You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 30, 2017 - 17:00
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 169 Spørgetid

  Henvendelse_fra_Bodil_Skov_Jensen_og_Laurids_S._Lauridsen.pdf Henvendelse_fra_Naomi_Harbison-Hansen_og_Henrik_S._Hansen.pdf Henvendelse_fra_Anne_Marie_Hasselholm_Linander.pdf

  Pkt. 169

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Der er indkommet spørgsmål fra:
  - Bodil Skov Jensen og Laurids S. Lauridsen
  - Naomi Harbison-Hansen og Henrik S. Hansen
  - Anne Marie Hasselholm Linander
  Vedrørende pkt. 204 ”Ansøgning om opførelse af boligprojekt på Knud Den Stores Vej 33” som er på dagsordenen ved dagens møde i byrådet.
  Henvendelserne i deres fulde ordlyd er vedhæftet som bilag.

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 169

  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 170 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 170

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 170

  Der var udsendt to tillægsdagsordener.
  O stillede forslag om at pkt. 215 ikke optages på dagsordenen. For stemte 3, bestående af O. Imod stemte 27 bestående af A, B, F, Ø, O og V.
  Ø stillede forslag om at pkt. 205 sendes til Plan- og Teknikudvalget. Punktet fastholdes på dagsordenen.
  Pkt. 204 blev rykket frem som første punkt på dagsordenen.
  O stillede forslag om at pkt. 206 blev taget af dagsordenen. For at behandle sagen stemte 16, bestående af A, B, C og F. Imod stemte 15 bestående af Ø, O og V.
  Tuncay Yilmaz havde lovligt forfald. Anne-Dorte Nygaard var indkaldt som stedfortræder.
  Herefter blev dagsordenen godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz, Joy Mogensen deltog ikke i behandlingen af spørgsmålet om hvorvidt pkt. 206 skulle behandles. Henning Sørensen blev indkaldt som suppleant ved Joy Mogensens fravær.

 • Pkt. 171 Halvårsregnskab 2017

  Notat_til_halvaarsregnskab_2017.pdf

  Pkt. 171

  Halvårsregnskab 2017

  Sagsnr. 294708 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab og forventet årsregnskab 2017 fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet pr. 30. juni 2017 med tilhørende forventet årsregnskab godkendes og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr.

  1)Ved budgetvedtagelsen er det i ændring af likvide aktiver forudsat, at puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr. ikke anvendes.
  Halvårsregnskabet pr. 30.6.2017 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 68,6 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 27,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 96,1 mio. kr. Herudover er der et forventet merforbrug på anlæg på 3,9 mio. kr., samt en mindreindtægt på lån, afdrag og øvrige finansforskydninger på 87,2 mio. kr. Det forventede årsregnskab viser hermed en forværring af de likvide aktiver på 128,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Resultatet er en forbedring på 14,9 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.
  Forbedringen i resultatet skyldes primært mindreudgifter på anlæg og øget ejendomssalg. På trods af en samlet forbedring ses en forværring på 18,1 mio. kr. på serviceudgifter siden sidste budgetopfølgning. Forværringen i serviceudgifter skyldes hovedsageligt merudgifter under Skole- og Børneudvalget.
  Merudgifterne på driften (serviceudgifter) er i vid udstrækning finansieret af overførsler fra 2016-2017, men på børne- og ungeområdet er der et forventet merforbrug på 19,4 mio. kr. hvoraf 2,2 mio. kr. er finansieret af overførsler. Merforbruget vedrører især uledsagede flygtningebørn, stigning i antal børn med børnepsykiatriske diagnoser samt merudgifter til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). På baggrund af merforbruget har forvaltningen igangsat en udgiftsanalyse. Analysen skal pege på muligheder for at iværksætte nødvendige initiativer, der har en effekt på det forventede merforbrug i 2017 og frem.
  Resultat af budgetopfølgningen for de enkelte fagområder under Økonomiudvalget kan ses i bilag. Resultat af forventet årsregnskab 2017 uddybes i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 311

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 171

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 172 1. behandling af budget 2018-2021

  Opdateret_balancenotat_paa_baggrund_af_budgetforlig.pdf Budgetforlig.pdf Blokliste_-_budgetforlig_BFCVA.pdf Bloktekster_-_budgetforlig_BFCVA.pdf

  Pkt. 172

  1. behandling af budget 2018-2021

  Sagsnr. 293852 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget 2018-2021, som skal forelægges til to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.
  Ifølge den vedtagne tidsplan er 1. behandlingen i byrådet den 30. august 2017, mens 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget er den 4. oktober 2017 og i byrådet den 11. oktober 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. materialet til budget 2018-2021 til 1. behandlingen oversendes til byrådets behandling
  2. det drøftes, hvorvidt der skal indsendes ansøgning til den statslige pulje vedr. skattestigning
  3. fristen for fremsættelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 22. september

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget indledte drøftelserne om det samlede budget for 2018-2021 på mødet den 9. august, der efterfulgtes af augustseminar og politiske forhandlinger den 24./25. august 2017.
  Materialet til budget 2018-2021 findes i eDagsorden, ”Budget 2018-2021” og på hjemmesiden. Eventuelt yderligere materiale vil blive eftersendt til 1. behandlingen i Økonomiudvalget.
  Der er i aftale mellem KL og regeringen afsat 2 puljer på hhv. 200 og 450 mio. kr. til. skatteforhøjelser og skattenedsættelser. Senest den 1. september 2017 skal kommunerne tage stilling til, om der skal søges om fritagelse for sanktion i forbindelse med skattestigninger fra puljen vedrørende skatteforhøjelser, mens puljen vedrørende skattenedsættelser (som i år kun omfatter indkomstskatter) ikke skal søges.
  Som tidligere år gennemføres der i sensommeren en høringsproces. I år ligger høringen i brugerbestyrelser og MED-organisationen i perioden 1. september 2017 – 19. september 2017. Høringsmaterialet vil være tilgængeligt fra kommunes hjemmeside, og høringssvarene vil således foreligge inden Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017 og i byrådet den 11. oktober 2017.
  Der kan som tidligere år fremsættes politiske ændringsforslag til budgettet. Hvis fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet, foreslås det, at fristen fastsættes til 25. september 2017. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da sagen omhandler budgetlægningen for 2018-2021.

  Økonomiudvalget, 30-08-2017, pkt. 336

  Henrik Stougaard (Ø) stillede følgende ændringsforslag:
  ”1. behandlingen i ØU udsættes til 20.9., og 1. behandlingen i byrådet udsættes ligeledes til 20.9.
  På den måde vil der være en mere reel chance for at høringssvarene kan blive imødekommet, og der vil åbnes mulighed for at forhandlinger herom kan foregå åbent med inddragelse af alle partier.” For stemte O og Ø. Imod stemte A, B, F, C og V.
  Merete Dea Larsen stillede forslag om at såvel det tekniske budget samt budgetforliget og øvrige partiers forslag sendes i høring. For stemte O. Imod stemte, A B, F, C og V. Ø undlod at stemme.
  Der var fremsendt et forslag til samlet budget fra A, B, C, F, og V der foreslås sendt til byrådet. For stemte A, B, F, C, V. Imod stemte Ø og O.
  Henrik Stougaard har følgende protokolbemærkning: Enhedslisten har fra start deltaget aktivt i budgetforhandlingerne. Vores ønske har været, og er, at samle et flertal, som på baggrund af Roskilde Kommunes relativt gunstige økonomiske situation sikrer et socialt progressivt budget som er klimamæssigt bæredygtigt samt uden nedskæringer.
  Altså et budget der både neutraliserer forhåndsbesparelserne, område for område, fravælger alle de elementer af sparekataloget som går ud over serviceniveau eller medarbejdervilkår, samt efter trang medtager de mest nødvendige genopretninger og forbedringer. Sidstnævnte handler om forslag med tiltrængte forbedringer på de indsatsområder, vi fra enhedslisten længe har prioriteret højest: Beskæftigelses- og socialområdet, Børneområdet, Folkeskolen bredt - inklusive SFO og klubber, samt Klima- og Miljøområdet.
  Med den aftale om budgetforlig der blev indgået 25.-26. august, må vi desværre konstatere at det ikke er lykkedes at samle flertal for et sådant forslag. Derfor fremlægger Enhedslisten et selvstændigt budgetforslag i overensstemmelse med de beskrevne principper.
  Her i forbindelse med 1. behandling præsenterer vi forslaget som en skitse i tekst-form, der giver et retvisende overblik. Samlet set holder vores forslag sig inden for den samme overordnede ramme som budgetforliget. Bundlinjen er den samme.
  Den samlede liste over vores blokforslag, mangler at lidt talmæssig synkronisering ift. flertalsbudgettets endelige regneark (først modtaget i endelig form d.d.).
  Vi vil udsende vores afstemte blokliste til de høringsparter vi har mailadresser på. - og ellers kan man rekvirere den via byrådsgruppen.
  I god tid inden budgettets 2. behandling vil enhedslistens budgetforslag naturligvis blive behørigt formuleret i form af en række formelle ændringsforslag.
  Konkrete nye enkeltforslag som enhedslisten bragte med til budgetforhandlingerne Beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet:
  - Småjobs målrettet kontanthjælpsmodtagere der rammes af 225 timers reglen.
  - Flere sagsbehandlere på beskæftigelses- og socialområdet.
  - Innovationspulje på social- og beskæftigelsesområdet.
  - Pulje til socialøkonomisk strategi.
  - Slagterigrunden som ’Zebra.
  - Særlig indsats ift. unge flygtninge-indvandrere i alderen 15-29 år.
  - Opnormeringer i ældreplejen.
  Tværgående / økonomiudvalget:
  - Flere Billige boliger til udsatte grupper.
  - Styrkelse af borgerrådgiverfunktionen.
  - Forhøjelse af dækningsafgiften: 4,0 stigende til 14,5 mio. kr. i yderligere årlig indtægt.
  - Afskaffelse af puljen til elitesport: 2 mio. kr. i besparelse årligt.
  - Allerede kendt indtægt pga. ”regerinsbestemt tvangs-salg” af aktier: 10 mio. kr. i ekstra
  - indtægt.
  - Grundsalgs-indtægt forhøjes til ca. 80 % af erfaringstal.
  Klima og miljø området:
  - Investering i vindenergi i Roskilde: Anlægsinvestering.
  - Pulje til upcyckling.
  - Fremme af biodiversiteten i Roskilde Kommune.
  - Forsøg med affaldssortering i det offentlige rum.
  - Bæredygtig Transport / elektrificering af kommunens vognpark.
  - Cyklisme-fremme.
  - Forsøg med gratis busser.
  - Grøn lokal-planlægning.
  Skole- og Børne- området:
  - Folkeskolen: ”Sikring af mere ensartet inklusionsindsats/undervisningskvalitet og arbejdsbelastning”.
  Gennemførelse vil gøre det teknisk/økonomisk muligt at tilbyde Roskilde Lærerforening ny forhandlinger om indgåelse af en egentlig lokalaftale.
  - Tilbagerulning af SFO takststigningerne pr. 1.8.2017.
  - Reel SFO-tid til børnene
  - Indførelse af egentlige socialt begrundede ekstranormeringer på dagpasningsområdet.
  - Genindførelse af en årlig hovedrengøring på skolerne i slutningen af sommerferien.
  - Løft af individuel efteruddannelse, pædagogisk personale. Herunder midler til pædagogisk assitentuddannelse.
  Ad 2 "at": der ansøges ikke om skattestigninger, for stemte A, B, C, F, V og O. Imod stemte Ø.
  ad 3 "at": fristen sættes til den 25. september 2017

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 172

  Ad 1. ”at”: Henrik Stougaard (Ø) stillede følgende ændringsforslag:
  ”1. behandlingen i ØU udsættes til 20.9., og 1. behandlingen i byrådet udsættes ligeledes til 20.9.
  På den måde vil der være en mere reel chance for at høringssvarene kan blive imødekommet, og der vil åbnes mulighed for at forhandlinger herom kan foregå åbent med inddragelse af alle partier.” For stemte O og Ø. Imod stemte A, B, F, C og V.
  O stillede forslag om at såvel det tekniske budget samt budgetforliget og øvrige partiers forslag sendes i høring. For stemte O. Imod stemte, A, B, F, C og V. Ø undlod at stemme.
  Der var fremsendt et forslag til samlet budget fra A, B, C, F, og V, der foreslås sendt i høring og videre til byrådets 2. behandling. For stemte A, B, F, C, V. Imod stemte Ø og O.
  Henrik Stougaard har følgende protokolbemærkning: Enhedslisten har fra start deltaget aktivt i budgetforhandlingerne. Vores ønske har været, og er, at samle et flertal, som på baggrund af Roskilde Kommunes relativt gunstige økonomiske situation sikrer et socialt progressivt budget som er klimamæssigt bæredygtigt samt uden nedskæringer.
  Altså et budget der både neutraliserer forhåndsbesparelserne, område for område, fravælger alle de elementer af sparekataloget som går ud over serviceniveau eller medarbejdervilkår, samt efter trang medtager de mest nødvendige genopretninger og forbedringer. Sidstnævnte handler om forslag med tiltrængte forbedringer på de indsatsområder, vi fra enhedslisten længe har prioriteret højest: Beskæftigelses- og socialområdet, Børneområdet, Folkeskolen bredt - inklusive SFO og klubber, samt Klima- og Miljøområdet.
  Med den aftale om budgetforlig der blev indgået 25.-26. august, må vi desværre konstatere at det ikke er lykkedes at samle flertal for et sådant forslag. Derfor fremlægger Enhedslisten et selvstændigt budgetforslag i overensstemmelse med de beskrevne principper.
  Her i forbindelse med 1. behandling præsenterer vi forslaget som en skitse i tekst-form, der giver et retvisende overblik. Samlet set holder vores forslag sig inden for den samme overordnede ramme som budgetforliget. Bundlinjen er den samme.
  Den samlede liste over vores blokforslag, mangler at lidt talmæssig synkronisering ift. flertalsbudgettets endelige regneark (først modtaget i endelig form d.d.).
  Vi vil udsende vores afstemte blokliste til de høringsparter vi har mailadresser på. - og ellers kan man rekvirere den via byrådsgruppen.
  I god tid inden budgettets 2. behandling vil enhedslistens budgetforslag naturligvis blive behørigt formuleret i form af en række formelle ændringsforslag.
  Konkrete nye enkeltforslag som enhedslisten bragte med til budgetforhandlingerne Beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet:
  - Småjobs målrettet kontanthjælpsmodtagere der rammes af 225 timers reglen.
  - Flere sagsbehandlere på beskæftigelses- og socialområdet.
  - Innovationspulje på social- og beskæftigelsesområdet.
  - Pulje til socialøkonomisk strategi.
  - Slagterigrunden som ’Zebra.
  - Særlig indsats ift. unge flygtninge-indvandrere i alderen 15-29 år.
  - Opnormeringer i ældreplejen.
  Tværgående / økonomiudvalget:
  - Flere Billige boliger til udsatte grupper.
  - Styrkelse af borgerrådgiverfunktionen.
  - Forhøjelse af dækningsafgiften: 4,0 stigende til 14,5 mio. kr. i yderligere årlig indtægt.
  - Afskaffelse af puljen til elitesport: 2 mio. kr. i besparelse årligt.
  - Allerede kendt indtægt pga. ”regerinsbestemt tvangs-salg” af aktier: 10 mio. kr. i ekstra
  - indtægt.
  - Grundsalgs-indtægt forhøjes til ca. 80 % af erfaringstal.
  Klima og miljø området:
  - Investering i vindenergi i Roskilde: Anlægsinvestering.
  - Pulje til upcyckling.
  - Fremme af biodiversiteten i Roskilde Kommune.
  - Forsøg med affaldssortering i det offentlige rum.
  - Bæredygtig Transport / elektrificering af kommunens vognpark.
  - Cyklisme-fremme.
  - Forsøg med gratis busser.
  - Grøn lokal-planlægning.
  Skole- og Børne- området:
  - Folkeskolen: ”Sikring af mere ensartet inklusionsindsats/undervisningskvalitet og arbejdsbelastning”.
  Gennemførelse vil gøre det teknisk/økonomisk muligt at tilbyde Roskilde Lærerforening ny forhandlinger om indgåelse af en egentlig lokalaftale.
  - Tilbagerulning af SFO takststigningerne pr. 1.8.2017.
  - Reel SFO-tid til børnene
  - Indførelse af egentlige socialt begrundede ekstranormeringer på dagpasningsområdet.
  - Genindførelse af en årlig hovedrengøring på skolerne i slutningen af sommerferien.
  - Løft af individuel efteruddannelse, pædagogisk personale. Herunder midler til pædagogisk assitentuddannelse.
  Ad 2 "at": der ansøges ikke om skattestigninger, for stemte A, B, C, F, V og O. Imod stemte Ø.
  Ad 3 "at": Godkendt.
  Herefter sendes budgetforligets forslag til budgettet i høring og til 2. behandling i byrådet.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 173 Skatter. tilskud og udligning - Midtvejsregulering 2017

  Notat_til_midtvejsregulering.pdf

  Pkt. 173

  Skatter, tilskud og udligning m.v.- Midtvejsregulering 2017

  Sagsnr. 295241 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder de økonomiske konsekvenser som følge af midtvejsregulering af statens bloktilskud for 2017 m.v. samt effekten af KL´s seneste lønskøn, der gør at lønudviklingen i 2017 nu ligger lavere end ved budgetlægningen for 2017. Effekten på kassebeholdningen er en forøgelse på 22,7 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der til midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning mv. meddeles en nettoindtægtsbevilling på 15,5 mio. kr.
  2. der til den lavere lønudvikling gennemføres en reduktion af lønbudgettet med 7,2 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem staten og kommunerne for det kommende budgetår foretages en endelig fastsættelse af statens bloktilskud for indeværende år. Midtvejsreguleringen omfatter de budgetgaranterede områder, der for 2017 er reguleret i forhold til lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer. Endvidere indgår regulering af beskæftigelsestilskuddet samt skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft.
  For Roskilde Kommune betyder midtvejsreguleringen en nettoreduktion af statstilskuddet på 9,7 mio. kr. Der var budgetteret med en udgift på 8,9 mio. kr. vedr. regulering af skattenedslag, så netto betyder den endelige midtvejsregulering en merudgift på 0,8 mio. kr.
  Udover midtvejsreguleringen tilrettes budget 2017 med en merindtægt på 1,4 mio. kr. vedr. dødsbobeskatning, en merindtægt på 1,2 mio. kr. som følge af tilskud i forbindelse med ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse samt en merindtægt på 5,5 mio. kr. vedrørende tilbageførsel af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ud over regionalt indtægtsloft for 2016.
  Endvidere er der under den kommunale momsrefusionsordning i 2017 afsluttet en momsscreenings-analyse i Roskilde Kommune udført af BDO på udvalgte områder tilbage fra 2010. Gennemgangen har givet et nettoprovenue på 8,2 mio. kr., som tilføres kommunen via den månedlige afregning af skat, tilskud og udligning.
  I forbindelse med budgetlægningen for 2018 er der fra KL´s side meldt endelige og lavere lønskøn ud fra 2016 – 2017, hvilket har konsekvenser for det forventede forbrug i budget 2017. KL anbefaler, at budgetterne reduceres tilsvarende.
  Reduktionen for lønarterne svarer til en reduktion af budget 2017 på 7,2 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen medfører netto en forøgelse af kassebeholdningen på 22,7 mio. kr. i 2017.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 312

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 173

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 174 Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S

  Pkt. 174

  Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S

  Sagsnr. 78141 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S til delvis finansiering af anlægsbudget for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der meddeles kommunegaranti på 40 mio. kr. til FORS Varme Roskilde A/S, og
  2. der meddeles kommunegaranti på 25 mio. kr. til FORS Spildevand Roskilde A/S

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Selskaberne FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S indgår i forsyningskoncernen FORS som særskilte aktieselskaber og med adskilt økonomi.
  Garantistillelse vil derfor stadig ske af Roskilde Kommune for anlægsinvesteringer i Roskilde Kommune.
  Roskilde Kommune kan ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for FORS at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.
  FORS Varme Roskilde A/S har et bruttoanlægsbudget på 54,7 mio. kr. i 2017, som delvist forudsættes finansieret med en låneoptagelse på 40,0 mio. kr. (Vedr. udbygning af ledningsnet, gaskonvertering, målersystem og renoveringer).
  FORS Spildevand Roskilde A/S har et bruttoanlægsbudget på 90,0 mio. kr. i 2017, som forudsættes delvis finansieret med en låneoptagelse på 25,0 mio. kr. (Vedr. renseanlæg, ledningsrenoveringer og byggemodning).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Såfremt garantien udnyttes fuldt ud, vil den dog give en årlig merindtægt i garantiprovision svarende til 0,5 pct. af lånebeløbet, dvs. max. 325.000 kr. Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

  Økonomiudvalget, 09-08-2017, pkt. 271

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 174

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 175 Budget for Østsjællands Beredskab 2018 -2021

  OeB_forslag_til_budget_2018_-_2021.pdf OeB_2018_takster.pdf OeB_2018_budgetudvidelser_og_besparelser.pdf

  Pkt. 175

  Budget for Østsjællands Beredskab 2018 -2021

  Sagsnr. 280692 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Budget 2018-2021 for Østsjællands Beredskab er godkendt i den fælles beredskabskommission. Det skal efterfølgende forelægges til godkendelse i interessentkommunernes byråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Forslag til budget 2018-2021 godkendes, og
  2. Kommunernes bidrag anvendes som fordelingsnøgle for budgettet

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beredskabskommissionen har haft forslag til budget 2018-2021 på møde den 10. maj 2017, og budgetforslaget fremsendes nu til interessentkommunernes byråd, som skal tage stilling hertil senest 1. oktober 2017.
  Forslaget viser et likviditetsmæssigt overskud på 9,8 mio. kr. i 2018, hvilket er en forbedring på 1,5 mio. kr. i forhold til overslagsår 2018 i budget 2017 (2018-pl).
  Efter planlagte hensættelser er resultatet et mindreforbrug på 4,9 mio. kr.
  I henhold til § 4 stk. 1 i vedtægterne for fællesskabet skal alle udgifter fordeles efter fordelingsnøgler, som fastsættes i budgettet. Det foreslås, at kommunernes bidrag anvendes som fordelingsnøgle. På sigt skal fællesskabets udgifter fordeles ensartet i forhold til indbyggertal, jf. vedtægternes § 4 stk. 2.
  Der indgår i budgettet fortsat en forventet besparelse på Falckkontrakter på 5,0 mio. kr. Det vil i løbet af foråret blive afgjort, hvorvidt den forventede besparelse kan indfries. Såfremt de indkomne tilbud ikke indfrier den forventede besparelse, skal besparelsen findes i andre tiltag.
  Der er til budgettet udarbejdet et besparelseskatalog med forslag til andre mulige besparelser. Kataloget indeholder også en række forslag til budgetudvidelser. Beredskabskommissionen besluttede på møde d. 10.5.2017, at stillingtagen til de fremlagte forslag udskydes, til de økonomiske konsekvenser af udbud af brandkontrakter er kendte.
  Et uddybende notat er bilagt sagen.

  Økonomi

  Budgettet for Østsjællands Beredskab har ingen budgetmæssige virkninger i 2017 og er indarbejdet i kommunens foreløbige budget for 2018.
  Budgettet viser en forbedring af selskabets likvide beholdning på 9,8 mio. kr. i 2018.
  Baseret på det forventede resultat i 2016, 2017 og 2018 forventes selskabets likvide beholdning pr. 31.12.2018 at udgøre 16,1 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 09-08-2017, pkt. 272

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 175

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende og mener at beredskabet skal hjemtages til Roskilde Kommune.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 176 Nye almene familieboliger i Trekroner, skema A afdeling Folden

  Pkt. 176

  Nye almene familieboliger, afdeling Folden - skema A

  Sagsnr. 294340 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Sag vedr. opførelse af 56 nye almene familieboliger i Trekroner, afdeling Folden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A til opførelse af 56 nye almene familieboliger i Trekroner, afdeling Folden med en samlet anskaffelsessum på 117,131 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 11,713 mio. kr. godkendes
  3. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på 2,420 mio. kr.
  4. kommunal garanti på 70 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 72,153 mio. kr. godkendes,
  5. foreløbig årlig leje på 1.051 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes
  6. forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om fleksibel udlejning, således at kommunen får anvisning til 17 små billige boliger, og
  7. etablering af 2 inklusionsboliger med plads til 6 beboere anbefales i ansøgning til Trafik, Bolig og Byggestyrelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 11. maj 2016 at indgå aftale med KAB om gennemførelse af boligprojekt i Trekroner med 50 almene familieboliger, hvoraf mindst 1/3 af dem skal være små billige boliger til en husleje på max 3.500 kr. pr. md. inkl. forbrug.
  Der foreligger nu ansøgning fra KAB på vegne af Høje-Taastrup Boligselskab om godkendelse af skema A for 56 almene boliger efter KAB´s forsøgs-koncept AlmenBolig+. 17 boliger opføres som små familieboliger på 1-2 værelser på 31 m2 til en husleje på 3.390 kr. pr. md. inkl. forbrug. I øvrigt opføres 8 tre-værelsesboliger, mens resten er fire-værelsesboliger eller derover, hvoraf 2 er inklusions-boliger med plads til i alt 6 beboere. Projektet opføres som rækkehuse og efter energiramme 2020.
  Samlet anskaffelsessum udgør 117,131 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 11,713 mio. kr. Byggeriet indeholder forslag om 17 små boliger, således at der ydes tilskud fra puljen til små billige boliger på 2,420 mio. kr. Kommunens samledes udgift til grundkapitalindskud udgør således 9,293 mio. kr.
  Huslejen for afdelingen er anslået til at udgøre gennemsnitligt 1.051 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrug.
  Kommunen får som udgangspunkt anvisningsret til 34 boliger i afdelingen, som følge af at der ydes tilskud til disse boliger fra den statslige pulje. Forvaltningen indstiller imidlertid, at der indgås en aftale om fleksibel udlejning med boligselskabet, således at kommunen alene får anvisning til de 17 små billige boliger, navnlig af hensyn til en afbalanceret boligsocial sammensætning i afdelingen. Det indstilles, at forvaltningen får bemyndigelse til at indgå en sådan aftale med boligselskabet.
  Projektet indeholder 2 inklusions-boliger med plads til i alt 6 beboere, hvortil kommunen får fuld anvisningsret. Det anbefales, at forvaltningen i samarbejde med KAB bemyndiges til at udarbejde og fremsende ansøgning til Trafik, Bolig og Byggestyrelsens pulje til inklusionsboliger. Ansøgningsfrist er den 15. september 2017. Evt. ændrede økonomiske konsekvenser vil blive forelagt i en senere sag.
  Sag vedr. bevilling til kommunens grundsalg behandles som andet punkt på dagsordenen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Kommunens grundkapitalindskud udgør 11,173 mio. kr. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra den statslige pulje til små billige boliger på 2,420 mio. kr. Puljen udgør herefter 4,819 mio. kr. Kommunens samledes udgift til grundkapitalindskud udgør således 9,293 mio. kr., der finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.
  Kommunen skal yde 70 % kommunal garanti for realkreditlånet, svarende til en skønnet garantistillelse på 72,153 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 09-08-2017, pkt. 274

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 176

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 177 Musicon Advisory Board i den kommende Byrådsperiode

  Pkt. 177

  Musicon Advisory Board i den kommende Byrådsperiode

  Sagsnr. 283288 Byrådsmøde Åbent punkt

  Resume

  I denne periode har Musicon Advisory Board bestået af 5 eksterne medlemmer, 3 repræsentanter fra byrådet, herunder borgmesteren, kommunaldirektøren og direktøren for By, Miljø og Kultur. Det indstilles, at antallet af eksterne medlemmer nedbringes til 3 medlemmer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Musicon Advsiory Board i den kommende Byrådsperiode kommer til at bestå af:
  - 3 repræsentanter fra byrådet, herunder borgmesteren,
  - Mette Lis Andersen, bestyrelsesformand og direktør
  - Boris Brorman Jensen, arkitekt og konsulent
  - Signe Lopdrup, adm. direktør for Roskilde Festival
  - Kommunaldirektøren
  - Direktøren for By, Miljø og Kultur

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 25. februar 2015 at nedlægge Musiconudvalget som §17, stk. 4 udvalg og erstatte det med en ny samarbejdsstruktur – herunder etablering af et Advisory Board.
  Musicons sekretariat mødes to gange om året med advisory board, hvor hvert medlem hver især har specifikke kompetenceområder, der kan styrke den proces, som Musicon er midt i.
  Advisor Board har indtil nu bestået af 3 repræsentanter for byrådet, herunder borgmesteren, 5 eksterne medlemmer samt Kommunaldirektøren og Direktøren for by, kultur og miljø i møderne.
  På baggrund af erfaringerne siden 2015 indstiller forvaltningen, at antallet af eksterne medlemmer nedbringes fra 5 til 3 medlemmer, bl.a. henset til det stade som Musicon er på i dag, og for at sikre at de kommende års realisering af Musicon sker med afsæt i bl.a. kommunens musikbystrategi og for at medvirke til at koordinere projekter og initiativer, der styrker Musicons profil både som eventsted for midlertidige aktiviteter og som sted for byggeri, der tiltrækker lokal, national og international opmærksomhed.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 09-08-2017, pkt. 275

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 177

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 178 Udpegning af medlem til ZBC's bestyrelse

  Pkt. 178

  Udpegning af medlem til ZBC's bestyrelse

  Sagsnr. 272862 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der skal udpeges en kommunal repræsentant til bestyrelsen for ZBC for perioden fra 1. juli 2017 til 30. april 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune, udpeges som kommunernes repræsentant til bestyrelsen for ZBC.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der skal som følge af fusionen mellem Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse SOSU Sjælland og Zealand Business College, ZBC udpeges en ny bestyrelse for den fusionerede institution med en funktionsperiode fra 1. juli 2017 til den 30. april 2018.
  Kommunalbestyrelserne i Roskilde, Næstved, Vordingborg, Ringsted, Sorø, Faxe og Holbæk kommuner skal i forening udpege et medlem til bestyrelsen. Det udpegede medlem skal være medlem af en af de nævnte kommunalbestyrelser.
  Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune, som i dag er medlem af ZBC’s bestyrelse, er indstillet på at fortsætte.
  Bestyrelsesperioden udløber den 30. april 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 09-08-2017, pkt. 276

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 178

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 179 Godkendelse af Rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  Rammeaftale_2018_og_2019_til_behandling_i_kommunerne_juni_2017.pdf

  Pkt. 179

  Godkendelse af Rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  Sagsnr. 230965 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal senest 15. oktober 2017 indgå en rammeaftale for 2018-19 på det specialiserede social- og undervisningsområde.
  KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 12. juni 2017 og anbefaler, at den godkendes i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.
  Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget vedrørende udviklingsstrategiens social- og specialundervisningstilbud til børn og unge, herunder lands- og landsdeldækkende tilbud og sikrede afdelinger, samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende udviklingsstrategiens forhold for voksne. Begge udvalg behandler også Styringsaftalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Rammeaftale 2018-19 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  KKR Sjælland iværksatte en ny proces for Rammeaftale 2018 med tidlig politisk inddragelse og inddragelse af brugere og faglige medarbejdere. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har deltaget.

  I processen er fremkommet ønske om en to-årig aftale med midtvejsstatus efter et år. Det ligger i god tråd med den netop indgåede økonomiaftale ml. Regeringen og KL med forenkling af rammeaftalekonceptet.

  Mål for Rammeaftale 2018-19: ”Målet er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv får brug for en social indsats fra en kommune”.

  Fokusområder

  Processen har skabt et klart billede af følgende fokusområder for 2018 og 2019:
  - Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende
  - Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
  - Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
  - Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt
  - Vidensdeling om styring
  - Styringsdata og information
  - Stigende behov for støtte.

  Behov for tilbud

  Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man vil være særlig opmærksom på i Rammeaftalen 2018-19. Det gælder bl.a. en stigende efterspørgsel efter pladser på herberg og forsorgshjem og rekruttering af plejefamilier.

  Styringsaftalen

  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. KKR Sjælland anbefaler ingen bestemt takstreduktion i 2018-19, men opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.
  På hjemmesiden: http://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx findes en række bilag til aftalen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 108

  Godkendt.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 93

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 295

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 179

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 180 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste

  Ankestyrelsens_praksisundersoegelse.pdf Bilagsdokument_til_praksisundersoegelsen.pdf

  Pkt. 180

  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste

  Sagsnr. 294096 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Ankestyrelsen har offentliggjort en praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste i juni 2017. Roskilde Kommune har deltaget i undersøgelsen, og derfor skal rapporten behandles af kommunalbestyrelsen, jf. retssikkerhedslovens § 79a.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Ankestyrelsens anbefalinger tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ankrestyrelsen har i 2016 gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes udmåling og beregning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i serviceloven. I undersøgelsen har der været fokus på, om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med regler og praksis, og om sagernes oplysningsgrundlag er tilstrækkeligt. Der indgår 10 kommuner i undersøgelsen, og 94 afgørelser. Roskilde Kommune har deltaget med 10 sager, hvoraf 5 sager handler om nye bevillinger og 5 sager er opfølgninger på løbende bevillinger.
  Ankestyrelsen konkluderer, at i 39%, af de i alt 94 sager, er kommunernes afgørelser i overensstemmelse med reglerne. I 55% af sagerne er der ikke tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste er opfyldt. Det er fx oplysninger fra læge, skole/daginstitution og oplysninger om forældrenes arbejdsforhold, der mangler.
  Ankestyrelsen anbefaler på baggrund af undersøgelsen, at:
  - kommunerne skal have fokus på oplysningsgrundlaget
  - der skal ske en konkret vurdering i den enkelte sag
  - relevante kriterier skal inddrages
  - der skal træffes afgørelser om beregningsgrundlaget
  - der skal være klarhed i afgørelserne
  For Roskilde Kommunes sager konkluderer Ankestyrelsen, at i 50% af sagerne er afgørelsen i overensstemmelse med reglerne. I 1 sag ville afgørelsen blive ændret, hvis det havde været en klagesag, og 4 sager ville blive hjemvist, hvis det havde været en klagesag. I disse 4 sager fra Roskilde Kommune mangler der oplysninger som fx tilstrækkelige oplysninger fra læger eller skole/daginstitution, herunder at oplysningerne ikke er fyldestgørende til at belyse behovet for tabt arbejdsfortjeneste.
  Praksisundersøgelsen betyder følgende ændringer i praksis i Roskilde Kommune:
  - Der skal anmodes om flere og mere beskrivende statusudtalelser fra institutioner og skoler
  - Der skal genfremsendes anmodninger om konkrete oplysninger til læder/sygehuse, når de fremsender generelle oplysninger
  - Udmåling og beregning af tabt arbejdsfortjeneste er ændret, så borgeren modtager en samlet afgørelse om timemæssig kompensation og økonomisk beregning heraf
  - Skabelonen for afgørelser revideres, så der er endnu mere fokus på at alle principper og begrundelser inddrages i afgørelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 90

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 296

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 180

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 181 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. satspuljemidler til projektet ”Flere skal med”

  Pkt. 181

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. satspuljemidler til projektet ”Flere skal med”

  Sagsnr. 291520 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt et tilskud på 2.975.000 kr. fra satspuljen ”Flere skal med”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 892.000 i 2017, 1.190.000 i 2018 og 893.000 i 2019, samt en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  For at understøtte at flest mulige langtidsledige kontanthjælpsmodtagere opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet, har satspuljepartierne afsat 262,5 mio. kr. for perioden 2017-2019 til initiativet ”Flere skal med”.
  Forvaltningen har ansøgt om midler på baggrund af beskæftigelses- og socialudvalgets godkendelse og har fået tilsagn om et tilskud på 2.975.000 kr. til at gennemføre projektet, som starter i august 2017.
  Midlerne skal primært bruges til ansættelse af én projektleder og to jobrådgivere, der skal arbejde målrettet med virksomhedsrettede forløb til de langtidsledige borgere.

  Målgruppe

  Målgruppen for puljen er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst 5 sammenhængende år i kontanthjælpssystemet efter afsluttet integrationsprogram.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Der gives en indtægtsbevilling på 892.000 i 2017, 1.190.000 i 2018 og 893.000 i 2019, samt en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet, svarende til det tilsagn som er modtaget.
  Tilsagn om tilskud fra bevillingerne i 2018 og 2019 gives fra STAR med forbehold for, at finanslovene vedtages med de forventede beløb. Udbetaling af tilskuddet er betinget af opfyldelse af en række aktivitetskrav jf. nedenstående.
  - Første rate på 30 pct. af kommunens bevilling kan udbetales, når kommunen får tilsagn og har indsendt revisorerklæring.
  - Anden rate på 40 pct. af kommunens bevilling udbetales, når kommunen kan dokumentere, at hele bruttomålgruppen er visiteret. Midlerne kan dog tidligst udbetales fra januar 2018, dvs. efter vedtagelse af finansloven 2018.
  - Tredje rate 30 pct. af kommunens bevilling kan udbetales, når kommunen har haft minimum 40 pct. af indsatsgruppen i virksomhedsrettet indsats/ordinære timer over en periode på 3 måneder. Midlerne kan dog tidligst udbetales fra januar 2019, dvs. efter vedtagelse af finansloven 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 103

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 297

  Anbefales

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 181

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 182 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. renovering af produktionskøkkener på tre plejecentre

  Pkt. 182

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. renovering af produktionskøkkener på tre plejecentre

  Sagsnr. 290362 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 1,295 mio. kr. til renovering af ældre produktionskøkkener på tre plejecentre.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1,295 mio. kr. i 2017 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet havde i maj 2017 genopslag af puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Genopslag af puljen skyldes, at der fortsat var midler tilbage i puljen. I det første opslag af puljen modtog Roskilde Kommune den 1. maj 2017 i alt 2,673 mio. kr. i støtte fra puljen til oprettelse af produktionskøkkenet på plejecenter Kastanjehaven.
  I den følgende ansøgningsrunde har Roskilde Kommune den 31. maj 2017 modtaget i alt 1,295 mio. kr. til renovering og indkøb af nyt udstyr til tre ældre lokale produktionskøkkener. Disse er placeret på henholdsvis plejecenter Astersvej, plejecenter Bernadottegården og plejecenter Toftehøjen.
  Det overordnede mål med renoveringen er, at de tre produktionskøkkener også fremadrettet kan lave mad, som er produceret lokalt og i omgivelser, som er mere tidssvarende. Det er ligeledes hensigten, at renoveringen medfører, at køkkenerne bliver mere tilgængelige for beboerne.
  Det samlede budget for renoveringen er på i alt 1,730 mio. kr. Der er fra ministeriet krav om minimum 25 % egenfinansiering. Egenfinansieringen i projektet udgør i alt 435.000 kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 8. juni 2017, at egenfinansieringen dækkes af ikke disponerede midler fra ældremilliarden fra 2016.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2017 fået bevilget 1,295 mio. kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 112

  Anbefales.
  Udvalget ønsker at præcisere i sagsfremstillingen, at der med renovering af produktionskøkkenerne ikke er tale om, at beboerne deltager i madlavningen i produktionskøkkenerne. Der henvises til sætningen i sagsfremstillingen "Det er ligeledes hensigten, at renoveringen medfører, at køkkenerne bliver mere tilgængelige for beboerne". Renoveringen skal bl.a. forbedre mulighederne i produktionskøkkenerne til at uddelegere opgaver til de decentrale anretterkøkkener, hvor beboerne kan inddrages i mindre madlavningsopgaver.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 298

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 182

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 183 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projekt det kulinariske kørekort

  Pkt. 183

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projekt det kulinariske kørekort

  Sagsnr. 293729 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 906.707 kr. til gennemførelse af projekt, som skal forbedre hjemmeboende borgeres oplevelse af måltidet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 235.007 kr. i 2017, 486.693 kr. i 2018 og 185.007 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet har på baggrund af 46 ansøgninger valgt 6 projekter, som skal bidrage til en bedre måltidsoplevelse og ernæringstilstand hos ældre borgere, der modtager madservice i eget hjem. Sundheds- og Ældreministeriet har tildelt Roskilde Kommune, i samarbejde med Madkulturen og madleverandøren Det Danske Madhus, i alt 906.707 kr. til at gennemføre projektet ”Det kulinariske kørekort”. Projektet gennemføres i perioden fra 2017 til 2019. Roskilde Kommune er projektleder på projektet.
  Fra maden produceres til den indtages af borgeren i eget hjem, er der specielt et område, hvor måltidsoplevelsen kan styrkes via nye tiltag. Dette er i selve leveringen af maden til borgeren. Chaufførerne som leverer maden ud, samt plejepersonalet, er de sidste personer som borgeren ser inden måltid nydes. I projektet er det derfor hensigten at løfte chaufførerne, der bringer maden, samt plejepersonalets kompetencer og viden i forhold til at præsentere og anrette måltidet for den enkelte borger. En god anretning af maden vurderes at have stor betydning for oplevelsen og indtagelsen af måltidet. Roskilde Kommune har gjort lignende erfaringer på plejecentrene, hvor der via værdighedsmidlerne er ansat måltidsværter.
  Med det kulinariske kørekort er det hensigten, at der skabes en ny fælles forståelse af det gode måltid både blandt de hjemmeboende borgere, chaufførerne, plejepersonale, pårørende og madproducent. Det er ligeledes målet, at borgeren oplever en markant bedre oplevelse af måltidet når der sættes ekstra fokus på præsentation og anretning af måltidet.
  Projektet skal ses i forlængelse af de tiltag, der i forvejen er gennemført i Roskilde Kommune de seneste år for at højne ernæringsindsatsen, herunder ansættelse af flere ernæringsterapeuter.
  Med projektet er der en samlet egenfinansiering på i alt 146.625 kr. således, at det samlede budget udgør 1.053.332 kr. Roskilde Kommunes andel af egenfinansieringen udgør 62.400 kr. som findes indenfor den eksisterende ramme. Det resterende beløb til egenfinansiering kommer fra Det Danske Madhus og Madkulturen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Roskilde Kommune har fået bevilget 235.007 kr. i 2017, 486.693 kr. i 2018 og 185.007 kr. i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 113

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 299

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 183

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 184 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projekt: Er du sund og rask? Et partnerskab mellem FOA Roskilde og Roskilde Kommune

  Pkt. 184

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projekt Er du sund og rask? Et partnerskab mellem FOA Roskilde og Roskilde Kommune

  Sagsnr. 293465 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 2,1 mio. kr. fra puljen Sundhedstjek: Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 500.000 i 2017, 900.000 i 2018 og 700.000 i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen udmeldte 31. januar 2017 en ansøgningspulje på 27 mio. kr. til styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud.
  Formålet med puljen er at afprøve metoder, der skal styrke den målrettede rekruttering til kommunale sundhedstilbud gennem systematiske sundhedstjek. Målgruppen for indsatsen er borgere i alderen 40-60 år, som har særlig risiko for at udvikle muskel-skelet lidelser, KOL, diabetes, hjertekarsygdomme.
  Puljen kunne søges af kommuner i partnerskaber med private organisationer eller foreninger, for eksempel fagbevægelse eller pensionskasser, om at styrke rekrutteringen til kommunale sundhedstilbud.
  Forvaltningen har i partnerskab med FOA Roskilde indsendt puljeansøgning og er blevet tildelt 2,1 mio. kr.
  De væsentligste indsatser i projektet er:
  - Rekruttering af FOA’s medlemmer på arbejdspladser i Roskilde Kommune til sundhedstjek
  - Gennemførelse af to systematiske sundhedstjek i regi af sundheds- og omsorgscentrene
  - Udvikling af tilbud til borgere med muskel-skelet lidelser i regi af sundheds- og omsorgscentrene
  - Kompetenceudvikling af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter med fokus på at styrke deres sundhedskompetencer og understøtte rekrutteringen til kommunale sundhedstilbud
  Projektet forventes startet: 1. august 2017
  Projektet forventet afsluttet: 31. juli 2020
  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om projektets midtvejsevaluering samt slutevaluering.

  Økonomi

  Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 500.000 i 2017, 900.000 i 2018 og 700.000 i 2019. De tildelte puljemidler fordeles over projektårene.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 114

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 300

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 184

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 185 Indtægts- og udgiftsbevilling om styrket indsats i forhold til kræftplan IV

  Pkt. 185

  Indtægts- og udgiftsbevilling om styrket indsats i forhold til Kræftplan IV

  Sagsnr. 287967 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 er der afsat midler til at realisere initiativer i forbindelse med Kræftplan IV. Da midlerne tilgår kommunen via bloktilskuddet, anmodes om en udgiftsbevilling således, at de afsatte midler kan benyttes efter hensigten i satspuljeaftalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der til gennemførelse af initiativerne i Kræftplan IV gives en udgiftsbevilling på 615.000 kr. i 2017, 611.000 kr. i 2018, 638.000 kr. i 2019, 701.000 kr. i 2020 og 834.000 kr. permanent fra 2021.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er afsat midler i Finansloven 2017 og Satspuljen for sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 til Kræftplan IV. Dette er udmøntet i en aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL.
  Kræftplan IV bygger ovenpå de tidligere kræftplaner, og ambitionen bag kræftplan IV er at styrke forebyggelsen, så færre skal opleve at få en kræftsygdom, at forbedre udredning og behandlingen så flere overlever kræft, og at alle skal opleve, at deres forløb var veltilrettelagt, og at de blev inddraget undervejs. Planen indeholder 16 initiativer under overskrifterne:
  - Patienten først og fremmest
  - Forebyggelse målrettet børn, unge og særlige grupper
  - Øget kvalitet og forbedret overlevelse
  - Rettidig omhu
  Med satspuljen er der afsat penge til et løft af den kommunale kræftrehabilitering med fokus på at sikre ensartede og mere målrettede tilbud til kræftpatienter, herunder opmærksomhed på, at grupper med færre ressourcer har særlige behov. Sundhedsstyrelsen gennemfører et servicetjek af kræftpakkeforløbene blandt andet for at opstille klarere mål og retningslinjer for den kommunale rehabilitering.
  Der er ligeledes afsat midler til at styrke kvaliteten og sammenhængen i den basale palliative indsats for patienter og deres pårørende, herunder at flere patienter får mulighed for at dø i eget hjem. Derudover er der afsat midler til tilskud til rygestopmedicin til udsatte grupper samt regionale midler til udvikling og udbredelse af hjemmebehandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2017 i det midlerne tilgår kommunen via bloktilskuddet. Bevillingerne for 2018-21 finansieres ligeledes af bloktilskuddet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 115

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 301

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 185

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 186 Indtægts- og udgiftsbevilling til styrket anbringelse i netværket

  Pkt. 186

  Indtægts- og udgiftsbevilling til styrket anbringelse i netværket

  Sagsnr. 280817 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen om midler til en styrkelse af anbringelse af børn og unge i netværkspleje. Det er en forudsætning for modtagelse af midlerne, at der er truffet politisk beslutning om projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 410.000 kr. i 2017, 452.000 kr. i 2018 og 418.000 kr. i 2019, samt tilsvarende udgiftsbevillinger i årene til at styrke indsatsen med at børn og unge anbringes i netværkspleje.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har søgt Socialstyrelsen om midler til omlægning til en tidlig og forebyggende indsats i form af støtte til udvikling af anbringelser i slægts- og netværkspleje. Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om støtte på 1.280.000 kr. i perioden 1. maj 2017 til 31. december 2019, såfremt der træffes politisk beslutning om projektet.
  Roskilde Kommune indgår allerede som referencekommune i Socialstyrelsens projekt om omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. I den forbindelse er der blandt andet arbejdet med kortere anbringelser på institutioner og på at etablere alternativer til anbringelser.
  Med budget 2017 besluttede byrådet at afsætte 500.000 kr. til at sikre en omlægning til flere netværksanbringelser, som vil betyde en årlig mindreudgift på 3,2 mio. kr. Som et led i denne omlægning arbejdes der også med at styrke anbringelser i barnets slægt og netværk. Det betyder både at sikre, at flere anbringelser sker i slægt og netværk samt at udvikle og styrke den støtte, som familierne modtager for at sikre en god anbringelse.
  Med ansøgningen til Socialstyrelsen er der søgt midler til at arbejde med afdækning af barnet og den unges slægt/netværk, så netværket i endnu højere grad kan inddrages i at støtte op om barnet og den unge. En del af midlerne vil derfor blive brugt til at kompetenceudvikle medarbejdere i metoder, som kan understøtte afdækning af netværket. Der vil også blive arbejdet med at styrke aktivering af barnet/den unges netværk, så der er nogen til at støtte barnet og den unge under og efter anbringelsen. Der er desuden søgt midler til at udvikle en model for den gode understøttelse af netværksfamilierne.
  Der er tillige søgt midler til en evaluering inden udgangen af projektperioden med fokus på, om aktiviteterne er med til at understøtte den gode anbringelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling på 410.000 kr. i 2017, 452.000 kr. i 2018 og 418.000 kr. i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 91

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 302

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 186

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 187 Indtægts- og udgiftsbevilling - KICK bevægelse på erhvervsskolen

  Pkt. 187

  Indtægts- og udgiftsbevilling - KICK bevægelse på erhvervsskolen

  Sagsnr. 293385 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fået tilsagn om støtte af Nordea-Fonden med 2.271.099 kr. til projektet ”KICK – Bevægelse på erhvervsskolen”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.873.657 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling fordelt over en 3-årig periode således:
  - 2017: kr. 740.000
  - 2018: kr. 475.000
  - 2019: kr. 658.657

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune, Roskilde Tekniske Skole og DGI ønsker med udgangspunkt i erfaringerne af breddeidrætskommune-projektet ”Bevægelse på erhvervsskoler” at udvikle en struktureret udbredelsesmodel, som kan implementere bevægelse på erhvervsskoler landet over. Målsætningen er helt konkret at skabe et grundkoncept, der har fokus på både skemalagt idræt og bevægelse i læringsrummet. Indsatsen skal understøtte de 45 min. bevægelse, der med erhvervsskolereformen fra 2015 er blevet obligatorisk. Nordea-Fonden har bevilget et tilskud til projektet på 2.271.099 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, 2018 og 2019, idet der er tale om enslydende indtægt- og udgiftsbevilling.
  Baggrunden for at bevillingsindstillingen kun lyder på 1.873.657 kr. er, at der som følge af momsrefusionsreglerne skal afregnes 17,5 % af tilskuddet som tilbagebetaling til momsrefusionsordningen. Reglen omfatter drifts- og anlægstilskud fra fonde, private foreninger, institutioner m.v. Af Nordea-Fondens donation på 2.271.099 kr. skal Roskilde Kommune således afregne 397.442 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 110

  Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 303

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 187

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 188 Anlægsregnskab - Renovering af faglokaler

  Pkt. 188

  Anlægsregnskab - Renovering af faglokaler

  Sagsnr. 293315 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for renovering af faglokaler. Renovering af faglokaler er foretaget som en del af strategien for skolerenovering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 16. december 2015 en anlægsbevilling på 16.000.000 kr. til renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne.
  Der aflægges hermed regnskab, som udviser udgifter for 16.473.769 kr. Der er således en merudgift på 473.769 kr.
  Merudgiften overføres til anlægsbevillingen – renovering af faglokaler 2017, der blev godkendt af Byrådet den 29. marts 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Merudgifter overføres til anlægsbevillingen – Renovering af faglokaler 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 97

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 304

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 188

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 189 Anlægsregnskab - Skolerenovering 2016

  Pkt. 189

  Anlægsregnskab - Skolerenovering 2016

  Sagsnr. 293388 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for skolerenovering 2016. Anlægsregnskabet vedrører udgifter i forbindelse med strategi for skolerenovering og anlægsopgaverne for 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 30. marts 2016 og den 16. december 2015 at give en anlægsbevilling på samlet 18.895.699 kr. til skolerenoveringer.
  Der aflægges hermed regnskab, som udviser udgifter for i alt 14.762.672 kr. Der er således en mindreudgift på 4.133.027 kr.
  Mindreudgiftern overføres til anlægsbevillingen – Skolerenovering 2017 godkendt af Byrådet den 29. marts 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Mindreudgifter overføres til anlægsbevillingen – Skolerenovering 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 98

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 305

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 189

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 190 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Fjordkilen

  Pkt. 190

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Fjordkilen

  Sagsnr. 294819 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til færdiggørelse af anlæg af Fjordkilen Vest.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb på i alt 5,8 mio. kr. til Jyllinge Bymidte, Fjordkilen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projektet omfatter færdiggørelse af anlægsprojektet Fjordkilen Vest. Anlægget omfatter etablering af det rekreative strøg langs Kirkebjergvej fra Planetvej til Jyllinge Bygade.
  Anlægget er påbegyndt primo maj måned 2017 for tidligere bevilgede midler.
  Forventet startdato: September 2017
  Forventet slutdato: Januar 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.800
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.800
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.800
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 171

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 306

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 190

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 191 Frigivelse af rådighedsbeløb og arealerhvervelse - Cykelstier Værebrovej

  Oekonomioversigt.pdf Oversigt_over_forbedringer_paa_Jyllingeruten_i_Roskilde_Kommune.pdf Oversigt_over_samlede_ruteforloeb_fra_Jyllinge_Bymidte_til_Stenloese_Station.pdf

  Pkt. 191

  Frigivelse af rådighedsbeløb og arealerhvervelse - Cykelstier Værebrovej

  Sagsnr. 276896 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb og arealerhvervelse til enkeltrettede cykelstier i hver side af Værebrovej som del af den kommende pendlersti Jyllingeruten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der etableres enkeltrettede cykelstier i hver side af Værebrovej fra Møllevej til Osvej.
  2. det besluttes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere areal efter reglerne om ekspropriation i ”Lov om offentlige veje” til en ny cykelsti langs Værebrovejs østlige side fra Møllevej til Osvej, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.
  3. stien optages som en offentlig sti i overensstemmelse med vejlovens § 23.
  4. der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb vedrørende udgifter til pendlersti Jyllinge.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Plan- og Teknikudvalget
  Ad 2-4: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har frigivet en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i budget 2016 den 16. december 2015, punkt 379 til pendlerstien Jyllingeruten. Med sagen frigives yderligere 1,2 mio. kr. til strækningen fra Osvej til Møllevej. Der er endvidere i strategisk anlægsplan afsat 2,9 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. til etablering af den samlede Jyllingerute under blok 5.F.5. Jyllinge Trafik. Statens cykelpulje har givet et samlet tilskud på 4 mio. kr. i alt.
  Det oprindelige projekt var en udvidelse af den dobbeltrettede cykelsti på Værebrovej, men efter udarbejdelse af skitseforslaget, anbefaler forvaltningen, at der i stedet etableres enkeltrettede cykelstier i hver side af Værebrovej mellem Møllevej og Osvej. Det vil i højere grad gavne trafiksikkerheden og give nye cykelmuligheder for lokale cykelture i Jyllinge. Ulempen ved enkeltrettede stier er, at fremkommeligheden for pendlere vil være en smule dårligere end med en udvidet dobbeltrettet cykelsti. Strækningen mellem Osvej og Blodhøjvej vil blive etableret som en 1. etape i 2018. På den sydligste del af Værebrovej fra Ørnevej til Møllevej sideflyttes vejbanen, så arealerhvervelse kun er nødvendigt i et meget begrænset omfang. Denne strækning etableres evt. i 2. etape sammen med delte stier på Møllevej. Der erhverves jord langs hele Værebrovej i 2017.
  Til dette kræves køb af jord fra anslået 7 lodsejere på et samlet areal på ca. 200 m2. Det nødvendige areal er enten markareal eller mindre arealer i baghaver væk fra bebyggelse. Derudover er der behov for pålægning af oversigtsservitutter på hjørnerne af Blodhøjvej på i alt 21 m2. Forvaltningen vil gå i dialog med de berørte lodsejere og forventer, at der kan indgås frivillige skriftlige aftaler med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignede vilkår.
  Projektet forventes startet: September 2017
  Projektet forventet afsluttet: Ultimo 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Se økonomiskema i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 172

  Indstillingens punkt 1: Godkendt.
  Indstillingens punkt 2-4: Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 307

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 191

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 192 Anlægsbevilling - adgangsforhold på Viby Station, elevator

  Oekonomibilag_-_Adgangsforhold_paa_Viby_Station.pdf

  Pkt. 192

  Anlægsbevilling - adgangsforhold på Viby Station, elevator

  Sagsnr. 230473 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om støtte på 6,49 mio. kr. til etablering af en elevator på Viby Station fra Statens Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder. De samlede udgifter er 13,7 mio. kr. Der er tidligere frigivet 1,5 mio. kr., hvoraf der resterer 1,1 mio. kr. Der søges her om anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. vedr. udgifter og anlægsbevilling på 6,49 mio. kr. vedr. indtægter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. i 2017 vedr. udgifter til Viby Station, adgangsforhold finansieret af 6,49 mio. kr. fra Statens Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder og 5,71 mio. kr. af kassebeholdningen
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 6,49 mio. kr. i 2017 vedr. indtægter til Viby Station, adgangsforhold finansieret af tilskud fra Statens Pulje.
  3. der afsættes 50.000 kr. årligt fra 2018 og frem i afledt drift finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterede på Plan- og Teknikudvalgets møde den 9. marts 2017, punkt 64, om, at forvaltningen havde søgt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder om tilskud til etablering af elevator og en bredere og mere tryghedsskabende trappe ved Viby Station.
  Styrelsen har meddelt Roskilde Kommune, at ministeren har truffet beslutning om at tildele projektet 6,49 mio. kr.
  Den kommunale andel af den samlede anlægssum på 13,7 mio. kr. udgør 7,21 mio. kr. Byrådet har den 25. september 2013, punkt 231, frigivet 1,5 mio. kr. til projektet. Det betyder, at der mangler finansiering af 5,71 mio. kr. af den kommunale andel, hvis projektet skal gennemføres.
  Projekt start: Efteråret 2017
  Projekt slut: Ultimo 2018

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 5,71 mio. kr. i 2017 og 50.000 kr. i afledt drift fra 2018 og frem. Se økonomi-skema i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 173

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 308

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 192

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 193 Resultater i Roskilde 2017

  Resultater_i_Roskilde_2017.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2017.pdf Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2017.pdf

  Pkt. 193

  Resultater i Roskilde 2017

  Sagsnr. 239364 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav. Sagen behandles i fagudvalgene forud for økonomiudvalgsmødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område, og at Økonomiudvalget godkender forvaltningens samlede forslag til Resultater i Roskilde

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2016, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om:
  statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn)
  eventuelle ændringer af resultater
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er ikke forslag til ændringer på Økonomiudvalgets område.
  På Økonomiudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - kommunens likviditet
  - kommunens langfristede gæld
  - antal tilsynssager, heraf medhold til kommunen
  - medarbejdertilfredshed
  - sygefravær
  - personaleomsætning
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Økonomiudvalgets område såvel som øvrige områder.
  Sagen behandles i fagudvalgene forud for Økonomiudvalgsmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 107

  Anbefales.
  Udvalget anbefaler, at der formuleres et nyt mål på BSUs område ift. Ankestyrelsens klagestatistik på beskæftigelses- og voksensocialområdet, jf. pkt. 111 om Klagestatistik 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-08-2017 pkt. 131

  Anbefales.
  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø).

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 94

  Anbefales.
  Jeppe Trolle (B) mener, at resultat vedr. elevfravær skal udgå.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 105

  Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 118

  Anbefales.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 169

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 309

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 193

  B stillede forslag om at resultat vedrørende elevfravær skal udgå. For stemte B. Imod stemte A, C, F, Ø, O og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  For at godkende Resultater i Roskilde stemte et samlet byråd.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 194 Høringssvar vedrørende affredning af Vikingeskibsmuseet

  Hoeringssvar_vedr._affredning_af_Vikingeskibsmuseet.pdf

  Pkt. 194

  Høringssvar vedrørende affredning af Vikingeskibsmuseet

  Sagsnr. 294562 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Vikingeskibsmuseet har anmodet om at få ophævet fredningen af Vikingeskibshallen. Slots- og Kulturstyrelsen har sendt forslaget om affredning i høring, og der er udarbejdet et forslag til høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte forslag til svar til Slots- og Kulturstyrelsen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Slots- og Kulturstyrelsen har den 19. juni 2017 sendt forslag om fredningsophævelse af Vikingeskibsmuseets vikingeskibshal i Roskilde i høring indtil den 29. september 2017.
  Vikingeskibsmuseet har anmodet om at få vikingeskibshallen affredet, da de ikke har kunnet rejse midler til en nødvendig og gennemgribende restaurering.
  Forvaltningen vurderer, at det er vigtigst at bevare de fem vikingeskibe, og at affredningen samt et forslag om et nyt museum (med statslig medfinansiering) er god mulighed for at sikre skibene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 315

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 194

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 195 Forslag til Helhedsplan for Vindinge Nord (til høring)

  Forslag_til_Helhedsplan_for_Vindinge_Nord.pdf Supplerende_notat_med_redegoerelse_om_udviklingen_af_Vindinge_Nord.pdf

  Pkt. 195

  Forslag til Helhedsplan for Vindinge Nord (til høring)

  Sagsnr. 289712 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med udarbejdelse af plangrundlag for første etape af boligudbygningen i Vindinge Nord forelægger forvaltningen udkast til helhedsplan for hele Vindinge Nord.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte helhedsplan for Vindinge Nord, som skal danne grundlag for fremtidig udvikling i Vindinge Nord, sendes i offentlig høring sammen med forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for boliger i Vindinge Nord fra den 8. september til den 3. november 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Kommuneplan 2016 indgår Vindinge Nord som et potentielt byudviklingsområde, der skal sikre, at Vindinge til stadighed kan udvikle sig som en attraktiv bosætningsby. Vindinge Nord ligger strategisk godt med kort cykelafstand til Trekroner Station, og byudviklingsområdet grænser op til Roskildes Grønne Ring og en potentiel udvidelse af Hedeland nord om Vindinge.
  Økonomiudvalget har på møde den 3. maj 2017, punkt 175, godkendt at fremme udviklingen af Vindinge Nord med snarlig realisering af første etape. Der henvises til selvstændig sag på samme dagsordenen ”Forslag til lokalplan 665 for boliger ved Vindinge Nord og kommuneplantillæg 4”.
  For at sikre, at første etape indgår i en overordnet planlægning og fremtidig udvikling af området, har forvaltningen udarbejdet forslag til en helhedsplan for hele Vindinge Nord.
  I forbindelse med Plan- og Teknikudvalgets behandling af 11-punktsprogram for lokalplanen på møde den 4. maj 2017, punkt 99, bad udvalget om, at helhedsplanen blev forelagt som en selvstændig sag.
  Den forelagte helhedsplan for Vindinge Nord tager afsæt i områdets landskabelige potentialer. Helhedsplanen viser den maksimale udbredelse af Vindinges byudvikling mod nord. Byggefelter omkranses af sammenhængende, rekreative arealer, der med stier skal sikre, at Vindinge Nord og det omkringliggende landskab bindes sammen med den eksisterende by. Helhedsplanen er afstemt i forhold til det naturlige terræn, hvor de grønne kiler blandt andet indrettes til opstuvning og afledning af regnvand.
  Ud fra kommuneplanens generelle retningslinjer om, at byudvikling skal ske indefra og ud, er første etape placeret i tilknytning til eksisterende boliger langs Tingvej og boligområdet Stålmosen.
  Helhedsplanen skitserer en vejadgang til Vindinge Nord fra Tingvej, umiddelbart sydøst for T-krydset, hvor Tingvej, Lillevangsvej og Øde Hastrupvej mødes. Første etape vejbetjenes fra Tingvej – inde i byen, mellem nr. 32 og 34.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 160

  Udsættes.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Supplerede sagsfremstilling

  Et supplerende notat, der redegør for de spørgsmål, udvalget rejste på mødet den 17. august 2017, eftersendes til udvalget inden mødet.

  Plan- og Teknikudvalget. 24-08-2017, pkt. 181

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

  Økonomiudvalget, 30-08-2017, pkt. 337

  Anbefales.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 195

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 196 Forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for boliger i Vindinge Nord (til høring)

  Forslag_til_Kommuneplantillaeg_nr._4_for_boliger_i_Vindinge_Nord.pdf Hoeringsnotat_indledende_offentlig_hoering.pdf Forslag_til_lokalplanplan_665_for_boliger_i_Vindinge_Nord.pdf

  Pkt. 196

  Forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for boliger i Vindinge Nord (til høring)

  Sagsnr. 289712 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen forelægger forslag til lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2016, som skal muliggøre realisering af første etape af boligudbygning i Vindinge Nord.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen og kommuneplantillægget behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 665 for boliger i Vindinge Nord (første etape) og kommuneplantillæg 4 godkendes og sendes i offentlig høring i perioden den 8. september til den 3. november 2017, og
  2. der afholdes borgermøde den 2. oktober 2017 kl. 19 i Vindinge-hallen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 3. maj 2017, punkt 175, igangsættelse af indledende høring med henblik på ændring af Kommuneplan 2016 for at muliggøre boligudbygning i Vindinge Nord. Den 4. maj 2017 godkendte Plan- og Teknikudvalget, punkt 99, 11-punktsprogram for udarbejdelse af forslag til lokalplan for første etape i Vindinge Nord.
  På baggrund af udkast til helhedsplan, 11-punktsprogram og den indledende høring har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget skal sikre, at dele af perspektivområdet i Vindinge Nord kan udbygges med boliger. Lokalplanforslaget skal sikre, at første etape af Vindinge Nord kan udvikles til et attraktivt boligområde. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af ca. 50 almene boliger opført som rækkehuse samt ca. 22 enfamiliehuse – alt i op til to etagers højde. Bebyggelsen omkranses af grønne kiler, der udover træer og buske skal rumme rekreative stier og opholdsarealer samt integrerede løsninger til lokal afledning af regnvand.
  I høringsperioden blev der afholdt et velbesøgt borgermøde, hvor udkast til henholdsvis en bebyggelsesplan for første etape og en helhedsplan for Vindinge Nord blev præsenteret og drøftet. Der henvises til selvstændig sag på samme dagsordenen om helhedsplan for Vindinge Nord. I høringssvarene bemærkes bl.a, at trafikforholdene er kritiske, at udvikling bør starte i vest, at bygningshøjder bør begrænses, at de grønne kiler bør være bredere, at cykelstien bør flyttes, at nyttehaver fastholdes, og at der opføres etplanslejeboliger. Høringssvarene kan ses her. I planforslaget er cykelstien flyttet.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at planforslagenes indhold ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøvurdering.
  Parallelt med planprocessen vil der blive indgået en aftale med projektudvikler om vilkår for realisering af sti nord om eksisterende boliger langs Tingvej.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Byrådet vil få forelagt en separat sag ultimo 2017 om godkendelse af Skema A (grundkapitalsindskud) i forbindelse med realisering af de almene boliger.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 161

  Udsættes.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Plan- og Teknikudvalget. 24-08-2017, pkt. 182

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

  Økonomiudvalget, 30-08-2017, pkt. 338

  Anbefales, idet at før offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 4 indskrives det, at der i forbindelse med lokalplanlægning kan stilles krav om indtil 25 % af boligmassen skal være almene boliger.
  Endvidere indledes dialog med grundejer om muligheden for at grundejer opfører private andelsboliger og lejeboliger.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 196

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 197 Forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest (endelige vedtagelse)

  Forslag_til_lokalplan_644_for_boliger_ved_Vindinge_Vest.pdf Hoeringsperiode_A_-_Opsamling_paa_hoeringssvar_i_perioden_30._steptember_-_25._november_2016.pdf Hoeringsperiode_B_-_Opsamling_paa_hoerringssvar_i_perioden_31._marts_-_29._maj_2017.pdf

  Pkt. 197

  Forslag til lokalplan 644 for boliger i
  Vindinge Vest (endelige vedtagelse)

  Sagsnr. 278962 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Arealet mellem Vindinge By, Tingvej og Vindingevej ønskes udbygget med en blanding af parcelhuse og tæt/lav boliger, som kræver lokalplan. Planen har været i offentlig høring af to omgange, idet lokalplanområdet blev udvidet og indholdet ændret som følge af modtagende bemærkninger i den første offentlige høring.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest godkendes endeligt med de nævnte ændringsforslag fra både første og anden høringsperiode.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 29. marts 2017, punkt 64, at sende forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest i fornyet offentlig høring fra den 31. marts til 29. maj 2017. Der blev afholdt borgermøde den 10. maj 2017, hvor ca. 200 borgere deltog.
  Forvaltningen har modtaget 12 skriftlige høringssvar. Se høringssvar her: høringsperiode A og høringsperiode B.
  Baggrunden for den fornyede høring var en bearbejdning af høringssvar fra første høringsperiode og en dialog med projektudvikler og grundejere. Udvidelsen af lokalplanområdet gør det muligt at anlægge nye stier, som sikrer bedre sammenhæng mellem lokalplanområdet og Vindinge by.
  Flere af høringssvarene stiller spørgsmål ved trafikafviklingen i Vindinge. Særligt er der fokus på de trafikale forhold på Lønbjergvej, og når den nye vejadgang fra Vindinge Vest tilkobles. Et par borgere mener, at der ikke bliver taget hensyn til terrænforskellen mellem deres ejendomme og de nye boliger i Vindinge Vest.
  Kommunen har stor opmærksomhed på trafikforholdene i Vindinge. Lokalplan 644 sikrer, at der i forbindelse med udbygningen af Vindige Vest bliver anlagt flere stier, som sikrer og øger tilgængelighed indenfor Vindinge By. Desuden undersøges mulighederne for, at købmandsbutikken flytter til ”trekantarealet” ved Tunevej og derved fjernes de trafik- og parkeringsmæssige udfordringer på den del af Tingvej.
  Lønbjergvej ligger udenfor lokalplanområdet, men kommunen vil i efteråret 2017 tydeliggøre vigepligtsforholdene og dermed øge trafiksikkerheden på Lønbjergvej. Ligeledes arbejdes der i år på planlægningen af cykelforbindelsen mellem Trekroner Station og Vindinge, hvor linjeføringen mellem Vestre Hedevej og Lillevangsvej skal fastlægges.
  Lokalplanen er desuden tilrettet for at imødekomme bemærkningen om terrænforskel, således at bygningshøjden for en mindre del af delområde 7 nedsættes til 5,5 meter.
  Der er ligeledes foretaget justeringer af kortbilag, tilføjet tekstmæssige præciseringer og redaktionelle rettelser. Se vedlagte opsamlingsnotat A og opsamlingsnotat B.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da området er privat ejet.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 162

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 310

  Anbefales
  Lars-Christian Brask (V), Bent Jørgensen (V), Lars Lindskov (C) og Merete Dea Larsen (O) tager forbehold.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 197

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 198 Strategi for Alle Tiders Musikby

  Roskilde_-_Alle_Tiders_Musikby.pdf Strategi_for_Alle_Tiders_Musikby_-_bemaerkninger_fra_fagudvalgene.pdf

  Pkt. 198

  Strategi for Alle Tiders Musikby

  Sagsnr. 278503 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forslag til strategi for Alle Tiders Musikby forelægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Strategien godkendes
  2. §17.4 udvalget for Musikby videreføres i den nye byrådsperiode, og
  3. Spørgsmålet om budget til strategiens realisering oversendes til budgetforhandlingerne

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslaget til strategien ”Roskilde – Alle Tiders Musikby” er udviklet i tæt dialog med musikaktører. Den er inspireret af udbyttet af en række større aktørmøder og kvalificeret og godkendt af Musikby 2020 Udvalget.
  I udviklingsprocessen har der være fokus på følgende tematikker: ”De formelle og uformelle musikalske udviklingsveje”, ”Sundhed og velfærd”, ”Musik som erhverv og turisme”, ”Viden, formidling og forskning” og ”Synlighed”.
  Det tematiske arbejde er resulteret i følgende:

  Vision:

  ”Musikken skaber Roskilde. Roskilde skaber musikken.
  Vi kender musikkens værdi og vil understøtte de positive effekter, som musikken har på mennesker og omverden. Musikken skal ind overalt. Musikkens potentialer skal forløses i en stærk samklang mellem frivillige ildsjæle og høj professionalisme.
  Musikken skal bæres via kreativitet, tværfaglighed og stærke fællesskaber. Vi vil bruge rigdommen af engagement, viden og skabertrang til at transformere Roskilde til et fremtidslaboratorium for musik, hvor vi viser nye veje og tester nye løsninger.”

  To målsætninger:

  Musik for alle og Musik sammen, hvorunder der opstilles en række indsatser.
  Strategien har i juni været i høring i relevante fagudvalg. Fagudvalgenes bemærkninger ligger som bilag til sagen.

  Handleplan

  Strategien vil blive fulgt op af en fireårig handleplan, der hvert år udbygges med yderligere et år og nye initiativer. Strategien og handleplanen for Alle Tiders Musikby er dermed fortløbende og uden slutdato.
  Handleplanen udarbejdes i regi af Musikby 2020 Udvalget og skal foreligge til godkendelse i byrådet november 2017.

  Fortsættelse af §17.4 udvalg

  Det foreslås, at Udvalget for Musikby 2020 videreføres i den nye byrådsperiode til at følge strategien på vej. I løbet af byrådsperioden kan tages stilling til, om udvalget skal transformeres til et Musikråd. Byrådsmedlemmer i udvalget er borgmesteren (formand), formændene for Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget samt 2 yderligere (fra de to udvalg) udpeget af byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Budget til Musikbystrategien må afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne.

  Økonomiudvalget, 09-08-2017, pkt. 281

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 316

  Merete Dea Larsen stillede følgende ændringsforslag om at der skal tilknyttes flere konkrete tiltag i strategien. Resten af udvalget kan ikke anbefale forslaget.
  Herefter blev indstillingen anbefalet.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 198

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 199 Ny planlov

  Erhvervsstyrelsens_notat_om_aendringer_til_planloven.pdf Notat_Kriterier_for_fastsaettelse_af_hoeringsperiode_i_plansager.pdf

  Pkt. 199

  Ny planlov

  Sagsnr. 285650 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Den 15. juni 2017 trådte ny planlov i kraft. Forvaltningen orienterer om indhold og forelægger anbefalinger til høringsfrister samt proces for udarbejdelse af nyt administrationsgrundlag for sager i landzone.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der som hovedregel gennemføres 8 ugers offentlig høring for planforslag, men at der i henhold til en række kriterier, jfr. vedlagt notat, kan træffes beslutning om forkortet høringsfrist,
  2. kompetencen til at forkorte høringsfrister delegeres til Plan- og Teknikudvalget, og
  3. forvaltningen udarbejder forslag til nyt administrationsgrundlag for landzonesager, som forelægges til politisk behandling omkring årsskiftet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget og Plan- og Teknikudvalget er på møder henholdsvis den 2. november, punkt 512, og den 3. november 2016, punkt 236, blevet orienteret om forslag til ændringer af planloven.
  Den ny planlov trådte i kraft den 15. juni 2017. Vedlagt sagen er notat udarbejdet af Erhvervsstyrelsen, som beskriver hovedindholdet i ændringerne. Lovforslaget er stort set vedtaget som forelagt, men der er foretaget enkelte justeringer, der primært omhandler planlægning for erhverv.
  En væsentlig ændring i planloven er muligheden for at forkorte høringsfristen for kommuneplanændringer til 4 uger og for lokalplanforslag til 2 uger, hvor der tidligere var krav om minimum 8 ugers høring for alle planforslag. Idet Roskilde Kommune ønsker at sikre optimale betingelser for inddragelse af borgere og andre interessenter i planprocessen, anbefaler forvaltningen, at høringsperioden på 8 uger som hovedregel fastholdes. Samtidig erfarer forvaltningen dog, at der kan være sager, hvor planændringer er minimale og af mindre betydning. På den baggrund forelægger forvaltningen et notat, som indeholder forslag til en række kriterier for, hvornår der kan gøres brug af en forkortet høringsfrist. Fremover fastsættes høringsfristen ved en politisk beslutning i forbindelse med behandling af plansager, som skal i høring.
  Den ny planlov indeholder en del ændringer til udviklingsmuligheder i landzone, herunder øget byggeret for boliger og større mulighed for brug af overflødiggjorte bygninger til erhvervsformål. Det gældende og politisk godkendte administrationsgrundlag for landzonesager skal således opdateres for at blive i overensstemmelse med den ny lovgivning. Forvaltningen foreslår, at politisk godkendelse af et nyt administrationsgrundlag afventer til årsskiftet, hvor et nyt byråd er tiltrådt. Eventuelle principielle sager, som ikke er omfattet af gældende administrationsgrundlag vil i den mellemliggende periode blive forelagt Plan- og Teknikudvalget til særskilt behandling.
  Det skal bemærkes, at Roskilde Kommune udover planloven også er underlagt retningslinjer i statens Fingerplan 2013, som er under revision. Fingerplanen fastlægger overordnede bindinger på kommunens udviklingsmuligheder. Der henvises til selvstændig sag, der bliver forelagt Økonomiudvalget i oktober 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 154

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, idet Enhedslisten finder det væsentligt at fastholde høringsfristen på 8 uger, for at sikre den lokaldemokratiske indflydelse på planforslagene. Ø anerkender ønsket om at man gerne vil effektivisere lokalplanlægningen, men mener ikke at den demokratiske debat bør forceres. Tværtimod bør der være tid til at borgere skal kunne komme med indsigelser.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 321

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø), Lars Lindskov (C) og Birgit Pedersen kan ikke anbefale og følger Ø fra Plan- og Teknikudvalget.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 199

  Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning. For stemte 25, bestående af A, O og V. Imod stemte 5 bestående af B, F og Ø. C undlod at stemme. Herefter blev indstillingen godkendt.
  Ø, B og F kan ikke godkende, idet man finder det væsentligt at fastholde høringsfristen på 8 uger, for at sikre den lokaldemokratiske indflydelse på planforslagene. Man anerkender ønsket om at man gerne vil effektivisere lokalplanlægningen, men mener ikke at den demokratiske debat bør forceres. Tværtimod bør der være tid til at borgere skal kunne komme med indsigelser.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 200 Forslag til lokalplan 657 for dagligvare-butik ved Snoldelev Bygade (til høring)

  Miljoevurderingsscreening_lokalplan_657.pdf Forslag_lokalplan_657.pdf

  Pkt. 200

  Forslag til lokalplan 657 for dagligvare-butik ved Snoldelev Bygade (til høring)

  Sagsnr. 288667 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at etablere en dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade mellem Snoldelev og Gadstrup. Projektet kræver en ny lokalplan.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 657 godkendes til offentlig høring i perioden fra den 8. september 2017 til den 3. november 2017, og
  2. der i den forbindelse afholdes et borgermøde den 4. oktober 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En projektudvikler har henvendt sig til Roskilde Kommune om udviklingen af et område ved Snoldelev Bygade. Projektudvikleren ønsker mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1.000 kvadratmeter.
  Den 18. marts 2015, punkt 119, vedtog Økonomiudvalget, at der kunne arbejdes videre med den konkrete placering. Dette krævede dog en accept fra Staten. Byrådet vedtog den 21. december 2016, punkt 334, en ny kommuneplan. I kommuneplanens rammeområde 5.B.336 åbnes der mulighed for en dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade mellem Gadstrup og Snoldelev på 1.000 kvadratmeter. Det ønskede projektet er således i overensstemmelse med Kommuneplan 2016, men kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Staten har accepteret kommuneplanen og dermed dette udlæg til en butik.
  Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, beplantningsprincipper, veje, stier, parkering, skiltning mm. Bestemmelser for den ydre fremtræden herunder skiltning skal sikre, at den visuelle påvirkning af landskabet begrænses.
  Projektet kan betyde mere trafik på Snoldelev Bygade og ved krydset Køgevej/Snoldelev Bygade. For at reducere de negative trafikale konsekvenser ønsker projektudvikler at indgå en projektudviklingsaftale omkring etablering venstresvingbane ved krydset Køgevej/Snoldelev Bygade og helleanlæg ved Snoldelev Bygade.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Det er en ekstern rådgiver, der udarbejder lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Bygherre afholder udgifter til rådgiver og byggemodning.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 156

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde lokalplanen og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt i høringen:
  " Enhedslisten kan ikke tiltræde lokalplan 657 idet:
  1: Kommunen bør fastholde det fornuftige princip, at handlen bør samles i centerområder centralt i kommunens bysamfund.
  2: Lokalplanen vil svække handlen i Gadstrup og vil forhindre yderligere muligheder for byudvikling i Snoldelev.
  3: Realiseringen af lokalplanen vil ødelægge den grønne indgang, som i dag danner porten til Snoldelev. I stedet vil man få en trist indgang til byen."
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 322

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø), Lars Lindskov (C), Birgit Pedersen (F) kan ikke anbefale og følger Ø fra Plan- og Teknikudvalget.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 200

  Godkendt.
  F og Ø kan ikke godkende og henholder sig til Ø's mindretalsudtalelse fra Plan- og Teknikudvalget, der medsendes høringen jf. planloven.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 201 Forslag til lokalplan 659 for boliger ved Sortebrødre Plads (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_659_for_omdannelse_af_Sortebroedre_Plads_-_endelig.pdf Forslag_til_kommuneplantillaeg_6_for_omdannelse_af_Sortebroedre_Plads.pdf

  Pkt. 201

  Forslag til lokalplan 659 for omdannelse af Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 (til høring)

  Sagsnr. 289803 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Opførelse af det nye P-hus skaber mulighed for omdannelse og fortætning af parkeringsområderne på Sortebrødre Plads samt bagarealerne til Algade 41 og Algade 43-51. Omdannelsen kræver, at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 659 for omdannelse af Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 godkendes til offentlig høring fra den 8. september til 3. november 2017.
  2. der afholdes borgermøde torsdag den 21. september 2017 kl. 19.00.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgets møde den 9. august 2017 tager udvalget stilling til, om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg 6. Plan- og Teknikudvalget godkendte den 6. april 2017, punkt 82, udarbejdelsen af lokalplan 659 på baggrund af 11-punktsprogrammet.
  Omdannelsen er i overensstemmelse med kommunens vision om, at Sortebrødre Plads fremover skal være et nyt levende byområde, der er tæt integreret med bymidten og de omkringliggende boligområder.
  Sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanen har forvaltningen i samarbejde med Biblioteket arbejdet med muligheden for at åbne biblioteket mod kulturstrøget, således at pladsen foran Biblioteket omdisponeres med tanke på at gøre den til et knudepunkt, der “tager imod” og signalerer åbenhed.
  Lokalplanen er udarbejdet i dialog med ejerne af Algade 43-51(Super Brugsen) og Algade 41 (Kino) samt ejeren af Ved Klostermuren 10-12. Den nuværende varegård overdækkes, og at der gives mulighed for at bygge ovenpå som en del af omdannelsen. Lokalplanen giver desuden ejeren af Algade 41 mulighed for at fjerne KINO bygningen og mulighed for at opføre nye boliger på ejendommen.
  Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse kommer til at harmonere med den bymæssige kontekst i området. Det vil sige, at byggeriet i placering, skala, udformning og materialer vil skabe sammenhæng med den bymæssige købstadskarakter. For at sikre dette er der fastsat meget præcise bestemmelser i lokalplanen om bl.a. anvendelse, byggefelter, byggeriets udformning, farve- og materialevalg.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplan og kommuneplantillæg ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er i anlægsbudget for 2019-20 afsat midler til byggemodning.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 157

  A stillede ændringsforslag, således: "at indstillingen anbefales med den tilføjelse i planen, at der er krav om minimum 25% almene boliger i området." Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, O og Ø. Imod stemte V. Hermed blev forslaget tiltrådt. Udvalgets anbefaling er under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender udarbejdelse af kommuneplantillæg 6.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 323

  Lars Lindskov (C) stillede følgende ændringsforslag til beslutningen fra Plan- og Teknikudvalget: "at indstillingen vedtages med den tilføjelse i planen, at der er krav om 25 % almene boliger eller ustøttede private andelsboliger / lejeboliger i området." For stemte Lars-Christian Brask (V), Bent Jørgensen (V), Lars Lindskov (C) og Merete Dea Larsen (O). Imod stemte Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Birgit Pedersen (F), Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B).
  For indstillingen fra Plan- og Teknikudvalget stemte: Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Birgit Pedersen (F), Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B).
  Lars Lindskov (C), Lars-Christian Brask (V), Merete D. Larsen (O) og Bent Jørgensen (V) tager forbehold.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 201

  V fremsatte forslag som fremsat i Plan- og Teknikudvalget. For stemte 12, bestående af V og O. Imod stemte 19, bestående af C, Ø, F, B og A. Forslaget blev forkastet.
  For Økonomiudvalgets indstilling stemte et samlet byråd.
  C fremsætter følgende mindretalsudtalelse: "at det tilføjes i planen, at der er krav om 25 % almene boliger eller ustøttede private andelsboliger / lejeboliger i området."
  V fremsætter følgende mindretalsudtalelse. "Lokalplanen for Sortebrødre Plads skal sætte rammerne for byfortætning og give rum til P-pladser, der kan sikre tilstrækkeligt med offentlige P-pladser til Roskildes kunder, turister og forretningernes medarbejdere. Venstre gør opmærksom på, at lokalplanen ikke med sin nuværende udfordring sikrer de 200 ekstra P-pladser til handelslivet, der blev stillet i udsigt af byrådets flertal. Venstre arbejder for, at følgende tilføjes til lokalplan 659: ”Der skal med P-hus og P-pladser i nybyggeriet være adgang til netto 200 flere offentlige P-pladser end de 439 pladser, der oprindeligt var på Sortebrødre Plads.”
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 202 Forslag til lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_662_for_boliger_i_halomraadet_i_Jyllinge.pdf

  Pkt. 202

  Forslag til lokalplan 662 for boliger i
  halområdet i Jyllinge (til høring)

  Sagsnr. 289079 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune ønsker at omdanne en del af halområdet i Jyllinge til boliger, som kan imødekomme det lokale behov for mindre boliger. Det ønskede byggeri kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i Byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge godkendes til offentlig høring i perioden 5. september til 31. oktober 2017, og
  2. der holdes borgermøde den 28. september 2017 i Jyllinge.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i helhedsplanen for halområdet i Jyllinge, som blev vedtaget af byrådet den 16. december 2015, punkt 369, besluttede Plan- og Teknikudvalget den 6. april 2017, punkt 84, at lokalplanforslag 662 for boliger i halområdet i Jyllinge skulle udarbejdes.
  Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 11.000 m² ud mod Lindbjergvej og muliggør opførelse af en bebyggelse med kombinerede rækkehuse og lejligheder i højst to etager med blandede boligstørrelser. Bebyggelsen indgår i den samlede udvikling af området ved Jyllingehallerne og vil ligge i kanten af parken, som overgang til parcelhuskvarteret.
  Boligerne bliver i én etage mod Lindbjergvej, mens der mod parkrummet kan bygges i to etager. På den måde er skalaen på det nye byggeri tilpasset parcelhuskvarterets etplanshuse, samtidig med at byggeriet markerer sig ud mod parken og de mere massive Jyllingehaller. Mellem de nye boliger vil der være grønne opholdsarealer med stiforbindelser, der inviterer til at bevæge sig ind i parken fra parcelhuskvarteret. Samtidig giver det beboerne et semiprivat fælles opholdsareal til gavn for bebyggelsens sociale fællesskab.
  Boligerne foreslås opført som almennyttigt byggeri med en andel af små billige boliger. Det forventes, at skema A godkendes samtidig med endelig vedtagelse af lokalplanen i december 2017.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Byrådet vil få forelagt en separat sag i december 2017 om godkendelse af Skema A (grundkapitalsindskud) i forbindelse med realisering af de almene boliger.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 158

  Peter Madsen (V) stillede ændringsforslag til planen således, "at det skal være private boliger som erfaringsmæssigt er bedre og billigere". Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Peter Madsen (V), imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Forvaltningens indstilling anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde lokalplanen og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt i høringen:
  "I Enhedslisten er vi glade for opgraderingen af det grønne område, men finder at bygningerne fylder for meget. Vi havde gerne set at man havde friholdt en større del af det grønne område til leg, rekreative aktiviteter og til styrkelse af bio-diversiteten. Men den begrundelse kan vi ikke tiltræde lokalplan 662."
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 324

  V's forslag fra Plan- og Teknikudvalget blev sat til afstemning: for stemte Bent Jørgensen (V) og Lars-Christian Brask (V) og Lars Lindskov (C). Imod stemte Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Birgit Pedersen (F), Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B). Merete Dea Larsen (O),
  Herefter var der enighed om at sende lokalplanen i høring.
  Henrik Stougaard følger Ø' s mindretalsudtalelse fra Plan- og Teknikudvalget.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 202

  V's forslag fra Plan- og Teknikudvalget blev sat til afstemning: for stemte 10, bestående af V og C. Imod stemte 21, bestående af O, Ø, B, F og A. Forslaget blev forkastet.
  For Økonomiudvalgets indstilling stemte 28, bestående af A, B, F, C, O og V. Imod stemte 3 bestående af Ø.
  Ø henholder sig til Ø's mindretalsudtalelse, der sendes med i henhold til planloven.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 203 Flytning af legeplads ved plejecenter Trekroner

  Billede_af_legepladsen_ved_Byparken.pdf

  Pkt. 203

  Flytning af legeplads ved plejecenter Trekroner

  Sagsnr. 73312 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Legepladsen ved plejecenter Trekroner kan med fordel flyttes til Byparken. Årsagen er, at legepladsen ved plejecenteret ikke benyttes i tilstrækkelig omfang.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Legepladsen ved plejecenter Trekroner nedlægges
  2. Legepladsen flyttes til Byparken

  Beslutningskompetence

  Indstillingens punkt 1: Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Indstillingens punkt 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plejecenter Trekroner blev indviet i januar 2013. I budget 2013 blev der afsat 0,5 mio. kr. til etablering af en legeplads ved plejecenter Trekroner. Byrådet frigav beløbet til legepladsen den 30. april 2014, og legepladsen blev herefter etableret. Legepladsen blev udformet som en miniature af Domkirken.
  Formålet var, at både lokale daginstitutioner og den lokale folkeskole samt børn til pårørende kunne benytte legepladsen ved besøg. Skole og daginstitutioner skal dog, på grund af trafikale forhold, benytte en større omvej til plejecenteret, som ikke gør det naturligt for disse at benytte legepladsen i hverdagen. Samtidig har børn til pårørende heller ikke benyttet legepladsen.
  Det frigivne areal på plejecenter Trekroner, hvor legepladsen i dag er placeret, kan i stedet benyttes til etablering af et aktivitetsdrivhus, hvor beboerne har mulighed for at sysle med blomsterkasser, mv. Flere beboere har udtrykt interesse i etablering af et drivhus. Aktiviteter i drivhus kan også ses i sammenhæng med den rehabiliterende indsats. Bendixen og Rasmussens fond, som støtter aktiviteter relateret til plejecenter Trekroner, vil gerne donere beløb til etablering af et aktivitetsdrivhus ved plejecenteret.
  For at sikre, at legepladsen i et langt større omfang benyttes og kommer børn til gavn i kommunen, kan legepladsen flyttes til Byparken, hvor den eksisterende legeplads har behov for udskiftning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da det forventes at flytningen kan afholdes indenfor Plan- og Teknikudvalgets driftsmidler til parkdrift.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 119

  Et flertal i udvalget (S) tiltrådte indstillingen.
  V og O er ikke enige i indstillingen og begærer sagen i byrådet.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 167

  Indstillingens punkt 2: Oversendes til byrådet.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 325

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 203

  Byrådet ønsker at legepladsen forbliver på Trekroner Plejecenter og placeringen evalueres efter et år.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 204 Ansøgning om opførelse af boligprojekt på Knud Den Stores Vej 33

  Knud_den_stores_vej_33_-_skitseprojekt.pdf Nabobemaerkninger_modtaget_efter_hoering.pdf

  Pkt. 204

  Ansøgning om opførelse af boligprojekt på Knud Den Stores Vej 33

  Sagsnr. 290655 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af ejendommen beliggende på Knud Den Stores Vej 33, har ansøgt om tilladelse til etablering af 1´sal og indretning af 4 boliger på matriklen. Udvalget skal tage stilling til, om man vil godkende, at der arbejdes videre med realiseringen af projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen godkendes, såfremt projektet overholder de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygningsreglementet.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen på Knud Den Stores Vej 33 har indsendt et skitseprojekt om principiel tilladelse til opførelse af 2 etager og indretning af 4 boliger. Byggeriet vil fremstå som 2 stk. to-familiehuse, forbundet med en udvendig trappe til boligerne på 1. sal (se vedhæftede skitseprojekt).
  Ejendommen er beliggende i et område, som kun er reguleret af Kommuneplanramme 2 CL.1 – og dermed udlagt til centerområde. Ejendommen benyttes i dag til erhvervsformål. Der er ingen lokalplan for området, hvilket er ensbetydende med, at det er bygningsreglementet som fastsætter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for dimensionerne på byggeriet. Ifølge bygningsreglementet kan en kommunalbestyrelse ikke nægte, at det pågældende projekt realiseres, hvis det overholder byggeretten.
  Forvaltningen mangler dog at modtage kote-opmålinger fra en landinspektøren, inden der kan træffes en afgørelse angående bygningshøjden i forhold til den ene nabo, da der er niveauforskel.
  I forbindelse med en vurdering af bebyggelsens indvirkning på omgivelserne, har projektet været sendt i høring blandt naboerne. Denne høring er afsluttet, og der er indkommet en række indsigelser. Disse indsigelser går primært på de mulige indbliksgener og et større støjniveau ved omdannelse fra erhverv til bolig. Indsigelserne er vedlagt som bilag til sagen.
  Såfremt udvalget ikke finder det pågældende projekt hensigtsmæssigt, kan der meddeles et § 14-forbud med et forudgående varsel, jf. Forvaltningslovens § 19. Det kunne være med henblik på at udarbejde en ny lokalplan med bestemmelse om, at der kun må opføres 1½ etages byggeri eller udlægge ejendommen/området til enfamiliehuse/dobbelthuse (uden vandret lejlighedsskel).
  Når et evt. forbud et nedlagt, skal arbejdet med at tilvejebringe et forslag til en lokalplan påbegyndes. Lokalplanprocessen skal resultere i et forslag indenfor et år.
  Det skal bemærkes, at kommuneplanrammen for naboområdet - rammeområde 2. BP.1 - giver mulighed for at planlægge med max. 2 etager. Naboejendommene må derfor gerne opføre boliger i to etager, hvilket der også er et enkelt eksempel på i naboområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-06-2017, pkt. 149

  Udsættes.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Plan- og Teknikudvalget. 21-06-2017, pkt. 151

  V og O stillede forslag om, at der iværksættes § 14-forbud efter planloven. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O. Imod stemte A og Ø.
  Hermed blev forslaget forkastet.
  Herefter blev forvaltningens indstilling, suppleret med at der igangsættes udarbejdelse af11-punktsprogram for lokalplan i området, sat til afstemning. For stemte A og Ø. V og O undlod at stemme. Hermed blev dette forslag godkendt.
  V og O begærede sagen i byrådet.
  Fraværende:
  Daniel Prehn (A) - Poul Andersen (A) deltog i stedet for.
  Kaj V. Hansen (A) - Tomas Breddam (A) deltog i stedet for.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) - Henrik Stougaard (Ø) deltog i stedet for.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 326

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 204

  V og O stillede forslag om, at der iværksættes § 14-forbud efter planloven. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 13, bestående af V, C og O. Imod stemte 18 bestående af A, B, F og Ø. Forslaget blev forkastet.
  Plan- og Teknikudvalgets indstilling blev sat til afstemning. For stemte 18, bestående af A, B, F og Ø. V, C og O undlod at stemme. Indstillingen blev godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 205 Anmodning om optagelse af sag om ændring af lokalplan 245

  Pkt. 205

  Anmodning om optagelse af sag om ændring af lokalplan 245

  Sagsnr. 295873 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Annie Larsen (V) har anmodet om at få optaget sag på byrådets dagsorden om ændring af lokalplan 245.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Annie Larsen (V) har anmodet om at få optaget følgende på byrådets dagsorden:
  ”Forslag om ændring af lokalplan 245, Frederiksborgvej, således at nybyggeri kan ske med fladt tag
  Under henvisning til Styrelsesloven anmoder jeg om at få optaget en sag på førstkommende byrådsmøde med forslag om, at Plan- og Teknikudvalget pålægges at ændre lokalplan 245, således at nybyggeri i området på Frederiksborgvej kan ske med fladt tag.
  Det fremgår af lokalplanens § 6, stk. 2 at: ”Ny bebyggelse må højst opføres i l etage med udnyttet tagetage. Taghældningen skal være mellem 25 og 50 grader, og ingen del af bygningen må gives en højde, der overstiger 9 meter over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet.”
  Og det fremgår af § 6, stk. 3, at ”Byrådet kan dog som alternativ til det i 6.2 nævnte tillade, at der på grunde med stærkt hældende terræn opføres 2 etager mod vest og l etage mod øst, og med en mindre taghældning end 25 grader. Gulvet i den øverste etage skal da placeres i et af bygningsmyndigheden fastsat niveau”
  Begrundelsen for mit forslag er, at jeg efter borgerhenvendelse er blevet bekendt med en sag, hvor grundejeren ønskede at bygge et hus med fladt tag, og nabohøringer tilkendegav ønsket om fladt tag, men Forvaltningen forlangte alligevel taghældning.
  Forvaltningens krav om taghældning medførte reduceret fjordudsigt for nogle naboer.
  Nu foreligger der i samme område en sag, hvor grundejeren ønsker faldt tag på et nyt hus, og naboerne ønsker, at huset får fladt tag. Taghældning vil forringe fjordudsigten for mange naboer.
  Grundejeren har, på baggrund af resultatet af ovennævnte tidligere sag og for ikke at forsinke sagsbehandlingen unødigt, indsendt en byggeansøgning både på et hus med fladt og et med taghældning. Nuværende hus på grunden, som skal nedrives, har fladt tag.
  Naboerne frygter, at Forvaltningen på ny vil give afslag på fladt tag, og har derfor søgt advokatbistand.
  Det er ikke sund fornuft, at kommunen kræver taghældning, når både bygherre og naboerne ønsker fladt tag.
  Argumentet med, at kravet om taghældningen sker af hensyn til borgere, som skal kunne stole på, at bestemmelsen i lokalplanen bliver håndhævet af kommunen, er uforståeligt, når både grundejer og naboer ønsker fladt tag.
  Reduceret fjordudsigt medfører også forringelse af grund- og ejendomværdien og lavere skat på fast ejendom.
  Kravet i lokalplan 245 om taghældningen er udarbejdet på et tidspunkt, hvor grundene var meget store.
  Nu er der løbende sket rigtig mange udstykninger, og husene ligger derfor meget tættere.
  Mange af de ældre huse i området har fladt tag, men hvis grundejeren ønsker huset nedrevet og nyt opført, kan Forvaltningen kræve taghældning med henvisning til lokalplan 245.
  Kravet om taghældning virker meget uhensigtsmæssigt i dag.
  På ovennævnte baggrund foreslår jeg, at Plan- og Teknikudvalget pålægges at ændre lokalplan 245, således at nybyggeri kan ske med fladt tag.
  Annie Larsen
  Byrådsmedlem for Venstre”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 205

  Byrådet er enig i at sende sagen til Plan- og Teknikudvalget.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 206 Anmodning om optagelse af sag vedrørende udbud af erhvervs- og turismeopgaver

  Pkt. 206

  Anmodning om optagelse af sag vedrørende udbud af erhvervs- og turismeopgaver

  Sagsnr. 292986 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Lars Lindskov (C) har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om fornyet behandling af sagen om udbud af erhvervs- og turismeopgaver.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Lars Lindskov (C) har anmodet om at få optaget følgende på byrådets dagsorden:
  ”Det konservative folkeparti ønsker en fornyet behandling af byrådets beslutning vedrørende udbud af erhvervs- og turismeopgaver. Under pkt. 160 på byrådets møde den 14. juni 2017 besluttede et flertal på dette møde at hjemtage opgaverne til kommunen.
  Som følge af eksterne reaktioner på beslutningen samt efter drøftelser og dialog med flere erhvervsorganisationer, turismeeksperter og forhandlinger med byrådets partier vurderer vi, at der er et flertal for at fortsætte den proces, der var indstillet til byrådsbeslutning af Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.
  Det Konservative Folkeparti indstiller således til vedtagelse:

  • At der gennemføres et udbud af erhvervs- og turisme-opgaverne, hvor kommunen giver kontrolbud på erhvervsserviceopgaverne, således at en ny aftale for en 4-årig periode kan træde i kraft den 1. juli 2018. Der henvises til sag 160 på byrådets dagsorden, som beskriver udbuddets indhold og form
  • At partnerskabsaftalen med den nuværende operatør, Erhvervsforum Roskilde, som følge af den afbrudte proces i byrådet henover sommeren forlænges med et halvt år til 30. juni 2018 på uændrede vilkår i forhold til den nuværende opgave.
  • At eventuel merbevilling i forhold til erhvervs- og turismeopgaverne overlades til budgetforhandlingerne.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 206

  Joy Mogensen blev erklæret inhabil og gruppe A havde indkaldt Henning Sørensen som stedfortræder.
  Ø stillede forslag om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget, for stemte 15 bestående af V, O og Ø. Imod stemte 16, bestående af A, B, F og C. Forslaget blev herefter forkastet.
  Ø stillede forslag om at stoppe debatten og gå til afstemning om forslaget. For stemte 4 bestående af Ø og F. Imod stemte 27, bestående af A, B, C, O og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  Ø fremsatte følgende forslag: "både Erhvervsservice og Turismeservice hjemtages til Roskilde Kommune, med virkning fra det snarest mulige tidspunkt, som er hensigtsmæssigt under hensyn til involverede parter." For stemte 14, bestående af V, O og Ø. Imod stemte 16, bestående af A, B, F og C. Forslaget blev forkastet,
  V stillede forslag om at Økonomiudvalget forholder sig til udbudsbetingelserne inden fornyet udbud. For stemte 15, bestående af V, O, Ø. Imod stemte 16, bestående af A, B, F og C. Forslaget blev forkastet
  Forslaget fra Lars Lindskov blev sat til afstemning. For stemte 16, bestående af A, B, F og C. Imod stemte 15, bestående af V, O og Ø. Forslaget blev herefter vedtaget.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz, Joy Mogensen (grundet inhabilitet). Peter Madsen var fraværende under afstemning om Ø's forslag.

 • Pkt. 207 Forlængelse af lejekontrakt mv.(Lukket)

 • Pkt. 208 Salg af storpacel(Lukket)

 • Pkt. 209 Salg af areal på Musicon(Lukket)

 • Pkt. 210 Salg af areal(Lukket)

 • Pkt. 211 Investering via selskab i vedvarende energianlæg(Lukket)

 • Pkt. 212 Salg af parcelhusgrunde(Lukket)

 • Pkt. 213 Salg af storparcel i Basgangen(Lukket)

 • Pkt. 214 Forslag til anvendelse af de ikke disponerede frivilligmidler

  Pkt. 214

  Forslag til anvendelse af de ikke disponerede frivilligmidler

  Sagsnr. 285703 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges forslag til, hvordan de ikke disponerede frivilligmidler kan tænkes anvendt i relation til særligt udsatte børn og unge, psykisk sårbare og ufrivilligt ensomme i alle aldre, forebyggelse samt palliation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anvendelsen af de 1,6 mio. kr. ikke disponerede frivilligmidler drøftes med udgangspunkt i nedennævnte forslag til fordeling på fire hovedområder.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. maj 2017 blev redegjort for akkumuleringen af ikke disponerede frivilligmidler samt modeller for, indenfor hvilke temaer disse midler eventuelt kan anvendes. På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen udarbejde mere detaljerede forslag inden for de valgte temaer.
  Et hovedområde, som midlerne kunne anvendes indenfor, er til særligt udsatte børn og unge, herunder psykisk sårbare og ensomme unge. I Roskilde Kommune har blandt andre foreningerne Ventilen, Headspace og Ungdommens Røde Kors fokus på unge i alderen 15-25 år, der føler sig ensomme, og man kunne forestille sig projekter mellem disse og eventuelt andre foreninger anvendt i et netværkssamarbejde, således at man kunne komme bredere ud. Til dette område kunne fordeles 0,7 mio. kr.
  Et andet hovedområde, hvor de ikke disponerede frivilligmidler kunne anvendes, er i forhold til initiativer for at bekæmpe ensomhed hos ældre borgere. Til dette område kunne fordeles 0,5 mio. kr.
  Endvidere kan peges på forskellige initiativer på forebyggelsesområdet: Samarbejde med den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse om fx temaet ”Røgfri årgang 2030”, jf. at TV2´s årlige ”Knæk Cancer-arrangement” bl.a. foregår i Roskilde i efteråret 2017.
  Andre mulige initiativer kunne være samarbejde med Lænken vedr. bekæmpelse af alkoholmisbrug samt kampagner i forhold til nedbringelse af udbredelsen af clamydia hos unge mennesker. Til dette område kunne fordeles 0,2 mio. kr.
  Endelig kan anvendes midler vedrørende palliation fx samarbejde med vågetjenester omkring døende. Til dette område kunne fordeles 0,2 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Forslaget indebærer at de tilbageværende ikke anvendte frivilligmidler på 1,6 mio. kr. anvendes i de nærmeste år.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 111

  Et flertal i udvalget (S) ønsker at fordele frivilligmidlerne på følgende måde:
  Særligt udsatte børn og unge, herunder psykisk sårbare og ensomme unge 0,7 mio. kr.
  Initiativer til at bekæmpe ensomhed hos ældre borgere 0,3 mio. kr.
  Initiativer på forebyggelsesområdet 0,3 mio. kr.
  Palliation fx samarbejde med vågetjenester omkring døende 0,3 mio. kr.
  Midlerne fordeles i henhold til eksisterende kriterier for uddeling af frivilligmidler. Ansøgningerne ønskes forlagt til godkendelse i udvalget inden midlerne udbetales.
  V og O kan ikke godkende flertallets forslag til fordeling og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 30-08-2017, pkt. 340

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 214

  Byrådet var enig i at sende sagen tilbage til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 215 Integrationsrådets Åbent-Hus

  ansoegning_til_Kultur-_og_Integrationspuljen_om_midler_til_afholdelsen_af_Aabent-_Hus.pdf

  Pkt. 215

  Integrationsrådets Åbent-Hus

  Sagsnr. 291548 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Integrationsrådet ved Erik Lyby ansøger om 50.000 kr. til afholdelsen af Åbent-Hus ar-rangement på Stændertorvet, lørdag den 16. september 2017. Formålet med arrange-mentet er at sætte fokus på integrationen af flygtninge og indvandrere i Roskilde Kom-mune samt skabe synlighed om Integrationsrådets arbejde. Integrationsprisen uddeles for 2. gang ved arrangementet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektet støttes med 50.000 kr. fra Kultur- og Integrations-puljen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet ønsker via Åbent-Hus arrangementet at forbedre dialogen mellem for-skellige kulturer ved konkret at tage fat om spørgsmål om forholdet mellem danskere med forskellige kulturelle baggrunde. Temaet vil være Integration i Roskilde – succeser og udfordringer. Arrangementet vil være både oplysende og underholdende.
  Integrationsrådet inviterer borgmesteren til at holde åbningstalen, hvorefter formanden for rådet vil orientere om dettes arbejde, herunder status for opnåelse af målene i kommunens integrationspolitik. Omar Marzouk vil optræde med stand-up omkring integrationstemaet, og en ekspert på området vil blive interviewet. Roskildes Integrati-onspris, som uddeltes første gang i 2016, vil blive overrakt til en person, en organisation, eller en virksomhed, som har gjort en særlig indsats for integrationen i det forløbne år. Borgerne vil gennem lokale medier og Facebook blive opfordret til at nominere kandidater til prisen, som er på 10.000 kr. Integrationsrådet inviterer Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget, til at overrække prisen.
  Brandkadetterne i Æblehaven, som er et selvstændigt integrationsprojekt, vil præsente-re deres kunnen og fungere som vagter ved arrangementet. Endvidere vil der være aktiviteter for børn, bl.a. besøg af ”ballonkongen”. En etnisk musikgruppe på 4 mand vil spille ind imellem talerne.
  Rådet mener, at arrangementet vil tiltrække mange roskildensere, og de agter at gøre en målrettet indsats for at få maksimal mediedækning såvel før som efter arrangementets afholdelse.
  Midler fra puljen vil blive brugt til opsætning af telte og scene, leje af lydanlæg samt udgifter til honorar. Forvaltningen finder, at ansøgningen lever op til kriterier for tildeling af midler fra Kultur- og Integrationspuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Midler til projektet tages fra Kultur- og Integrationspuljen. I puljen resterer ved mødestart 111.650 kr. hvor af 60.000 kr. er puljemidler, der har været forhånds reserveret til EID fest, de falder nu tilbage til puljen, da der ikke bliver afholdt EID fest i år.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 105

  Godkendt.
  O kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 30-08-2017, pkt. 341

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 215

  Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling blev sat til afstemning. For stemte 28, bestående af A, B, F, Ø, C og V. Imod stemte 3 bestående af O. Indstillingen blev godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz.