You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 11, 2019 - 17:00
Udvalg: Byrådet
Sted: Byrådssalen
 • Pkt. 180 Spørgetid

  Pkt. 180

  Spørgetid

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.
  Der kan ikke behandles sager i Byrådets spørgetid som vedrører personfølsomme oplysninger.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 180

  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 181 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 181

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 181

  Morten Gjerskov havde lovligt forfald, som suppleant var indkaldt Troels Toft Nielsen
  Kaj V Hansen havde lovligt forfald, som suppleant var indkaldt Anne Marie Wulff Hedenborg
  Pkt. 218 og 219 flyttes op og behandles efter pkt. pkt. 183.
  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 182 1. behandling af budget 2020-2023

  Overblik_over_budget_2020-2023_til_1._behandlingen.pdf Blokliste.pdf Bloktekster.pdf Enhedslisten-budgetaendringsforslag_til_OeUs_1._behandling_af_budget_2020.pdf

  Pkt. 182

  1. behandling af budget 2020-2023

  Sagsnr. 319122 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget 2020-2023, som skal forelægges til to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.
  Ifølge den vedtagne tidsplan er 1. behandlingen i Byrådet den 11. september 2019, mens 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget på grund af den udskudte aftale om kommunernes økonomi er den 23. oktober 2019 og i Byrådet den 30. oktober 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at materialet til budget 2020-2023 til 1. behandlingen oversendes til Byrådets behandling

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den økonomiske balance, der forelægges til 1. behandlingen af budget 2020-2023, er i år baseret på indregning af ”pinsepakkerne”, mens den på grund af den udskudte aftale om kommunernes økonomi hverken indeholder nye skøn på skat og tilskud/udligning eller nye pris-, løn- og konjunkturskøn. Det er ligeledes indholdet i ”pinsepakkerne”, der er sendt i høring i brugerbestyrelser, MED-organisation m.v. i perioden 12. august – 13. september.
  På nuværende tidspunkt viser balancen i budget 2020 et træk på de likvide aktiver på 5,5 mio. kr. og stigende overskud i de efterfølgende budgetoverslagsår. Påvirkningen af de likvide aktiver i budget 2020-2023 vil ændre sig, når resultatet af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi foreligger.
  Fagudvalgene har ultimo august haft de afsluttende budgetdrøftelser, og de fremsatte forslag til budgetændringer er indarbejdet i den vedhæftede blokliste samt bloktekster.
  De politiske forhandlinger om budget 2020-2023 finder sted med en indledende budgetorientering 5. oktober. Materialet til forhandlingerne om budget 2020-2023 findes i eDagsorden, ”Budget 2020-2023” og på hjemmesiden, ligesom høringsperioden på dette tidspunkt er afsluttet, og alle indkomne høringssvar er således tilgængelige i god tid inden de politiske forhandlinger.
  Det kan overvejes, om der i forlængelse af de politiske forhandlinger skal ske en mini-høring i MED-organisationen, hvis budgetforhandlingerne ændrer budgettet væsentligt. Politisk fremsatte ændringsforslag, der er forvaltningen i hænde senest d. 16. oktober, vil blive udsendt i forbindelse med de ordinære udsendelser til Økonomiudvalgets 2. behandling, som finder sted i Økonomiudvalget den 23. oktober 2019 og i Byrådet den 30. oktober 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da sagen omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 296

  Henrik Stougaard (Ø) fremsatte forslag om at pakke 2, 3 og 4 udgår af budgettet.
  Henning Sørensen (A), Gitte Kronbak Nielsen (A), Tomas Breddam (A) og Jeppe Trolle (B) stemmer imod Ø's forslag.
  Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V), Merete Dea Larsen (O) og Tina Boel (F) undlader at stemme.
  Henrik Stougaard (Ø) fremsatte herudover 25 andre ændringsforslag til budgettet, som blev sat til afstemning. Det henvises til vedhæftede bilag fra Henrik Stougaard (Ø).
  For stemte Henrik Stougaard (Ø). Imod stemte Henning Sørensen (A), Gitte Kronbak Nielsen (A), Tomas Breddam (A), Jeppe Trolle (B), Jette Tjørnelund (V) og Merete Dea Larsen (O). Tina Boel (F) og Lars Lindskov (C) tog forbehold.
  Henrik Stougaard (Ø) fremsatte i øvrigt følgende protokolbemærkning:
  "Henrik Stougaard (Ø) fremsætter vedlagte 28 ændringsforslag til budgettet. Det bemærkes at forslagene skal ses i den sammenhæng, at vi arbejder på et budget der både har fuld økonomisk balance og stabiliserer kassebeholdningen. Vi ønsker således at justere de her fremsatte finansieringsforslag, så det matcher de udgiftsforslag vi fremsætter. Den generelle forøgelse af kommunens indtægter vi foreslår, sker først og fremmest gennem forøgelse af grundskatterne. Et budget med vores deltagelse vil i øvrigt være uden elementer, der forringer serviceniveau og/eller medarbejdervilkår. Vi ser meget gerne et sådant budget gennemført med størst mulig politisk fællesnævner. Kan der imidlertid ikke samles flertal, fremsætter vi senere i processen selv et selvstændigt samlet EL-budgetforslag."
  Herefter oversendes materialet til budget 2020-2023 fra første behandlingen i Økonomiudvalget til byrådets behandling.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 182

  Byrådet besluttede at oversende budgettet til 2. behandling.
  Ø kan ikke godkende, at materialet oversendes til 2. behandling og ønsker at sagen sendes tilbage til økonomiudvalget.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder, og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 183 Forbrugsvurdering på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019

  Ivaerksatte_initiativer_for_at_reducere_merforbrug_i_budgetaaret_2019.pdf Beskrivelse_af_tiltag_vedr._revurdering_af_forbrugsskoen.pdf

  Pkt. 183

  Forbrugsvurdering på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019

  Sagsnr. 313425 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, som viste et merforbrug på serviceudgifterne på 57,2 mio. kr. og en samlet forværring af de likvide aktiver med 56,9 mio. kr., beskrives her hvad forvaltningen har iværksat for at modvirke merforbrug samt en vurdering af evt. yderligere muligheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at merforbruget i 2019 nedbringes mest muligt ved forskellige initiativer og revurderinger og mindre udskydelser af aktiviteter

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, som blev forelagt for Økonomiudvalget 21. august 2019, viste en samlet forværring af de likvide aktiver i forhold til det vedtagne budget på 56,9 mio. kr. og et merforbrug isoleret set på serviceudgifter på 57,2 mio. kr. Merforbruget på serviceudgifterne kan i sidste ende resultere i en regnskabssanktion med tilbageholdelse af bloktilskudsmidler, hvis kommunerne under ét ikke overholder serviceudgiftsrammen. Ligeledes har et merforbrug konsekvenser for kommunens likviditetsudvikling.
  På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser af budgetopfølgningen redegør forvaltningen for, hvad der er gjort for at dæmpe merforbruget på områderne på de tre områder, hjemmeplejen – udedelen, skoleområdet samt specialområdet (børn og voksne).

  Forvaltningen arbejder endvidere med en revurdering af, om der er budgetmidler, der alligevel ikke forventes afholdt, eller om der er aktiviteter, der kan drosles ned i 2019 uden at det har konsekvenser for serviceniveauet på sigt. Denne revurdering vil foreligge til mødet og forventes at udgøre knapt 40 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der ikke sker budgetmæssige tilretninger. Hvis indstillingen besluttes gennemført, forventes regnskabsresultatet ved udgangen af 2019 at ligge ca. 40 mio. kr. under forventningen ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, dvs. et forventet merforbrug i 2019 på under 20 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 297

  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde med følgende begrundelse:
  "Henrik Stougaard / EL kan ikke tiltræde det på mødet omdelte notet "tiltag vedr. vurdering af forbrugsskøn", med forslag til budgetreduktioner for knapt 38 mio. kr. Forslaget findes at udgøre en genåbning af budgettet for indeværende år.
  Når vi fra EL ikke kan tiltræde er det blandt andet i lyset af, at den budgetkontrol der angiveligt er baggrunden for forslaget, ikke er værre/dårligere end de tidssvarende budgetkontroller fra den senere år. Vel at mærke en årrække, hvor regnskabsresultaterne ved årsafslutningerne alle år er endt med at udvise et samlet driftsoverskud ift. budgettet.
  På det grundlag begæres sagen formelt standset og sendt i byrådet."

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 183

  Jette Tjørnelund (V) stillede forslag om at sagen udsættes.
  For stemte 15, bestående af V, O, C, Ø, B og F.
  16 undlod at stemme, bestående af A.
  Sagen udsættes.

  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 184 Byrådets mødeplan for 2020

  Udkast_politisk_moedeplan_2020.pdf

  Pkt. 184

  Byrådets mødeplan for 2020

  Sagsnr. 320902 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal vedtage mødeplanen for 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at byrådets mødeplan for 2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Mødeplan for byrådet skal jf. Styrelseslovens § 8 offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.
  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2019 og styrelsesvedtægten er der lavet et forslag, hvor møder i byrådet lægges sidste onsdag i måneden med start kl. 17.00 således, at der tages hensyn til ferier, helligdage m.m. skoleferien er holdt møde fri.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 184

  Godkendt.
  Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde at møder påbegyndes kl. 8.00. Som byrådsmedlem er man omfattet af borgerligt ombud. Dette betyder, at man har krav på at få fri af sin arbejdsgiver, når man er indkaldt til møde i forbindelse med sit byrådsarbejde. Der er altså intet i vejen for, at mødet kan ligge på et senere tidspunkt, hvis der ikke er tid nok til udvalgets drøftelser.
  Borgerligt ombud kan imidlertid ikke anvendes som undskyldning over for børn, der senere i livet klager over ikke at have set deres forældre nok.
  Mine børn skal i forvejen undvære deres far i gennemsnit 2-3 aftener om ugen på grund af byrådsarbejde. Jeg har ingen intention om, at de nu også skal til at undvære mig op til en time om morgenen, før de skal møde i skole. Det er det Radikale Venstres opfattelse, at det skal være muligt at varetage et byrådshverv, også for børnefamilier med skolesøgende børn. Byrådsarbejde skal således ikke kun være for ældre mennesker og studerende. Dette kræver, at mødetidspunkter fastlægges, så også familiefædre/mødre kan deltage i møderne.
  Mødeplanen fastlægges ved simpelt flertal. Hvis udvalgets flertal ikke ønsker at tage hensyn til mit synspunkt, kan jeg ikke gøre noget ved det. Det betyder, at der i fremtiden vil være møder, hvor jeg ikke kan deltage fra mødets start. Dette vil næsten med sikkerhed føre til tab af indflydelse for Radikale Venstre i forhold til behandlinger af sager i udvalget. Det er min opfattelse, at dette er en pris, som mit partis vælgere vil have forståelse for at jeg betaler, idet Radikale Venstre traditionelt er et parti, der bakker op om børnefamiliers vilkår.
  At jeg har skullet lægge øre til upassende bemærkninger som ”har du ikke en kone?”, og ”er det ikke store børn, der kan klare sig selv?”, er ikke foreneligt med hverken mit syn på kvinder eller på børneopdragelse, og giver mig derfor kun anledning til at stå yderligere fast. Uanset om mine børn er gamle nok til selv at gå i skole, betyder det ikke, at det vil være ansvarlig børneopdragelse at lade dem være alene om morgenen. Hvad andre har gjort i forhold til deres egne børn, blander jeg mig ikke i, da det må tilhøre privatlivets fred, hvordan man organiserer sine hjemlige familieforhold. Det må dog aldrig blive en præmis for deltagelse i byrådsarbejde, at man har en hjemmegående hustru, der tager sig af børnene.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 185 Helhedsplan for renovering af Vognmandsparken I og II, skema A

  Pkt. 185

  Helhedsplan for renovering af Vognmandsparken I og II, skema A

  Sagsnr. 322762 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sag om godkendelse af helhedsplan for renovering af afdelingerne Vognmandsparken I og II, og godkendelse af kommunal kapitaltilførsel på 300.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdelingerne Vognmandsparken I og II videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden,
  2. forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B, hvis disse ikke indeholder væsentlige overskridelser. Byggeregnskabet og endelige garantikrav forelægges for byrådet.
  3. afdelingen kan optage støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 47,815 mio. kr. og 107,304 mio. kr., hvortil der kan forventes at skulle ydes en kommunal garanti svarende til lånets størrelse
  4. kommunal kapitaltilførsel på 300.000 kr. til et rente- og afdragsfrit lån godkendes
  5. kommunen påtager sig en kommunal garanti på 12,87% af det støttede lån, foreløbig opgjort til 6,154 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Sjælland har fremsendt helhedsplan for afdelingerne Vognmandsparken I og II med ansøgninger om godkendelse af skema A for to renoveringssager, for henholdsvis afdeling Vognmandsparken I og II. Der foreligger tillige en ansøgning om kapitaltilførsel (rente- og afdragsfrit lån), ydet af kommunen.
  Vognmandsparken I er opført i 1967 og indeholder 184 boliger. Afdelingen har en række væsentlige udfordringer, herunder kritiske kuldebroer, utilstrækkelig luftudskifte i boligerne og opfugtning af gulve og vægge i badeværelser. Vognmandsparken II er opført i 1981 og indeholder 32 boliger, og også denne afdeling har en række kritiske udfordringer, som afdelingen ikke kan klare selv.
  Renoveringen skal fremtidssikre afdelingen og vil omfatte facader, tag, vinduer og døre, faldstammer, badeværelser mv. For de påtænkte renoveringsarbejder har Landsbyggefonden udarbejdet en finansieringsskitse. Den samlede anskaffelsessum for renoveringsarbejderne udgør 155,119 mio. kr., hvoraf den støttede del af ombygningen udgør 47,815 mio. kr. og den ustøttede del udgør 107,304 mio. kr.
  Det er lagt til grund af Landsbyggefonden, at de påtænkte renoveringsarbejder vil medføre en huslejestigning i afdelingen fra det nuværende gennemsnitsniveau i 2019 fra 952 kr. pr. m2 til 1.094 kr. pr. m2 årligt. Der ydes kapitaltilførsel på samlet 1,500 mio. kr., og heraf yder kommunen et rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Kommunens kapitaltilførsel på 300.000 kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.
  Sagen medfører en forventet kommunal garanti på 12,87% af det støttede lån, foreløbig opgjort til 6,154 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 298

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 185

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 186 Bemyndigelse til ekstraordinær generalforsamling i Fors A/S

  Pkt. 186

  Bemyndigelse til ekstraordinær generalforsamling i Fors A/S

  Sagsnr. 274867 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sag vedr. bemyndigelse til borgmesteren til deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Fors A/S vedr. valg af ny bestyrelsesrepræsentant for Lejre Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at stemme på ekstraordinær generalforsamling i Fors A/S den 26. september 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Lejre Kommunes repræsentant i bestyrelsen for Fors A/S Julie Hermind udtrådte af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune den 27. august 2019. Julie Hermind udtræder samtidig af bestyrelsen for Fors Holding A/S og Fors A/S.

  Lejre Kommune har indstillet Marinus Bastian Meiner som nyt medlem til bestyrelsen og forretningsudvalget i Fors A/S.

  Det indstilles på denne baggrund, at borgmesteren bemyndiges til at deltage på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet, hvor denne beslutning træffes. Generalforsamlingen afholdes som en skrivebordsgeneralforsamling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 299

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 186

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 187 Udpegning af nyt medlem til Kontaktforum Roskilde vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt affald på Risø

  Pkt. 187

  Udpegning af nyt medlem til Kontaktforum Roskilde vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt affald på Risø

  Sagsnr. 281235 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der anmodes om udpegning af et nyt byrådsmedlem til at deltage i Kontaktforum Roskilde, som konsekvens af Tomas Breddams udnævnelse til ny borgmester i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udpeges et nyt byrådsmedlem til at deltage i Kontaktforum Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med henvisning til tidligere byrådsbeslutning den 28. november 2018, punkt 375, er der udpeget 3 byrådsmedlemmer til Kontaktforum Roskilde – hhv. Karsten Lorentzen, Marianne Kiærulff og Tomas Breddam.
  Kontaktforum Roskilde blev oprettet for at danne rammen om dialogen mellem de væsentligste interessenter i sagen om en langsigtet løsning på opbevaring af radioaktivt affald i Danmark. Kontaktforum Roskilde blev etableret efter Folketingets beslutning om at forlænge oplagringen af det radioaktive affald på Risø i op til 50 år jf. beslutningsforslag B 90.
  Som konsekvens af byrådsmedlem Tomas Breddams tiltrædelse som borgmester i Roskilde Kommune, anmodes der om udpegning af ny repræsentant til Kontaktforum Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 109

  Udvalget indstiller Daniel Prehn (A).
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 302

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 187

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 188 Udpegning til Elite- og Talentrådet

  Pkt. 188

  Udpegning til Elite- og Talentrådet

  Sagsnr. 280382 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Udpegning af nyt medlem til Elite- og Talentrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udpeges et byrådsmedlem fra Kultur- og Idrætsudvalget til Roskilde Elite- og Talentråd for perioden 1. september 2019 – 31. december 2021

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jens Børsting er udtrådt af Kultur- og Idrætsudvalget, og der skal udpeges et nyt byrådsmedlem fra Kultur- og Idrætsudvalget til Roskilde Elite- og Talentråd i perioden 1. august 2019 til 31. december 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 303

  Camilla Vilby-Mokvist (A) anbefales som nyt medlem af Elite- og Talentrådet.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 188

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 189 Udpegning til bestyrelserne for Ungdomsboligerne Himmelev Bygade og Ravnsholdt

  Pkt. 189

  Udpegning til bestyrelser for Ungdomsboligerne Himmelev Bygade og Ravnsholdt

  Sagsnr. 280382 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Ændring i udpegningen til bestyrelsen for Ungdomsboligerne Himmelev Bygade og Ravnsholdt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Mikkel Grøndahl Hansen indtræder i bestyrelsen for Ungdomsboligerne Himmelev Bygade og Ravnsholdt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet udpegede på sit konstituerende møde den 4. december 2017 Emma Skovgaard Jørgensen som medlem og Anders Thiesen som suppleant til bestyrelserne for Ungdomsboligerne Himmelev Bygade og Ravnsholdt.
  Medlemmerne er udpeget for Konservativ Folkeparti, som oplyser, at begge er fraflyttet kommunen. I stedet indstilles Mikkel Grøndahl Hansen som medlem af bestyrelserne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 304

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 189

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 190 Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprojekt vedr. etablering og forankring af varige fællesskaber til mænd +65 år

  Ansoegning_fra_Roskilde_Kommune_til_puljen_Sammenhaengende_indsatser_imod_ensomhed_og_mistrivsel_hos_aeldre.pdf

  Pkt. 190

  Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprojekt vedr. etablering og forankring af varige fællesskaber til mænd +65 år

  Sagsnr. 302645 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Som led i satspuljen 2019-22 har Roskilde Kommune fået tildelt 1.428.668 kr. fra puljen ”Sammenhængende indsats imod ensomhed og mistrivsel hos ældre”. Heraf går 28.168 kr. til Røde Kors Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på hhv. 714.334 kr. i 2019 og 714.334 kr. i 2020 samt en tilsvarende indtægtsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019 – 2022 afsat 35 mio. kr. til initiativet ”Sammenhængende indsats imod ensomhed og mistrivsel hos ældre”. Roskilde Kommune har fra puljen fået tilsagn om 1.428.668 kr. til projektet ”Etablering og forankring af varige fællesskaber for mænd +65 år” fra Sundheds- og Ældreministeriet. Midlerne er givet for perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021.
  Formålet med projektet er at forankre eksisterende og etablere nye varige fællesskaber for mænd over 65 år og derved bekæmpe ensomhed og mistrivsel blandt sårbare ældre mænd, som er satspuljens primære formål.
  Med fokus på tre elementer skal midlerne bruges til at bygge bro mellem kommune og civilsamfund. Projektet skal bidrage til at

  1. Sundhedscenteret kan videreudvikle, afprøve og beskrive modellen for mandefællesskaberne
  2. Sundhedscenteret kan forankre modellen i et samarbejde med en frivillig forening – Røde Kors Roskilde
  3. Indsatsen evalueres, og der indsamles data der muliggør udbredelse af modellen nationalt

  Hvert år i bevillingens løbetid, senest 1. marts i 2020 og 2021, skal fremsendes en årlig statusrapport til Sundhedsstyrelsen. Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om statusrapporterne.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2019 fået tilsagn om 1.428.668 kr. Der søges om en udgiftsbevilling på hhv. 714.334 kr. i 2019 og 714.334 kr. i 2020 samt en tilsvarende indtægtsbevilling.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 89

  Godkendt.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 317

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 190

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 191 Indtægts- og udgiftsbevilling ifm. forundersøgelse af Algade 31 som børnekulturhus

  Pkt. 191

  Indtægts- og udgiftsbevilling ifm. forundersøgelse af Algade 31 som børnekulturhus

  Sagsnr. 314516 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  RealDania har bevilliget tilskud til forundersøgelse af Algade 31 som børnekulturhus på 200.000 kr. i 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 200.000 kr. i 2019 til forundersøgelse af Algade 31 som børnekulturhus.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  RealDania har tilkendegivet interesse for at støtte Algade 31's potentiale som børnekulturhus og ønsker en forundersøgelse for at kvalificere budget og omfang for omdannelse for Algade 31 til et kreativt hus for børn i Roskilde Kommune.
  Forundersøgelsen skal bl.a. have fokus på:
  - etablering af mere inviterende adgangsforhold til Algade 31
  - etablering af lydinstallation fra Algade, der skal trække lyde inde fra huset ud i byrummet. Dette i samarbejde med Museet for Samtidskunst
  - etablering af handicapvenlig indgang med lift og elevator
  - optimering af rum og inventar så rummene i højere grad inviterer til oplevelser
  - optimering af lyssætning og akustik for at understøtte formidling, oplevelse og kreative aktiviteter.
  Planen er at gennemføre forundersøgelse frem til medio oktober 2019, hvorpå der udarbejdes revideret budget og ny ansøgning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling. Der er ingen egenfinansiering i projektet, da alle udgifterne er betalt af RealDania.
  Af den modtagne tilskud fra RealDania skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere i alt 165.000 kr. til brug for forundersøgelsen af Algade 31 som børnekulturhus.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 104

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 318

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 191

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 192 Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Litteratur i Digital Transformation

  Pkt. 192

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Litteratur i Digital Transformation

  Sagsnr. 314516 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører bevilling til projektet Agil Moduludvikling til Digital Transformation på Roskilde Bibliotekerne, som har fået støtte af Slots- og Kulturstyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 268.000 kr. i 2019 til projektet Litteratur i Digital Transformation, og tilsvarende udgiftsbevilling til projektet på Roskilde Bibliotekerne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Centralbibliotekerne udbyder et organisationsforløb, der skal styrke bibliotekerne i den digitale transformation og sikre, at det enkelte bibliotek bliver endnu bedre til at bringe digitale kompetencer i spil. I forbindelse med konceptet er der udviklet 4 webmoduler, som kan benyttes af bibliotekerne efter behov.
  Formålet med projektet er, at:
  ̵ afdække og opsamle behov for nye webmoduler ud fra de deltagende bibliotekers behov.
  ̵ vurdere om eksisterende moduler fortsat kan optimeres og fortsat anvendes.
  ̵ udvikle 2-3 nye webmoduler i tæt samarbejde med leverandører/konsulenter.
  ̵ give CB-guiderne løbende uddannelse i optimal brug af modulerne.
  ̵ evaluere bibliotekernes tilfredshed løbende.
  Roskilde Bibliotekerne vil være projektleder, men vi vil involvere og uddelegere dele af aktiviteterne til bibliotekerne i projektsamarbejdet. Deltagende biblioteker er Gentofte og Vejle.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling.
  Der er ingen egenfinansiering i projektet, da alle udgifterne betales af Slots- og Kulturstyrelsen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 105

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 319

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 192

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 193 Indtægtsbevilling til FIRST LEGO League

  Pkt. 193

  Indtægts- og udgiftsbevilling til FIRST LEGO League

  Sagsnr. 321395 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med at Roskilde Kommune skal være vært for den skandinaviske finale i FIRST LEGO LEAGUE (LEGO-programmering og formidling), blev der i juni søgt om tilskud til afholdelsen hos Ole Kirks Fond. Kommunen har fået bevilget 900.000 kr. og tilskuddet kommer til udbetaling i 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling i 2019 på 900.000 kr. til afholdelse af den skandinaviske finale i FIRST LEGO LEAGUE.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Inden for de sidste få år er teknologi (robotterne) blevet let tilgængelige og økonomiske overkommelige for de danske skoler. Kodningen er blevet lettere og kan udbredes til flere fag i skolen. LEGO har været førende på dette område, hvilket har betydet at First LEGO League blev etableret i 2000.
  First LEGO League er er en international teknologi og projektturnering for 10-16 årige. Mere end 85 lande deltager på verdensplan med 280.000 deltagere fordelt på ca. 35.000 hold. I Skandinavien deltager ca. 50 byer (lidt forskelligt fra år til år). Det samlede holdantal i Skandinavien har de sidste år ligget på ca. 925 hold. Hvert år sender de 50 byer et vinderhold til den skandinaviske finale. De seneste år har den skandinaviske finale været afholdt i forskellige steder i Norge.
  Til november afholdes den skandinaviske finale for første gang i Roskilde (Roskilde Kongrescenter – Bauhaus Arena). Roskilde Kommunes naturfagskoordinator og Boserupgård Naturcenter står for den danske projektledelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 900.000 kr. i 2019. Af det modtagne tilskud skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere i alt 742.500 kr. til afholdelse af de nævnte udgifter.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 109

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 320

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 193

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 194 Indtægtsbevilling - Jyllingeruten

  Pkt. 194

  Indtægtsbevilling - Jyllingeruten

  Sagsnr. 276896 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 4 mio. kr. i tilskud fra den statslige supercykelstipulje i 2015 til etablering af Jyllingeruten, hvilket medfører, at den nuværende indtægtsbevilling skal forøges med 2,8 mio.kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. i 2019 vedr. indtægter til etablering af enkeltrettede cykelstier på hver side af Værebrovej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 16. december 2015, punkt 379, at der blev givet en anlægsbevilling til udgifter til etablering af supercykelsti Jyllingeruten fra Jyllinge Bymidte til Stenløse Station på 3 mio. kr. Der blev samtidig givet en bevilling til indtægter på 1,2 mio. kr. Indtægten er en del af tilskuddet på i alt 4 mio. kr., som staten har givet tilsagn om til projektet. Der er derfor behov for en indtægtsbevilling på de sidste 2,8 mio. kr. fra staten.
  Byrådet har derudover godkendt en tillægsbevilling til udgifter på 1,2 mio. kr. den 30. august 2017, punkt 191.
  Cykelstierne langs Værebrovej forventes færdige i september 2019. Den samlede supercykelsti med skiltning igennem både Roskilde og Egedal kommuner forventes indviet i foråret 2020, da det afventer, at anlæg af cykelstier i Egedal Kommune færdiggøres.
  Projektet forventes startet: Anlægsprojektet er startet i januar 2019
  Projektet forventet afsluttet: September 2019.

  Økonomi

  Sagen vil medføre en forbedring af kassebeholdningen på 2,8 mio. kr. i 2019.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -4.200
  Anlæg, indtægter 1.200
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -4.200
  Anlæg, indtægter 4.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter 0
  Anlæg, indtægter 2.800
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdning
  2.800

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 143

  Anbefales.

  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 336

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 194

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 195 Indtægts- og udgiftsbevilling til Specialcenter Roskilde (SCR)

  Bevilling_William_Demant_Fonden.pdf

  Pkt. 195

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Specialcenter Roskilde (SCR)

  Sagsnr. 322375 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Specialcenter Roskilde (SCR) Kommunikation har ansøgt William Demant Fonden om midler til udarbejdelse af undervisningsmateriale. Fonden har bevilget en donation på 75.000 kr. til udarbejdelse af undervisningsmateriale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling i 2019 på i alt 75.000 kr. til udarbejdelse af undervisningsmateriale.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  SCR Kommunikation har ansøgt William Demant Fonden om midler til udarbejdelse af undervisningsmateriale til voksne brugere af Cochlear implantat, som er et hjælpemiddel til personer med kraftigt høretab. Undervisningsmaterialet skal bidrage til at optræne brugernes evne til at lytte til musik.

  William Demant Fonden har bevilliget 75.000 kr. i 2019 til udarbejdelse af materialet, og det er i den forbindelse nødvendigt, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 75.000 kr. i 2019.
  Af den modtagne donation skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 % fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere i alt 61.875 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med udarbejdelsen af materialet.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 110

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 321

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 195

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 196 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til forsamlingshuse 2019

  Pkt. 196

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til forsamlingshuse 2019

  Sagsnr. 302714 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2018-2021 afsat 300.000 kr. årligt til vedligeholdelse af forsamlingshusene i Roskilde Kommune. Principperne for puljen blev godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget den 7. februar 2018, punkt 24, hvor der også blev besluttet, at forvaltningen udarbejder en 4-årig plan for vedligeholdelsesopgaverne. Den plan blev fremlagt og godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget den 6. juni 2018, pkt. 79.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til forsamlingshuse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I den tidligere vedtagne plan for puljen til forsamlingshusene er det i 2019 Ramsømagle Forsamlingshus, som får ca. 250.000 kr. til isolering af endemur m.m. De resterende midler i 2019 går til henholdsvis Ørsted Forsamlingshus og Dåstrup Forsamlingshus.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300

  Ansøgning om anlægsbevilling:

  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 106

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 322

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 196

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 197 Frigivelse af rådighedsbeløb - Peder Syv Spejderne

  Pkt. 197

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Peder Syv Spejderne

  Sagsnr. 302714 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2019 til Peder Syv Spejderne (Vibyspejderne) på 2,1 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio.kr. ved frigivelse af det budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til ”Peder Syv Spejderne”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der etableres ny hytte med tilhørende parkeringsplads til Peder Syv Spejderne (Viby- Spejderne) i Viby som erstatning for nuværende faciliteter på Vestergade 25. Den nye hytte bygges Assendløsevejen 101, hvor der tidligere har været spejderhytte til anden forening.
  Projektet forventes afsluttet i sommeren 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssag i år 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.100
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.100
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 107

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 323

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 197

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 198 Anlægsregnskab - Energispareindsats 2018

  Pkt. 198

  Anlægsregnskab - Energispareindsats 2018

  Sagsnr. 319986 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for bevilling til energispareprojekter i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. anlægsregnskab godkendes, og
  2. driftsbesparelse på 434.750 kr. anvendes til nedskrivning af driftsbesparelses-puljen i 2019 og følgende år.
  3. Budgettet til renter og afdrag reduceres med 1.116.000 kr. ved omplacering fra driftsbesparelsespuljen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 27. januar 2016, punkt 23, givet en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til energispareprojekter. Anlægsbevillingen er blevet forbrugt i løbet af 2016-2018, og der er tidligere aflagt regnskab for forbruget i 2016 og 2017.
  Der aflægges hermed regnskab for overførte midler til 2018 på 6.032.668 kr., hvoraf der er forbrugt 5.064.943 kr. Der er således et mindreforbrug i 2018 på 967.725 kr.
  Den samlede årlige besparelse på driftsbudgettet, som følge af investeringen i 2018, er 434.750 kr. pr. år. Besparelsen udmøntes fra 2019 og frem.
  Driftsbesparelsen, som følge af investeringer, medfører reduktion af budgetterne, der hvor investeringerne er foretaget, og midlerne anvendes til udmøntning af den forudsatte driftsbesparelsespulje.
  På grund af lavere investeringsniveau og dermed lavere driftsbesparelser og lavere udgifter til renter og afdrag nedjusteres såvel driftsbesparelsespuljen og budgettet til renter og afdrag med 1.116.000 kr. Justeringen er udgiftsneutral.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Mindreforbruget fra 2018 på 967.725 kr. er overført til energispareprojekter i 2019 i forbindelse med overførelsessagen vedr. anlæg behandlet i byrådet den 27. marts 2019 punkt 75.
  Ud over energisparepuljen i 2016 på 25 mio. kr. er der også i forbindelse med budgetlægningen for 2017 og 2018 afsat et rådighedsbeløb på 2 x 10.000.000 kr. som ikke er frigivet, men overført til 2019. Puljen til udmøntning af driftsbesparelser og budgettet til renter og afdrag blev derfor ved budgetlægningen for 2018 fastsat ud fra et forventet forbrug/lånefinansiering på ca. 26 mio. kr. Budgettet til renter og afdrag reduceres med 1.116.000 kr. ved omplacering fra driftsbesparelsespuljen.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 114

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 328

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 198

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 199 Anlægsregnskab - Fodboldbaner ved Spraglehøj

  Pkt. 199

  Anlægsregnskab - Fodboldbaner ved Spraglehøj

  Sagsnr. 320509 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for fodboldbaner ved Spraglehøj.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. februar 2015, punkt 43, givet en anlægsbevilling og efterfølgende tillægsbevilling den 26. oktober 2016, punkt 265, til en samlet sum på 2.763.377 kr. til etablering af boldbaner ved Spraglehøj. Arbejdet er udført og afleveret. Der er udført terrænregulering, dræning, jordforbedring samt etablering af græs, hegn, mål mm.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.770.474 kr., hvilket medfører et merforbrug på 7.096 kr.

  Økonomi

  Der aflægges regnskab, som udviser udgifter for i alt 2.770.474 kr. i 2018.
  Der er således en merudgift på 7.096 kr. i forhold til den samlede bevilling.
  Merudgiften på 7.096 kr. blev overført til anlægsbevillingen i 2019 i forbindelse med sagen om overførsel af rådighedsbeløb vedrørende anlæg, da der ved regnskabsafslutning endnu ikke forelå et afsluttet anlægsregnskab. Der er derfor i 2019 afsat et rådighedsbeløb på -7.096 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr., hvilket giver en negativ kasseeffekt på -7.096 kr. i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 110

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 325

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 199

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 200 Anlægsregnskab - Pulje til Kultur- og idrætsfaciliteter 2018

  Pkt. 200

  Anlægsregnskab - Pulje til Kultur- og idrætsfaciliteter 2018

  Sagsnr. 320511 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for Puljen til Kultur- og idrætsfaciliteter 2018

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 28 februar 2018, punkt 135, en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til Pulje til Kultur- og idrætsfaciliteter 2018. Der har samlet været et forbrug på 3.975.965 kr., hvor de to største poster har været en ny bygning med bad- og toiletforhold hos Hedelands Motorklub samt en ud- og ombygning af spejderhus på Eriksvej hos KFUM Spejderne Roskilde Gruppen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Mindreforbruget på 24.035 kr. blev overført til Pulje til Kultur- og idrætsfaciliteter 2019 via overførselssagen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 109

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 324

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 200

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 201 Anlægsregnskab - Renovering af institutioner for PCB

  Pkt. 201

  Anlægsregnskab - Renovering af institutioner for PCB

  Sagsnr. 320508 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab vedrørende renovering af institutioner for PCB.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 17. juni 2015, punkt 185, en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til renovering af institutioner for PCB.
  Midlerne er anvendt til:
  ̵ Vindinge Børnehus – luftmålinger, samt vinduesudskiftning.
  ̵ Dommervængets Børnehus – luftmålinger og efterfølgende ventilationsprojekt og sikring af indeklima for PCB.
  ̵ Børnehuset Spilloppen – luftmålinger m.v.
  Den samlede udgift har været på 2.971.196,80 kr., og der er derfor et mindreforbrug på 28.803 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Sagen har ingen kasseeffekt i 2019, idet mindreforbruget er tilgået kassen tidligere år.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 115

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 327

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 201

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 202 Anlægsregnskab - skolerenovering 2018

  Pkt. 202

  Anlægsregnskab - skolerenovering 2018

  Sagsnr. 320510 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for de midler, der var afsat til skolerenovering i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for skolerenovering 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budgettet afsættes der årligt 10 mio. kr. til skolerenovering. I 2018 var der overført midler afsat til skolerenovering i 2017, der ikke var nået at blive afholdt udgifter for. Bevillingen anvendes primært til etablering af ventilation på skolerne, og hvis muligt til etablering af håndværk og design lokaler. De konkrete projekter projekteres og tilrettelægges med mest mulig hensyn til skoledriften. Det betyder, at etablering af ventilation primært foregår henover en sommerperiode, og derfor kan anlægsprojekterne spænde over to budgetår. I 2018 blev etablering af ventilation færdiggjort på Vindinge Skole og Peder Syv Skole, og der blev etableret håndværk og design lokaler på Himmelev Skole, Tjørnegårdsskolen og Sct. Jørgens Skole.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Med denne sag aflægges regnskab for de 10 mio.kr., der blev frigivet i 2018 til skolerenovering sammen med 11,6 mio. kr., der var overført fra 2017 til 2018. I alt 21,6 mio. kr.
  Der aflægges regnskab, som udviser udgifter for i alt 22.146.476 kr. i 2018.
  Der er således en merudgift på 570.747 kr. i forhold til den samlede bevilling inkl. overførsler.
  Merudgiften på 570.747 kr. blev overført til anlægsbevillingen for skolerenovering 2019 og godkendt af Byrådet den 27. marts 2019 med sagen om overførsel af rådighedsbeløb vedrørende anlæg.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 106

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 326

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 202

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 203 Anlægsregnskab - Søjlepladsen, Musicon

  Pkt. 203

  Anlægsregnskab - Søjlepladsen, Musicon

  Sagsnr. 320507 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Søjlepladsen og Grejbank på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 25. maj 2016, punkt 152, en anlægsbevilling på 4,75 mio. kr. til udgifter og 1,250 mio. kr. til indtægter, samt en tillægsbevilling den 28. september 2016, punkt 242, på 1,4 mio. kr. til udgifter.
  Søjlepladsen er Musicons offentlige torv og udgør en del af helhedsplanen for Kulturtorvet som Lokale- og Anlægsfonden støttede. Kulturtorvet består herudover af et stykke af Lydmuren samt Rockmusseets Røde Løber og danner tilsammen et stor evet-rum for små og store arrangementer.
  Søjlepladsen er indrettet med et åbent rum til store arrangementer, en zone til leg og aktivitet med vandkunst, en opholdszone med siddemuligheder på flytbare mobiler og haveanlæg. Endelig blev pladsen udstyret med Grejbanken, en container der kan benyttes som information, bar, teknikrum mv., og som er indrettet med vask og afløb, køleskab, kabeltromler mv. og en palleløfter til at flytte grej og mobiler rundt på pladsen.
  Belysningen på Søljepladsen kan styres og programmeres, så den kan danne flotte rammer om arrangementer og hverdagsliv. På sigt kan belysningen styres sammen med lyset på Den Røde Løber, ved at der gives adgang for Ragnarock til at samkøre belysningen via lysprogrammet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Projektet udviser et forbrug på netto 4,9 mio. kr. svarende til den samlede anlægsbevilling.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 144

  Anbefales.

  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 329

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 203

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 204 Anlægsregnskab - Margrethekær 5-7, forureningsundersøgelse, oprensning m.v. af grund

  Pkt. 204

  Anlægsregnskab - Margrethekær 5-7, forureningsundersøgelse, oprensning m.v. af grund

  Sagsnr. 320505 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for Margrethekær 5-7, forureningsundersøgelse, oprensning m.v. af grunden til salg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 25. marts 2015 pkt. 98 anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forureningsundersøgelse, oprensning m.v. med efterfølgende tillægsbevilling 29. marts 2017 pkt. 77 på 3,3 mio. kr. og 11. oktober 2017 pkt. 246 på 1,7 mio. kr., således at der samlet er givet bevilling til udgift på 6,0 mio. kr.
  De samlede omkostninger beløber sig til i alt 5.809.455 kr.
  Sagen medfører derfor et samlet mindreforbrug på 190.545 kr.

  Økonomi

  Der er i 2019 afsat et rådighedsbeløb på 190.544 kr., og afholdt et forbrug på 0 kr., svarende til en positiv kasseeffekt på 190.544 kr. i 2019.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 276

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 204

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 205 Anlægsregnskab - tilkøb af jord, Toppen, Trekroner

  Pkt. 205

  Anlægsregnskab - tilkøb af jord, Toppen, Trekroner

  Sagsnr. 320504 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af et stykke jord på Toppen, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 28. februar 2018 pkt. 148 anlægsbevilling på 2 mio. kr. i salgsindtægt i forbindelse med en købers tilkøb af areal på 1.950 m2.
  Arealet blev solgt med overtagelse 31. december 2018 for en købesum på 2 mio. kr.

  Økonomi

  Projektet udviser en indtægt svarende til den samlede anlægsbevilling, og der er derfor ingen kasseeffekt.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 277

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 205

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 206 Anlægsregnskab - salg af erhvervsareal på Lykkegårdsvej

  Pkt. 206

  Anlægsregnskab - salg af erhvervsareal på Lykkegårdsvej

  Sagsnr. 320503 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af et erhvervsareal på Lykkegårdsvej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 20. juni 2018 pkt. 258 anlægsbevilling på 4.535.375 kr. i salgsindtægt og 150.000 kr. til salgsomkostninger i forbindelse med salg af et erhvervsareal på Lykkegårdsvej.
  Arealet blev solgt med overtagelse. 15. maj 2018 for i alt 4.535.375 kr.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på udgiftssiden på 14.962 kr.

  Økonomi

  Der er i 2019 afsat et rådighedsbeløb til udgifter på 28.043 kr., og afholdt et forbrug på 13.081 kr., svarende til en positiv kasseeffekt på 14.962 kr. i 2019.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 278

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 206

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 207 Anlægsregnskab - salg af arealer på Rabalderstræde

  Pkt. 207

  Anlægsregnskab - salg af arealer på Rabalderstræde

  Sagsnr. 320500 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af arealer på Rabalderstræde 1.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 27. marts 2019 pkt. 91 anlægsbevilling på 45.365.000 kr. i salgsindtægt i forbindelse med salg af arealer på Rabalderstræde 1.
  Arealerne blev solgt med overtagelse 1. april 2019 for i alt 45.365.000 kr.

  Økonomi

  Projektet udviser en indtægt svarende til den samlede anlægsbevilling, og der er derfor ingen kasseeffekt.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 279

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 207

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 208 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

  Pkt. 208

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 195341 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges frigivelse af rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi 2019 i overensstemmelse med Grøn Blå Strategi Handleplan 2019-2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,70 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 6. december 2012, punkt 321, Grøn Blå Strategi. Realiseringen er i gang, og der vil i 2019 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi Handleplan 2019-2022, som indgik i budgetprocessen til budget 2019. Handleplanen indeholder et overblik over alle igangværende og planlagte projekter samt et overblik over forventet forbrug i 2019. På grund af de mange hensyn og usikkerheder forbundet med realiseringen af projekter i det åbne land, må det forventes, at fordelingen af forbruget kommer til at afvige fra den beskrevne fordeling i handleplanen.
  Der forventes udgifter til især projekterne: Sammenhængende ringsti omkring Roskilde, Borgere som naturplejere samt Himmelsøen og Lynghøjsøerne.
  Midlerne forventes anvendt løbende gennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Det vil evt. senere på året blive fremlagt en sag vedrørende indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling, hvis det lykkes at finde medfinansiering til projekter.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  -1.700
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.700
  Finansiering:
  Ændring i kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 113

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 330

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 208

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 209 Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning af Sortebrødre Plads Vest

  Pkt. 209

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning af Sortebrødre Plads Vest

  Sagsnr. 289344 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til byggemodning af Sortebrødre Plads Vest.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til igangsætning af byudvikling ved Sortebrødre Plads.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I august 2018 stod det nye p-hus på Sortebrødre Plads færdig, og i foråret 2019 blev pladsen mellem p-hus og Sortebrødrestræde færdiganlagt. Den østlige del af Sortebrødre Plads har således fået et stort løft samtidig med, at de forberedende arbejder i forbindelse med udbud af byggegrundene på den resterende del af pladsen pågår.
  I efteråret 2019 bygges der ny indgang til biblioteket fra sydsiden, og der skal i den forbindelse anlægges nye adgangsforhold fra Rosenhaven med forbindelse til Sortebrødre Plads og senere direkte til bibliotekspassagen over den nuværende varegård.
  Ombygningen afstedkommer en gennemgribende renovering af hele området syd for biblioteket. Når ombygning af bibliotekshaven står færdig primo 2020, vil centrale dele af arealerne både øst og vest for byggefelterne på Sortebrødre Plads stå færdige.
  Midlerne, der søges frigivet, vil dække udgifter i forbindelse med sammenkoblingen mellem den ny indgang til biblioteket og pladsen, samt til forundersøgelser i forbindelse med begyndende byggemodning af Sortebrødre Plads Vest bl.a. elforsyning.
  Projektet forventes startet: August 2019
  Projektet forventet afsluttet: December 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 141

  Anbefales.

  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 334

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 209

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 210 Frigivelse af rådighedsbeløb - Forskønnelse af Københavnsvej

  Pkt. 210

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Forskønnelse af Københavnsvej

  Sagsnr. 300241 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til projektering og start på projektet med forskønnelse af Københavnsvej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til forskønnelse af Københavnsvej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2019 afsat 2 mio. kr. til forskønnelse af Københavnsvej som indfaldsvej. Der er endvidere afsat 2 mio. kr. i budget 2020. Projektet skal ses i sammenhæng med etablering af supercykelstien Roskilderuten, samt forbedringer for busfremkommelighed på linje 123. Begge projekter har modtaget statslig støtte.
  Der er igangsat udarbejdelse af helhedsplan for Københavnsvej, der angiver principperne for en samlet forbedring og forskønnelse af strækningen. Midlerne bruges til projektering, og til anlægsprojektet. Projektering forventes igangsat i efteråret 2019, og det samlede anlægsprojekt forventes udført ultimo 2020.
  Projektet forventes startet: Marts 2020
  Projektet forventet afsluttet: December 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Påvirkning af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 140

  Anbefales.

  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 333

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 210

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 211 Frigivelse af rådighedsbeløb - Legepladser i kolonihaver

  Ansoegningsskema_til_legepladser_i_kolonihaver.pdf Annoncering._Puljen_til_legepladser_i_kolonihaver.pdf

  Pkt. 211

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Legepladser i kolonihaver

  Sagsnr. 317959 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til pulje til legepladser i kolonihaver.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til legepladser i kolonihaver.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har afsat en pulje på i alt 200.000 kr. til støtte af kolonihavernes legeplads.
  Forvaltningen foreslår, at der kan søges om forbedring til legepladser. Se vedhæftet bilag.
  Intentionen er at støtte op om kolonihaver som et samlingspunkt, hvor folk finder sammen og tager sig af hinanden.
  Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på gode legeoplevelser, sikkerhedsforbedringer og god kvalitet. Det vil også blive prioriteret, at puljen, så vidt det er muligt, fordeles, så der skabes bedre legemuligheder flere steder i kommunen.
  Projektet forventes startet: September 2019
  Projektet forventet afsluttet: December 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -200
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -200
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 138

  Anbefales.

  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 331

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 211

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 212 Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Byrum og Miljø

  Pkt. 212

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Byrum og Miljø

  Sagsnr. 314463 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb fra budget til Byrum og Miljøanlæg. Sidste del af vejen Lydmuren samt vejen Bagtæppet kan nu etableres samt afslutning af arbejder på Basgangen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 9,8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Musicon – Byrum og Miljø.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Musicon byggemodnes i takt med bydelens løbende udvikling. I området omkring Rockmagneten, hvor blandt andet museet Ragnarock og festivalhøjskolen ligger, er det nu tid til at færdiggøre anden del af vejen Lydmuren samt vejen Bagtæppet. Projektet er tegnet færdigt og rummer trafikløsninger, parkeringspladser, regnvandsafledning, opholdsmuligheder og beplantning. Herudover afsluttes arbejderne på Basgangen og et mindre beløb er afsat til håndtering og kontrol af gassen på Musicon.
  Projektet forventes startet: September 2019
  Projektet forventes afsluttet: Juni 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -9.800
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -9.800
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 142

  Anbefales.

  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 335

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 212

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 213 Frigivelse af rådighedsbeløb - National cykelrute 6

  Pkt. 213

  Frigivelse af rådighedsbeløb - National cykelrute 6

  Sagsnr. 298738 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I 2017 opnåede Roskilde Kommune 100% statstilskud til national cykelrute 4 og dele af rute 6. I 2018 opnåede kommunen et yderligere tilskud til den del af national cykelrute 6, som går igennem Roskilde by.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 77.000 kr. i 2019 vedr. hhv. udgifter og indtægter til ”Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune” ” finansieret af tilskud fra statens ”Pulje til fremme af cykling 2018 – Særlig indsats for nationale cykelruter”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om tilskud til en kommunal indsats for de to nationale cykelruter i forlængelse af det projekt, der blev givet tilsagn til i 2018. I 2017 opnåede Roskilde Kommune 100% statstilskud til national cykelrute 4 og dele af rute 6. I 2018 opnåede kommunen et yderligere tilskud til den del af national cykelrute 6, som går igennem Roskilde by. Indsatsen skal sikre, at ruten tilpasses aktuelle forhold ved at gå gennem Roskilde Centrum, forbi Domkirken og gennem Algade samt sikrer en opdateret ruteskiltning.
  Indsatsen skal sikre, at ruterne tilpasses aktuelle forhold, og at ruteskiltningen er opdateret især gennem Roskilde by. Enkelte steder på ruten bliver der opsat servicevejvisning til fx Lynghøjsøerne.
  Projektet forventes startet: Planlægningen er startet i januar 2019
  Projektet forventet afsluttet: September 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da udgiften er dækket 100 procent af statsligt tilskud.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Anlæg, indtægter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -77
  Anlæg, indtægter 77
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -77
  Anlæg, indtægter 77
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 139

  Anbefales.

  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 332

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 213

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 214 Østsjællands Beredskabs regnskab 2018

  Aarsrapport_2018_m_underskrifter.pdf Revisionsberetning_2018_med_underskrifter.pdf

  Pkt. 214

  Østsjællands Beredskabs regnskab 2018

  Sagsnr. 280692 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Østsjællands Beredskabs regnskab 2018 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskab 2018 viser et overskud på 1,2 mio.kr. (før overførsler og forskydninger). Efter overførsler og forskydninger lyder resultatet på 0,25 mio. kr., som jf. fællesskabets vedtægter, tilbagebetales til interessentkommunerne i 2019, heraf 70.000 kr. til Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Østsjællands Beredskabs regnskab 2018 godkendes
  2. Nettooverskud på 0,25 mio.kr. udbetales til interessentkommunerne i 2019 jf. fællesskabets vedtægter § 4.3
  3. Der gives en tillægsbevilling til budget 2019 til overførsel af midler til ikke afsluttede CSR projekter (brandkadetter og ildfugle mv.) for kommunerne på 261.000 kr., som finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning, og
  4. Der gives en tillægsbevilling til budget 2019 til overførsel af frivilliges egen opsparing på 90.000 kr., som finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regnskab 2018 viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2018 med et overskud på 1,2 mio. kr.

  t.kr. (+=udgifter, -=indtægter) Budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse
  Driftsindtægter i alt -115.434 -118.496 -3.062
  Kerneopgave -85.910 -88.284 -2.374
  Serviceopgaver -29.524 -30.212 -688
  Driftudgifter i alt 105.684 117.330 11.646
  Kerneopgave 87.920 99.763 11.843
  Serviceopgaver 17.764 17.567 -197
  Nettodrift -9.750 -1.167 8.583
  Anlæg 0 0 0
  Investeringer kerneopgave 0 0 0
  Investeringer serviceopgaver 0 0 0
  Resultat af drift og anlæg -9.750 -1.167 8.583

  Driftsresultatet medfører et merforbrug på 8,6 mio. kr. Merforbruget fremlægges og uddybes i årsrapporten.
  Fællesskabets egenkapital er ved udgangen af 2018 negativ med 160.000 kr., hvilket er en forværring på 3,4 mio. kr.
  Jf. vedtægter for Østsjællands Beredskab skal driftsmæssigt overskud/underskud fordeles mellem interessentkommunerne efter andel af obligatorisk bidrag. Overskud for regnskab 2018 fratrækkes følgende poster, før restoverskuddet fordeles til ejerkommunerne:

  Resultat af drift og anlæg 1.167
  Fradrag vedrørende underskud 2017 – indbetalt ejerkommuner -569
  Overførsler til 2019 projektmidler CSR -261
  Overførsler til 2019 frivilligkonti, egen optjening -90
  Resultat efter overførsler 247

  Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Det fremgår af selskabets vedtægter § 4.3, at et overskud skal afregnes med interessentkommunerne i 2019. Nettooverskuddet (247.000 kr.) fordeles som vist efter andel af obligatorisk bidrag:

  Kommune Andel af obl. bidrag (%) Tilbagebetaling overskud 2018 (kr.)
  Roskilde 28 (70.153)
  Køge 22 (53.325)
  Greve 16 (39.647)
  Solrød 4 (8.726)
  Stevns 8 (19.540)
  Høje-Taastrup 12 (30.171)
  Ishøj 6 (15.019)
  Vallensbæk 4 (10.040)
  Total 100 (246.622)

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 267

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 214

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 215 Ændring af Gimles vedtægter

  Vedtaegter_af_21._maj_2019.pdf

  Pkt. 215

  Ændring af Gimles vedtægter

  Sagsnr. 314903 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Fonden Gimle har revideret spillestedets vedtægter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedtægterne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fonden Gimles bestyrelse godkendte den 21. maj 2019 reviderede vedtægter for spillestedet. Årsagen til revisionen af vedtægterne er en generel opdatering, således at de vejledninger, som Slots-og Kulturstyrelsen har udsendt, er indarbejdet i vedtægterne.
  Vedtægterne afløser de hidtidige vedtægter af 3. september 2013.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 99

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A). Kaj V. Hansen (A) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 337

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 215

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 216 Revision af restaurationsplan for Roskilde Kommune

  Restaurationsplan_2019.pdf

  Pkt. 216

  Revision af restaurationsplan for Roskilde Kommune

  Sagsnr. 88088 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Sag vedrørende revision fra kommunens Restaurationsplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at revideret Restaurationsplan 2019 for Roskilde Kommune godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bevillingsnævnet har på sit møde den 14. juni 2019 godkendt forslag til revideret Restaurationsplan 2019 for Roskilde Kommune.
  Planen opdateres i forhold til seneste lovændringer, navnlig vedr. bortfald af lovkrav om næringsbrev samt ny lovgivning om beskæftigelse af unge under 18 år. Endvidere er der sket opdateringer af adresser, telefon nr. mv. Der er videre tilføjet ændringer om øget fokus på ansvarlig udskænkning i forhold til unge mv. Planen er senest revideret i 2012
  Planen offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 271

  Anbefales.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 216

  Godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 217 Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet

  Pkt. 217

  Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet

  Sagsnr. 315572 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Udvalget drøfter opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet, som blev gennemført tidligere i 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget blev den 4. juni 2019 præsenteret for resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet. Udvalget besluttede, at forvaltningen fremlagde en opfølgning på resultaterne, muligheden for en pårørende undersøgelsen samt muligheden for at sammenligne med andre kommuner.
  Opfølgning
  Forvaltningen har drøftet resultaterne af undersøgelsen med alle ledere på plejecentrene og i hjemmeplejen. De lokale opfølgninger drøftes alle steder i LMU og på plejecentrene også med bruger-pårørende rådet.
  Herudover er der identificeret 4 områder til fælles opfølgning:
  ̵ Hurtigere besvarelse af kald (Plejecentre)
  ̵ Styrkelse af tiltag, der sikrer at beboerne i højere grad kommer ud (Plejecentre)
  ̵ Tilfredsheden med praktisk hjælp (hjemmepleje og HTSH-team)
  ̵ Medarbejderkontinuitet (hjemmepleje og HTSH-team)

  For alle områderne vil der indledningsvis ske en præcisering af årsagerne til den manglende tilfredshed. F.eks. interviewes borgere i hjemmeplejen omkring leveringen af praktisk hjælp. Herefter aftales de konkrete indsatser. Udvalget får en samlet status på arbejdet sommeren 2020.
  Private leverandører
  Som det fremgik af undersøgelsen peger resultaterne hos de private leverandører i forskellige retninger. Der er behov for at samle op på resultaterne, og forvaltningen vil følge op på møder med leverandøren af hjemmepleje og de 2 private plejecentre.
  Pårørendeundersøgelse
  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede den 4. juni 2019 med Ældrerådet, hvorvidt der kan være et behov for at udføre en pårørendeundersøgelse. Forvaltningen anbefaler, at denne i givet fald prioriteres til plejecentre, hvor det ofte for flere beboere kan være vanskeligt at deltage i en brugertilfredshedsundersøgelse. Udformningen kan tilrettelægges som enten et udsendt spørgeskema eller via kvalitative interviews med udvalgte pårørende på hvert plejecenter. En pårørendeundersøgelse på plejecentrene forventes at koste ca. 100.000 kr.
  Sammenligning
  Forvaltningen har bedt Epinion om at undersøge, hvorvidt Roskilde Kommunes normale sammenligningskommuner har udført brugertilfredshedsundersøgelser. En række af kommunerne har udført undersøgelser, men disse er af ældre dato, og resultaterne er ikke umiddelbart sammenlignelige.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 83

  Drøftet.
  Udvalget ønsker at modtage en skriftlig tilbagemelding på forvaltningens opfølgning med de private leverandører.
  Merete Dea Larsen (O) stiller forslag om, at forslaget om en pårørendeundersøgelse til 100.000 kr. oversendes som et blokforslag til budgetforhandlingerne.
  Der stemmes om forslaget. For stemte Merete Dea Larsen (O) og Susanne Lysholm Jensen. I mod stemte Morten Gjerskov (A), Poul Andersen (A), Henning Sørensen (A), Kaj V Hansen (A) og Jacob Søegaard (V).
  Merete Dea Larsen (O) begærer punktet i Byrådet.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 307

  Oversendes til Byrådet.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 217

  O's forslag blev sendt til afstemning.
  For stemte 7, bestående af O, Ø, C
  Imod stemte 23, bestående af A, F, V.
  1 undlod at stemme, bestående af B.
  Forslaget blev ikke godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 218 Igangsætning af lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård

  Tryghedsdokument_af_17.06.2019_-_Lindegaarden.pdf Revideret_11_punktsprogram.pdf Spoergsmaal_svar_paa_borgermoede_vedr_Lindegaarden.pdf Kort_over_lokalplanomraade_for_lokalplan_678.pdf

  Pkt. 218

  Igangsætning af lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård

  Sagsnr. 305228 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget en række henvendelser fra borgere i og omkring Viby Sj., der udtrykker bekymring for Købehavns Kommunes ønske om at etablere to nye bosteder med i alt 70 beboere i Viby Sj. I forlængelse af dialog med Roskilde Kommune ønsker Københavns Kommune nu at etablere ét botilbud med plads til 35 beboere. Der skal derfor igangsættes en ny lokalplanproces.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes lokalplan 678 for institution og boliger ved Kavsbjerggård med plads til et botilbud med 35 borgere.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog 16. august 2018, punkt 125, at udarbejde lokalplan for institution og boliger ved Kavsbjerggård i Viby på baggrund af 11-punktsprogram med et botilbud til 70 borgere.
  Efterfølgende har der været forhandlinger og dialog med grundejer, projektudvikler af boligerne, samt Københavns Kommune, der er bygherre på botilbuddet.
  Roskilde Kommune har ønsket, at Københavns Kommune udarbejder et tryghedsdokument, der giver borgerne tryghed i forhold til de mange bekymringer, der har været ved at placere et botilbud i området. Københavns Kommune skriver bl.a. at beboerne i gruppe 3 (med udadreagerende adfærd) vil blive i det specialiserede tilbud på Boserupvej, samt at borgerne med de mest komplekse problemer også fremover bliver visiteret til det specialiserede tilbud på Boserupvej og andre specialiserede tilbud. Derudover har Københavns Kommune, i forlængelse af dialog med Roskilde Kommune, besluttet, at der i stedet for to botilbud med i alt 70 borgere blot etableres ét botilbud med 35 borgere.
  Den 20. juni 2019 var der borgermøde i Vibyhallen, hvor en stor gruppe borgere udtrykte deres bekymring for blandt andet placeringen af et botilbud i Viby tæt ved idrætsområde, skole og institutioner. Respondenterne fra Københavns og Roskildes kommuner svarede på de mange spørgsmål. Forud for borgermødet modtog Roskilde Kommune 32 spørgsmål fra vibyborgerne. Københavns Kommunes og Roskilde Kommunes besvarelse af spørgsmålene blev gennemgået af borgmesteren på borgermødet. Svarene er efterfølgende offentliggjort sammen med version 3 af tryghedsdokumentet på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanen vil forvaltningen gennemføre en socialfaglig konsekvensvurdering ved etablering af et bosted med plads til 35 beboere i Viby Sj. Den socialfaglige vurdering fremlægges i forbindelse med 1. behandlingen af lokalplanen.
  De arealer, der ikke længere skal anvendes til botilbud grundet reduktionen i antallet af beboere, skal fastholdes til offentlige formål, herunder idræts- og institutionsformål som en del af rammeområde 6.D.242.
  Grundet sagens store almene interesse, behandles sagen ekstraordinært i byrådet.
  Lokalplanforslaget forventes klar til 1. behandling ved årsskiftet 2019/20. Forvaltningen foreslår, at den endelige lokalplan behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 127

  Anbefales.
  Lars-Christian Brask (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen. V og O anbefaler, at delområde 1 udvikles med en blanding af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i form af eksempelvis parcelhuse, dobbelthuse, række- og kædehuse i henhold til de gældende retningslinjer i kommuneplanen. Delområde 2 udlægges til en udvidelse af Viby Sjællands Idrætscenter med indendørs anlæg herunder en eventuel kommende svømmehal. Desuden kan delområdet anvendes til udendørs fritidsaktiviteter. Delområde 2 udvides med kommunens grund i rammeområde B255.

  Poul Lindor Nielsen (A) kan ikke tiltræde indstillingen og har følgende bemærkning: Delområde 1 anbefales lokalplanlagt efter den vedtagne kommuneplans retningslinjer. Dvs. åben lav bebyggelse, tæt lav bebyggelse med institutioner med relevans for et mindre bysamfund, dvs. børneinstitutioner, ældreboliger etc.
  Delområde 2 udlægges i forlængelse af den vedtagne kommuneplan til en udvidelse af Viby Sjællands Idrætscenter, både med henblik på flere aktiviteter vedr. udendørs anlæg, men også ved placering af en eventuel kommende svømmehal. Til dette areal skal også medregnes det kommunale areal på B255.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 305

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold - med henvisning til tre ændringsforslag Ø agter at fremsætte ved byrådets behandling:
  1. Der ønskes en model hvor Roskilde Kommune sikrer styring af fremtidig anvendelse gennem erhvervelse af jorden/grunden, hvorefter den lejes ud til det i øvrigt beskrevne formål.
  2. Der ønskes reduktion af beboerantallet til 20.
  3. Det foreslås at der (i lighed med Roskilde Kommunes eget botilbud i Hyrdehøj) søges etableret en dialog-følgegruppemed de omkringboende.
  Lars Lindskov (C) tager forbehold.
  V og O kan ikke tiltræde indstillingen og viderefører deres protokolbemærkning fra PTU.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 218

  Karsten Lorentzen (O) stiller forslag om at sagen udsættes.
  For stemmer 11, bestående af V, O og Ø. Imod stemmer 17, bestående A (bortset fra Poul Lindor (A), B og F. 3 undlader at stemme, bestående af C og Poul Lindor (A).
  Forslaget blev ikke godkendt.
  Susanne Lysholm (Ø) stillede følgende 3 ændringsforslag, som blev sat til afstemning:
  1. Der ønskes i det videre arbejde afsøgt mulighederne for at finde en metode (gennem tinglyste klausuler eller på anden vis) hvormed Roskilde Kommune i størst muligt omfang kan sikre at anvendelsen af området holdes inden for rammerne af Københavns kommunes hensigtserklæring.
  For forslag 1 stemmer 2, bestående af Ø, Imod stemmer 17, bestående af A (bortset fra Poul Lindor (A), B og F, 12 undlader at stemme, bestående af V, O, C og Poul Lindor. Forslaget blev ikke vedtaget.
  2. Der ønskes reduktion af beboerantallet til 20.
  For forslag 2 stemmer 2, bestående af Ø, imod stemmer 17, bestående af A (bortset fra Poul Lindor), B, F, 12 undlader af stemme, bestående af V, O, C og Poul Lindor (A) Forslaget blev ikke vedtaget
  3. Det foreslås at der (i lighed med Roskilde Kommunes eget botilbud i Hyrdehøj) søges etableret en dialog-følgegruppemed de omkringboende. Forslaget blev godkendt enstemmigt.
  Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning. For stemte 17, bestående af A (Bortset fra Poul Lindor (A), B og F, Imod stemte 10, bestående af V, O og Poul Lindor (A). V og O henviser som begrundelse til protokolbemærkningerne fra PTU. 4 undlader at stemme, bestående af C og Ø.
  Forslaget blev godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 219 Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev (11-punktsprogram)

  Kort_LP_676.pdf 11-punktsprogram_for_forslag_til_lokalplan_676_for_boliger_ved_den_gamle_hoejskole_i_Himmelev.pdf Hoejskolegrunde-skitseprojekt.pdf

  Pkt. 219

  Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 301884 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Efter forhandlinger med projektudvikler for højskolegrunden i Himmelev er der udarbejdet et projektforslag, der kan danne grundlag for udarbejdelsen af et nyt lokalplanforslag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Højskolegrunden i Himmelev har i mange år stået forladt, og det er med et nyt plangrundlag ønsket at sikre udviklingen af området. Projektet er, siden byrådet behandlede sagen på mødet den 24. april 2019, punkt 112, blevet tilpasset, så det indfrier de krav, byrådet stillede.
  Området er i dag omfattet af lokalplan 507 og kommuneplanramme 2.BS.2. Den gældende lokalplan fastlægger bebyggelsesprocent for området som helhed til 25% og fastsætter antal etager til max. 3 etager. Den gældende kommuneplanramme tillader en bebyggelsesprocent på 30% og max. 3 etager. Det reviderede projekt forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan, der tillader en bebyggelsesprocent på 34%, og at punkthusene kan opføres i 4 etager. Projektet forudsætter endvidere en revision af kommuneplanrammen, der kan gennemføres ved den ordinære kommuneplanrevision.
  Lokalplanens formål er at sikre, at:
  ̵ Højskolebygningen bevares og renoveres, så den fremstår som bebyggelsens dominerende hovedbygning. Minimum halvdelen af højskolebygningens stueetage skal anvendes til offentlige formål og/eller beboerhus.
  ̵ Bebyggelsen gives en landskabelig og åben karakter med et stort sammenhængende og offentligt parkrum.
  ̵ Parkering til terrassehusene og punkthusene primært etableres i parkeringskældre.
  Grundet sagens store almene interesse behandles sagen ekstraordinært i byrådet.
  Der afholdes et indledende informationsmøde den 19. august 2019, hvor projektet forelægges offentligheden, og hvor borgere har mulighed for at stille spørgsmål og dele synspunkter om udviklingen af højskolegrunden. Dette er ikke en del af den formelle høringsproces, og der afholdes derfor et senere borgermøde i forbindelse med den formelle offentlig høring af lokalplanforslaget, når dette er udarbejdet.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegationen, på grund af sagens almene interesse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Bygherre betaler ekstern rådgiver for at udarbejde lokalplanforslaget. Området er privatejet og udvikler er villig til at indgå i en udbygningsaftale og betale udgifterne til vejombygningen på Frederiksborgvej og Nyborgvej.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 128

  Anbefales, idet der lægges vægt på, at højskolen renoveres parallelt samt at indbliks- og skyggegener mindskes i den videre bearbejdning, og at det sker i dialog med beboerne i nabolaget.
  Lars-Christian Brask (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling. V og O ønsker udvikling af området med udgangspunkt i gældende lokalplan og kommuneplan. Dvs at bebyggelsesprocenten forbliver 25%, og at der maks. bygges i tre etager.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 306

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) er imod og ønsker at gældende lokalplanlægning opretholdes.
  Jette Tjørnelund (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke tiltræde og følger protokolbemærkninger fra Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 219

  Forslaget blev sat til afstemning.
  For stemte 20, bestående af A, C, B og F.
  Imod stemte 11, bestående af V, O og Ø. V og O henviser til protokolbemærkningerne fra PTU.
  Forslaget blev godkendt.
  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 220 Nyt graveområde Øde Hastrupvej 130

  Bilag_1_-_Udkast_til_teknisk_hoeringssvar.pdf Bilag_2_-_NCC_Industry_ASs_ansoegning_om_gravetilladelse.pdf Bilag_2a_-_oversigtkort_-_ansoegt_samt_eksisterende_tilladelse.pdf Bilag_3_-_VVM-screening.pdf Bilag_4_-_grave-_og_efterbehandlingsplan.pdf

  Pkt. 220

  Nyt graveområde Øde Hastrupvej 130

  Sagsnr. 278226 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har, med forbehold for byrådets efterfølgende godkendelse, udarbejdet et teknisk høringssvar til Region Sjælland om tilladelse til ny indvinding af råstoffer syd og vest for eksisterende grusgrav ved Øde Hastrup Vej 130.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det tekniske høringssvar godkendes (bilag 1).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  NCC Industry A/S har for privat grundejer søgt om tilladelse til indvinding af råstoffer de næste 10 år på del af matr. nr. 13a og del af 13hp, Tjæreby By, Vor Frue beliggende Øde Hastrup Vej 130, 4000 Roskilde. Der er i dag en eksisterende gravetilladelse for den nordøstlige del af matrikel 13a, som endnu ikke er udnyttet. Se arealerne i bilag 2a. Den nye ansøgning om gravetilladelse udgør 12,2 ha og den samlede råstofgravning vil dække et areal på 15,5 ha. Den årlige indvinding bliver op til 150.000 m3, hvoraf 1/3 af råstofferne indvindes under grundvandsspejlet.
  Region Sjælland har den 7. april 2017 givet tilladelse til indvinding af råstoffer på den nordøstlige del af matrikel 13a (3 ha). De dengang uafklarede adgangsforhold betød, at grusgravningen afventede afgørelse om dette. Der søges nu om grusgravning på et større areal beliggende på begge sider af Øde Hastrup Vej. Ansøgningen ses i bilag 2, VVM-screening i bilag 3, mens grave- og efterbehandlingsplanen er vedlagt i bilag 4. Høringssvaret ses i bilag 1 og peger bl.a. på følgende forhold:
  Graveområdet er væsentligt udvidet efter kommunens godkendelse af den 11. februar 2019. De adgangsmæssige forhold er ikke afklaret for udkørsel syd for Øde Hastrup Vej, og vejmyndigheden kan ikke umiddelbart godkende samtidig udkørsel i begge områder. Det er trafikalt problematisk og med risiko for uheld. Kommunen som vejmyndighed vurderer, at dette vil kræve en nærmere vurdering og eventuel tilladelse efter vejlovens § 49.
  Hvis der gives tilladelse til gravning over skel mod nord betyder det, jf. den fremsendte slutretableringsplan, at der etableres en meget stor sammenhængende sø for de forskellige grusgrave i området. Dette forhold bør vurderes nærmere af regionen, og der bør udarbejdes en samlet slutretableringsplan for hele Øde Hastrup området. Ved retableringen er det vigtigt, at søerne udformes med et naturligt udseende, og varierende vanddybder vil øge deres naturværdi.
  Der er i dag en ikke godkendt større jordvold på 13a. Kommune anbefaler, at der ikke gives mulighed for at etablere en permanent støjvold i området, som vist på reetableringsplanen. Råjorden bør anvendes til at reetablere gravene med blødere former end det er vist på reetableringsplanen.
  Det ansøgte kræver fra kommunen tilladelse efter vandforsyningsloven, vejloven, og muligvis efter planloven.
  Høringsfristen er den 21. august 2019, hvorfor høringssvaret sendes til Region Sjælland efter Klima- og Miljøudvalgets behandling, med forbehold for byrådets endelige godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 106

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, idet Enhedslisten finder, at grusgravningen for længst har overskredet smertegrænsen, og derfor helt generelt ønsker et hurtigst muligt stop for al grusgravning i Roskilde Kommune.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 310

  Anbefales.

  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde og henviser til protokolbemærkningen fra Klima- og Miljøudvalget.

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 220

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende og henviser til følgende protokolbemærkning: "Ø kan ikke tiltræde indstillingen, idet vi finder, at grusgravningen inden for Roskilde Kommunes område for længst har overskredet smertegrænsen, og derfor ønsker vi hurtigst muligt gennemført et helt generelt stop for al grusgravning i Roskilde kommune."

  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.