014, punkt 191, blev et forslag om omlægning af Nordmarksvej gennem det grønne område ved Hellig Kors Kirke (område 11) til Agerskellet drøftet. Forvaltningen har undersøgt forslaget og indstiller, at der ikke arbejdes videre med det.
  Vejen vil komme til at gå gennem det grønne område mellem rensningsanlægget og kirken og skade udsigten fra kirken mod fjorden. Det vurderes, at en ny vej muligvis vil øge trafikken på den sydlige del af Værebrovej, Osvej og Rådalsvej. Den øgede trafik på Agerskellet vil være til stor gene for daginstitutionen. Anlægsarbejdet kræver en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Anlægsomkostningerne vurderes til at være mellem 10 og 15 mio. kr.
  Forvaltningen er ved at undersøge mulighederne for sammen med grundejerne at få etableret forbindelsen mellem Værebrovej og Møllevej indenfor en kortere årrække.

  Ny indstilling

  Forvaltningen indstiller at:

  1. forslag til trafikale investeringer i Jyllinge godkendes,
  2. ensretningen af Bygaden gøres permanent og suppleres med hastighedsdæmpende foranstaltninger,
  3. krydset Nordmarksvej/Møllevej/Bygaden bygges om, så prioriteten ændres,
  4. der ikke arbejdes videre med forslaget om at etablere en ny vejforbindelse mellem Nordmarksvej og Agerskellet.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 243

  Udvalget godkendte den nye indstilling, dog sådan at ensretningen af Bygaden tages op igen, når vejføringen Osvej til Møllevej og videre til A6 effektueres.
  Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen skal arbejde for, at projektet forlængelse af Osvej til Møllevej og videre til A6 fremskyndes i dialog med grundejerne.
  V og O kan ikke godkende det element, at ensretningen af Bygaden gøres permanent, men ønsker den ophævet nu.
  V og O begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 10-12-2014, pkt. 563

  Taget af dagsordenen.
  Fraværende Karim Arfaoui og Lars-Christian Brask.

  Supplerende sagsfremstilling

  Økonomiudvalget tog den 10. december 2014 sagen af dagsordenen og sendte den tilbage til Plan- og Teknikudvalget. På den baggrund har forvaltningen bedt rådgiver om at beskrive en løsning, hvor Bygaden genetableres som 2 minus 1 vej, og at der anlægges hastighedsdæmpende foranstaltninger og beplantning i gaderummet, som beskrevet i notatet ”Supplerende sagsfremstilling PTU den 19. januar 2015” med følgende mål for øje:

  • nedsætte mængden af gennemkørende biltrafik
  • reducere hastigheden
  • beskytte lette trafikanter på smalle steder, hvor husene ligger helt ud til kørebanen
  • punktvis forskønnelse af byrummet

  Det foreslås at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger svarende til en hastighedsbegrænsning på 30 km/t (blå tavle), det vil sige med en indbyrdes afstand på ca. 75 meter.
  De hastighedsdæmpende foranstaltninger kan udformes som indsnævringer med kantsten i begge sider suppleret med pullerter og afvigende belægning. Foranstaltningerne vil fysisk og visuelt signalere lav hastighed, og vil dermed gøre Bygaden mindre attraktiv for gennemkørsel, og sikre at kun én bil kan passere ad gangen. Foranstaltningerne kan etableres for ca. 200.000 kr.
  Som forskønnelse af byrummet foreslås det at etablere beplantning i forbindelse med parkeringspladsen midt på strækningen. Beplantningen kan indsnævre det åbne profil og danne en grøn markering på strækningen. Beplantningen kan udføres for ca. 100.000 kr.
  I forbindelse med ombygningen af krydset Nordmarksvej/Møllevej/Bygaden vil det være hensigtsmæssigt, at supplere den trafikale løsning med beplantning ved parkeringspladsen. Dermed løftes det visuelle miljø også her. Forvaltningen forventer at kunne etablere foranstaltningerne indenfor det frigivne rådighedsbeløb.

  Ny indstilling

  Den oprindelige indstillings punkt 4 blev vedtaget på Plan- og Teknikudvalgets møde den 11. september 2014, punkt 191.
  Forvaltningen indstiller nu at:

  1. forslag til trafikale investeringer i Jyllinge godkendes,
  2. Bygaden genetableres som 2 minus 1 vej, og at der anlægges hastighedsdæmpende foranstaltninger og beplantning i gaderummet som beskrevet i notatet ”Supplerende sagsfremstilling PTU den 19. januar 2015.” Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til de beskrevne tiltag. Beløbet fragår kassebeholdningen.
  3. krydset Nordmarksvej/Møllevej/Bygaden bygges om, så prioriteten ændres

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget, ad. 1 og 3
  Byrådet ad. 2.

  Økonomi

  Indstilling 1. og 3. har ingen budgetmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb er frigivet.
  Indstilling 2. medfører en forværring af kassebeholdningen på 300.000 kr. i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 18

  Ny indstillings punkt 1 og 3: Godkendt.
  Ny indstillings punkt 2: Anbefales, idet udvalget noterer sig, at de påtænkte hastighedsdæmpende foranstaltninger i særlig grad kommer de bløde trafikanter til gode.
  Udvalget præciserer, at ensretningen opretholdes, indtil de beskrevne foranstaltninger er etableret.

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 26

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 13

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 14 Handleplan for realisering af stormflodsbeskyttelse

  bilag_1_-_notat_-_redegoerelse_og_anbefalinger_til_sikring_mod_stormflod.pdf bilag_1.1_-_skitseprojekt_for_stormflodssikring_af_jyllinge_nordmark.pdf bilag_1.2a_-_skitseprojekt_for_stormflodssikring_af_inderfjorden_vest_og_oest.pdf bilag_1.2b_-_skitseprojekt_for_stormflodssikring_af_inderfjorden_midt.pdf bilag_1.3_-_skitseprojekt_af_en_regional_stormflodssikring_ved_kronprins_frederiks_bro.pdf bilag_1.4_notat_om_forskelle_paa_de_skitserede_regionale_loesninger.pdf bilag_1.5_-_notat_om_forudsaetninger_for_oekonomiske_beregninger_og_overslag.pdf bilag_1.6_-_opdateret_tids-_og_procesplan.pdf bilag_1.7_-_kortbilag_med_delprojekter.pdf

  Pkt. 14

  Handleplan for realisering af stormflodsbeskyttelse

  Sagsnr. 217972 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har gennemført supplerende skitseprojekter og tekniske undersøgelser af stormflodssikring jf. byrådets beslutning af 24. september 2014, punkt 343. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes for hurtigst mulig realisering af stormflodssikring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, med henvisning til vedlagte notat (bilag 1) samt bilag 1.1-1.7, at
  følgende 8 principper for valg af stormflodsløsning, godkendes:

  1. På baggrund af analyserne fokuseres der på lokale løsninger, der forholdsvist hurtigt kan skabe økonomisk og social tryghed i områder, som er hårdt plaget af eftervirkningerne af stormfloden i december 2013 og oversvømmelser fra Værebro Å.
  2. For at forberede yderligere fremtidige vandstigninger arbejdes der videre for realisering af en regional løsning på længere sigt i samarbejde med de øvrige Kommuner med kyst til Roskilde Fjord. Denne løsning forudsætter statslig medfinansiering.
  3. Kystsikringen er opdelt i fire separate projekter, der kan gennemføres uafhængigt af hinanden. Roskilde Kommune ønsker dog en hurtig etablering af lokale løsninger for Jyllinge Nordmark.
  4. Roskilde Kommune ønsker at etablere helhedsløsninger, der har mulighed for udbygning ved fremtidige vandstigninger og via dobbeltfunktioner bevarer/tilfører områderne værdi for lokale husejere såvel som alle kommunens borgere.
  5. De 44,1 mio. kr. fordeles til lokale kystsikringsløsninger, og Roskilde Kommune medfinansierer kystsikring af helårsboliger og bygninger beliggende på kommunalt ejede arealer. Herunder kan foreningshuse og Vikingeskibsmuseet i rimeligt omfang omfattes af sikringen. Sommerhuse uden for byzone, havneanlæg, klub- og foreningshuse i øvrigt omfattes ikke af kommunal medfinansiering.
  6. Roskilde Kommune betaler hele udgiften til den del af kystsikringen, der udgør dobbeltfunktioner til gavn for områdets værdi og alle kommunens borgere.
  7. Indenfor de 44,1 mio. kr. holdes grundejernes medfinansiering af kystsikringen nede på maksimalt 50 % af udgifterne.
  8. Hvis der opnås statslig medfinansiering anvendes disse midler til at nedsætte borgernes egenbetaling.
  9. der arbejdes videre for realisering af stormflodssikring, herunder igangsættelse af proces efter Kystbeskyttelsesloven, jf. forvaltningens anbefalinger 1 – 15 vedrørende valg af løsninger og fordeling af økonomiske midler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 24. september 2014, punkt 343, at gennemføre supplerende undersøgelser til afklaring af tekniske løsninger og økonomi forbundet med stormflodssikring af Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord på områderne: Jyllinge Nordmark, Inderfjorden Vest og inderfjorden Midt, Inderfjorden Øst og en regional sikring ved Kronprins Frederiks Bro.
  Ved valg af hvilke løsninger der skal realiseres, skal der træffes politiske beslutninger, der afvejer mange forskellige hensyn. For at skabe et klart grundlag har forvaltningen opstillet 8 principper, der kan være styrende ved prioritering og valg af løsninger. Principperne fremgår af vedlagte notat og omfatter hurtig realisering af sikring i Jyllinge Nordmark, etablering af løsninger som kan udbygges, kommunal finansiering af elementer som udgør rekreative kvaliteter, og hvor stor en andel borgerne skal finansiere.
  I vedlagte notat i bilag 1 samt tilhørende bilag 1.1-1.7 er tekniske løsninger, sikringsniveau, antal berørte borgere og omkostninger endvidere skitseret. På baggrund af de 8 principper, som resultaterne af de tekniske løsninger har afstedkommet, har forvaltningen opstillet 15 anbefalinger til det videre arbejde, som fremgår af notatet vedlagt dagsordenen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Byrådet har jf. punkt 266, den 18. juni 2014, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Heraf er 1,7 mio. kr. anvendt på tekniske undersøgelser og skitseprojekter.
  Der foreslås afsat følgende bidrag til delprojekterne, inklusiv udgifter til skitseprojekter:

  • 13,3 mio. kr. til Jyllinge Nordmark
  • 11,3 mio. kr. til Inderfjorden vest
  • 6,6 mio. kr. til Inderfjorden Midt
  • 12,9 mio. kr. til inderfjorden Øst

  Afhængigt af hvilke løsninger, der skal arbejdes på at realisere, må det forventes, at udgifter til sikring vil overgå det afsatte beløb. Forvaltningen anbefaler, at udgifter som overgår det afsatte beløb finansieres af de borgere, som har gavn af sikringen.
  Når de konkrete beløb til stormflodssikring foreligger, skal der ske en politisk godkendelse af den kommunale lånegaranti.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 2

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 27

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 14

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 15 Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2015

  oekonomibilag.pdf

  Pkt. 15

  Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2015

  Sagsnr. 249671 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2015 afsat rådighedsbeløb på 600.000 kr. til at finansiere kommunens indsats til genopretning og forbedring af vandløb, således at disse bringes i regulativmæssig stand samt bringes i bedst mulig stand til at kunne opfylde de fastsatte målsætninger i henhold til statens vandplaner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til genopretning og forbedring af vandløb.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har gennem de senere år gennemført en del renoveringsarbejder til forbedring af tilstanden i vandløbene – bl.a. tv-inspektion af rørlagte strækninger med efterfølgende udbedringer af skader, retablering af nedskredne og ”udflydende” brinker, beskæring af træer og buske, der hæmmer afstrømningen, samt kontrolopmålinger af vandløbsstrækninger til afklaring og opfyldelse af den regulativmæssige tilstand.
  Der er fortsat strækninger, der skal undersøges nærmere og sandsynligvis tiltag der skal udføres. Desuden har vejrforholdene de seneste år – bl.a. med stormflod og større nedbørshændelser – betydet, at nye problemstillinger kan være opstået f.eks. omkring de rørlagte vandløb i Jyllinge Nordmark og vandløbsstrækninger i specielt lavbunds- og moseagtige områder.
  Forvaltningen vil derfor i 2015 fortsætte arbejdet med genopretning og forbedring af vandløb, herunder tv-inspektion af rørlagte strækninger bl.a. i Jyllinge Nordmark, ved Skensved Å og i Kildemose Å – med efterfølgende gennemførelse af nødvendige reparationer (f.eks. udskiftning af rør og brønde m.v.) Desuden er der behov for sikring af brinker omkring flere vandløbsstrækninger samt beskæring af trævegetation ved bl.a. Skovbækken, Gedebæksrenden og Daruprenden. Gennemførelse af kontrolopmålinger kan desuden resultere i udførelse af nødvendige oprensningsopgaver på bestemte vandløbsstrækninger.
  I forbindelse med gennemførelsen af de meget præcist afgrænsede indsatser overfor vandløbene i henhold til Vandplanen kan det desuden blive nødvendigt at foretage supplerende tiltag i og omkring vandløbene ud fra en helheds- og sammenhængsmæssig betragtning. Ved større og mere komplekse opgaver kan det evt. blive aktuelt, ved hjælp af rådgiver at få udarbejdet skitseprojekter med forslag til løsning af problemerne – og ved nogle af indsatserne kan der derudover blive behov for udarbejdelse af restaurerings- eller reguleringsprojekter samt regulativændringer.
  Arbejdet igangsættes primo 2015 og fortsætter gennem hele året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 - se økonomibilag.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 7

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 28

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 15

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 16 Frigivelse af rådighedsbeløb - jordforurening

  Pkt. 16

  Frigivelse af rådighedsbeløb - jordforurening

  Sagsnr. 206468 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2015 afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. til myndighedsbehandling indenfor jordforureningsområdet. Beløbet ønskes frigivet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til jordforurening.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Rådighedsbeløbet er afsat til myndighedsbehandling som følge af de stadigt stigende aktiviteter på jordforureningsområdet, herunder stor interesse for byggeri på forurenede ejendomme, et fortsat stigende antal påbudssager om at undersøge og oprense forureninger samt øget antal anmeldelser af flytning af jord.
  Dette omfatter også myndighedsbehandling til den fortsatte udvikling af Musicon og andre kommunale ejendomme.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser, anlægssager i året 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -400
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -400
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 8

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 29

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 16

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 17 Frigivelse af rådighedsbeløb - midler til trafiksikkerhed 2015

  notat_om_prioritering.pdf

  Pkt. 17

  Frigivelse af rådighedsbeløb - midler til trafiksikkerhed 2015

  Sagsnr. 266199 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I overensstemmelse med Trafiksikkerhedsplanen 2014, søges der om frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter i 2015. Skole- og Børneudvalget høres vedrørende indstillingens punkt 2. Eventuelle bemærkninger herfra vil foreligge til Plan- og Teknikudvalgets møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter og
  2. de trafiksikkerhedsprojekter, som er prioriteret nedenfor, gennemføres.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Byrådet
  Ad 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog den 4. december 2014, punkt 244, Trafiksikkerhedsplan 2014. Planen beskriver forslag til prioritering af indsatsområder og projekter, der kan give mest trafiksikkerhed og tryghed for pengene fra 2014 og frem til 2020.
  Forvaltningen har valgt projekter på lokaliteter, som giver den største effekt på trafiksikkerhed og mest tryghed for skolebørns færden. Projekterne er nærmere beskrevet i bilaget:

  • Møllehusvej/Helligkorsvej/Fælledvej
  • Jernbanegade/Ringstedgade/Borgediget
  • Vindinge skole (Stærkendevej og Østre Vindingevej)
  • Københavnsvej/Vinkelvej
  • Københavnsvej ml. Ny Østergade og Bymarken
  • Algade/Kong Valdemars Vej
  • Psst-kampagne (lokal kampagne, der husker bilister på hastighedsgrænsen)
  • Fart-kampagne (landsdækkende kampagne om ”Sænk farten”)
  • Netværksmøder med skolerne (samarbejde omkring trafiksikkerhed og adfærd)
  • Dynamiske skoleskilte (kombiskilt: skoleskilt 30 km/t – din fart)
  • Skolepatruljeskilte (lovliggørelse af skiltning ved skolepatruljer)
  • Øvrige ønsker fra skolerunden (Hvis der er midler til overs, anvendes de til mindre skoleprojekter).

  Projekterne forventes startet: Projektering, udbud og anlægsstart 2015.
  Projekterne forventet afsluttet: 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.500

  Skole- og Børneudvalget, 13-01-2015, pkt. 10

  Udvalget foreslår, at når der fremadrettet afsættes budgetmidler til trafiksikkerhedsprojekter, afholdes der et fællesmøde mellem PTU og SBU, inden der udarbejdes konkrete forslag til trafiksikkerhedsprojekter omkring skolerne.
  Fraværende: Poul Andersen (A)

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 8

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 30

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 17

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 18 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon "Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne"

  Pkt. 18

  Frigivelse af rådighedsbeløb – ”Musicon Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne”

  Sagsnr. 256112 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der ønskes en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til trafikale tilpasninger og 2,5 mio. kr. til sti til stationen, ved frigivelse af dele af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til ”Musicons samspil med omgivelserne”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. ved frigivelse af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb til direkte cykel- og gangsti til stationen
  2. der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. ved frigivelse af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb til trafikale tilpasninger af parkering, veje og stier

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som følge af et fortsat stigende aktivitetsniveau på Musicon forslås etableret en direkte cykel- og gangsti til stationen. Anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr. er en forudsætning for tilskud fra cyklist-puljen på 2,9. mio.kr. til projektet.
  Herudover er der i takt med Musicons udvikling behov for løbende forbedringer af trafikale forhold og tilgængelighed og der forslås disponeret 1,1 mio. kr. til dette. Projektet kan omfatte skilte, belysning og belægninger på veje, stier og parkeringspladser samt tilpasning af vejanlæg omkring Musicon.
  De resterende midler på 1,4 mio. kr. ønskes budgetomplaceret til disponering til 2. etape af krydsombygningen Skovkrydset ved Pulsen/Rabalderstræde, hvilket fremgår af en separat sag på denne dagsorden.
  Projekterne forventes startet primo 2015 og afsluttet inden udgangen af 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg til sti til stationen, udgifter -2.500
  Anlæg trafik i øvrigt, udgifter -1.100
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg til sti til stationen, udgifter -2.500
  Anlæg trafik i øvrigt, udgifter -1.100
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 9

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 31

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 18

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 19 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon "Klare rammer for investeringer"

  oekonomiskema.pdf

  Pkt. 19

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, ’Klare rammer for investeringer’

  Sagsnr. 209082 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2015 afsat 15 mio. kr. til ’Musicon, Klare rammer for investeringer’ Der er frigivet 5,8 mio. kr., og de resterende 9,2 mio. kr. ønskes nu frigivet. Sagen indeholder også en budgetomplacering fra ’Musicon – Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne’ på 1,4 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på:

  1. 0,5 mio. kr. vedrørende udgifter til Rabalderstræde
  2. 3,2 mio. kr. vedrørende udgifter til håndtering af forurening
  3. 0,5 mio. kr. vedrørende udgifter til håndtering af det gasdannende område
  4. 3,2 mio. kr. vedrørende udgifter til forsyningsanlæg
  5. 3,2 mio. kr. vedrørende udgifter til 2. etape af Skovkrydset og bus-øen ved Pulsen og Rabalderstræde. Beløbet finansieres med 1,8 mio. kr. af nærværende sag samt en omplacering på 1,4 mio. kr. fra ’Musicon - Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne’.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2015 afsat 15 mio. kr. til byggemodning på Musicon. Der er på Byrådsmødet den 29. januar 2014 frigivet 15,2 mio. kr. fordelt i årene 2014 (4,8 mio. kr.), 2015 (5,8 mio. kr.) og 2016 (4,6 mio. kr.). Disse beløb indgår nu i projektet ’Musicon – Klare rammer for investeringer’. I sagen ønskes der derfor, at blive frigivet 9,2 mio. kr. i 2015 til projekter i ’Musicon – Klare rammer for investeringer’, samt en budgetomplacering på 1,4 mio. kr.
  Projekterne forventes opstartet i starten af 2015 og afsluttet i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Se vedhæftede bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 10

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 32

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 19

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 20 Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Havn – nedlæggelse af p-plads, Strandgade

  Pkt. 20

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Roskilde Havn – nedlæggelse af P-plads, Strandgade

  Sagsnr. 266867 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til nedlæggelse af P-pladser på Strandgade og etablering af 3 vejindsnævringer samt ny skiltning ved indkørsel til vejen. Midlerne er afsat i budget 2014, men skal først bruges i 2015. Derfor overføres midlerne fra budget 2014 til budget 2015, og der søges om anlægsbevilling og frigivelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der overføres 0,18 mio. fra 2014 til 2015 vedr. P-pladser på Strandgade
  2. der gives en anlægsbevilling på 0,18 mio. kr. i 2015, ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til Strandgade, Nedlæggelse af P-pladser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Anlægget med nedlæggelse af P-pladserne er nu klar til udførelse, og der er behov for frigivelse af midlerne til betaling af entreprenør. Endvidere har et gunstigt udbud bevirket, at der kan etableres tre vejindsnævringer på Strandgade, således at hastighed kan dæmpes og yderligere generende parkering kan minimeres. Der henvises i øvrigt til byrådsmødet den 24. marts 2013, punkt 97, hvor forslag til lokalplan 586 for udvidelse af Roskilde Havn samt kommuneplantillæg 18 er endeligt vedtaget og forudsætningerne for nærværende projekt er defineret jf. dialog med borgerne.
  Projektet forventes startet: januar 2015
  Projektet forventes afsluttet: april 2015

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Beløbet er afsat i budget 2014, og skal overføres til og frigives i 2015. Merudgiften finansieres altså af det ikke frigivne rådighedsbeløb fra budget 2014.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -180
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -180
  Finansiering:
  Påvirkning af kassebeholdningen -180

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 19

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 33

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 20

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 21 Anlægsregnskab - Renovering af vejbelysning

  Pkt. 21

  Anlægsregnskab - Renovering af vejbelysning

  Sagsnr. 238130 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende renovering af vejbelysning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i perioden 2011 – 2013 bevilliget i alt kr. 4.000.000 kr. til renovering af vejbelysning.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 3.855.795 kr. Der er således en mindreudgift på 144.205 kr. i forhold til den givne bevilling.
  Beløbet er anvendt til jordlægning af vejbelysningskabler til forberedelse af renovering af vejbelysningen i DONGs forsyningsområde. Arbejdet er udført i forbindelse med DONGs jordlægning af de masteophængte forsyningsledninger.

  Økonomi

  Mindreforbruget på 144.205 er overført til projektet ’Vejbelysning, renovering 2014’ ved overførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 11

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 34

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 21

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 22 Anlægsregnskab - salg af Sct. Jørgensbjerggård - Vesterdal 2A

  Pkt. 22

  Anlægsregnskab - salg af Sct. Jørgensbjerggård - Vesterdal 2A

  Sagsnr. 266221 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Sct. Jørgensbjerggård, Vesterdal 2A, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 28. maj 2014 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.500.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 270.000 kr. til salg af ejendommen Vesterdal 2A.
  Ejendommen er solgt med overtagelse 1. november 2014 for en købesum på 2.725.000 kr. De samlede salgsomkostninger udgør i alt 225.289 kr.
  Der er hermed en nettomerindtægt på 269.711 kr.

  Økonomi

  Nettomerindtægt på 269.711 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2014.

  Økonomiudvalget, 21-01-2015, pkt. 35

  Anbefales.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 22

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni.

 • Pkt. 23 Salg af storparcel(Lukket)