You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 7, 2019 - 17:00
Udvalg: Byrådet
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 175 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 175

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 07-08-2019, pkt. 175

  Camilla Vilby-Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg var indkaldt som stedfortræder.
  Tuncay Yilmaz (A) havde lovligt forfald. Trols Toft var indkaldt som stedfortræder.
  Evan Lynnerup (V) havde lovligt forfald. Christian Arendorff var indkaldt som stedfortræder.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Camilla Vilby-Mokvist, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 176 Valg af ny borgmester

  Pkt. 176

  Valg af ny borgmester

  Sagsnr. 321420 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Valg af borgmester for perioden 7.august 2019 – 31. december 2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der vælges en ny borgmester.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal jf. den kommunale styrelseslov § 7 stk. 3 vælge en ny formand for resten af Byrådets funktionsperiode som følge af Joy Mogensens udpegning til minister og udtræden af byrådet. Valget af ny formand sker efter styrelseslovens § 24, stk. 1 som flertalsvalg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 07-08-2019, pkt. 176

  Tomas Breddam blev valgt som borgmester.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Tuncay Yilmaz, Camilla Vilby-Mokvist.

 • Pkt. 177 Ændringer i stående udvalg og Økonomiudvalget

  Pkt. 177

  Omkonstituering af stående udvalg og Økonomiudvalget

  Sagsnr. 321420 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med Joy Mogensens udtræden af byrådet skal der foretages omkonstituering af de stående udvalg og Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Daniel Prehn udtræder af Økonomiudvalget og i stedet indtræder Gitte Kronbak Nielsen
  2. Tomas Breddam udtræder af Plan- og Teknikudvalget og i stedet indtræder Jens Børsting
  3. Jens Børsting udtræder af Kultur- og Idrætsudvalget og i stedet indtræder Camilla Vilby-Mokvist
  4. Gitte Kronbak Nielsen udtræder af Sundheds- og Omsorgsudvalget og i stedet indtræder Kaj V. Hansen

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren er jf. den kommunale styrelseslov § 18, stk. 1 født formand for Økonomiudvalget, hvorfor der som følge af formandsskifte ønskes en række omkonstitueringer i Økonomiudvalget og de stående udvalg fra den socialdemokratiske gruppe. Den socialdemokratiske gruppe har indstillet ovennævnte omkonstitueringer i forbindelse med Joy Mogensens udtræden af Byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Byrådet, 07-08-2019, pkt. 177

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Tuncay Yilmaz, Camilla Vilby-Mokvist.

 • Pkt. 178 Ændringer i råd og nævn

  Pkt. 178

  Ændringer i råd og nævn mv.

  Sagsnr. 321420 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Ændringer i råd og nævn, som følge af valg af ny borgmester.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udpeges nyt medlem til følgende råd og nævn mv.

  1. Bestyrelsen for CORO
  2. Fællesmøde med Boligselskaber (ØU medlem)
  3. KL’s delegerede
  4. Styregruppe/udviklingsgruppe Roskilde Kommune - Roskilde Festival
  5. Årsmøde Rektoratet, RUC og RK's ledelse
  6. Årsmøde Rektoratet, Absalon og RK's ledelse

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Joy Mogensen udtræder af en række råd, nævn og bestyrelser i forbindelse med hendes udnævnelse til minister.
  Der skal således vælges en ny repræsentant fra Byrådet i følgende:
  ̵ Bestyrelsen for CORO
  ̵ Fællesmøde med Boligselskaber (ØU medlem)
  ̵ KL’s Kommunalpolitiske Topmøde, delegerede
  ̵ Styregruppe/udviklingsgruppe Roskilde Kommune - Roskilde Festival
  ̵ Årsmøde Rektoratet, RUC og RKs 'ledelse
  ̵ Årsmøde Rektoratet, Absalon og RK's ledelse
  Såfremt Tomas Breddam vælges som medlem af COROs bestyrelse og KL’s Kommunalpolitiske topmøde, delegerende skal der tillige vælges en ny suppleant.
  Borgmesteren er i øvrigt født medlem i følgende råd og nævn:
  ̵ Beredskabskommissionen for Østsjællands Beredskab
  ̵ Duebrødre Klosters bestyrelse (pt. vicekommunaldirektøren som bemyndiget)
  ̵ Følgegruppe for Byrådets Boligpolitik
  ̵ Kattegatkommitéen
  ̵ KKR
  ̵ KL’s repræsentantskab
  ̵ Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi
  ̵ Land- og Bydelspriskomitéen
  ̵ Musicon Advisory Board
  ̵ Musikby 2020, § 17 stk. 4 udvalg
  ̵ ROMUs Bestyrelse
  ̵ Valgbestyrelsen
  ̵ Vikingeskibsmuseets bestyrelse
  ̵ Grand Depart 2021 I/S’ bestyrelse
  Såfremt Tomas Breddam udtræder af sine nuværende råd og nævn, skal der vælges nyt medlem til:
  ̵ UU, Ungdommens uddannelsesvejledning
  ̵ VEKS A/S bestyrelse
  ̵ Følgegruppe for Byrådets boligpolitik (Ny formand for Plan- og Teknikudvalget indtræder)
  ̵ Landby- og Bydelspriskommitéen (Ny formand for Plan- og Teknikudvalget indtræder)
  ̵ Zebrafølgegruppe
  ̵ HMN Naturgas I/S (Suppleant)
  ̵ ARGO (Suppleant)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 07-08-2019, pkt. 178

  Tomas Breddam blev valgt som nyt medlem til posterne og forbliver i hidtidige valgte poster i UU, Veks, Zebraby, HMN, ARGO.
  I CORO blev Henning Sørensen valgt som suppleant for Tomas Breddam.
  For KL delegeret møde blev Gitte Kronbak Nielsen valgt som suppleant for Tomas Breddam.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Camilla Vilby-Mokvist, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 179 Indstilling af medlem til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land

  Pkt. 179

  Indstilling af medlem til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land

  Sagsnr. 321420 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har den 24. april 2019 efter Miljøministerens anmodning, indstillet 2 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land.
  Joy Mogensen og Karim Arfaoui blev indstillet.
  Herefter blev Joy Mogensen genudpeget af Ministeren.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der indstilles en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Miljøstyrelsen har efter udpegningen af Joy Mogensen som minister, telefonisk anmodet Roskilde Kommune om at indstille en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land.
  Nationalparkens bestyrelse består af én repræsentant fra hver af følgende myndigheder, organisationer og foreninger: Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Frederikssund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Kulturstyrelsen, VisitDenmark, Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen samt to repræsentanter fra Nationalparkrådet. Bestyrelsen vil dermed bestå af en formand samt 14 medlemmer.
  Bestyrelsens opgave bliver bl.a. at udvikle nationalparken i overensstemmelse med den gældende nationalparkplan for Nationalpark Skjoldungernes Land.
  Miljøstyrelsen anmoder Roskilde Kommune om at indstille både en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen, jf. ligestillingsloven. Medlemmerne af bestyrelsen skal så vidt muligt have lokal tilknytning.
  Genudpegning kan ske én gang, og den siddende repræsentant kan derfor genindstilles. Dog skal der samtidig indstilles en kandidat af modsat køn. Endelig udpegning foretages af Miljø- og Fødevareministeren.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 07-08-2019, pkt. 179

  Tomas Breddam og Camilla Vilby- Mokvist blev indstillet.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Tuncay Yilmaz, Camilla Vilby-Mokvist