You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 30, 2016 - 17:00
Sted: Byrådssalen
 • Pkt. 277 Spørgetid

  Pkt. 277

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 277

  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 278 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 278

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 278

  Karsten Lorentzen har lovligt forfald. Birgith Hyldgaard var indkaldt som stedfortræder.
  Pkt. 289 blev behandlet som første punkt på dagsordenen.
  Fraværende. Karsten Lorentzen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 279 Anmodning om optagelse af sag - forslag om markering af 100 året for salget af De Dansk Vestindiske Øer

  Pkt. 279

  Anmodning om optagelse af sag - forslag om markering af 100 året for salget af De Dansk Vestindiske Øer

  Sagsnr. 287346 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Enhedslistens byrådsgruppe v/Jonas Bejer Paludan har anmodet om at få optaget en sag med forslag om markering af 100 året for salget af De Dansk Vestindiske Øer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Enhedslistens byrådsgruppe v/Jonas Bejer Paludan har anmodet om at få optaget følgende på byrådets møde:
  ”Forslag om markering af 100 året for salget af de dansk vestindiske øer
  I år 2017 er det 100 år siden, at Danmark valgte at sælge sine kolonier i Caribien, Sankt Jan, Sankt Thomas og Sankt Croix. Salget kan betegnes som afslutningen på et mørkt kapitel i Danmarkshistorien, hvor ca. 100.000 mennesker blev solgt som slaver af danske slavehandlere.
  Historien om den danske slavehandel er ikke kun national, den har også en lokalforankring i Roskilde. Således blev der i 1761 oprettet et Sukkerkompani i Roskilde, som fremstillede sukker af sukkerrør fra Dansk Vestindien.
  Sukkerrør som blev høstet af mennesker holdt som slaver.
  Det formentlig eneste synlige spor af denne produktion i Roskilde, findes i dag i Sukkerhuset (i dag Roskilde Museum) i Sct. Olsstræde.
  Her skal man have et ualmindeligt skarpt blik for at opdage, at en del af de oprindelige lofter i bygningen faktisk er rester fra denne sukkerproduktion.
  Historien er i store træk gået i glemmebogen. Det ønsker byrådet i Roskilde at råde bod på og vedtager derfor følgende:
  Indstilling:
  1: Byrådet anerkender at også Roskilde var en del af den omfattende handel med mennesker i kolonitiden og ønsker at fortælle denne historie.
  2: Byrådet ønsker at markere 100 året for salget af de dansk vestindiske øer. Denne markering kan ske ved en særudstilling, ved opsætning af en mindeplade eller lignende.
  Sagen sendes til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 279

  Byrådet var enigt om at sende sagen til behandling i Kultur og Idrætsudvalget.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 280 Anmodning om optagelse af sag om strategiarbejde i VEKS

  Pkt. 280

  Anmodning om optagelse af sag om strategiarbejde i VEKS

  Sagsnr. 286346 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Jonas Bejer Paludan (Ø) har anmodet om at få optaget sag om strategiarbejdet i VEKS på byrådets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jonas Bejer Paludan (Ø) har anmodet om at få optaget følgende på byrådets møde.
  ”Forslag om at strategiarbejdet i VEKS forankres i Kommunerne
  På mødet for koordineringsgruppen for bestyrelsesmedlemmer i kommunale energi- og forsyningsselskaber d. 28. september 2016, blev det igangværende strategiarbejde i VEKS diskuteret (se det vedhæftede referat).
  Koordineringsgruppen har ingen formel beslutningskompetence, men gav udtryk for et ønske om at strategien blev sendt i høring. Derfor ønsker Enhedslisten at fremsætte nedenstående til byrådet beslutning:
  Indstilling:
  Roskilde Kommune ser med interesse på at VEKS’ arbejde med virksomhedens strategi frem mod 2020. I den forbindelse ønsker byrådet i Roskilde Kommune at sikre kommunerne en høj grad af ejerskab og indflydelse på strategiarbejdet.
  Roskilde Kommuner ønsker derfor:
  1: At VEKS i høj grad inddrager ejerkommunerne i arbejdet med strategien, således at der sikres en lokaldemokratisk forankring af beslutningerne i VEKS.
  2: At VEKS som minimum sender strategien i høring inden den endelige vedtagelse.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Byrådet, 26-10-2016, pkt. 255

  Taget af dagsordenen. Sendes til Klima- og Miljøudvalget.
  Fraværende: Jonas Bejer Paludan, Poul Lindor Nielsen.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 145

  Udvalget anbefaler, at Roskilde Kommune henvender sig til VEKS i/s med anmodning om, at strategien sendes til høring i ejerkommunerne inden endelig vedtagelse i VEKS.
  Udvalget anbefaler endvidere at der igangsættes et arbejde om ejerstrategi for VEKS i/s.
  Udvalget ønsker ved næste møde et oplæg fra VEKS om strategioplægget, VEKS formand inviteres.

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 551

  Klima- og Miljøudvalgets indstilling blev anbefalet.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 280

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 281 Boligselskabet Fjordbo - Regnskab 2014/2015

  notat_til_regnskab_20142015.pdf

  Pkt. 281

  Boligselskabet Fjordbo - Regnskab 2014/2015

  Sagsnr. 60480 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for Boligselskabet Fjordbo med tilhørende 5 afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Boligselskabet Fjordbo 2014/2015 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter, og
  3. organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 5. oktober 2016. Der er ikke nævneværdigt at bemærke hertil.
  Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 516

  Anbefales.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 281

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 282 Boligselskabet Sjælland - Regnskab 2015

  oekonominotat.pdf

  Pkt. 282

  Boligselskabet Sjælland - Regnskab 2015

  Sagsnr. 60478 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for Boligselskabet Sjælland med tilhørende 146 afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokolat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Boligselskabet Sjælland 2015 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter, og
  3. organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 5. oktober 2016. Afdelinger med kritiske nøgletal eller væsentlige problemer blev gennemgået og de overvejende løsningsmodeller er helhedsplaner som vil blive iværksat over de kommende år. Boligselskabet gav en status herpå. Desuden blev procedurer for fremover at undgå regnskabstvister drøftet. Det er aftalt, at der fremover indkaldes til møde med afdelingsbestyrelse og Boligselskabet, når der fremkommer budget- eller regnskabstvister.
  Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 517

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 282

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 283 OK-Fonden - Regnskaber for 2015

  notat_til_sagsfremstilling.pdf

  Pkt. 283

  OK-Fonden - Regnskaber for 2015

  Sagsnr. 81898 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Regnskaber for Boligorganisationen ”OK-Boliger i Ramsø Kommune” med 2 tilhørende afdelingsregnskaber, Boligorganisationen ”Botilbuddet Koglerne” med afdelingsregnskab og Boligorganisationen ”Ældreboliger Højvanggård” med afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskaberne for OK-Boliger, Botilbuddet Koglerne og Ældreboliger Højvanggård for 2015 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter, og
  3. organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 5. oktober 2016. Der er ikke nævneværdigt at bemærke hertil.
  Fakta for de enkelte organisationer / afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 518

  Anbefales.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 283

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 284 Ramsø Ældreboligselskab - Regnskab for 2015

  oekonominotat_2015.pdf

  Pkt. 284

  Ramsø Ældreboligselskab - Regnskab for 2015

  Sagsnr. 60481 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for Ramsø Ældreboligselskab med tilhørende 3 afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Ramsø Ældreboligselskab tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  3. Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 30. september 2016. Der er ikke nævneværdigt at bemærke hertil.
  Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 519

  Anbefales.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 284

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 285 Valg af revisor til Østsjællands Beredskab

  Pkt. 285

  Valg af revisor til Østsjællands Beredskab

  Sagsnr. 279284 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Østsjællands Beredskab skal antage en uvildig revisor til lovpligtig revision af interessentselskabets regnskab, herunder indretning af sit kasse- og regnskabsvæsen. Beredskabskommissionens beslutning skal godkendes af interessentkommunernes byråd.

  Indstilling

  Det indstilles, at

  1. EY antages som uafhængig revisor for Østsjællands Beredskab, og beslutningen sendes til endelig godkendelse i statsforvaltningen, jf. fællesskabets vedtægter og
  2. Der tegnes en kontrakt på 4 år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge styrelsesloven § 42 skal Østsjællands Beredskab lade sit regnskab samt indretning af sit kasse- og regnskabsvæsen revidere af en uafhængig revisor. Efter vedtægter for Østsjællands Beredskab skal valg af revisor godkendes af interessentkommunernes byråd. Endvidere kræves Statsforvaltningens godkendelse.
  Der er indhentet tilbud fra 4 revisionsselskaber: Deloitte, PWC, EY og BDO. Alle 4 revisionsselskaber har stor erfaring og kompetencer indenfor kommunal revision og vurderes derfor generelt egnede.
  På baggrund af kriterierne "pris" og "risiko for merudgifter" har Beredskabskommissionen peget på, at EY antages som uafhængig revision for Østsjællands Beredskab.
  Det foreslås, at der laves en aftale på 4 år.

  Økonomi

  Udgift til revisor indgår allerede i Østsjællands Beredskabs budget, som en del af udgifter til opgaver/ydelser, der tidligere blev varetaget af fælles funktioner i interessentkommunerne.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 520

  Anbefales.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 285

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 286 Udpegning af nyt medlem til Lokalrådet i Roskilde Kommune for politiets virksomhed

  Pkt. 286

  Udpegning af nyt medlem til Lokalrådet i Roskilde Kommune for politiets virksomhed

  Sagsnr. 245675 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der skal udpeges et nyt medlem af Lokalrådet i Roskilde Kommune for politiets virksomhed. Kriminalforsorgen indstiller enhedschef Susanne Kollerup fra Institution Isefjord til lokalrådet for politiets virksomhed i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at enhedschef Susanne Kollerup fra Institution Isefjord udpeges som medlem af Lokalrådet for politiets virksomhed i Roskilde Kommune i stedet for Rune Vahl-Madsen, Roskilde Arrest.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet udpegede på sit møde den 27. april 2016 Rune Vahl-Madsen, Roskilde Arrest som medlem af Lokalrådet for politiets virksomhed i Roskilde Kommune i en periode på 2 år fra 1. maj 2016.
  Rune Vahl-Madsen, Roskilde Arrest har efterfølgende meldt afbud til at repræsentere Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen indstiller derfor enhedschef Susanne Kollerup fra Institution Isefjord til lokalrådet for politiets virksomhed i Roskilde Kommune

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 530

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og henviser til bemærkninger fra pkt. 107 fra Byrådet d. 27. april 2016.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 286

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende i det Ø finder, at udpegningsprocessen har en alt for lukket og selvsupplerende karakter, og at Roskilde Kommune i stedet bør afholde en åben fase, hvor det bliver muligt for borgere og organisationer at foreslå repræsentanter, som byrådet så kan vælge imellem.

  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 287 Udpegninger til bestyrelsen for Fonden RUC’s internationale boliger og Roskilde Produktionsskole

  Pkt. 287

  Udpegninger til bestyrelsen for Fonden RUC’s internationale boliger og Roskilde Produktionsskole

  Sagsnr. 245675 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Ændring af bestyrelsessammensætningen i Fonden RUC’s internationale boliger og Roskilde Produktionsskole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. René la Cour Sell udpeges til bestyrelsen for Fonden Roskilde Universitetscenters internationale boliger indtil den 31. december 2017.

  2. Lasse Fogh udpeges til bestyrelsen for Roskilde Produktionsskole indtil den 31. december 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Fonden Roskilde Universitetscenters internationale boliger ønsker, at René La Cour Sell udpeges som formand for bestyrelsen for fonden.
  Lasse Fogh er pt. udpeget af Roskilde Kommune som medlem af bestyrelsen og udtræder således af bestyrelsen til fordel for René La Cour Sell.
  Samtidig indtræder Lasse Fogh i bestyrelsen for Roskilde Produktionsskole i stedet for Jeppe Trolle.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 287

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 288 Kommunens samarbejdspartnere - skatteunddragelse

  Pkt. 288

  Kommunens samarbejdspartnere - skatteunddragelse

  Sagsnr. 247201 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 7. september 2016 pkt. 406 at bede forvaltningen fremlægge udkast til udbudsbetingelser, der indskærper, at der ikke må medvirkes til skatteunddragelse i Danmark og EU.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag om tilføjelse af den fremlagte tekst til kommunens udbudsbetingelser godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune forudsætter ved aftaler om såvel handel, samarbejde eller investeringer, at virksomheder og organisationer overholder gældende skattelovgivning.
  Hvis det alligevel i kontraktperioden viser sig, at virksomheder eller organisationer eksempelvis har overtrådt gældende skattelovgivning, kræves det, at der er afsagt en dom eller accepteret et bødeforlæg af den pågældende virksomhed eller organisation, før Roskilde Kommune har mulighed for at benytte misligholdelsesbeføjelserne til at udtræde af eventuelle indgåede aftaler.
  Roskilde Kommune har endvidere normalt altid i sine aftaler en generel mulighed for at opsige aftalen med en frist på et fastsat antal måneder, og på den måde vil Roskilde Kommune altid kunne komme ud af en aftale, hvis det ønskes – uanset årsagen, men det kan ikke forhindres, at den pågældende leverandør byder igen.
  I forbindelse med en udbudsproces har kommunen mulighed for at udelukke virksomheder fra deltagelse, hvis de har ubetalt forfalden gæld til det offentlige eller har medvirket til skatteunddragelse efter de gældende regler i udbudsloven. De vil blive afvist i udbudsprocessen med begrundelse om, at de er uegnede til at give tilbud til kommunen.
  Det er derimod ikke tilladt at lade det tælle negativt i en tilbudsbedømmelse, at tilbudsgiveren er under mistanke for skatteunddragelse. Det kan ikke bruges som et generelt parameter, der kan anvendes ved selve evalueringen af tilbuddene. Det skyldes, at de kriterier, som lovligt må bruges til evaluering af et tilbud, skal være saglige og være forbundet med kontraktens genstand. Selv i den situation, at den pågældende virksomhed er dømt for skatteunddragelse, kan det ikke bruges i selve tilbudsbedømmelsen, men kan som nævnt føre til, at virksomheden bliver udelukket fra overhovedet at byde.
  Roskilde Kommune har dog lov til i sine udbud at sende det signal, at man ser meget alvorligt på evt. skatteunddragelse, og at kommunen ikke vil tolerere skatteunddragelse fra nogen af sine samarbejdspartnere. På den baggrund kunne følgende tekst medtages i alle fremtidige udbud.
  ”Roskilde Kommune ser alvorligt på skatteunddragelse og vil søge at afvise virksomheder, som har unddraget eller medvirket til unddragelse af skattebetaling.
  Kommunen forbeholder sig derfor under henvisning til principperne i Udbudslovens § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 3), at afvise sådanne virksomheder fra at deltage i udbudsproceduren.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 532

  Økonomiudvalget anbefaler at følgende tilføjes til kommunens udbudsbetingelser: ”Roskilde Kommune ser alvorligt på skatteunddragelse og vil søge at afvise virksomheder, som har unddraget eller medvirket til unddragelse af skattebetaling.
  Kommunen forbeholder sig derfor under henvisning til principperne i Udbudslovens § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 3), at afvise sådanne virksomheder fra at deltage i udbudsproceduren.”
  Sagen sendes til endelig beslutning i byrådet.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 288

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 289 Revidering af byrådets forretningsorden

  gaeldende_forretningsorden_for_byraadet.pdf udkast_til_ny_forretningsorden_for_byraadet.pdf bilag_til_forretningsorden_om_taletidsregler.pdf

  Pkt. 289

  Revidering af byrådets forretningsorden

  Sagsnr. 277191 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Indførelse af taletidsregler på baggrund af 3 måneders forsøg ved seneste byrådsmøder, samt 2. behandling af sproglig opdatering af byrådets forretningsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. taletidsregler for byrådsmøder godkendes, og
  2. forslag til sproglig opdatering af byrådets forretningsorden godkendes (2. behandling)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 4. maj 2016 at afprøve forsøg med nye taletidsregler, således at der gives 3 minutters taletid til indlæg i talerækken, og 30 sekunders taletid til kortere bemærkninger uden for talerækken.
  På baggrund af forsøget foreslår forvaltningen at ordningen indføres permanent, og indskrives i bilag til forretningsordenen.
  Byrådet godkendte den 17. februar 2016 forslag til sproglig opdatering af forretningsordenen. Ændringer af byrådets forretningsorden skal godkendes af byrådet i to omgange, og forelægges derfor til 2. behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 459

  Ad 1. "at": Økonomiudvalget var enigt i at indføre regler om korte bemærkninger på 30 sekunder. Et flertal i Økonomiudvalget var endvidere enigt i at indføre begrænsning på taletiden på 3 minutter. Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø) og Lars Lindskov (C) ønsker ikke indførsel af begrænsning i taletiden på tre minutters taletid.
  Ad 2. "at" anbefales.

  Byrådet, 26-10-2016, pkt. 256

  Taget af dagsordenen. Genoptages i Økonomiudvalget.
  Fraværende: Jonas Bejer Paludan, Poul Lindor Nielsen.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 523

  Der indføres korte bemærkninger på 30 sek. Mødelederen kan lukke talerliste for ordinær taletid, korte bemærkninger og hele debatten, under et punkt.
  Det præciseres at der er taletidsbegrænsning "op til" 3 minutter.
  Ved budgetbehandling indføres ordførerrunde uden begrænsning af taletiden.
  Medlemsforslag: en repræsentant får mulighed for at få ordet først. Taletidsbegrænsning er 5 min.
  Fagudvalgssager: udvalgsformand har mulighed for at få ordet først. Taletidsbegrænsning er 5 min.
  Ovenstående forelægges på næste Økonomiudvalgsmøde.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

  Supplerende sagsfremstilling.

  Forvaltningen har udarbejdet nyt bilag til forretningsordenen, jf. Økonomiudvalgets beslutning.

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 534

  Anbefales, idet det præciseres at taletiden ved de særlige situationer er op til 5 min.
  Jeppe Trolle (B) og Lars Lindskov (C) bemærker, at de ved behandlingen d. 5. oktober var imod indførsel af korte bemærkninger.

  Supplerende sagsfremstilling.

  Forvaltningen har tilføjet præciseringen om, at taletiden ved de særlige situationer er op til 5 min.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 289

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 290 Tilsagn om tilskud fra pulje til etablering af midlertidige boliger til flygtninge

  kort_-_indkvarteringssteder_i_roskilde_2016-2017.pdf oversigt_over_kapacitetspresset_paa_kommunens_indkvarteringssteder_til_nye_flygtninge_2016-2017.pdf

  Pkt. 290

  Tilsagn om tilskud fra pulje til etablering af midlertidige boliger til flygtninge

  Sagsnr. 285442 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har søgt og fået bevilget tilsagn på 3.041.924 kr. til tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge på op til 50 % af udgifterne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 3.041.924 vedrørende indtægter fra tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med at regeringen den 18.marts 2016 indgik aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”, blev der afsat en pulje på 150 mio.kr. – fordelt med 75 mio.kr. i 2016 og 75 mio.kr. i 2017, som kommunerne kan søge til dækning af 50 % af udgifterne til etablering og ombygning af egnede tomme bygninger til midlertidig boligplacering af flygtninge.
  Tilskuddet er efter ansøgning fordelt til kommunerne med udgangspunkt i følgende kriterier:
  - Kommunens boligpotentiale
  - Kommunens tilgang af flygtninge
  - Kommunens økonomiske vilkår
  Forvaltningen har ansøgt puljen i 2016 og har fået tilsagn om tilskud på 3.041.924 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Der er givet tilsagn om tilskud på 50 % af udgifterne til specifikke projekter ved etablering af midlertidige boliger.
  Udgiften på 6.083.848 kr. afholdes af den samlede pulje, der allerede er afsat i budget 2016 til køb af midlertidige boliger. Puljen er forudsat lånefinansieret. Sagen vil ikke have effekt på kassebeholdningen, da tilskuddet på 3.041.924 kr. alene nedskriver den samlede låneoptagelse.
  Udgifterne og tilskud vedrører følgende projekter:

  Adresse Antal boliger Købspris Tilskudsberettiget andel Forventet tilskud i alt
  Osvej Vest 107, Jyllinge 5 -2.450.000 -2.450.000 1.225.000 kr.
  Snekkevej 33, Jyllinge 8 -3.700.000 -3.633.848 1.816.924 kr.
  I alt 13 -6.150.000 -6.083.848 3.041.924 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 01-11-2016, pkt. 140

  Anbefales.
  Gitte Simoni (O) kan ikke anbefale.
  Udvalget ønskede tilsendt en oversigt over kommunens øvrige indkvarteringssteder herunder de opkøbte parcelhuse.

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 536

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen (O) tager forbehold.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 290

  Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning. For stemte 28, bestående af A, B, F, Ø, C og V. Imod stemte 3 bestående af O. Indstillingen blev herefter godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 291 Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2017

  takster_for_brug_af_kommunale_lokaler_pr._1._januar_2017.pdf

  Pkt. 291

  Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2017

  Sagsnr. 264512 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der skal fastsættes takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed og godkendte almennyttige foreninger, samt lejesatser for almennyttige foretagender.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at taksterne for 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler (jf. ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune” afsnit 7.2). Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler (Folkeoplysningsloven § 22 stk. 4-6).
  Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommune, almennyttige foreninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner samt regions/distriktsforeninger, der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune.
  Lejeprisen for brug af græs- og grusbanerne vil dække udgifter til ekstra rengøring og pleje af banerne.
  Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret i 2017 ud fra KL's takst vedrørende lokaletilskud på 262,52 kr./time plus 20,40 kr. (20 kr. + fremskrivning), jf. beslutning om harmonisering af økonomien i kommunens idrætshaller.
  Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2017 findes i bilag 1.
  Regions/distriktsforeninger hjemmehørende i Roskilde Kommune opkræves ikke gebyr. Årsagen er, at disse foreninger ikke modtager det samme forhøjede lokaletilskud som godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 24-10-2016, pkt. 58

  Anbefales.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Iben Blum, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 159

  Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 537

  Anbefales.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 291

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 292 Justeret kystbeskyttelsesprojekt og VVM-tilladelse i Jyllinge Nordmark

  bilag_1_-_opdateret_projektbeskrivelse.pdf bilag_2_-_udkast_til_vvm-tilladelse.pdf bilag_3_-_hoeringsnotat_vvm-redegoerelse_m._hvidbog_inkl._hoeringssvar.pdf bilag_4_-_hoeringsnotat_vvm-tilladelse_inkl._hoeringssvar.pdf bilag_5_-_hoeringsnotat_efter_kystbeskyttelsesloven_af_justeret_projekt_inkl._hoeringssvar.pdf bilag_6_-_partshoeringsbreve_vvm-tilladelse_og_udtalelse_efter_kystbeskyttelsesloven.pdf

  Pkt. 292

  Justeret kystbeskyttelsesprojekt og VVM-tilladelse i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 270571 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Projektet til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark er blevet justeret for at mindske anlæggets påvirkning på Natura2000-områder. VVM-tilladelse til det justerede projekt med placering svarende til Variant 1 i VVM-redegørelsen har været i partshøring sideløbende med, at grundejere, der berøres direkte af ændringer, har haft mulighed for at udtale sig.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. justeringer af projektet, som beskrevet i bilag 1, godkendes
  2. det justerede projekt fremsendelse til principiel godkendelse i Kystdirektoratet med forbehold for øvrige myndighedsgodkendelser og klagesagsbehandling og
  3. udkast til VVM-tilladelse, vedlagt som bilag 2, godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet
  Punkt 1 og 2 behandles af Klima- og Miljøudvalget.
  Punkt 3 behandles af Plan- og Teknikudvalget.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på mødet den 25. november 2015, punkt 335, at igangsætte en VVM-redegørelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. VVM-redegørelsen har været i høring i perioden fra den 3. juni til den 29. juli 2016.
  Der er indkommet 8 skriftlige høringssvar, og Kystdirektoratet har mundtligt udtalt sig ved møde med forvaltningen, jf. hvidbog vedlagt i bilag 3. På baggrund af høringen har forvaltningen i dialog med digelagsbestyrelsen og Kystdirektoratet justeret projektet for at mindske påvirkningen af Natura2000-areal.
  I det justerede projekt er fjorddiget gjort smallere ved, at hældningen på ydersiden er gjort stejlere, og inspektionsarealet på indersiden af diget er fjernet. Endvidere foreslås diget, på en del af strækningen langs Roskilde Fjord, rykket ind haverne på ejendommene Strandvænget 9, 11, 13, 15, 17 og 19 samt Svanevænget 23a. Denne placering svarer til Variant 1 i VVM-redegørelsen. Det justerede projekt reducerer påvirkning af Natura 2000 med omkring 30 %.
  Forvaltningen har i juli, august og september 2016 holdt møder med de 7 berørte grundejere for at drøfte placeringen og afslutning af diget på indersiden. Som en del af dialogen er mulige placeringer af diget blevet afsat i en række haver med pæle og snor, som visualisering af højde og udbredelse af diget. Der er ikke enighed blandt de 7 grundejere om én foretrukken placering af diget på grundene. Forvaltningen har derfor tilpasset projektet ud fra Variant 1 i VVM-redegørelsen, svarende til placering langs indersiden af skel, da dette vurderes at være mindst indgribende samlet set.
  Som følge af tilpasningerne har udkast til VVM-tilladelse været i partshøring hos digelagets medlemmer samt lodsejere i Frederikssund Kommune, hvor fløjdiget over Værebro Å har landfæste. Samtidig har de 7 grundejere, som berøres direkte af ovenstående mindre ændringer haft lejlighed til at udtale sig efter kystbeskyttelseslovens regler.
  Der er indkommet 8 høringssvar til VVM-tilladelsen fra sagens parter, heraf 3 udtalelser til det justerede projekt fra direkte berørte grundejere i 1. række. Endvidere har Danmarks Naturfredningsforening, som ikke er part, sendt en kort kommentar til tilladelsen.
  Opsamling af partshøringssvar og høringssvar er vedlagt i bilag 4 og 5.
  Det vil inden for rammerne af VVM-tilladelsen være muligt at tilpasse digets bagskråning til grundejernes ønsker, såfremt forvaltningen vurderer, at det i øvrigt er rimeligt i forhold til det samlede projekts økonomi og sikkerhed.
  Sagen behandles også i Klima- og Miljøudvalget på mødet den 1. november 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Byrådet har på mødet den 18. juni 2014, punkt 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Heraf er 13,3 mio. kr. afsat til finansiering af kystsikringen i Jyllinge Nordmark. De foreslåede justeringer ændrer ikke på økonomien forbundet med projektet. De samlede omkostninger vil blive kvalificeret ifm. udbud og først ligge endeligt fast når anlægget er etableret.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 135

  Ad. indstillingens punkt 1: Anbefales.
  Ad. indstillingens punkt 2: Anbefales.
  Peter Madsen (V) tager forbehold.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 225

  Ad. indstillingens punkt 3:
  Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) stillede ændringsforslag sådan, at stien tages ud af projektet. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V), imod stemt de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter stillede Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O) et ændringsforslag der lyder, at der laves et supplement til VVM-vurderingen, hvor stien vurderes særskilt. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter anbefales forvaltningens indstilling.
  Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 538

  V og O's forslag fra Plan- og Teknikudvalget blev sat til afstemning. For stemte Lars Lindskov (C), Merete Dea Larsen (O), Bent Jørgensen (V) og Lars-Christian Brask (V). Imod stemte Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø), Birgit Pedersen (F).
  Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler herefter forvaltningens indstilling. Merete Dea Larsen (O), Lars Lindskov (C), Bent Jørgensen og Lars-Christian Brask tager forbehold

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 292

  V stillede forslag om at stien tages ud af projektet. For stemte 10, bestående af V og C. imod stemte 21 bestående af A, B, F, Ø, og O.
  V stillede forslag om at der laves et supplement til VVM-vurderingen, hvor stien vurderes særskilt. For stemte 13 bestående af V, O og C. Imod stemte 18, bestående af A, B, F, Ø. Forslaget blev herefter forkastet.

  Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning, for stemte et samlet byråd.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 293 Øde Hastrupvej 130 - udtalelse om råstofansøgning

  udkast_til_udtalelse_om_raastofansoegning_oede-hastrup-vej_130.pdf grave-_og_efterbehandlingsplan_13a_tjaereby_by_vor_frue.pdf

  Pkt. 293

  Øde-Hastrup-vej 130 - udtalelse om råstofansøgning

  Sagsnr. 278226 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til udtalelse til Region Sjælland om ansøgning til indvinding af grus på et 3 ha stort areal mellem Øde Hastrup Grusgrav og Køgevej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til udtalelse til regionen om råstofansøgningen, jf. bilag 1, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  NCC Roads A/S har ansøgt Region Sjælland om tilladelse til at indvinde 150.000 m3 grus årligt, heraf 50.000 m3 under vand, på et areal mellem Øde Hastrup Grusgrav og Køgevej. Arealet, som fremgår af bilag 2, side 3, er udlagt som råstofgraveområde.
  Området planlægges efterbehandlet til natur uden brug af pesticider og gødning. Den nordlige og østlige del af området efterlades som sø, der graves sammen med de kommende søer i nabogrusgraven Øde Hastrup Grusgrav.
  Forvaltningen har udarbejdet forslag til en udtalelse, som sætter fokus på kommunens strategi for udvikling af Roskildes Grønne Ring, hvor Øde Hastrup ønskes udviklet til et område, hvor naturen skal have højeste prioritet. Dette kan understøttes ved at lade grusgraven fremstå med så næringsfattig jord som mulig, dvs. uden udlæg af muld.
  Grusgraven vil få vejadgang fra Øde-Hastrup-Vej, og forvaltningen har i november 2015 givet et forhåndstilsagn herom under forudsætning af, at der kun må svinges mod vest ved udkørsel fra grusgraven samt skiltning om forbud mod lastvognskørsel gennem Øde Hastrup. I den konkrete tilladelse stilles endvidere vilkår til overkørslens udformning i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser. For at undgå øget ind- og udkørsel fra Køgevej til Øde-Hastrup-Vej opfordres dog til, at regionen undersøger muligheden for gennem et samarbejde mellem indvinderne at opnå vejadgang gennem Øde Hastrup Grusgrav.
  Ansøgningen indebærer også, at Roskilde Kommune skal meddele tilladelse efter vandforsyningslovens §§ 20 og 26 til indvinding af overfladevand til støvbekæmpelse og midlertidig grundvandssænkning. Disse tilladelser meddeles administrativt samtidig med tilladelsen fra regionen, jf. samordningsprincippet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 142

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 539

  Anbefales.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 293

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 294 Svogerslev Grusgrav - udtalelse om forlængelse af råstoftilladelse

  udkast_til_udtalelse_om_forlaengelse_af_raastoftilladelse_til_svogerslev_grusgrav.pdf oversigtsplan_fra_ansoegning_om_forlaengelse_af_gravetilladelse.pdf

  Pkt. 294

  Svogerslev Grusgrav - udtalelse om forlængelse af råstoftilladelse

  Sagsnr. 193993 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til udtalelse til Region Sjælland om forlængelse til udgangen af 2020 af indvindingstilladelsen for del af Svogerslev Grusgrav. En mulig forlængelse indgår i kommunens aftaler med såvel indvinder som Naturstyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til udtalelse til regionen om råstoftilladelse godkendes, jf. bilag 1.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Sjælland om at forlænge råstoftilladelsen i den midterste del af Svogerslev Grusgrav med fire år til 31. december 2020, og regionen anmoder derfor om kommunens udtalelse. Det berørte areal fremgår af bilag 2. Efterbehandlingsplanen, som Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet den 13. oktober 2016, berøres i øvrigt ikke.
  Forvaltningen har udarbejdet forslag til udtalelse, hvoraf det fremgår, at Roskilde Kommune ikke har bemærkninger til det ansøgte. Efterbehandlingsplanen er godkendt af Roskilde Byråd på mødet den 28. oktober 2015, punkt. 312, som en del af Visions- og Udviklingsplanen for Svogerslev Grusgrav. Muligheden for at forlænge råstofindvindingen er skrevet ind i købsaftalen imellem Roskilde Kommune og ansøger i overensstemmelse med byrådets beslutning om køb af Svogerslev Grusgrav den 30. april 2014. Forlængelsen indgår endvidere som en præmis i aftalen mellem Naturstyrelsen og Roskilde Kommune om en etapevis overdragelse af Lynghøjsøerne til Naturstyrelsen. Denne aftale er endelig godkendt af byrådet på mødet den 15. februar 2016, punkt. 40.
  Forlængelsen indebærer også, at Roskilde Kommune skal meddele tilladelse efter vandforsyningslovens §§ 20 og 26 til indvinding af overfladevand til støvbekæmpelse og midlertidig sænkning af grundvandsspejlet. Denne tilladelse meddeles administrativt samtidig med tilladelsen fra regionen, jf. samordningsprincippet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 143

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 540

  Anbefales.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 294

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 295 Godkendelse af høringsbrev til forslag til ny kystbeskyttelseslov

  brev_til_ministeren_vedroerende_forslag_til_aendring_af_lov_om_kystbeskyttelse.pdf

  Pkt. 295

  Godkendelse af høringsbrev til forslag til ny kystbeskyttelseslov

  Sagsnr. 217972 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forslag til ændringer af ny kystbeskyttelseslov har været i høring frem til 17. oktober.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte brev med høringsbemærkninger til forslag til ændring af kystbeskyttelsesloven godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Fødevareministeriet har frem til den 17. oktober 2016 haft en ændring af kystbeskyttelsesloven i høring.
  Da høringen er afsluttet inden byrådsmødet i november, er vedlagte høringssvar fremsendt med forbehold for politisk behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 144

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 541

  Anbefales.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 295

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 296 Forslag til lokalplan 650 og kommuneplantillæg 1 for boliger på det tidligere skoleslagteri (til høring)

  opsamling_paa_byvandring_og_workshop.pdf forslag_til_kommuneplantillaeg_1_for_byomdannelse_paa_det_tidligere_skoleslagteri.pdf forslag_til_lokalplan_650_for_byomdammelse_paa_det_tidligere_skoleslagteri.pdf

  Pkt. 296

  Forslag til lokalplan 650 og kommuneplantillæg 1 for udvikling af området ved det tidligere skoleslagteri (til høring)

  Sagsnr. 275302 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nyt plangrundlag for en samlet udvikling af området ved det tidligere skoleslagteri. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 650 for boliger på det tidligere skoleslagteri og kommuneplantillæg 1 til kommuneplan 2016 godkendes til offentlig høring fra 9. december 2016 til 3. februar 2017, og
  2. der afholdes borgermøde 10. januar kl. 19.00 – 21.00 på INSP.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 2. juni 2016, punkt 119, 11-punktsprogram for udarbejdelse af forslag til lokalplan. Den 22. juni afholdtes et informationsmøde med byvandring i området, hvor ca. 100 borgere deltog.
  Lokalplanen skal sikre, at området kan udvikle sig til et levende, attraktivt og sammenhængende kvarter med gode forbindelser til den omkringliggende by i overensstemmelse med byrådets samlede strategi for at udvikle en dynamisk bymidte. Lokalplanen muliggør, at der kan opføres en ny boligbebyggelse i 2-5 etager på slagterigrunden, hvor bevaringsværdige historiske bygninger bevares og genanvendes. Lokalplanen stiller krav om, at boligerne skal suppleres med andre former for anvendelser i stueetagerne ud mod centrale gader og pladser i området. De eksisterede bygninger mod jernbanen og rejsestalden bevares og kan anvendes til kulturelle og socialøkonomiske formål mm. Sammen med boligerne og frivillighedscentret i det gamle Tinghus skal det skabe en unik bydel med liv og fællesskab. For at begrænse biltrafikken i området stiller plangrundlaget krav om færre parkeringspladser end normalt, parkering i kæder og muliggør flere vejadgange til området. Det muliggøres af områdets stationsnære placering, gode busforbindelser og en aftale om, at de kommende grundejere i området skal etablere og drive en delebilordning.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Forslaget til kommuneplantillæg er udarbejdet for at ændre normen for antal parkeringspladser pr. bolig fra 1 1/2 p-plads pr. bolig til 1 plads pr. 150 m2 bebyggelse. Desuden udpeger kommuneplantillægget området til byomdannelsesområde. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg forventes fremlagt til endelig godkendelse i marts 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Efterfølgende år skal der påregnes kommunale udgifter til anlæg af vej-, sti- og parkeringsarealer samt ny plads på den kommunale del af området. Der vil være kommunale indtægter fra salg af byggeretter og indbetalinger til kommunal P-fond på forventeligt samme niveau.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 224

  Ad indstillingens punkt 1:
  V og O stillede ændringsforslag sådan, at lokalplanforslaget godkendes med de ændringer at p-normen i området fastholdes på 1½ p-plads pr. bolig, og at der ikke laves en tvungen delebilsordning. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling sat til afstemning. For stemte Torben Jørgensen (A), Daniel Prehn (A), Kaj V. Hansen (A) og Jonas Bejer Paludan (Ø). Ingen stemte imod. Karsten Lorenzen (O), Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) undlod at stemme.
  Hermed anbefales forvaltningens indstilling.
  Ad indstillingens punkt 2: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 543

  V og O's forslag fra Plan- og Teknikudvalget blev sat til afstemning. For stemte Lars Lindskov (C), Merete Dea Larsen (O), Lars-Christian Brask (V) og Bent Jørgensen (V).
  Imod stemte Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø) og Birgit Pedersen (F). Hermed faldt forslaget.
  Derefter anbefalede hele Økonomiudvalget forvaltningens indstilling.

  Supplerende sagsfremstilling

  Ad. indstillingens punkt 2 - dato for borgermødet ændres til 26. januar 2017, kl. 19.00 – 21.00 på INSP.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 296

  V og O's forslag fra Plan- og Teknikudvalget blev sat til afstemning. For stemte 13, bestående af V, C og O. Imod stemte 18, bestående af A, B, F og Ø. Forslaget blev herefter forkastet.
  Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning. For stemte 18, bestående af A, B, F og Ø. 13 undlod bestående af V, O og C. Forslaget blev herefter vedtaget.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 297 Optagelse af privat fællesvej Ro's Have som offentlig

  kortbilag_vedr._ros_have.pdf

  Pkt. 297

  Optagelse af privat fællesvej Ro's Have som offentlig

  Sagsnr. 46779 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Den private fællesvej Ro’s Have er nu færdiganlagt, og på opfordring fra Nordicom A/S og på grund af den almene trafikmængde skal Roskilde Kommune optage vejen som offentlig.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den private fællesvej Ro’s Have optages som offentlig vej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Firmaet Nordicom A/S anlagde vejen Ro’s Have som privat fællesvej i forbindelse med, at byggesagen ”Ro’s Torv” blev gennemført.
  Nordicom A/S afsluttede ikke vejanlægget dengang, da det forventedes, at grusparkeringspladsen også skulle bebygges inden for ret kort tid. Dette blev dog ikke tilfældet, men ejendommen er nu solgt og byggearbejdet er gennemført. Herefter har Nordicom A/S afsluttet vejprojektet som oprindelig planlagt og har på den baggrund bedt Roskilde Kommune gennemføre optagelse af vejen som offentlig vej – i alt 206 meter vej.
  Efter den nye Privatvejslovs § 58 skal kommunalbestyrelsen jævnligt (mindst hvert 5. år) vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig vej.
  Forvaltningen vurderer, at mere end 50 % af trafikken på vejen er gennemgående almen trafik, og kommunalbestyrelsen skal på den baggrund efter den nye PrivatVejslov § 58 stk. 3 og vejlovens § 15 beslutte at optage vejen som offentlig, da det ikke er hensigtsmæssigt, at beslutte at nedbringe den gennemkørende trafik på vejen. Optagelse omfatter følgende matrikler, der alle er udlagt og anlagt vejareal: 1am, 1ao, 1at, 1i, 1rz, alle Hedegårdene, Roskilde Jorder.
  Der er udsendt partshøring og orientering til grundejere og beboere med frist til den 28. august 2016. Forvaltningen har ikke modtaget nogle indsigelser eller bemærkninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. De øgede driftsomkostninger afholdes indenfor den nuværende driftsramme.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 230

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 544

  Anbefales.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 297

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 298 Nedrivning af bygninger og nedlæggelse af boliger, Roskilde Højskole i Himmelev

  Pkt. 298

  Nedrivning af bygninger og nedlæggelse af boliger, Roskilde Højskole i Himmelev

  Sagsnr. 253030 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget anmeldelse af nedrivning af boliger og institutionsbygninger på skolens område. Tilladelse til nedrivninger af boligbygningerne kan ikke gives, før der er truffet beslutning om, at boligerne kan nedlægges efter Boligreguleringslovens bestemmelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles tilladelse til at nedlægge boligerne på skolens område efter Boligreguleringslovens bestemmelser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget anmeldelse af nedrivning af 7 boliger og institutionsbygninger som sovesal, produktionshal mv. beliggende på forskellige matrikler, der alle tilhører den tidligere Roskilde Højskole. Den ældste højskolebygning er ikke en del af anmeldelsen.
  Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 507, der fastlægger rammer for det fremtidige byggeri og dets anvendelse til boliger. Derudover skal den ældste højskolebygning bevares, og den kan anvendes til bolig-, offentlige eller erhvervsformål. Nedrivning af de anmeldte bygninger anses for nødvendige, for at efterleve lokalplanens formål og intentioner om nybyggeri på området. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke modtaget et konkret projekt til forvaltningens byggesagsbehandling.
  Vedrørende institutionsbygninger som sovesal, produktionshal mv.
  Der ses ikke nogen hindring for at nedrive disse bygninger, da de ikke er udpeget som bevaringsværdige i lokalplanen, og forvaltningen har derfor meddelt accept til at nedrive disse bygninger.
  Vedrørende boligerne.
  Det omhandlede område består af flere matrikler. Samlet set er der 7 boligenheder på området. Nedrivningen af bygningerne vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanen. Det er imidlertid en forudsætning for nedrivning af en boligbygning, at byrådet har meddelt tilladelse til nedlæggelse af boligenheden efter bestemmelserne i Boligreguleringsloven.
  Boligerne er ubeboede og i meget dårlig stand.
  Forvaltningen vurderer, at de omhandlede boliger ikke vil mangle i den samlede boligmasse. Dette skal samtidig ses i lyset af, at det må forventes, at der på et tidspunkt bliver opført langt flere boliger på området. Forvaltningen indstiller derfor, at der meddeles tilladelse til nedlægningen af boligerne, hvorefter forvaltningen vil meddele tilladelse til nedrivning af disse bygninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 209

  Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalgets behandling.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 485

  Økonomiudvalget bemærker, at beslutningsgrundlaget i sagen er tilstrækkeligt oplyst hvorfor sagen sendes tilbage til Plan- og Teknikudvalget med henblik på, at Plan- og Teknikudvalget træffer beslutning om indstilling, da Plan- og Teknikudvalget har kompetencen jf. styrelsesvedtægten.
  Merete Dea Larsen (O) bad om, at referat fra lukket punkt i byrådet den 31. august 2016 medsendes sagen til Plan- og Teknik udvalget.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen er af Økonomiudvalget sendt til behandling i Plan- og Teknikudvalget. Merete Dea Larsen har endvidere anmodet om, at sagsfremstilling samt bilag fra lukket punkt på fra byrådets møde den 31. august 2016 medsendes. Disse bilag er tilknyttet som lukkede bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 233

  Anbefales.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen.

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 545

  Anbefales. Økonomiudvalg orienterede om, at der skal følges op på, at der sker en renovering af den bevaringsværdige højskolebygning.
  Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale, da boligerne ikke bør nedlægges.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 298

  Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning. For stemte 27 bestående af A, B, F, Ø, C og V. Imod stemte 3 bestående af O.
  Fraværende Lars-Christian Brask, Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 299 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter

  Pkt. 299

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter

  Sagsnr. 267651 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2017 til Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budget 2017 afsat 1 mio. kr. til Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter. Puljen støtter renovering og udbygning af eksisterende faciliteter samt etablering af nye mindre faciliteter.
  Ansøgningsfristen er den 15. januar 2017. Kultur- og Idrætsudvalget vil til mødet i marts 2017 få forelagt indkomne ansøgninger til behandling.
  Forventet slutdato 31.12.2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb: -1.000
  Anlæg, udgifter
  Ansøgning om anlægsbevilling: -1.000
  Anlæg, udgifter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2016, pkt. 158

  Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 546

  Anbefales.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 299

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 300 Tillægsbevilling til oprensning af villaolietankforurening på Omøvej 1 i Vor Frue

  budgetoverslag_for_oprensning_ved_termisk_behandling._niras_07-09-16.pdf

  Pkt. 300

  Tillægsbevilling til oprensning af villaolietankforurening på Omøvej 1 i Vor Frue

  Sagsnr. 46477 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller at der gives en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til oprensning af olieforurening på Omøvej 1. Beløbet omfatter de oprensningsomkostninger,der ligger ud over forsikringsdækningen på 1,6 mio. kr., som kommunen er forpligtet til at afholde i henhold til lovgivningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 5.100.000 kr. i 2016 til fjernelse af olieforurening på Omøvej 1.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget har tidligere behandlet sager om forureningen fra en villaolietank på Omøvej 1 (på møderne den 14. januar 2015, punkt 12, samt 3. november 2015, punkt 136, samt den 5. april 2016, punkt 43). Udvalget vedtog senest, at forureningen skulle oprenses ved en fuld termisk løsning efter en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om, at forureningen skulle fjernes således, at enhver risiko for jord og grundvand blev elimineret. Ved den termiske løsning opvarmes jorden og olieforureningen fordamper.
  Forvaltningen har efterfølgende meddelt endeligt påbud til grundejer om at iværksætte fjernelsen af forureningen efter en fuld termisk løsning.
  Oprensningen påbegyndes i efteråret 2016. Forvaltningen vil arbejde for et arrangement, hvor Klima- og Miljøudvalget får mulighed for at besigtige oprensningen og høre mere om teknikken bag.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 5,1 mio. kr. i 2016.
  Totalomkostningerne til oprensning beløber sig til ca. 6,7 mio. kr. (overstiger ikke det oplyste ved tidligere sag på mødet den 5. april 2016, punkt 43). Roskilde Kommune skal afholde samtlige udgifter til oprensning, der ligger ud over forsikringsdækningen på 1,6 mio. kr., således svarende til ca. 5,1 mio. kr. ex. moms. Inkl. administrationsomkostninger til Oliebranchens Miljøpulje og rådgivningsydelser. Administrationsomkostninger samt rådgivningsydelser kan i alt beløbe sig til ca. 350.000 kr. Forvaltningen er i dialog med Oliebranchens Miljøpulje om nedsættelse af standard administrationsgebyret, med forventning om en reduktion heraf.
  Udgiften skal afholdes senest i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 148

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 547

  Anbefales.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 300

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 301 Tillægsbevilling til oprensning af villaolietankforurening på Blodhøjvej i Jyllinge

  budgetoverslg_for_oprensning._oliebranchens_miljoepulje_3._oktober_2016_m._bemaerkninger.pdf

  Pkt. 301

  Bevilling til oprensning af villaolietankforurening på Blodhøjvej i Jyllinge

  Sagsnr. 270093 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling 2,6 mio. kr. til oprensning af olieforurening fra villaolietank på Blodhøjvej 27. Kommunen skal i henhold til lovgivningen afholde samtlige omkostninger, der ligger ud over forsikringsdækningen på 3.121.500 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. i 2016 til reetablering og fjernelse af olieforurening fra villaolietank på Blodhøjvej 27, 4040 Jyllinge.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget er tidligere blevet orienteret om forureningen fra en villaolietank på Blodhøjvej 27 (henholdsvis den 12. januar 2016, punkt 6 og den 13. januar 2016, punkt 2).
  Forvaltningen meddelte den 29. april 2015 påbud til grundejer om at undersøge og afgrænse forureningen jf. jordforureningsloven. Den 2. februar 2016 meddelte forvaltningen påbud om yderligere undersøgelser af forurening under hus på Blodhøjvej 25. Det rådgivende firma COWI, som har udført undersøgelserne, har sideløbende foretaget en delvis oprensning af forureningen. På baggrund af COWI’s afrapportering fra maj 2016 vil forvaltningen træffe afgørelse om, at en restforurening på i alt 6,5 kg under huset på Blodhøjvej 25 og 0,2 kg under garagen på Blodhøjvej 27 kan efterlades, da forureningerne vurderes at opfylde kriterierne for en bagatelforurening jf. Miljøstyrelsens vejledning om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke, og ikke udgør en risiko for miljø og sundhed.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 2,6 mio. kr. i 2016.
  Totalomkostningerne til oprensningen og den efterfølgende reetablering beløber sig til ca. 5,7 mio. kr. Roskilde Kommune skal afholde samtlige udgifter til oprensningen, der ligger ud over forsikringsdækningen på 3.121.500 kr., således svarende til ca. 2,6 mio. kr. ex. moms.
  Udgiften skal afholdes senest i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 01-11-2016 pkt. 149

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 548

  Anbefales.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 301

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 302 Anlægsregnskab - køb af 4 ejendomme, Sct. Hans

  Pkt. 302

  Anlægsregnskab - køb af 4 ejendomme, Sct. Hans

  Sagsnr. 283511 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for køb af 4 ejendomme på Toftebakken 9-12, Sct. Hans.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 25. marts 2015 en anlægsbevilling til købesum på 14,5 mio. kr. og bevilling til købsomkostninger på 100.000 kr. til køb af 4 ejendomme på Sct. Hans.
  Ejendommene er købt med overtagelsesdag 1. maj 2015 for en samlet købesum på 14,5 mio. kr. Købsomkostninger beløber sig til 88.660 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 11.340 kr.
  Der er i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 100.000 kr., og afholdt et forbrug på 88.660 kr., svarende til en positiv kasseeffekt i 2016 på 11.340 kr.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 521

  Anbefales.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 302

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 303 Anlægsregnskab - salg af Haraldsborg

  Pkt. 303

  Anlægsregnskab - salg af Haraldsborg

  Sagsnr. 283508 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af Haraldsborg, Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 26. marts 2014 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 28 mio. kr. og bevilling til udgift til salgsomkostninger på 200.000 kr. til salg af ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, Roskilde.
  Ejendommen er solgt med overtagelse 1. december 2015, men købesummen på 28 mio. er først frigivet i 2016. Salgsomkostninger beløber sig til 166.800 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindre udgift på 33.200 kr.
  Der er i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 63.000 kr. til udgifter, og afholdt et forbrug på 29.655 kr., samt et rådighedsbeløb til indtægter på 28 mio. kr., hvor der er indgået indtægter på 28 mio. kr. Der har således været en nettomindreudgift i 2016 på 33.345 kr. der er tilgået kassebeholdningen i 2016.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 522

  Anbefales.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 303

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 304 Salg af byggejord(Lukket)