You are here

Referat

Dato: Onsdag, April 29, 2015 - 17:00
Sted: Byrådssalen
 • Pkt. 102 Spørgetid

  spoergsmaal_til_byraadets_moede_den_29._april_fra_astrid_hass.pdf svar_paa_spoergsmaal_-_byraadets_spoergetid_29._april_2015_-_ungdomsboliger.pdf

  Pkt. 102

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Der er indkommet spørgsmål fra Astrid Hass vedrørende ungdomsboliger.
  Brevet i sin fulde ordlyd er vedhæftet dagsordenen.

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 102

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 103 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 103

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 103

  Poul Lindor Nielsen har lovligt forfald. Anne Dorte Nygaard er indkaldt som stedfortræder.
  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 104 Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2014

  aeldreraadets_aarsberetning_2014.pdf

  Pkt. 104

  Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2014

  Sagsnr. 248875 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2014 fremlægges til orientering. Den samlede årsberetning fremgår af bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2014, fremlægges til orientering, jf. § 8 i vedtægterne for Ældrerådet.
  Kommunerne er via lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at nedsætte et ældreråd. Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Ældrerådet er opdelt i forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg i Roskilde Kommune.
  I 2014 har Ældrerådet i Roskilde Kommune været meget aktiv på social- og sundhedsområdet, men har også gennemført flere aktiviteter, som fx omhandler involvering i trafiksikkerhedsplanen for Roskilde Kommune, sikring af ældre borgeres interesser i borger-dialogforum i forbindelse med den nye svømmehal og lignende. Ældrerådet afholdte også i foråret 2014 et meget velbesøgt arrangement med Movia om indførelse af det nye rejsekort. Ældrerådet holdt i 2014 ligeledes deres årlige borgermøde med titlen ”Fremtiden for ældre borgere i Roskilde Kommune – udfordring og udvikling”.
  Ældrerådet har i 2014 holdt dialogmøder med Sundheds- og Omsorgsudvalget, samt møder med formændene for henholdsvis Plan- og Teknikudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget.
  Ældrerådet er repræsenteret på alle plejecentre som kontaktpersoner i bruger- og pårørenderådene. Ældrerådet bruger sin viden fra deltagelse i bruger- og pårørenderåd i de generelle drøftelser om ældrepolitiske spørgsmål i Roskilde Kommune.
  Den 1. oktober 2014 – på FN’s internationale ældredag – holdt Ældrerådet, sammen med Sundheds- og Omsorgsudvalget og flere frivillige sociale foreninger, en velbesøgt tema-eftermiddag med overskriften ”Et samfund for alle – ingen skal være udenfor”. Temaeftermiddagen bidrog med de første input til den kommende revision af ældrepolitikken i Roskilde Kommune.
  Ældrerådet peger i årsberetningen på, at 2015 byder på flere spændende udfordringer for rådet, herunder udformningen af det kommende plejecenter i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 16-04-2015, pkt. 36

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 168

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 104

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 105 Orientering om proces for fælles forsyningsselskab for Holbæk, Lejre og Roskilde

  faseoverblik.pdf kompetencefordeling.pdf tidslinje.pdf

  Pkt. 105

  Orientering om proces for fælles forsyningsselskab for Holbæk, Lejre og Roskilde

  Sagsnr. 235686 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Som led i forberedelsen af fusionen af Holbæk, Lejre og Roskilde kommuners forsyningsselskaber deltog de tre kommunalbestyrelser og forsyningsselskabernes bestyrelser den 19. marts 2015 i en fælles konference om det fremtidige samarbejde mellem kommunerne og det fælles forsyningsselskab. På konferencen orienterede projektledelsen og projektets rådgivere om status på arbejdet, herunder på udarbejdelse af ejer-aftale mellem kommunerne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner og forsyningsselskaberne afholdt i fællesskab en konference den 19. marts 2015 med fokus på formålet og processen for fusionen samt indholdet af ejeraftalen, som indgås mellem kommunerne om det fremtidige ejerskab til den fælles forsyningskoncern. Aftalen skal blandt andet belyse, hvilke beslutninger om det fælles forsyningsselskab, som ejerkommunerne skal godkende på en generalforsamling i holdingselskabet.
  Den politiske styregruppe anbefaler, at generalforsamlingen i enighed skal træffe beslutning om følgende spørgsmål:
  - Udvidelse af ejerkredsen – i Holding eller i datterselskaberne
  - Iværksættelse af nye aktiviteter i koncernen (fx elforsyning, fjernkøling m.v.)
  - Dispositioner i koncernen af stor økonomisk betydning for ejerkommunerne eller det fælles forsyningsselskab
  - Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for ejerkommunerne eller det fælles forsyningsselskab
  - Vilkårene for hel eller delvis udtræden for en ejerkommune i selskabet
  Ejeraftalen fastlægger også bestyrelsens størrelse og sammensætning. Den politiske styregruppe anbefaler en flerstrenget bestyrelse, hvor der er både politiske og eksterne repræsentanter i holding- og serviceselskabet, sammen med medarbejderrepræsentanter. Bestyrelserne i driftsselskaberne skal bestå af ledende medarbejdere fra koncernen samt to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i hvert vandselskab.
  Den politiske styregruppe anbefaler endvidere, at kommunerne i fællesskab udpeger formanden, som skal have professionel bestyrelseserfaring og branchekendskab, og er uden politisk tilknytning til kommunerne. Næstformanden vælges blandt kommunernes (politiske) repræsentanter i bestyrelsen.
  Ejeraftalen forventes at ligge klar til politisk behandling på byrådsmødet den 2. september 2015, hvor der skal tages endelig stilling til spørgsmålet om fusion. I den forbindelse vil byrådet også skulle udpege medlemmer til interim-bestyrelsen, som planlægges nedsat, efter kommunerne har truffet endelig beslutning om fusionen. I andre kommunale fusioner har der være gode erfaringer med, at interim-bestyrelsen har kunnet bistå projektledelsen med at ansætte en direktør for det fusionerede selskab og forberede det fusionerede selskab til "dag et-parathed".
  De siddende bestyrelser i de eksisterende forsyningsvirksomheder fortsætter frem til 1. januar 2016, hvor fusionen planlægges gennemført. Deres opgaver og ansvar i perioden vil være at bidrage til at forberede de enkelte forsyningsvirksomheder på fusionen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 169

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 105

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 106 Regnskab 2014

  notat_til_politisk_behandling.pdf regnskab_-_2014.pdf regnskab_2014_-_bilag.pdf

  Pkt. 106

  Regnskab 2014

  Sagsnr. 269099 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes samlede regnskab for 2014 indstilles til godkendelse samt oversendelse til revision.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det samlede regnskab 2014 for Roskilde Kommune godkendes og oversendes til revision.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for 2014 viser en samlet forbedring i beholdningen af de likvide aktiver på 25,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.
  Dette skyldes et forbedret resultat på 21,1 mio.kr. på det skattefinansierede område og 10,2 mio.kr. på det brugerfinansierede område, i alt 31,3 mio.kr., samt en forværring på 6,1 mio. kr. vedr. forskydninger i gæld og tilgodehavender.
  Det forbedrede resultat på det skattefinansierede område på 21,1 mio. kr. består af et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed samt et merforbrug på de samlede anlægsudgifter på 25,6 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på anlægsudgifter på 5,1 mio. kr., et mindre forbrug på byggemodning på 9,8 mio. kr. samt et merforbrug vedrørende ejendomssalg og –køb på 30,3 mio. kr.
  Forværringen på 6,1 mio.kr. vedr. forskydninger i gæld og tilgodehavender skyldes ændringer i kommunens låneoptagelse, afvikling af gæld samt ændringer i kortfristede tilgodehavender mellem kommunen og omverdenen (f. eks. staten, andre kommuner og borgere).
  Alt i alt er beholdningen af likvide aktiver forbedret med 25,2 mio. kr. sammenlignet med det vedtagne budget. Der var budgetteret med et forbrug af likvide aktiver på 53,1 mio. kr., mens det endelige regnskabsresultat udviser et forbrug på 27,9 mio. kr. Specifikation fremgår af vedlagte notat.
  Likviditeten ultimo 2014 er et øjebliksbillede, mens likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er et udtryk for en gennemsnitsbetragtning, som viser retningen for likviditetsudviklingen. Likviditeten efter kassekreditreglen er i 2014 steget fra 477,3 mio. kr. til 499,1 mio. kr.
  Som bilag til dagsordenen er elektronisk vedlagt ”Regnskab 2014” med et uddybende notat om regnskabet. Der er i regnskabet optrykt oversigt over afskrivninger til godkendelse i forbindelse med regnskabet.
  Regnskabet indeholder ligeledes en oversigt over afsluttede anlægsarbejder og ejendomssalg under 2 mio. kr. til godkendelse i byrådet i forbindelse med regnskabet.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 udover de bevillinger, der er givet til overførsler fra 2014 til 2015 på henholdsvis anlæg (BY den 25.03.15, pkt. 62) og drift (BY den 25.03.15, pkt. 61).
  Endvidere har det positive regnskabsresultat medvirket til et øget likviditetsmæssigt udgangspunkt i 2015.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 172

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 106

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 107 Roskilde Kommunes vision 2015-2018

  Pkt. 107

  Roskilde Kommunes vision 2015-2018

  Sagsnr. 255196 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har gennem det sidste år arbejdet med en ny vision for Roskilde Kommune. Et enigt byråd har formuleret Roskilde Kommunes vision for 2015-2018 til beslutning. Efterfølgende udmøntes visionen i 3-5 indsatser, som byrådet beslutter på det kommende møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. visionen godkendes, og
  2. der arbejdes videre med 3-5 indsatser, som visionen skal udmøntes i.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har gennem det sidste år arbejdet med en ny vision for Roskilde Kommune. Et enigt byråd har på forårsseminaret 2015 formuleret Roskilde Kommunes nye vision for 2015-2018 til beslutning i byrådet. Visionen skal udmøntes i 3-5 ligeværdige indsatser, som vil blive fremlagt på det kommende møde i byrådet til beslutning.

  Vision for Roskilde Kommune for 2015-2018 er:

  • Roskilde Kommunes vision er at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse, stærke fællesskaber og en solid kerneservice.
  • Roskilde Kommunes vision er levende lokalmiljøer, både i et stærkt centrum og med bæredygtige lokalsamfund, gennem fremme af handel, erhverv, events og foreningsliv.
  • Roskilde Kommune vision er at styrke bosætning og turisme gennem videreudvikling af eksisterende styrkepositioner indenfor det musiske og kulturarv.
  • Roskilde Kommune vision er at fremme innovation og nye samarbejdsformer generelt, men med særligt fokus i.f.t. bæredygtige løsninger, udvikling af kommunens kerneservices og demokratisk inddragelse.

  Økonomi

  Sagen medfører for nuværende ingen økonomiske konsekvenser i 2015.
  Den økonomiske prioritering af de 3-5 indsatser vil indgå i de kommende års budgetdrøftelser.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 207

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 107

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 108 Diæter til bestyrelsen for SCR Kommunikation og Ungdom

  ansoegning_om_diaeter.pdf

  Pkt. 108

  Diæter til bestyrelsen for SCR Kommunikation og Ungdom

  Sagsnr. 267916 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Bestyrelsen for SCR Kommunikation og Ungdom har fremsendt en ansøgning med ønske om, at der til bestyrelsens medlemmer ydes diæter for deltagelse i bestyrelsens møder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det besluttes om ansøgningen skal imødekommes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  SCR Kommunikation og Ungdom er en del af den samlede organisation Specialcenter Roskilde. Specialcenter Roskilde består derudover af SCR Fjordskolen med afdelingerne Lysholm og Hedevang. SCR Kommunikation og Ungdom og SCR Fjordskolen har hver sin bestyrelse. Bestyrelsen for SCR Kommunikation og Ungdom er nedsat efter lov om specialundervisning for voksne.
  Kommunalbestyrelsen kan i henhold til § 6 e i lov om specialundervisning for voksne beslutte at yde diæter m.v. til medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i § 16 i lov om kommunernes styrelse. Spørgsmålet om diæter m.v. til bestyrelsen for SCR Kommunikation og Ungdom er tidligere blevet behandlet af byrådet i 2007, hvor det blev besluttet, at der – i lighed med tidligere praksis i Roskilde Amt – alene ydes befordringsgodtgørelse.
  Bestyrelsen for SCR Kommunikation og Ungdom består af 2 medlemmer udpeget af byrådet, 3 medlemmer udpeget af handicaporganisationer, 2 medlemmer valgt af og blandt SCR Kommunikation og Ungdoms lærere og øvrige medarbejdere og 1 medlem valgt af og blandt SCR Kommunikation og Ungdoms brugere.
  I forhold til de 2 medlemmer, som er udpeget af byrådet, er det udgangspunktet i styrelsesloven, at der normalt ikke ydes diæter til ikke-byrådsmedlemmer, der efter udpegning af byrådet deltager i møder, kurser m.v. Byrådet har dog i 2007 truffet beslutning om, at der for disse medlemmer ydes diæter til møder og/eller kurser, hvis der er tale om deltagelse i følgende råd, nævn m.v.: Hegnssynet, Vurderingsmænd for skader på mark og vejfred, Beredskabskommissionen, Ungdomsskolebestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget. Dermed er SCR Kommunikation og Ungdom ikke omfattet af denne beslutning.
  Forvaltningen bemærker, at det vil være i uoverensstemmelse med tidligere politisk beslutning, hvis ansøgningen imødekommes.
  For medarbejderrepræsentanter indgår bestyrelsesarbejdet i arbejdstiden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. En beslutning om ydelse af diæter for deltagelse i bestyrelsens møder vil omfatte i alt 4 medlemmer, hvis de 2 medlemmer, som er udpeget af byrådet, ikke medtages. Den kommunale udgift anslås herefter at være ca. 8.000 kr. årligt, som kan afholdes inden for den budgetmæssige ramme.

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2015, pkt. 37

  Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

  Økonomiudvalget, 15-04-2015, pkt. 152

  Økonomiudvalget anbefalede at SCR sidestilles med skolebestyrelser og der gives mødediæter.
  Fraværende: Henrik Stougaard (grundet inhabilitet)

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 108

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 109 Udpegning af medlemmer til lokalt råd på beskæftigelsesområdet

  Pkt. 109

  Udpegning af medlemmer til lokalt råd på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 259412 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 25. marts 2015 at der skulle nedsættes et lokalt råd på beskæftigelsesområdet. Til deltagelse i rådet skal byrådet udpege et medlem fra Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og et medlem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at,

  1. der udpeges et medlem fra Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
  2. der udpeges et medlem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 25. marts 2015 at nedsætte et lokalt råd på beskæftigelsesområdet.
  Rådet oprettes med:
  - 3 repræsentanter fra erhvervslivet, der sidder i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
  - 3 repræsentanter fra de faglige organisationer
  - Formand og 1 medlem fra udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
  - Formand og 1 medlem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Formanden for rådet er formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Rådet forventes at mødes 2-3 gange årligt og er rådgivende overfor Beskæftigelses- og Socialudvalget og udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 15-04-2015, pkt. 154

  Økonomiudvalget indstiller Karim Arfaoui og Susanne Lysholm-Jensen.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 109

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 110 Udpegning af nyt medlem til Slagteriskolens bestyrelse

  Pkt. 110

  Udpegning af nyt medlem til Slagteriskolens bestyrelse

  Sagsnr. 244935 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Tuncay Yilmaz ønsker at udtræde af Slagteriskolens bestyrelse. I henhold til styrelsesvedtægten udpeger den gruppe der har indvalgt medlemmet, til en post, som byrådet udpeger til et nyt medlem af bestyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udpeges et nyt medlem til Slagteriskolens bestyrelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Tuncay Yilmaz er af byrådet udpeget til at sidde i Slagteriskolens bestyrelse og udtræder nu af bestyrelsen. Der skal derfor udpeges et nyt medlem af byrådet til Slagteriskolens bestyrelse.
  Jf. styrelseslovens § 28 og forretningsordenens § 13, stk. 6 besættes den ledigblevne plads af samme gruppe, som har indvalgt medlemmet.
  Udpegningen sker som flertalsbeslutning i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 173

  Thomas Breddam blev anbefalet.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 110

  Godkendt.
  Fraværende Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 111 Godkendelse af tilpasset samarbejdsaftale mellem Roskilde Festival og Roskilde Kommune 2015-2019

  Pkt. 111

  Godkendelse af tilpasset samarbejdsaftale mellem Roskilde Festival og Roskilde Kommune 2015-2019

  Sagsnr. 269003 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte den 26. februar 2014 en ny treårig markedsførings og samarbejdsaftale mellem Roskilde Festival og Roskilde Kommune for perioden 2014 – 2016. Byrådet anmodes i indeværende sag om at godkende en tilpasning af størrelsen af styregruppen for samarbejdsaftalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tilpasningen af størrelsen af styregruppen for samarbejdsaftalen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på sit møde den 26. februar 2014 en ny treårig markedsførings og samarbejdsaftale mellem Roskilde Festival og Roskilde Kommune for perioden 2014 – 2016.
  Roskilde Festival og Roskilde Kommune har drøftet et ønske om at tilpasse størrelsen på styregruppen for samarbejdsaftalen. Det betyder, at styregruppen gøres mindre og dermed mere handlekraftig. Med denne sag ønskes tilpasningen godkendt.
  Organisation
  Samarbejdet har en overordnet styregruppe, der efter tilpasningen vil bestå af Borgmesteren og to medlemmer fra Roskilde Kommunes direktion samt to medlemmer fra direktionen i Roskilde Festival. Roskilde Kommune er sekretariat. Styregruppen mødes to gange årligt til orienterende møder og fastlæggelse af den næste periodes initiativer.
  Medlemmer i styregruppen fra Roskilde Kommune:
  - Joy Mogensen, Henrik Kolind og Martin Holgaard
  Medlemmer i styregruppen fra Roskilde Festival:
  - Steen Jørgensen og Henrik Rasmussen
  Derudover nedsættes en udviklingsgruppe, som mødes fire gange årligt og kan nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper. Udviklingsgruppen består af ledende medarbejdere fra hhv. Roskilde Festival og Roskilde Kommune.
  - Fra Roskilde Festival: Christina Bilde og yderligere en person.
  - Fra Roskilde Kommune: Camilla iisager Petersen, Poul Knopp Damkjær og Gitte Kronbak Nielsen.
  Samarbejdsaftalen skal i 2015 konkret udmøntes i følgende initiativer
  - Byens hus, demokrati og unge
  - Roskilde som musisk by
  - Frivillig fredag
  Der gives en årlig orientering til Økonomiudvalget om udviklingen i samarbejdsaftalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 176

  Forvaltningen oplyste på mødet, at for indeværende byrådsperiode er der til Styregruppen/udviklingsgruppen for Roskilde Festival - Roskilde Kommune er Marianne Kiærullf (V), Jeppe Trolle (B) og Joy Mogensen (A) udpeget af byrådet.
  Økonomiudvalget besluttede herefter at den hidtidige byrådsudpegning fastholdes. Udviklingsgruppen skal arbejde for at initiativerne i højere grad udbredes til kommunens fagudvalg.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 111

  Godkendt, idet Lars-Christian Brask (V) indtræder i stedet for Marianne Kiærullf.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 112 Valg til Folketinget

  notat_om_udpegning_af_valgstyreformaend_til_valgstederne.pdf

  Pkt. 112

  Valg til Folketinget 2015

  Sagsnr. 267691 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med afholdelse af valg til Folketinget, som afholdes senest den 15. september 2015, skal der udpeges valgstyrere og tilforordnede. Det foreslås, at der udpeges 5 valgstyrere pr. valgsted og desuden 77 politisk tilforordnede.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted incl. valgstyrerformand (i alt 95 valgstyrere),
  2. fordelingen af formandshvervene på de enkelte valgsteder besluttes,
  3. der vælges 77 politisk tilforordnede og 30 brevstemmemodtagere, som fordeles efter forholdstalsvalgmetoden efter samme princip som benyttet ved tidligere valg,
  4. de kandidatlister, der opstiller, men ikke er repræsenteret i byrådet, tildeles hver en plads som tilforordnet

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Valgstyrerformænd og valgstyrere
  Til gennemførelse af det kommende Folketingvalg skal der ifølge valgloven vælges 5-9 valgstyrere pr. valgsted, heraf en formand. Forvaltningen foreslår i lighed med tidligere valg, at der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted, dvs. i alt 95 valgstyrere incl. valgstyrerformænd.
  Fordeling af valgstyrerformænd på valgsteder
  Samtidigt skal det besluttes hvilket parti, der skal have formandsposten på de enkelte valgsteder. Ved valget til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstol søndag den 25. maj 2014 var fordelingen følgende, som blev besluttet i enighed uden brug af forholdstalsvalgmetoden (d’Hondts metode):

  Valgsted Parti Valgsted Parti
  Roskilde Bymidte Ø Gundsølille V
  Klostermarken V Jyllinge V
  Sct. Jørgen Ø Gundsømagle O
  Hedegårdene A Baunehøj A
  Østervang A Gadstrup O
  Himmelev V Viby A
  Svogerslev V Snoldelev A
  Vindinge A Dåstrup V
  Vor Frue A Trekroner B
  Æblehaven A

  Fordelingen ud fra den d’Hondtske metode fremgår af vedlagte bilag.

  Tilforordnede

  På baggrund af erfaringer fra tidligere valg indstilles, at der i alt udpeges 77 politiske tilforordnede, og forvaltningen vil yderligere udpege 84 administrative medarbejdere i lighed med fordelingen ved tidligere valg. Endvidere foreslås det, at der udpeges 30 tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i hjemmene mv.
  Fordelingen af valgstyrere, tilforordnede og brevstemmemodtagere, der udpeges af de politiske partier, sker ud fra forholdstalsvalgmetoden uden valgforbund, i lighed med tidligere.
  Forvaltningen indstiller endvidere, at kandidatlister, der stiller op til valget til Folketingsvalget, men som ikke er medlem af byrådet tildeles en plads som tilforordnet ved valget.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser, idet der er afsat midler i budget 2015 til folketingsvalg.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 130

  Udsat.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Økonomiudvalget, 15-04-2015, pkt. 155

  Ad. 1. "at" anbefales.
  Ad 2. "at". der anbefales den fordeling af valgsteder som var gældende ved valg til Europaparlamentsvalget.
  Ad 3. "at" anbefales, partierne gives mulighed for at tildele halvdagsvagter til halvdelen af partiernes andel af de 77 tilforordnede.
  Ad 4. "at" anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 112

  Godkendt.
  De udpegede valgstyrerformænd er som følger:
  - Roskilde Bymidte: Jonas Bejer Paludan.
  - Klostermarken: Peter Madsen.
  - Sct. Jørgen: Anna Bondo Nielsen.
  - Hedegårdene: Torben Jørgensen.
  - Østervang: Bente Dieckmann.
  - Himmelev: Lars-Christian Brask
  - Svogerslev: Bent Jørgensen.
  - Vindinge: Jacob Boisen.
  - Vor Frue: Anders W. Johansen.
  - Æblehaven: Tuncay Yilmaz.
  - Gundsølille: Jacob Søegaard-Nielsen.
  - Jyllinge: Evan Lynnerup.
  - Gundsømagle: Karsten Lorentzen
  - Baunehøj: Morten Gjerskov.
  - Gadstrup: Carsten Dorhmann
  - Viby: Anne Dorte Nygaard.
  - Snoldelev: Poul Lindor Nielsen.
  - Dåstrup: Lars Berg Olsen.
  - Trekroner: Jeppe Trolle.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 113 Strategi for skolerenovering

  strategi_for_skolerenovering.pdf

  Pkt. 113

  Strategi for skolerenovering

  Sagsnr. 270119 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har på forårsseminaret diskuteret en strategi for at fremtidssikre skolernes pædagogiske rammer og indhente efterslæb i forhold til vedligeholdelse og renovering. Det overordnede formål med en samlet strategi for skolernes fysiske rammer og vedligehold skal være at sikre, at der er en optimal ressourceanvendelse, hvor skolerne har de fysiske rammer, som er nødvendige for at skabe et godt læringsmiljø for eleverne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på skolerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med en strategi for skolerenovering indenfor de økonomiske rammer af:
  - 15 mio. kr. årligt fra den centrale vedligeholdelseskonto og af energirenovering til udvendig vedligeholdelse af skolerne
  - 10 mio. kr. årligt afsættes til anlæg af lokaleoptimering, læringsmiljøer og ventilation på skolerne, og
  - 16 mio. kr. afsættes i årene 2016-2018 til renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne som kassetræk.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslaget til strategi for skolernes fysiske rammer og vedligehold, som fremgår af bilag, er udarbejdet med udgangspunkt i, at alle skoler igennem en periode bygningsmæssigt når et niveau, der understøtter fremtidens læringsformer, krav til faglokalers brug og indretning, der understøtter folkeskolereformen og byrådets vision og målsætninger for skoleområdet. Samtidig skal de fysiske rammer understøtte byrådets ambition om, at skolerne skal ligge iblandt de 10 bedste i landet.
  Forslaget er udarbejdet med afsæt i Ejendommes bygningssyn og gennemgang af den enkelte skole. Da renoveringsbehovet er forskelligt skolerne imellem, indgår skolerne i forskelligt omfang. Strategien tager både afsæt i skolernes aktuelle behov for renovering og har en langsigtet strategisk tilgang, der vil fortsætte også efter, at renovering af de aktuelle behov er overstået, således at alle skoler er omfattet.
  Forslag til finansiering af strategien fordeler sig på anvendelse af nogle midler, der allerede er budgetlagt, men som skal prioriteres særskilt til formålet, og nye midler, der kan afsættes med budget 2016.
  Udvendig vedligeholdelse af facader, vinduer, tage og klimaskærm mv.
  Det foreslås, at der reserveres 15 mio. kr. årligt af den centrale vedligeholdelseskonto og af energirenoveringspuljen på 25 mio. kr. til brug for den nødvendige udvendige vedligeholdelse på skolerne.
  Indvendig vedligeholdelse – mindre istandsættelse, maling, toiletter, mv.
  Det foreslås, at der over en 10 årig periode sker en central prioritering, hvor der samlet set tages 2 mio. kr. som finansieres af skolernes decentrale vedligeholdelseskonti, der indgår i den strategiske plan det pågældende år. Dermed bidrager skolerne til den nødvendige indvendige vedligeholdelse på de skoler, der de pågældende år får udført udvendig vedligeholdelse finansieret af den centrale vedligeholdelseskonto.
  Lokaleoptimering og udvikling af læringsmiljøer samt ventilation
  Det foreslås, at der afsættes 10 mio. kr. årligt i en 10 årig periode til at optimere lokaleanvendelse på skolerne, og udvikling af læringsmiljøer i forhold til de kreative fag, herunder musik, som følge af fremtidige behov (tidligere sløjd, håndarbejde). Midlerne skal også anvendes til at forbedre ventilationsforhold.
  Renovering af basisfaglokaler
  Det foreslås, at der afsættes 16 mio. kr. årligt fra 2016-2018 til at renovere skolekøkken, fysiklokale, idrætsfaciliteter, biologi på de 12 skoler, hvor der er renoveringsbehov. Disse beløb medtages i budget 2016 som et ekstraordinært træk på kommunens kasse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Den vedrører økonomi, der skal afsættes i forbindelse med budget 2016.

  Økonomiudvalget, 29-04-2015, pkt. 209

  Anbefales, idet der afsættes 16 mio. kr. i årene 2015 -2017. Beløbet gives i 2015 som en tillægsbevilling.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 113

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 114 P-hus på Sortebrødre Plads

  Pkt. 114

  P-hus på Sortebrødre Plads

  Sagsnr. 205101 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen følger op på budgetforliget vedrørende etablering af P-hus, og det foreslås, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til opførelse af P-hus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 84 mio. kr. i 2015 til opførelse af P-hus på Sortebrødre Plads, herunder til arkæologiske undersøgelser. Beløbet fragår kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget for 2015 besluttede forligspartierne at opføre et P-hus på den kommunale parkeringsplads nord for Algade – Sortebrødre Plads.
  P-huset er et væsentligt element i en samlet strategi for bymidten med det formål at skabe muligheder for flere aktiviteter og liv i byen og samtidig flere boliger. P-huset er sammen med indsatsen for at forbedre forholdene for cyklister og busser også en del af en samlet mobilitetsstrategi for bymidten, der bl.a. har fokus på at forebygge den p-søgende trafik.
  Når P-huset placeres på Sortebrødre Plads, hænger det sammen med, at det er et let tilgængeligt kommunalt areal med en god kobling til Algade og Kulturstrøget. Der vil ikke være behov for ekspropriation til anlægget, og der vil kunne undgås store gener for omkringliggende bygninger og arealer med denne beliggenhed.
  Byggeriet skal opføres bæredygtigt og arkitektonisk indpasses i området og vil følge kommunens udbuds- og indkøbspolitik ift. lærerpladser mv.
  Inden byggeriet kan igangsættes, skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området, og arkæologiske udgravninger på arealet skal være afsluttet. Dette kan køre sideløbende. Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan er igangsat af byrådet den 17. december 2014, punkt 431 og 432.
  Årstiderne Arkitekter har tegnet et P-hus som en bygning med 2 lag parkering under jorden i kælder og 3 lag over jorden. Bygningen bliver ca. 7,5 m over terræn (svarende til et parcelhus), med 3 elevatortårne, der rækker yderligere 1,5 m op. Overslag for dette byggeri er 70 mio. kr. Alternative adgange til p-huset undersøges p.t.
  Roskilde Museum skal stå for den arkæologiske udgravning og har et detaljerede budget på 14 mio. kr.
  Plan- og Teknikudvalget vil løbende få fremlagt et overblik over p-kapacitet og – behov i midtbyen under byggeriet, og når det er færdigt.
  På pladsen er der i dag ca. 200 p-pladser, og der arbejdes med at finde erstatnings p-pladser under udgravning og byggeperiode, sammenlagt ca. 2 år. Gener kan ikke undgås i denne periode, men der arbejdes for at minimere disse.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 84 mio. kr.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  P-hus på Sortebrødre Plads, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  P-hus på Sortebrødre Plads -84.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  P-hus på Sortebrødre Plads -84.000
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -84.000

  Beregningerne af den samlede økonomi for omdannelse af Sortebrødre Plads med anlæg af P-hus og opførelse af nye boliger og butikker bygger på en forudsætning om kompenserende indtægter ved salg af byggeret i området.
  Der er i budgetforliget for budget 2015 noteret en forventning om et netto kassetræk over en periode på 45 mio. kr. Udgifterne på 84 mio. kr. forventes afholdt i perioden 2015-17, mens indtægterne på 39 mio. kr. først vil kunne realiseres efter byggeriet er færdigt. Når p-huset er opført vil der være en afledt driftsudgift.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 177

  Birgit Pedersen (F) og Jeppe Trolle (B) stillede ændringsforslag om, at et kommende P-hus skal ses i sammenhæng med et bilfrit Stændertorv. Henrik Stougaard (Ø) tilslutter sig ændringsforslaget, men tager forbehold med henblik på eventuelle yderligere ændringsforslag.
  Forslaget blev forkastet.
  Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Lars Lindskov (C), Jeppe Trolle (B) og Birgit Pedersen (F) anbefaler forvaltningens indstilling.
  Henrik Stougaard tager forbehold med henblik på eventuelle yderligere ændringsforslag.
  Merete Dea Larsen (O), Bent Jørgensen (V) og Lars-Christian Brask (V) kan ikke anbefale forvaltningens indstilling.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 114

  Ø, B og F fremsatte ændringsforslag om, at Stændertorvet skal være parkeringsfrit. Dette skal ske senest i forbindelse med ibrugtagning af det nye P hus”.
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 5, bestående af Ø, B og F. Imod stemte 26 bestående af A, C, O og V. Forslaget blev forkastet.
  Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev sat til afstemning. For stemte 19, bestående af A, F, B, Ø og C. Imod stemte 12 bestående af O og V.
  Forslaget blev godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 115 Udbud af areal til leje for opførsel af en café/restaurant på Roskilde Havn

  bilag_1_-_udbudshaefte.pdf bilag_2_-_planer_i_dag.pdf bilag_3_-_interessenter.pdf bilag_4_-_byggefelt.pdf bilag_5_-_roskilde_viking_vinterbadere.pdf

  Pkt. 115

  Udbud af areal til leje for opførsel af en café/restaurant på Roskilde Havn

  Sagsnr. 195679 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Igangsætning af udbud af et byggefelt på Museumsøen i Roskilde Havn til en havne-knejpe/restaurant.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. vedhæftede udbudshæfte opdateres med krav om kystsikring af bygningen samt opdatering af datoer o.l. og godkendes som grundlag for udbud af areal til leje for opførsel af en café/restaurant på Museumsøen, og at Sagafjords to con-tainere placeres midlertidig i forlængelse af vandrehjemmet, eller
  2. vedhæftede udbudshæfte opdateres med krav om kystsikring af bygningen samt opdatering af datoer o.l., og der stilles krav om, at en kommende havne-knejpe/restaurant kan indeholde plads til Sagafjords opmagasinering.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune ejer et ubebygget byggefelt på Museumsøen i Roskilde Havn. Der kan jf. gældende lokalplan 278 bygges op til 300 m2 på arealet. Området bliver i dag anvendt til Sagafjords to lager-containere og vinterbadernes omklædningsrum og klub-hus i vinterbadesæsonen samt få parkeringspladser.
  Vedlagte udbudshæfte blev fremlagt og godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2008, punkt 143, og Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2008, punkt 251. Der blev dog aldrig gennemført et udbud.
  Kommunen har modtaget en henvendelse fra en udvikler, der er interesseret i at opføre og drive en havneknejpe/restaurant, svarende til det tidligere fremlagte udbudshæfte.
  Etablering af en havneknejpe/restaurant forudsætter, at Sagafjord flytter deres contai-nere, eller at deres lager kan indgå i en kommende bygning. Vinterbaderne vil fortsat kunne blive i området i vinterperioden, men det forventes, at de på sigt flytter til den anviste plads i lokalplan 586, se bilag 2.
  Forvaltningen har været i dialog med aktørerne på Roskilde Havn for at få deres hold-ning til en café/restaurant, se bilag 3. Der har været overvejende interesse for en café/restaurant, som supplerer de eksisterende faciliteter. Sagafjord ønsker dog ikke umiddelbart at flytte deres containere fra området, og vinterbaderne ønsker heller ikke at flytte længere væk.
  Forvaltningen indstiller, at udbudshæftet opdateres med nye krav om kystsikring, og at det godkendes sammen med bilag 4 som grundlag for udbud og udformning af et ud-budsbrev, hvor der udbydes på både pris og projekt. Forvaltningen indstiller, at der findes en midlertidig løsning på placering af Sagafjords containere, f.eks. i forlængelse af vandrehjemmet, se bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. I forbindelse med udbud må der forventes udgifter til ejendomsmægler, advokat, landinspektør, annoncering og markedsføring for i alt ca. 300.000 kr. Der vil blive søgt bevilling til disse udgifter i en anden sag. Den fremtidige lejeindtægt kan først fastsættes, når vi kender alle vilkår for lejeaftalen.

  Økonomiudvalget, 04-03-2015, pkt. 84

  Anbefalet.
  Økonomiudvalget er enig om at sende sagen til endelig beslutning i byrådet.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 79

  Taget af dagsordenen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen oplyser, at der desværre er sket en fejl i sagsfremstillingen. Det område, der kan anvendes til havneknejpe, er dækket af lokalplan 310 og ikke lokalplan 278, som angivet i sagen.
  Arealet er i lokalplan 310, jf. § 3.5 udlagt som område C: Erhvervs- og offentlige formål. I § 3.5 står følgende: ”Område C udlægges til erhvervsformål med tilknytning til trafikhavnen dvs. fiskeri og turisme. Endvidere kan området benyttes af strandjægerne.”
  En havneknejpe på arealet kræver dermed ikke ny lokalplan for området.
  Forvaltningen vurderer, at tidligere vedtagne udbudshæfte kan opdateres med krav om kystsikring af bygningen samt opdatering af datoer o.l. og godkendes som grundlag for udbud af areal til leje for opførsel af en café/restaurant på Museumsøen. Vinterbaderne vil fortsat kunne blive liggende i området.
  I forhold til Sagas Fjords to containere er der to mulige løsninger. Første mulighed er, at containerne placeres midlertidig i forlængelse af vandrehjemmet. Det vil være en midlertidig placering, da det ligger inden for et byggefelt, hvor vandrehjemmet kan udvides. Alternativt kan der stilles krav i udbudsmaterialet om, at en kommende havneknejpe/ restaurant skal indeholde plads til Sagafjords opmagasinering. Forvaltningen anbefaler det første.

  Ny indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedhæftede udbudshæfte opdateres med krav om kystsikring af bygningen samt opdatering af datoer o.l. og godkendes som grundlag for udbud af areal til leje for opførsel af en café/restaurant på Museumsøen, og at Sagafjords to containere placeres midlertidig i forlængelse af vandrehjemmet.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 178

  Økonomiudvalget er enige om at anbefale 2. "at" i forvaltningens oprindelige indstilling.
  Økonomiudvalget er enig i at sende den endelige beslutning i byrådet.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 115

  Godkendt.
  Fraværende. Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 116 Henvendelse til miljøministeren vedrørende skifergas

  furesoe_kommunes_henvendelse_til_miljoeministeren.pdf

  Pkt. 116

  Henvendelse til miljøministeren vedrørende skifergas

  Sagsnr. 266243 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Jeppe Trolle (B) ønsker en sag på dagsordenen om tilslutning til Furesø Kommunes henvendelse til miljøministeren om efterforskning og udvinding af skifergas.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, om Roskilde Kommune skal tilslutte sig Furesø Kommunes henvendelse til Miljøministeren ”Nej tak til udvinding af skifergas i Nordsjælland”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Formand for Klima- og Miljøudvalget Jeppe Trolle ønsker en sag på dagsordenen om, hvorvidt Roskilde Kommune skal tilslutte sig den henvendelse til miljøministeren, som byrådet i Furesø Kommune har vedtaget på sit møde den 25. marts 2015. Henvendelsen er vedhæftet. Alle byrådsmedlemmer har endvidere modtaget en henvendelse fra Greenpeace, som opfordrer til, at Roskilde Kommune tilslutter sig Furesøs henvendelse.
  Formanden foreslår, ”at Roskilde Kommune tilslutter sig Furesø Kommunes brev til miljøministeren (eller evt. formulerer vores eget)”
  Af sagsfremstillingen til Furesø byråds behandling af sagen fremgår: ”I 2010 tildelte Klima- og Energiministeren to licenser til efterforskning af olie og gas på land i Danmark til Total E&P Denmark B.V. og Nordsøfonden. Det har resulteret i efterforskning af skifergas i Nordsjælland og Nordjylland. I Frederikshavn Kommune bliver der i øjeblikket foretaget prøveboringer efter skifergas. Selskaberne har endnu ikke er offentliggjort hvor der planlægges boringer i Nordsjælland, men ifølge planen vil det ske i 2015 og 2016.
  Skifergas er et fossilt brændstof, som forårsager udledning af drivhusgasser. Udvinding af skifergas vil bidrage negativt til at opfylde Regeringens og Furesø Kommunes mål om at el- og varmeforsyningen skal være baseret på 100 % vedvarende energi i 2035. Udvinding af skifergas kræver store mængder ferskvand og miljøskadelige kemikalier, som pumpes ned i jorden under højt tryk. Det får skiferen til at sprække og gør det muligt at udvinde gassen, som findes i lommer i skiferlaget. Brugen af kemikalier giver risiko for forurening af grundvandet. Processen har i andre lande forårsaget jordskælv og udslip af methan direkte til atmosfæren. Naturstyrelsen undersøger derfor i øjeblikket de miljømæssige konsekvenser af en evt. skifergasproduktion i Danmark.”
  Furesø Kommune vil henvende sig til andre kommuner i Region Hovedstaden om at være medunderskrivere på henvendelsen til ministeren. Eftersom Roskilde Kommune er omfattet af det område, der kan undersøges, se http://www.skifergas.dk/nordsjaelland/hvordan-vil-det-foregaa.aspx og http://www.skifergas.dk/skifergas-i-danmark/nyheder-om-skifergas/dataindsamling-nordsjaelland-august-2013.aspx er det relevant at tage stilling til, om Roskilde Kommune skal tilslutte sig henvendelsen fra Furesø Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-04-2015 pkt. 46

  Udvalget besluttede at indstille til byrådet, at Roskilde Kommune tilslutter sig Furesø Kommunes henvendelse til Miljøministeren.
  V og O kan ikke tiltræde flertallets indstilling.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 187

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen (O), Bent Jørgensen (V) og Lars-Christian Brask (V) kan ikke anbefale.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 116

  Godkendt.
  V og O kan ikke godkende.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 117 Roars Kilde - ansøgning til Naturstyrelsen

  bilag_1_roars_kilde_placering.pdf bilag_2_projektmappe.pdf

  Pkt. 117

  Roars Kilde – indledende høring

  Sagsnr. 231827 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Projektfolkene bag Roars Kilde ønsker kommunens opbakning til at sende en ansøgning til en særlig statslig pulje for projekter i kystnære områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommunen gennemfører en forhøring og derefter evt. indleder forhandlinger med staten om planmæssige forhold.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 13. marts 2013, punkt 119, behandlet et forslag til at bygge et wellnes-center og et havnebassin syd for Veddelev havn på en kommunal grund, Brinkhjemmet. Forslaget byder på planmæssige udfordringer, og vil påvirke naboer til grunden og brugerne af Brinkhjemmet, som forudsættes nedrevet.
  Den vigtigste planmæssige udfordring er, at den nye bygning overskrider strandbeskyttelseslinjen, som af Naturstyrelsen forvaltes meget restriktivt. Derfor vil projektfolkene søge en forsøgsordning for kyst- og naturturisme, som administreres af Naturstyrelsen. Forsøgsordningen skal gøre det muligt at gennemføre op til 10 forsøg i kystnærhedszonen, som kan styrke kvaliteten i turismeproduktet i dansk kyst- og naturturisme.
  Da der er tale om en forsøgsordning, vil der muligvis kunne dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen. Ansøgningsfristen er 1. maj 2015.
  Projektet indeholder mange positive elementer, der er i kommunens interesse at fremme, særlig indenfor turisme og ophold og færden ved og på fjorden, men der er dog en række forhold, som ikke er afklaret.
  Udover de planmæssige udfordringer vil projektets placering berøre naboer og brugere af området, især Brinkhjemmet, og terrænbehandling samt adgangs- og parkeringsforhold vil kræve en nærmere afklaring. Det er derfor forvaltningens forslag, at der gennemføres en høring af naboer og borgere, og at der skabes sikkerhed for, at projektet får den tilstrækkelige arkitektoniske kvalitet, som projektet på nuværende stadie antyder.
  Der kan også vælges andre fremgangsmåder, f.eks.:
  - at kommunen overfor staten indleder forhandling om dispensation for strandbeskyttelseslinjen eller
  - at projektfolkene opfordres til at ændre projektet så det ikke overskrider strandbeskyttelseslinjen eller
  - at kommunen vælger ikke at fremme projektet yderligere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Finansiering af projektet skal ske gennem fonde og indtægter fra udlejning og brug af faciliteter i bygningen, f.eks. café og wellness, men der er endnu ikke konkrete tilsagn om støtte.

  Økonomiudvalget, 15-04-2015, pkt. 162

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 195

  Godkendt.
  Jeppe Trolle tager forbehold.
  Henrik Stougaard kan ikke godkende og begærede sagen i byrådet.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 117

  Indstillingen blev sat til afstemning. For stemte 27 bestående af A, F, C, O og V. Imod stemte 3 bestående af Ø. Jeppe Trolle (B) undlod at stemme. Herefter blev indstillingen godkendt.
  Ø fremsender følgende mindretalsudtalelse, der medsendes til høringen:
  De vigtigste årsager til at vi er imod projektet er:
  Området er i dag kommunalt ejet grund. Et særdeles kystnært beliggende rekreativt areal, der har store potentialer for at kunne disponeres så det bliver et alment tilgængeligt område af endnu større rekreativ værdi end i dag.
  Med gennemførelse af projektet, vil området i givet fald overgå til erhvervsformål i form af kommerciel turistmæssig udnyttelse. Dermed vil vi miste området som alment tilgængeligt.
  Ved overgang til erhvervsmæssig udnyttelse vil det i praksis være meget vanskeligt at fastholde anvendelsen til wellnes-center, turismeformål endsige selv noget der har karakter af ”rekreativt område for betalende gæster”. – Der er overhængende risiko fo,r at anvendelsen med tiden vil glide i retning af andre erhvervsmæssige formål.
  Projektet er med 100% klarhed i direkte modstrid med strandbeskyttelseslinjen og bestemmelserne omkring denne. Hvis der virkelig skulle blive dispenseret i dette tilfælde, vil det være fuldkommen ude af proportion med det afslag som den nærliggende campingplads for ganske nyligt fik til et betydeligt mindre vidtgående projekt.
  Eller sagt med andre ord, hvis der gives dispensation på denne plads til det ansøgte projekt, vil det efter vor opfattelse de facto være det samme som at ophæve strandbeskyttelseslinjen for Veddelev-halvøen.
  Det kan der bestemt være folk, der er interesserede i, men vi er ikke, og vil advare imod det.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 118 Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark

  bilag_1_-_redegoerelse_for_interessetilkendegivelse_i_jyllinge_nordmark_inkl._bilag_1.1_1.2_1.4_og_1.5.pdf bilag_1.3_-_modtagne_bemaerkninger_til_projektet_i_jyllinge_nordmark.pdf

  Pkt. 118

  Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 217972 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har anmodet de relevante borgere i Jyllinge Nordmark, om en udtalelse til den skitserede stormflodssikring. Et flertal af de som har svaret ønsker sikringen etableret. Kystdirektoratet har i en teknisk udtalelse accepteret sikringshøjden og afgrænsning af de, som har gavn af sikringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der træffes afgørelse om, at fremme det samlede projekt, jf. bilag 1.5, som inkluderer rekreativ sti langs fjord og å, herunder igangsætte detailprojektering, fastlægge økonomi og forslag til fordelingsnøgle mellem parter, som har gavn af sikringen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 28. januar 2015, punkt 14, at igangsætte proces efter Kystbeskyttelsesloven for stormflodssikring af Jyllinge Nordmark.
  Forvaltningen har nu indhentet interessetilkendegivelse fra de grundejere, som kan få gavn af den skitserede sikring af området samt en teknisk udtalelse fra Kystdirektoratet. Tilkendegivelserne er indhentet ved udsendelse af brev, jf. bilag 1.1 til alle relevante grundejere. Forvaltningen har inden svarfristen deltaget i borgermøde arrangeret af grundejerforeningen, hvor borgerne kunne stille spørgsmål til projektet.
  I bilag 1 fremgår forvaltningens redegørelse for interessetilkendegivelsen, og af bilag 1.4 fremgår Kystdirektoratets udtalelse.
  Samlet set har 51 % af de 639 spurgte grundejere, svaret på interessetilkendegivelsen. 79 % af de som har svaret, har sagt ”ja” til den skitserede sikring og til at medvirke til finansieringen. De resterende 21 % af de som har svaret, har sagt ”nej” til denne.
  Forvaltningen har modtaget 31 bemærkninger, som vedrører tekniske forhold, placering og højde af sikringen, den planlagte sti langs Roskilde Fjord og Værebro Å og hvorvidt man får gavn af sikringen. Af hvidbog i bilag 1.2 fremgår forvaltningens sammenskrivning af bemærkningerne, og af bilag 1.3 er bemærkningerne vedlagt i sin helhed. Tilkendegivelserne viser tilslutning til projektet, hvorfor forvaltningen anbefaler at projektet fremmes.
  Interessetilkendegivelsen er gennemført koordineret med Egedal Kommune, som sideløbende med Roskilde har spurgt 35 grundejere i Tangbjerg om deres interessere for sikringen, hvoraf 46 % har svaret. 16 grundejere har svaret at de ønsker en sikring, mens 3 har tilkendegivet det modsatte. Der er endvidere en der har sagt ”ja”, med forbehold.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Byrådet har jf. pkt. 266 af 18. juni 2014, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Jf. pkt. 14, den 28. januar 2015 er kommunens bidrag til delprojekterne, inklusiv udgifter til skitseprojekter fastlagt. Det fremgår heraf at 13,3 mio. kr. er afsat til finansiering af kystsikringen i Jyllinge Nordmark, hvoraf 2 mio. kr. er afsat til etablering af stien. Udgifter som overgår det afsatte beløb finansieres af de borgere, som har gavn af sikringen, dog ud fra et princip om en maksimal egenbetaling på 50 %.
  Økonomien vil i forbindelse med detailprojekteringen blive fastlagt, og udgifter for den enkelte grundejer vil blive afklaret. I forbindelse med endelig godkendelse af sikringen skal der ske en politisk godkendelse af den kommunale lånegaranti og partsdeling.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-04-2015 pkt. 38

  Peter Madsen (V) stillede ændringsforslag om, at formuleringerne om rekreativ sti udgår af indstillingen med henvisning til opgavefordelingen mellem Plan- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget. For stemte Peter Madsen (V), imod stemte det øvrige udvalg.
  Herefter blev forvaltningens indstilling anbefalet.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 183

  Anbefales.
  Lars Lindskov (C) tager forbehold.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 118

  V og C stillede følgende ændringsforslag: Formuleringerne om rekreativ sti udgår af indstillingen, da stien ikke indholdsmæssigt har tilknytning til kystsikringsprojektet.
  For stemte 10 bestående af C og V. Imod stemte 21 bestående af A, B, F, Ø og O. Forslaget blev herefter forkastet.
  For økonomiudvalgets indstilling stemte det samlede byråd. Indstillingen blev herefter godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 119 Kystbeskyttelse Inderfjorden Øst

  bilag_1_-_redegoerelse_for_interessetilkendegivelse_i_inderfjorden_oest_inkl._bilag_1.1_1.2_1.4_og_1.5.pdf bilag_1.3_-_modtagne_bemaerkninger_til_projektet_i_inderfjorden_oest.pdf

  Pkt. 119

  Kystbeskyttelse Inderfjorden Øst

  Sagsnr. 217972 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har anmodet de relevante borgere i inderfjorden Øst, om en udtalelse til den skitserede stormflodssikring. Et stort flertal af de som har svaret tilkendegiver, at de ikke ønsker den skitserede sikring etableret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen fremlægges til endelig behandling i juni 2015, hvor der træffes afgørelse om hvorvidt projektet skal fremmes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 28. januar 2015, punkt 14, at igangsætte proces efter Kystbeskyttelsesloven for stormflodssikring af Inderfjorden Øst.
  Forvaltningen har indhentet interessetilkendegivelse fra de 41 grundejere, som kan få gavn af den skitserede sikring i Inderfjorden Øst samt en teknisk udtalelse fra Kystdirektoratet. Tilkendegivelserne er indhentet ved udsendelse af brev, jf. bilag 1.1 til alle relevante grundejere. Forvaltningen har inden svarfristen deltaget i borgermøde arrangeret af grundejerforeningen, hvor borgerne kunne stille spørgsmål til projektet.
  I bilag 1 fremgår forvaltningens redegørelse for interessetilkendegivelsen, og i bilag 1.4 fremgår Kystdirektoratets udtalelse.
  Samlet set har 63 % af de 41 spurgte grundejere svaret på interessetilkendegivelsen.
  28 % af de som har svaret, har sagt ”ja” til den skitserede sikring og til at medvirke til finansieringen. De resterende 72 % af de som har svaret, har sagt ”nej” til dette.
  Forvaltningen har modtaget 18 bemærkninger, som primært vedrører ønske om en alternativ teknisk løsning, at den skitserede løsning er for dyr, ønske om en regional sikring og hvorvidt man får gavn af sikringen. I bilag 1.2 fremgår forvaltningens sammenskrivning af bemærkningerne, og i bilag 1.3 er bemærkningerne vedlagt i sin helhed.
  På baggrund af tilkendegivelserne og bemærkningerne vurderer forvaltningen, at projektet som udgangspunkt ikke skal fremmes, som følge af de mange ”nej” tilkendegivelser.
  Forvaltningen vurderer ikke, at grundejerforeningens forslag er hensigtsmæssigt at realisere på grund af manglende sikkerhed, tekniske forhold og mulig indskrænkning af strandpassagen.
  Inden byrådet beslutter hvorvidt projektet skal indstilles, indhenter forvaltningen en teknisk vurdering af grundejerforeningens projekt. Denne vurdering fremsendes efterfølgende til grundejerforeningen til orientering og eventuel kommentering.
  Forvaltningen vil endvidere afklare projektets konsekvenser for kyststrækningen og opgradering af strandpassagen.
  Herefter vil der blive fremlagt en sag til politisk behandling i juni 2015, hvor det besluttes, hvorvidt projektet skal fremmes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Byrådet har den 18. juni 2014, pkt. 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Jf. pkt. 14 af 28. januar 2015 er kommunens bidrag til delprojekterne, inklusiv udgifter til skitseprojekter besluttet. Det fremgår heraf, at byrådet har afsat 4,9 mio. kr. til kystsikring i Inderfjorden Øst og 8,0 mio. kr. til finansiering af supplerende løsninger omfattende forbedret fjordpassage.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-04-2015 pkt. 39

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 184

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 119

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 120 Kystbeskyttelse Inderfjorden Vest

  bilag_1_-_redegoerelse_for_interessetilkendegivelse_i_inderfjorden_vest_inkl._bilag_1.1_1.2_1.4_og_1.5.pdf bilag_1.3_-_modtagne_bemaerkninger_til_projektet_i_inderfjorden_vest.pdf

  Pkt. 120

  Kystbeskyttelse Inderfjorden Vest

  Sagsnr. 217972 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har spurgt de relevante borgere i Inderfjorden Vest om en udtalelse til den skitserede stormflodssikring. Et flertal af de, som har svaret ønsker sikringen etableret. Kystdirektoratet har i en teknisk udtalelse accepteret sikringshøjden og afgrænsning af de, som har gavn af sikringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der træffes afgørelse om at fremme projektet, jf. bilag 1.5, herunder igangsætte detailprojektering, fastlægge økonomi og forslag til fordelingsnøgle mellem parter, som har gavn af sikringen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 28. januar 2015, punkt 14, at igangsætte proces efter Kystbeskyttelsesloven for stormflodssikring af Inderfjorden Vest.
  Forvaltningen har nu indhentet interessetilkendegivelse fra de grundejere, som kan få gavn af den skitserede sikring af området samt en teknisk udtalelse fra Kystdirektoratet. Tilkendegivelserne er indhentet ved udsendelse af brev, jf. bilag 1.1 til alle relevante grundejere. Forvaltningen har inden svarfristen deltaget i borgermøde arrangeret af grundejerforeningen, hvor borgerne kunne stille spørgsmål til projektet.
  I bilag 1 fremgår forvaltningens redegørelse for interessetilkendegivelsen, og af bilag 1.4 fremgår Kystdirektoratets udtalelse.
  Samlet set har 60 % af de 23 spurgte grundejere svaret på interessetilkendegivelsen. 79 % af de som har svaret, har sagt ”ja” til den skitserede sikring og til at medvirke til finansieringen. De resterende 21 % af de som har svaret har sagt ”nej” til dette.
  Forvaltningen har modtaget 2 bemærkninger, hvoraf der i det ene ønskes en regional sikring i stedet og i det andet udtrykkes, at det er vigtigt for området som helhed, at der etableres sikring. Af bilag 1.2 fremgår forvaltningens sammenskrivning af bemærkningerne, og af bilag 1.3 er bemærkningerne vedlagt i sin helhed.
  Tilkendegivelserne viser stor opbakning til projektet, hvorfor at forvaltningen anbefaler at projektet fremmes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Byrådet har den 18. juni 2014, pkt. 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Jf. pkt. 14 af 28. januar 2015 er kommunens bidrag til delprojekterne, inklusiv udgifter til skitseprojekter besluttet. Det fremgår heraf at 2,6 mio. kr. går til finansiering af kystsikringen i Inderfjorden Vest samt 8,7 mio. kr. til supplerende løsninger. Udgifter som overgår det afsatte beløb finansieres af de borgere, som har gavn af sikringen, dog ud fra et princip om en maksimal egenbetaling på 50 %.
  Økonomien vil i forbindelse med detailprojekteringen blive fastlagt, og udgifter for den enkelte grundejer blive afklaret. I forbindelse med endelig godkendelse af sikringen skal der ske en politisk godkendelse af den kommunale lånegaranti og partsdeling.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-04-2015 pkt. 40

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 185

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 120

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 121 Fælles skoleledelse på Vor Frue og Østervangsskolen efter høring

  opsamling_hoeringssvar_faelles_skoleledelse_vor_frue_og_oestervangsskolen.pdf bestyrelsen_vor_frue_skole.pdf bestyrelsen_oestervangsskolen.pdf lmu_vor_frue_skole.pdf lmu_oestervangsskolen.pdf omu_skole_og_klub_medarbejdersiden.pdf vor_frue_lokalraad.pdf

  Pkt. 121

  Fælles skoleledelse på Vor Frue og Østervangsskolen efter høring

  Sagsnr. 267990 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2015 at sende forslag om at etablere fælles ledelse og fælles skolebestyrelse pr. 1. august 2015 mellem Vor Frue Skole og Østervangsskolen i høring til den 7. april 2015. Høringsperioden er nu afsluttet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der etableres fælles ledelse pr. 1. august 2015 på Vor Frue Skole og Østervangsskolen, hvor skolelederen fra Østervangsskolen bliver fælles skoleleder, og
  2. forudsat at der etableres fælles skoleledelse, skal udvalget beslutte, om der skal være fælles skolebestyrelse eller hver sin skolebestyrelse på Vor Frue Skole og Østervangsskolen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslaget om at etablere fælles ledelse pr. 1. august 2015 mellem Vor Frue Skole og Østervangsskolen, hvor skolelederen fra Østervangsskolen bliver leder, samt fælles skolebestyrelse med minimum to forældrerepræsentanter og én elevrepræsentant fra hver skole har været i høring hos de to skolers bestyrelser og i MED-organisationen.
  I forbindelse med at udvalget besluttede at sende forslaget i høring, blev det besluttet, at en løsning med fælles skoleledelse skal fastholde skolens rolle som kulturbærer i lokalsamfundet.
  Folkeskolelovens § 24, stk. 3, giver mulighed for, at byrådet kan beslutte, at en eller flere skoler skal have fælles leder og eventuelt fælles skolebestyrelse.
  Der er kommet fem høringssvar, der sammen med en sammenfatning af høringssvarende fremgår af bilag. Høringssvarene peger på, at der bør være en daglig leder med beslutningskompetence på begge skoler.
  Høringsparterne anbefaler alle, at der bibeholdes to skolebestyrelser for at undgå interessekonflikter og ud fra en betragtning om, at forældrerepræsentanter ønsker at arbejde for den skole, hvor deres børn går i skole.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Besparelsen vil indgå i udvalgets produktivitetsudfordringer i 2016.

  Skole- og Børneudvalget, 14-04-2015, pkt. 59

  Udsat, da udvalget ønsker supplerende oplysninger i forhold til økonomi og ledelse for de to skoler, samt hvor mange børn, der vælger distriktsskolen. Sagen behandles på et ekstraordinært møde den 22. april 2015.

  Supplerende sagsfremstilling

  Vor Frue Skole er en skole med elever fra 0. – 6. klassetrin. Der er i april 2015 i alt 88 elever på skolen. Af disse er de 74 elever bosiddende i skoledistriktet. Der er i alt 116 børn bosiddende i skoledistriktet fra disse årgange, hvoraf de 42 (svarende til 36%) har valgt en anden skole end distriktsskolen. Der er 14 elever på Vor Frue Skole, der er bosiddende udenfor skoledistriktet, hvoraf 6 tidligere har været bosiddende i skoledistriktet og 2 er bosiddende i andre kommuner.
  Ved en beslutning om at etablere fælles ledelse mellem Vor Frue Skole og Østervangsskolen vil der være en afdelingsleder med det daglige ledelsesansvar på Vor Frue Skole. Omregnet til årsværk vil der på Vor Frue Skole udover afdelingslederen og børnehaveklasselederen være 9,78 årsværk samt en SFO leder og 2,43 årsværk i SFO. Afdelingslederen vil indgå i den fælles ledelse for de to skoler. Der er allerede i dag et ledelsesmæssigt samarbejde mellem de to skoler, hvor skolelederen på Østervangsskolen deltager i nogle sammenhænge, som følge af at eleverne fra Vor Frue Skole efter 6. klasse hører til Østervangsskolens distrikt.
  Der vil også med en fælles ledelse blive tildelt særskilte budgetter til henholdsvis Vor Frue Skole og Østervangsskolen, således at de fortsat har hver sin økonomi, men med mulighed for at betale til fælles indsatser. Det betyder, at det fx vil gøre det muligt at etablere et fælles pædagogisk læringscenter, hvor Vor Frue Skole betaler efter faktisk forbrug i læringscenteret, eller at skolebestyrelsen fastsætter en byrdefordeling. Det vil medvirke til at styrke fagligheden og adgangen til specialiserede kompetencer som fx læsevejledere. Det kan være med til at fastholde og øge skolens faglige indhold.

  Skole- og Børneudvalget, 22-04-2015, pkt. 68

  Ad 1 anbefales
  Ad 2 det anbefales, at Vor Frue Skole og Østervangsskolen fortsat har hver sin skolebestyrelse, og der henvises til oplysning i den supplerende sagsfremstilling om, at der fortsat er særskilte budgetter til de to skoler.
  Fraværende Tomas Breddam.

  Økonomiudvalget, 29-04-2015, pkt. 210

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 121

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 122 Forslag til lokalplan 621 for boliger ved Hyrdehøj Bygade (endelige vedtagelse)

  opsamling_fra_offentlig_hoering.pdf forslag_til_lokalplan_621_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 122

  Forslag til lokalplan 621 for boliger ved Hyrdehøj Bygade (endelige vedtagelse)

  Sagsnr. 258597 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Udbygningsplanerne for området vest for Hyrdehøj Center er ændret, så der med en ny lokalplan kan bygges parcelhuse og tæt-lavt byggeri. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring, og der er afholdt borgermøde, hvilket efterfølgende har ført til mindre ændringer i den endelige lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 621 for boliger ved Hyrdehøj Bygade godkendes endeligt med de nævnte ændringer.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen har et sådant indhold og karakter, at den skal behandles i byrådet jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 4. december 2014, punkt 239, at sende forslag til lokalplan 621 for boliger ved Hyrdehøj Bygade i offentlig høring fra den 12. december 2014 til den 13. februar 2015, og at der skulle afholdes borgermøde den 14. januar 2015.
  Lokalplanen giver mulighed for at etablere en blandet boligbebyggelse med 22 parceller og 27 tæt/lav boliger. Udbygningen og fordelingen af nye boliger tager hensyn til de eksisterende boliger og Hyrdehøj Centeret. Lokalplanen skal sikre, at der skabes et grønt opholdsareal omkring det eksisterende regnvandsbassin i den nordvestlige del af området, ligesom der er taget stilling til behovet for støjafskærmning fra trafik på Holbækvej og adgangsvejen til centret.
  Forvaltningen har modtaget 3 skriftlige høringssvar i høringsperioden, der sammen med bemærkninger fra borgermødet omhandlede følgende emner med relation til lokalplanen:
  - støj og støjafskærmning herunder materialevalg og højde samt mulighed for støjmålinger af Holbækvej og motorvejen,
  - bebyggelsens udformning (både parceller og tæt/lav boliger) herunder reducering af parceller, farve- og materialevalg, parkeringsforhold, mulighed for legeplads, altaner,
  - regnvandsbassinet, herunder beplantning,
  - Hyrdehøj Bygade herunder træer, permanent lukning og bygaden under byggeperioden.
  Dette har ført til mindre ændringer og tilføjelser i den endelige lokalplan, som beskrevet i vedlagt notat om behandling af bemærkninger og indsigelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Udgifter til kommunalt byggemodning som følge af denne lokalplan bliver fremlagt i en særskilt sag.

  Plan- og Teknikudvalget. 16-04-2015, pkt. 64

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 179

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 122

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 123 Forslag til kommuneplantillæg 11 for bydelscenter på Københavnsvej / Præstemarksvej (igangsætning)

  debatoplaeg.pdf

  Pkt. 123

  Forslag til kommuneplantillæg 11 for bydelscenter på Københavnsvej / Præstemarksvej (igangsætning)

  Sagsnr. 264893 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  En privat investor ønsker at etablere en ny dagligvarebutik på hjørnet af Københavnsvej og Præstemarksvej. Området er i dag udlagt til erhvervsformål. Dette kræver derfor kommuneplantillæg og lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gennemføres en indledende offentlig høring med udgangspunkt i vedlagte debatoplæg.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har modtaget en henvendelse fra en privat investor der ønsker at opføre en dagligvarebutik på hjørnet af Københavnsvej og Præstemarksvej. Området blev på byrådets møde den 3. september 2014, punkt 301, udpeget som et område for dagligvarebutik.
  Arealet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.EK.6 og er udlagt til by-/kontorerhverv og servicevirksomhed. Området er desuden omfattet af lokalplan 258 for Københavnsvej, som ligeledes har udlagt området til erhverv med storsalg, kontor og service. For at kunne opføre en dagligvarebutik, skal området indgå som en del af det bydelscenter, der i dag indbefatter dels Netto, Lidl og Dommervænget.
  Projektet forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Det er forvaltningens vurdering, at et kommuneplantillæg forudsætter en forudgående offentlig høring.
  I den forudgående offentlig høring vil forvaltningen indkalde idéer og forslag til bl.a. om der er behov for en ekstra dagligvarebutik i området. Om der bør stilles særlige arkitektoniske krav, til en ny dagligvarebutik og om der er særlige trafikale hensyn der bør undersøges, se vedlagte debatoplæg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 15-04-2015, pkt. 163

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 181

  Anbefales.
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold.
  Henrik Stougaard kan ikke godkende og begærede sagen i byrådet.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 123

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende og fremsender følgende mindretalsudtalelse.
  "Enhedslisten støtter ikke, at forvaltningen skal gennemføre en indledende offentlig høring med henblik på at etablere en ny dagligvarebutik på hjørnet af Københavnsvej og Præstemarksvej.
  Forslaget til ny lokalplan er en hovsaløsning alene for at tilgodese private interesser. I stedet for at gennemføre denne lokalplan bør vi se på sammenhængen til den overordnede kommuneplan og den fremtidige udvikling.
  Vi er bekymrede for, at endnu en dagligvarebutik i dette område vil være med til at svække Roskilde Bymidte.
  Vi er bekymrede for, at denne placering af en større dagligvarebutik vil gøre det vanskeligere at fastholde eller oprette dagligvarebutikker i de mere perifere områder af Roskilde Kommune, så disse områder kan fastholdes som attraktive og aktive områder.
  Ændringer i lokalplanen burde under alle omstændigheder ses i sammenhæng med, hvad der kommer til at ske, hvis projektet Ny Østergade/ Røde Port gennemføres.
  Det er uhensigtsmæssigt, at der trækkes endnu mere trafik til området."
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 124 Handleplan for udvikling af Viby Sjælland

  handleplan_30_marts_2015.pdf

  Pkt. 124

  Handleplan for udvikling af Viby Sjælland

  Sagsnr. 256400 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Med baggrund i Udviklingsprogram for Viby Sjælland har forvaltningen udarbejdet en handleplan for Viby Sjælland, der prioriterer indsatserne over de kommende år og samtidig indeholder en budgetoversigt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at handleplan for Viby Sjælland 2016-19 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 30. april 2014, punkt 208, et samlet udviklingsprogram for Viby Sjælland. Samtidig vedtog byrådet, at der skulle udarbejdes en handleplan for realiseringen af udviklingsprogrammet.
  Forvaltningen har nu udarbejdet en handleplan for Viby Sjælland, hvor indsatserne fra udviklingsprogrammet er prioriteret over de kommende år. Handleplanen vil blive revideret årligt og vil afspejle projekternes fremdrift. Budgetoversigten indeholder et skøn over udgifterne til de forskellige indsatser, som skal fungere som input til den strategiske anlægsplan.
  En række af projekterne i udviklingsprogrammet er allerede gennemført eller er i gang, og er taget med for at give et samlet overblik.
  Der arbejdes i øjeblikket med at skabe bedre rammer for idræts- og foreningslivet bl.a. er idrætshallen under renovering.
  Planlægningen for et nyt boligområde ved Skousbo pågår. En helhedsplan, som skal sætte rammen for den langsigtede udvikling, er undervejs. Sideløbende hermed opstartes lokalplan for den del af området som ligger tættes ved stationen.
  Udarbejdelsen af en ny helhedsplan for bymidten er i gang. Helhedsplanen skal danne grundlag for fremtidige byggerier og anlæg i bymidten, herunder konkrete forslag for Stationspladsen, Søndergade, Biblioteksområdet og Cosmosgrunden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. De foreslåede investeringer i årene 2016 - 19 indarbejdes i forslag til strategiske anlægsplan. Hvis der ved budgetforhandlingerne ændres i projekterne eller i tidspunkt for realisering, justeres handleplanen efterfølgende på disse punkter.

  Plan- og Teknikudvalget. 16-04-2015, pkt. 65

  Anbefales, idet det præciseres, at udviklingen af Viby ikke alene skal være afhængig af, om der kan sælges byggegrunde.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 180

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 124

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 125 Godkendelse af fornyet samarbejdsaftale om Gulddysse Skov

  fornyet_samarbejdsaftale_om_gulddysse_skov.pdf notat_om_de_positive_effekter_af_skovrejsningsprojektet_gulddysse_skov.pdf gulddysse_skov_status_og_fornyet_samarbejdsaftale.pdf

  Pkt. 125

  Godkendelse af fornyet samarbejdsaftale om Gulddysse Skov

  Sagsnr. 73490 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  De otte vandværker omkring Gulddysse Skov, Naturstyrelsen og Roskilde Kommune har udarbejdet forslag til en fornyet samarbejdsaftale om Gulddysse Skov.
  Sagen lægges til genbehandling i Plan- og Teknikudvalget, fordi Naturstyrelsen efter den første behandling i udvalget (Plan- og Teknikudvalget den 5. marts 2015, punkt 43) fremsatte krav om ændringer. Det reviderede forslag til samarbejdsaftale er nu godkendt af direktionen i Naturstyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Roskilde Kommune tiltræder aftalen ”Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune, Miljøministeriet v/Naturstyrelsen og vandværkerne omkring Gulddysse Skov om videreudvikling af skov- og naturområdet ”Gulddysse Skov” imellem Jyllinge og Gundsømagle”.
  2. Hvis den offentlige høring af den underskrevne aftale giver anledning til væsentlige ændringer af projektets økonomi eller udførsel, forelægges sagen igen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslaget til samarbejdsaftale dækker den eksisterende Gulddysse Skov samt 68 ha, som søges opkøbt til skovprojektet. Ifølge aftalen betaler vandværkerne omkring Gulddysse Skov 20% af udgiften til opkøb af arealer, Roskilde Kommune 40% og Naturstyrelsen 40%. Naturstyrelsen betaler for udgifter til skovrejsningen. Såfremt det lykkes at opkøbe alle de foreslåede arealer til skovrejsning, vil udgiften for Roskilde Kommune beløbe sig til i alt ca. 4 mio. kr. i løbet af de næste 20 år.
  Alle konkrete opkøb af jord skal godkendes af Roskilde Kommune og de øvrige parter, inden opkøbet foretages. Der søges om bevilling i forbindelse med godkendelse af opkøb.
  Plan- og Teknikudvalget anbefalede den 5. marts 2015, punkt 43 det daværende forslag til samarbejdsaftale. Den 6. marts 2015 fremsendte Naturstyrelsen en lang række ændringsforslag til samarbejdsaftalen. Der er fundet en løsning, som opfylder Naturstyrelsens uomgængelige krav, men som ikke har konsekvenser for aftalens økonomi eller skovprojekts udførsel. Baggrunden og det nærmere indhold er beskrevet i notatet ”Gulddysse Skov: status og fornyet samarbejdsaftale”.
  Forvaltningen vurderer, at en afrunding af Gulddysse Skov vil blive et stort rekreativt gode for områdets mange beboere. Det vil have betydning for beskyttelsen af grundvandsressourcen i området, og skoven vil i opvækstperioden fjerne CO2 fra atmosfæren. På langt sigt vil skoven have væsentlig naturmæssig værdi. I samarbejdsaftalen beskrives de positive effekter for grundvandsbeskyttelse. De øvrige positive virkninger af projektet er beskrevet i bilaget ”Notat om de positive effekter af skovrejsningsprojektet Gulddysse Skov”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Arealerne søges opkøbt, når og hvis de bliver tilgængelige i handel. Der forventes at opstå 3-6 købsmuligheder over den 20-årige periode. På grund af usikkerheden om og hvornår udgiften kommer, foreslås udgiften håndteret som tillægsbevillinger. Ved godkendelse af og bevilling til opkøb af jord, vil der ske en forværring af kassebeholdningen i kommende år jf. ovenfor.

  Plan- og Teknikudvalget. 16-04-2015, pkt. 66

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 182

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 125

  Der blev taget stilling til Morten Gjerskovs habilitet. Byrådet besluttede at Morten Gjerskov kunne deltage ved punktets behandling.
  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 126 Revision af den risikobaserede dimensionering

  risikoobaseret_dimensionering_marts_2015.pdf oplaeg_til_serviceniveau_for_roskilde_brandvaesen.pdf

  Pkt. 126

  Revision af den risikobaserede dimensionering

  Sagsnr. 46809 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med den forestående sammenlægning af de kommunale beredskaber har det været nødvendigt at revidere den risikobaserede dimensionering for Roskilde Kommune.
  Revisionen skal godkendes af Beredskabskommissionen og byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Beredskabskommissionen godkender revisionen af den risikobaserede dimensionering. Sagen videresendes til byrådet.
  2. Revisionen sendes til Beredskabsstyrelsen med henblik på indhentelse af kommentarer inden forelæggelse til godkendelse i byrådet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge Beredskabsloven skal alle kommuner have en beredskabsplan, der er udarbejdet på baggrund af en risikobaseret dimensionering. Beredskabskommissionen skal, inden Byrådets godkendelse, behandle den risikobaserede dimensionering. Byrådet godkendte det nuværende serviceniveau for kommunens redningsberedskab d. 30. oktober 2013.
  Beredskaberne i Danmark står over for en sammenlægning pr. 1. januar 2016. Roskilde Kommunes beredskab skal formentlig sammenlægges med beredskaberne i Solrød, Greve, Køge, Stevns, Taastrup, Vallensbæk og Ishøj kommuner.
  For at komme bedst ind i det nye samarbejde har Roskilde Brandvæsen vurderet, at det er nødvendigt at revidere den risikobaserede dimensionering. Revisionen sker på baggrund af de dispositioner, som det har været nødvendigt for Roskilde Brandvæsen at foretage i løbet af 2014 bl.a. som konsekvens af tabet af ambulancekørslen i Roskilde og Lejre kommuner og de deraf følgende besparelser for hele organisationen.
  Den risikobaserede dimensionering forelægges Beredskabskommissionen med følgende ændringer:

  1. Der er i dimensioneringen fra 2013 indskrevet, at to af tankvognene på Station Jyllinge skal udskiftes med en tanksprøjte. Tanksprøjten var tiltænkt som et indkøb finansieret i 2014, men pga. den pålagte besparelse på over 6 mio. kr. har det ikke været muligt at foretage denne investering. I revisionen bibeholdes således den eksisterende materielsammensætning på Station Jyllinge.
  1. Der er i dimensioneringen fra 2013 indskrevet, at der skal indsættes en fast holdleder på Station Jyllinge. Dette var forudsat, at denne holdleder kunne varetage serviceopgaver som pedeltjeneste, gartner eller anden form for arbejde på skole, plejehjem eller et andet sted, og at denne person skulle uddannes som holdleder. Denne funktion er ikke iværksat, og serviceopgaver er ikke overdraget til Roskilde Brandvæsen. I revisionen er den faste holdlederfunktion på Station Jyllinge ikke medtaget, da det på nuværende tidspunkt ikke vurderes relevant at etablere og ikke kan etableres uden væsentlige omkostninger.
  1. Der er i dimensioneringen fra 2013 indskrevet, at der ved stort set alle meldinger om brand afgår to sprøjter med i alt otte mand samt en indsatsleder fra Station Roskilde. Sprøjterne afgår alene på meldingen fra 1-1-2, og ikke på den vurdering af skadestedet fra den udsendte indsatsleder. Andensprøjten afsendes kun på hverdage mellem kl. 7 og 16, og bemandes af ledere og mandskab fra bl.a. værksted og serviceafdeling, som er til stede på stationen. På baggrund af de foreliggende data fra brande i 2014 er det Roskilde Brandvæsens vurdering, at afsendelse af andensprøjten, alene på meldingen, ikke er relevant og ikke giver en reel tidsmæssig fordel i selve brandslukningen. Samtidig betyder denne praksis væsentlige driftsforstyrrelser i forhold til de øvrige opgaver, der varetages på stationen. Afsendelse af andensprøjten eller andre følgekøretøjer vil fortsat ske øjeblikkeligt, når det vurderes nødvendigt af indsatslederen. I revisionen er afsendelse af andensprøjten ikke længere automatisk på meldingen.

  Revisionen indeholder også opdatering af relevant data, herunder bl.a. antallet af brande.
  Den reviderede risikobaserede dimensionering eftersendes.

  Økonomi

  Ingen.

  Beredskabskommissionen, 19-01-2015, pkt. 1

  Beredskabskommissionen godkendte indstilling, at
  - Beredskabskommissionen godkender revisionen af den risikobaserede dimensionering. Sagen videresendes til byrådet.
  - Revisionen sendes til Beredskabsstyrelsen med henblik på indhentelse af kommentarer inden forelæggelse til godkendelse i byrådet.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Beredskabsstyrelsen har haft revisionen af den risikobaserede dimensionering til kommentering. Styrelsen havde enkelte kommentarer, som er tilrettet i det forelagte.

  Økonomiudvalget, 15-04-2015, pkt. 157

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 126

  Godkendt.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 127 Region Sjællands indledende høring - VVM for udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav

  kort_over_raastofplanens_graveomraader_og_det_ansoegt_areal.pdf region_sjaellands_folder_om_vvm_for_oede_hastrup_grusgrav.pdf forslag_til_bemaerkninger_til_debatoplaeg_for_vvm_for_oede_hastrup_grusgrav.pdf

  Pkt. 127

  Region Sjællands indledende høring - VVM for udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav

  Sagsnr. 268678 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland har startet VVM for udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav med 44 ha, heraf 13 ha uden for råstofplanen. Der er indledende høring til den 19. april 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte høringssvar om VVM-redegørelse for Øde Hastrup Grusgrav sendes til Region Sjælland med forbehold for byrådets endelige godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har modtaget en ansøgning om at udvide Øde Hastrup Grusgrav med 44 ha. Heraf ligger 13 ha uden for graveområder i gældende Råstofplan 2012, se vedlagte kort. Forudsætning for at der kan graves der, vil være, at arealerne inddrages i den kommende råstofplan. Vejadgang og årligt gravet mængde ventes uændret.
  Region Sjælland har startet VVM-proces for det ansøgte projekt, herunder også for arealerne uden for graveområder. Debatoplæg for indledende høring indtil den 19. april 2015 er vedlagt. Forvaltningens forslag til høringssvar er tillige vedlagt.
  Forvaltningens hovedpointer i forslag til høringssvar:
  VVM'en skal respektere Roskilde Kommunes generelle synspunkter om råstofgravning. Der henvises til kommunens høringssvar til nylig høring af Råstofplan 2016-2027. Det er uacceptabelt, at regionen inddrager arealer uden for gældende råstofplan, og det må ikke betyde, at det på forhånd er givet, at de tages med i kommende råstofplan. I så fald bør andre arealer tages ud. VVM'en skal som minimum belyse og vurdere:
  - rækkefølge for gravning og efterbehandling, så omfang af åbne arealer minimeres,
  - scenarier for samlet efterbehandling af hele området,
  - forskellige alternativer for interne veje og vejadgange til pladsen, og hensyn til andre trafikanter,
  - hensyn til naboer og til Roskilde Festival,
  - konsekvenser for grundvandsressourcen, herunder ikke mindst Vindinge Vandværks indvindingsopland,
  - forekomst og påvirkning af arter på naturbeskyttelseslovens bilag 3,
  - konsekvenser af ikke at udvide graven (0-alternativ som angivet i VVM-regler),
  - muligheder for i stedet at genanvende råstoffer eller grave andre steder, herunder uden for kommunen (alternativer som angivet i VVM-regler).

  Roskilde Kommune ser frem til et løbende og tæt samarbejde med regionen og indvinderen om VVM'en, øvrig myndighedsbehandling og efterbehandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-04-2015 pkt. 45

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 186

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 127

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 128 Ny kulturaftale Midt- og Vestsjælland 2015-2018

  ny_kulturaftale_2015-2017.pdf

  Pkt. 128

  Ny kulturaftale Midt- og Vestsjælland 2015-2018

  Sagsnr. 256266 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune skal behandle forslag til ny kulturaftale for Kulturregion Midt- og Vestsjælland 2015 - 2018

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkastet til Kulturaftale for Kulturregion Midt- og Vestsjælland godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kulturgruppen besluttede på møde den 27. november 2014, at indgå en ny kulturaftale for perioden 2015 – 2018 på indsatsområderne børn, unge og udsyn samt Kulturarv og identitet.
  Udkastet er udarbejdet i Kulturministeriets skabelon og indeholder et udkast til vision, en beskrivelse af de valgte indsatsområder samt tilhørende mål. Desuden er der også et faktuelt afsnit vedrørende økonomi og rammeaftaler. Det fulde aftaleudkast er vedhæftet som bilag.
  Visionen for Kulturregion Midt- og Vestsjælland er:
  ”Alle borgere i Kulturregion Midt- og Vestsjælland skal have kendskab, ejerskab og adgang til den kunst og kulturarv, der er unik for Midt – og Vestsjælland.
  Kulturregion Midt– og Vestsjælland markerer sig i Danmark og i udlandet med nye formidlingsformer, ny forskning og udvikling af nye oplevelser inden for især Vikingetid og Middelalder, således at områdets kulturarvsfortællinger er tilgængelige for alle børn, unge, borgere og turister.
  Kulturregion Midt- og Vestsjælland er attraktiv for alle børn og unge gennem kvalitets-baserede udfoldelses- og oplevelsesmuligheder, der udvider deres horisont, styrker deres kunstneriske og kulturelle kompetencer, historiske bevidsthed og identitet.
  Kulturregionens kunst- og kulturfaglige miljøer tilbyder læringsmiljøer på højt kvalitativt niveau til alle børn og unge, og til børn og unge med særlige interesser og særlige talenter. Kulturregionens Kulturinstitutioner og kulturaktører er proaktive medspillere og samarbejdspartnere i Åben Skole på Kulturregionens skoler.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 under forudsætning af, at der fortsat skal betales 3 kr. pr. indbygger til finansiering af aftalen. Disse midler er afsat i budget 2015 og frem.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 59

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 188

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 128

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 129 Godkendelse af ny Folkeoplysningspolitik 2015-2018

  bilag_1._folkeoplysningspolitik_2015-2018_hoering.pdf bilag_2._sammenfatning_af_hoeringssvar_og_forvaltningens_kommentarer_til_folkeoplysningspolitik_2015-2018.pdf

  Pkt. 129

  Godkendelse af ny Folkeoplysningspolitik 2015-2018

  Sagsnr. 262445 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget forelægges høringssvar til Roskilde Kommunes Folkeoplysningspolitik 2015-2018. Forvaltningen indstiller, at høringssvar diskuteres, og at Folkeoplysningspolitikken godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes Folkeoplysningspolitik 2015-2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslag til ny Folkeoplysningspolitik 2015-2018 har været til høring hos borgere og alle foreninger i Roskilde Kommune, og forvaltningen har modtaget 7 høringssvar til den nye politik. Høringssvarene samt en sammenfatning af svarene med forvaltningens kommentarer er vedlagt i bilag 1.
  Der er generel ros til politikken, idet der udtrykkes tilfredshed over at politikken rummer gode visioner og politiske målsætninger om fortsat regelforenkling og større gennemsigtighed i tilskudsregler, optimering og forbedringer af kommunens faciliteter og tider, og tættere dialog med foreninger og øvrige interessenter på kultur- og idrætsområdet i forbindelse med bl.a. skolereformen.
  Der er også gode konstruktive forslag til målgrupper og aktiviteter, som ønskes prioriteret i det fremtidige arbejde med at udvikle det mangfoldige foreningsliv i Roskilde Kommune. Blandt andet peges der på kommunens seniorer, som i højere grad bør tænkes ind i kommunens fordeling af tider, lokaler og faciliteter, og udvikling af udendørsfaciliteter til mere motion og bevægelse på rekreative og grønne områder. Der efterlyses større gennemsigtighed i kommunens tilskudsordninger, bedre adgang og ressourceudnyttelse af skolelokaler til brug for aftenskoleaktiviteter samt og sparring med foreningerne om partnerskabsaftaler ml. skoler og foreningerne.
  Forvaltningen vurderer, at de mange gode inputs rummes i den nye Folkeoplysningspolitik, og vil blive konkretiseret i forskellige projekter og aktiviteter i det kommende arbejde med at udmønte politikkens nye politiske målsætninger. Overordnet giver høringssvarene således ikke anledning til at ændre i politikforslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 09-03-2015, pkt. 6

  Anbefales.

  Fraværende: Sonja Olsson, Ferhat Öztürk.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 62

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 189

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 129

  Godkendt.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 130 Godkendelse af vedtægter for Vikingeskibs Museet

  vedtaegter_for_vikingeskibsmuseet_i_roskilde.pdf

  Pkt. 130

  Godkendelse af vedtægter for Vikingeskibsmuseet

  Sagsnr. 269257 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Vikingeskibsmuseet har tilrettet deres vedtægter efter Kulturstyrelsens standardskabelon, så den overordnede opbygning og de enkelte paragraffer er omstruktureret og omformuleret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedtægterne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Vikingeskibsmuseet har tilrettet deres vedtægter efter Kulturstyrelsens standardskabelon, så den overordnede opbygning og de enkelte paragraffer er omstruktureret og omformuleret.
  Den væsentligste ændring er formuleringen af status og ansvarsområde:
  I de gamle vedtægter var museet i § 1.2. beskrevet som et ”selvejende, statsanerkendt kulturhistorisk specialmuseum”. Det er ændret til et ”statsanerkendt kulturhistorisk museum”, idet specialmuseumsbegrebet ikke længere anvendes i museumsloven.
  I de gamle vedtægter var museets formål og ansvar i § 2.1. beskrevet som ”Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder”.
  Det er ændret til ”Museets ansvarsområde er marin kulturhistorie på søterritoriet øst for Storebælt. Museet varetager det marinarkæologiske ansvar for alle kulturhistoriske perioder på søterritoriet øst for Storebælt.
  Med afsæt i museets ansvarsområde har museet særlig fokus på
  - Vikingetid
  - Skib, søfart og bådebygningskultur”
  Med den nye formulering af formål og ansvarsområde har Vikingeskibsmuseet fået ansvar for alle museumslovens fem søjler. Dermed er målet at gøre Vikingeskibsmuseet til ”et rigtig museum” opfyldt, og museet kan således begynde at opbygge en egentlig samling i museumslovens forstand.
  Vedlagt reviderede vedtægter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 67

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 191

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 130

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 131 Puljemidler til Peer-projekt i socialpsykiatrien

  Pkt. 131

  Puljemidler til Peer-projekt i social­psykiatrien

  Sagsnr. 264130 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune, Region Sjælland og Lokalafdelingen SIND har fået tildelt pulje­midler på i alt 7 mio.kr. fra 2015-18 til udvikling af bl.a. recoveryskole med brug af medarbejdere og frivillige med brugererfaringer. Roskilde Kommunes andel af tilskud­det er 3.276.000 kr. for hele perioden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling og tilsvarene udgiftsbevilling på 600.000 kr. i 2015, 1.037.000 kr. i 2016, 1.037.000 kr. i 2017 og 602.000 kr. i 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte den 2. december 2014, at Roskilde Kommune indgik i partnerskabsansøgning med Region Sjælland (Enheden for Brugerstyret psykiatri og Psykiatrien Øst) og SIND Roskilde-Lejre i et udviklingsprojekt om brug af medarbejdere og frivillige med bruger- eller pårørendekompetencer (peers) inden for (social-)psykiatrien.
  Der er kun uddelt tilskud til tre projekter på landsplan. Roskilde-partnerskabet er tildelt samlet 7 mio.kr. i perioden 2015-18.
  Peer-to-peer-konceptet bygger på dokumentation for, at borgere med psykiske vanske­ligheder kan have stor gavn af at tale med og få støtte fra borgere, der selv har oplevet psykiske problemer, men nu har fået det bedre.
  I Psykiatrien Øst vil peers indgå i udbredelsen af en Udskrivningsguide til de patienter, der er indlagt på en sengeafdeling.
  I Roskilde Kommunes regi vil der blive etableret en recoveryskole, hvor peers selv vil være undervisere sammen med bl.a. kommunens egne medarbejdere, og hvor deltag­erne i skolen vil være borgere med psykiske problemer. Der vil være mulighed for at deltage i enkeltståen­de, kortere eller længere kursusforløb. Alle deltagere skal gerne blive godt støttet i deres egen recovery. Nogle vil få mulighed for at få en egentlig peer-uddannelse og muligvis en frivillig eller honoreret peer-tilknytning i kommunens socialpsykiatri, mens andre kan få håb om at gå i gang med en egentlig uddannelse eller komme i arbejde.
  Efter tilskuds-tilsagnet har der været en proces med fin-justering af projektindhold og budget. Projektet er formelt startet i marts 2015 og afsluttes i juni 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da udgifts- og indtægtsbevilling ændres parallelt.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-04-2015, pkt. 43

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 192

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 131

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 132 Puljemidler til fremme af lighed i sundhed

  Pkt. 132

  Puljemidler til fremme af lighed i sundhed

  Sagsnr. 268351 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget tilsagn på puljemidler til en forebyggende sundhedsindsats til borgere med udviklingshæmning i egen bolig. Der er tilsagn om puljestøtte på i alt 1.307.000 kr. i perioden fra april 2015 til august 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 500.000 kr. i 2015, 600.000 kr. i 2016 og 207.000 kr. i 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er generelt en ulighed for borgere med handicap i forhold til egen sundhed og adgang til sundhedssystemet. På landsplan har Sundhedsstyrelsen derfor udbudt en pulje til at støtte indsats, der kan reducere denne ulighed.
  Roskilde Kommunes Center for Handicap har fået støtte-tilsagn til at opspore og forebygge sundhedsproblemer blandt udviklingshæmmede gennem en helhedsorienteret sundhedsindsats, der omfatter en sundhedsfaglig kompetenceudvikling af borgernes hjemmevejledere kombineret med systematisk helbredstjek hos borgerens praktiserende læge.
  Perspektivet er, at den udviklingshæmmede borgers sundhed og livskvalitet bliver forbedret eller som minimum fastholdt, og at borgeren derfor kan bevare en god og relativt selvstændig og selvhjulpen tilværelse.
  For at sikre en helhedsorienteret indsats suppleres sundhedstjekket med en målrettet kompetenceudvikling i sundhed og forebyggelse til borgernes hjemmevejledere. Hjemmevejlederne har - som de fleste medarbejdere indenfor handicapområdet - hovedsageligt en socialpædagogisk uddannelsesbaggrund og mangler derfor ofte kompetencer til at forstå og vejlede borgerne, når det gælder sundhedsmæssige problemstillinger. Derfor indgår der i projektet en målrettet sundhedsuddannelse, der udvikles i samarbejde med Sundhedscentret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da udgifts- og indtægtsbevilling ændres parallelt.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-04-2015, pkt. 44

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 193

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 132

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 133 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturstrøget

  Pkt. 133

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturstrøget

  Sagsnr. 268957 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2015 til Kulturstrøget til ombygning af udearealer og indgangspartier ved Byens Hus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2015 ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til Kulturstrøget, Byens Hus.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2015 forventes hovedfasen for den godkendte vision i Byens Hus igangsat. Hovedfasen består bl.a. i at etablere en ny fælles indgang, som skaber sammenhæng mellem bygninger og udeområde. I det gamle rådhus omdannes stueetagen til en café/restaurant, og den tidl. borgerservicebutik omdannes til et åbent og fleksibelt rum med en ny turistinformation og udstillingsvindue for kommunens mange attraktioner. Første sal udlejes til RUC til studie- og undervisningsfaciliteter, samt bruges til andre aktiviteter i henhold til visionen for huset. I budgetforliget for 2015 er der afsat i alt 6 mio. kr. til Byens Hus fra Udviklingspuljen. Sammen med Kulturstrøgsmidlerne i 2015 på 1,6 mio. kr., vil det forventeligt dække udgifterne til hovedfasen.
  Byens Hus er en del af kulturstrøget, og da tidspunktet passer godt sammen med ombygningen af Stændertorvet og den planlagte hovedfase for Byens Hus, søges der om frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i 2015 til ombygning af denne del af kulturstrøget. Anlægsarbejdet skal koordineres med ombygning til restaurationsformål i stueetagen i det gamle rådhus og ombygningen af Stændertorvet. Ombygning forventes påbegyndt efteråret 2015 og forventes afsluttet senest 1. marts 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Kulturstrøget, udgifter -1.600
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Kulturstrøget, Byens Hus, udgifter -1.600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Kulturstrøget, Byens Hus, udgifter -1.600
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 16-04-2015, pkt. 74

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 196

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 133

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 134 Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter 2015

  Pkt. 134

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter 2015

  Sagsnr. 268974 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Som opfølgning på kommunens tilgængelighedsplan søges der om frigivelse af rådighedsbeløb til tilgængelighedsprojekter i 2015. Der blev den 9. marts 2015 afholdt møde med Ældrerådet og Handicaprådet, som ikke havde nogen bemærkninger til forvaltningens forslag til tilgængelighedsprojekter i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til tilgængelighedsprojekter
  2. de tilgængelighedsprojekter, som er anført herunder, gennemføres.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Byrådet
  Ad 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Tilgængelighedsplanen for Roskilde Kommune beskriver 19 tilgængelighedsruter blandt vigtige rejsemål. På baggrund af planen er det undersøgt, hvilke indsatsområder på ruterne, der kan øge tilgængeligheden generelt. I 2013 blev en del af projekterne på udvalgte ruter udført, mens der i 2014 ikke blev udført forbedringer på tilgængelighedsruterne. I 2015 fortsættes arbejdet.
  De valgte projekter har stor betydning for tilgængeligheden på de højst prioriterede ruter og omfatter forbedringer i Roskilde C, ved Ro’s Torv, i Viby, Hyrdehøj og Jyllinge. Projekterne forventes skitseret, udbudt, anlagt og afsluttet i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Der er oprindeligt i budget 2015 afsat 0,5 mio. kr. til Tilgængelighedsprojekter. Der var i budget 2014 også afsat 0,5 mio. kr., som er overført til 2015. Således er der i budget 2015 nu 1 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter. Disse midler søges i denne sag frigivet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 16-04-2015, pkt. 75

  Indstillingens punkt 1: Anbefales.
  Indstillingens punkt 2: Godkendt.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 197

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 134

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen

 • Pkt. 135 Frigivelse af rådighedsbeløb - etablering af kommunalt dagtilbud i Vindinge

  Pkt. 135

  Frigivelse af rådighedsbeløb - etablering af kommunalt dagtilbud i Vindinge

  Sagsnr. 267948 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om at frigive et rådighedsbeløb til etablering af et kommunalt dagtilbud i Vindinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af et kommunalt dagtilbud i Vindinge ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2015, at der i Vindinge pasningsdistrikt etableres et kommunalt 0-6 års dagtilbud med en samlet kapacitet på 20 vuggestuepladser og med mulighed for at tilknytte 20 børnehavepladser. Dagtilbuddet etableres i en kommunalt ejet bygning, hvor klubafdelingen Tingstedet har været.
  Forvaltningen foreslår, at der anvendes 1,5 mio. kr. til etablering af et kommunalt dagtilbud i Vindinge, som finansieres af anlægsbevillingen på 2 mio. kr., der er afsat til dagtilbudsområdet i budget 2015.
  Der vil senere blive fremsat en sag om anvendelse af de sidste 0,5 mio. kr., der er afsat til anlæg på dagtilbudsområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 14-04-2015, pkt. 64

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 198

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 135

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 136 Frigivelse af rådighedsbeløb på dagtilbudsområdet

  Pkt. 136

  Frigivelse af rådighedsbeløb på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 266197 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om at frigive et rådighedsbeløb til at indrette vuggestuepladser i Kernehuset i Viby, så dette dagtilbud bliver et børnehus med plads til både vuggestue- og børnehavebørn. Samtidig indstilles det at frigive et rådighedsbeløb til at indrette det tidligere dagplejehus i Vindinge til klubtilbud i forbindelse med, at der laves forsøg med skoleklub, og de tidligere klublokaler omdannes til dagtilbud med vuggestuepladser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser i Kernehuset i Viby ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb, og
  2. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til indretning af det tidligere dagplejehus i Vindinge til klubtilbud ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2015 at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet i Vindinge og Viby/Dåstrup.
  Det blev samtidig besluttet, at der blev fremsat konkret frigivelsessag, hvor 500.000 kr. anvendes til at indrette det tidligere dagplejehus i Vindinge til brug for klubtilbud, når der etableres forsøg med skoleklub, og klubben fraflytter den bygning, der indrettes til kommunalt dagtilbud. Samtidig blev det besluttet, at der skulle frigives 500.000 kr. til etablering af vuggestuepladser i Børnehaven Kernehuset. Bevilling til de to anlæg finansieres af rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til at ombygge børnehavepladser til vuggestuepladser, der er overført fra 2014 til 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Byrådet overførte den 25. marts 2015 med overførselssagen 1 mio. kr. fra budget 2014 til 2015 til ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser. Denne 1 mio. kr. søges frigivet med denne sag.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000

  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 14-04-2015, pkt. 65

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 199

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 136

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 137 Anlægsbevilling - Hyrdehøj Bygade

  Pkt. 137

  Anlægsbevilling – Hyrdehøj Bygade 2. etape

  Sagsnr. 268124 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Der søges om en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Hyrdehøj Bygade.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. i 2015 vedrørende udgifter til projektering og byggemodning af Hyrdehøj Bygade - etape 2. Beløbet fragår kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I anden sag på nærværende dagsorden forelægges lokalplan for Hyrdehøj Bygade til endelig vedtagelse. I forlængelse heraf er det besluttet, at forberede grundsalg til overtagelse ved udgangen af 2015. Salg forudsætter, at arealerne byggemodnes inden salget.
  Projektet indgår i Strategisk Anlægsplan 2015 i år 2020 og 2022, men skal gennemføres nu af hensyn til gennemførelse af grundsalg.
  Byggemodningen kan igangsættes i april 2015 og afsluttes 2016 eller 2017.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 5,5 mio. kr. i 2015.
  Den afsluttende byggemodning vil skulle gennemføres i 2016 eller 2017 og forventes at koste yderligere 6,5 mio. kr. som vil blive indarbejdet i det kommende forslag til Strategisk Anlægsplan.
  Salg af byggegrunde forventes at kunne indbringe ca. 15 mio. kr. i 2015 og ca. 28 mio. kr. i 2016. Sag om indtægter forelægges senere på året, formentlig september 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.500
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -5.500

  Plan- og Teknikudvalget. 16-04-2015, pkt. 76

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 200

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 137

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 138 Indtægts- og udgiftsbevilling til familiebehandling til udsatte unge

  Pkt. 138

  Indtægts- og udgiftsbevilling til familiebehandling til udsatte unge

  Sagsnr. 268584 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har meddelt Roskilde og Høje-Taastrup Kommune et tilsagn på 210.000 kr. tilsammen til implementering af den evidensbaserede familiebehandling Funktionel Familieterapi (FFT).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udgifts- og indtægtsbevilling på 210.000 kr. for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes sammenhængende børnepolitik har mål om en tidlig indsats til udsatte børn og unge. Roskilde Kommune ønsker som et led heri at udvide den forebyggende indsats til udsatte unge.
  Roskilde Kommune har derfor indledt et samarbejde med Høje-Taastrup Kommune om implementering af metoden FFT. Ministeriet har meddelt tilsagn til deltagelse i projektet i samarbejde med 5 andre kommuner.
  FFT tilbydes familier med teenagere med udadreagerende og/eller socialt uacceptabel adfærd. Målet med at implementere FFT er blandt andet, at det kan bidrage til, at flere børn og unge kan rummes i almenområdet, der er færre alvorlige børnesager og flere stabile familieforhold. Formålet er også, at der via projektet opnås erfaringer med at anvende FFT i Danmark, herunder at understøtte dokumentation af FFT’s virkning i Danmark.
  FFT er en intensiv indsats på mellem 3-4 måneder. I de to kommuner er det et særligt mål med indsatsen, at den unge fastholdes i et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb. Der etableres et FFT-team af 4 terapeuter og en teamkoordinator, som uddannes i metoden og trænes i praksis. Teamet består af medarbejdere fra både Høje-Taastrup og Roskilde Kommune, og begge kommuner visiterer familier til metoden. Det er forventningen, at der igennem projektets 3 år vil være 25-27 familier fra Roskilde Kommune, som modtager støtte i form af FFT.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  De 210.000 kr. er bevilliget for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Der søges om en udgifts og indtægtsbevilling på 210.000 kr. i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 14-04-2015, pkt. 63

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 201

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 138

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 139 Anlægsregnskab vedr. indretning af lærerarbejdspladser (skolereformen)

  Pkt. 139

  Anlægsregnskab vedr. indretning af lærerarbejdspladser (skolereformen)

  Sagsnr. 268366 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab over udgifterne til indretning af lærerarbejdspladser i forbindelse med skolereformen. Regnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsbevillingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 30. april 2014 en anlægsbevilling på 10.000.000 kr. til at etablere arbejdspladser på skolerne, som skulle honorere kravene i folkeskolereformen og give attraktive arbejdspladser til lærernes ændrede arbejdstider.
  Anlægsbevillingen er anvendt til at skabe fleksible og anvendelige rammer for forberedelse med forskellige lokale løsninger på de enkelte skoler. Samtlige skoler har fået tildelt et beløb til indkøb af inventar svarende til 5000 kr. pr. medarbejder, og derudover har skolerne fået tildelt et beløb til IT-udstyr beregnet ud fra det konkrete udgangspunkt på den enkelte skole og deres ønsker til IT-løsninger. Derudover er midlerne anvendt til mindre ombygninger og etablering af IT-netværk, hvor det har været nødvendigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2015.
  Regnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsbevillingen.

  Skole- og Børneudvalget, 14-04-2015, pkt. 62

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 202

  Anbefales.

  Byrådet, 29-04-2015, pkt. 139

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 140 Udskiftning af tagbeklædning på bebyggelsen på ejendommen Toldbodgade 14, Roskilde(Lukket)