You are here

Referat

Dato: Onsdag, Marts 30, 2016 - 17:00
Sted: Byrådssalen
 • Pkt. 62 Spørgetid

  Pkt. 62

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 62

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 63 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 63

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 63

  Der var udsendt en tillægsdagorden.
  Lars-Christian Brask (V) havde lovligt forfald. Jette Tjørnelund var indkaldt som stedfortræder.
  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 64 Orientering om detailhandelsanalyse

  detailhandelsanalyse_2015.pdf

  Pkt. 64

  Orientering om detailhandelsanalyse

  Sagsnr. 269701 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Kommunen har fået udarbejdet en ny detailhandelsanalyse til brug for revision af kommuneplanen. Analysen er desuden afsæt for et fortløbende detailhandelsbarometer i samarbejde med detailhandelen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har fået udarbejdet en ny detailhandelsanalyse for hele kommunen. Formålet er at skabe et solidt grundlag for revision af kommuneplanen. Dels ved at belyse, hvordan detailhandel kan spille sammen med kommunens udviklingsstrategier. Dels ved at belyse, hvordan status i den regionale konkurrence kan styrkes. Analysen kortlægger eksisterende butiksarealer og sammenligner den samlede omsætning med forventet forbrug for kommunens indbyggere.
  I Roskilde Kommune er der fortsat overskud på betalingsbalancen. Overskuddet skyldes især, at Roskilde by er en stærk handelsby, som også tiltrækker kunder, der bor uden for kommunegrænsen. Samtidig antyder analysen, at beboere i Roskilde Kommune i en vis grad foretager deres daglige indkøb uden for kommunegrænsen, og at der er basis for mere butiksareal til dagligvarer.
  Analysen opstiller et minimum og et maksimum for det fremtidige areal til fysiske butikker de næste 12 år. Ud over befolkningsudvikling indgår påvirkning fra nethandel, det generelle forbrugsniveau samt konkurrence med butikker uden for kommunen. Resultatet spænder helt fra, at der vil være forsvundet butiksareal, til at der vil være etableret over 20 % mere end i dag. Analysen konkluderer ret klart, at befolkningstilvæksten vil give grundlag for flere dagligvarebutikker. Billedet for udvalgsvarer er derimod langt vanskeligere at forudsige.
  Kommuneplanen har allerede en robust struktur for detailhandel. Eksisterende udlæg tilgodeser byers og lokalområders funktioner, størrelser og udvikling. Detailhandel i Ny Østergade Projektet vil styrke Roskildes regionale position og vil samtidig betyde, at der totalt set er den nødvendige plads til udviklingen – også til det mest optimistiske scenarium.
  Den 3. marts 2016 holder kommunen et fælles møde mellem byrådet, Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering samt detailhandelen om analysen. Detailhandelsanalysen vil være grundlag for et videre samarbejde med detailhandelen om et fortløbende detailhandelsbarometer.
  Detailhandel og kommuneplan vil endvidere være emne for temadrøftelse på Økonomiudvalgets møde den 6. april 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Detailhandelsanalysen er finansieret inden for det eksisterende budget.

  Økonomiudvalget, 02-03-2016, pkt. 91

  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 64

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 65 Rammeoverførsel 2015 til 2016

  total_rammeoverfoersler_2015_til_2016.pdf dispensationer_ifm._rammeoverfoersler_2015_til_2016.pdf

  Pkt. 65

  Rammeoverførsel 2015 til 2016

  Sagsnr. 278453 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I sagen er nettooverførsel fra 2015 til 2016 på driften opgjort til 187,2 mio.kr., som indstilles overført fra 2015 til 2016 og derudover overføres -6,0 mio.kr. til 2017 vedr. takstfinansierede institutioner. Der tilgår kassebeholdningen i alt 16,9 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den samlede rammeoverførsel fra 2015 til 2016 på løn og driftsrammen på netto 63,0 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2016,
  2. den samlede rammeoverførsel fra 2015 til 2016 for Projekter på 98,1mio. kr., hvoraf tværgående HR-udgifter udgør 28,7 mio. kr., godkendes ved tillægsbevilling i 2016,
  3. særlig rammeoverførsel fra 2015 til 2016 på 6,3 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2016,
  4. rammeoverførsler fra 2015 til indregning i takster i 2017 for takstfinansierede institutioner på -6,0 mio. kr. godkendes til indregning i budget 2017,
  5. ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 for Jyllingehallerne på 2,1 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2016,
  6. ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 vedr. refusionsindtægter på 5,4 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2016 til finansiering af overført underskud for Voksen og Handicap, Børn og Unge samt Pleje og Træning,
  7. ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 af mindreforbrug vedr. Integration på 5,7 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2016 til imødegåelse af stigende udgifter på Integration,
  8. Det resterende underskud på Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende voksen-handicapområdet på i alt 6,6 mio. kr. overføres ikke til 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes driftsbudget er opdelt i rammer, hvor der gælder forskellige regler om overførsler mellem årene:

  Ramme til løn og driftsudgifter

  Ifølge økonomistyringsreglerne har institutionerne og forvaltningerne en overførselsadgang for løn- og driftsrammen på max. 5 pct. Uforbrugte beløb herudover tilføres kommunekassen. Der er en låneadgang på max. 2 pct. For lån udover 2 pct. udarbejdes der en særskilt genopretningsplan.
  Forvaltningsdirektøren har på løn- og driftsrammen en særlig kompetence i forhold til overførsel af uforbrugte midler, idet forvaltningsdirektøren i helt særlige, dokumenterede tilfælde kan dispensere vedr. 5 pct.-grænsen. Forvaltningen forelægger en liste over meddelte dispensationer ved forelæggelsen af overførselssagen i Økonomiudvalget. Der er i alt dispenseret for 2,1 mio. kr., som ellers skulle have været tilført kassebeholdningen.
  Den samlede positive overførsel for løn- og driftsrammen udgør incl. ovenstående dispensationer 91,7 mio.kr.
  Merforbrug, som umiddelbart fører til lån af næste års budget, udgør 28,7 mio.kr. Nettooverførslen på løn- og driftsrammen udgør dermed 63,0 mio.kr.
  En række forvaltnings- og institutionsområder har løn- og driftsmidler, der overstiger den tilladte overførselsadgang på 5 pct. Disse beløb overføres efter reglerne ikke. Det drejer sig i alt om 15,4 mio. kr.

  Tværgående HR-udgifter – fuld overførsel

  Den samlede overførsel til tværgående HR-udgifter udgør 28,7 mio. kr. De relativt store overførsler på HR-området skyldes, at kommunen iht. overenskomster og aftaler mv. er bundet til at overføre mindreforbrug vedr. trepartsmidler, seniormidler, AKUT midler og lønpuljer.

  Projekter – fuld overførsel

  Den samlede overførsel til projekter udgør 69,4 mio. kr. Overførslerne vedrører flerårige projekter, der bl.a. er finansieret af ministerier mv.

  Ingen overførsel

  Rammen for ingen overførsel viser, at der tilgår kassen 20,5 mio. kr., men nedenfor under ”Særlige forhold” foreslås det, at en del af disse midler alligevel overføres til dækning af en række udgifter.

  Særlig overførsel

  Særlig overførsel vedr. takstfinansierede institutioner og Materielgården. For takstfinansierede institutioner gør det sig ifølge lovgivningen på området gældende, at over- og underskud skal efterreguleres på taksterne 2 år efter. Det betyder, at de over- og underskud, der er genereret på Roskilde Kommunes takstfinansierede institutioner, skal indgå i takstberegningsgrundlaget i budget 2017. Kommunerne i Region Sjælland har dog indgået aftale om, at positive og negative overførsler op til 5 pct. af institutionens budget kan disponeres på institutionen. I forhold til overførselssagen betyder det, at de 5 pct. overføres til 2016 – i alt 1,3 mio. kr., mens der overføres -6,0 mio. kr. til indregning i taksterne i 2017.
  Jfr. forretningsorden for Materielgården er der mulighed for at opbygge en egenkapital på max. 5,0 mio. kr. Overskuddet for 2015 er på 0,9 mio. kr., som tilgår kassen, da egenkapitalen allerede har nået max. på 5,0 mio. kr., som overføres til 2016.

  Særlige forhold

  Jyllingehallerne

  Baggrunden for det opståede overskud er branden i Jyllingehallerne, og en efterfølgende tilbagebetaling af en del af deres tilskud, fordi der ikke kunne leveres det antal haltimer, som var forudsat i driftsaftalen.
  Der er ingen overførselsret for tilskuddet til Jyllingehallen, men det foreslås, at overskuddet på 2,1 mio. kr. for 2015 overføres til budget 2016 til medfinansiering af udgifter i forbindelse med genopbygningen af Jyllingehallerne.

  Merudgifter finansieret af øgede refusionsindtægter

  På områderne Voksen og Handicap, Børn og Unge samt Pleje og Træning har der været merudgifter på serviceudgiftsrammen. Merudgifterne har dog også ført til øgede refusionsindtægter på 6,3 mio. kr., men jfr. reglerne skal de ligge på rammen for overførselsudgifter, og der er ikke overførselsadgang på disse indtægter. I årets budgetopfølgninger har disse merindtægter været nævnt som finansiering af merudgifter, og det foreslås, at øgede refusionsindtægter overføres til 2016 med 5,4 mio. kr.

  Integration

  I oktober 2015 bevilgede byrådet yderligere 17,8 mio. kr. til forventede merudgifter i 2015 pga. forventningen til tilstrømning af flygtninge i 2015. Da færre flygtninge end forventet er modtaget i kommunen i 2015, har der været tale om et mindreforbrug på rammen ’ingen overførselsadgang’ på 5,7 mio. kr., som umiddelbart tilføres kassebeholdningen. Da der forventes at være tale om en forskydning af tilstrømningen af flygtninge til 2016, vil forvaltningen dog foreslå, at dette mindreforbrug overføres til 2016 til integrationsområdet.

  Voksen og Handicap

  Det resterende underskud på Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende voksen-handicapområdet på i alt 6,6 mio. kr., der efter rammestyringsreglerne skulle overføres til 2016, overføres ikke, da det med den opdrift, der er i udgifterne på området, vil være udsigtsløst at indhente et sådant overført underskud i 2016 og følgende år, som følge af budgetudfordringerne på området i 2016.

  Ramsø Hallen og Roskilde Hallerne

  I forbindelse med kommunalisering af disse haller sker der en ændring i momsforhold, og for Roskilde Hallernes vedkommende er det vurderingen, at der skal betales skat i forbindelse med omlægningen. Endvidere skal en række andelsbeviser indfries. Det endelige beløb kendes ikke, men det vurderes at kunne blive op til 7, 0 mio. kr. og midlerne til dette afsættes indenfor de overførsler, der foretages på det administrative område under Økonomiudvalget.

  Den samlede overførsel

  Den samlede overførsel til 2016 udgør 187,2 mio. kr.

  Økonomi

  Ved gennemførelse af sagen som indstillet medfører det, at der gives en netto-tillægsbevilling på 187,2 mio.kr., som vil kunne anvendes i 2016 med en tilhørende risiko for en overskridelse på regnskab 2016, hvis overførslerne fra 2016 til 2017 bliver mere end 10 mio. kr. mindre, jfr. den afsatte bufferpulje til forbrug af overførsler i 2016.
  Der tilgår kassebeholdningen i alt 16,9 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 110

  Anbefales. Af de samlede rammeoverførsler fra 2015 til 2016 findes der medfinansiering for mistede refusionsindtægter på beskæftigelsesområdet samt merforbrug på det specialiserede voksensocialområde. Sag herom forelægges snarest de relevante udvalg.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 65

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 66 Overførsel af rådighedsbeløb vedr. Anlæg fra 2015 til 2016

  specifikation_af_projekter.pdf

  Pkt. 66

  Overførsel af rådighedsbeløb vedr. Anlæg fra 2015 til 2016

  Sagsnr. 279261 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I marts måned overføres restrådighedsbeløb vedrørende anlæg og ejendomssalg/køb, i form af en tillægsbevilling jfr. kommunens økonomistyringsregler. Netto søges der om overførsel for 315,6 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. frigivne restrådighedsbeløb på netto 311,4 mio. kr. overføres fra 2015 til 2016. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2016.
  2. ikke frigivne rådighedsbeløb på netto 19,6 mio. kr. overføres fra 2015 til 2016. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2016.
  3. Mindreforbrug vedr. ‘Opret kommunale ejd. 2015’ på 1,1 mio. kr. overføres til samlet driftspulje til vedligeholdelse.
  4. lånefinansiering og indskud i Landsbyggefonden på netto 16,4 mio. kr. overføres fra 2015 til 2016. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2015, og hvor arbejdet fortsætter i 2016.
  Den samlede overførsel på netto 315,6 mio. kr. består af 330,9 mio. kr. vedrørende overførsel på anlæg, 38,4 mio. kr. vedrørende lånefinansiering (hovedsageligt køb af boliger til flygtninge), 21,9 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden (opførsel af almennyttige boliger i Roskilde) og 1,1 mio. kr. der overføres til samlet driftspulje.

  (1.000 kr.)

  - = indtægter / + = udgifter

  Anlæg
  (Frigivet)
  Anlæg
  (ikke frigivet)
  Finansiering mv. Netto overførsel til 2016
  Ejendomssalg -41.973 0 0 -41.973
  Ejendomskøb 37.764 0 0 37.764
  Byggemodning 45.098 5.750 0 50.848
  Øvrige anlæg *271.624 13.813 0 285.437
  Nettooverførsel anlæg** 312.513 19.563 0 332.076
  Lånefinansiering 0 0 -38.365 -38.365
  Indskud Landsbyggefonden 0 0 21.934 21.934
  Netto kassevirkning i 2016 312.513 19.563 -16.431 315.645

  *Heraf 1,1 mio. kr. til drift vedr. ’Opret kommunale ejd. 2015’, da budget til dette fra budget 2016 er flyttet til drift.
  ** Specifikation af de enkelte anlæg fremgår af bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2016 på netto 315,6 mio. kr.
  Forværringen af kassebeholdningen modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2015.
  Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2014 til 2015 netto 202,7 mio. kr. Blandt de store overførsler er 83,7 mio. kr. vedr. nyt P-hus, 42,1 mio. kr. vedr. Klima- og stormflodssikring, 16,9 mio. kr. vedr. Kildegårdsområdet 11,4 mio. kr. vedr. Ombygning af Toftebakken, netto 9,3 vedr. Ny Østergade-arealet, og 8,9 mio. kr. vedr. skolerenovering.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 111

  Anbefales.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 66

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 67 Anmodning om fritagelse for ejendomsskat

  bilag_over_udvalgte_skoler_til_byraad.pdf

  Pkt. 67

  Anmodning om fritagelse for ejendomsskat

  Sagsnr. 279652 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Islamisk Kultur- og Undervisningscenter i Danmark har søgt om fritagelse for grundskyld for ejendommen Maglehøjen 1, 4000 Roskilde, matrikel nr. 2-gs Vestermarken, Roskilde Jorder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøger meddeles afslag på ansøgningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Islamisk Kultur- og Undervisningscenter i Danmark har søgt om fritagelse for grundskyld for ejendommen Maglehøjen 1, 4000 Roskilde, matrikel nr. 2-gs Vestermarken, Roskilde Jorder. Ansøger er tinglyst ejer af ejendommen, og det er oplyst, at hele ejendommen anvendes til driften af Ros Privatskole.
  I henhold til ejendomsskattelovens § 8, stk.1, litra a., kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have.
  I ansøgningen angives det, at ejendommen opfylder betingelserne, hvilket er korrekt, men ejendomsskattelovens § 8 er en kan-paragraf, dvs. at det er op til det enkelte byråd at afgøre, hvorvidt man ønsker at fritage eller ej. Derfor kan samme ejer godt opleve at opnå fritagelse i en kommune og få afslag i andre.
  I forbindelse med kommunesammenlægningen videreførtes den praksis, som var i den gamle Roskilde Kommune, dvs. at ingen skoler er fritaget jf. denne paragraf. Hvis byrådet imødekommer ansøgningen og meddeler fritagelse for betaling af grundskyld, kan man forvente ansøgninger fra andre skoler i kommunen, og byrådet vil, ud fra et lighedsprincip, være forpligtet til at give disse skoler tilsvarende fritagelse.
  Byrådet behandlede på sit møde den 17. december 2014, pkt. 419 en anden ansøgning om fritagelse jf. § 8, dog omhandlende ejendomme ejet af almenvelgørende foreninger, og her blev der meddelt afslag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser ved meddelelse af afslag.
  Såfremt der meddeles fritagelse for grundskyld, vil det for den konkrete ejendom koste 87.591,20 kr. i mistet grundskyld for 2016 og fremover.
  Da en fritagelse kan medføre ansøgninger fra andre skoler, fremgår en række andre ejendomme anvendt til skoler af bilag. For 2016 betaler disse ca. 2,9 mio. kr. i grundskyld, og det kan blive en følgeudgift, såfremt der meddeles fritagelse.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 112

  Anbefales.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 67

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 68 Kommunalt initiativ til at få Tour de France til Danmark

  brev_til_roskilde_kommune.pdf notat.pdf hensigtserklaering.pdf bilag_1_til_hensigtserklaeringen_-_erhvervs-_og_vaekstministeriets_brev_af_27._oktober.pdf procesplan.pdf

  Pkt. 68

  Kommunalt initiativ til at få Tour de France til Danmark

  Sagsnr. 280098 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører Roskilde Kommunes deltagelse i samarbejde mellem 5 kommuner og staten om at afholde en del af Tour de France i Danmark.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at hensigtserklæring om tiltrækning af afvikling af Tour de France i Danmark godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Københavns Kommune har fremsendt henvendelse vedr. samarbejde mellem en række interessenter om at afholde en del af Tour de France i Danmark, formentlig i 2019. Projektet indebærer, at 5 kommuner i samarbejde med staten indsender et bud i første halvår af 2016 til det franske selskab, A.S.O, der ejer Tour de France, om at løbet i 2019 skal starte i Danmark med i alt 3 etaper.
  Samarbejdet består af kommunerne i Købehavn, Roskilde, Odense, Vejle og Sønderborg, samt staten ved Erhvervs- og Vækstministeriet. Disse parter danner et konsortium, der stiftes som et interessentskab, og som kan indgå aftale med A.S.O. om afvikling af løbet i Danmark.
  Kommunerne bidrager med hhv. 25 mio. kr. (København), 10 mio. kr. (Odense og Sønderborg) og 5 mio. kr. (Roskilde og Vejle). Staten bidrager gennem Visit Denmark og Sports Event Denmark med 17 mio. kr. De 3 involverede regioner forventes at bidrage med 15 mio. kr., men er ikke medejere. Roskildes bidrag er sat som startområde for en etape.
  Det samlede budget på ca. 90. mio. kr. dækker udgiften til A.S.O., oprettelse af et Tour-sekretariat, markedsføring, diverse events, oprydning, transportudgifter til deltagerne mv. Roskilde Kommune vil herudover have egne udgifter til information, afspærring, skiltning, sikkerhed, oprydning og rengøring.
  Hvis A.S.O. vender positivt tilbage på kommunernes tilbud skal der indledes nærmere forhandlinger om de endelige kontraktsvilkår for at få løbet til Danmark. Procesplan, hensigtserklæring, henvendelsen til Roskilde Kommune og uddybende notat er vedlagt som bilag.
  Det bemærkes, at hensigtserklæringen ikke er juridisk bindende, men alene udtryk for kommunens politiske tilkendegivelse om at ville gennemføre projektet på de vilkår, som fremgår af hensigtserklæringen. Såfremt der indledes egentlige kontraktsforhandlinger med A.S.O. vil der blive fremlagt ny beslutnings- og bevillingssag.
  Der vil være fuld transparens i forhold til selskabets økonomi, som i øvrigt kun kan varetage lovlige kommunale opgaver. Parterne i selskabet hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser, og det vil derfor være vigtigt, at der er fuld budgetindsigt, så det kan undgås at budgettet overskrides.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 150

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 68

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 69 Delegation i sager hvor nedlæggelse af bolig ønskes, fordi ejer ønsker at nedrive boligen og bygge en ny

  Pkt. 69

  Delegation i sager hvor nedlæggelse af bolig ønskes, fordi ejer ønsker at nedrive boligen og bygge en ny

  Sagsnr. 278096 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår, at kompetencen til at træffe afgørelse i sager om nedlæggelse af boliger hvor ejer søger om nedlæggelse af bolig, fordi ejer ønsker at nedrive boligen og bygge en ny, delegeres til forvaltningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kompetencen til at træffe afgørelse i sager om nedlæggelse af boliger, hvor ejer søger om nedlæggelse af en bolig, fordi ejer ønsker at nedrive boligen og bygge en ny til ejers brug, delegeres til forvaltningen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 2. februar 2016, punkt 33, udsatte udvalget behandling af indstillingens punkt 2 om delegation.
  Udvalget har på de seneste møder truffet afgørelse i sager om nedlæggelse af bolig, fordi ejer ønsker at opføre en ny bolig til eget brug. Det forventes, at der kommer flere sager af samme art, hvorfor forvaltningen indstiller, at kompetencen til at træffe afgørelse i denne type sager delegeres til forvaltningen.
  Forvaltningen skal alene have kompetence i de sager, hvor ejer søger om nedlæggelse af bolig ved nedrivning, fordi ejer ønsker at opføre en ny bolig til eget brug eller i forbindelse med ejerskifte, hvor en ny ejer ønsker at opføre et nyt hus til eget brug.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved at boligen tages i brug til andet end beboelse.
  Kommunen modtager jævnligt anmodninger om nedrivning af boliger med henblik på opførelse af ny bolig. Formelt set er der tale om en nedlæggelse af en bolig jf. boligreguleringsloven, også selvom en ny bolig skal opføres. Derfor skal der, jf. Roskilde Kommunes delegationsprincipper, forelægges en sag om nedlæggelse af boligen i forbindelse med at nedrivningstilladelsen gives - også selvom ejer agter at opføre en ny bolig. Forvaltningen har ikke kompetence til at give tilladelse til nedlæggelse af bolig ved nedrivning. Forvaltningen har kun kompetence i sager om nedlæggelse i forbindelse med sammenlægning op til 130m2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 56

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 125

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 69

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 70 Kamstrupvej - status og fremtidig anvendelse

  status_paa_klub-vaerelser_paa_kamstrupvej_1.pdf

  Pkt. 70

  Kamstrupvej - status og fremtidig anvendelse

  Sagsnr. 278920 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet status for klubværelserne på Kamstrupvej 1. Klubværelserne er etableret som midlertidig ordning, som udløber med udgangen af 2016. Der skal derfor tages stilling til, hvad ejendommen skal anvendes til efter 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på møde den 14. september 2014 at etablere 24 klubværelser til udlejning til unge og flygtninge på kommunens akutventeliste i ejendommen Kamstrupvej 1 som en midlertidig ordning i årene 2015 og 2016. Desuden blev det besluttet at afsætte 400.000 kr. i budget 2015 og 2016 til at støtte op om beboerne i ejendommen, samt en pulje til udmøntning af lokalrådet og det lokale foreningsliv i Vor Frue.
  Der er udarbejdet status på, hvordan ordningen har fungeret med henblik på, at der tages stilling til, hvad der skal ske med ejendommen, når den midlertidige ordning udløber med udgangen af 2016.
  Der har været stor udskiftning af beboere og ingen flygtninge fra kommunens akutventeliste er blevet visiteret til klubværelserne. Viceværterne melder, at der i perioder er meget uro i ejendommen, men også at det er de relativt få, der ødelægger det for de mange. De problemer, der meldes om, er bl.a. hærværk, indbrud, tyveri fra fællesrum og værelser, stofmisbrug, høj musik og anden larm mv.
  I 2015 har der været et driftsunderskud på klubværelserne på ca. 160.000 kr. Dette underskud vurderes dog at blive mindre i 2016 – og i evt. kommende år - da der primært er tale om opstartsudgifter. Dog vurderes det hensigtsmæssigt, såfremt ejendommen fortsat skal bruges til klubværelser, at installere overvågningskameraer (anslået udgift omkring 100.000 kr.) og at evt. udvide timetallet for den sociale vicevært.
  Der kan peges på følgende muligheder for anvendelse af ejendommen efter 2016:
  Den nuværende anvendelse fortsætter i en ny tidsbegrænset periode, fx i 3 år. Det vil dog kræve, at kommunen fortsat afsætter 400.000 kr. årligt i tilskud, for at det økonomisk kan hænge sammen. Derudover bør der opsættes overvågningskameraer og evt. øge timetallet for den sociale vicevært.
  Klubværelserne kan nedlægges ved udgang af 2016 og efterfølgende benyttes til midlertidig boligplacering af flygtninge, evt. således at værelser der bliver ledige i løbet af 2016 med det samme anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge. Erfaringen er, at anvendelse til midlertidig boligplacering af flygtninge giver færre problemer end til værelser til sårbare unge med dansk baggrund.
  Endelig kan klubværelserne nedlægges ved udgangen af 2016 mhp. salg af ejendommen. Der foreligger ejendomsmæglervurdering fra maj 2014, hvor det vurderes, at ejendommen kan sælges til fx etablering af ejerlejligheder eller private klubværelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 01-03-2016, pkt. 39

  Udvalget anbefaler, at Kamstrupvej 1 fremadrettet bruges til midlertidig indkvartering af flygtninge. Gitte Simoni (O) kunne ikke tilslutte sig og bemærker følgende: Dansk Folkeparti ønsker at fortsætte med at have klubværelser på Kampstrupvej 1, med henblik på at huse unge, dog ønsker Dansk Folkeparti at udvide den sociale vicevært funktion, for at skabe et bedre miljø.
  Fraværende: Jakob Bojsen (A).

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 124

  Godkendt.
  Merete Dea Larsen (O) kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Som nævnt er der blandt de nuværende beboere på Kamstrupvej 1 en stor og løbende udskiftning, efterhånden som beboerne finder anden – og måske varig – bolig. Såfremt det besluttes fremadrettet at anvende ejendommen til midlertidig indkvartering af flygtninge, kan de nuværende beboere, der ikke har fundet anden bolig inden lejekontrakternes udløb i januar 2017, blive opskrevet på kommunens akutventeliste, såfremt de ønsker det.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 70

  Godkendt.
  O kan ikke godkende.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 71 Gensalg på Roskilde genbrugsplads

  kontrakt_med_karanoveren.pdf driftsinstruks_for_gensalg.dk.pdf

  Pkt. 71

  Gensalg på Roskilde genbrugsplads

  Sagsnr. 48819 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I samarbejde med Kara/Noveren har forvaltningen udarbejdet forslag til kontrakt for anlæg og drift af en genbrugsbutik ”Gensalg.dk”på genbrugspladsen i Roskilde. Gensalg.dk skal efter planen åbne i oktober 2016 og forsynes med effekter, der blandt andet er repareret eller bearbejdet af kontanthjælpsmodtagere samt borgere tilknyttet socialområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kontrakt godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Affalds- og ressourceplan 2015-2024 er det visionen, at Roskilde Kommune skal være førende ressourcecyklus kommune. Det skal i praksis handle om at medvirke til at forebygge og udsætte, at varer og produkter bliver til affald og sikre, at ressourcerne i affaldet udnyttes til nye produkter.
  Med henblik på at opfylde visionen har forvaltningen i løbet af 2015 i samarbejde med Kara/Noveren drøftet muligheden for at etablere en genbrugsbutik i sammenhæng med den øvrige drift af genbrugspladsen. Et yderligere mål er, at projektet medvirker til at skabe meningsfuld og praktisk aktivering af kontanthjælpsmodtagere, samt borgere på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) på ITC på Københavnsvej, igennem oprettelse af lokale værksteder, hvor affaldet behandles til gensalg.
  Forvaltningen og Kara/Noveren har løbende været i dialog med de eksisterende genbrugsbutikker i oplandet med henblik på at opnå en synergi til gavn for brugerne, miljøet og klimaet. Tilbagemeldingen har generelt været, at man var positiv overfor et samarbejde både i forhold til mere direkte genbrug og til at overveje om aktivering på sigt kan ske/etableres i de eksisterende genbrugsbutikker, som også dækker spejderorganisationer, velgørende organisationer og private butikker bredt.
  Denne dagsorden fremlægges til orientering i Beskæftigelses- og Socialudvalget i forhold til samarbejdet om beskæftigelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Etableringsomkostninger til Gensalg.dk afholdes af Kara/Noveren og afskrives over en 5-årig periode over driften. Ordningen stræber mod at være udgiftsneutral inden periodens udgang.
  Roskilde Kommune skal over det brugerfinansierede område afholde differencen mellem det afskrevne beløb og de samlede etableringsomkostninger, hvis ordningen ophører inden 5 år fra opstart.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-03-2016 pkt. 29

  Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede ændringsforslag således, at det indarbejdes i kontrakten, at stillinger skal slås op og besættes på overenskomstmæssige vilkår samt at økonomien hertil skal findes indenfor det skitserede projekt. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø), imod stemte de øvrige. Hermed faldt forslaget.
  Herefter anbefalede udvalget forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 126

  Anbefales.
  Birgit Pedersen (F) og Henrik Stougaard (Ø) støtter Ø's forslag fra Klima- og Miljøudvalget.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 71

  Ø stillede følgende forslag: det indarbejdes i kontrakten, at stillinger skal slås op og besættes på overenskomstmæssige vilkår samt at økonomien hertil skal findes indenfor det skitserede projekt. For stemte 4 bestående af Ø og F. Imod stemte 26 bestående af A, B, C, O og V. herefter blev forslaget forkastet.
  For indstillingen fra Plan- og Teknikudvalget stemte 30, bestående af A, B, F, C, O og V. herefter blev forslaget godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask, Peter Madsen.

 • Pkt. 72 Helhedsplan for Viby bymidte (endelig vedtagelse)

  hoeringssvar_helhedsplan_viby_bymidte.pdf hoeringsnotat_helhedsplan_viby_bymidte.pdf helhedsplan_viby_bymidte_endelig_revideret_efter_moedet_den_4._feb._2016.pdf

  Pkt. 72

  Helhedsplan for Viby bymidte (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 256400 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forslag til helhedsplan for Viby bymidte har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig godkendelse sammen med et forslag til den videre proces frem mod realisering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. scenarie fire i forslag til helhedsplanen for Viby bymidte godkendes med nævnte ændringer, som indarbejdes i helhedsplanen.
  2. der på baggrund af helhedsplanens principper, udarbejdes detailprojekt for Stationspladsen og Søndergade med henblik på realisering i 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog forslag til helhedsplan for Viby bymidte på mødet den 19. august 2015, punkt 129. Forslaget har, sammen med 4 scenarier for udviklingen af Viby bymidte, været i offentlig høring i perioden 29. august til 25. oktober 2015. Under-vejs i høringen er der afholdt debatmøde om planen. Forvaltningen har i løbet af høringsperioden modtaget 14 høringssvar - heraf 5 fra lokale foreninger m.v.
  Høringssvarene og bemærkningerne fra debatmødet omhandler bebyggelsestæthed og udformning af ny bebyggelse på Cosmosgrunden, trafik- og parkeringsforhold i by-midten, bevaring eller nedrivning af Cosmoshallen og mejeriet, forskønnelse af og bedre trafikafvikling på stationspladsen samt at fastholde kulturhuset som ”motor” for at skabe liv i Viby bymidte. Bemærkningerne er samlet i vedlagte høringsnotat.
  Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med det tætteste scenarie (scenarie 4 i forslag til helhedsplan) med følgende justeringer:
  Butik/erhverv langs revisionsfirmaet udgår, og arealet fastholdes til parkering.
  Byggemulighed ved tankstationen og Menu udgår, og arealet fastholdes til parkering.
  Den nedlagte dagligvarebutik mm. fjernes og erstattes af en ny bygning i op til tre etager med butikker og publikumsrelaterede funktioner i stuen og boliger ovenpå. Mod det grønne strøg kan der etableres boliger i stueplan. Bebyggelsen reduceres mod øst, så der kan opnås parkering på egen grund. Samlet set er antallet af parkeringspladser øget ift. i dag. Herudover kan parkeringskapaciteten på Toftehøjen øges ved hensigtsmæssig opstribning.
  Cosmoshallen nedrives delvist - søjler og tag bevares foreløbigt som ramme for aktivitet.
  Søndergade 13, 15 samt Mejeriet bevares som del af kulturmiljøet i Søndergade. Mejeriets udformning og proportioner fastholdes. Det kan ske ved restaurering eller alternativt nedrivning og delvis genopførelse.
  I direkte forlængelse af byrådets godkendelse af helhedsplanen igangsættes to aktiviteter for at realisere planen:
  Der indledes dialog med ejere og mulige investorer og der udarbejdes en realiseringsstrategi for Cosmosgrunden. Når resultat af indledende drøftelse foreligger fremlægges sag for Økonomiudvalget.
  Der udarbejdes detailprojekt for Stationsplads og Søndergade med henblik på realisering i 2016. Endeligt projekt godkendes i Plan- og Teknikudvalget.
  Realiseringen af byggeri på Cosmosgrunden forudsætter en ny lokalplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er afsat 2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til konkrete indsatser på Søndergade, Bytorvet og Stationstorvet.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 24

  Ad. indstillingens punkt 1: Udvalget drøftede sagen, og flertallet tilkendegav en række ønsker til ændringer af helhedsplanen, vedr. nedrivning af mejeribygningen, antallet af p-pladser, cosmosbygningens søjler og busholdepladsen. I forlængelse af drøftelsen udarbejder forvaltningen et revideret forslag til helhedsplan, der forelægges udvalget.
  Ad. indstillingens punkt 2: Udsættes.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tilslutte sig udvalgets beslutning.
  Enhedslisten kan følge udvalget ift. mejeribygningen og busholdepladsen, men ønsker at fastholde at antallet af p-pladser bliver som i forvaltningens indstilling, og at Cosmosbygningen (med overdækning) indgår i helhedsplanen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har i overensstemmelse med beslutningen på Plan- og Teknikudvalgets møde den 4. februar 2016, punkt 24, ændret forslaget til helhedsplan for Viby bymidte.
  Ændringerne er:
  - Alle dele af Cosmoshallen fjernes,
  - Mejeribygningen kan fjernes, hvis der ikke kan findes mulighed for hel eller delvis bevaring og der gives mulighed for at bygge nyt i bygningens fodaftryk,
  - Antallet af parkeringspladser ved revisionsfirmaet fastholdes i forhold til nu.
  Forvaltningen vil undersøge busholdepladsens rette placering i forbindelse med skitsering af stationspladsen.
  Revideret helhedsplan vedlægges.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 49

  Ad indstillingens punkt 1: Udvalget anbefaler den reviderede helhedsplan.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tilslutte sig udvalgets beslutning.
  Enhedslisten kan følge udvalget ift. mejeribygningen og busholdepladsen, men ønsker at fastholde at antallet af p-pladser bliver som i forvaltningens oprindelige indstilling, og at Cosmosbygningen (med overdækning) indgår i helhedsplanen.
  Ad indstillingens punkt 2: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 127

  Ad 1. "at": anbefales. Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke anbefale og henholder sig til Ø's bemærkning fra Plan- og Teknikudvalget.
  Ad 2. "at": anbefales.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 72

  Ad 1. at": Godkendt. B, F og Ø kan ikke godkende og henholder sig til Ø's bemærkninger fra Plan- og Teknikudvalget.
  Ad 2. "at": godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 73 Forslag til lokalplan 610 og kommuneplantillæg 10 for P-hus på Sortebrødre Plads (endelig vedtagelse)

  notat_om_behandling_af_bemaerkninger_samt_aendringer_i_lokalplan_610.pdf borgernes_bemaerkninger_og_kommentarer.pdf forslag_til_lokalplan_610.pdf forslag_til_kommuneplantillaeg_10.pdf afrunding_af_miljoevurdering_cowi.pdf

  Pkt. 73

  Forslag til lokalplan 610 og kommuneplantillæg 10 for P-hus på Sortebrødre Plads (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 236498 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Som en del af parkeringsstrategien for bymidten indgår realiseringen af et P-hus med plads til op til 500 biler på Sortebrødre Plads.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 610 for P-huset på Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 10 godkendes endeligt med de nævnte ændringsforslag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 25. november 2015, punkt 331, at sende forslag til lokalplan 610 for P-hus på Sortebrødre Plads og forslag til kommuneplantillæg 10 i offentlig høring fra den 27. november 2015 til den 29. januar 2016. Der blev afholdt borgermøde den 6. januar 2016, hvor ca. 90 borgere deltog.
  Forvaltningen har modtaget 24 skriftlige høringssvar og én underskriftindsamling med 23 underskrivere i høringsperioden, der sammen med bemærkningerne fra borgermøde, omhandlede følgende emner med relation til lokalplanen:
  Generelt mener borgerne, at der ikke er et reelt behov for et P-hus eller for yderligere p-pladser i bymidten.
  Borgerne mener, at placering på Sortebrødre Plads ikke er den rigtige til et P-hus og foreslår en alternativ placering ved Trekroner, der kombineres med shuttelbusser ind til bymidten.
  Borgerne udtrykker bekymring for den mertrafik, P-huset vil generere, og mener at bymidten ikke kan rumme mere trafik. Det er borgernes opfattelse, at der ofte er ledige p-pladser i bymidten.
  Borgerne mener, at der ikke er taget hensyn til naboer ved at tillade byggeri op til 10,5 meter. Naboer frygter indbliks-, støj- og skyggegener, og at udsigten til fx domkirken vil blive forringet.
  Borgerne ønsker, at P-huset indtænkes i en masterplan for bymidten, og at der udarbejdes flere trafikanalyser, som medtager hele trafikproblematikken i bymidten.
  Notat om behandling af bemærkninger, forvaltningens vurdering og forslag til mindre ændringer er vedlagt som bilag. Alle høringssvar er ligeledes vedlagt som bilag. De modtagne bemærkninger og indsigelser har ikke givet anledning til større ændringer i lokalplanen, men der er foretaget mindre justeringer og redaktionelle rettelser.
  Mange borgere har foreslået, at P-huset graves yderligere ned, og at P-husets facader kan opføres med andet udtryk end angivet i lokalplanen. Forvaltningen er indstillet på at undersøge muligheden for at indarbejde de nævne forslag i forbindelse med udbudsfasen, såfremt det ikke medfører øget økonomiske udgifter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er i budget 2015 afsat midler til P-hus, der forudsættes overført til 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 54

  Anbefales, dog således at det præciseres: 1) at der ikke må være mulighed for indblik fra P-huset til de omkringliggende boliger, 2) at det præciseres, at de omkringliggende boliger ikke må generes af lyskegler, 3) at P-huset skal beklædes med grønt (planter), 4) at der skal indarbejdes cykelparkering i den samlede plan for Sortebrødre Plads.
  Karsten Lorentzen (O), Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) kan ikke anbefale indstillingen, idet O og V finder, at projektet er alt for dyrt i forhold til kommunens økonomiske situation, og at behovet for p-kapacitet kan løses bedre og billigere.

  Supplerende sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 3. marts 2016 anbefalede udvalget, at lokalplan 610 præciseres på følgende områder: 1/ indblik fra P-hus til de omkringliggende boliger, 2/ gener fra lyskegler, 3/ P-husets facader skal beklædes med grønt og 4/ cykleparkeringen indarbejdes i den samlede plan for Sortebrødre Plads.
  Lokalplanens bestemmelser sikre ovenstående i § 7.1
  Derfor foreslår forvaltningen, at der i lokalplanens redegørelse (på side 10 og 11)
  tilføjes:
  Ved den endelige udformning af P-huset vil der bliver lagt særligt vægt på, at indblik fra P-huset til de omkringliggende boliger i videst muligt omfang begrænses. Det vil ligeledes blive sikret, at lysgener fra biler reduceres mest muligt.
  For at P-huset kan fremstå med et grønt præg, skal det i videst muligt omfang sikres, at begrønningen får de bedst mulige vækstbetingelser. Facaden mod vest er den, der har de bedste betingelser i forhold til solorientering og plads. Hvis det er muligt tilstræbes det, at de øvrige facader også fremstår med et grønt præg.
  Forvaltningen foreslår endvidere, at præciseringerne først indføjes i lokalplan 610, når byrådet har godkendt den endelige vedtagelse af lokalplan 610 med de foreslået ændringer.
  Forvaltningen er i gang med at udarbejde en samlet cykelparkeringsplan for bymidten, og der vil i den forbindelse blive taget endelige stilling til placering af områder til cykelparkering. Planen forventes at ligge klar ultimo 2016. På den baggrund foreslår forvaltningen, at mulighederne for at indpasse et område til cykelparkering på den resterende del af Sortebrødre Plads undersøges.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 128

  Bent Jørgensen (V) stillede forsag om at udsætte sagen til drøftelse på forårsseminaret for at vurdere andre muligheder for placering af p-pladser. V og O kan godkende dette. A, B, Ø og F kan ikke godkende.
  Herefter anbefalede et flertal indstillingen fra Plan- og Teknikudvalget.
  Lars-Christian Brask (V) og Bent Jørgensen (V) og Merete Dea Larsen kan ikke anbefale og henholder sig til bemærkningerne fra V og O i Plan- og Teknikudvalget.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 73

  V stillede forslag om at udsætte sagen til drøftelse på forårsseminaret for at vurdere andre muligheder for placering af p-pladser. For stemte 12, bestående af V og O. Imod stemte 19, bestående af A, B, F, Ø og C. Forslaget blev forkastet.
  For flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget stemte 19, bestående af A, B, F, Ø og C. Imod stemte 12, bestående af V og O. Indstillingen fra Økonomiudvalget blev herefter godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 74 Praktikforløb på kommunale arbejdspladser

  Pkt. 74

  Praktikforløb på kommunale arbejdspladser

  Sagsnr. 279205 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune indhenter altid straffeattest og udvidet straffeattest på alle medarbejdere, der ansættes i stillinger indenfor børne- og skoleområdet, handicap- og psykiatriområdet og ældreområdet. Det gælder også for medarbejdere, der ansættes i fx løntilskud, nyttejob og praktik. Der er i den senere tid kommet flygtninge i praktikophold på nogle kommunale arbejdspladser, hvor straffeattesten ikke kan indhentes på samme måde, som for borgere, der har været bosiddende i landet i en årrække.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at flygtninge kan indgå i praktikforløb på kommunale arbejdspladser, også hvor det kræves, at der indhentes straffeattest, dog således at det beror på en individuel konkret vurdering, samt at man ikke varetager funktioner, hvor man er alene med en borger.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Det er en kommunal opgave, at finde beskæftigelse til de flygtninge, der kommer til Roskilde Kommune. Nogle af disse får beskæftigelse eller kommer i praktikophold i private virksomheder, og nogle kommer i praktikophold på kommunale arbejdspladser. Alle medarbejdere, der ansættes i fx dagtilbud, skole, handicaptilbud eller indenfor ældreområdet, bliver først ansat efter, at der er indhentet straffeattest. Det gælder også for de flygtninge, der kommer i praktikophold eller på anden vis ansættes i en kortere eller længere periode. Straffeattesten har dog ikke samme betydning, når en flygtning kun har opholdt sig i en kortere periode i landet. Det betyder, at eventuelle forhold, der måtte gå forud for dennes ophold i Danmark, ikke vil fremgå af den straffeattest, der indhentes.
  Forvaltningen indstiller, at det skal være muligt at sende flygtninge i praktikophold på kommunale arbejdspladser, også hvor det kræves at der indhentes en straffeattest. Straffeattesten skal fortsat indhentes, men skal suppleres med en individuel konkret vurdering af den enkelte i forhold til den konkrete arbejdsplads. Samtidig skal det også være gældende, at medarbejderen ikke kan være alene med børn eller ældre, når straffeattesten kun går kort tilbage. Dette skyldes et hensyn til de borgere, som medarbejderen skal arbejde med, men det skyldes også et hensyn til den pågældende medarbejder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 02-03-2016, pkt. 98

  Godkendt.
  Merete Dea Larsen (O) kan ikke godkende og begærede sagen i byrådet
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 74

  Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev sat til afstemning. For stemte 28, bestående af A, B, F, Ø og C. Imod stemte 3, bestående af O. Indstillingen blev herefter godkendt.
  Der blev stillet forslag om, at der optages en ny sag i Økonomiudvalget med forudgående behandling i Skole- og Børneudvalget for en sondring mellem straffeattester og udvidede straffeattester (børneattester). For stemte 28, bestående af A, B, F, Ø, C og V. Imod stemte 3, bestående af O. Forslaget blev herefter godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 75 Forsikrings- & risikostyringspolitik

  forsikrings-_risikostyringspolitik.pdf

  Pkt. 75

  Forsikrings- & risikostyringspolitik

  Sagsnr. 76686 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Kommunens samlede forsikringsportefølje skal udbydes i foråret 2016, da samtlige forsikringsaftaler udløber pr. 31. december 2016. Skadesudviklingen over de senere år viser en markant stigning i antallet af skader og dermed erstatningsudbetaling. Såfremt denne tendens fortsætter, er det overvejende sandsynligt, at forsikringspræmierne vil stige væsentligt, ligesom kommunen kan blive pålagt dårligere dækninger ved kommende udbud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Forsikrings- & risikostyringspolitikken godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forsikringsbranchen har stor fokus på, at forsikringstagere/kommunen tager ansvar og arbejder proaktivt med skadesforebyggende indsatser, og at disse kan dokumenteres, bl.a. ved at indsatsen er prioriteret via godkendte procedurer og retningslinjer. Det vurderes, at kommunen bør have en egentlig Forsikrings- & risikostyringspolitik. Herved fastlægges niveauet og rammerne for de forbyggende initiativer, kommunen kan/bør foretage, således at risikoen for fremtidige skader reduceres mest muligt. En vedtaget politik og prioriteret indsats vurderes på baggrund af erfaring fra andre kommuner at være afgørende for, at kommunen i forbindelse med det kommende udbud kan opnå forsikringspræmier og ønskede dækninger indenfor den eksisterende økonomiske ramme.
  Vedlagt fremsendes udkast til Forsikrings- & risikostyringspolitik.
  Politikken beskriver, hvordan kommunen via:
  Forebyggelse/sikring
  Forsikring
  Selvforsikring
  eller en kombination af disse muligheder kan imødegå risici for skader, og hvordan organisering af dette arbejde finder sted.
  Forvaltningen er ved at udarbejde udbudsmateriale, og det er hensigten at bede om tilbud på samme vilkår som for nuværende, samt alternative tilbud med højere selvrisiko.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 02-03-2016, pkt. 96

  Anbefales, idet udbudsmaterialet forelægges Økonomiudvalget som en sag.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 75

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 76 Kommunalisering af Ramsø Hallen

  likvidationsregnskab.pdf overdragelsesaftale.pdf referat_generalforsamling.pdf forslag_til_vedtaegter_for_ramsoe_hallen.pdf

  Pkt. 76

  Kommunalisering af Ramsø Hallen

  Sagsnr. 265119 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  For at lovliggøre Roskilde Kommunes engagement i Ramsø Hallen s.m.b.a. er der gennemført proces for kommunalisering af selskabet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. kommunaliseringen af Ramsø Hallen godkendes
  2. vedtægter for Ramsø Hallen godkendes
  3. der gives en udgiftsbevilling på 213.426 kr. i forbindelse med overtagelsen

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med behandlingen af sag om lovliggørelse af Roskilde Hallerne s.m.b.a blev det konstateret, at Ramsø Hallen har samme juridiske problemstilling som Roskilde Hallerne, nemlig at Roskilde Kommune ejer over 50% af anparterne i selskabet, nærmere bestemt ca. 97%, hvilket ikke er lovligt.
  Efter drøftelser med bestyrelsen for Ramsø Hallen om mulige løsningsmuligheder har Ramsø Hallen indledt proces for kommunalisering af selskabet ved solvent likvidation. Formålet med likvidationen er, at kommunen overtager selskabet pr. 1. januar 2016, som så vidt muligt skal kunne drives efter samme principper som i dag, ligesom ved kommunaliseringen af Roskilde Hallerne. Afsluttende generalforsamling har været afholdt den 16. februar 2016. Afsluttende likvidationsregnskab og overdragelsesaftale vedlægges.
  Kommunen overtager Ramsø Hallen som kommunal ejendom, og halinspektøren overgår til kommunal ansættelse. Likvidationsregnskabet udviser et overskydende likvidationsprovenue på 1,983 mio. kr., som Roskilde Kommune fremover forpligter sig til at have investeret i sportslige formål i Roskilde Kommune efter byrådets nærmere bestemmelse. Forpligtigelsen er p.t. opfyldt ved, at Roskilde Kommune driver Ramsø Hallen videre som hidtil. Til at udrede de øvrige private andelshavere skal Roskilde Kommune i forbindelse med overtagelsen betale et kontant beløb på 213.426 kr., hvorved regnskabet går i nul.
  Bestyrelsen for Ramsø Hallen ønsker at fortsætte med den nuværende bestyrelsessammensætning og varetage driften af hallen. Der vil blive afholdt en årlig halfor-samling, hvor medlemmer til bestyrelsen vælges, og budgetforslag og regnskab behandles. Forslag til vedtægter for Ramsø Hallen vedlægges til godkendelse.
  Ramsø Hallen vil som kommunal institution være forpligtet af kommunens generelle politiske beslutninger og principper for lovlig kommunal virksomhed.

  Økonomi

  Der gives en udgiftsbevilling på 213.426 kr., som kan finansieres af overførte midler fra 2015 til 2016.
  Kommunens aktiver og passiver vil blive reguleret i forhold til det aflagte likvidationsregnskab

  Økonomiudvalget, 02-03-2016, pkt. 101

  Udsat.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 114

  Anbefales.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 76

  Byrådet besluttede at Poul Lindor Nielsen kunne deltage ved behandlingen af punktet.
  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 77 Renovering af afdeling Munksøgård - låneoptagelse og garanti

  Pkt. 77

  Renovering af afdeling Munksøgård - låneoptagelse og garanti

  Sagsnr. 278930 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti i afdeling Munkesøgård til renovering af trapper og altaner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. låneoptagelse på 1,113 mio. kr. godkendes
  2. kommunal garanti på 100% af lånet godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning for afdeling Munksøgård Trekroner om godkendelse af låneoptagelse til renovering af trapper og altaner. Den samlede anskaffelsessum udgør 1.112.798 kr., og der skal optages realkreditbelåning på 1,113 mio. kr. med en forventet årlig ydelse på 73.460 kr.
  Huslejen udgør pr. 1. januar 2016 kr. 1.225 pr. m² pr. år. Huslejen vil stige ca. 1,53% svarende til en stigning på ca. kr. 18,74 pr. m² pr. år.
  Der stilles krav om 100 % kommunegaranti for realkreditlånet.
  Låneoptagelsen er godkendt på beboermøde den 7. september 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Økonomiudvalget, 02-03-2016, pkt. 99

  Udsat.
  Fraværende Birgit Pedersen.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 117

  Anbefales.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 77

  Godkendt.
  Fraværende Jonas Bejer Paludan (grundet inhabilitet)

 • Pkt. 78 Forhøjelse af kommunegaranti til Jyllinge Vandværk

  Pkt. 78

  Forhøjelse af kommunegaranti til Jyllinge Vandværk

  Sagsnr. 266595 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af forhøjelse af kommunegaranti til Jyllinge Vandværk a.m.b.a. til finansiering af anlægsinvesteringer i 2015 og 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der godkendes en yderligere kommunegaranti på max. 2.800.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jyllinge Vandværk har ansøgt om forhøjelse af den nuværende kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit til medfinansiering af anlægsinvesteringer der er / skal foretages i årene 2015 - 2016.
  Lånebehovet til investeringer i 2015 og 2016 er i samarbejde med Revisionsfirmaet Deloitte opgjort til henholdsvis 700.000 kr. og 2.100.000 kr. Anlægsudgifterne for 2015 er opgjort til 2.733.560 kr. og anlægsbudgettet for 2016 udgør 3.850.000 kr.
  Den nuværende kommunegaranti til Jyllinge Vandværk på 1.350.000 kr. er ydet i januar 2015 og givet til investeringer foretaget i årene 2011-2013. Den samlede kommunegaranti vil efter forhøjelsen udgøre i alt 4.150.000 kr.
  Ansøgningen på yderligere 2.800.000 kr. er at betragte som et maximum beløb incl. påløbne renter og evt. kurstab, da den endelige lånetype ikke er valgt p.t. Af hensyn til fleksibiliteten optages lånet i første omgang som en byggekredit der omlægges til fast lån i 4. kvt. 2016. Ydelsen vil herefter blive indregnet i vandprisen i revideret budget for 2017.
  Roskilde Kommune kan ifølge lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold § 16 meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter til indvinding og distribution af brugsvand. I bemærkningerne til § 16 er det bl.a. anført, at bestemmelsen har til formål at sikre, at vandselskaberne alt andet lige har adgang til at opnå billigere lån som følge at kommunernes garantistillelse.
  Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for Jyllinge Vandværk at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Der vil dog blive opkrævet en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af lånebeløbet eller 14.000 kr. Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 119

  Anbefales.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 78

  Godkendt.
  Fraværende: Claus Larsen (grundet inhabilitet)

 • Pkt. 79 Brev til uddannelses- og forskningsministeren om vurdering af Risø som mellemlager

  vurdering_af_risoe_som_mellemlag_for_radioaktivt_affald.pdf udkast_til_brev_til_uddannelses_og_forskningsminister_ulla_toernaes.pdf

  Pkt. 79

  Brev til uddannelses- og forskningsministeren om vurdering af Risø som mellemlager

  Sagsnr. 217955 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har fået udarbejdet et notat med en vurdering af Risø som mellemlager. På baggrund af dette og da ressortsansvaret for deponering af radioaktivt affald er flyttet ministerium anbefales det, at der rettes henvendelse til uddannelses- og forskningsministeren om vigtigheden af fortsat at lade faglige kriterier være bestemmende for valg af lokalitet til slutdepot såvel som mellemlager.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til brev til uddannelses- og forskningsministeren godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På baggrund af folketingets beslutning om at gå videre med at undersøge mulighederne for et mellemlager, har forvaltningen fået udarbejdet et notat af en ekstern konsulent, hvor der er foretaget en konkret faglig og saglig vurdering af, hvorvidt Risø vil kunne bruges til mellemlager for det radioaktive affald (se bilag - Vurdering af Risø som mellemlager for radioaktivt affald).
  Konklusionen på notatet er følgende;
  ”Der er gennemført en vurdering af Risø-områdets egnethed som placering for et mellemlager for lav- og mellemradioaktivt affald. Vurderingen er gennemført i forhold til en række kriterier i beslutningsgrundlaget for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald og er gennemført inden for de tre delområder: Halvøen, kystområdet og landområdet. For alle tre delområder gælder det, at delområderne i forhold til flere af beslutningsgrundlagets kriterier vurderes at være mindre egnede eller direkte uegnede som placering af et mellemlager.”
  Efter folketingsvalget er ressortansvaret for deponering af radioaktivt affald - med undtagelse af tilsynsopgaver vedrørende deponering - flyttet til Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. den 29. juni 2015. Forvaltningen anbefaler, at der rettes henvendelse til uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs om vigtigheden af fortsat at lade faglige kriterier være bestemmende for valg af lokalitet til slutdepot såvel som mellemlager. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til brev til ministeren (se bilag – Udkast til brev til uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs).
  Forvaltningen arbejder løbende på at varetage Roskilde kommunes interesser og med at samle viden om Risø’s egnethed som mellemlager og slutdepot. Forvaltningen fortsætter arbejdet i den af forvaltningen nedsatte taskforcegruppe og overvåger sagens videre forløb, herunder pressens dækning af sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 121

  Udsat til ekstraordinært møde den 30. marts med henblik på, at der i brevet foretages en række præciseringer og skærpelser. Brevet forelægges på det ekstraordinære møde.

  Supplerende sagsfremstilling

  Udkast til brev er nu opdateret jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016, og er vedhæftet som bilag på sagen.

  Økonomiudvalget, 30-03-2016, pkt. 153

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 79

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 80 Godkendelse af valgfag

  Pkt. 80

  Godkendelse af valgfag

  Sagsnr. 270876 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget har bedt om en orientering om, hvilke krav der stilles til valgfag på skolerne i Roskilde Kommune. Eleverne i 7. – 9. klasse skal vælge mindst et valgfag. Sagen beskriver, hvilke fag der kan vælges, krav til godkendelse af kommunale valgfag samt placering af valgfag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget får kompetence til at godkende valgfag, der ikke er en del af valgfagsrækken.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge folkeskoleloven skal eleverne på 7. – 9. klassetrin vælge mindst ét valgfag.
  Skolerne kan ifølge folkeskoleloven tilbyde undervisning i en række fag og emner som valgfag, den såkaldte valgfagsrække. Her indgår følgende fag: tysk, fransk, spansk, billedkunst, medier, filmkundskab, drama, musik, håndværk og design, madkundskab, almindelige indvandrersprog og arbejdskendskab.
  Desuden kan de fag, der tilbydes elever i 10. klasse, tillige tilbydes elever på 7. – 9. klassetrin som valgfag. Det drejer sig om følgende fag: Metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, serviceværksted, produktudvikling og formgivning, iværksætter, sundhed og sociale forhold samt teknologi og kommunikation.
  Udover fagene i valgfagsrækken er der mulighed for, at den enkelte kommune kan godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre fag og emner. Godkendelse af valgfag sker efter vejledningen fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling til godkendelse af kommunale valgfag. Skolerne skal udfylde en skabelon for kommunale valgfag og udarbejde en læseplan. Skabelonen indeholder krav om formulering af formål, kompetenceområder, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål samt læseplan.
  Beskrivelse af fagenes mål og indhold skal godkendes af kommunen. I Roskilde Kommune har der været praksis for, at fagene blev godkendt i byrådet. Denne kompetence kan delegeres til udvalget eller forvaltningen.
  Der er tidligere godkendt følgende valgfag i Roskilde Kommune:
  Kinesisk - sprog og kultur, Naturfag med udfordringer, Kunstskolen, Konstruktion og design, Idræt på tværs, Friluftsliv og naturforståelse, Sundhed – krop og stil, Japansk – sprog og kultur, Medborgerskab og frivillighed – Cykling uden alder.
  Valgfagene skal placeres som anden undervisning i folkeskolen. Udgangspunktet er, at al undervisning i folkeskolen skal ske inden for det tidsrum, som undervisningen normalt foregår i, hvilket cirka er mellem klokken 8 og 16 på hverdage. Alle elever vil derfor skulle vælge et valgfag – det obligatoriske valgfag – som er lagt inden for den almindelige undervisningstid. Herudover kan eleverne frivilligt vælge 2. og eventuelt 3. valgfag, og disse valgfag skal ikke nødvendigvis afholdes inden for den tid, som undervisningen normalt foregår i eller inden for loftet over undervisningstiden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Skole- og Børneudvalget, 01-03-2016, pkt. 25

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 129

  Udsat til møde den 30. marts.

  Økonomiudvalget, 30-03-2016, pkt. 154

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 80

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 81 Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af rådighedsbeløb forår 2016

  notat_til_sagsfremstilling_-_ansoegningsoversigt.pdf oekonomiskema_vedr._puljen_til_renovering_af_idraetsfaciliteter.pdf udtalelse_fra_riu.pdf ansoegninger_og_bilag_til_idraetsfacilitetspuljen_foraar_2016.pdf

  Pkt. 81

  Prioritering af midler fra idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af rådighedsbeløb forår 2016

  Sagsnr. 276677 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Idrætsfacilitetspuljen til etablering og renovering af idrætsfaciliteter i 2016, samt indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling for i alt 1.899.095 kr. til de foreslåede projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.899.095 kr. ved delvis frigivelse det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til pulje til renovering af idrætsområdet fordelt således:

  1. 188.000 kr. til Idrætsforeningen Hercules 10-473, til renovering af ventilationssystem.
  2. 63.000 kr. til Viby Idrætsforening, til renovering af beachbanen.
  3. 9.600 kr. til G77 Petanque, til udvidelse af redskabsrum.
  4. 325.256 kr. til Roskilde Tennisklub, til etablering af nyt spilleunderlag i RTK-hallen i Darup.
  5. 52.800 kr. til Svogerslev Boldklub, til indkøb og opsætning af ny måltavle.
  6. 57.063 kr. til Roskilde BMX Klub, til etablering af nyt tidstagningssystem.
  7. 400.000 kr. til Idrætsforeningen G77, til renovering af lokaler til motionscenter.
  8. 83.000 kr. til Roskilde Mountainbike Klub, til renovering og omlægning af mountainbikespor i Himmelev og Boserup Skov.
  9. 29.876 kr. til Vindinge IF, til udskiftning af varmesystem.
  10. 400.000 kr. til Roskilde Roklub, til udbygning af eksisterende motionsrum.
  11. 290.500 kr. til Roskilde eSport, til eSport klubhus på Musicon.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budgettet for 2016 afsat et beløb på 3,5 mio. kr. til Idrætsfacilitetspuljen, og der er endnu ikke disponeret nogen af disse midler.
  Forvaltningen har modtaget i alt 20 ansøgninger på samlet 6,5 mio. kr. (skema i bilag) og har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idræts Union (RIU), der er enig i ovenstående indstillinger. (RIUs kommentar i bilag).
  Forvaltningen indstiller, at der kun frigives midler til de prioriterede indstillinger, den øvrige pulje vil kunne søges med frist august 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der er afsat penge til de foreslåede bevillinger i budget 2016 vedr. Idrætsfacilitetspuljen 2016.
  Samlet søges der anlægsbevilling og frigivelse for 1.899.095 kr. i denne omgang.
  Et detaljeret økonomiskema ses i bilag til sagen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 43

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 132

  Udsat til møde den 30. marts.

  Økonomiudvalget, 30-03-2016, pkt. 157

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 81

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 82 Forslag til lokalplan 640 for nyt plejecenter i Hyrdehøj (til høring)

  forslag_til_lokalplan_406_for_plejecenter_i_hyrdehoej.pdf

  Pkt. 82

  Forslag til lokalplan 640 for nyt plejecenter i Hyrdehøj (til høring)

  Sagsnr. 272744 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet et lokalplanforslag, der giver mulighed for, at der opføres et nyt plejecenter i Hyrdehøj syd for Hyrdehøjcentret.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 640 for nyt plejecenter i Hyrdehøj godkendes til offentlig høring fra den 8. april til den 3. juni 2016, og
  2. der holdes borgermøde den 17. maj 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte den 5. november 2016, punkt 212, 11-punkts-program for nyt plejecenter i Hyrdehøj syd for Hyrdehøjcentret. Etablering af et plejecenter er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, men forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan. Den nye lokalplan skal give mulighed for, at der kan etableres et plejecenter med ca. 100 boliger samt 10 boliger for ældre udviklingshæmmede. Endvidere giver lokalplanen mulighed for, at der eventuelt kan opføres private boliger.
  Sideløbende med lokalplanarbejdet skal der gennemføres en arkitektkonkurrence, som skal komme med forslag til plejecentrets udformning og placering - herunder placering af veje, stier og fælles friarealer. Konkurrencen vil også fastsætte antal og placering af yderligere private boliger.
  Lokalplan 640’s formål er:
  - at give mulighed for at etablere et moderne og attraktivt plejecenter og private boliger
  - at tilpasse byggeriet til eksisterende bebyggelse i området og gravhøjen syd for byggeriet
  - at fastlægge vejadgange, dobbeltrettet sti mellem plejecentret og Hyrdehøjcentret samt parkering og fælles friarealer
  - at sikre en offentlig stiforbindelse gennem området til gravhøjen
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er afsat midler til nyt plejecenter i det vedtagne budget 2016-19.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 52

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 133

  Udsat til møde den 30. marts.

  Økonomiudvalget, 30-03-2016, pkt. 158

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 82

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 83 Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen kunststrategi

  milens_kunststrategi_-_status_og_historik.pdf

  Pkt. 83

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen kunststrategi

  Sagsnr. 249685 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2016 til Milens kunststrategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til næste kunstværk i Milen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2016 er afsat 300.000 kr. til realisering af næste kunstværk i Milen. Udgifterne til realiseringen af værket er anslået til 1,2 mio. kr., derfor skal budgetbevillingen suppleres med eksterne midler. Forvaltningen er derfor i gang med en fundraisingproces i samarbejde med Kunstkomitéen.
  Milens kommende kunstværk forventes påbegyndt efteråret 2016, hvis finansieringen er på plads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016 2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300 -300 -300 -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Såfremt der opnås ekstern medfinansiering, fremlægges sag med indtægts- og udgiftsbevilling på et senere møde.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2016, pkt. 25

  Udsættes.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen blev udsat på mødet i februar 2016. Der er vedhæftet et notat om status på Milens kunststrategi.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 44

  Anbefales.
  V og O kan ikke anbefale indstillingen.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 135

  Udsat til møde den 30. marts.

  Økonomiudvalget, 30-03-2016, pkt. 160

  Anbefales.
  Bent Jørgensen (V), Evan Lynnerup (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale, men vil frigive midlerne, når den eksterne finansiering foreligger.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 83

  Godkendt.
  V og O kan ikke godkende og ønsker at frigive midlerne, når den eksterne finansiering foreligger.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 84 Frigivelse af rådighedsbeløb til naturen ind i Viby - Viby ud i naturen

  Pkt. 84

  Frigivelse af rådighedsbeløb til Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen

  Sagsnr. 278532 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. vedr. budget 2016 og 200.000 kr. vedr. overførte beløb fra budget 2015 til realisering af projekter fra Handleplan for Viby Sjælland 2016-19.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb samt frigivelse af det overførte rådighedsbeløb fra budget 2015 til Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 30. april 2014, punkt 208, Udviklingsprogram for Viby Sjælland. I udviklingsprogrammet samt i Handleplan for Viby Sjælland 2016-19 er der beskrevet en række projekter under temaet ” Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen”.
  I 2016 planlægges at realisere en stiforbindelse langs Viby Å fra Kildemosen til Grønningen i Viby (delprojekt under N7 Viby-stierne). Hvis de nødvendige aftaler ikke kan indgås, realiseres i stedet et projekt med Viby Å i Viby Å-park (delprojekt under N3 Bynær natur; Viby å). Endvidere gennemføres planlægningen af naturgenopretningsprojektet N6 Bynær natur; Syvholme mose.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er afsat rådighedsbeløb på 400.000 i budgettet for 2016 og der forventes overført rådighedsbeløb på 200.000 kr. fra budget 2015. Det er en forudsætning for anlægsbevillingen, at rådighedsbeløbet på 200.000 kr. overføres i anlægsoverførselssagen.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter - 400
  Investeringsoversigt, revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -600
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 63

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 136

  Udsat til møde den 30. marts.

  Økonomiudvalget, 30-03-2016, pkt. 161

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 84

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 85 Anlægsbevilling - Etablering af Koblingen ved Hal 12 på Musicon

  Pkt. 85

  Anlægsbevilling - etablering af Koblingen ved Hal 12 på Musicon

  Sagsnr. 278584 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler gennemførelse og finansiering af bygning ved Hal 12 kaldet Koblingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 290.500 kr. vedr. Koblingen ved frigivelse af rådighedsbeløb og at beløbet finansieres af driftsmidler

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Hal 12 søger om et tilskud på 350.000 kr. til etablering af Koblingen. Det er en bygning på 85 m2, der skal rumme cafe, toiletter og forsamlings rum. Koblingen skal være en indgangsportal til Hal 12 og et levende mødested for skatere, forældre og alle andre der kommer på Musicon.
  Hal 12 har arbejdet på dette projekt i en længere periode og har indhentet tilsagn fra fonde på ca. halvdelen af byggesummen på 1.200.000 kr. Den ene fond, som vil bidrage med en væsentlig andel, har forlænget fristen for realisering af hele byggesummen til den 1. april 2016. Hvis projektet skal gennemføres, er det derfor afgørende, at der er tilsagn om de resterende midler forinden. Hal 12 har fået rådgivning fra Musiconsekretariatet og et firma på området. Der bliver indgået en 10-årig aftale med Musiconsekretariatet om grunden.
  Kultur- og Idrætsudvalget bevilgede i mødet den 6. maj 2015 et tilskud på 200.000 kr. (brutto) til projektet finansieret af Puljen til kultur- og idrætsfaciliteter.
  Hal 12 har endvidere sendt en ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen på 350.000 kr., som indgår i pkt. 39 på dette møde. Denne ansøgning indgår ikke i forvaltningens indstilling om forslag til projekter, der bør støttes. Begrundelsen herfor er bl.a., at projektet allerede har fået støtte fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter.
  Forvaltningen mener imidlertid, at projekt Koblingen er et godt initiativ, som kan bidrage til yderligere udvikling af Musicon og ikke mindst i forhold til den unge målgruppe. Desuden vil det være ærgerligt, hvis de eksterne midler går tabt, og projektet derfor ikke kan realiseres.
  Projektet udføres af Hal 12 og skal realiseres i 2016.
  Projektets byggesum er ifølge det fremsendte budget på 1.199.940 kr. og kan realiseres som følger: Fonde 614.210 kr., Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter 200.000 kr. egenfinansiering 35.730 kr. samt denne anlægsbevilling på 290.500 kr. (350.000 med moms)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Beløbet finansieres af driftsmidler fra Salpuljen på 200.000 kr. og 90.500 kr. fra puljen til indvendig vedligehold af klubhuse/-lokaler i 2016.
  Tilskuddet fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter i 2015 er ikke udbetalt, da det afventer tilsagn om fuld finansiering af projektet. Beløbet overføres til 2016 i den samlede overførselssag for anlæg i marts.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Senest vedtaget rådighedsbeløb
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -291
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -291

  Finansiering:

  Budgetomplacering af drift til anlæg 291
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 45

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 137

  Udsat til møde den 30. marts.

  Økonomiudvalget, 30-03-2016, pkt. 162

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 85

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 86 Anlægsbevilling - Etablering af øvelokalemoduler på Musicon

  Pkt. 86

  Anlægsbevilling - Etablering af øvelokalemoduler på Musicon

  Sagsnr. 267236 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler anlægsbevilling til etablering af øvelokalemoduler på Musicon og finansieringen heraf.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb 1.510.000 kr. til øvelokalemoduler på Musicon og gives en anlægsbevilling på 1.510.000 kr. ved frigivelse af rådighedsbeløbet til øvelokalemoduler på Musicon. Beløbes finansieres af drifts- og anlægsmidler jf. økonomiskema nedenfor.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der skal lukkes tre øvelokaler på Paramount pga. støjgener, og samtidigt skal Gartnergården nedrives i 2017 på Kildegårdsområdet for at gøre plads til nyt idræts- og bevægelsescenter, hvilket bl.a. betyder at et øvelokale skal flyttes. Hvis der etableres 4 øvelokalemoduler på Musicon i stedet, vil det skabe mulighed for et samlet musikmiljø på Musicon, som vil give bedre mulighed for samarbejde mellem bands og med øvrige aktører på området. Det ene øvelokalemodul påtænkes finansieret via midler fra anlægspuljen til kultur- og fritidsfaciliteter (jf. anden sag på dagsordenen), mens et andet allerede er indregnet i Kildegårdens anlægsbudget ”jf. nedrivningen af Gartnergården”. De sidste to ønskes finansieret via overførsel af uforbrugte driftsmidler på øremærket fællespulje fra budget 2015 ”øvecontainere”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  755.000 kr. finansieres af uforbrugte driftsmidler på øremærket fællespulje fra budget 2015 ”øvecontainere”, derudover 377.500 kr. fra anlægspuljen til Kultur- og fritidsfaciliteter 2016 og 377.500 kr. fra Kildegårdens anlægsbudget.
  Finansieringen af rådighedsbeløbet er under forudsætning af, at de uforbrugte driftsmidler på øremærket fællespulje (fkt. 3.64, puljer) fra budget 2015 ”øvecontainere”, samt anlægsbudgettet vedrørende Kildegården overføres som forventet i forbindelse med den samlede rammeoverførelsessag fra 2015 til 2016 på Økonomiudvalget i midten af marts måned.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016, se bilag

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 46

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 138

  Udsat til møde den 30. marts.

  Økonomiudvalget, 30-03-2016, pkt. 163

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 86

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 87 Anlægsbevilling - Rockmagneten og det omkringliggende kvarter

  Pkt. 87

  Anlægsbevilling - Rockmagneten og det omkringliggende kvarter

  Sagsnr. 217791 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på samlet 3.700.000 kr. samt en indtægtsbevilling på tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 600.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes tillæg til rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. vedr. udgifter og indtægter (finansieret af tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden) i budget 2016 til ”Rockmagneten og det omkringliggende kvarter”.
  2. der gives en anlægsbevilling på 3.1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til ”Rockmagneten og det omkringliggende kvarter”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Rockmagneten er der i 2014-15 byggemodnet en del af Lydmuren og Penselstrøget og Basgangen er under færdiggørelse. Næste fase er at anlægge Søjlepladsen med grejbank, som en del af projektet Kvantespringet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden og Ragnarock. Kvantespringet består af byrummene Den Røde Løber, dele af Lydmuren og Søjlepladsen. Søjlepladsen anlægges som en åben offentlig plads med en event-, en aktivitets- og en opholdszone længst mod Rabalderstræde. Pladsen anlægges med vandaktivitet, opholdsmøbler, beplantning og belysning. Søjlepladsen suppleres af en grejbank med mobile multimøbler, der kan skabe varierede byrum og funktioner, strømtavler, kabeltromler, ophængsgrej til events og sejl til overdækning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Den yderligere anlægsbevilling på 600.000 kr. finansieres af en tilsvarende indtægt fra Lokale- og Anlægsfonden, der ikke indgår i det vedtagne budget 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016 2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.100 -3.250 -4.500
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.700
  Anlæg, indtægter 600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.700
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen
  600
  0

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 62

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 139

  Udsat til møde den 30. marts.

  Økonomiudvalget, 30-03-2016, pkt. 164

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 87

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 88 Indtægts- og udgiftsbevilling til Danskernes Digitale Indhold

  Pkt. 88

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Danskernes Digitale Indhold

  Sagsnr. 278949 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til projektet Danskernes Digitale Indhold. Projektet støttes af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 184.210 kr. i 2016 og 242.680 kr. i 2017 og tilsvarende udgiftsbevillinger i de to år til projektet Danskernes Digitale Indhold under Roskilde Bibliotekerne

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er et forpligtende samarbejde mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Kulturministeriet. Samarbejdetskal udover at skabe fælles digital infrastruktur også styrke bibliotekernes mulighed for at håndtere og formidle borgerproduceret, dansksproget, digitalt indhold fra internettet.
  Projektet Danskernes Digitale Indhold (DDI) har fået tilskud fra DDB til at konceptudvikle og levere et vurderingsgrundlag til en app, der præsenterer, overskueliggør og stimulerer produktion af dansksproget internetindhold for at ligestille medier. Tilskuddet gives til projektet, fordi vurderingen er, at resultatet rummer et stort potentiale for brugerværdi, og projektet har et nationalt sigte. Der er tale om en projektmodning som undersøger:
  Kuratering af digitalt indhold og kilder samt afgrænsning af emner
  Datalogistik (server-struktur, crawlere, der høster indhold)
  Brugerbehov ift. muligt brugerinterface
  Driftsmuligheder og ressourcekrav
  DDB integration i app’en, ex. Biblioteksproduceret Indhold (BPI) og Litteratursiden
  Markedsføring af app’en, og formidling af historien om at tilgængeliggøre dansk netkultur. Effekten af at folk får mere viden, som de ikke vidste fandtes og derved bliver klogere
  Kortlægning af potentielle samarbejdspartnere
  Projektet er et samarbejde under ledelse af Roskilde Bibliotekerne med blandt andre, Københavns Biblioteker, Vejle Biblioteker, Ballerup Bibliotek, Greve Bibliotek, Køge Bibliotekerne og Slagelse Bibliotekerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i de to år.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 47

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 140

  Udsat til møde den 30. marts.

  Økonomiudvalget, 30-03-2016, pkt. 165

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 88

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 89 Anlægsregnskab - Vibyhallen, tag

  Pkt. 89

  Anlægsregnskab - Vibyhallen, tag

  Sagsnr. 278352 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Vibyhallen, tag.
  Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 82.714 kr. i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav 18. dec. 2013 en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til et nyt tag på Vibyhallen. Der har været et samlet forbrug på 4.917.506 kr., der medfører et samlet mindreforbrug på 82.494 kr.

  Økonomi

  I 2015 har der været afsat et rådighedsbeløb på 1.351.000 kr. hvoraf der har været et forbrug på 1.268.286 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 82.714 kr., som er tilgået kassebeholdningen i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 48

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 141

  Udsat til møde den 30. marts.

  Økonomiudvalget, 30-03-2016, pkt. 166

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 89

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 90 Anlægsregnskab - Biblioteks- og Borgerservicesamarbejde

  Pkt. 90

  Anlægsregnskab - Biblioteks- og Borgerservicesamarbejde

  Sagsnr. 277835 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges et anlægsregnskab vedrørende Biblioteks- og Borgerservicesamarbejdet. Regnskabet udviser et forbrug svarende til bevillingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav 3.sept. 2014 en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til Biblioteks- og Borgerservicesamarbejde. Der har været et samlet forbrug på 3.000.000 kr. svarende til anlægsbevillingen.

  Økonomi

  Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-03-2016, pkt. 49

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 142

  Udsat til møde den 30. marts.

  Økonomiudvalget, 30-03-2016, pkt. 167

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 90

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 91 Anlægsregnskab - køb af Jernbanegade 21A, Roskilde

  Pkt. 91

  Anlægsregnskab - køb af Jernbanegade 21A, Roskilde

  Sagsnr. 278370 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for køb af ejendommen Jernbanegade 21A, Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 24. september 2014 en anlægsbevilling til købesum og købsomkostninger på 5.600.000 kr. til køb af ejendommen Jernbanegade 21A, Roskilde.
  Ejendommen er købt med overtagelse 1. september 2015 for en købesum på 5.500.000 kr.
  Øvrige salgsomkostninger beløber sig til 102.127 kr., hvilket medfører samlede udgifter for i alt 5.602.127 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede bevilling er der et merforbrug på 2.127 kr. Merforbruget er fragået kassebeholdningen i tidligere år.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 143

  Udsat til møde den 30. marts.

  Økonomiudvalget, 30-03-2016, pkt. 168

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 91

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 92 Anlægsregnskab - køb af Poppelgårdsvej 22, Roskilde

  Pkt. 92

  Anlægsregnskab - køb af Poppelgårdsvej 22, Roskilde

  Sagsnr. 278372 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for køb af ejendommen Poppelgårdsvej 22, Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 25. marts 2015 en anlægsbevilling til købesum og købsomkostninger på 4.530.000 kr. til køb af ejendommen Poppelgårdsvej 22, Roskilde.
  Ejendommen er købt med overtagelse 15. april 2015 for en købesum på 4.500.000 kr.
  Øvrige salgsomkostninger beløber sig til 37.075 kr., hvilket medfører samlede udgifter for i alt 4.537.075 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede bevilling er der et merforbrug på 7.075 kr., som er fragået kassebeholdningen i 2015.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 144

  Udsat til møde den 30. marts.

  Økonomiudvalget, 30-03-2016, pkt. 169

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 92

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 93 Anlægsregnskab - salg af 10 parcelhusgrunde på Ådalen, Trekroner

  Pkt. 93

  Anlægsregnskab - salg af 10 parcelhusgrunde på Ådalen, Trekroner

  Sagsnr. 278374 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af 10 parcelhusgrunde på Ådalen, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 2. september 2015 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 12.672.000 kr. og salgsudgift på 150.000 kr. til salg af 10 parcelhusgrunde på Ådalen, Trekroner.
  Alle grundene er solgt med overtagelsesdag 1. december 2015 for en samlet købesum på 14.475.711 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 174.153 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en nettomerindtægt på 1.779.558 kr., som er tilgået kassebeholdningen i tidligere år.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 145

  Udsat til møde den 30. marts.

  Økonomiudvalget, 30-03-2016, pkt. 170

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 93

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 94 Anlægsregnskab - salg af 21 parcelhusgrunde på Bækken, Trekroner

  Pkt. 94

  Anlægsregnskab - salg af 21 parcelhusgrunde på Bækken, Trekroner

  Sagsnr. 279436 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af 21 parcelhusgrunde på Bækken, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 24. september 2014 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 23.768.000 kr. og bevilling til udgift til tilslutningsbetalinger på 2.770.000 kr. til salg af 21 parcelhusgrunde på Bækken, Trekroner.
  Alle grunde er solgt, den seneste med overtagelse 15. marts 2015, for en samlet købesum på 25.693.781 kr. Salgsomkostninger og tilslutningsbetalinger beløber sig til 2.264.848 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en nettomerindtægt på 2.430.933 kr., som er tilgået kassebeholdningen i tidligere år.

  Økonomiudvalget, 16-03-2016, pkt. 146

  Udsat til møde den 30. marts.

  Økonomiudvalget, 30-03-2016, pkt. 171

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 94

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 95 Køb af areal(Lukket)

 • Pkt. 96 Anmodning fra Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B) og Birgit Pedersen (F) om at få optaget sag om forslag til byrådsbeslutning om overenskomst for nyt forsyningsselskab

  Pkt. 96

  Anmodning fra Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B) og Birgit Pedersen (F) om at få optaget sag om forslag til byrådsbeslutning om overenskomst for nyt forsyningsselskab

  Sagsnr. 280450 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B) og Birgit Pedersen (F) ønsker at få optaget sag om forslag til byrådsbeslutning om overenskomst for nyt forsyningsselskab.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B) og Birgit Pedersen (F) har anmodet om, at følgende optages på byrådets dagsorden:
  ”Forslag til byrådsbeslutning om OK for nyt forsyningsselskab
  Byrådets medlemmer modtog den 9.2.2016 en fornyet henvendelse fra tillidsrepræsentanterne i FORS og de involverede fagforbund. Henvendelsen handlede om samme problematik som en tilsvarende medarbejderhenvendelse af 29.10.2015, der gav anledning til en byrådsbeslutning den 25.11.2015. Beslutningen udgjorde en hensigtserklæring om, at endelig beslutning om af valg af overenskomst for FORS, skal udskydes til forårets generalforsamling.
  På baggrund af den fornyede henvendelse har vi spurgt ind til forholdene, og det fremgår, at på trods af Roskilde byråds førnævnte beslutning af 25.11.2015, har FORS’ bestyrelse særdeles målrettet arbejdet videre helt ensidigt mod en DI-overenskomst. F. eks. Har bestyrelsen flyttet selskabets første egentlige generalforsamling, der ellers var skitseret til starten af april, til i stedet at ligge i slutningen af maj, mens man samtidig har fremrykket ”tilpasningsforhandlinger til DI-OK” med de faglige organisationer.
  Der tegner sig således et billede af, at toget ER kørt, når generalforsamlingen afholdes.
  På denne baggrund foreslås det, at byrådet beslutter følgende:
  ”Byrådet ser med alvor på de oplysninger der fremgår af den fornyede medarbejderhenvendelse af 9.2.2016, denne gang underskrevet af samtlige involverede tillidsrepræsentanter fra alle tre kommuner i den ny fælles forsyning, FORS.
  På baggrund heraf finder byrådet anledning til at præcisere, at man fastholder hensigten med den beslutning byrådet traf om samme emne på byrådsmødet 25.11.2015. Altså at den endelige beslutning om af valg af overenskomst for FORS først træffes på FORS’ generalforsamling foråret 2016.
  Valg af en KL-overenskomst for selskabet, skal således både formelt og reelt være en valgmulighed, såfremt der på generalforsamlingen er flertal for det. ” ”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Byrådet, 30-03-2016, pkt. 96

  Ø's forslag blev sat til afstemning. For stemte 8, bestående af B, F, Ø og O. Imod stemte 22, bestående af A, C og V. Forslaget blev forkastet.
  Fraværende: Lars-Christian Brask og Daniel Prehn.