You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 29, 2017 - 17:00
Sted: Byrådssalen
 • Pkt. 279 Spørgetid

  Henv._fra_Kaj_Dyring_Larsen.pdf

  Pkt. 279

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Der er indkommet spørgsmål fra Kaj Dyring Larsen ”Er byrådet på vej til en grundlovsstridig beslutning?”
  Henvendelsen i sin fulde ordlyd er vedhæftet som bilag.

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 279

 • Pkt. 280 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 280

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 280

  307 og 308 behandles samlet.
  Pkt. 310 tages af dagsordenen.
  Godkendt.

 • Pkt. 281 Forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse)

  Hoeringsnotat_forslag_til_lokalplan_668_og_kommuneplantillaeg_7_for_Jyllinge_Nordmark.pdf Tillaeg_7_til_Kommuneplan_2016.pdf

  Pkt. 281

  Forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 242772 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Den offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark sluttede den 12. november 2017. Der indkom samlet 14 høringssvar, heraf ét til kommuneplantillægget og resten til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2016 godkendes endeligt uden ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på møde den 6. september 2017, punkt 350, at sende forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark samt tilhørende miljørapport i offentlig høring.
  Høringen for kommuneplantillæg 7 og lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark sluttede den 12. november 2017, og der indkom samlet 14 høringssvar, hvoraf ét indeholder bemærkninger til kommuneplantillægget, øvrige vedrører lokalplan 668. Høringssvarene som er sammenfattet i høringsnotatet, kan ses her.
  Høringssvaret vedrørende kommuneplanændringen indeholder bemærkning om manglende hjemmel til udlæg til fælles friarealer inden for Jyllinge Nordmark. Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til at ændre tillægget.
  Tillægget er i sit indhold identisk med tillæg 7 til Kommuneplan 2013, som blev ophævet efter afgørelse fra Planklagenævnet i april 2017.
  Kommuneplantillægget er en forudsætning for godkendelse af lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark, som behandles af Plan- og Teknikudvalget på møde den 27. november 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 27-11-2017, pkt. 254

  Venstre stillede ændringsforslag om, at kommuneplantillægget og lokalplanen fokuseres på kyst- og klimasikring, og at stien med rekreativt formål derfor udtages af planerne. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling anbefalet.
  Venstre og Dansk Folkeparti tager forbehold

  Økonomiudvalget, 27-11-2017, pkt. 478

  Venstre stillede ændringsforslag om, at kommuneplantillægget og lokalplanen fokuseres på kyst- og klimasikring, og at stien med rekreativt formål derfor udtages af planerne. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og C, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling anbefalet.
  Venstre og C tager forbehold.
  Fraværende: Merete Dea Larsen

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 281

  V stillede følgende ændringsforslag om, at kommuneplantillægget og lokalplanen fokuseres på kyst- og klimasikring, og at stien med rekreativt formål derfor udtages af planerne. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 13, bestående af V, O og C. Imod stemte 18, bestående af A, B, F, og Ø. Forslaget blev forkastet.
  For forvaltningens indstilling stemte 18, bestående af A, B, F og Ø. V, O og C undlod at stemme. Indstillingen blev godkendt.

 • Pkt. 282 Forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse)

  Hoeringsnotat_forslag_til_lokalplan_668_og_kommuneplantillaeg_7_for_Jyllinge_Nordmark.pdf Referat_af_borgermoede_den_23._oktober_2017.pdf Lokalplan_668_for_Jyllinge_Nordmark.pdf

  Pkt. 282

  Forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 242772 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Den offentlige høring af forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark sluttede den 12. november 2017. Der indkom i alt 14 høringssvar under høringsperioden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark godkendes med forslag til ændringer herunder afsnit om sammenfattende redegørelse af miljøvurdering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på møde den 7. september 2017, punkt 185, at sende forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark i høring. Høringen omfattede også tilknyttet tillæg 7 til Kommuneplan 2016, miljøvurdering, Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Natura 2000 konsekvensvurdering. Ved borgermøde om lokalplan samt kystsikringsprojektet den 23. oktober 2017 var der ca. 200 deltagere, se vedlagt referat fra mødet.
  Høringen sluttede den 12. november 2017, og der indkom i alt 14 høringssvar, hvoraf ét er fra FORS, mens de øvrige er fra lokale beboere og grundejerforeninger. Høringssvarene, som er beskrevet og vurderet i høringsnotatet, kan ses her.
  På baggrund af høringen anbefaler forvaltningen, at lokalplanen i sin helhed vedtages som forelagt, herunder også for bestemmelser om kystsikring. Der foreslås en justering med udtagning af et mindre stiudlæg over privat ejendom.
  Forvaltningen foreslår, at udstykningsmulighed til seks rækkehuse på Olesvej 25 fastholdes trods indsigelser fra beboere på Olesvej. Forvaltningen kan ikke anbefale vejadgang fra Sommervej, som alternativt forslag, da de terrænmæssige forhold på stedet umuliggør realisering af et forsvarligt vejprojekt.
  På baggrund af de indkomne høringssvar og forslag til ændringer er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse, som er indarbejdet i lokalplanen.
  Godkendelse af lokalplanen forudsætter, at byrådet godkender kommuneplantillæg 7.
  Lokalplanen ligger til grund for realisering af kystsikringsanlæg, som forelægges for Klima- og Miljøudvalget på møde den 27. november 2017 og byrådet den 29. november 2017. Sagen skal endvidere ses i sammenhæng med anden sag på dagsordenen om VVM tilladelse til anlæg til sikring mod oversvømmelser. Det er en forudsætning for VVM tilladelsen, at det samlede plangrundlag vedtages endeligt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 27-11-2017, pkt. 255

  Venstre stillede ændringsforslag om, at kommuneplantillægget og lokalplanen fokuseres på kyst- og klimasikring, og at stien med rekreativt formål derfor udtages af planerne. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling anbefalet.
  Venstre og Dansk Folkeparti tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 27-11-2017, pkt. 479

  Venstre stillede ændringsforslag om, at kommuneplantillægget og lokalplanen fokuseres på kyst- og klimasikring, og at stien med rekreativt formål derfor udtages af planerne. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V, og C, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning. For stemte A, B, F og Ø. V og C undlader at stemme. Herefter blev forvaltningens indstilling anbefalet.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 282

  V stillede følgende ændringsforslag om, at kommuneplantillægget og lokalplanen fokuseres på kyst- og klimasikring, og at stien med rekreativt formål derfor udtages af planerne. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 13, bestående af V, O og C. Imod stemte 18, bestående af A, B, F, og Ø. Forslaget blev forkastet.
  For forvaltningens indstilling stemte 18, bestående af A, B, F og Ø. V, O og C undlod at stemme. Indstillingen blev godkendt.

 • Pkt. 283 VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark

  Forslag_til_VVM-tilladelse.pdf Opsamling_paa_partshoering_af_VVM-tilladelse.pdf

  Pkt. 283

  VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 270571 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet nyt udkast til ny VVM-tilladelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. Kommunen kan meddele VVM-tilladelsen, så snart lokalplan 668 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark er vedtaget endeligt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til VVM-tilladelse godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Da Planklagenævnte havde ophævet lokalplan 612 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark, ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet ligeledes kommunens VVM-tilladelse til projekt for sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark, jf. orienteringssag på Plan- og Teknikudvalget den 17. august 2017, punkt 174.
  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til ny VVM-tilladelse, jf. bilag 1, som kan meddeles digelaget, så snart plangrundlag i form af den nye lokalplan 668 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark er vedtaget endeligt.
  Udkastet til ny VVM-tilladelse har været i partshøring hos alle medlemmer af digelaget i perioden fra den 13. oktober til den 6. november 2017. Forvaltningen modtog otte høringssvar, som fremgår af vedlagte bilag 2. Høringssvarene har givet anledning til nogle ændringer og præciseringer i udkastet, heraf væsentligst:
  Omtale af stier i området er fjernet fra VVM-tilladelsens projektbeskrivelse, da stier er et kommunalt anliggende, som ikke vedrører VVM-tilladelsen. Trace for østdiget er tilpasset ønske fra privat grundejer. Der er i projektbeskrivelsen henvist til digelagets vedtægter, som fastlægger, at der ikke må ske færdsel på digerne. Kort­bilag er tilrettet, så det fremgår tydeligt, at fjorddiget placeres i de private havers skel mod vest (og ikke længere inde i haverne). Herudover er forvaltningen blevet opmærksom på, at VVM-tilladelsen bør adresseres til såvel digelaget som kommunen, da kommunen er bygherre på vegne af digelaget, indtil digerne er etableret. Ingen af ændringerne har en karakter eller et omfang, så der er behov for en fornyet partshøring.
  Forvaltningen finder derimod ikke, at ønske om at fjorddiget alligevel føres uden om private haver bør imødekommes. Traceet, der berører de private haver mod fjorden, er valgt for at sikre, at diget har mindst mulig påvirkning af Natura 2000, og det er dét trace, der ligger til grund for en ny Natura 2000-konsekvensvurdering.
  Miljø- og Fødevareklagenævnet pointerede i afgørelsen om den første VVM-tilladelse, at kommunen er myndighed i forhold til habitatbekendtgørelsen. Forvaltningen har derfor suppleret VVM-tilladelsen med vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 27-11-2017, pkt. 256

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 27-11-2017, pkt. 480

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 283

  Godkendt.

 • Pkt. 284 Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark - ny bidragsfordeling efter klagenævnets retningslinjer

  Referat_af_borgermoede_den_23._oktober_2017.pdf Hoeringsbemaerkninger_ny_bidragsfordeling_mv.pdf HVIDBOG_-_grundejere_og_interessenters_hoeringsbemaerkninger_til_ny_bidragsfordeling_justering_af_oestdiget_og_anlaegsudgift.pdf Plan_for_placering_af_Oestdige.pdf Forslag_til_ny_bidragsfordeling.pdf Forslag_til_brev_om_afgoerelse_om_at_gennemfoere_kystbeskyttelsesprojektet_i_Jyllinge_Nordmark_og_Tangbjerg.pdf

  Pkt. 284

  Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark og Tangbjerg - ny bidragsfordeling m.v. efter klagenævnets retningslinjer

  Sagsnr. 217972 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forslag til ny bidragsfordeling efter klagenævnets retningslinjer, har sammen med forslag til justeret projekt for Østdiget, været udsendt i høring efter kystbeskyttelseslovens § 4, i koordination med Egedal Kommune.
  Byrådene i Roskilde og Egedal skal nu træffe endelig afgørelse om fremme af sagen, på baggrund af de modtagne høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. Hvidbogens vurdering af konsekvenser af høringssvar godkendes. Hvidbogen udsendes til berørte grundejere sammen med byrådets afgørelse.
  2. Byrådet træffer afgørelse i henhold til kystbeskyttelseslovens § 5 om, at kystbeskyttelsesprojektet for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg skal gennemføres, med den nye bidragsfordeling og justering af projektet for Østdiget, i henhold til bemærkninger i hvidbogen,
  3. Den nye bidragsfordeling samt det justerede projekt for Østdiget fremsendes til Kystdirektoratet som supplement til ansøgningen af den 21. april 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Fødevareklagenævnet pålagde ved sin afgørelse af 3. maj 2017 af klagesager efter Kystbeskyttelsesloven Roskilde og Egedal kommune at træffe en ny afgørelse om bidragsfordeling efter reglerne i Kystbeskyttelseslovens kapitel 1a.
  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 3. oktober 2017 at sende et nyt forslag til bidragsfordeling i 4 ugers høring blandt digelagets medlemmer.
  Med dette forslag skal Østdiget finansieres af knap 60 grundejere. Derfor ønskede digelaget projektet justeret, så Østdiget bliver reduceret i omfang og flyttes op til bebyggelsens grænse. Den skønnede anlægsudgift for Østdiget kan hermed reduceres fra 5,4 til ca. 1,2 mio. kr., og grundejernes andel reduceres til 600.000 kr. Dette justerede projekt er også sendt i høring, sammen med overslaget over den samlede anlægsudgift til projektet på 47 mio. kr.
  Ved borgermøde om forslag til lokalplan 668 den 23. oktober 2017, blev der orienteret om status for kystbeskyttelse og de forslag der var i høring. Bemærkninger fremgår af vedlagte referat af mødet.
  Der er modtaget 27 bemærkninger (vedlagt) inden for høringsfristen.
  De indsendte bemærkninger er gennemgået i vedlagte Hvidbog, sammen med forvaltningens vurdering af konsekvenser for byrådets afgørelse om bidragsfordeling og justering af Østdiget.
  Bemærkningerne fordeler sig inden for følgende hovedtemaer:
  Justering af placering og udformning af Østdiget
  En berørt grundejer har foreslået, at Østdigets placering på hans ejendom ændres. På baggrund heraf er foreslås der en mindre justering af Østdigets placering på ejendommen Vernersvej 34. Den endelige placering af Østdiget fremgår af vedlagte kort.
  Der er tale om en mindre justering af Østdigets placering, som udelukkende vedrører ejendommen, hvis ejer ved sit høringssvar har foranlediget justeringen. Derfor foretages der ikke en fornyet høring, jf. kystbeskyttelseslovens § 5, stk. 2.

  Bidragsfordeling

  På baggrund af høringsbemærkningerne er der sket mindre justeringer i antallet af parter som skal deltage i finansieringen af hhv. Østdiget og de fælles foranstaltninger (fjorddige og sluse).
  Med udgangspunkt i de forventede anlægsudgifter på ca. 47 mio. kr., hvoraf kommunerne betaler 50 %, fordeles grundejernes bidrag således:
  - 394 ejendomme med 2 parter, uden gavn af Østdige: 48.000 kr. (230 kr. / md)
  - 54 ejendomme med 1 part, uden gavn af Østdige: 24.000 kr. (115 kr. / md)
  - 53 ejendomme med 2 parter og gavn af Østdiget: 59.000 kr. (280 kr. / md)
  Der er tale om omtrentlige beløb, afrundet til nærmeste 1000 kr. Økonomien ligger først endeligt fast, når anlægget er etableret og der er optaget et kommunegaranteret lån.
  Antallet af ejendomme, som skal finansiere Østdiget, er reduceret fra 59 til 53 ejendomme Baggrunden herfor er, at 6 ejendomme har godtgjort med landmålererklæringer, at terrænet ved bebyggelsens sokkel er højere end kote 1,5 meter (DVR90). De pågældende ejendomme har derfor ikke gavn af Østdiget. På denne baggrund øges den enkelte part til Østdiget til omkring 11.000 kr. pr. part, mod 10.000 kr. i forslaget.
  Endvidere er én ejendom helt undtaget fra bidragspligt til de fælles foranstaltninger (fjorddige og sluse), mens bidraget fra to ejendomme er reduceret fra 2 til 1 part, da ejendommene fortsat vil have gavn af sikring af adgangsvejen mod oversvømmelse.
  Det fremgår af vedlagte forslag til ny bidragsfordeling, hvilke ejendomme der skal betale hhv. 1 og 2 parter til fælles anlæg, samt bidrag til Østdiget.
  Forvaltningen indstiller, at forslaget til bidragsfordeling vedtages.
  Det skal bemærkes, at vurderingen af, om der pålægges bidrag til anlægget tager udgangspunkt i en lempelig fortolkning af Miljø- og Fødevarenævnets afgørelse af den 3. maj 2017. Der er tilstræbt en høj grad af sikkerhed for, at grundejere, der pålægges at bidrage til anlægget, også har gavn af det. Dette for at undgå klager fra grundejere, der ikke mener, at de har gavn af anlægget.
  Byrådets afgørelse om at fremme sagen skal i henhold til kystbeskyttelsesloven meddeles de berørte grundejere og de øvrige interessenter. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger.
  Afgørelsen foreslås meddelt med vedlagte brev til alle klageberettigede.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Byrådet behandlede januar 2015, punkt 14, handleplan for stormflodsbeskyttelse og den daværende fordeling af økonomien. Senest blev udvalget på mødet i januar 2017, punkt 16, orienteret om status for projekt til kystsikring af Jyllinge Nordmark og et tilhørende økonomiske overslag på 34,2 mio. kr. Som anført udgør det aktuelle overslag over anlægsudgiften, der lægges til grund for beregning af konsekvensen for den enkelte grundejer, 47 mio. kr. Med den i Roskilde byråd besluttede 50/50-fordeling mellem kommune og grundejere, udgør Roskilde Kommunes bidrag 22 mio. kr.
  Det skal stadig understreges, at anlægssummen først ligger fast, når anlægsarbejderne er udbudt i licitation, og der er modtaget tilbud fra entreprenører.
  Når projektets endelige økonomi kendes, forelægges de indhentede tilbud til byrådets godkendelse, inden der indgås kontrakt, forventeligt primo 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 27-11-2017 pkt. 185

  Anbefales.

  Fraværende

  Jeppe Trolle (B)

  Økonomiudvalget, 27-11-2017, pkt. 481

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 284

  Godkendt.

 • Pkt. 285 Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark - dispensation fra åbeskyttelseslinjen

  Hvidbog_-_hoeringsbemaerkninger.pdf Hoeringssvar.pdf Forslag_til_dispensation_fra_aabeskyttelseslinjen.pdf Kort_der_viser_placering_af_Fjorddige_og_Floejdige.pdf Kortbilag_-_Oestdige_-_justeret_20._nov_2017.pdf

  Pkt. 285

  Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark - dispensation fra åbeskyttelseslinjen

  Sagsnr. 283082 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark kræver Roskilde Kommunes dispensation fra åbeskyttelseslinjen. Forslag til afgørelse har været i partshøring, og byrådet skal træffe afgørelse på baggrund af de modtagne høringsbemærkninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forvaltningens kommentarer i hvidbogen til høringsbemærkninger godkendes.
  2. byrådet meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 på nærmere vilkår, jf. bilag 3.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Hovedparten af det samlede kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark, henholdsvis Fjorddiget, Fløjdiget og Østdiget skal ligge på arealer, der er omfattet af åbeskyttelseslinjen omkring Værebro Å, jf. naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1.
  Det er i naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 fastsat, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand 150 meter fra åer, der er registreret med beskyttelseslinje. Formålet med bestemmelsen er at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante og dyreliv. Den generelle afstand på 150 meter er dog i Jyllinge Nordmark reduceret ved Naturstyrelsens afgørelse af 11. maj 2015.
  Roskilde Kommune kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1 gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 16, stk. 1.
  Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om etablering af et teknisk anlæg som forringer områdets landskabelige værdier. Begrundet i hensyn til væsentlige samfundsmæssige interesser af både økonomisk og social art finder forvaltningen dog, at der er grundlag for at meddele dispensation fra åbeskyttelseslinjen til kystbeskyttelsesprojektet.
  Forslag til dispensationen har været i partshøring. Forvaltningens behandling og vurdering af høringsbemærkninger findes i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 27-11-2017, pkt. 257

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 27-11-2017, pkt. 482

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 285

  Godkendt.

 • Pkt. 286 Forslag til ny styrelsesvedtægt

  Fordeling_af_udvalgsvederlag_paa_menige_medlemmer.pdf Forslag_til_styrelsesvedtaegt.pdf

  Pkt. 286

  Forslag til ny styrelsesvedtægt

  Sagsnr. 298459 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Sag ved ændring af styrelsesvedtægtens bestemmelser om vederlag og overflyttelse af sagsområder mellem stående udvalg. Endvidere beslutning om nye kommissorier for en række kommunale udvalg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. ændringer af styrelsesvedtægten godkendes.
  2. der udarbejdes nye kommissorier for følgende 3 udvalg: Udvalget for Vækst, erhverv og Globalisering, Klimarådet og nyt udvalg ”Bedre sygehusbetjening”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte i januar 2017 en ny styrelsesvedtægt, hvorved en generel stigning på ca. 870.000 kr. i vederlagspuljen blev fordelt ligeligt mellem udvalgsformænd og menige udvalgsmedlemmer. Som følge af konstitueringsaftalen fremlægges sag om ændring af styrelsesvedtægtens vederlagsregler således, at den pågældende stigning fordeles alene til menige udvalgsmedlemmer. Ændringen vil medføre, at vederlaget til en udvalgsformand vil falde fra 22,23 % af borgmesterens vederlag, svarende til 20.813 kr. pr. måned til 16,48%, svarende til 15.429 kr. pr. måned. Et menigt udvalgsmedlem stiger fra 3,48%, svarende til 3.255 kr. pr. måned til 4,27%, svarende til 3.999 kr. kr. pr. måned. Der henvises til vedlagte bilag.
  Som en konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning den 6. september 2017 om en samling af økonomien vedr. kommunens ejendomsfunktioner under Økonomiudvalget foretages en tilretning af styrelsesvedtægtens bestemmelser om udvalgenes fordeling af opgaver vedr. bygninger, anlæg og arealer.
  Konstitueringsaftalen indeholder videre bestemmelse om, at ansvaret for bustransport og natur flyttes til Klima- og Miljøudvalget. Desuden skal der udarbejdes nyt kommissorium for Klimarådet, herunder den politiske sammensætning. Dette gælder også Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering samt nyt udvalg, der i skrivende stund har arbejdstitlen ”Bedre sygehusbetjening”.
  Ændring af styrelsesvedtægten skal godkendes på 2 byrådsmøder.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2018.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 286

  Godkendt.

 • Pkt. 287 Valgklage

  Pkt. 287

  Valgklage

  Sagsnr. 291396 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  En borger fra afstemningssted Trekroner har klaget over at han ikke fik lov til at stemme. Sagen skal afgøres af byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der ikke foretages yderligere i anledning af klagen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En borger fra afstemningssted Trekroner har klaget over, at han ikke fik lov til at stemme ved kommunalvalget. Han medbragte sit valgkort til valgstedet, men det fremgik af den elektroniske valgliste, at han allerede havde stemt. Personalet gennemgik den elektroniske valgliste og der kunne ikke umiddelbart konstateres fejl ved registreringen. Vælgeren fik ikke udleveret stemmeseddel.
  Valgsekretariatet har efterfølgende gennemgået den elektroniske valgliste i samarbejde med KMD. Det kan konstateres, at der ikke har været fejl ved den elektroniske valgliste. Der er sandsynligvis tale om en beklagelig manuel tastefejl i forbindelse med en anden vælger, som ikke havde medbragt valgkort. Vælgeren er derved fejlagtigt blevet registreret i valglisten, som om han havde stemt.
  Valgsekretariatet indstiller på denne baggrund, at det beklages overfor vælgeren, at der er sket en fejl i forbindelse med, at han er blevet afvist at stemme. Da der er tale om en enkeltstående fejl giver det ikke anledning til at der foretages yderligere i forhold til det overstående valg.
  Valgsekretariatet har på baggrund af episoden besluttet, at der fremover ikke skal indtastes manuelt, når en vælger har glemt sit valgkort. I stedet vil der blive printet et nyt valgkort ud af valgstyresekretæren, hvorefter stregkoden på det nye valgkort kan indscannes ved valgbordet. Derved kan denne type af manuelle indtastningsfejl i valglisten undgås i fremtiden.

  Økonomi

  Sagen har ikke nogen økonomiske konsekvenser i 2017.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 287

  Godkendt.

 • Pkt. 288 Ramsø Ældreboligselskab - Regnskab for 2016

  Oekonominotat_2016.pdf

  Pkt. 288

  Ramsø Ældreboligselskab - Regnskab for 2016

  Sagsnr. 60481 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for Ramsø Ældreboligselskab med tilhørende afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Ramsø Ældreboligselskab tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at
  Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.
  Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 4. oktober 2017. Der er ikke nævneværdigt at bemærke hertil.
  Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 438

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen, Jeppe Trolle.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 288

  Godkendt.

 • Pkt. 289 OK-Fonden - Regnskaber for 2016

  Notat_til_sagsfremstilling_2016.pdf

  Pkt. 289

  OK-Fonden - Regnskaber for 2016

  Sagsnr. 81898 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Regnskaber for Boligorganisationen ”OK-Boliger i Ramsø Kommune” med 2 tilhørende afdelingsregnskaber, Boligorganisationen ”Botilbuddet Koglerne” med afdelingsregnskab og Boligorganisationen ”Ældreboliger Højvanggård” med afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskaberne for OK-Boliger, Botilbuddet Koglerne og Ældreboliger Højvanggård for 2016 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at
  regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter, og
  organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.
  Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 4. oktober 2017. Der er ikke nævneværdigt at bemærke hertil.
  Fakta for de enkelte organisationer / afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 439

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Joy Mogensen.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 289

  Godkendt.

 • Pkt. 290 Beredskabsplan 2017-2020

  Beredskabsplan_2017-2020.1.pdf Krisekommunikationsplan.1.pdf

  Pkt. 290

  Beredskabsplan 2017-2020

  Sagsnr. 298280 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af generel beredskabsplan for Roskilde Kommune, Plan for fortsat drift.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beredskabsplan 2017-2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunens beredskabsplan for fortsat drift vedrører hvordan kommunen ledelsesmæssigt skal agere i en krise, eller når en større hændelse ikke muliggør normal drift.
  Den gældende beredskabsplan for Roskilde Kommune 2013 – 2017 skal i henhold til beredskabsloven revideres en gang i hver byrådsperiode. Kommunens nuværende beredskabsplan er vedtaget på Byrådsmøde den 18. december 2013 og skal således revideres senest inden udgangen af 2017.
  Efter udskillelsen af Brandvæsnet til Østsjællands Beredskab har det været nødvendigt at ændre på ansvaret for visse understøttende funktioner i planen. Indsatsen i forbindelse med en krisesituation vil typisk foregå i samarbejde med politi, forsvar, Østsjællands Beredskab mv., afhængigt af den pågældende type af krise, men udgangspunktet er, at kommunen selvstændigt skal kunne varetage alle centrale beslutningsprocesser, herunder varetage relevante støttefunktioner i en krisesituation for at kunne sikre fortsat drift. Udkast til ny beredskabsplan er udarbejdet i samarbejde med Østsjællands Beredskab.
  Beredskabsplanen henviser til en række underbilag. Disse bilag godkendes ikke selvstændigt i forbindelse med vedtagelsen af Beredskabsplanen. En række bilag udgøres således af selvstændige planer, der er vedtaget i henhold til eget lovgrundlag, f.eks. sundhedsberedskabsplan, stormflodsplan mv. Øvrige bilag har karakter af processuelle regulativer mv. og skal løbende kunne justeres og opdateres uden fornyet politisk behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 441

  Anbefales.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 290

  Godkendt.

 • Pkt. 291 Alle Tiders Musikby - handleplan

  Handleplan_for_Alle_Tiders_Musikby_-_bemaerkninger_fra_fagudvalgene.pdf Handleplan_-_Alle_Tiders_Musikby.pdf

  Pkt. 291

  Alle Tiders Musikby - handleplan

  Sagsnr. 278503 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Handleplan for Alle Tiders Musikby forelægges til godkendelse

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at handleplanen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. august 2017, punkt 198, strategien Alle Tiders Musikby. Der er nu i regi af Musikbyudvalget udarbejdet en handleplan til byrådets godkendelse.
  Forud for forelæggelsen for byrådet har handleplanen været i høring i alle fagudvalg, og høringssvarene fremgår af vedlagte bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. I budgettet er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2018 og frem til realisering af Alle Tiders Musikby.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 455

  Anbefales.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 291

  Godkendt.

 • Pkt. 292 Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets virke for perioden 2018-2021

  Oversigt_over_Vedtaegter_for_Folkeoplysningsudvalget_2014-2017_og_forslag_til_aendringer.pdf Oversigt_over_Forretningsorden_for_Folkeoplysningsudvalget_2014-2017_og_forslag_til_aendringer.pdf Oversigt_over_Retningslinier_for_valg_til_Folkeoplysningsudvalget_2014-2017_og_forslag_til_aendringer.pdf

  Pkt. 292

  Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets virke for perioden 2018 - 2021

  Sagsnr. 289854 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet forslag om Folkeoplysningsudvalgets kommende valgperiode 2018 - 2021 til godkendelse i byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. ”Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Roskilde Kommune 2018-2021” godkendes,
  2. ”Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2018-2021” godkendes, og
  3. ”Retningslinjer for valg til Folkeoplysningsudvalget” godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 4. september 2013 vedtægter og forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget samt regler for valg til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2014 - 2017. I forbindelse med den kommende valgperiode har Folkeoplysningsudvalget evalueret de gældende vedtægter, forretningsorden og valgregler for Folkeoplysningsudvalgets virke.
  Folkeoplysningsudvalget foreslår på baggrund af evalueringen, at de gældende vedtægter, forretningsorden og valgregler fortsætter som hidtil med enkelte konsekvensrettelser samt en mindre ændring i sammensætningen i udvalget. Det betyder, at nuværende beslutningskompetencer og arbejdsområder for Folkeoplysningsudvalget bevares og de beslutningskompetencer som allerede er delegeret til forvaltningen opretholdes.
  Et enkelt forslag til ændring i sammensætningen er at tilknytte en repræsentant for Ungeudvalget som tilforordnede til udvalget. Tilforordnede deltager i Folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret.
  Folkeoplysningsudvalget yder årligt 100.000 kr. til Roskilde Kommunes Ungeudvalgs Ungepulje, og med en repræsentant fra Ungeudvalget ønsker Folkeoplysningsudvalget yderligere at styrke og understøtte unges demokratiske deltagelse i udviklingen af folkeoplysningsområdet.
  Det foreslås, at valget af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, ligesom ved sidste valg, flyttes til ultimo januar/primo februar 2018 for ikke at ligge samtidig med region- og kommunalvalget. Det nuværende udvalg fortsætter, indtil et nyt udvalg er valgt.
  Oversigt over forslag til ændringer i Vedtægter og Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2018 – 2021 samt retningslinjer for valg til Folkeoplysningsudvalget er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 09-10-2017, pkt. 52

  Anbefalet.
  Fraværende: Inge Midtgaard, Sonja Olsson og Hulusi Ocak.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 148

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 456

  Anbefales.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 292

  Godkendt.

 • Pkt. 293 Sundhedsberedskabsplan

  Bilag_Forslag_til_Sundhedsberedskabsplan.pdf

  Pkt. 293

  Sundhedsberedskabsplan

  Sagsnr. 246480 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal tage stilling til forslag til Sundhedsberedskabsplanen for Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge Sundhedsloven og Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet er hver kommune en gang i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde og vedtage en plan for kommunens sundhedsberedskab. Formålet med planen er at sikre, at beredskabet under større ulykker, uforudsigelige hændelser, ændrede vejrforhold, katastrofer m.v. kan videreføres, og at kommunen kan varetage sine behandlings- og omsorgsopgaver.
  Sundhedsberedskabet skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ud over det daglige beredskab ved beredskabshændelser fx større ulykker og ekstraordinære hændelser som massevaccination, eller at kommunes plejecentre skal tage imod ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene.
  Forslaget til Sundhedsberedskabsplan, jf. bilag, er en del-plan til Roskilde Kommunes generelle beredskabsplan, hvor en revideret udgave ligeledes forelægges byrådet til godkendelse på mødet i november 2017.
  Sundhedsberedskabsplanen kan revideres og udvikles efter behov, idet der løbende kan tilføjes yderligere indsatsplaner og instrukser, og planen skal én gang i hver valgperiode godkendes af byrådet.
  Forslaget til Sundhedsberedskabsplan har i henhold til lovgivningen været sendt til bemærkninger hos Sundhedsstyrelsen, som har kommenteret planen. Sundhedsstyrelsen bemærker generelt, at Sundhedsberedskabsplanen er velgennemarbejdet og med gode overvejelser og planlægningstiltag. Styrelsen finder det endvidere positivt, at Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til Roskilde Kommunes samlede beredskabsplan, og at planen baserer sig på en risiko- og sårbarhedsanalyse. Foruden disse bemærkninger har Sundhedsstyrelsen nogle konkrete og mindre forslag til ændringer, som vil blive indarbejdet administrativt. Forslaget til sundhedsberedskabsplan er endvidere sendt til høring hos Roskilde Kommunes nabokommuner, der ikke har haft nogen bemærkninger til planen, samt hos Region Sjælland. Bemærkninger fra sidstnævnte udestår.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 173

  Anbefales.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 458

  Anbefales.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 293

  Godkendt.

 • Pkt. 294 Nyt mål i Resultater i Roskilde om ankesager på beskæftigelses- og voksensocialområdet

  Statistik_over_klager_til_Ankestyrelsen_over_kommunens_afgoerelser_paa_voksensocial-_og_beskaeftigelsesomraadet_1._halvaar_2017.pdf

  Pkt. 294

  Nyt mål i resultater i Roskilde om ankesager

  Sagsnr. 278404 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet præsenteres for et nyt mål i Resultater i Roskilde, som består i at nedbringe andelen af omgjorte ankesager fra Ankestyrelsen på beskæftigelses- og voksensocialområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at nyt mål i Resultater i Roskilde vedrørende omgjorte ankesager på beskæftigelses- og voksensocialområdet godkendes med ordlyden: ”Andelen af omgjorte ankesager i Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig i den bedste fjerdedel blandt landets kommuner”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. august 2017, at der udarbejdes et nyt mål i Resultater i Roskilde vedrørende ankesager på beskæftigelses- og voksensocialområdet.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en årlig orientering om udviklingen i ankesagerne på beskæftigelses- og voksensocialområdet, som Ankestyrelsen udarbejder statistik for. For at opnå, at flere sager behandles korrekt ønsker Beskæftigelses- og Socialudvalget at følge udviklingen i ankesagerne samt sætte et ambitiøst og realistisk mål.
  I den sammenhæng er det ønskeligt, at antallet af omgjorte sager holdes på et lavt niveau, med særligt fokus på hjemviste sager. Hjemviste sager er ankesager, hvor Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen fra kommunens side er behæftet med fejl og mangler, således at sagen sendes tilbage til kommunen til en fornyet behandling. Det kan fx være sager, hvor Ankestyrelsen mener, at der er tale om sagsbehandlingsfejl, som ikke kan rettes op i forbindelse med klagebehandlingen i Ankestyrelsen, eller hvor Ankestyrelsen mangler oplysninger eller vurderer at der skal indhentes nye oplysninger.
  Forvaltningen indstiller på den baggrund, at der udarbejdes et nyt mål i Resultater i Roskilde, som vedrører andelen af omgjorte ankesager på beskæftigelses- og voksensocialområdet.
  Forvaltningen indstiller, at mål- og resultatkravet består i, at andelen af omgjorte ankesager i Roskilde Kommune skal placere sig i den bedste fjerdedel blandt landets kommuner. Målingen foretages én gang årligt for at sikre et validt datagrundlag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 160

  Anbefalet.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 459

  Anbefales.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 294

  Godkendt.

 • Pkt. 295 Udvidelse af driften på buslinje 215

  Pkt. 295

  Udvidelse af driften på buslinje 215

  Sagsnr. 298263 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har opnået tilskud fra statens pulje Kollektiv transport, til en driftsudvidelse på buslinje 215 mellem Viby og Solrød. Der udvides med i alt 6 daglige ekstra afgange fra april 2018 til april 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. driftsudvidelsen af buslinje 215 godkendes.
  2. der gives en udgiftsbevilling på 75.000 kr. i 2018, en udgiftsbevilling på 75.000 kr. i 2019 og en indtægtsbevilling på 150.000 kr. i 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som led i trafikaftalen ”Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik” af 12. juni 2012 er der afsat en pulje til at fremme kollektiv transport i yderområder. Roskilde og Solrød kommuner har opnået tilsagn om støtte til en driftsudvidelse af buslinje 215, som forbinder stationsbyerne Viby, Havdrup og Solrød.
  I dag betjenes buslinje 215 med en afgang pr. time fra Viby Station, mens Havdrup betjenes pr. halve time i morgen- og eftermiddagstimerne.
  Med tilskuddet kan driften udvides med flere afgange i morgen- og eftermiddagstimerne til fordel for elever til uddannelsesinstitutionerne i Solrød og pendlere, som opnår busforbindelser til alle togafgange fra Viby Station. Desuden opnås der bedre forbindelse fra Viby S-togs nettet i Solrød.
  Driften af buslinje 215 kan udvides med 3 afgang mellem klokken 06:00 og 09:00, samt 3 afgange mellem klokken 15:00 og 18:00 på alle hverdage.

  Økonomi

  Sagen indebærer en forværring af kassebeholdningen på 75.000 kr. i 2018 og en forbedring af kassebeholdningen på 75.000 kr. i 2019.
  Bruttoudgiften til ordningen er 150.000 kr. i 2018 og 150.000 kr. i 2019. Udgiften støttes med 50 % af pulje til kollektiv transport i yderområder, som modtages i 2019. Af de samlede 300.000 kr. finansieres de 150.000 kr. således ved indtægtsbevilling, og herudover finansieres 75.000 kr. i 2018 og 75.000 kr. i 2019 inden for Plan- og Teknikudvalgets budget til busser.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 233

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 460

  Anbefales.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 295

  Godkendt.

 • Pkt. 296 Anlægsregnskab - Køb af Rådmandshaven 4b

  Pkt. 296

  Anlægsregnskab - Køb af Rådmandshaven 4b

  Sagsnr. 297977 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojektet – Køb af Rådmandshaven 4b.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 21. december 2016, punkt 349, blev der bevilget 2,2 mio. kr. til køb af Rådmandshaven 4b. Arealet skal benyttes til parkeringsformål primært for Kildegårdens brugere. Derudover kan området indgå i udviklingsprojektet for Stadion.
  Købet er blevet realiseret til de bevilgede 2,2 mio. kr., og regnskabet kan derfor afsluttes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 443

  Anbefales.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 296

  Godkendt.

 • Pkt. 297 Anlægsregnskab Cleantech-Klynge

  Pkt. 297

  Anlægsregnskab Cleantech-Klynge

  Sagsnr. 281919 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for anlægsprojektet Cleantech-Klynge, der viser en nettomerindtægt på 1,4 mio. kr. Pengene er tilgået kassebeholdningen i tidligere år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anlægsregnskabet godkendes med en merindtægt på 1.428.593 kr. Pengene er tilgået kassebeholdningen i tidligere år.
  2. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1.428.593 kr. vedr. tilbagebetaling af midler fra Region Sjælland, finansieret af kassebeholdningen 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Anlægsprojektet Cleantech-Klynge er færdigt. Projektet skulle være udmøntet i realiseringen af en bæredygtig forskerpark ved Risø DTU (Risø Park). Forskerparken kunne som bekendt ikke realiseres for nuværende, da der fra statens side ikke har været den fornødne politiske vilje til at sikre DTU selveje på DTU Risø Campus.
  Der er givet tilskud fra Region Sjælland til etableringen af forskerparken, hvilket bl.a. er midler som Roskilde Kommune er blevet bevilget af Region Sjælland tilbage i 2010, som kompensation for beslutningen om at placere det regionale supersygehus i Køge. Region Sjælland har besluttet, at nogle af disse midler skal tilbageløbe til Regionen, da det ikke har været muligt at udmønte ift. det oprindelige projekt.
  Roskilde Kommune har søgt Region Sjælland om, at pengene bruges til et andet projekt. Hvis ansøgning bliver imødekommet, vil der blive fremlagt en ny sag for byrådet.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på udgiftssiden på 478.593 kr. og merindtægt på indtægtssiden på 950.000 kr. Netto i alt 1.428.593 kr. som er tilgået kassen tidligere år.
  Hvis indstillingens pkt. 2 godkendes, vil det betyde en forværring af kassebeholdningen på 1.428.593 kr. i 2018.

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 444

  Anbefales.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 297

  Godkendt.

 • Pkt. 298 Anlægsregnskab - Klostermarksskolens renovering

  Pkt. 298

  Anlægsregnskab - Klostermarksskolens renovering

  Sagsnr. 294921 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges endeligt anlægsregnskab for renovering af Klostermarksskolen. Skolen er blevet renoveret for at afhjælpe bygningsmæssige skader, ajourføre skolen til nutidige undervisningsformer og skabe rammerne for en fuldt tresporet skole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i perioden 29. februar 2012 til den 17. december 2014 bevilget i alt 113.000.000 kr. til renovering af Klostermarksskolen, og projektet er nu afsluttet.
  Der aflægges hermed regnskab, hvor der er afholdt udgifter for 113.000.708 kr. Projektet udviser således et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling bortset fra et lille merforbrug på 708 kr., som er fragået kassen tidligere år.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 1.898.568 kr. og afholdt udgifter for det samme. Sagen har derfor ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 136

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 462

  Anbefales.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 298

  Godkendt.

 • Pkt. 299 Anlægsbevilling multibane

  Finaniseringsbilag_multibane.pdf

  Pkt. 299

  Anlægsbevilling multibane

  Sagsnr. 295751 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges anlægsbevilling til opførsel af ny multibane i Gadstrup der blandt andet finansieres af eksterne midler fra Gadstrup Idrætsforening (GIF) og diverse fondsmidler. Der er allerede givet anlægsbevilling på 500.000 kr. fra idrætsfacilitetspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 588.375 kr. i 2017 vedr. udgifter til etablering af multibane. Finansieret af indtægter fra GIF, Lokale- og Anlægsfonden, Nordea-Fonden, Østifterne og GIFs idrætsstøtteforeninger, og
  2. at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 588.375 kr. i 2017 vedr. indtægter til etablering af multibane.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der ønskes at anlægge en multibane som supplerende idrætsanlæg til de i forvejen eksisterende anlæg og faciliteter i området.
  Den nye mulitibane vil ved at optimere faciliteterne kunne inspirere og udvikle idrætten i Gadstrup. På den baggrund har GIF søgt Roskilde Kommunes idrætsfacilitetspuljen og række fonde og opnået tilskud til at kunne finansiere en multibane. (Se vedhæftede finansieringsoversigt).
  Der ønskes at anlægge en multibane med dimension 20x40 meter, med rig mulighed for spil på langs og tværs. Belægningen ønskes at være multifunktionel kunstgræs.
  Samtidig imødekommes de mange impulsive idrætslystne og selvorganiserede med en større integreret aktivitetsplads, hvor der er mulighed for crossfit træning, bevægelse, løbesport, agility, balance mv.
  Der er tidligere bevilliget 500.000 kr. fra Idrætsfacilitetspuljen til at forbedre idrætsmulighederne i Gadstrup.
  Efter aftale med GIF kommer Roskilde Kommune til at eje anlægget, og vil derfor være fungerende bygherre på idrætsanlægget.
  Beløbet dækker anlægsarbejdet/ jordarbejdet og anlægget. Det omfatter en multibane med kunstgræs, multifunktionelle møbler og redskaber, crossfit træningsmuligheder, gummibelægning, løbebane samt jordarbejdet med evt. dræn/membran.
  Projektet forventes startet: Oktober 2017
  Projektet forventes afsluttet: Juli 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Roskilde Kommune har fået tilsagn på 675.000 kr., det bevilligede beløb er dog lavere grundet momsrefusionsreglerne for kommuner.
  Forvaltningen vil indgå en aftale med GIF om den fremtidige drift af banen.
  Økonomiske konsekvenser for anlægssager i 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Anlæg, indtægter 0
  Investeringsoversigt, revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.088
  Anlæg, indtægter 588
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -588
  Anlæg, indtægter 588
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 151

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 463

  Anbefales.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 299

  Godkendt.

 • Pkt. 300 Indtægts- og Udgiftsbevilling vedr. Brug af livshistorie i hverdagen

  Pkt. 300

  Indtægts- og Udgiftsbevilling vedr. Brug af livshistorie i hverdagen

  Sagsnr. 295411 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fra satspuljen modtaget i alt 599.485 kr. til forbedret anvendelse af livshistorie i plejen og omsorgen for borgere med demens.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 599.485 kr. i 2018 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har den 6. oktober 2017 modtaget 599.485 kr. fra satspuljen til forbedret anvendelse af livshistorie i plejen og omsorgen for borgere med demens.
  Projektperioden for anvendelse af midlerne er fra 1. januar 2018 til 20. december 2018.
  Livshistorie anvendes allerede i dag i den rehabiliterende indsats i Roskilde Kommune. Med projektmidlerne kan brugen af livshistorie benyttes endnu mere målrettet til borgere med demens.
  Projektet har således til formål at give medarbejdere på udvalgte plejecentre et kompetenceløft med fokus på at kunne anvende livshistorie i plejen og relationsarbejdet, så borgere med demens bliver støttet i en meningsfuld hverdag med høj grad af trivsel og livskvalitet. Yderligere skal kompetenceløftet styrke medarbejdernes kompetencer til at kunne undersøge, analysere og reflektere over, hvilken betydning den individuelle livshistorie har for adfærd og velbefindende for borgere med demens.
  Der er fra ministeriet side krav om egenfinansiering. Egenfinansieringen i projektet udgør i alt 33.800 kr. Egenfinansiering findes inden for rammen.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2018 fået bevilget 599.485 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet. Egenfinansieringen er finansieret indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 176

  Anbefales.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 464

  Anbefales.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 300

  Godkendt.

 • Pkt. 301 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge bymidte, Fjordkilen

  Pkt. 301

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge bymidte, Fjordkilen (Jyllingehallernes Torv)

  Sagsnr. 294819 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til projektering og anlæg af forareal til Jyllingehallen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb på i alt 5,8 mio. kr. til Jyllinge Bymidte, Fjordkilen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Genopførelsen af Jyllingehallen færdiggøres i foråret 2018. Herefter skal forpladsen opgraderes til et torv i henhold til helhedsplanen for halområdet og handleplanen for Jyllinge Bymidte.
  I efteråret 2017 indgås aftale med rådgiver om projektering. I vinteren 2017/18 kvalificeres projektet sammen med aktørerer fra blandt andet idrætsforeninger, bibliotek, Jyllingehallen og Jyllinge Skole, hvorefter projektet udbydes til entreprenører.
  Projektet forventes startet: November 2017
  Projektet forventet afsluttet: December 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
  Byrådet frigav den første del af bevillingen på 2,8 mio. kr. den 30. august 2017. Ved godkendelse af denne sag, vil hele rådighedsbeløbet være frigivet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.800
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen

  0

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 243

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 465

  Anbefales.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 301

  Godkendt.

 • Pkt. 302 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2018

  Pkt. 302

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2018

  Sagsnr. 286742 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der blev i budget 2018 afsat penge til vedligeholdelse af Musicon området. Derfor søges der nu om frigivelse af midlerne i budget 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb vedr. udgifter til udvikling af Musicon.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Musicon-sekretariatet skal fortsat understøtte ”livet før byen” ved at facilitere aktørnetværk og tilpasse de fysiske rammer. Projektet omfatter i 2018 bl.a. ekstraordinær vedligeholdelse af Hal7 og Hal 12. Etablering af nødvendig regnvands afledning på arealet bag Hal 12. Derudover har Musicon behov for løbende at kunne disponere over et anlægsbudget til uforudsete anlægsopgaver i løbet af året.
  Projektet forventes startet: 2018
  Projektet forventet afsluttet: 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændringen af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 244

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 466

  Anbefales.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 302

  Godkendt.

 • Pkt. 303 Anlægsregnskab - Det aktive landskab, Råstof/festivalområde

  Pkt. 303

  Anlægsregnskab - Det aktive landskab, Råstof/festivalområde

  Sagsnr. 293828 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for etape 1 af udviklingen af Milen. Udviklingen som et aktivt landskab er gennemført.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er på byrådsmøderne den 26. marts 2014, punkt 189, den 30. april 2014, punkt 220, samt den 28. maj 2014, punkt 242, bevilget henholdsvis 1.450.000 kr., 1.865.000 kr. samt 1.500.000 kr. samlet 4.815.000 kr. til første etape af udviklingen af Milen som attraktivt og aktivt landskab.
  Denne etape har bl.a. været medfinansierende til bedre stiforbindelser i Milen, udvikling af Himmelsøen og udvikling af landskabet i og tilgængeligheden til Milen. Derudover er der udført beplantning.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 4.818.112 kr., hvilket giver et lille merforbrug på 3.112 kr.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 965.362 kr. og afholdt et forbrug på 968.411 kr., hvilket medfører et merforbrug på 3.049 kr.. Merforbruget fragår kassebeholdningen i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 245

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 467

  Anbefales.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 303

  Godkendt.

 • Pkt. 304 Godkendelse af nye vedtægter for ROMU

  Foelgebrev_til_ROMU_vedtaegter.pdf ROMU_vedtaegter.pdf

  Pkt. 304

  Godkendelse af nye vedtægter for ROMU

  Sagsnr. 298502 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Bestyrelsen for ROMU har gennem det sidste år drøftet ændringer i sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer i museets bestyrelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de foreslåede vedtægtsændringer godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for ROMU har gennem det sidste år drøftet ændringer i sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer i museets bestyrelse.
  Der har med afsæt i disse drøftelser været ønsket at reducere antallet af medlemmer fra Roskilde Byråd, Frederikssund Byråd samt Lejre Kommunalbestyrelse, samt lade to af disse pladser erstattes med personer med kompetencer, som af bestyrelsen skønnes relevant for museets strategiske udvikling. Bestyrelsen udpeger selv disse medlemmer.
  Ændringerne betyder, at antallet af bestyrelsesmedlemmer fra Roskilde Byråd reduceres fra fem til tre, mens antallet af bestyrelsesmedlemmer fra Frederikssund Byråd og Lejre Kommunalbestyrelse reduceres fra tre til to (§ 4.1).
  Ligeledes har bestyrelsen valgt at ændre formuleringerne vedr. direktørens uddannelsesmæssige baggrund (§ 5.2), jf. også lovbemærkningerne i forbindelse med ændringerne af museumsloven.
  Desuden er der konsekvensrettet på grund af navneskift (styrelsen).
  De reviderede vedtægter blev godkendt med underskrift af museets bestyrelse på møde den 29. august 2017.
  Vedtægtsændringerne vedr. kommunal repræsentation har været i høring hos Lejre Kommune samt Frederikssund Kommune. Der var ingen bemærkninger.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 149

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 457

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale at antallet af byrådsmedlemmer sættes ned fra fem til tre.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 304

  Godkendt.
  Ø kan ikke anbefale at antallet af byrådsmedlemmer sættes ned fra fem til tre.

 • Pkt. 305 Brev vedrørende forbud mod salg af pesticider

  Brev_til_folketingets_Miljoe-_og_Foedevareudvalg_vedroerende_forbud_mod_salg_af_pesticider.pdf

  Pkt. 305

  Brev vedrørende forbud mod salg af pesticider

  Sagsnr. 284395 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet brev til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om forbud mod salg af pesticider. Brevet skal endeligt godkendes af Klima- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det vedhæftede udkast til brev godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har ved møde den 11. oktober 2017, punkt 241 godkendt forslag om, at Klima- og Miljøudvalget udarbejder en henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, med henblik på at få vedtaget et generelt forbud mod salg af pesticider.
  Forvaltningen har udarbejdet brev til endelig godkendelse hos Klima- og Miljøudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 176

  Godkendt.
  Peter Madsen (V) og Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde indstillingen.
  Peter Madsen (V) og Gitte Simoni (O) begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 468

  Anbefales.
  Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale.
  Lars Lindskov (C) undlader at stemme

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 305

  Indstillingen blev sat til afstemning. For stemte 18, bestående af A, B, F og Ø. Imod stemte 12, bestående af V og O. C undlod at stemme.
  Indstillingen blev herefter godkendt.

 • Pkt. 306 Anmodning om optagelse af sag fra Karsten Lorentzen (O) om modersmålsundervisning

  Pkt. 306

  Anmodning om optagelse af sag fra Karsten Lorentzen (O) om modersmålsundervisning

  Sagsnr. 276686 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om at følgende optages på dagsordenen:
  ”Dansk Folkeparti ønsker en afskaffelse af ikke-lovbestemt modersmålsundervisning”.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen kan oplyse, at det fremgår af lovgivningen, at EU og EØS-borgere har ret til 3-5 lektioner ugentligt i modersmålsundervisning uden brugerbetaling. (EØS (Europæisk Økonomisk Samarbejde) er et tæt samarbejde mellem de 28 EU-lande og Norge, Island samt Liechtenstein)
  Roskilde Kommune yder den lovpligtige modersmålsundervisning for elever fra 0.-9. klasse fra EU og EØS lande. Aktuelt er der undervisning i: fransk, hollandsk, spansk og portugisisk.
  Derudover tilbyder Roskilde Kommune, at borgere fra ikke-EU/EØS lande kan få 2 lektioner ugentligt i modersmålsundervisning med en brugerbetaling på 300 kr. årligt for elever fra 5.-9. klasse. Aktuelt undervises der i sprogene: russisk, tyrkisk, arabisk og afghansk. Udgiften til modersmålsundervisning for disse elever er ca. 650.000 kr. årligt.
  Al modersmålsundervisning i Roskilde Kommune organiseres i henhold til Folkeskolelovens § 3 stk.6, Folkeskolens bekendtgørelse om modersmålsundervisning.
  Undervisningen er organiseret som fritidsundervisning og er placeret efter den almindelige skoletid. Der oprettes hold i modersmålsundervisning, når der kan samles et hold på 12 elever med samme sprog, og der kan findes en egnet lærer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 137

  Karsten Lorentzen (O) præciserede forslaget til, at afskaffe den ikke-lovbestemte modersmålsundervisning, og at de 650.000 kr. i stedet anvendes til ekstra dansk timer til tosprogede børn. Forslaget blev sat til afstemning - for stemte Karsten Lorentzen (O), imod stemte Claus Larsen (A), Poul Andersen (A), Bente Dieckmann (A), Jette Tjørnelund (V), Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B).
  Dermed bortfaldt forslaget og Karsten Lorentzen (O) begærede sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 469

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 306

  Forslaget blev sat til afstemning, for stemte 3 bestående af O. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, F, V og Ø. Forslaget blev herefter forkastet.

 • Pkt. 307 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) vedrørende Tvind

  Pkt. 307

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) vedrørende Tvind

  Sagsnr. 276686 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om at følgende optages på dagsordenen:
  ”Venstre foreslår, at Roskilde Kommune ophører med at visitere nye borgere til de i dagpressen omtalte tilbud, så længe det ikke kan påvises, at der ikke er en sammenhæng til Tvind.
  Der foretages pt. ingen ændringer i forhold til de borgere, som allerede er visiteret til omtalte tilbud.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 138

  Udvalget beslutter, at fremtidig visitation af borgere til de tilbud, der er en del af interessefællesskabet Tvind, afventer den undersøgelse, der er igangsat af de fem socialtilsyn i Danmark om, hvorvidt der er tale om en koncernlignende konstruktion for Tvind. De borgere, der allerede er visiteret til et tilbud, sker der ikke ændringer for. Når der foreligger en konklusion fra tilsynet, tages sagen op politisk igen.
  Forslaget blev sat til afstemning, for stemte Jette Tjørnelund (V), Karsten Lorentzen (O), Claus Larsen (A), Poul Andersen (A) og Bente Dieckmann (A) Imod stemte Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø).
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, og begærer sagen i byrådet. Det sker med bemærkning om, at det findes ulovligt at stoppe for visitationen i den foreliggende situation, idet der åbenlyst ikke foreligger noget sagligt fagligt grundlag herfor. Forvaltningens svar på spørgsmål 2 i sagen, som er implementeret i den endelige forslagstekst, er ikke i overensstemmelse med den faktiske retstilstand, jfr. bla. HjulmandKaptains notat af 4.11.2017.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 470

  Pkt. 470 og pkt. 471 behandles samlet.
  Joy Mogensen, (A), Karim Arfaoui (A), Birgit Pedersen (F), Merete Dea Larsen (O), Lars-Christian Brask (V), Bent Jørgensen (V) anbefaler udvalgets indstilling.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og henviser til sin bemærkning fra Skole- og Børneudvalget.
  Jeppe Trolle (B) kan ikke anbefale.
  Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale.
  Der er kommet følgende mindretalsudtalelse fra Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti:
  "Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti ser intet grundlag for at betvivle forvaltningens juridiske vurdering og anerkender, at der i sagen om de lokale tilbud er tale om en politisk vurdering af forholdene. Partierne tager - ligesom flere andre partier - afstand fra samarbejde med institutioner og selskaber, der er mistænkt for ulovligheder eller at have forbindelse med ulovlige selskabskonstruktioner. Vi mener imidlertid, at det grundlæggende danske retsprincip om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, skal fastholdes. Partierne afventer derfor yderligere afdækning af de lokale tilbuds eventuelle kontakt til Tvind, før partierne kan tilslutte sig et ophør af samarbejdet."

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 307

  Der blev stillet forslag om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget. For stemte 22, bestående af A, B, F, Ø, C og O. Imod stemte 8 bestående af V. Forslaget blev vedtaget, sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget.
  Fraværende: Evan Lynnerup

 • Pkt. 308 Anmodning om optagelse af sag vedr. Tvind

  Pkt. 308

  Anmodning om optagelse af sag vedr. Tvind

  Sagsnr. 298499 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Bent Jørgensen (V) har på vegne af Venstre anmodet om at få optaget en sag på Beskæftigelses- og Socialudvalgets dagsorden vedr. Tvind.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Bent Jørgensen (V) har på vegne af Venstre anmodet om at få følgende sag optaget på dagsordenen:
  ”Venstre foreslår, at Roskilde Kommune ophører med at visitere nye borgere til de i dagspressen omtalte tilbud, så længe det ikke kan påvises, at der ikke er en sammenhæng til Tvind.
  Der foretages pt. ingen ændringer i forhold til de borgere, som allerede er visiteret til omtalte tilbud.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 152

  Udvalget beslutter, at fremtidig visitation af borgere til de tilbud, der er en del af interessefællesskabet Tvind, afventer den undersøgelse, der er igangsat af de fem socialtilsyn i Danmark om, hvorvidt der er tale om en koncernlignende konstruktion for Tvind. De borgere, der allerede er visiteret til et tilbud, sker der ikke ændringer for. Når der foreligger en konklusion fra tilsynet, tages sagen op politisk igen.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tilslutte sig beslutningen og begærer sagen i Byrådet.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 471

  Sagen blev behandlet under pkt. 470.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 308

  Behandlet under pkt. 307.
  Fraværende: Evan Lynnerup

 • Pkt. 309 Dispensation til fældning af træer, Græsengen 1, 4000 Roskilde

  Graesengen_1_-_Foraar.pdf Graesengen_1_-_Sommer_2015.pdf Graesengen_1_-_Traeer_af_betydning.pdf Graesengen_direktevej_vist_paa_luftfoto.pdf

  Pkt. 309

  Dispensation til fældning af træer, Græs-engen 1, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 296516 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om dispensation til at fælde bevaringsværdig beplantning, da forvaltningen vurderer, at dispensationskompetencen ikke entydigt ligger hos forvaltningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forvaltningen kan meddele dispensation til fældning af træer som ansøgt
  2. forvaltningens delegation ændres, så forvaltningen har fuld delegation til at meddele dispensation til fældning af bevaringsværdige træer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 30. august 2017, punkt 212, godkendt, at der kan udstykkes og sælges fire parcelhusgrunde på Græsengen 1. For at bevare det grønne præg og sikre den mest hensigtsmæssige vejføring, er udstykningsplanen efterfølgende revideret af forvaltningen. Den lokalplanfastlagte sti h-h i 3 meters bredde samt den bedst mulige beskyttelse af de mest bevaringsværdige træer medfører, at grundstørrelserne bliver lidt mindre end først antaget. Til gengæld skal der anlægges færre kvadratmeter vej og anlægsomkostningerne forventes derfor at blive lavere end først antaget.
  Ejendommen er omfattet af lokalplan 356. Der er i § 8.1 fastsat følgende bestemmelse:
  ”Eksisterende bevoksning i form af levende hegn og enkeltstående træer må ikke fjernes uden byrådets godkendelse. Bevaringsværdig beplantning skal i byggeperioden beskyttes med hegn i træernes drypzone.”. Bestemmelsen medfører altså, at der ikke uden dispensation og dertilhørende naboorientering kan fældes beplantning.
  På Græsengen 1 er der i dag en relativt tæt bevoksning, som kan ses af bilag ”Græsengen 1 – Sommer 2015”. Ejer af ejendommen - Roskilde Kommune - har søgt om dispensation til at en stor del af beplantningen kan fældes.
  Forvaltningen har i den konkrete sag vurderet, at hvis der skal kunne bygges huse, så kan langt størstedelen af træerne ikke bevares. I de tætbevoksede dele kan der ikke udvælges enkelt træer til bevarelse, idet de alle er præget af hinanden med kroner og rodnet formet derefter.
  Lige omkring de nuværende bygninger er der nogle enkeltstående træer, som en har karakter, der præger området og som bør bevares og beskyttes. Det drejer sig om et solitært egetræ samt en egetræsgruppe, se mere på bilag ”Græsgangen 1 – Træer af betydning”.
  Udover de nævnte træer er der mange andre store og livskraftige træer. Det vil imidlertid ikke være muligt at bevare disse træer, hvis der skal bygges vej og huse.
  Det er sædvanlig praksis, at ansøgning om dispensation til fældning af bevaringsværdige træer behandles af forvaltningen.
  Sagen forelægges, da forvaltningen vurderer, at der ikke i delegationsplanen er givet delegation til forvaltningen til at meddele dispensation til at fælde så mange bevaringsværdige træer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 234

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2: Udvalget ønsker at bibeholde kompetencen i udvalget.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning i punkt 1, og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 472

  Anbefales.
  Henrik Stougaard kan ikke anbefale pkt. 1.
  Lars Lindskov kan ikke anbefale pkt. 1 og bemærker at Det konservative folkeparti kan ikke tiltræde, idet sagen lægger op til forskelsbehandling mellem dispensationssager, der rejses af kommunen og sager, der rejses af borgere. Det konservative folkeparti ønsker principiel ligebehandling af borgere og kommune i sagsbehandling og i dispensationssager.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 309

  Annie Larsen stillede følgende ændringsforslag: Der tilføjes et 3. at: Beslutningen i denne sag, nr. 309 på BYR 29/11-17 medfører, at det skaber præcedens, således at borgerne fremtidig kan forventes at få meddelt dispensation til fældning af træer, der er bevaringsværdige – også selvom det vil indebære fældning af mange bevaringsværdige træer. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Annie Larsen. Imod stemte 29, bestående af A, B, F, Ø, C, O og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  Indstillingens 1. at" blev sat til afstemning. For stemte 24, bestående af A, O og V. Imod stemte 5 bestående af F, Ø og C. B undlod at stemme. Indstillingen blev godkendt.
  Indstillingens 2 "at" fra Plan- og Teknikudvalget blev sat til afstemning. For stemte et enigt Byråd.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 310 Medlemsforslag - Dispensationsansøgning for ejendommen Borgediget 20, 4000 Roskilde

  Pkt. 310

  Medlemsforslag - Dispensationsansøgning for ejendommen Borgediget 20, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 287246 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Venstre ønsker sag om dispensationsansøgning for ejendommen Borgediget 20, 4000 Roskilde på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Peter Madsen (V) ønsker at sag om dispensationsansøgning for ejendommen Borgediget 20, 4000 Roskilde optages på dagsordenen således:
  ”Venstre vil gerne bede om, at denne sag behandles af Plan- og Teknikudvalget mhp, at der kan træffes beslutning om dispensation”
  Forvaltningen kan oplyse, at der er søgt om dispensation fra lokalplan 622 til at montere vinduer af træ/aluminium på ejendommen. Lokalplanens § 9.3 fastlægger, at vinduer som udgangspunkt skal være af træ. § 9.4 giver dog mulighed for, hvor bygninger ikke er registreret med høj bevaringsværdi, at trævinduer kan erstattes med vinduer i træ/aluminium ved facadevis udskiftning.
  Denne ejendom er registreret med høj bevaringsværdi, og kan derfor ikke vurderes efter § 9.4. Kravet om trævinduer iht. § 9.3. skal altså iagttages, og forvaltningen har ikke fundet saglige begrundelser for at meddele dispensation, hvorfor der er meddelt afslag på dispensation den 1. juni 2017.
  Meddeles der dispensation til denne ejendom, uden at foretage ændret vurdering af bevaringsstatus, vil der fremover være skabt præcedens for, at alle bygninger med høj bevaringsværdi i bymidten, har krav på en tilsvarende dispensation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 237

  Udvalget finder ikke anledning til at ændre forvaltningens afgørelse i sagen, idet der er tale om en bygning med høj bevaringsværdi og at afgørelsen er i overensstemmelse med den netop vedtagne lokalplan for området.
  Udvalget ønskede at der for det nye udvalg bliver orienteret om kommunens arbejde med bevaringsværdige bygninger.
  Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) kan ikke tiltræde flertallets beslutning og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 473

  Oversendes til byrådets behandling

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 310

  Taget af dagsordenen.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 311 Medlemsforslag - Udvidet trafikanalyse i Vindinge

  Pkt. 311

  Medlemsforslag - Udvidet trafikanalyse i Vindinge

  Sagsnr. 287246 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti ønsker en sag på dagsordenen vedrørende udvidet trafikanalyse af trafikforhold i Vindinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om at få optaget punktet på dagsorden således:
  "DF ønsker en udvidet trafikanalyse af trafikforhold i Vindinge, herunder data for trafik og fremkommelighed"

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 241

  Karsten Lorentzens forslag om udarbejdelse af udvidet trafikanalyse af trafikforhold i Vindinge, herunder data for trafik og fremkommelighed blev sat til afstemning: For stemte O og V, imod stemte A og Ø. Hermed faldt forslaget.
  Udvalget besluttede, at der skal forelægges oplæg om mulige konkrete løsninger på trafikforhold i Vindinge.
  V og O kan ikke tiltræde udvalgets beslutning, men ønsker en udvidet analyse af trafikforholdene forud for oplæg om konkrete tiltag.
  Karsten Lorentsen (O) begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 474

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 311

  O's forslag blev sat til afstemning. For stemte 11, bestående af O og V. Imod stemte 19, bestående af A, B, C, F og Ø. Forslaget blev herefter forkastet.
  Fraværende: Evan Lynnerup

 • Pkt. 312 Salg af landbrugsjord(Lukket)

 • Pkt. 313 Salg af jord(Lukket)

 • Pkt. 314 Salg af CAT Ejendomsselskab A/S(Lukket)