You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 19, 2019 - 17:00
Udvalg: Byrådet
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 150 Spørgetid

  Spoergsmaal_fra_Kurt_Christiansen.pdf

  Pkt. 150

  Spørgetid

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Der er indkommet spørgsmål fra Kurt Christiansen, omhandlende vurdering af konsekvenserne ved evt. placering af Lindegården i Viby. Spørgsmålet i sin fylde ordlyd er vedhæftet som bilag.

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.
  Der kan ikke behandles sager i Byrådets spørgetid som vedrører personfølsomme oplysninger.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 150

  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 151 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 151

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 151

  Gitte Kronbak Nielsen (A) havde lovligt forfald. Kaj V. Hansen var indkaldt som stedfortræder.
  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 152 Budget 2020-2023 - opsamling på budgetdrøftelser i fagudvalg

  Blokliste_spareforslag_2020-2023.pdf Bloktekster_spareforslag_2020-2023.pdf Aendringsforslag_til_Oekonomiudvalgets_moede_den_12._juni_2019_vedr._besparelsesforslag.pdf Oevrige_forslag_til_budget.pdf

  Pkt. 152

  Budget 2020-2023 - opsamling på budgetdrøftelser i fagudvalg

  Sagsnr. 319122 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Fagudvalgene har på møderækkerne i marts, april og maj drøftet besparelsesmuligheder i budget 2020-2023 til udmøntning af et samlet sparemål på 125 mio. kr. I sagen præsenteres de spareforslag, som fagudvalgene har oversendt til den videre budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. besparelser i budget 2020-2023 drøftes
  2. den videre proces for besparelser fastlægges

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet igangsatte på mødet i februar 2019 arbejdet med at finde besparelser for 70 mio. kr. svarende til budgetubalancen i 2020. De 70 mio. kr. blev fordelt med et sparemål pr. udvalg baseret på nettodriftsudgifterne, dog således at voksensocialområdet blev friholdt og med en skævvridning i forhold til overførselsindkomstområdet, hvor sparemålet på dette område blev fastsat til 6 mio. kr.
  Sparemålet blev efterfølgende opjusteret med 30 mio. kr. som følge af drøftelserne på forårsseminaret om merudgifter vedrørende beredskab og voksensocialområdet samt med 25 mio. kr. pga. produktivitetsudmøntning, jf. Byrådets beslutning på majmødet.
  Samtlige udvalg har drøftet besparelsesforslag i perioden marts-maj, og på fagudvalgenes majmøder har hvert udvalg besluttet, hvilke besparelsesforslag, der oversendes til at indgå i den videre budgetbehandling. Disse fremgår af bloklister og bloktekster (bilag 1 og 2).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen i 2020-2024

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 231

  Borgmesteren fremsatte på skiftende flertals vegne ændringsforslag til budgetforbedringsforslag fra fagudvalgenes møder i maj. Ændringsforslagene omfatter fire pakker, som sættes til afstemning.
  De pakker, der vedtages, er ikke til udmøntning nu, men vil indgå i den kommende budgetproces på følgende måde:

  1. De vedtagne pakker vil indgå i fagudvalgenes behandling på augustmøderne, hvor det vil være muligt at foreslå ændringer med udgangspunkt i en række konkrete forslag, som undersøges nærmere af forvaltningen inden da. Eventuelle forslag til ændringer vil indgå i de endelige budgetforhandlinger i september.
  2. De vedtagne pakker vil være udgangspunktet for 1. behandlingen i økonomiudvalget og byrådet.
  3. Pakkerne vil ligeledes være udgangspunktet i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser mv.

  Ændringsforslaget i form af de fire pakker blev sat til afstemning,
  Pakke 1.For: A, B, C, F, V, O og Ø
  Pakke 2.For: A, B, C, F, V og O. Imod: Ø
  Pakke 3. For: A, B og F. Imod: C, V, O og Ø
  Pakke 4. For: A, B, C, V og O. Imod: F og Ø
  Sagen sendes i Byrådet.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 152

  Ændringsforslaget i form af de fire pakker blev sat til afstemning,
  Pakke 1.For: A, B, C, F, V, O og Ø
  Pakke 2.For: A, B, C, F, V og O. Imod: Ø
  Pakke 3. For: A, B og F. Imod: C, V, O og Ø
  Pakke 4. For: A, B, C, V og O. Imod: F og Ø
  Der foretages høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser mv. i perioden mandag den 12. august til og med fredag den 13. september. Høringsmaterialet vil bestå af bilagsmaterialet til denne sag. Der afholdes afsluttende budgetforhandlinger fredag den 27. september med mulighed for forhandlinger ind i weekenden den 28. september 2019.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 153 Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2018

  Besvarelse_af_revisionsberetning_2018.pdf Revisionsberetning_2018_-_Roskilde_Kommune-underskrevet.pdf Roskilde_Kommune_2018_Bilag_2_-_3-endelig.pdf

  Pkt. 153

  Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2018

  Sagsnr. 307511 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Revisionsberetningen tages til efterretning,
  2. Forslag til besvarelse af revisionens anbefalinger godkendes, og
  3. Årsregnskabet for 2018 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes årsregnskab for 2018 blev godkendt på byrådets møde den 24. april 2019 med oversendelse til revisionen.
  Kommunen modtog den 9. maj 2019 revisionens beretning om årsregnskabet med tilhørende bilag 2 – 3, som indeholder redegørelse til ressortministerierne om revisionen af sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten. Beretning med bilag er udsendt til byrådets medlemmer den 10. maj 2019.
  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden, men beretningen indeholder enkelte anbefalinger vedr. IT-sikkerhed samt intern procedure vedr. forskudskasser og anlægsregnskaber. Forslag til besvarelse fra forvaltningen er vedlagt.
  Revisionen skriver i beretningens konklusion:
  ”Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
  Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Kommune for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 siderne 4-13 samt 50-76, herunder anvendte regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal”:

  Resultat af ordinær drift (overskud) DKK 147,1 mio.
  Resultat af det skattefinansierede område (underskud) DKK -37,8 mio.
  Aktiver i alt DKK 6.781,7 mio.
  Egenkapital i alt DKK 3.997,8 mio.

  I henhold til Styrelseslovens § 42 c har kommunens revision adgang til at forelægge revisionsberetningen for Økonomiudvalg/byrådet.
  Det er aftalt, at eftersom beretningen ikke indeholder kritiske forhold, deltager revisionen ikke på Økonomiudvalgets møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 232

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 153

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 154 I/S Hedeland - Regnskab 2018

  Pkt. 154

  I/S Hedeland - Regnskab 2018

  Sagsnr. 58787 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for I/S Hedeland for året 2018 er sammen med revisionsberetningen fremsendt til endelig godkendelse hos interessenterne med oplysning om, at bestyrelsen har godkendt regnskabet den 29. marts 2019.
  Roskilde Kommune er interessent sammen med Greve og Høje-Tåstrup Kommuner, hver med 1/3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for I/S Hedeland for 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for 2018 udviser et driftsoverskud på 1.664.824 kr., som er overført til det opsamlede overskud, som ved udgangen af 2018 udgør 5.382.513 kr.
  Driftsoverskuddet på 1.664.824 kr. som består af merindtægter på 1.520.470 kr. og mindreudgifter på 144.354 kr. er disponeret til hensættelser til jordkøb på 1.400.000 kr., generelle bygningsforbedringer på 247.171 kr. og en regulering af hensat pension på 17.653 kr.
  Merindtægten består helt overvejende af graveafgifter og herudover en merindtægt i forbindelse med udbytte fra værdipapirer.
  Mindreudgiften kan henføres til tjenestevogne, bestyrelsesudgifter og administration. Herudover er der merudgifter til fast ejendom, udgifter til momsregistreret virksomhed og renteudgifter.
  Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.179.901 kr. Mindreforbruget er henlagt til interessenternes opsamlede anlægsindskud og er blandt andet disponeret til Ny P-plads ved Ørnemosevej med 1.080.000 kr. Ved udgangen af 2018 udgør saldoen 3.963.003 kr.
  Det er anført i ledelsens årsberetning, at udviklingsplanen for Hedeland 2017-2030 omsættes til en handleplan, som forventes at ligge færdig til godkendelse foråret 2019. Allerede inden vedtagelse af den første handleplan arbejdes der målrettet med udviklingsorienterede indsatser og målsætninger, herunder tiltrækning af forskelligartede og interessante events.
  De opsamlede midler vedrørende drift og anlæg indgår som en del af egenkapitalen.
  Det fremgår af revisionspåtegningen af 29. marts 2019, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold over for regnskabet eller bemærkninger i øvrigt af betydning for revisionspåtegningen.
  Regnskabet inkl. revisionsprotokollat kan fremsendes efter anmodning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 233

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 154

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 155 Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2017 - 2018

  Pkt. 155

  Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2017 - 2018

  Sagsnr. 320358 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Regnskab for Roskilde Nord Boligselskab for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2018 med tilhørende afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen den 21. november 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Roskilde Nord Boligselskab 2017 - 2018 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsen ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  3. Selskabets boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Ad. 1: Regnskaberne er revideret af Roskilde Nord Boligselskabs revision uden revisionsmæssige forbehold over for regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat er et overskud på 173.514 kr., som er overført til arbejdskapitalen. Egenkapitalen udgør 10.197.605 kr., hvilket er en formindskelse på 1.197.345 kr. fra forrige regnskabsår.
  Organisationen omfatter afdelingerne Baunehøjparken, Mølleengen, Sværdagergård og Tømmergården. Der er i afdelingerne et samlet overskud på 1.814.255 kr., Overskuddet fra Baunehøjparken på 178.029 kr. er tilført konto for udlæg til forbedringsarbejder, mens overskud i Mølleengen på 181.613 kr.,Sværdagergård på 101.092 kr. og Tømmergården på 1.353.521 kr. er overført til opsamlet resultat.
  Ad. 2: Organisationen skal i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet udfylde spørgeskemaet, som bl.a. skal sikre, at afdelingernes eventuelle økonomiske problemer afdækkes. Der er ikke fundet nævneværdige bemærkninger hertil.
  Ad. 3: Boligselskabets revision har ikke haft bemærkninger til henlæggelserne til vedligeholdelse.
  Herudover er styringsrapporten gennemgået og vil blive drøftet med Boligselskabet på dialogmøde i juni 2019.
  Som følge af en indgået effektiviseringsaftale mellem KL, Danmarks Almene Boliger og Regeringen på 1,5 mia. kr. fra 2014 til 2020 indgår der nu i styringsrapporten effektivitetstal for de enkelte afdelinger.
  Effektivitetspotentialet er beregnet som den procentvise forskel, der er mellem en afdelings udgifter og bedste praksis. Afdelinger sammenlignes indenfor samme størrelse, boligtype og beliggenhed på udvalgte konti, herunder renovation, forsikringer, energiforbrug, administration, renholdelse og vedligeholdelse.
  Boligselskabet har fastsat fokuspunkter på kort og langt sigt til forbedring af effektiviseringen, men der er i øvrigt ingen bemærkninger til afdelingernes effektivitetstal.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 234

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 155

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 156 Rønnebærparken og Æblehaven - skema B for nybyggeri og renovering

  Pkt. 156

  Rønnebærparken og Æblehaven - skema B for nybyggeri og renovering

  Sagsnr. 261890 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland har indsendt ansøgning om godkendelse af skema B til opførelse af i alt 72 nye almene familieboliger i nye afdelinger i Rønnebærparken og Æblehaven og ansøgning om skema B tilsagn til renovering af eksisterende afdelinger med støtte fra Landsbyggefonden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema B til opførelse af 34 nye familieboliger til ny afdeling i Rønnebærparken med en samlet anskaffelsessum på 78,257 mio. kr. og 38 nye familieboliger i ny afdeling i Æblehaven med en anskaffelsessum på 88,458 mio. kr. godkendes,
  2. kommunen påtager sig at yde grundkapitallån på 7,826 mio. kr. henholdsvis 8,846 mio. kr., i alt 16,672 mio. kr.
  3. foreløbig leje på 1.165 kr. for ny afdeling i Rønnebærparken og 1.195 kr. for ny afdeling i Æblehaven pr. kvadratmeter excl. forbrugsafgifter godkendes
  4. skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden,
  5. afdeling Æblehaven kan optage støttede lån på 177,095 mio. kr. og ustøttede lån på 62,784 mio. kr. til de pågældende arbejder
  6. afdeling Rønnebærparken kan optage støttede lån på 163,692 mio. kr. og ustøttede lån på 44,521 mio. kr. til de pågældende arbejder

  (Indstilling 1-3 vedrører nybyggeri og 4-6 renovering)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 21. december 2016 skema A for 68 nye almene familieboliger i
  afdeling Æblehaven og Rønnebærparken, samt helhedsplan for renovering af eksisterende afdelinger med støtte fra Landsbyggefonden.
  Boligselskabet har nu fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for nybyggeri og helhedsplan. Der er tale om en række mindre justeringer i forhold til det tidligere godkendte, hvilket kræver Byrådets godkendelse.
  Der sker en stigning i antallet af nye familieboliger fra 68 til 72. Boligerne etableres som tagboliger oven på eksisterende boliger. Den samlede anskaffelsessum for boligerne i ny afdeling i Rønnebærparken stiger fra 73,565 mio. kr. til 78,257 mio. kr., mens boligerne i ny afdeling i Æblehaven kan holdes inden for det tidligere godkendte på 88,458 mio. kr. Den samlede kommunale grundkapitalindskud stiger således fra 16,207 mio. kr. til 16,672 mio. kr.
  Den foreløbige leje er i skema B opgjort til 1.165 kr. for ny afdeling Rønnebærparken og 1.195 kr. pr. kvadratmeter for ny afdeling Æblehaven, excl. forbrugsudgifter. Der er tale om en stigning i skema A fra 1.146 kr. pr. m2 i begge afdelinger.

  Renoveringssagen.

  Boligselskabet Sjælland har endvidere fremsendt skema B vedrørende renoveringsarbejder mv. i afdeling Æblehaven med en samlet anskaffelsessum på 306,939 mio. kr., hvoraf den støttede realkreditbelåning udgør kr. 177,095 mio. kr. og den ustøttede realkreditbelåning kr. 62,784 mio. kr. For afdeling Rønnebærparken er den samlede anskaffelsessum på 262,313 mio. kr., hvoraf den støttede realkreditbelåning udgør kr. 163,692 mio. kr. og den ustøttede realkreditbelåning kr. 44,521 mio. kr. I øvrigt finansieres renoveringen af kapitaltilførsel, tilskud, henlæggelser mv.
  Forhøjelsen på de støttede og ustøttede arbejder er drøftet og forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden.
  De påtænkte renoveringsarbejder vil medføre en huslejestigning i afdeling Æblehaven fra det nuværende gennemsnitsniveau på 993 kr. pr. m2 årligt til ca. 1.027 kr. pr. m2 årligt, og i Rønnebærparken stiger lejen fra 965 kr. til 1.035kr. pr. m2 i gennemsnit. Stigningerne i afdeling Rønnebærparken ligger inden for den stigning på 6,5 % som er godkendt på afdelingsmødet den 5. oktober 2016, og tilsvarende for afdeling Æblehaven, som på afdelingsmøde den 2. november 2016 godkendte en lejestigning på ca. 5%. Boligselskabet Sjælland har oplyst, at stigningerne i lejen i de to afdelinger overholdes.
  Til renoveringssagen skal boligafdelingerne samlet optage støttebærende lån for 340,788 mio. kr., hvor kommunen påtager sig kommunal garanti (med 50% regaranti fra Landsbyggefonden). Endvidere optages ustøttede lån på 107,305 mio. kr. til de pågældende arbejder, hvortil kommunen ikke skal yde garanti.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Stigningen i grundkapitaltilskud på 465.000 kr. til 16,672 mio. kr., finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden. Den kommunale kapitaltilførsel på 700.000 kr. er tidligere godkendt af byrådet ved skema A godkendelsen og denne opretholdes uændret.
  Sagerne om nybyggeri medfører, at kommunen påtager en kommunal garantiforpligtelser på 77,405 mio. kr. for realkreditbelåningen. Renoveringssagerne medfører, at kommunen påtager sig en kommunal garantiforpligtelse på 158,480 mio. kr. for de støttede realkreditlån. Garantierne udgør et mindre beløb end ved byrådets godkendelse af skema A i december 2016, og skal derfor ikke godkendes igen ved skema B.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 235

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 156

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 157 Helhedsplan for afdeling Kristianslund - skema B

  Pkt. 157

  Helhedsplan for afdeling Kristianslund - skema B

  Sagsnr. 287012 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sag om godkendelse af skema B for helhedsplan for afdeling Kristianslund.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden
  2. afdelingen kan optage støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 194,998 mio. kr. og 69,202 mio. kr.,
  3. der ydes kommunal garanti på 92,2 % af realkreditbelåningen på det støttede lån, svarende til 179,788 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 21. december 2016 skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdeling Kristianslund. Renoveringen skal fremtidssikre afdelingen og omfatter facader, tag, installationer, ude arealer, ventilation og udbedring af skimmelsvamp i badeværelser. Afdelingen indeholder 242 familieboliger og 18 ungdomsboliger, opført i 1993.
  Boligselskabet Sjælland har indsendt ansøgning om godkendelse af skema B for renoveringen. Efter afholdt licitation udgør den samlede anskaffelsessum 264,200 mio. kr., hvoraf den støttede realkreditbelåning udgør 194,998 mio. kr. og den ustøttede 69,202 mio. kr.
  Anskaffelsessummen er forhøjet i forhold til skema A, hvor den samlede anskaffelsessum udgjorde 164,420 mio. kr., bl.a. pga. fund af slagger, som har medført skader i flere boliger. Forhøjelsen er drøftet og forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden.
  Det er lagt til grund af Landsbyggefonden, at de påtænkte renoveringsarbejder vil medføre en huslejestigning i afdelingen til 1.068 kr. pr. m2 årligt. Afdelingen har tidligere godkendt en stigning på op til ca. 1.120 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Byrådet har tidligere godkendt kommunens kapitaltilførsel på 300.000 kr.
  Sagen medfører, at kommunen påtager sig garantiforpligtelser på 179,788 mio. kr., som følger af optagelsen af de støttebærende lån, og heraf er der regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden. For det ustøttede lån stilles der ikke kommunal garanti.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 236

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 157

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 158 Opløsning af Østsjællands Beredskab

  Overdragelsesaftale.pdf Anlaegskartotek.pdf Oversigt_over_tilknyttede_aktiviteter.pdf Principper_for_likvidationsbalance.pdf samarbejdsaftale_RBD.pdf Allonge_til_samarbejdsaftale.pdf

  Pkt. 158

  Opløsning af Østsjællands Beredskab

  Sagsnr. 316469 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Beredskabskommissionen for Østsjællands Beredskab (ØSB) har på sit møde den 14. maj 2019 godkendt udkast til overdragelsesaftale, som forelægges ejerkommunerne med henblik på godkendelse i de respektive byråd i løbet af juni måned 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. byrådet tiltræder udkastet til overdragelsesaftale med bilag
  2. byrådet giver borgmesteren mandat til at foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af overdragelsesaftalen, samt
  3. borgmesteren gives mandat til at underskrive den endelige overdragelsesaftale med bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 19. december 2018, at Roskilde Kommune skal melde sig ud af Østsjællands Beredskab I/S. Beredskabskommissionen for ØSB godkendte på sit møde den 27. februar 2019 en procesplan med henblik på opløsning af ØSB pr. 1. januar 2020.
  Procesplanen indebærer blandt andet, at der skal indgås overdragelsesaftaler mellem ØSB og den enkelte kommune om overdragelse af aktiviteter, medarbejdere, aktiver og forpligtelser.
  Der er udarbejdet udkast til dels en samlet overdragelsesaftale, der skal indgås mellem ØSB og samtlige kommuner, dels udkast til bilag i form af
  ̵ Anlægskartotek pr. 31.12.2018
  ̵ Oversigt over tilknyttede aktiviteter pr. 31.12.2018
  ̵ Oversigt over antal medarbejdere, der overdrages til den enkelte kommune
  ̵ Konkrete aftaler mellem ØSB og de enkelte kommuner om overdragelse af konkrete aktiver og forpligtelser opgjort pr. 31.12.2018
  ̵ Notat om principper for opgørelse af likvidationsbalance
  ̵ Samarbejdsaftale om RBD
  Derudover vil følgende bilag senere blive udarbejdet:
  ̵ Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen (afventer generel afklaring om de kommunaløkonomiske konsekvenser for 2019 af den nye ferielov)
  ̵ Endelig opgørelse over den økonomiske udligning mellem kommunerne (afventer ØSB’s regnskab for 2019)
  ̵ Aftale om fælles vagtcentral (afventer resultatet af forhandlinger med HBR om vagtcentralbetjeningen)
  ̵ Likvidationsbalance opgjort pr. 31.12.2018
  Overdragelsesaftalerne regulerer overdragelsen af ØSB’s opgaver til de enkelte kommuner.
  Overdragelsen omfatter den af ØSB hidtil drevne beredskabsvirksomhed, som er omfattet af beredskabsloven med dertil knyttede aktiviteter, og omfatter samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser (kendte som ukendte), herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der er tilknyttet beredskabsvirksomheden, uanset om disse specifikt fremgår af Overdragelsesaftalen eller ej medmindre andet særskilt er reguleret i Overdragelsesaftalen.
  Alle opgørelser er udarbejdet pr. 31.12.2018 og foreligger derfor alene i udkast. De vil skulle konsekvensrettes, når ØSB’s regnskab for 2019 foreligger.
  Imidlertid er det nødvendigt, at overdragelsesaftalens principper godkendes i de enkelte kommuner nu, idet opløsningen af ØSB ellers ikke kan behandles/godkendes i Ankestyrelsen så betids, at opløsning kan ske med udgangen af 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Når ØSB har aflagt regnskab for 2019, ved vi, hvilken økonomisk konsekvens ØSB har for Roskilde kommunes økonomi.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 237

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 158

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 159 Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 (endelig vedtagelse)

  Opsamling_paa_hoering.pdf Strategisk_Klima-_og_Energiplan_2019-2022.pdf

  Pkt. 159

  Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 300200 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 har været i offentlig høring. Forvaltningen forelægger resultat af høringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 5. marts, punkt 28, at sende Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 i offentlig høring. Høringen sluttede 28. april, og der er indkommet 3 høringssvar, som kan ses her. Under den offentlige høring har der været afholdt borgermøde i Byens Hus den 2. april med omkring 15 deltagere.
  Forvaltningen har vurderet høringssvarene og øvrige indkomne bemærkninger i vedlagte høringsnotat. De indkomne bemærkninger understreger vigtigheden af en Strategisk Klima- og Energiplan med ambitiøse mål og det fortsatte arbejde med CO2-reduktion. Bemærkningerne har en karakter, som betyder, at de ikke giver anledning til ændringer i mål og pejlemærker i strategien, men er gået med i det videre arbejde med udvikling af handleplanen.
  På baggrund af høringen anbefaler forvaltningen, at strategien vedtages endeligt uden ændringer udover enkelte redaktionelle tilretninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 89

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 239

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 159

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 160 Handleplan 2019-20 til Strategisk Klima- og Energiplan (til høring)

  Handleplan_2019-2020_-_hoering.pdf

  Pkt. 160

  Handleplan 2019-20 til Strategisk Klima- og Energiplan (til høring)

  Sagsnr. 300200 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til Handleplan 2019-2020 til offentlig høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Handleplan 2019-2020 godkendes til offentlig høring fra 20. juni til den 15. august.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Handleplan 2019-20 (til udmøntning af Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22) er 2-årig og skal således gælde for 2019-2020, hvorefter den vil blive efterfulgt af en ny 2-årig handleplan, der dækker perioden 2021-2022.
  Planen er blevet til på baggrund af de mange input, der kom i forbindelse med udarbejdelsen af Strategisk Klima- og Energiplan, herunder fra workshops, klimarådsmøder og drøftelser i Klima- og Miljøudvalget og den efterfølgende høring. Ét af høringssvarene pegede på at CO2-opgørelsen for Roskilde Kommune som geografisk område bør omfatte produktion af el til kommunens el-busser. Dette vil blive medtaget i næste CO2-kortlægning (2022). Et andet høringssvar understregede vigtigheden af, at kommunen arbejder med den individuelle opvarmning. I Handleplan 2019-20 ses netop på den individuelle opvarmning, idet Roskilde Kommune i samarbejde med Fors A/S og/eller firmaer bl.a. vil afklare, hvordan varmepumper på abonnement kan udbredes lokalt.
  Handleplan 2019-20 er bygget op om samme tre temaer som Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22:
  - Grønne løsninger hos borgere og erhverv
  - En bæredygtig kommune
  - Grøn omstilling af energisystemet
  Handleplanen rummer i alt 22 handlinger, der skal igangsættes inden for de næste år. Derudover beskriver handleplanen kort en lang række initiativer, der allerede er sat i gang. Endelig bliver der kort redegjort for nogle af de handlinger, som den efterfølgende handleplan (Handleplan 2021-22) skal igangsætte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Handlingerne indebærer mulige investeringer især i forsyningsregi men også i forbindelse med kommunale indkøb, nybyggeri og bygningsrenoveringer. Det vil være ved de konkrete beslutninger om initiativer, at der skal tages beslutninger om det konkrete niveau af klimaindsats og den økonomiske konsekvens forbundet hermed.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 90

  Anbefales.
  Udvalget besluttede at sende sagen til godkendelse i byrådet.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 244

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 160

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 161 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

  Pkt. 161

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

  Sagsnr. 288528 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af de afsatte 14,3 mio. kr. i budget 2019, så nedrivningen af Cosmoshallen og mejeriet kan sættes i gang, i forbindelse med samlet byggeri af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 14,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til et samlet byggeri af et nyt bibliotek/kulturhus i Viby.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev det besluttet, at det skulle være et samlet byggeri af nyt bibliotek/kulturhus i Viby.
  I projektet er man nået til at nedrivningen af Cosmoshallen og mejeriet skal sættes i gang, og derfor søges om frigivelse af de afsatte budgetmidler 2019.
  Byggeriet forventes afsluttet ultimo 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2019. Den samlede budgetramme i 2018-2020 er på 37,5 mio. kr.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -14.300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -14.300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 83

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 245

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 161

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 162 Indtægts- og udgiftsbevilling til databaseret energiledelse

  Pkt. 162

  Indtægts- og udgiftsbevilling til databaseret energiledelse

  Sagsnr. 306004 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Ejendomme har ansøgt Energistyrelsen om tilskud til gennemførelse af et projekt omkring databaseret energiledelse. Energistyrelsen gav tilsagn d. 17. december 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.307.400 kr. i 2019, samt en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet databaseret energiledelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ejendomme ansøgte den 30. november 2018 Energistyrelsen om tilskud til etablering af databaseret energiledelse. Energistyrelsen gav tilsagn den 17. december 2018.
  Formålet med projektet er at energioptimere drift af ventilationsanlæg ved dataopsamling af ventilationsanlæggenes elforbrug. Ved at opsamle og analysere data gennem avancerede databehandlingsværktøjer forventes det at kunne identificere betydelige energibesparelser. Efterfølgende vil værktøjet kunne anvendes til at overvåge og sikre, at der ikke opstår et nyt uhensigtsmæssigt driftsmønster. Projektet forventes at kunne tilvejebringe en årlig besparelse på op til 500.000 kr. pr. år.
  Den samlede investering udgør 2.179.000 kr.
  Energistyrelsen bidrager med 60 % af investeringen svarende til 1.307.400 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.307.400
  Anlæg, indtægter +1.307.400
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.307.400
  Anlæg, indtægter +1.307.400

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 246

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 162

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 163 Indtægts- og udgiftsbevilling til Lighting Metropolis

  Pkt. 163

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Lighting Metropolis

  Sagsnr. 306004 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Ejendomme har via projekt Lighting Metropolis under Gate 21 sammen med en række andre danske og svenske kommuner og regioner ansøgt Interreg Öks om midler til udbredelse af LED-belysning. Interreg Öks gav tilsagn den 10. december 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 600.000 kr. til projektet Lighting Metropolis.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har tidligere deltaget i første etape af Lighting Metropolis omkring udendørs belysning. Nu er projektet udvidet således, at det også omfatter indendørs belysning. Roskilde Kommune deltager i projektet med en investering på 12 mio. kr. i ny LED-belysning i kommunale ejendomme i årene 2019 til 2022. Projektet finansieres primært via lånefinansieret energipulje.
  Projektets hovedformål er at accelerere investeringer i LED-belysning, samtidig med at kvalitet og brugervenlighed er i fokus.
  I projektet arbejdes med fælles viden og kompetenceudvikling i arbejdsgrupper. Der udarbejdes paradigmer og kravspecifikation til brug for partnerne.
  Interreg Öks medfinansierer udgiften til løn og ekstern rådgivning til gennemførelse af projektet. Tilskuddet udgør 50 % af de faktiske udgifter minus udgift til fællesomkostninger og vurderes at beløbe til ca. 600.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der søges om en enslydende indtægts- og udgiftsbevilling.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 247

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 163

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 164 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. stibro

  Pkt. 164

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. stibro

  Sagsnr. 195015 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 100.000 kr. i 2019 af Statens Kunstfond til arbejdet med den nye stibro over Holbækmotorvejen, som skal forbinde Musicon med Dyrskuepladsen og Milen. Bevillingen er givet til det kunstneriske arbejde med broen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. i 2019 vedr. udgifter til gennemførelse af det indledende arbejde med stibroen,
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. i 2019 vedr. indtægter til gennemførelse af det indledende arbejde med stibroen fra Statens kunstfond.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på møde den 27. februar, punkt 57, at frigive 1,0 mio. kr. til at igangsætte og gennemføre udviklingsfasen for den nye stibro.
  Udviklingsfasen har til formål at afklare de tekniske og økonomiske krav, som broen skal leve op til, og vil samtidig indeholde en inddragelsesproces, som grundlag for en arkitektkonkurrence for broens udformning. Som en del af udviklingsfasen arbejdes der også med fundraising, der kan understøtte det kunstneriske og arkitektoniske arbejde med broen.
  Et rådgivende ingeniørfirma er i gang med en teknisk og økonomisk foranalyse af stibroens overordnede forløb fra Musicon til Dyrskuepladsen og Milen. Resultaterne af dette forarbejde forventes at være på plads i løbet af sommeren.
  På nuværende tidspunkt er der påbegyndt dialog med flere fonde, herunder afsendt ansøgninger for at rejse støtte til det kunstneriske og arkitektoniske arbejde med broen. Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur har givet tilsagn om at støtte det indledende kunstneriske arbejde med stibroen med 100.000 kr. Kunstfonden er en markant aktør inden for kunst og arkitektur, og deres støtte er en vigtig blåstempling af visionerne for og arbejdet med stibroen. Det vil styrke det videre fondsansøgningsarbejde og samtidig bidrage til at løfte projektets kunstneriske og arkitektoniske ambitioner.
  Støtten fra Statens Kunstfond skal bidrage til inddragelsesprocessen og den efterfølgende udarbejdelse af konkurrenceprogrammet. Det skal bl.a. sikre, at borgernes ideer og ønsker kan omsættes og defineres til kunstneriske elementer i en kommende broforbindelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der som følge af tilskuddet fra Statens Kunstfond sker en forhøjelse af både udgifts- og indtægtsbevillingen:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, indtægter 0
  Anlæg, udgifter -1.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, indtægter 100
  Anlæg, udgifter -1.100
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, indtægter 100
  Anlæg, udgifter -100
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 109

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 248

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 164

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 165 Indtægts- og udgiftsbevilling til Børnehuset Bullerby

  Pkt. 165

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Børnehuset Bullerby

  Sagsnr. 319923 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Børnehuset Bullerby har fået tildelt Novo Nordisk Fondens Naturtematiske pædagogpris 2019 på 50.000 kr. til udvikling af det naturtematiske pædagogiske arbejde i Børnehuset Bullerby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 50.000 kr. i 2019 til udvikling af det naturtematiske pædagogiske arbejde i Børnehuset Bullerby.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Børnehuset Bullerby har fået tildelt Novo Nordisk Fondens Naturtematiske pædagogpris 2019 (Øst) på 50.000 kr. hvorfor en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse hermed er nødvendig.
  Bevillingen skal anvendes til udvikling af læreplanstemaet ”natur, udeliv og science” i Børnehuset Bullerby (for eksempel indkøb af udstyr til teknik- eller naturundersøgelser, opgradering af lokaler/udeområde eller efteruddannelse).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 50.000 kr.
  Af den modtagne donation skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Økonomi og Indenrigsministeriet. Der vil således restere 41.250 kr. af udgiftsbevillingen til udvikling af læreplanstemaet ”natur, udeliv og science” i Børnehuset Bullerby.

  Skole- og Børneudvalget, 04-06-2019, pkt. 90

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 249

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 165

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 166 Indtægts- og udgiftsbevillinger til Absalon skoles SFO

  Pkt. 166

  Indtægts- og udgiftsbevillinger til Absalon skoles SFO

  Sagsnr. 319726 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Absalons skoles SFO har ansøgt Statens Kunstfond og Nordea-fonden om midler til aktiviteter i institutionen. Fondene har bevilget donationer på i alt 28.000 kr. til henholdsvis køb af udstyr til rollespilsprojekt og til forfatterbesøg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 28.000 kr. til køb af udstyr til rollespilsprojekt og til forfatterbesøg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Absalons skoles SFO har ansøgt Nordea-fonden om støtte til et fælles rollespilsprojekt, som i løbet af 2019 gennemføres på tværs af Absalon skoles 3 SFO afdelinger. SFO’en har desuden ansøgt Statens Kunstfond om støtte til et besøg af forfatteren Cecilie Eken.
  Nordea-fonden har doneret 23.000 kr. til køb af udstyr til rollespilsprojektet og Statens Kunstfond har doneret 5.000 kr. til honorar i forbindelse med forfatterbesøget. Det er i denne forbindelse nødvendigt, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 28.000 kr.
  Af de modtagne donationer skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere i alt 23.100 kr. til afholdelse af de nævnte udgifter.

  Skole- og Børneudvalget, 04-06-2019, pkt. 91

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 250

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 166

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 167 Frigivelse af anlægsmidler cykelsti Jernbanegade

  Pkt. 167

  Frigivelse af anlægsmidler cykelsti Jernbanegade

  Sagsnr. 268597 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af cykelsti på sydsiden af Jernbanegade langs stationen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af cykelsti i Jernbanegade.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der blev oprindeligt i budget 2015 afsat 1,1 mio. kr. til etablering af cykelsti på sydsiden af Jernbanegade fra busterminalen til stationsforpladsen. Disse er overført til 2019-budgettet. I dag er der en afmærket cykelbane, men der er sket uheld mellem bilister og cyklister på strækningen, hvor der er parkerede biler. Strækningen er den eneste på Ring 01, som ikke har cykelstier adskilt med kantsten.
  Projektet har hidtil afventet Ny Østergade-projektet. Forvaltningen vurderer, at det giver mening at etablere cykelstien nu, da det dels er en mindre delstrækning af den kommende cykelsti, der i givet fald skal ombygges i Ny Østergade-projektet, og dels at der er en længere tidshorisont for Ny Østergade-projektet.
  Der er efter idriftsættelse af elbusserne kommet en ekstra busoperatør på stationsholdepladsen, hvorfor der er blevet behov for at etablere plads til 1-2 busser ude foran 7-Eleven. Dette indarbejdes i cykelsti-projektet som et permanent stoppested. Der er parkering tilladt på strækningen i maksimalt 15 minutter. Det forventes, at der nedlægges maksimalt 4 parkeringspladser i projektet, så der fortsat bevares minimum 2 pladser til af- og pålæsning. Det endelige behov for nedlæggelse af p-pladser besluttes af forvaltningen efter registrering af brugen af pladserne. Den eksisterende handicapplads bevares eller flyttes til en anden plads i umiddelbar nærhed.
  Projektet forventes startet: September 2019
  Projektet forventet afsluttet: December 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.100
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.100
  Finansiering:
  Påvirkning af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 110

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 251

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 167

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 168 Udvikling af turismearbejdet, Fjordlandet

  Pkt. 168

  Udvikling af turismearbejdet, Fjordlandet

  Sagsnr. 277439 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er mellem Regeringen og KL indgået aftale om en ny struktur for organiseringen af turismen i Danmark. Den nye struktur medfører, at de mange mindre visit organisationer i fremtiden skal lægges sammen til større enheder.
  Målet med den nye struktur er at skabe større og mere slagkraftige organisationer med stærkere og mere specialiserede kompetencer. De nye organisationer skal dække større geografiske områder end i dag, og antallet af Destination Management Organisations (DMO) skal reduceres fra 80 til mellem 15-20 inden udgangen af 2020.
  Konsolideringen skal medvirke til, at Danmark kan deltage i den internationale konkurrence om turisterne, og at turismen fortsat kan bidrage til vækst, beskæftigelse og oplevelser.
  Der skal i sagen tages principbeslutning om, hvorvidt turismesamarbejdet mellem Holbæk, Lejre, Frederikssund og Roskilde kommuner skal udvikles til en DMO, d.v.s. en selvstændig juridisk enhed med egen, fælles ledelse og personalegruppe samt budget, og med den konsekvens, at de nuværende visit organisationer nedlægges.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Fjordlandssamarbejdet udvikles henimod en samlet Destination Management Organisation (DMO) under følgende forudsætninger:
  a) Der skal være mulighed for en stærk lokal forankring
  b) Den fremtidige finansieringsmodel skal baseres på en grundfinansiering og tilkøbsmuligheder, der afspejler kommunernes forskellighed
  c) Hovedkontoret for Visit Fjordlandet placeres i Roskilde
  d) Der nedsættes en interim bestyrelse, som har det overordnede ansvar for udviklingsprocessen herimod en Fjordlands DMO
  e) Interim bestyrelsen udgøres af borgmestre og udvalgsformænd fra de fire kommuner
  f) Formandskabet for interim bestyrelsen varetages i udviklings- og etableringsfasen af Holbæk Kommune v. borgmesteren
  g) Der skal sikres tid til udviklings- og etableringsfasen, som derfor anslås at tage 1-2 år
  h) Den kommende Fjordlands DMO skal etableres som sin egen selvstændige enhed, og kan ikke etableres i tilknytning til eksisterende samarbejdsfora eller organisationer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Turismeoperatørerne i Roskilde, Frederikssund, Holbæk og Lejre kommuner indledte i 2015 et projektsamarbejde om at udvikle og markedsføre turismeprodukter og oplevelsespakker omkring Isefjorden, Lammefjorden, Holbæk Fjord samt Roskilde Fjord. Det er sket under den fælles overskrift Fjordlandet.
  I 2016/2017 blev der udarbejdet en strategi for det eksisterende tværkommunale projektsamarbejde i form af kernefortællinger, der brander området som en samlet destination, og som udnytter mulighederne for digital tilstedeværelse. Projektet blev forankret i Lejre Kommune, som har varetaget sekretariatsbetjening og været tovholder for processen indtil nu.
  I løbet af det sidste år er følgende indsatser igangsat: Samlet visuel identitet for VisitFjordlandet, opstart af SoMe-platforme, presserejser, filmproduktion, digital markedsføring og ny hjemmeside m.v.
  Regeringen og KL indgik i 2018 en aftale om, at der skal etableres færre, større og mere slagkraftige Visit-organisationer. Baggrunden er:

  1. Mange af de nuværende Visit-organisationer er meget små og har derfor svært ved at honorere det voksende behov for udviklingskompetencer og dyb viden om de digitale muligheder, nye forretningsmodeller samt kundernes krav og ønsker.
  2. Kommunegrænserne er ikke en naturlig ramme om turismearbejdet i lyset af stadigt mere krævende og kompetente turister, der går efter de særlige oplevelser, der kan ligge i større geografier end en enkelt kommune.

  Der er under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse øremærket midler i en destinationsudviklingspulje, som kun destinationsselskaberne kan søge. Puljen skal skabe et økonomisk incitament til at konsolidere turismefremmeindsatsen i destinationsselskaber. I behandling af ansøgninger til destinationsudviklingspuljen vil fem hensyn være retningsgivende:
  ̵ Et destinationsselskab skal dække en sammenhængende geografi, der består af mere end 1 kommune.
  ̵ Et destinationsselskab skal have en kritisk masse af turister.
  ̵ Der skal være et minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt.
  ̵ Et destinationsselskab skal have ansvar for den lokale turismefremmeindsats i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.
  ̵ Selskabet skal have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.
  De statslige turismemidler udgør 50 mio. kr., hvoraf destinationsudviklingspuljen i 2019 udgør 40 mio. kr.
  Udvikling af Fjordlandssamarbejdet henimod en DMO
  Fjordlandssamarbejdet er aktuelt organiseret som et netværkssamarbejde mellem kommunerne.
  Kommunalbestyrelserne i de fire kommuner skal tage stilling til, om samarbejdet skal udvikles mod en fælles DMO - altså en selvstændig juridisk enhed med egen fælles ledelse og personalegruppe samt budget.
  De politiske repræsentanter i styregruppen for Fjordlandssamarbejdet – borgmestre og udvalgsformænd - har i sine forberedende møder fokuseret på udvalgte ”hjørnesten”, som det er vigtigt at have klarhed over og politisk enighed om i en videre udvikling af Fjordlandssamarbejdet hen imod en DMO.
  Borgmestrene og udvalgsformændene fra de fire kommuner er på den baggrund enige om at anbefale at arbejde henimod en Fjordlands DMO og dermed dannelsen af en selvstændig juridisk enhed, og at dette skal hvile på følgende forudsætninger:
  ̵ Der skal være mulighed for en stærk lokal forankring
  ̵ Den fremtidige finansieringsmodel skal baseres på en grundfinansiering og tilkøbsmuligheder, der afspejler kommunernes forskellighed
  ̵ Hovedkontoret for Visit Fjordlandet placeres i Roskilde
  ̵ Der nedsættes en interim bestyrelse, som har det overordnede ansvar for udviklingsprocessen herimod en Fjordlands DMO
  ̵ Interim bestyrelsen udgøres af borgmestre og udvalgsformænd fra de fire kommuner
  ̵ Formandskabet for interim bestyrelsen varetages i udviklings- og etableringsfasen af Holbæk Kommune v. borgmesteren
  ̵ Der skal sikres tid til udviklings- og etableringsfasen, som derfor anslås at tage 1-2 år
  ̵ Den kommende Fjordlands DMO skal etableres som sin egen selvstændige enhed og kan ikke etableres i tilknytning til eksisterende samarbejdsfora eller organisationer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Kommunerne bidrager i dag til Fjordlandssamarbejdet med 300.000 kr. hver. Dvs. det årlige budget er på 1.2 millioner kroner. Dette beløb inkluderer dækningen af løn. til projektleder.
  Hver kommune har derudover udgift til deres nuværende visitorganisation. Den fremtidige finansieringsmodel skal afklares som et led i den videre udviklingsproces.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 252

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 168

  Byrådet var enig om at sende sagen tilbage til udvalgsbehandling med start i UVEG.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 169 Budgetforbedringsforslag om etablering af eget døgntilbud på voksensocialområdet vedr. budget 2019

  Maalgruppevurdering.pdf

  Pkt. 169

  Budgetforbedringsforslag om etablering af eget døgntilbud på voksensocialområdet vedr. budget 2019

  Sagsnr. 314061 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forvaltningens forslag til udgiftsdæmpende tiltag i budget 2020-2023 indgår etablering af et døgntilbud. Her er forslag til at fremrykke tiltaget allerede i budget 2019. Hvis forslaget igangsættes allerede i 2019, vil det have virkning i 2020 og de følgende år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Det besluttes, at Roskilde Kommune har til hensigt at etablere et døgntilbud til psykisk sårbare borgere med misbrug i Roskilde Vest på adressen Hyrdehøj 60
  2. Der afholdes et borgermøde i Roskilde Vest på Hyrdehøj 60 i juni 2019 vedr. forhold som skal tages med i planlægningen af et døgntilbud.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 16. maj blev behandlet sag om fremrykning af tiltag, der har en udgiftsdæmpende virkning på socialområdet. Udvalget besluttede, at forslaget vedrørende etablering af et døgntilbud til dobbeltbelastede (psykisk sårbare med misbrug) skulle belyses yderligere for så vidt angår mulige placeringer samt sammensætningen af målgruppe for tilbuddet.
  Forvaltningen har undersøgt muligheden for at indrette to andre ledige kommunale bygninger til formålet:
  - Ledig ejendom i Jyllinge, der ikke tidligere har været benyttet til beboelse: Består af flere mindre bygninger, hvor der samlet kun kan etableres 5 værelser til en udgift for min. 2 mio.kr., ekskl. inventar og evt. forhøjet loft (og med forbehold for lokalplanbestemmelser). Forvaltningen finder ikke, at få værelser fordelt på flere bygninger er egnede til et døgntilbud til denne målgruppe. I givet fald vil den nødvendige personalebemanding gøre det dyrere end at købe udenbys døgntilbud.
  - Ejendom i Vor Frue består af to bygninger, som ikke tidligere har været benyttet til beboelse. Her kan ombygges til 10 værelser og et fællesrum for min. 1,9 mio.kr. ekskl. moms, inventar og køkkenudstyr (og med forbehold for lokalplanbestemmelser). Også her finder forvaltningen ikke, at bygningerne er egnede til en påtænkte målgruppe. Det vil i givet fald nødvendiggøre en personalebemanding, der gør det dyrere end at købe udenbys døgntilbuds-pladser.
  Den oprindeligt påtænkte ledige bygning i Roskilde Vest er bedst egnet til formålet. Der forventes en anlægsudgift til istandsættelse og indretning af bygning på ca. 750.000 kr.
  Til opstart af tilbuddet forventes en ekstraudgift til drift på 800.000 kr. i 2019 (successiv indflytning af borgere).
  Forvaltningen har ligeledes foretaget en vurdering i f.t. sammensætning af målgruppen for døgntilbuddet. Målgruppen for døgntilbuddet indsnævres, så den ikke omfatter bor­gere, der alternativt skal have et 1-1½ års ophold på Region Sjællands særlige psykia­tri­pladser i Vordingborg (til ca. 1,4 mio.kr. årligt). Aktuelt har Roskilde Kommune i dag 4 borgere på de særlige pladser. Det er vurderingen, at der fortsat er grundlag for et lokalt døgntilbud med 10 værelser uden disse 4 borgere. Et lokalt tilbud kan give en god rehabiliterende effekt til dobbeltbelastede borgere, som ikke har samme aggressive og udadreagerende risikoadfærd, som de borgere der visiteres til de særlige psykiatripladser.
  I f.t. døgntilbuddets udgiftsdæmpende virkning vil nettoresultatet blive reduceret fra 1,425 mio.kr. til anslået 1 mio.kr. årligt efter fuld indfasning af alle pladser. Reduktionen i provenuet skyldes, at der fortsat skal betales for de dyreste pladser i form af de særlige psikiatripladser i Vordingborg.

  Økonomi

  Etableringen af døgntilbuddet medfører en samlet forværring af kassebeholdningen på 1,550 mio. kr. i 2019, fordelt med 0,750 mio. kr. under anlægsrammen og 0,8 mio. kr. under driftsrammen i 2019.
  Etableringen af døgntilbuddet forventes af have en samlet udgiftsdæmpende effekt på Socialområdet på 1 mio. kr. fra 2020 og frem.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 83

  Udvalget er enige om, at hjemtagning til døgntilbuddet skal være frivilligt for den enkelte borger i målgruppen. Udvalget er enige om, at kvaliteten i det skitserede tilbud skal stå mål med de tilbud, som borgere i målgruppen allerede er tilknyttet. Udvalget beder om, at forvaltningen belyser, mulige udfordringer i placeringen af tilbuddet i forhold til lokaleområdet.
  Den socialdemokratiske gruppe stiller følgende ændringsforslag:
  Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler, at der etableres et døgntilbud til10-12 psykisk sårbare borgere med misbrug i Roskilde Vest på adressen Hyrdehøj 60, og der afholdes informationsmøde herom for naboer til institutionen, i juni, alternativt i august 2019, hvor det drøftes hvilke forhold der skal tages med i planlægningen af et døgntilbud.
  Tilbuddet skal, i lighed med det tilbud borgerne hjemtages fra, kunne levere et kvalitativt tilbud der tilgodeser den enkelte borgers behov.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler endvidere, at der i 2019 afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til istandsættelse og indretning af bygning til midlertidigt botilbud. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der gives en udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. til myndighed på socialområdet til dækning af opstartsudgifter til etablering af botilbuddet. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Endelig gives der en udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling til opstart af det midlertidige botilbud i 2019. I budget 2020 tilrettes udgiftsbevilling samt tilsvarende indtægtsbevilling som følge af endelig takstberegning af tilbuddet.
  Tilbuddet forventes at have en udgiftsdæmpende effekt på socialområdet på 1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
  For stemmer: Gitte Kronbak (A), Poul Andersen (A), Jens Børsting (A) og Tuncay Yilmaz (A).
  Herefter stemmer udvalget om forvaltningens indstilling. For stemmer: Susanne Lysholm Jensen (Ø). Imod stemmer: Gitte Kronbak (A), Poul Andersen (A), Jens Børsting (A) og Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).
  Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O) stiller forslag om, at den oprindelige indstilling fastholdes med den tilføjelse, at punkt 2 ændres til: Der afholdes et borgermøde i Roskilde Vest på Hyrdehøj 60 i juni 2019 vedr. forhold, som skal tages med i evt. planlægning af et døgntilbud.
  For stemmer: Bent Jørgensen (V) og Gitte SImoni (O). Imod stemmer: Gitte Kronbak (A), Poul Andersen (A), Jens Børsting (A) og Tuncay Yilmaz (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 259

  Joy Mogensen (A), Gitte Kronbak Nielsen (A) og Hennings Sørensen (A) anbefaler indstilling fra A fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø) anbefaler indstilling fra Ø fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Mogens Hallager (C), Jette Tjørnelund (V) og Merete Dea Larsen (O) anbefaler V og O's indstilling fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov, Tina Boel (grundet inhabilitet)

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 169

  A stillede følgende forslag: "der træffes beslutning om, at der hjemtages 10-12 psykisk sårbare borgere med misbrug i Roskilde vest, på adressen Hyrdehøj 60.
  Tilbuddet skal, i lighed med det tilbud borgerne hjemtages fra, kunne levere et kvalitativt tilbud, der tilgodeser den enkelte borgers behov. Der afholdes dialogmøde med naboerne til døgntilbuddet inden beboerne flytter ind, f.eks. primo august. Dialogmødet skal sikre, at naboerne/borgerne ved Hyrdehøj 60 inddrages i beslutningen om, hvilke forhold, der skal tages med i planlægningen af hjemtagelse af borgerne til døgntilbuddet på Hyrdehøj”. For stemte 19, bestående af A, B og Ø. Imod stemte 11, bestående af V, O og C. Forslaget blev godkendt.
  V, C og O kan ikke godkende idet det ønskes, at der afholdes et borgermøde inden der træffes endelig beslutning.
  Herefter blev forslaget godkendt, således at der i 2019 afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til istandsættelse og indretning af bygning til midlertidigt botilbud. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der gives en udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. til myndighed på socialområdet til dækning af opstartsudgifter til etablering af botilbuddet. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Endelig gives der en udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling til op-start af det midlertidige botilbud i 2019. I budget 2020 tilrettes udgiftsbevilling samt tilsvarende indtægtsbevilling som følge af endelig takstberegning af tilbuddet.
  Tilbuddet forventes at have en udgiftsdæmpende effekt på socialområdet på 1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen, Tina Boel (grundet inhabilitet).

 • Pkt. 170 Forslag til lokalplan 683 og kommuneplantillæg 17 for Ringstedgade (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_683_for_Ringstedgade_til_hoering.pdf Forslag_til_kommuneplantillaeg_17_for_Ringstedgade_til_hoering.pdf

  Pkt. 170

  Forslag til lokalplan 683 og kommuneplantillæg 17 for Ringstedgade (til høring)

  Sagsnr. 313941 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har med afsæt i helhedsplanen for Ringstedgade udarbejdet forslag til lokalplan 683 og kommuneplantillæg 17, der skal muliggøre fortætning af området. Lokalplanen er byggeretsgivende for Ringstedgade 58. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 683 og kommuneplantillæg 17 for fortætning langs Ringstedgade, Roskilde godkendes til offentlig høring fra den 26. juni til 4. september 2019, og
  2. der afholdes borgermøde den 21. august 2019 kl. 19.00.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 14. januar 2019, punkt 4, 11-punktsprogram for udarbejdelsen af forslag til lokalplan 683 for byfortætning langs Ringstedgade. Samtidig igangsatte Økonomiudvalget på møde den 16 januar, punkt 6, udarbejdelsen af kommuneplantillæg 17.
  Lokalplanen er udformet som en rammelokalplan med byggeretsgivende bestemmelser for delområdet 2.2, Ringstedgade 58, hvor grundejer har udviklet et skitseprojekt. For de øvrige delområder i området skal der udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner i takt med, at grundejere ønsker at udvikle.
  Rammelokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for en sammenhængende udvikling af området langs Ringstedgade med principper for bebyggelse, vej- og stiforbindelser, parkering samt fri- og opholdsarealer. Det giver mulighed for forlængelse af bymidtens købstadsskala med plads til ca. 28.000 m2 bolig og 3.700 m2 erhverv, hvoraf 25 % af boligmassen, som udgangspunkt skal være almene boliger.
  Det konkrete projekt for Ringstedgade 58 efterlever helhedsplanens principper om bl.a. bebyggelse i karrestruktur og købstadsskala, parkering i kælder og mindre erhvervslokaler i stueetagen. Samtidig har det været muligt at øge bebyggelsesprocenten lidt uden at gå på kompromis med parkeringsnorm på 1,5 plads pr. bolig eller friarealer. Dertil er der blevet indarbejdet et fælleslokale til beboerne i bebyggelsens stueetage langs Ringstedgade og sikret en varieret boligsammensætning, der henvender sig til både familier, enlige og seniorer.
  Lokalplanen tager højde for en mulig fremtidig udvidelse af spritkrydset ved at reservere det nødvendige areal på matrikel 5az, som ligger i lokalplanens delområde 3.1.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentligt miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 100

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 241

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 170

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 171 Renovering af kunstgræsbanen i Himmelev

  Pkt. 171

  Renovering af kunstgræsbanen i Himmelev

  Sagsnr. 312435 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er et stort behov for en renovering af kunstgræsbanen i Himmelev Idrætspark. Finansiering foreslås via budgetomplaceringer til driftsmidlerne til udvendig vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en udgiftsbevilling på 1.112.211 kr. til driftspuljen til udvendig vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg 2019, finansieret ved omplacering af ikke forbrugt driftstilskud til Jyllinge Hallerne i 2018.
  2. der gives en udgiftsbevilling på 974.610 kr. til driftspuljen til udvendig vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg 2019, finansieret ved omplacering af ikke forbrugte anlægsmidler til fjordbad i Jyllinge.
  3. der gives en udgiftsbevilling på 600.000 kr. til driftspuljen til udvendig vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg 2019, finansieret ved omplacering af ikke forbrugte anlægsmidler fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er et akut behov for en renovering af kunstgræsbanen i Himmelev Idrætspark.
  En renovering af kunstgræsbanen i Himmelev Idrætspark vil betyde at spillerne i Himmelev-Veddelev Boldklub, Roskilde Pigefodbold, Vindinge Idrætsforening m.fl., som hidtil, vil have et sted at træne i vintersæsonen fremover. En meget stor andel af kommunens fodboldspillere træner i Himmelev Idrætspark.
  Jyllinge Hallerne har i 2019 returneret en del af det tilskud, de har modtaget for betaling af haltimer i 2018, fordi der har været udbudt færre haltimer end forudsat i det givne tilskud. Midlerne kan med fordel overføres til driftspuljen til udvendig vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg i 2019 med henblik på renovering af banen i Himmelev.
  Samtidig er der uforbrugte midler på anlægsprojektet om en badebro i Jyllinge, idet Kultur- og Idrætsudvalget tilbage på møde den 11. april 2018, punkt 50, besluttede at stoppe projektet i Jyllinge på baggrund af analyserne.
  Endelig foreslås overført 0,6 mio. kr. fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2019 (se også anden sag på dagsorden).
  Ovennævnte giver samlet ca. 2,7 mio. kr. til finansieringen af en renovering af banen i Himmelev.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da udgifterne på i alt 2,687 mio. kr. til kunstgræsbanen i Himmelev idrætspark finansieres ved omplaceringer af driftsmidler fra driftstilskud til Jyllinge Hallerne i 2018 samt fra anlægsmidler fra fjordbad i Jyllinge og Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Jyllinge Bymidte, fjordbad
  Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter
  -975
  -8.254
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Jyllinge Bymidte, fjordbad 0
  Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter -7.654
  Finansiering:
  Omplacering i alt
  Heraf:
  fra anlæg
  Jyllinge Bymidte, fjordbad
  Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter
  fra drift
  Driftstilskud til Jyllinge Hallerne
  2.687
  0,975
  0,600
  1.112

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 82

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 243

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.
  Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 171

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 172 Lovliggørelse af eksisterende kunstig bakke inden for søbeskyttelseslinje i landzone

  Kortbilag_der_viser_placering_af_raajordsbakken.pdf Udkast_til_afgoerelse_efter_naturbeskyttelseslovens_SS_16_om_soebeskyttelseslinje.pdf udkast_til_landzonetilladelse.pdf Redegoerelse_for_fremtidige_planer_for_raastofindvinding_oest_for_Vindinge.pdf

  Pkt. 172

  Lovliggørelse af kunstig bakke inden for søbeskyttelseslinje i landzone

  Sagsnr. 286080 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Nymølle Stenindustrier A/S har i forbindelse med råstofindvinding henlagt råjord uden for graveområde i landzone. Der er meddelt lovliggørende midlertidig landzonetilladelse og midlertidig dispensation fra søbeskyttelseslinje. Nymølle søger om permanent tilladelse til råjordsbakken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:

  1. At der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 om søbeskyttelseslinjen til ansøgning om permanent råjordsbakke på en række vilkår, jf. udkast til afgørelse i bilag
  2. At der meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35 til ansøgning om permanent råjordsbakke på en række vilkår, jf. udkast til afgørelse i bilag.

  Beslutningskompetence

  Indstillingens Punkt 1: Klima- og Miljøudvalget
  Indstillingens punkt 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har i forbindelse med råstofindvinding øst for Vindinge placeret et større oplag råjord på matr.nr. 26ad og 9h Vindinge By, Vindinge, uden tilladelse. Oplaget ligger uden for graveområde i landzone inden for søbeskyttelseslinje. Oplaget består af ca. 70.000 m3 råjord og dækker et ca. 1,3 ha stort areal. Nuværende højde over terræn er ca. 10 m målt fra Østre Vindingevej.
  Roskilde Kommune meddelte i februar 2016 lovliggørende landzonetilladelse til midlertidigt oplag af råjordsbakken frem til 1. juli 2020. I april 2018 meddelte Roskilde Kommune afslag på ansøgning om landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til permanent anbringelse af råjordsbakken bl.a. med begrundelse i, at bakken er anbragt uden for graveområde, og der i den vedtagne efterbehandlingsplan ikke indgår en bakke. Endvidere naboers bemærkninger om, at bakken virker dominerende og blokerer for udsyn over det kommende naturområde. Nymølle påklagede afgørelsen.
  Roskilde Kommune og Nymølle har efterfølgende været i dialog, og Nymølle har fremsendt revideret ansøgning om tilladelse til permanent oplag af overjordsbakken i bearbejdet form. Ansøgningen har været i nabohøring, og der er indkommet 3 indsigelser, som er behandlet i vedlagte udkast til landzonetilladelse.
  Bearbejdningen betyder, at bakken får et mindre fodaftryk, og der sker afgravning, så bakken fremstår med to toppe, så den syner mindre dominerende i landskabet og ikke i samme grad blokerer for naboens udsigt. Endvidere skal der ske tilplantning, der bevirker, at indbliksgener til naboer reduceres. Overjordsbakken ligger i I/S Hedelands interesseområde. Uanset at bakken ikke indgår i den vedtagne efterbehandlingsplan eller i Hedelands udviklingsplan, vurderer forvaltningen, at det reviderede projekt medvirker til at øge kontrasterne og dramatikken i Hedeland Naturparks landskab. Et landskab, der er formet af råstofgravning med dybe kløfter, stejle skrænter, mange søer og kunstigt skabte bakker.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 93

  Ad 1.: Godkendt.
  Marianne Kiærulff (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 102

  Ad 2.: Godkendt.
  Evan Lynnerup (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde og begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 260

  Oversendes til Byrådets behandling.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 172

  Godkendt.
  V, C og O kan ikke godkende.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 173 Forlængelse af options- og udbygningsaftale - Ny Østergade

  Pkt. 173

  Forlængelse af options- og udbygningsaftale - Ny Østergadeprojektet

  Sagsnr. 289594 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Options- og udbygningsaftale for Ny Østergadeprojektet udløber den 30. juni 2019, og kommunen skal beslutte, om man ønsker at forlænge aftalerne.
  Sagen er lukket, da den vedrører forhandlinger med projektudvikler om forlængelse af samarbejdet omkring udviklingen af Ny Østergadearealet. Sagen kan åbnes, når der er truffet endelig beslutning herom.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. sagen drøftes.
   Såfremt det besluttes ikke at forlænge optionsaftalen skal der tages stilling til pkt. 2-4:
  2. der afsættes en driftsbevilling på 6,475 mio. kr. til tilbagebetaling af vederlag til projektudvikler finansieret ved omplacering af ikke forbrugte anlægsmidler til Ny Østergade-arealet
  3. den resterende indtægts- og udgifts anlægsbevilling til Ny Østergade-arealet på netto 3,479 mio. kr., tilgår kassebeholdningen i 2019
  4. forvaltningen vender tilbage med en plan for udviklingen af Ny Østergadeprojektet med afsæt i konkurrenceforslaget, når der er en afklaring med staten.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 19. december 2018 at forlænge options- og udbygningsaftale med projektudvikler Claus B. Hansen for Ny Østergadeprojektet indtil 30. juni 2019.
  Det videre arbejde med projektet er indtil videre sat i bero, idet Banedanmark ønsker at afvente en undersøgelse af muligheden for at etablere S-tog til Roskilde og den efterfølgende politiske stillingtagen hertil. Transportministeriet har meddelt, at forundersøgelsen forventes afsluttet inden sommerferien, og at en politisk afklaring næppe er sandsynlig i 2019. Banedanmark er først indstillet på at indgå aftale om salg af deres arealer, som udgør ca. 15.390 m2 i projektet, når der er taget stilling til arealanvendelsen i forhold til S-tog.
  DSB har tilsvarende meddelt, at man ikke ønsker at gå videre med forhandlingerne om køb af deres del af arealer, som udgør ca. 11.660 m2 af projektet. For at sikre kommunens forhandlingsposition er der indgået en eksklusivitetsaftale, som medfører, at Roskilde Kommune til og med den 31. marts 2022 har eksklusivitetsret til forhandling med DSB om køb af deres arealer. Aftalen medfører, at DSB ikke kan forhandle eller afhænde arealerne til andre interesserede i den nævnte periode.
  Både Banedanmark og DSB er fortsat positivt indstillet på at lade deres arealer indgå i Ny-Østergadeprojektet, men indgåelse af købsaftalerne må forventes at trække ud ind i 2020, ligesom den yderligere bearbejdning af projektet også må afvente en afklaring heraf.
  I forhold til projektudvikler skal der derfor træffes beslutning om kommunen ønsker at fortsætte samarbejdet, idet optionsaftalen udløber den 30. juni 2019. Der henvises til drøftelserne af fordele og ulemperne ved valg af investor til realisering af Ny Østergadeprojektet på Økonomiudvalgsmødet den 22. maj 2019.

  Økonomi

  Såfremt kommunen vælger ikke at forlænge optionsaftalen med projektudvikler, som udløber den 30. juni 2019, skal kommunen tilbagebetale 6,475 mio. kr. til projektudvikler, som denne har forudbetalt kommunen for udarbejdelse af lokalplan, VVM mv. Vederlaget udgjorde 5,5 mio. kr. og hertil skal tilskrives renter, når optionsaftalen udløber den 30. juni 2019. En beslutning om ikke at forlænge optionsaftalen udløser en driftsbevilling på 6,475 mio. kr.
  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2019 på 3,479 mio. kr., idet kommunens tilbagebetaling til projektudvikler på 6,475 mio. kr. finasieres ved omplacering af ikke forbrugte anlægsmidler til Ny Østergade-arealet. Den resterende nettobevilling til Ny Østergade-arealet på 3,479 mio. kr. tilgår kassen.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2022:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Udgifter, Ny Østergade-arealet
  Indtægter, Ny Østergade-arealet
  -9.581
  373
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Udgifter, Ny Østergade-arealet
  Udgifter, Ny Østergade-arealet
  0
  0
  Finansiering:
  Omplacering fra anlæg til drift
  -6.475
  Nettobeløb der tilgår kassebeholdningen i 2019 -3.479

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 257

  Et flertal i Økonomiudvalget ønsker ikke optionsaftalen forlænget, og anbefaler indstillingens pkt. 2 og 3.
  Ad indstillingens pkt. 4: der ønskes en sag til august om forhandling med grundejerne med henblik på et fælles udbud af Ny Østergadeprojektet, med afsæt i det nuværende konkurrenceforslag.
  Jette Tjørnelund (V) og Mogens Hallager (C), Merete Dea Larsen (O) ønsker at optionen forlænges og prisreguleres.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 173

  Et flertal i Byrådet bestående af A, B, F og Ø godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling.
  V, C og O kan ikke godkende.
  Torben Jørgensen (A) undlader at stemme.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

 • Pkt. 174 Roskilde Idrætspark

  Pkt. 174

  Roskilde Idrætspark

  Sagsnr. 277143 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Kommunen har haft langvarige forhandlinger med FB gruppen, der som eneste investor afgav bud på at opføre stadionprojektet Roskilde Idrætspark. Det må konstateres, at økonomien for projektet ikke hænger sammen. Derfor er det nødvendigt, at udvalget drøfter, hvilken løsning udvalget vil gå videre med.
  Sagen er lukket, da den vedrører forhandlinger med investor om projektet. Sagen kan åbnes, når endelig kontrakt om byggeriet er underskrevet, eller når sagen på anden måde er afsluttet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. arbejdet med at etablere et superligastadion i Rådmandshaven stoppes
  2. der udarbejdes en ny sag til Økonomiudvalget om renovering af det nuværende stadion inden for en økonomisk ramme på ca. 10 mio. kr., såfremt det ønskes, at der fortsat skal kunne spilles 1. divisionsfodbold på stadion i Rådmandshaven

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I sag nr. 124 på Økonomiudvalgets dagsorden den 13. marts 2019 blev det foreslået at gennemføre stadionprojektet med et tillæg til lokalplanen, der tillader, at der kan opføres ungdomsboliger også i syd- og østfløjen, og at en del af ungdomsboligerne bliver almennyttige - samt at der fra kommunen tilføres 15 mio. kr., som betales ved stadionbyggeriets færdiggørelse. Sagen blev på mødet udsat med ønske om, at en række forhold belyses nærmere.
  Der har herefter været afholdt flere møder med investoren FB gruppen, der har afdækket, at der alligevel ikke kan tilvejebringes den fornødne økonomi ved den skitserede løsning.
  På baggrund af det, der senest er sendt fra FB gruppen, vurderer forvaltningen, at der er følgende mulige løsninger for at komme videre med planerne om et nyt/ renoveret stadion i Roskilde Kommune.
  1) Roskilde Kommune tilfører yderligere midler til stadionprojektet, så det kan gennemføres alene med et tillæg til lokalplanen og et nyt udbud
  FB gruppens skitseforslag over stadionprojektet, som blev fremvist for udvalget i september 2018, er blevet revideret i forhold til skitseforslaget. De mest markante ændringer er:
  ̵ Stadion bliver nu med 6.000 tilskuerpladser, hvoraf 4.000 er siddende.
  ̵ Der anlægges mindre erhverv og flere boliger end oprindelig tiltænkt.
  ̵ Der anlægges både 60 mindre familieboliger og 180 ungdomsboliger, og en del af ungdomsboligerne bliver almene boliger.
  ̵ Facadeudtrykket ændres, bl.a. fordi der bygges franske altaner til ungdomsboligerne og ikke egentlige altaner.
  Ændringerne betyder, at der er behov for et lokalplantillæg til den eksisterende lokalplan for byggeområdet. Da det drejer sig om mindre ændringer, der ikke medfører støj eller lysgener, ændringer i bygningshøjder mv., som påvirker naboerne, er det forvaltningens forventning, at tillægget kan behandles i en hurtig proces, som tager omkring tre måneder.
  Derudover er der behov for at foretage et nyt udbud, da skitseforslaget er ændret på en sådan måde, at der kan være andre interesserede bydere. Et nyt udbud forventes at tage omkring to måneder og forventes delvist at kunne afvikles parallelt med lokalplantillægget.
  For at investor kan opnå den nødvendige økonomi i denne løsning, må det påregnes, at Roskilde Kommune ved stadionbyggeriets færdiggørelse i 2022 eller 2023 skal bidrage med 40 mio. kr. – altså 25 mio. kr. mere end de 15 mio. kr., som tidligere blev vurderet tilstrækkeligt.
  Stigningen skyldes, at byggeriet genererer færre indtægter end tidligere forventet, og at byggeudgifterne er højere.
  2) Udvalget godkender at gå videre med et stadionprojekt, som kræver en helt ny lokalplan på grund af et større byggeri samt nyt udbud i forlængelse af lokalplanlægningen
  I denne løsning tillades det, at der bygges yderligere en etage på syd-, vest- og nordfløjen af stadion, hvilket vil give flere indtægter til investor, hvorved det kommunale tilskud kan reduceres til maksimalt 15 mio. kr.
  Løsningen indebærer, at antallet af boliger vil blive noget højere end i løsning 1. Der anlægges ca. 190 ungdomsboliger og ca. 125 mindre familieboliger svarende til omkring 75 flere boliger end i løsning 1. Det vil kunne give udfordringer med at finde tilstrækkelige friarealer og parkeringspladser i området.
  Denne løsning indeholder herudover de samme ændringer i stadionprojektet som nævnt under løsning 1.
  Løsningen vil kræve en helt ny lokalplan, som det tager et år at udarbejde, og samtidig skal der foretages et nyt udbud efter lokalplanprocessen. På den baggrund forventes denne løsning at indebære, at der går minimum 1½-2 år, før en kontrakt på byggeriet kan underskrives.
  Den tidsmæssige forsinkelse gør, at FC Roskildes dispensation for at spille kampe på en bane uden varme ikke længere kan garanteres at blive opretholdt.
  3) Stadionprojektet gentænkes – herunder placeringen af det nye stadion
  Udvalget kan også vælge at droppe stadionprojektet i sin nuværende form og i stedet undersøge mulighederne for at placere et superligastadion et andet sted i Roskilde eller udforme stadionbyggeriet anderledes, så projektet kan hænge økonomisk sammen.
  En sådan løsning vil kræve, at kommunen skal igangsætte nye undersøgelser for at afklare mulighederne herfor. Det vil også kræve en ny lokalplanproces og et helt nyt udbud.
  Den tidsmæssige forsinkelse gør, at FC Roskildes dispensation for at spille kampe på en bane uden varme ikke længere kan garanteres at blive opretholdt.
  4) Udvalget dropper ideen om et superligastadion i Roskilde Kommune
  Udvalget kan også vælge at droppe ideen om at etablere et superligastadion i Roskilde. I så fald skal udvalget dog også tage stilling til, om der skal kunne spilles 1. divisions fodbold i byen. I så fald kræver det en investering i det nuværende stadion på mellem 6-10 mio. kr., da banen for nuværende kun kan benyttes til at spille 1. divisions kampe på med dispensation.
  Forvaltningen vil i så fald anbefale, at der ikke kun findes midler i størrelsesordenen 6 mio. kr. til en minimums løsning, hvor der etableres varme i banen og det nuværende lysanlæg optimeres mv.
  Forvaltningen vil i stedet anbefale, at stadionbanen også ændres til en kunstgræsbane, hvilket vil medføre en udgift på omkring 10 mio. kr. i alt inkl. varme i banen.
  Dermed sikres det, at FC Roskilde også kan spille deres hjemmekampe i yderperioderne (november-december og februar-marts), hvilket ikke kan garanteres selv med varme i den eksisterende bane.
  Denne løsning medfører, at en godkendt bane til 1. divisions fodbold kan være færdiganlagt og klar til brug i 2. halvår af 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Evt. midler til opgradering af det nuværende stadion skal findes i forhandlingerne om budget 2020.
  Vælges løsning 1 eller 2 skal der indarbejdes et beløb på mellem 15-40 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2022 eller 2023 til medfinansiering af stadionprojektet. Det bemærkes, at der allerede er indarbejdet 15 mio. kr. i strategisk anlægsplan i 2022.
  Evt. udgifter til grundkapitalindskud i løsning 1 og 2 på omkring 7 mio. kr. til de almene ungdomsboliger kan finansieres af puljen til grundkapitalindskud, hvilket forventes at ske i 2022/2023, når byggeriet er tilendebragt.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 255

  Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Gitte Kronbak Nielsen (A) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke godkende indstillingen og peger i stedet på alternativ 2 fra sagsfremstillingen.
  Jette Tjørnelund (V) og Mogens Hallager (C) ønsker, at der afsøges en løsning ud fra alternativ 1 i samsfremstillingen, med et kommunalt bidrag på 30 mio. kr., alternativt alternativ 3 fra sagsfremstillingen.
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold.
  Tina Boel (F) tager forbehold.
  Henrik Stougaard (Ø) kan anbefale forvaltningens indstillingspunkt 1 og kan ikke anbefale indstillingens pkt. 2 og begærede sagen i Byrådet.
  Mogens Hallager begærede sagen i Byrådet.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 19-06-2019, pkt. 174

  Et flertal bestående af A, O og F kan godkende Økonomiudvalgets flertalsindstilling.
  V og C ønsker, at der afsøges en løsning ud fra alternativ 1 i sagsfremstillingen, med et kommunalt bidrag på 30 mio. kr., alternativt alternativ 3 fra sagsfremstillingen.
  Ø og B kan godkende forvaltningens indstillingspunkt 1 men ikke punkt 2.
  Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen, Lars Lindskov (grundet inhabilitet).