You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 31, 2017 - 17:00
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 111 Spørgetid

  Pkt. 111

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 111

  Fraværende: Morten Gjerskov.

 • Pkt. 112 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 112

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 112

  Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Anne Dorte Nygaard var indkaldt som stedfortræder.
  Godkendt.
  Fraværende: Morten Gjerskov.

 • Pkt. 113 Anmodning om optagelse af sag om afståelse af mulighed for at trække penge ud af fjernvarmeselskaber

  Pkt. 113

  Anmodning om optagelse af sag om afståelse af mulighed for at trække penge ud af fjernvarmeselskaber

  Sagsnr. 292927 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Karim Arfaoui (A) har anmodet om at få optaget en sag om, at kommunen ikke benytter sig af en mulighed for at trække penge ud af fjernvarmeselskaber.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Karim Arfaoui (A) har anmodet om at få optaget følgende på Økonomiudvalgets dagsorden:
  ”Det indstilles, at Økonomiudvalget og Byrådet, på baggrund af Socialdemokraternes forslag, træffer beslutning om ikke at trække penge ud af de fjernvarmeselskaber, som kommunen er helt eller delvis ejer af.
  Den danske forsyningsmodel er baseret på ”hvile-i-sig-selv-princippet”, hvilket sikrer en driftsikker og billig forsyning til gavn for kunderne. Forsyningerne er stramt reguleret af staten, hvilket har resulteret i, at vi i dag står med en af de bedste og mest fremsynede forsyningsmodeller i verden.
  Denne model bliver udfordret, da det via en regnskabsmæssig finte er blevet muligt at trække penge ud af fjernvarmeselskaberne, hvilket en række kommuner har benyttet sig af.
  Når kommunen afstår fra at bruge denne mulighed, sikres det i stedet, at pengene kommer borgerne til gode gennem billigere varmepriser.
  På denne baggrund ønsker Socialdemokraterne, at Roskilde Byråd træffer beslutning om, at Roskilde ikke bruger denne mulighed.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 17-05-2017, pkt. 186

  Økonomiudvalget er enigt om at anbefale at følge forslaget om, at kommunen ikke benytter sig af en mulighed for at trække penge ud af fjernvarmeselskaber som kommunen er helt eller delvis ejer af.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 113

  V, C og O stillede følgende forslag som tilføjelse til byrådets beslutning:
  "Samtidig noterer byrådet sig med tilfredshed, at der med tilslutning fra alle Folketingets partier gennemføres lovgivning, som sikrer, at hvis kommunen alligevel overfører midler fra fjernvarmen til kommunekassen, vil beløbet blive modregnet 100 pct. i kommunens statstilskud. Herved har Folketinget fjernet kommunernes økonomiske tilskyndelse til at trække penge ud af fjernvarmesektoren. For stemte 13, bestående af V, C og O. Imod stemte 18, bestående af A, B, F og Ø.
  Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning. For stemte det samlede byråd.
  Fraværende: Morten Gjerskov.

 • Pkt. 114 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om forenkling af dokumentationskrav

  Pkt. 114

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om forenkling af dokumentationskrav

  Sagsnr. 276686 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at få denne sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at få optaget denne sag på dagsordenen:
  ”Forenkling af dokumentationskrav i skoler og daginstitutioner.
  Venstre stiller forslag om, at der udarbejdes et katalog over mulige forenklinger af dokumentationskrav i skoler og daginstitutioner. Formålet er at frigøre tid til undervisning, læring, nærvær eller forberedelse uden tab af kvalitet. Kataloget skal fremlægges i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 09-05-2017, pkt. 68

  Jette Tjørnelund (V) ønskede forslaget, som fremgår af sagsfremstillingen, sat til afstemning. For stemte Jette Tjørnelund (V), imod stemte Claus Larsen (A), Poul Andersen (A), Bente Dieckmann (A), Henrik Stougaard (Ø). A og Ø henviser til, at der i kommunaldirektørens regi er sat en øvelse i gang for hele kommunen med en kortlægning af hvilke regelsæt og dokumentationskrav, der er fastsat nationalt og lokalt, med henblik på at kunne fjerne nogle af disse.
  Herefter begærede Jette Tjørnelund (V) sagen i byrådet.
  Fraværende: Karsten Lorentzen (O) og Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 17-05-2017, pkt. 188

  Oversendes til byrådet.
  Merete Dea Larsen (O) støtter forslaget.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 114

  Forslaget blev sat til afstemning: for stemte 13, bestående af V, C og O. Imod stemte 18, bestående af A, B, F og Ø. Forslaget blev herefter forkastet.
  Fraværende: Morten Gjerskov.

 • Pkt. 115 Anmodning om optagelse af sag om kodeks for byrådsmedlemmer

  Pkt. 115

  Anmodning om optagelse af sag om kodeks for byrådsmedlemmer

  Sagsnr. 293432 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Annie Larsen (V) har anmodet om at få optaget sag om forslag til udarbejdelse af kodeks for at byrådsmedlemmer taler ordentligt til, om og med hinanden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Annie Larsen (V) har anmodet om at få optaget følgende på Byrådets dagsorden:
  ”Det fremgik for kort tid siden af medierne, at samtlige partier i Nyborg Byråd har vedtaget kodeks for, hvordan byrådsmedlemmer skal opføre sig over for hinanden i tale og væremåde.
  Inspireret af Nyborg Byråds vedtagelse af et sådant kodeks og på baggrund af egne erfaringer med at blive verbalt mobbet af enkelte byrådsmedlemmer, især på byrådsmødet den 2. september 2015 under behandlingen af sag. nr. 203, ”Svar til Tilsynet i forbindelse med behandlingen af sagen om borgmesterens inhabilitet”, vil jeg foreslå, at Roskilde Byråd vedtager kodeks om, at byrådsmedlemmer taler ordentligt til, om og med hinanden i et værdigt og kultiveret sprogbrug med henblik på at højne et værdighedsniveau både i forhold til hinanden og borgerne i al almindelighed.
  På byrådsmødet den 2. september 2015 under behandling af sag 203 blev jeg fra enkelte byrådsmedlemmers side mødt med meget hårde, verbale personlige angreb, hvor der blev ”gået efter manden i stedet for at gå efter bolden.”. Byrådsmøderne bliver videooptaget og kan ses/høres på kommunens hjemmeside. Der er således dokumentationer for min påstand.
  Enkelte byrådsmedlemmer anvender undertiden ligeledes på Facebook et sprogbrug, der er langt under lavmålet og slet ikke byrådsmedlemmer værdigt.
  For at undgå flere tilfælde med meget hårde, verbale personlige angreb vil jeg derfor foreslå, at Roskilde Byråd vedtager kodeks for, at byrådsmedlemmer taler ordentligt til, om og med hinanden i et værdigt og kultiveret sprogbrug med henblik på at højne et værdighedsniveau både i forhold til hinanden og borgerne i al almindelighed.
  Det foreslås konkret, at der nedsættes et kodeksudvalg med repræsentanter fra partierne og med embedsmænd, der skal udarbejde et kodeksudkast, som kan forelægges for Byrådet til mødet den 27. september i år.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 115

  Annie Larsen ændrede forslaget således at embedsmænd udgår af forslaget. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 12, bestående af V og O. Imod stemte 19, bestående af A, B, F, Ø og C. Forslaget blev forkastet.
  Fraværende: Morten Gjerskov.

 • Pkt. 116 Tour de France

  Bilag_1.pdf Bilag_2.pdf Bilag_3.pdf Bilag_4.pdf Bilag_5.pdf Bilag_6.pdf Bilag_7.pdf Bilag_8.pdf Bilag_9.pdf Samarbejdsaftale.pdf Notat_fra_Horten_om_kompetenceforhold_og_Oekonomi.pdf Notat_om_mandat_til_etablering_af_Interessentskab_Tour_de_France.pdf

  Pkt. 116

  Tour de France

  Sagsnr. 280098 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har sammen med 4 øvrige kommuner og Erhvervsministeriet søgt om at få starten af Tour de France til Danmark i 2019, 2020 eller 2021. Denne sag forbereder forhandlingerne med Tour-selskabet A.S.O. samt organiseringen af samarbejdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. borgmesteren får mandat til på kommunes vegne at medvirke til etableringen af og indtrædelse som medejer af et interessentskab, der i givet fald vil skulle forestå planlægning og afvikling af Tour de France Grand Départ i Danmark, på vilkår af at indtrædelsen sker i overensstemmelse med og inden for rammerne af vedlagte udkast til samarbejdsaftale med bilag.
  2. der gives en bevilling på 5 mio. kr., som finansieres af kassen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 20. juni 2016 blev det officielle danske bud på afholdelse af Tour Projektet i Danmark i 2019, 2020 eller 2021 overrakt til Amaury Sport Organisation ("A.S.O.") i Paris. A.S.O. har rettighederne til Tour de France.
  Forud herfor havde Roskilde Kommune den 16. juni 2016 sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet (nu Erhvervsministeriet), Københavns Kommune, Odense Kommune, Vejle Kommune og Sønderborg Kommune indgået en hensigtserklæring om sammen at ville tiltrække og afvikle en del af Tour de France i Danmark i 2019, 2020 eller 2021 med Grand Départ i København og to efterfølgende etaper på strækningerne Roskilde-Odense og Vejle-Sønderborg.
  Byrådet godkendte den 30. marts 2016 underskrivelsen af hensigtserklæringen.
  Det følger af hensigtserklæringen, at opfyldelsen af aftalen med A.S.O. om Tour Projektet i Danmark, herunder afviklingen af projektet, vil blive forankret i et interessentskab, som vil blive ejet af Erhvervsministeriet og de fem kommuner.
  Formålet med denne indstilling er at give borgmesteren mandat til på kommunens vegne at indtræde som medejer af Interessentskabet og i den forbindelse tiltræde vedlagte udkast til samarbejdsaftale med bilag (Bilag 1), der siden indgåelsen af hensigtserklæringen er blevet forhandlet mellem Erhvervsministeriet og de fem kommuner.
  Det vides endnu ikke, om A.S.O. ønsker at indgå en aftale om afvikling af Tour Projektet i Danmark. Mest sandsynligt bliver det efter det oplyste næppe i 2019.
  Forhandlingsforløbet med A.S.O. vil i givet fald blive meget kort – forventeligt 2–3 måneder. Det stiller derfor krav til, at organiseringen og de retlige rammer for samarbejdet mellem Erhvervsministeriet og de fem kommuner ligger fast allerede nu, for det tilfælde at A.S.O. retter henvendelse med et ønske om indgå en aftale om et Tour Projekt i Danmark, således at Interessentskabet vil kunne etableres umiddelbart efter modtagelsen af en anmodning fra A.S.O. om forhandling og indgåelse af en aftale.

  Økonomi

  Kommunes indskud på 5 mio. kr. i Interessentskabet forfalder i princippet ved kommunens indtræden i Interessentskabet.
  Beløbet indbetales dog til Interessentskabet efterhånden som Interessentskabet har behov for likviditeten, forventeligt i tre rater: En tredjedel ved stiftelse af Interessentskabet og en tredjedel hver 1. januar i de to følgende år. Det er usikkert, hvornår første rate vil falde, da dette afhænger af forhandlingerne med A.S.O., men formentlig i 2018 eller 2019.
  Tour Projektet vil medføre yderligere udgifter for kommunen til bl.a. lokal markedsføring, lokale sideevents, afskærmning, vejmæssige forhold, beredskabsforhold mv.
  Forvaltningen anslår på nuværende tidspunkt, at disse udgifter vil beløbe sig til ca. 3-5 mio. kr. Der vil blive lagt særskilt bevillingssag op vedr. disse udgifter, når den konkrete planlægning af arrangementet kendes.

  Økonomiudvalget, 17-05-2017, pkt. 192

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 31-05-2017, pkt. 207

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale.
  Birgit Pedersen (F) tager forbehold.
  Fraværende: Lars-Christian Brask, Karim Arfaoui.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 116

  Godkendt.
  Ø og F kan ikke godkende idet Ø og F er imod denne bevilling, allerede pga. beløbets størrelse: 5 mio. kr. synes vi er alt for meget, for, måske, at få ”brandet” Roskilde Kommune kortvarigt en gang om flere år. Vi finder, at der er langt mere grund til at give en sådan tillægsbevilling til det sociale område, eksempelvis målrettet handicapområdet og de borgere, der er ramt af kontanthjælpsreformen.
  Ved byrådets tidligere drøftelse af Tour de France henvendelsen, 30. marts 2016, pkt. 68, hed det sig at det handlede om 2019, nu er det så udsat til 2021. Derfor bestyrkes vores modstand yderligere af den usædvanligt høje grad af uklarhed der består omkring, hvorvidt vi reelt nogensinde får den bebudede ”branding”.
  Fraværende: Morten Gjerskov.

 • Pkt. 117 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne

  Pkt. 117

  Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne

  Sagsnr. 283246 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der skal tages stilling til, om Foreningen Jyllingehallerne - ud over den allerede meddelte bevilling til et lån til genopførelse af hallerne efter branden - skal have en tillægsbevilling på 362.000 kr. til dækning af tinglysningsafgift og -gebyr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det besluttes, om der skal afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling vedr. udgifter i 2017 på 362.000 kr. til Foreningen Jyllingehallerne til dækning af tinglysningsafgift og -gebyr, finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet, hvis bevillingsansøgningen imødekommes.

  Sagsfremstilling

  Byrådet bevilgede den 15. juni 2016 17 mio. kr. til Foreningen Jyllingehallerne til hjælp til genopførelse af hallerne efter branden. Efter byrådets bemyndigelse besluttede Økonomiudvalget, at beløbet kunne ydes som et afdragsfrit lån, hvor renten - Nationalbankens diskonto tillagt 0,5% p.a. – akkumuleres over årene. Lånet skulle sikres ved et ejerpantebrev på 24 mio. kr. med pant i Jyllingehallerne, beliggende Planetvej 35, Jyllinge.
  Lånets dokumenter er nu under udarbejdelse, og i den forbindelse anmoder låntager om, at tinglysningsafgift og -gebyr på ejerpantebrevet på i alt 362.000 kr. betales af Roskilde Kommune.
  Tinglysningsafgiften var ved sagens behandling i 2016 forudsat indeholdt i lånet på de 17 mio. kr., idet denne udgift normalt afholdes af låneprovenuet og dermed af låntager.

  Økonomi

  Hvis byrådet beslutter at give en tillægsbevilling:
  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 362.000 kr.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtaget
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb
  Anlæg, udgifter -362
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -362
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen 362

  På mødet vil der blive orienteret om indstilling fra Økonomiudvalgets møde den 31. maj 2017.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 117

  Byrådet var enigt om at erklære Claus Larsen og Lars Lindskov inhabile ved behandlingen af punktet.
  Sagen blev taget af dagsordenen.
  Fraværende: Lars Lindskov og Claus Larsen (grundet inhabilitet).

 • Pkt. 118 Kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark (indledende høring)

  Debatoplaeg-revideret_Indledende_hoering_om_plangrundlag_for_Jyllinge_Nordmark.pdf

  Pkt. 118

  Kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark (indledende høring)

  Sagsnr. 242772 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Planklagenævnet har erklæret lokalplan og kommuneplantillæg for Jyllinge Nordmark ugyldigt. Planprocessen skal gå om og skal indledes med en forudgående høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udarbejdelse af forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2016 igangsættes, og
  2. der gennemføres en forudgående høring i perioden 24. maj til 9. juni 2017 med afsæt i forelagt debatoplæg.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 25. november 2015, punkt 332, lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark samt tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport. Byrådsbeslutningen blev efterfølgende påklaget, herunder af Danmarks Naturfredningsforening til Natur- og Mil-jøklagenævnet, nu Planklagenævnet.
  Planklagenævnet har den 21. april 2017 truffet afgørelse om, at plangrundlaget ophæ-ves. Afgørelsen betyder, at planprocessen skal gennemføres på ny, før lokalplan og ændring til kommuneplanen bliver gældende. Der henvises til orienteringssag forelagt Plan- og Teknikudvalget den 4. maj 2017, punkt 107, om Planklagenævnets afgørelse.
  I forbindelse med byrådets vedtagelse af Kommuneplan 2016 den 21. december 2016, punkt 334, blev det tilhørende tillæg til lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark indarbejdet i kommuneplanen. Tillægget dækker rammeområderne 8.B.8 og 8.BP.9, og indeholdeholder blandt andet en planændring, der muliggør sikring mod oversvømmelser.
  Med Planklagenævnets afgørelse er rammeændringerne annulleret og anses for at være uden retsvirkning. Hermed kan Kommuneplan 2016 ikke danne baggrund for vedtagelse af lokalplanen for Jyllinge Nordmark før der er gennemført en ny vedtagelse af kommuneplanændringen.
  Som optakt til den forestående planproces anbefaler forvaltningen, at der gennemføres en indledende offentlig høring. Høringen har til formål at sikre, at planprocessen lever op til planlovens krav om foroffentlighed ved væsentlige ændringer til kommunenplanen, men benyttes samtidigt til at formidle konsekvenserne af Planklagenævnets afgørelse til offentligheden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 17-05-2017, pkt. 194

  Anbefales.
  Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V) og Lars Lindskov (C) fremlagde følgende mindretalsudtalelse, der medsendes planprocessen.
  Planklagenævnet har ophævet det hidtidige kommuneplantillæg 7 og lokalplan 612 om Jyllinge Nordmark. Planerne er ugyldige, og planprocessen skal gennemføres på ny.
  Nævnet siger også i sin afgørelse, at Roskilde Kommune har hjemmel i planloven til gennem kommune- og lokalplan at reservere arealer til rekreative stier i området. Men nævnet gør samtidig opmærksom på, at det ikke kan tage stilling til, om planernes indhold er hensigtsmæssigt. Nævnet efterprøver kun, om procedurer og formelle krav er opfyldt. Desuden peger nævnet på, at kommunen, hvis den fortsat har stien med i planlægningen, skal huske Natura 2000-reglerne samt Naturbeskyttelseslovens regler for § 3-beskyttede naturtyper. Det havde Roskilde Kommune undladt i den nu ugyldige lokalplan.
  Venstre og Konservative ønsker, at kystsikringen i Jyllinge Nordmark bliver etableret så hurtigt som muligt. Derfor er Venstre og Konservative imod, at Roskilde Byråd tager den rekreative sti med i det nye kommuneplantillæg og den nye lokalplan. De grundejere, der bliver direkte berørt af stien, ønsker den ikke realiseret. Den modvilje i lokalområdet, der har baggrund i stien, fører til flere klager og indsigelser, end der ellers ville komme. Det skete med den nu ugyldige lokalplan, og det forudses, at det vil ske igen. Hvis planlægningsprocessen skal gå så hurtigt som muligt og med så få klager og indsigelser som muligt, bør planlægningen koncentrere sig om de elementer, der er nødvendige for kystsikringen, og ikke medtage andre ikke-nødvendige forhold.
  Hertil kommer, at den rekreative sti kun kan realiseres ved ekspropriation af hele eller store dele af de berørte ejendomme. Efter vores opfattelse opfylder formålet med dette indgreb i den private ejendomsret (en rekreativ sti) slet ikke grundlovens betingelse om, at det skal være nødvendigt af hensyn til almenvellet. Vi ønsker ikke at medvirke til ekspropriation på dette grundlag.
  Hvis et flertal i Roskilde Byråd alligevel vælger at medtage den rekreative sti i planlægningen, opfordrer Venstre og Konservative flertallet til at redegøre for, hvornår den nødvendige ekspropriation vil blive gennemført, således at de berørte grundejere ikke fortsat skal have uvisheden om det kommende indgreb hængende over hovedet.
  Merete Dea Larsen (O) tager forbehold.
  Henrik Stougaard begærede sagen i byrådet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet nyt udkast til debatoplæg, hvori indgår ny høringsperiode fra 2. til 18. juni 2017 samt mindretalsudtalelse jfr. referat fra møde i Økonomiudvalget den 17. maj.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 118

  Et flertal i byrådet godkender indstillingen.
  Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti fremlagde følgende mindretalsudtalelse, der medsendes planprocessen, jf. planloven.
  Planklagenævnet har ophævet det hidtidige kommuneplantillæg 7 og lokalplan 612 om Jyllinge Nordmark. Planerne er ugyldige, og planprocessen skal gennemføres på ny.
  Nævnet siger også i sin afgørelse, at Roskilde Kommune har hjemmel i planloven til gennem kommune- og lokalplan at reservere arealer til rekreative stier i området. Men nævnet gør samtidig opmærksom på, at det ikke kan tage stilling til, om planernes indhold er hensigtsmæssigt. Nævnet efterprøver kun, om procedurer og formelle krav er opfyldt. Desuden peger nævnet på, at kommunen, hvis den fortsat har stien med i planlægningen, skal huske Natura 2000-reglerne samt Naturbeskyttelseslovens regler for § 3-beskyttede naturtyper. Det havde Roskilde Kommune undladt i den nu ugyldige lokalplan.
  Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti ønsker, at kystsikringen i Jyllinge Nordmark bliver etableret så hurtigt som muligt. Derfor er Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti imod, at Roskilde Byråd tager den rekreative sti med i det nye kommuneplantillæg og den nye lokalplan. De grundejere, der bliver direkte berørt af stien, ønsker den ikke realiseret. Den modvilje i lokalområdet, der har baggrund i stien, fører til flere klager og indsigelser, end der ellers ville komme. Det skete med den nu ugyldige lokalplan, og det forudses, at det vil ske igen. Hvis planlægningsprocessen skal gå så hurtigt som muligt og med så få klager og indsigelser som muligt, bør planlægningen koncentrere sig om de elementer, der er nødvendige for kystsikringen, og ikke medtage andre ikke-nødvendige forhold.
  Hertil kommer, at den rekreative sti kun kan realiseres ved ekspropriation af hele eller store dele af de berørte ejendomme. Efter vores opfattelse opfylder formålet med dette indgreb i den private ejendomsret (en rekreativ sti) slet ikke grundlovens betingelse om, at det skal være nødvendigt af hensyn til almenvellet. Vi ønsker ikke at medvirke til ekspropriation på dette grundlag.
  Hvis et flertal i Roskilde Byråd alligevel vælger at medtage den rekreative sti i planlægningen, opfordrer Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti flertallet til at redegøre for, hvornår den nødvendige ekspropriation vil blive gennemført, således at de berørte grundejere ikke fortsat skal have uvisheden om det kommende indgreb hængende over hovedet.
  Fraværende: Morten Gjerskov

 • Pkt. 119 Nybyggeri af 43 almene familieboliger i Ågerup

  Pkt. 119

  Nybyggeri af 43 almene familieboliger i Ågerup, afdeling Tofteengen – skema A

  Sagsnr. 291846 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Sag vedr. nyt projekt fra Boligselskabet Sjælland for etablering af 43 almene familieboliger i Ågerup, afdeling Tofteengen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A til opførelse af 43 nye almene familieboliger i Ågerup, afdeling Tofteengen med en samlet anskaffelsessum på 93,840 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 9,384 mio. kr. godkendes
  3. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på 0,551 mio. kr.
  4. kommunal garanti på 57,5 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 47,336 mio. kr. godkendes,
  5. foreløbig leje på 1.075 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 43 nye almene familieboliger og et fælleshus i ny afdeling Tofteengen, beliggende Bakkeengen 2-42, Ågerup, 4000 Roskilde. Grunden er privat ejet, og boligselskabet har indgået en betinget købsaftale med ejer.

  Byggeriet er ikke omfattet af den aftale, som er indgået mellem Boligselskabet Sjælland og kommunen om byggeret til Boligselskabet, som vedtaget i Økonomiudvalget den 11. oktober 2016.

  Bebyggelsen er beliggende på en aflang grund, som grænser op til et nyere villakvarter, adskilt af en smal grøn park-zone. Bebyggelsen er tilrettelagt som rækkehuse, som samler sig to og to omkring en fælles adgangsvej, som dels giver adgang til boligerne, dels rummer en mindre del af bebyggelsens parkering. Boligerne er i 1 og 1½ plan i størrelserne 28m2, 65 m2, 85 m2, 102 m2 og 115 m2 og på i alt 3.928 m2. Byggeriet opføres i henhold til energikrav 2020.
  Den samlede anskaffelsessum udgør 93,840 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 9,384 mio. kr. Byggeriet indeholder forslag om 4 små boliger, således at der ydes tilskud fra puljen til små billige boliger på 551.000 kr. Kommunens samledes udgift til grundkapitalindskud udgør således 8,833 mio. kr.
  Samlet årlig boligudgift ekskl. forbrugsudgifter budgetteres til 1.075 kr. pr. m2. Dette svarer til, at den månedlige husleje for en bolig på 85 m2 udgør 7.615,- kr. De årlige forbrugsudgifter skønnes til 143 kr. pr. m2. En lille billig bolig på 28 m2 koster ca. 2.770,- kr. per måned i husleje ekskl. forbrug.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Kommunens grundkapitalindskud på 8,833 mio. kr. kan finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden, men der vil som følge af sagen opstå et øget pres på denne pulje i 2019 med behov for tilførsel af yderligere midler.
  Der gives indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra den statslige pulje til små billige boliger på 551.000 kr. Puljen udgør herefter 7,239 mio. kr.
  Kommunen skal yde 57,5% kommunal garanti for realkreditlånet, svarende til en skønnet garantistillelse på 47,336 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 17-05-2017, pkt. 190

  Anbefales.
  Lars Lindskov (C) tager forbehold.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 119

  Godkendt.
  Fraværende: Morten Gjerskov.

 • Pkt. 120 Godkendelse af låneoptagelse og garanti til ny varmecentral på trekroner Kollegiet

  Pkt. 120

  Godkendelse af låneoptagelse og garanti til ny varmecentral på Trekroner Kollegiet

  Sagsnr. 290358 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Ansøgning fra afdeling Trekroner Kollegiet om godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti på 2,7 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. låneoptagelse på 2,7 mio. kr. til ny varmecentral på Trekroner Kollegiet godkendes
  2. kommunal garanti på 100 % godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  De Unges Almene Boligfond, afdeling Trekroner Kollegiet har søgt om tilladelse til optagelse af lån på 2,7 mio. kr. til etablering af ny varmecentral i afdelingen. Kommunen skal godkende låneoptagelsen.
  Fra realkreditinstituttets side stilles der endvidere krav om kommunal garanti i forbindelse med låneoptagelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Økonomiudvalget, 17-05-2017, pkt. 191

  Anbefales.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 120

  Godkendt.
  Fraværende. Morten Gjerskov.

 • Pkt. 121 Valg til byrådet

  Styrelsesvedtaegt_pr._1.2.17.pdf

  Pkt. 121

  Valg til byrådet 2017

  Sagsnr. 291396 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sag om antal byrådsmedlemmer i næste byrådsperiode.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  det nuværende antal byrådsmedlemmer på 31 fastholdes og
  den gældende styrelsesvedtægt bekræftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har anmodet om en sag, hvor antallet af byrådsmedlemmer for næste byrådsperiode fastsættes. Det indstilles på denne baggrund, at antallet af byrådsmedlemmer fastholdes på 31. Ændringer af antallet af byrådsmedlemmer skal være vedtaget af byrådet senest den 1. september 2017 for at få virkning for den kommende valgperiode.
  Endvidere ønsker Økonomiudvalget at bekræfte indholdet af den nuværende styrelsesvedtægt, som vedtaget på byrådets møde den 25. januar 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Økonomiudvalget, 03-05-2017, pkt. 174

  Anbefales.
  Henrik Stougaard(Ø) kan ikke godkende 2. "at" idet og tager forbehold med henvisning til at Ø ønsker at genfremsætte sit forslag om en ændret fordeling af den eksisterende pulje til byrådshonorarer. Formålet er en ny fordeling som giver mere til de menige byrådsmedlemmer, og dette finansieres ved at udvalgsformændenes honorarer reguleres ned til det niveau de havde før den ændring der trådte i kraft pr. 1. januar 2017.
  Merete Dea Larsen kan ikke godkende 2. "at" og henholder sig til Henrik Stougaards bemærkning.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 121

  Godkendt.
  Ø og O kan ikke godkende 2. "at" og tager forbehold med henvisning til at man ønsker at genfremsætte sit forslag om en ændret fordeling af den eksisterende pulje til byrådshonorarer. Formålet er en ny fordeling som giver mere til de menige byrådsmedlemmer, og dette finansieres ved at udvalgsformændenes honorarer reguleres ned til det niveau de havde før den ændring der trådte i kraft pr. 1. januar 2017.
  Fraværende: Morten Gjerskov.

 • Pkt. 122 Revision af vedtægter for Ældrerådet i Roskilde Kommune

  Udkast_til_reviderede_vedtaegter_for_Aeldreraadet_gaeldende_fra_2018.pdf

  Pkt. 122

  Revision af vedtægter for Ældrerådet i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 80380 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Det fremgår af de gældende vedtægter for Ældrerådet i Roskilde Kommune, at de revideres senest i foråret 2017. Ældrerådet foreslår mindre revision af de gældende vedtægter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Ældrerådets forslag til revision af Ældrerådets vedtægter godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Det er byrådet, der i samarbejde med Ældrerådet fastsætter vedtægterne for Ældrerådet i Roskilde Kommune.
  Det fremgår af de gældende vedtægter, som byrådet godkendte den 19. marts 2013, at de senest bliver revideret i foråret 2017.
  Ældrerådet foreslår følgende mindre ændringer af vedtægter:
  Under § 1 fjernes henvisning til § 30, stk. 2 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, da hensigten med ældreråd kun opridses i lovens § 30, stk. 1.
  Generel ændring fra Ældre- og Omsorgsudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Præcisering i § 6, at indstikket i Roskilde Avis (60Plus), udgives i samarbejde mellem Ældrerådet og Roskilde Kommune.
  Det er hensigten, at de reviderede vedtægter træder i kraft pr. 1. januar 2018, dvs. samtidig med, at et nyvalgt Ældreråd påbegynder den fireårige valgperiode.
  Der afholdes valg til Ældrerådet samtidig med kommune- og regionsvalg i november 2017. Valgbestyrelsen til valget til Ældrerådet har besluttet, at valget i 2017 gennemføres som et fremmødevalg, således at alle 60+årige borgere kan stemme til ældrerådsvalget samtidig med, at de stemmer til kommune- og regionsvalget. Fremmødevalget har til hensigt at sætte mere fokus på Ældrerådets vigtige arbejde samt medvirke til en højere stemmeprocent.
  Forslag til de reviderede vedtægter fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 71

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 17-05-2017, pkt. 195

  Anbefales.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 122

  Godkendt.
  Fraværende: Morten Gjerskov.

 • Pkt. 123 Forslag til lokalplan 622 for Roskilde bymidte, Skilte og Facader (endelig vedtagelse)

  Notat_til_behandling_af_hoeringssvar_til_lokalplan_622.pdf Lokalplan_622_for_Roskilde_bymidte_kompendium_opd._efter_PTU_040517.pdf Oversigt_over_de_redaktionelle_aendringer.pdf

  Pkt. 123

  Forslag til lokalplan 622 for Roskilde bymidte, facader og skilte (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 275350 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 622 for Roskilde bymidte, facader og skilte har været i offentlig høring, og forvaltningen har modtaget 7 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan for Roskilde bymidte, facader og skilte godkendes endeligt med de nævnte ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog forslag til lokalplan 622 for Roskilde bymidte, facader og skilte på mødet den 21. december 2016, punkt 335. Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 6. januar til den 16. marts 2017. Der blev afholdt borgermøde den 19. januar 2017 med ca. 50 deltagere. Endvidere har forvaltningen holdt særskilt møde med Roskilde Handel den 17. januar. 2017.
  Forvaltningen har modtaget 7 skriftlige høringssvar fra borgere og foreninger. Se høringssvarene her.
  Bemærkningerne til lokalplanforslaget fokuserer på:
  - Afgrænsningen af planområdet: Der ønskes en anden afgrænsning af området, så der sikres visuel sammenhæng i gadebilledet.
  - Ny bebyggelse: Der ønskes stramning af bestemmelserne om udformning af bebyggelse ved gadehjørner, bedre muligheder for nyt byggeri og lempelse af anvendelsesbestemmelserne med henblik på mulighed for boliger i stueetagerne.
  - Altaner: Der ønskes stramning af bestemmelserne, således at der kun bør tillades altaner mod gade/havesiden.
  - Skiltning: Der ønskes lempelser i forhold til tilladelse til elektronisk skiltning, mulighed for større skilte m.v.
  - Beplantning: Der ønskes præcisering og lempelser af bestemmelserne om vedligeholdelse af træer og etablering af erstatningstræer. Herudover ønskes bedre oplysning om forsikrings- og retsforhold i forhold hertil.
  Forvaltningen foreslår indholdsmæssige ændringer i lokalplanforslaget, som følge af høringssvarene vedrørende bestemmelser om altaner, undtagelse af bestemmelser om tagform for visse ejendomme inden for lokalplanområdet og om ny bebyggelses udformning og om beplantning. Se endvidere vedlagte høringsnotat.
  Forvaltningen har derudover foretaget enkelte redaktionelle ændringer i lokalplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 100

  Anbefales med enkelte redaktionelle ændringer og tilføjelse af "træ" i opremsningen i 7.3.

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af beslutning på Plan- og Teknikudvalgets møde den 4. maj 2017, er Lokalplanen redigeret og vedlagt som bilag. Yderligere er bilag med oversigt over de redaktionelle ændringer der er foretaget vedhæftet.

  Økonomiudvalget, 17-05-2017, pkt. 196

  Anbefales.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 123

  Godkendt.
  Fraværende: Morten Gjerskov.

 • Pkt. 124 Forslag til lokalplan 632 for Det Høje C på Musicon (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_632_for_det_Hoeje_C_paa_Musicon_endelig_vedtagelse.pdf Behandling_af_bemaerkninger_og_indsigelser_til_lokalplan_631_for_Det_Hoeje_C_paa_Musicon.pdf

  Pkt. 124

  Forslag til lokalplan 632 for Det Høje C på Musicon (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 269649 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 632 for ’Det Høje C’ på Musicon har været i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 632 for ’Det Høje C’ på Musicon godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 25. januar 2017, punkt 11, at sende forslag til lokalplan 632 for ’Det Høje C’ på Musicon i offentlig høring fra 9. september til 4. november 2016. Der blev afholdt borgermøde i perioden, hvor 4 borgere deltog. Høringen medførte 2 høringssvar. Se høringssvar her.
  De væsentlige emner fra høringen handler om håndtering af trafikstøj i høringssvar fra Vejdirektoratet, samt placering af sti i den østlige del af lokalplanområdet mod Rabalderparken i høringssvar fra projektudvikler.
  Forvaltningen foreslår, at der foretages ændringer i bestemmelser om trafikstøj og hegn, og at redegørelsens afsnit om trafikstøj uddybes for at imødekomme bemærkninger om trafikstøj med det formål at beskrive, hvordan boliger og friarealer kan beskyttes mod trafikstøj og sikre mulighederne herfor.
  Forvaltningen foreslår, at stien i den østlige del af lokalplanområdet fastholdes indenfor lokalplanområdet. Stien sikrer sammen med den diagonale sti – Landskabsstrøget, at planområdet opleves tilgængeligt og i god sammenhæng med resten af Musicon.
  Andre bemærkninger fra projektudvikler foreslås imødekommet, hvad angår reduktion af bredde på stien i den østlige del af lokalplanområdet og muligheder i det østlige del-område for at placere adgangstrapper på gavle af bebyggelsen samt etablere dybere altaner på facader mod fælles friarealer. Bemærkning om foranstaltninger til gasafværge under bygninger foreslås ikke imødekommet.
  Forvaltningen har med udgangspunkt i et eksempel på facader udarbejdet af projektudvikler øget den del af facadelinjen mod Rabalderstræde, hvor der er mulighed for tilbagetrækning, samt foretaget en præcisering af bestemmelser om facader og vinduer. Herudover er der foretaget præciseringer i bestemmelser om tagterrasser. Se vedlagte høringsnotat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Indholdet i lokalplanforslaget danner grundlag for salg af kommunal jord.
  Projektudviklingsaftalen sikrer ca. 50 procent almene og 50 procent private boliger. Særskilt sag om skema A og samlet økonomi vil blive forelagt Økonomiudvalget på et senere tidspunkt. Udgifter til byggemodning af området afholdes af udvikler.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 101

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 17-05-2017, pkt. 197

  Anbefales.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 124

  Godkendt.
  Fraværende. Morten Gjerskov.

 • Pkt. 125 Cyklistplan 2017 (endelig vedtagelse)

  Cyklistplan_2017.pdf Hoeringsnotat_-_Cyklistplan_2017.pdf

  Pkt. 125

  Cyklistplan 2017 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 277945 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Cyklistplan 2017 har været i høring, og det skal besluttes om den skal godkendes endelig med de rettelser, som høringen har medført.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Cyklistplan 2017 godkendes endeligt med de tilføjelser og ændringer, der er beskrevet vedhæftede høringsnotat.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 3. november, punkt 227, blev det besluttet at sende udkast til Cyklistplan 2017 i 6 ugers offentlig høring. Der er indkommet i alt 62 høringssvar. Se høringssvarene her. På baggrund af høringen foreslår forvaltningen følgende nye projekter og ændringer i projektkataloget:
  - Asfaltering af grusstien langs jernbanen fra Viby til Syvvejen
  - Jernbanegade (cykelsti)
  - Cykelparkeringsstrategi
  - Store Valbyvej fra Gundsølille til Østrup (sti langs hele strækningen)
  - Himmelev Stien (hævet flade/bump ved Himmelev Bygade/Store Valbyvej)
  - Ringstien (ændres fra fællessti til delt sti hvor fodgængere og cyklister adskilles)
  Byrådet vedtog Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde Syd den 29. marts 2017. Følgende godkendte ændringsforslag i Trafik- og Mobilitetsplanen indarbejdes i Cyklistplanen:
  - Stibro over jernbanen i Viby - (udgår)
  - Foranstaltninger for at forbedre sikkerheden for cyklister, når de ankommer til Gadstrup Skole – (tilføjes eksisterende projekt 5c stier på Ramsømaglevej)
  - Stier på Damgårdsvej (nyt projekt)
  - Sikker cykelforbindelse mellem Hovedvejen (Ringstedvej og krydset Vibyvej/Birkevadsvej (nyt projekt)
  Derudover foreslås det at følgende projekt tilføjes:
  Svogerslev Hovedgade (delte stier)
  Desuden er der foretaget mindre justeringer af layout og sproglige redaktionelle rettelser i planen. Alle forvaltningens forslag til ændringer fremgår vedhæftede høringsnotat.
  Projekterne i Cyklistplan 2017 bidrager til, at opfylde visioner og målsætningerne i Trafik- og Mobilitetspolitikken samt i Klimapolitikken. Projektkataloget er opdelt i tre fokusområder:
  - Børn og Skoler (skolestier, sikre krydsninger og gode transportvaner)
  - Roskilde som Cykelkommune (bedre drift, kombination med kollektiv trafik, information og adfærdspåvirkning)
  - Det Sammenhængende Stinet (sikre og trygge cykelforbindelser i Roskilde bymidte og på langs og på tværs i kommunen mellem byerne og det åbne land).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Realisering af cyklistplanens projekter vil afhænge af den takt de optages i den strategiske anlægsplan og anlægsbudgettet. Flere af cyklistplanens projekter indgår allerede i den strategiske anlægsplan, som forelå til Byrådets Forårsseminar i april 2017, herunder:
  - Cyklistplan (generel pulje), 3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem
  - Store Valbyvej/Campusstien (dobbeltrettet sti), 1 mio. kr. i 2018, 6 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020
  - Industrivej (fællesstier), 5,5 mio. kr. i 2018
  - Tilslutning til A6 via Møllevej i Jyllinge (indeholder cykelstier langs Møllevej fra bygrænsen til A6), 3,8 mio. kr. i 2018 og 11,7 mio. kr. i 2019.
  - Lyngageren (dobbeltrettet sti), 5,5 mio. kr. i 2020.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 103

  V og O stillede forslag således: "Plan- og Teknikudvalget bakker grundlæggende op om en tunnel under Lindenborgvej (Cyklistplanen 8a), men før udvalget evt. beslutter at fremme et projekt, der koster 8-15 mio. kr. i anlæg, ønsker udvalget et større overblik over den samlede buket af initiativer, der kan forbedre trafiksikkerhed og mobilitet i Svogerslev på længere sigt". Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Forvaltningens indstilling anbefales med den tilføjelse, at der skal indgå et projekt om cykelsti til Veksø St.

  Økonomiudvalget, 17-05-2017, pkt. 198

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 31-05-2017, pkt. 208

  Jeppe Trolle (B) stillede følgende ændringsforslag:
  1) Forslag om cykelspor over Stændertorvet jf. høringssvarene fastholdes, da der ellers ikke er en brugbar Ø-V cykelforbindelse nord for gågaden.
  2) Stibro over banen ved Viby fastholdes.
  3)Det skal specificeres at en ny Parkeringsnorm for cykler skal være implementeret inden udgangen af 2017.
  4) Der ønskes indført en Cykelparkeringsnorm på 4 cykelstativer pr. husstand.
  5) Det fastholdes at der skal indføres mere specifikke målsætninger for cyklistfremme, som foreslået af undertegnede og DCF-Roskilde.
  6) Det specificeres at cykelstien fra Vibyvejen til Ringstedvej linjeføres ad det nordlige Vibyvej (evt. ved at denne afspærres for gennemkørende trafik) og Kumlehusvej, som det også var nævnt i det oprindelige forslag.
  Økonomiudvalget var enigt om at oversende behandlingen af ændringsforslaget fra Jeppe Trolle til Byrådets behandling.
  V og O stillede følgende ændringsforslag:
  "Plan- og Teknikudvalget bakker grundlæggende op om en tunnel under Lindenborgvej (Cyklistplanen 8a), men før udvalget evt. beslutter at fremme et projekt, der koster 8-15 mio. kr. i anlæg, ønsker udvalget et større overblik over den samlede buket af initiativer, der kan forbedre trafiksikkerhed og mobilitet i Svogerslev på længere sigt". V, C og O stemte for. A, B, Ø og F stemte imod.
  Fraværende: Lars-Christian Brask, Karim Arfaoui.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 125

  Borgmesteren stillede forslag om at sende sagen tilbage til Plan- og Teknikudvalget. For stemte et samlet byråd.
  Fraværende: Morten Gjerskov.

 • Pkt. 126 Klimapolitik - opdaterede mål og status for Klimaplan 2015-2018

  Klimapolitik_-_nye_maal_17-18.pdf Klimaplan_2015-18_status.pdf

  Pkt. 126

  Klimapolitik – opdaterede mål og status for Klimaplan 2015-18

  Sagsnr. 258452 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af opdaterede mål for Klimapolitik og orientering om status for projekterne i Klimaplan 2015-18.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at nye mål for klimapolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klimapolitik og Klimaplan 2015-18 blev vedtaget i byrådet på møde 17. december 2014, pkt. 427.
  De overordnede reduktionsmål er allerede sat med de 35%’s reduktion af CO2 i 2020 og 2% årligt for kommunen som virksomhed frem til 2025. De konkrete kortsigtede mål i klimapolitikken har derfor hidtil haft karakter af indsatsmål.
  I forbindelse med vedtagelsen af klimapolitikken, blev det besluttet, at politikken skal tages op til evaluering efter 2016 med henblik på opdatering af de konkrete, kortsigtede politiske mål. Forslag til opdaterede politiske mål er vedlagt som bilag.
  De opdaterede mål fokuserer på:
  - At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der på kort sigt bidrager til at nedbringe CO2-udledningen fra energiforsyning parallelt med den langsigtede indsats i den Strategiske Energiplan.
  - At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der reducerer transportens CO2-udledning både fra kommunens egen virksomhed og fra den totale transport i kommunen som geografisk område.
  - At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der reducerer CO2-udledningen fra bygninger og som følge af borgernes energivaner.
  Arbejdet med de mange aktiviteter i klimaplanen følger tidsplanen. I bilag vedlagt sagen redegøres for status pr. marts 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-04-2017 pkt. 73

  Udsættes.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 84

  Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede forslag således:
  "Forslag til revidering af klimapolitikken
  Idet Enhedslisten ønsker en ambitiøs klimapolitik fremsætter vi nedenstående forslag.
  1: Byrådet vedtager at Roskilde Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral i 2025 og som geografisk område i 2030..
  2: Roskilde Kommune vil arbejde på at igangsætte en forsøgsordning, som gør de kommunale busruter gratis for børn og unge under 18 år.
  3: Kommunenplanens sætning om at der ikke må opstilles vindmøller over 25 meter:
  A: fjernes helt (dvs at der gives tilladelse til opsætning af vindmøller uanset disses højde)
  B: omformuleres således at forbuddet gælder vindmøller over 100 meter.
  4: At Roskilde Kommunen igangsætter en elspare-kampagne målrettet både kommunens erhvervsvirksomheder, kommunens uddannelsesinstitutioner og private borgere".
  De 5 forslag blev sat til afstemning hver for sig. I hver af afstemningerne stemte Jonas Bejer Paludan (Ø) og Jeppe Trolle (B) for, mens de øvrige 4 udvalgsmedlemmer stemte imod. Hermed faldt forslagene.
  Jeppe Trolle (B) stillede forslag således:
  "Klima- og Miljøudvalget vil have en analyse af, hvordan Roskilde Kommune (som geografisk område) kan opnå CO2-neutralitet før den nationale målsætning i 2050 og på el- og varme før 2035.
  Analysen skal fortrinsvis fokusere på og have specifikke CO2-målsætninger for el-forbrug, varme og transport.
  Analysen skal indholde økonomiske konsekvensberegninger for Roskilde Kommune."
  Forslaget blev sat til afstemning: For stemte Tomas Breddam (A), Torben Jørgensen (A), Kaj V. Hansen (A), Jeppe Trolle (B) og Jonas Bejer Paludan (Ø). Peter Madsen (V) undlod at stemme. Hermed blev forslaget godkendt.
  A stillede forslag således:
  " Koordineringsforaet for byrådsvalgte i forsyningsvirksomheder skal øge fokus på, hvordan Roskilde Kommunes klimamålsætninger opfyldes i de virksomheder, kommunen har interesser i."
  Forslaget blev sat til afstemning: For stemte Tomas Breddam (A), Torben Jørgensen (A), Kaj V. Hansen (A), Jeppe Trolle (B) og Jonas Bejer Paludan (Ø). Peter Madsen (V) undlod at stemme. Hermed blev forslaget godkendt.
  Herefter blev det besluttet, at forvaltningens indstilling suppleret med de to godkendte forslag ovenfor anbefales til byrådets godkendelse.
  Fraværende: Gitte Simoni (O).

  Økonomiudvalget, 17-05-2017, pkt. 199

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 31-05-2017, pkt. 209

  Ændringsforslagene fra Plan- og Teknikudvalget blev sat til afstemning i Økonomiudvalget.
  Ø's forslag:
  1: Byrådet vedtager at Roskilde Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral i 2025 og som geografisk område i 2030. For stemte: 3 (B, Ø og F). Imod stemte 4 (C, V og A). O tog forbehold. Forslaget blev ikke anbefalet.
  2: Roskilde Kommune vil arbejde på at igangsætte en forsøgsordning, som gør de kommunale busruter gratis for børn og unge under 18 år.For stemte 4 (F, C, Ø og B). Imod stemte 3 (A og V) O tog forbehold. Forslaget blev ikke anbefalet.
  3: Kommunenplanens sætning om at der ikke må opstilles vindmøller over 25 meter:
  A: fjernes helt (dvs at der gives tilladelse til opsætning af vindmøller uanset disses højde). For stemte 3 (Ø, B og F). Imod stemte 4 (A, V og C). O tog forbehold. Forslaget blev ikke anbefalet.
  B: omformuleres således at forbuddet gælder vindmøller over 100 meter. For stemte 3 (B, Ø, F). Imod stemte 4 (V, C og A) O tog forbehold. Forslaget blev ikke anbefalet.
  4: At Roskilde Kommunen igangsætter en elspare-kampagne målrettet både kommunens erhvervsvirksomheder, kommunens uddannelsesinstitutioner og private borgere". For stemte 4 (B, Ø, F og C). Imod stemte 3 (V og A). O tog forbehold. Forslaget blev anbefalet.
  B stillede forslag således:
  "Klima- og Miljøudvalget vil have en analyse af, hvordan Roskilde Kommune (som geografisk område) kan opnå CO2-neutralitet før den nationale målsætning i 2050 og på el- og varme før 2035.
  Analysen skal fortrinsvis fokusere på og have specifikke CO2-målsætninger for el-forbrug, varme og transport.
  Analysen skal indeholde økonomiske konsekvensberegninger for Roskilde Kommune." For stemte 5 (A, B, Ø og F). 3 (C, V og O) undlader at stemme. Forslaget blev anbefalet.
  A stillede forslag således:
  " Koordineringsforaet for byrådsvalgte i forsyningsvirksomheder skal øge fokus på, hvordan Roskilde Kommunes klimamålsætninger opfyldes i de virksomheder, kommunen har interesser i." For stemte 5 (A, B, Ø og F). V, C og O undlod at stemme. Herefter blev forslaget anbefalet.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 126

  Ændringsforslagene fra Plan- og Teknikudvalget blev sat til afstemning i byrådet.
  Ø's forslag:
  1: Byrådet vedtager at Roskilde Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral i 2025 og som geografisk område i 2030. For stemte: 5, bestående af Ø, B og F. Imod stemte 26, bestående af C, V, O og A). Forslaget blev herefter forkastet.
  2: Roskilde Kommune vil arbejde på at igangsætte en forsøgsordning, som gør de kommunale busruter gratis for børn og unge under 18 år. For stemte 6, bestående af F, C, Ø og B. Imod stemte 25, bestående af A, O og V). Forslaget blev herefter forkastet.
  3: Kommunenplanens sætning om at der ikke må opstilles vindmøller over 25 meter:
  A: fjernes helt (dvs. at der gives tilladelse til opsætning af vindmøller uanset disses højde). For stemte 5, bestående af Ø, B og F. Imod stemte 26, bestående af A, V, O og C. Forslaget blev herefter forkastet.
  B: omformuleres således at forbuddet gælder vindmøller over 100 meter. For stemte 5, bestående af B, Ø, F. Imod stemte 26, bestående af V, C, O og A. Forslaget blev herefter forkastet.
  4: At Roskilde Kommunen igangsætter en elspare-kampagne målrettet både kommunens erhvervsvirksomheder, kommunens uddannelsesinstitutioner og private borgere". For stemte 9, bestående af B, Ø, F, O og C. Imod stemte 22, bestående af V og Forslaget blev herefter forkastet.
  B stillede forslag således:
  "Klima- og Miljøudvalget vil have en analyse af, hvordan Roskilde Kommune (som geografisk område) kan opnå CO2-neutralitet før den nationale målsætning i 2050 og på el- og varme før 2035.
  Analysen skal fortrinsvis fokusere på og have specifikke CO2-målsætninger for el-forbrug, varme og transport.
  Analysen skal indeholde økonomiske konsekvensberegninger for Roskilde Kommune." For stemte 18, bestående af A, B, Ø og F. Imod stemte 3, bestående af O. C og V undlod at stemme. Forslaget blev herefter godkendt.
  A stillede forslag således:
  " Koordineringsforaet for byrådsvalgte i forsyningsvirksomheder skal øge fokus på, hvordan Roskilde Kommunes klimamålsætninger opfyldes i de virksomheder, kommunen har interesser i." For stemte 18, bestående af A, B, Ø og F. V, C og O undlod at stemme. Herefter blev forslaget godkendt.
  Herefter blev den samlede Klimaplan med de besluttede ændringer sat til afstemning. For stemte et samlet byråd.
  Fraværende: Morten Gjerskov.

 • Pkt. 127 Ejerstrategi VEKS

  Strategi_for_udoevelse_af_Roskilde_Kommunes_ejerandel_i_VEKS_IS.pdf

  Pkt. 127

  Ejerstrategi VEKS

  Sagsnr. 239236 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet forslag til strategi for Roskilde Kommunes medejerskab af VEKS I/S.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Strategi for Roskilde Kommunes medejerskab af VEKS I/S godkendes, og
  2. Der rettes henvendelse til VEKS og de øvrige ejerkommuner i VEKS med forslag om at udarbejde en fælles ejerstrategi for ejerskabet af VEKS.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på møde 30. november 2016, pkt. 280, at der igangsættes et arbejde om ejerstrategi for VEKS I/S.
  En ejerstrategi udtrykker, hvordan ejer/ejerne af et selskab ønsker at udøve sit ejerskab. For at en ejerstrategi skal have størst mulig effekt bør den indeholde følgende temaer:
  - Ejerkommunernes vision for virksomheden
  - Beskrivelse af virksomhedens opgaver
  - Fokusområder for virksomheden som fx forsyningssikkerhed, effektiv drift og klima- og miljøvenlig drift
  - Ejerkredsens forventninger til dialog og samarbejde med virksomheden
  - Fastlæggelse af, hvordan samarbejdet og koordineringen mellem ejerkommunerne og selskabet organiseres.
  Forvaltningen har udarbejdet forslag til strategi for, hvordan Roskilde Kommune udøver sit medejerskab af VEKS I/S.
  Det er forvaltningens opfattelse, at effekten af en ejerstrategi vil være størst, hvis der er tale om en ejerstrategi, som er udarbejdet i fællesskab af VEKS’ ejerkommuner og VEKS. Roskilde Kommune har ejerstrategier for Fors A/S og for KARA/NOVEREN I/S. Begge disse ejerstrategier er udarbejdet i samarbejde ejerkommunerne imellem og vedtaget i de respektive byråd.
  Forvaltningen indstiller derfor, at der rettes henvendelse til VEKS og de øvrige ejerkommuner i VEKS med henblik på, at der med udgangspunkt i ovenstående temaer udarbejdes en ejerstrategi for VEKS til vedtagelse i de nye byråd i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-05-2017 pkt. 85

  Anbefales.
  Fraværende: Gitte Simoni (O).

  Økonomiudvalget, 17-05-2017, pkt. 200

  Anbefales.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 127

  Godkendt.
  Fraværende: Morten Gjerskov.

 • Pkt. 128 Salg af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 129 Salg af areal(Lukket)

 • Pkt. 130 Salg af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 131 Salgsproces for Hal 1-området på Musicon(Lukket)