You are here

Referat

Dato: Onsdag, April 24, 2019 - 17:00
Udvalg: Byrådet
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 92 Spørgetid

  Spoergsmaal_fra_Lisa_Olsson.pdf Foerste_bilag_til_spoergsmaal_fra_Lisa_Olsson.pdf Andet_bilag_til_spoergsmaal_fra_Lisa_Olsson.pdf Spoergsmaal_fra_Kenneth_Rosbjoern_Eriksen.pdf Spoergsmaal_fra_Michael_G._Andersen.pdf

  Pkt. 92

  Spørgetid

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Der er indkommet spørgsmål fra

  1. Lisa Olsson angående udflytning af Lindegården til Viby.
  2. Kennet Rosbjørn Eriksen angående boliger i forbindelse med Kvasbjerggård og udflytning af Lindegården til Viby.
  3. Michael G. Andersen angående Roskilde Kommunes psykisk syge borgere.

  Spørgsmål (inkl. bilag) er i deres fulde ordlyd vedhæftet som bilag.

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.
  Der kan ikke behandles sager i Byrådets spørgetid som vedrører personfølsomme oplysninger.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 92

  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 93 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 93

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 93

  Torben Jørgensen havde lovligt forfald. Kaj V. Hansen var indkaldt som stedfortræder.
  Jacob Søegaard Nielsen havde lovligt forfald. Christian Arendorff var indkaldt som stedfortræder. Godkendt.
  Der var udsendt to tillægsdagsordener. Byrådet var enig om at optage begge til behandling som de sidste punkter på dagsordenen.
  O stillede forslag om at pkt. 111 blev taget af dagsordenen.
  For stemte 11: V, O og Ø.
  Imod stemte 18: A, B, F.
  C undlod at stemme.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 94 Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2018

  Aeldreraadets_aarsberetning_for_2018.pdf

  Pkt. 94

  Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2018

  Sagsnr. 300069 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2018 fremlægges til orientering. Den samlede årsberetning fremgår af bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2018 fremlægges til orientering, jf. § 8 i vedtægterne for Ældrerådet.
  Kommunerne er via lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at nedsætte et ældreråd. Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Ældrerådet er opdelt i forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg i Roskilde Kommune.
  Årsberetningen er den første i Ældrerådets nye valgperiode, hvor flere nye medlemmer blev valgt ind. Ældrerådet gennemførte derfor en større besøgsrunde på samtlige plejecentre, træningsafsnit, sundheds- og omsorgscentre, seniorhøjskolen, hjælpemiddelafsnittet samt hjemmeplejen.
  Samtidig gik Ældrerådet i gang med at drøfte og udarbejde høringssvar. I 2018 har det specielt været på sundheds- og omsorgsområdet samt teknik- og miljøområdet, hvor der er afgivet en række høringssvar til de politiske udvalg. Ældrerådet har en tæt dialog med de politiske udvalg. Der har været afholdt to dialogmøder med Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2018 samt møder med formændene for de fleste politiske udvalg. Emner fra Roskilde Kommunes serviceniveau, revideret værdighedspolitik, budget 2019 til bedre tilgængelighed og busplaner er blevet drøftet.
  Ældrerådet har ligeledes afholdt åbne arrangementer, hvor borgerne kan deltage. Der blev afholdt arrangementer i både foråret og efteråret 2018 samt aktiv deltagelse af Ældrerådet på Sundhedsdagen i august 2018. Endvidere er Ældrerådet repræsenteret i alle de lokale bruger- og pårørenderåd på plejecentrene.
  Ældrerådet kommunikerer også til borgerne i Roskilde Kommune om ældreområdet via 60Plus, der udkommer som et indstik til Roskilde Avis 5 gange om året. Ældrerådet er med i redaktionen. I 2018 har der i 60Plus bl.a. været fokus på demensområdet, motion, seniorboliger og tema om hjælpemidler.
  Endeligt har Ældrerådet i 2018 vedtaget en revideret vision for ældreområdet i Roskilde Kommune. Visionen kan læses i årsrapporten.
  Ældrerådets sammensætning, aktiviteter, referater og høringssvar kan læses på www.roskilde.dk/ældreråd

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 53

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 142

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 94

  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 95 Indstilling af medlem til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land

  Pkt. 95

  Indstilling af medlem til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land

  Sagsnr. 280382 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Miljøministeren har anmodet om, at Roskilde Kommune indstiller 2 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der indstilles en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Miljøministeren har anmodet Roskilde Kommune om at indstille en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land.
  Nationalparkens bestyrelse består af én repræsentant fra hver af følgende myndigheder, organisationer og foreninger: Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Frederikssund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Kulturstyrelsen, VisitDenmark, Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen samt to repræsentanter fra Nationalparkrådet. Bestyrelsen vil dermed bestå af en formand samt 14 medlemmer.
  Bestyrelsens opgave bliver bl.a. at udvikle nationalparken i overensstemmelse med den gældende nationalparkplan for Nationalpark Skjoldungernes Land.
  Miljøstyrelsen anmoder Roskilde Kommune om at indstille både en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen, jf. ligestillingsloven. Medlemmerne af bestyrelsen skal så vidt muligt have lokal tilknytning.
  Genudpegning kan ske én gang, og den siddende repræsentant kan derfor genindstilles. Dog skal der samtidig indstilles en kandidat af modsat køn. Endelig udpegning foretages af Miljø- og Fødevareministeren.
  Siddende repræsentant for Roskilde Kommune er Joy Mogensen.

  Økonomi.

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 95

  Borgmester Joy Mogensen og Karim Arfaoui blev indstillet.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 96 Årsregnskab 2018

  Regnskabspublikation_2018.pdf

  Pkt. 96

  Årsregnskab 2018

  Sagsnr. 318243 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes samlede regnskab for 2018 indstilles til godkendelse samt oversendelse til revision.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det samlede regnskab 2018 for Roskilde Kommune godkendes og oversendes til revision.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for 2018 viser et overskud på 148,0 mio. kr. på den almindelige drift, hvilket er 17,4 mio. kr. bedre end det vedtagne budget. Resultatet er således udtryk for en sund drift på kommunens kerneområder og uden, at der har været tale om bevillingsmæssige udfordringer.
  De efterfølgende forklaringer på afvigelserne er ligeledes i forhold til det vedtagne budget.
  Det samlede resultatet på det skattefinansierede område er et mindreforbrug på 36,7 mio. kr., som består af et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed, heraf udgør renter 3,4 mio. kr., overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering 75,6 mio. kr., mens skatter, tilskud og udligning udviser en mindreindtægt på 50,9 mio. kr. og serviceudgifter en merudgift på 7,2 mio. kr.
  De samlede anlægsudgifter udviser et mindreforbrug på 15,9 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på anlægsudgifter på 114,0 mio. kr., merforbrug på byggemodning på 21,4 mio. kr. samt en merindtægt vedrørende ejendomssalg og –køb på 151,2 mio. kr. Merforbruget på anlægsudgifterne har været fuldt finansieret af midler, der har været overført fra tidligere år.
  På trods af et forbedret resultat på kommunens drift- og anlægsudgifter udviser beholdningen af de likvide aktiver dog en netto forværring på 200,8 mio. kr. inkl. en urealiseret kursregulering af kommunens obligationsbeholdning 6,8 mio. kr. Forværringen består af en forbedring på 36,7 mio. kr. på det skattefinansierede område og en forværring på 2,0 mio. kr. på det brugerfinansierede område, netto en forbedring på i alt 34,8 mio. kr. Derimod giver forskydninger i gæld og tilgodehavender en forværring på 228,8 mio. kr.
  Forværringen på 228,8 mio.kr. vedr. forskydninger i gæld og tilgodehavender består af mindreindtægter ved låneoptagelse på 2,5 mio. kr., merudgift til afdrag på langfristet gæld på 3,6 mio. kr. Den resterende afvigelse på 222,6 mio. kr. vedrører ændringer i tilgodehavender og kortfristet gæld mellem kommunen og omverdenen (f. eks. staten, andre kommuner og borgere)
  Afvigelsen består overvejende af tilgodehavende vedr. grundsalg (88,1 mio. kr. inkl. moms), udgifter til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden (59,7 mio. kr.) som i stort omfang har været overført fra tidligere år, Udlån til Roskilde Festival Højskole (23,1 mio. kr.), deponering i forbindelse med salg af ejerandel i HMN (11,8 mio. kr.), byggekredit i forbindelse med opførelse af plejeboliger ved Hyrdehøj (10,9 mio. kr.) samt indfrysning af grundskyld og udlån til lån til betaling af ejendomsskat (10,7 mio. kr. som dog er delvist lånefinansieret).
  Likviditeten ultimo 2018 er et øjebliksbillede, mens likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er et udtryk for en gennemsnitsbetragtning, som viser retningen for likviditetsudviklingen. Likviditeten efter kassekreditreglen er i 2018 faldet fra 435 mio. kr. til 252 mio. kr.
  Regnskabet indeholder en oversigt over afsluttede anlægsarbejder og ejendomssalg under 2 mio. kr. til godkendelse i byrådet i forbindelse med regnskabet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 ud over de bevillinger, der er givet til overførsler fra 2018 til 2019 på henholdsvis anlæg (Byrådet den 27. marts 2019, pkt. 75 og 80) i alt 189,5 mio. kr. og drift (Økonomiudvalget den 3. april 2019, pkt. 130) i alt 131,7 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 144

  Anbefales.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 96

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 97 Den røde tråd - skema B om 75 almene boliger

  Pkt. 97

  Den Røde Tråd - skema B for 75 almene familieboliger på Musicon

  Sagsnr. 293134 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sag vedrørende godkendelse af skema B for 75 almene boliger på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema B til opførelse af 75 nye almene familieboliger i afdeling Den røde Tråd med en samlet anskaffelsessum på 168,279 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 16,828 mio. kr. godkendes
  3. kommunal garanti på 70 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 103,660 mio. kr. godkendes, og
  4. foreløbig årlig leje på 1.230 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 14. juni 2017 skema A til opførelse af 67 nye almene familieboliger i afdeling den røde Tråd (tidligere Det Høje C) med en samlet anskaffelsessum på 156,908 mio. kr., samt kommunalt grundkapitalindskud på 15,691 mio. kr. Endvidere godkendtes en foreløbig kommunal garanti på 96,665 mio. kr. og en foreløbig årlig leje på 1.081 kr. pr. m2 ekskl. forbrug.
  KAB har nu fremsendt en revideret ansøgning om godkendelse af skema B for projektet 75 almene familieboliger, heraf 24 boliger til seniorbofællesskab, 46 familieboliger samt 5 venneboliger med plads til 15 unge. I forbindelse med projektudviklingen og dialogen med Roskilde Kommune er projektet tilpasset de lokalplansmæssige krav. I denne dialog har det været muligt at tilføre flere boliger i projektet, hvorfor der i alt er 75 almene familieboliger i projektet mod de 67 boliger, som der blev søgt om ved Skema A.

  De ekstra boliger er tilføjet som almindelige familieboliger. Størrelsen på seniorbofællesskabet er ikke ændret, fordi antal og placering af disse boliger passer i forhold den størrelse, som KAB mener giver den bedste dynamik og sociale sammenhæng. I forhold til antallet af de fem venneboliger er disse reduceret fra seks til fem boliger. Det har været meget vigtigt at samle disse boliger på samme etage for at få etableret det gode naboskab, hvor der er skabt gode fælles rammer for at mødes på de fælles altaner. Samtidig er projektet blevet tilføjet en række arkitektoniske og boligmæssige kvaliteter, der styrker projektet. Byggeriet forventes færdigt april 2021.

  Sagen medfører en stigning i anskaffelsessummen til 168,279 og derned øges det kommunale grundkapitalindskud fra 15,691 mio. kr. til 16,828 mio. kr. Den foreløbigt opgjorte kommunale garanti udgør 103,660 mio. kr. og årlig leje udgør 1.230 kr. pr. m2 ekskl. forbrug.
  Ved skema B udgør husleje for en 4-rums familiebolig på 100 m² 10.220 kr. pr. md. i leje, for 3-rums bolig 67 m² i seniorbofællesskab 6.850 kr. pr. md. og for venneboliger til unge med 33 m2 pr. beboer 3.410 kr. pr. md.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Kommunens ekstra grundkapitalindskud på 1,137 mio. kr. kan finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden, hvor der er afsat midler til projektet, og hvor forhøjelsen kan afholdes indenfor.

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 146

  Anbefales.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 97

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 98 Boligpolitisk handleplan 2019

  Boligpolitisk_handleplan_2019.pdf

  Pkt. 98

  Boligpolitisk handleplan 2019

  Sagsnr. 298729 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Den boligpolitiske følgegruppe har udarbejdet forslag til handleplan for byrådets boligpolitik i social balance, som er en del af Planstrategi 2018, som behandles i anden sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den boligpolitiske handleplan 2019, udarbejdet af den boligpolitiske følgruppe, godkendes,
  2. der udmøntes 3.567.000 kr. af den boligpolitiske pulje i 2019 med 1.900.000 kr. til Plan- og Teknikudvalget, 1.265.000 kr. til Skole- og Børneudvalget, 320.000 kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget og 82.000 kr. til Kultur- og Idrætsudvalget.
  3. der gives en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. til den boligpolitiske pulje, som finansieres ved omplacering af dele af anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til køb af permanente boliger til borgere på akutventeliste, som ikke er flygtninge, og
  4. der afsættes et rådighedsbeløb på 800.000 kr. til anlæg ifm. den boligpolitiske handleplans projekt 2, som finansieres ved omplacering af de resterende 800.000 kr. af anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til køb af permanente boliger til borgere på akutventeliste, som ikke er flygtninge.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den boligpolitiske følgegruppe har i løbet af 2018 formuleret forslag til byrådets boligpolitik i social balance. Følgegruppens forslag til boligpolitik er indarbejdet som første hovedtema i Planstrategi 2018. Byrådet besluttede den 30. januar 2019 at sende Planstrategi 2018 i offentlig høring. Resultatet af denne høring samt indstilling om endelig godkendelse af Planstrategi 2018, og dermed byrådets boligpolitik, fremgår af anden sag på nærværende møde.
  Sideløbende med behandlingen af Planstrategi 2018 har den boligpolitiske følgegruppe udarbejdet forslag til boligpolitisk handleplan 2019.
  Den boligpolitiske handleplan angiver, hvordan byrådet i 2019 og i årene frem vil arbejde med at indfri boligpolitikkens vision. Dette sker gennem en række projekter, som understøtter en eller flere af politikkens målsætninger. I 2019 har handleplanen sit primære fokus på det indsatsområde, der handler om at styrke de udsatte områder.
  Til at sætte handling bag boligpolitikkens ord har byrådet afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt. Som det fremgår af handleplanens budget er ikke alle 5. mio. kr. på nuværende tidspunkt disponeret, da der bør være rum til, at der kommer nye projekter til. Puljens midler kan overføres til næste år.
  Der resterer 4,67 mio. kr. af den boligpolitiske pulje i 2018, og beløbet forventes overført til 2019.
  I 2018 var endvidere afsat 3 mio. kr. til køb af permanente boliger til borgere på akutventeliste, som ikke er flygtninge. Beløbet er overført til 2019 med henblik på at indgå i den boligpolitiske pulje.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Der er afsat 5 mio. kr. på driftsbudgettet i 2019, hvoraf nu udmøntes 3.567.000 kr. Derudover afsættes 800.000 kr. som rådighedsbeløb til anlæg ifm. den boligpolitiske handleplans projekt 2, som finansieres jf. nedenfor.
  I forbindelse med overførselssagen på anlæg er til budget 2019 overført 3 mio. kr. til køb af permanente boliger til borgere på akutventeliste, som ikke er flygtninge. Beløbet foreslås at indgå i den boligpolitiske pulje. Hvorfor 2,2 mio. kr. foreslås overført fra anlægsrammen til driftsrammen til den boligpolitiske pulje, mens 0,8 mio. kr. foreslås afsat som rådighedsbeløb som anlæg vedr. den boligpolitiske pulje. Rådighedsbeløbet vil i en senere sag blive søgt frigivet.
  Herudover forventes med overførselssagen vedr. drift overført det resterende beløb i den boligpolitiske pulje fra 2018, som er 4,67 mio. kr.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Køb af Anlæg, udgifter -3.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Boligpolitiske pulje, udgifter -800
  Boligpolitisk pulje:
  Anlæg ifm. den boligpolitiske handleplans projekt 2, udgifter -800
  Drift, udgifter -2.200
  Finansiering:
  Omplacering fra anlæg til drift 2.200
  Omplacering af anlæg 800

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 148

  Anbefales.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 98

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 99 Vedtagelse af Planstrategi 2018 og opsamling på forhøring til Kommuneplan 2019

  Bilag_1_Opsamling_paa_hoering_af_Planstrategi_2018_og_debatoplaeg_om_revision_af_kommuneplanen.pdf Bilag_2_Planstrategi_2018_-_endelig_og_redigeret.pdf

  Pkt. 99

  Vedtagelse af Planstrategi 2018 samt opsamling på indledende høring af Kommuneplan 2019

  Sagsnr. 299780 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Planstrategi 2018 og debatoplæg til revision af kommuneplanen har været i offentlig høring. Forvaltningen forelægger resultat af høringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Planstrategi 2018 godkendes endeligt, og
  2. forvaltningen igangsætter arbejdet med en tematisk revision af kommuneplanen ud fra hovedemnerne i planstrategien.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på møde den 30. januar 2019, punkt 33, at sende Planstrategi 2018 og debatoplæg om revision af kommuneplanen i offentlig høring. Høringen sluttede den 29. marts, og der er indkommet 30 høringssvar, som kan ses her. Under den offentlige høring har der været afholdt borgermøde i Byens Hus den 26. februar med omkring 30 deltagere. Opsamling på mødet kan ses her.
  Forvaltningen har vurderet høringssvarene og øvrige indkomne bemærkninger i vedlagt høringsnotat. Høringssvarene peger primært i retning af ændringer til kommuneplanen samt forslag til konkrete tiltag i by- og landudviklingen. De indkomne forslag til nye arealudlæg skal der tages stilling til i den kommende planproces med revision af kommuneplanen. Der er ikke indkommet væsentlige bemærkninger eller forslag til ændringer til planstrategien.
  På baggrund af høringen anbefaler forvaltningen, at planstrategien vedtages endeligt uden ændringer udover redaktionelle tilretninger.
  Forvaltningen foreslår en tematisk revision af kommuneplanen, som understøtter planstrategiens målsætninger under de tre temaer ”Boligpolitik – byer i social balance”, ”Tættere og stærkere byer” samt ”Robuste grønne miljøer”. Dette kan ske med en tæt kobling til allerede igangsatte arbejder med boligpolitisk handleplan, Grøn Blå Strategi, parkeringsstrategi, handleplan for klimatilpasning, strategisk klima- og energiplan samt udviklings- og fortætningsprojekter i kommunens byer.
  Kommunens byudviklingsmuligheder er betinget af fingerplanen, som blev vedtaget den 29. marts 2019. Mod forventning fastholdes den hidtidige støjkonsekvenszone omkring Roskilde Lufthavn, men med ændrede retningslinjer. Ny byvækst skal også afvejes i forhold til kommunens samlede behov for boliger og erhvervsarealer de kommende 12 år. Herudover er der siden sidste kommuneplanrevision kommet nye lovkrav om konsekvenszoner omkring områder til produktionserhverv, et øget fokus på klimatilpasning, krav om Grønt Danmarkskort samt krav om strategi for landsbyudvikling.
  Byrådet har en indledende drøftelse af kommuneplanen på forårsseminaret. Forvaltningen arbejder for at fremlægge forslag til Kommuneplan 2019 i efteråret med henblik på endelig vedtagelse primo 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 151

  Anbefales.
  Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V) er positive overfor billige boliger og vil foreslå, at der ved nye lokalplaner til boligformål stilles krav om en andel billige boliger, hvor op til 25 % kan være almene boliger eller ustøttede private andelsboliger og/eller lejeboliger i området. Formålet er at sikre et boligtilbud til alle borgere i alle områder af kommunen og derved sikre den blandede by.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 99

  Godkendt.
  C og V stillede forslag om at der ved nye lokalplaner til boligformål stilles krav om en andel billige boliger, hvor op til 25 % kan være almene boliger eller ustøttede private andelsboliger og/eller lejeboliger i området. Formålet er at sikre et boligtilbud til alle borgere i alle områder af kommunen og derved sikre den blandede by. For stemte 8: V og C. Imod stemte 23: A, B, F, O og Ø. Forslaget blev forkastet.
  Herefter stemte et samlet Byråd for indstillingen.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 100 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur-strøget, Bymidten 2019

  Pkt. 100

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur-strøget, Bymidten 2019

  Sagsnr. 314559 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Kulturstrøget på 1 mio. kr. Beløbet skal anvendes til 1. etape af renoveringen af Rosenhaven ved Roskilde Bibliotek.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Kulturstrøget i Roskilde Bymidte.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2015 blev der udarbejdet en helhedsplan for Kulturstrøget. Med udgangspunkt i denne plan arbejdes der fortløbende på at udvikle Kulturstrøget. I 2019 fokuseres der på at skabe en bedre forbindelse mellem Kulturstrøget og Roskilde Bibliotek ved at etablere en ny indgang til biblioteket på bygningens sydside.
  I den forbindelse omdannes Rosenhaven, og der anlægges et stort nyt trappeanlæg på bibliotekets sydside, som giver mulighed for ophold og udeservering. Med indgangen placeret et nyt sted skal havens gangforbindelser ændres, og haven vil derfor ændre karakter. Dog vil Rosenhaven fortsat bevare sin grønne karakter.
  Med den nye åbning af haven og de ny gangforbindelser bliver der skabt en lettere og mere tydelig forbindelse til Algade, Hestetorvet og stationen og dermed mulighed for mere liv i området.
  Projektet forventes startet: April 2019
  Projektet forventet afsluttet: December 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da sagen vedrører frigivelse af rådighedsbeløb til Kulturstrøget i Roskilde Bymidte afsat i budget 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 60

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 155

  Anbefales.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 100

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 101 Frigivelse af rådighedsbeløb - Opsætning af terrorforanstaltninger

  Pkt. 101

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Opsætning af terrorforanstaltninger

  Sagsnr. 299970 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af anlægsmidler til terrorsikring af bymidten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af terrorsikringsmidler til brug for arrangementer i bymidten.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Af budget 2019 fremgår det, at der er afsat 1 mio. kr. hvert år i 2019 til 2022 til terrorsikring af bymidten.
  Terrorsikringen skal sikre de besøgendes tryghed under de mange arrangementer, som afholdes i Roskildes bymidte.
  Midlerne planlægges anvendt til sikring af Byparkens adgange ved opsætning af steler ved Frederiksborgvej og ved indgangene ved Sankt Ibs Vej. Stelerne bliver en kombination af demonterbare og automatiske med en hæve/sænkefunktion, så driften af parken samt varelevering til Pipers Hus stadig kan opretholdes i de perioder, stelerne vil være oppe.
  Der blev i 2018 etableret terrorsikring i Byparken i form af demonterbare steler og udlægning af kampesten. Ved opsætning af automatiske steler, vil der kunne opnås en tilstrækkelig sikring af Byparken til at kunne håndtere de store arrangementer, herunder byparkskoncerterne, så arrangørerne ikke pålægges årlige tilbagevendende udgifter til terrorsikring.
  Terrorsikringsmidlerne for 2020, 2021 og 2022 planlægges anvendt til sikring af bymidtens gågader og torve, Folkeparken, Musicon og Dyrskuepladsen. Ved opsætning af automatiske steler i Byparken, afprøves stelerne, og forvaltningen får en erfaring med driften af stelerne, som kan gavne, når yderligere sikring af gågaderne skal iværksættes.
  Projektet forventes startet: Maj 2019
  Projektet forventet afsluttet: Juni 2019

  Økonomi

  Sagen har igen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da sagen vedrører frigivelse af rådighedsbeløb til terrorsikring afsat i budget 2019.

  Økonomiske konsekvenser for anlægssager i året 2019.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 61

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 156

  Anbefales idet det præciseres, at der kun foretages terrorsikring i bymidten og i parker. Roskilde Kommune foretager ikke terrorsikring på Dyskuepladsen og på Musicon.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 101

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 102 Anlægsbevilling - Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej

  Pkt. 102

  Anlægsbevilling - Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej

  Sagsnr. 314539 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om anlægsbevilling til udvidelse af en strækning af Møllevej i Jyllinge, samt etablering af cykelsti langs med vejen. Udvidelsen sker samtidig med, at den nye vejtilslutning til Bromarken udføres, og der etableres en genvej til hovedvejen rute A6.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af vejudvidelse samt cykelsti fra Møllehaven til Bromarken
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2019 på 6,0 mio. kr. til Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej, finansieret ved omplacering af 6,0 mio. kr. fra afsatte midler til byggemodning i budget 2019.
  3. der i forslaget til Strategisk Anlægsplan 2020 indarbejdes 6 mio. kr. til byggemodning i Trekroner i 2020, samt at der indarbejdes en forhøjelse på 6 mio. kr. af bevilling til tilslutning til A6 via Møllevej i 2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 649 for Bromarken i Jyllinge har Roskilde Kommune indgået en udbygningsaftale med Lind og Risør, der forpligter kommunen til at anlægge en tilslutning fra Møllevej til Bromarken i foråret 2019. Derudover er der i budget 2019 afsat midler i 2019 og 2020 til udvidelse af Møllevej, etablering af cykelstier langs med Møllevej og tilslutning af Møllevej til A6. Projekterne er vigtige for den samlede trafikale udvikling i Jyllinge. Når forbindelsen mellem Bromarken og Møllevej åbner, skabes der mulighed for at lede en stor del af trafikken fra Jyllinge Nordmark via Bromarken og Møllevej direkte til A6. Samtidig kan kørsel til byggepladserne internt i Bromarken foregå med en mere direkte adgang fra A6 uden om Jyllinges eksisterende vejnet. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis anlæg af forbindelsen til Bromarken, ny rundkørsel på Møllevej, udvidelse af Møllevej fra Bromarken til A6, cykelstier langs denne strækning og etablering af en midlertidig vej udføres i én entreprise, så adgangen til Rute 6 ikke skal ske via erhvervsområdet Møllehaven.
  Alternativt kan forbindelsen mellem Møllevej og Bromarken etableres i 2019 og den resterende del af anlægsarbejdet gennemføres i 2020.
  Forvaltningen har igennem 2017 og 2018 haft dialog med Vejdirektoratet om etablering af et signalreguleret kryds ved Møllevejs tilslutning til A6. Etableringen af det nye signalregulerede kryds samt omlægning af Gulddyssevejs tilslutning til A6 forventes i begge tilfælde at kunne gennemføres i 2020.
  Forvaltningen har erhvervet jorden til hele projektet på ekspropriationslignende vilkår, efter indgåelse af en frivillig aftale med grundejeren.
  Fremrykningen vil kunne finansieres ved budgetomplacering af det i budget 2019 afsatte beløb på 2,3 mio. kr. til færdiggørelse af vejen Toppen, samt 2,8 mio. kr. til etablering af stien Omgangen og 0,9 mio. kr. til Lysallé Vest. Forvaltningen forventer ikke, at det vil være muligt at gennemføre disse anlægsarbejder i 2019 grundet en anden udbygningstakt af Trekroner.
  Projektet forventes startet: April 2019
  Projektet forventet afsluttet: Oktober 2021

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2019, idet merforbrug finansieres ved omplacering af allerede afsatte midler i 2019.
  De foreslåede budgetomplaceringer i 2020 indarbejdes i forslag til Strategisk Anlægsplan 2020. Endvidere indarbejdes i Strategisk Anlægsplan en øget budgetramme i 2020 til Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej, idet projektet grundet øgede krav til kryds, samt jordbundsforhold bevirker, at det samlede projekt er blevet dyrere.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Tilslutning til A6 via Møllevej, udgifter -3.800 -11.700
  Trekroner, byggemodning -6.031
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Tilslutning til A6 via Møllevej, udgifter
  Resterende bevilling til A6 via Møllevej
  Forhøjelse af bevilling til A6 via Møllevej
  -9.800 -5.700
  -6.000
  Trekroner - byggemodning -31 -6.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Tilslutning til A6 via Møllevej, udgifter -9.800 0
  Finansiering:
  Budgetomplacering
  Indarbejdes i Strategisk Anlægsplan,
  forhøjelse af bevilling til tilslutning af A6
  6.000 -6.000

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 62

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 157

  Anbefales.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 102

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 103 Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

  Strategi_for_fremme_af_trivselsog_laeringsmiljoe_i_dagtilbud_med_opdateret_raekkefoelgeplan_2019.pdf

  Pkt. 103

  Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

  Sagsnr. 314469 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har siden 2016 med strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud, arbejdet målrettet med at udvikle de fysiske rammer i dagtilbud. Forvaltningen indstiller, at de 2 mio. kr., der er afsat med budget 2019 til fremme af trivsels- og læringsmiljø anvendes til de dagtilbud, der ifølge strategien har størst behov for bedre fysiske rammer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de 2 mio. kr. i 2019 anvendes efter rækkefølgeplanen i følgende dagtilbud: Børnehuset Klostermarken, Børnehuset Sankt Hans Gade, Børnehuset Wiemosen, Børnehaven Bredgade og Børnehaven Engblommevej, og
  2. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2019.

  Beslutningskompetence

  Ad 1.: Skole- og Børneudvalget
  Ad 2.: Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2016 vedtog Skole- og Børneudvalget en strategi for, hvordan der arbejdes med, at de fysiske rammer i dagtilbud understøtter børnenes trivsel og læring. Strategien skal sikre, at dagtilbuddene i Roskilde Kommune er indrettet, så de alle har forskellige læringsmiljøer, som understøtter det arbejde, der sker i dagtilbuddene i forhold til at imødekomme de aktuelle krav til kvalitet i dagtilbud og intentionerne i dagtilbudsloven.
  Strategien baserer sig blandt andet på anbefalinger fra professor Charlotte Ringsmose ved Danmarks Pædagogiske Universitet og på kommunens erfaringer fra udviklingsindsatsen omkring trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. Der er i strategien fokus på dagtilbuddenes lysmiljø, støjdæmpning og fysiske læringsmiljø. Med strategien er der foretaget en gennemgang af alle kommunens dagtilbud i forhold til hvilke behov, der er for at forbedre dagtilbuddenes lysmiljø, støjdæmpning og fysiske læringsmiljø. På baggrund af gennemgangen er der udarbejdet en rækkefølgeplan for dagtilbuddenes behov for fysiske forbedringer. Rækkefølgeplanen indgår i strategien og revideres årligt. Strategi og rækkefølgeplan fremgår af bilag.
  Anlæg, der behandles med denne sag, forventes afsluttet i 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2022:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019 2020 2021 2022
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 51

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 158

  Anbefales.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 103

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 104 Status på Nyetablering af Roskilde Brandvæsen

  Roskilde_Brandvaesen_visionspapir.pdf

  Pkt. 104

  Status på Nyetablering af Roskilde Brandvæsen

  Sagsnr. 314599 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en beskrivelse af vision, opgaver, økonomi og organisation for et nyetableret Roskilde Brandvæsen. Roskilde Brandvæsen skal være i drift 1. januar 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. mål, vision, opgaver godkendes som en ramme for den videre planlægning frem mod et nyetableret Roskilde Brandvæsen
  2. Roskilde Brandvæsen etableres med en videreførelse af det nuværende serviceniveau og indarbejdes i budget 2020-2023 med en nettoudgift på 28 mio.kr., og et øget træk på kassebeholdningen på 8,8 mio.kr. som følge af omlægning af huslejemodel og adskillelse af finansiering af kerneopgave og serviceopgaver

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Østsjællands Beredskab (ØSB) er ved at blive opløst som fælleskommunalt selskab. Nedlukningsplanen sigter mod, at selskabet ophører ved årsskiftet 2019/2020. Reelt betyder det, at Roskilde Brandvæsen skal være i funktion allerede her pr. 1. oktober 2019, således at alt kan testes frem mod at være i drift 1. januar 2020.
  Vedlagte oplæg, som er lavet af forvaltningen og med bistand fra ØSB, beskriver en model for en nyetablering af Roskilde Beredskab, der kan være i drift ved årsskiftet, og som vil koncentrere sig om at løse kerneopgaven på højt fagligt niveau. Som det fremgår, lægges der op til at ny etablere Roskilde Brandvæsen som en markant ”virksomhed”, som andre i Danmark lader sig inspirere af. Missionen for det nye Roskilde Brandvæsen er:
  ”Vi skal skabe tryghed for vores borgere og det omkringliggende samfund”.
  Politisk kontrol og budgetansvar i forhold til beredskabet vil være placeret under økonomiudvalget. Borgmesteren er født formand for Beredskabskommissionen. Der præsenteres i oplægget nogle visioner om at tilføre beredskabskommissionen kompetencer inden for krisesituationer og oversvømmelsesbekæmpelse for at sikre bedst mulig sparring til direktøren.
  Rent organisatorisk vil beredskabsdirektøren referere til kommunaldirektøren. Beredskabsdirektøren vil indgå i det såkaldte chefforum på niveau med en afdelingschef i kommunen. Det er med til at understøtte, at Roskilde Brandvæsen kan indgå i forskellige kommunale samarbejdsprojekter.
  Roskilde Brandvæsen vil kunne løse opgaver for nabokommuner mod betaling. Det forventes at der indgås en aftale med Solrød Kommune.

  Økonomi

  Roskilde kommune har i budget 2020 en udgift til betaling af ØSB for løsning af kerneopgaven på 26,9 mio.kr. incl. betaling af husleje og på baggrund af en vurdering af behov for mandskab mv. for at løse opgaven med en videreførelse af nuværende serviceniveau skønnes udgiften i et Roskilde Beredskab i 2020 til 28 mio.kr. Fremadrettet er udgiften eks. betaling af husleje, da det indgår, at den nuværende huslejemodel bortfalder, da ejendommene er Roskilde Kommunes.
  Ændringen af både huslejemodellen, samt at der nu sker en total adskillelse af kerneopgaver og køb af serviceopgaver, medfører, at finansieringen vil blive ændret med den umiddelbare konsekvens, at omlægningen i 2020 vil medføre et øget træk på kassebeholdningen på 8,8 mio.kr. i 2020. Der vil dog blive arbejdet på at nytænke Roskilde Kommunes køb af serviceopgaver i det nuværende ØSB til en model, der i højere grad giver bedre synergieffekter mellem Roskilde Kommunes opgaver og Roskilde Beredskab, og som vil kunne medføre en reduktion i udgiftsniveau i Roskilde Beredskab og i finansieringsbehov.
  Engangsudgifter til opstart af Roskilde Brandvæsen på 2,7 mio.kr. i 2019 og 2020 finansieres inden for Økonomiudvalgets budget på områder, hvor der vurderes mulige mindreforbrug, som ville føre til overførsler til 2020.

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 149

  Ad 1: Anbefales.
  Ad 2: Anbefales,
  Økonomiudvalget ønsker en supplerende sagsfremstilling, der nærmere præciserer økonomioplysningerne.
  Lars Lindskov kan ikke godkende i det han ønsker opgaven konkurrenceudsat og markedsprøvet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forslaget til budget for 2020 til Roskilde Brandvæsen på 28 mio.kr. sammenlignes nedenfor med det nuværende budget til ØSB, som det indgår i det nuværende budgetoverslagsår 2020 (i 2020 priser). Den samlede opgørelse viser, at der skal indarbejdes en merudgift på 8,8 mio.kr. i budget 2020 i forhold til det nuværende budget for 2020.

  Mio.kr.
  (- = udgifter)
  Nuværende budget 2020 til ØSB med huslejemodel Budget 2020 til Roskilde Brandvæsen Merudgift ved Roskilde Brandvæsen i forhold til ØSB
  Løsning af kerneopgave -23,1 -28,0 -4,9
  Roskilde Kommune betaling af husleje til ØSB -3,8 0
  I alt udgift -26,9 -28,0 -1,1
  Rabat for køb af serviceopgaver 1) 3,9 0 -3,9
  Roskilde Kommune indtægt husleje 2) 3,8 0
  I alt for Roskilde Kommune -19,2 -28,0 -8,8

  1) I forbindelse med godkendelse af budget 2019 for ØSB blev der vedtaget en ny model for fastsættelse af bidrag til løsning af kerneopgaven, således at der opnås en rabat i betalingen til kerneopgaven, som afhænger af hvor stort et køb af serviceydelser kommunen køber hos ØSB. Hvis en kommuner køber mere øges rabatten og omvendt. Det er ikke hensigtsmæssigt at fortsætte med sådan en model, når beredskabet igen bliver til kommunens eget.
  2) Huslejemodellen var aftalt således, at Roskilde Kommune dækkede hele ØSB’s huslejeudgift i Roskilde Kommunes bidrag til kerneopgaven og samtidig fik Roskilde Kommune på økonomiudvalgets budget en tilsvarende indtægt.
  Ved omlægningen til Roskilde Beredskab stiger udgiften til løsning af selve kerneopgaven med 4,9 mio.kr i forhold til ved løsningen i ØSB ved en videreførelse af det nuværende serviceniveau. Det forventes dog, at udgiftsniveauet vil kunne nedbringes på sigt bl.a. ved en reduktion i udgifterne til vagtcentral.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 104

  Godkendt.
  C kan ikke godkende idet man ønsker opgaven konkurrenceudsat og markedsprøvet.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 105 Rammeoverførsel 2018 til 2019

  Total_rammeoverfoersel_2018_til_2019.pdf Direktoerdispensationer_2018_til_2019.pdf

  Pkt. 105

  Rammeoverførsel 2018 til 2019

  Sagsnr. 313293 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forhold til de mulige overførsler efter økonomistyringsreglerne, har forvaltningen vurderet nødvendigheden af overførsler. Der er peget på at undlade at overføre 30,6 mio. kr. Institutionerne er ikke omfattet af de 30,6 mio. kr. da det er forvaltningens vurdering, at dette vil undergrave økonomistyringsreglerne om opsparing og medføre et øget forbrug.
  Reduktionen i overførsler medfører at nettooverførsel fra 2018 til 2019 på driften er opgjort til 131,7 mio.kr., som indstilles overført fra 2018 til 2019 og derudover overføres et underskud på 0,8 mio. kr. til 2020 vedr. takstfinansierede institutioner. Der er i alt 71,4 mio. kr., der ikke overføres incl. de 30,6 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den samlede rammeoverførsel fra 2018 til 2019 på løn og driftsrammen på netto 22,3 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2019,
  2. den samlede rammeoverførsel fra 2018 til 2019 for Projekter på 114,5 mio. kr., godkendes ved tillægsbevilling i 2019,
  3. særlig rammeoverførsel fra 2018 til 2019 på 5,1 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2019,
  4. rammeoverførsler fra 2018 til indregning i takster i 2020 for takstfinansierede institutioner på -0,8 mio. kr. godkendes til indregning i budget 2020,
  5. merudgifter på 18,3 mio. kr. vedrørende Voksensocialområdet overføres ikke,
  6. mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende Roskilde Badene overføres ikke,
  7. 30,6 mio. kr., der efter reglerne kunne overføres, undlades overført til 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes driftsbudget er opdelt i rammer, hvor der gælder forskellige regler om overførsler mellem årene:

  Ramme til løn og driftsudgifter

  Ifølge økonomistyringsreglerne har institutionerne og direktørområderne en overførselsadgang for løn- og driftsrammen på max. 5 pct. Uforbrugte beløb herudover overføres ikke. Der er en låneadgang på max. 2 pct. For lån udover 2 pct. udarbejdes der en særskilt genopretningsplan.
  Direktørerne har på løn- og driftsrammen en særlig kompetence i forhold til overførsel af uforbrugte midler, idet forvaltningsdirektøren i helt særlige, dokumenterede tilfælde kan dispensere vedr. 5 pct.-grænsen. Forvaltningen forelægger en liste over meddelte dispensationer ved forelæggelsen af overførselssagen i Økonomiudvalget. Der er i alt dispenseret for 1,4 mio. kr., som ellers ikke skulle have været overført.
  Den samlede positive overførsel for løn- og driftsrammen udgør incl. ovenstående dispensationer 58,6 mio.kr.
  Merforbrug, som umiddelbart fører til lån af næste års budget, udgør 36,3 mio.kr. Nettooverførslen på løn- og driftsrammen udgør dermed 22,3 mio.kr.
  En række forvaltnings- og institutionsområder har løn- og driftsmidler, der overstiger den tilladte overførselsadgang på 5 pct. Disse beløb overføres efter reglerne ikke. Det drejer sig i alt om 24,1 mio. kr. Hertil kommer 6,6 mio. kr. vedr. administrationen, som reelt ligger indenfor de 5%, men som ikke foreslås overført.
  Det foreslås endvidere, at der undlades overført 6,8 mio. kr. som fordeler sig på Beskæftigelses- og Socialudvalget 0,5 mio. kr., Skole- og Børneudvalget 4,9 mio. kr., Sundheds- og Omsorgsudvalget 0,4 mio. kr. og Klima- og Miljøudvalget 1,0 mio. kr.

  Tværgående HR-udgifter – fuld overførsel

  Den samlede overførsel efter rammestyringsreglerne til tværgående HR-udgifter udgør 23,1 mio. kr.
  Det foreslås, at det undlades at overføre 15,8 mio. kr.

  Projekter – fuld overførsel

  Den samlede overførsel til projekter udgør i henhold til rammestyringsreglerne 91,4 mio. kr. Overførslerne vedrører flerårige projekter, der bl.a. er finansieret af ministerier mv. Af de 91,4 mio. kr. udgør projekter på det kulturelle område 12,7 mio. kr., projekter på Skole-og børneområdet 10,7 mio. kr., projekter på Klima- og miljøområdet 5,8 mio. kr., projekter på Sundhed- og omsorgsområdet 9,1 mio. kr. samt projekter på Økonomiudvalgets område på 51,1 mio. kr. bl.a. til renovering på rådhuset, byrådets udviklingspulje, pulje vedrørende boligpolitik, Musicon og pulje under UVEG.
  Det foreslås, at der undlades overført 8,0 mio. kr., som fordeler sig med Økonomiudvalget 4,7 mio. kr., Kultur- og Idrætsudvalget 2,1 mio. kr. og Klima- og Miljøudvalget 1,2 mio. kr.

  Ingen overførsel

  Rammen for ingen overførsel viser, at der umiddelbart skal tilgå kassen 28,7 mio. kr.

  Særlig overførsel

  Særlig overførsel omfatter takstfinansierede institutioner og Materielgården. For takstfinansierede institutioner gør det sig ifølge lovgivningen på området gældende, at over- og underskud skal efterreguleres på taksterne 2 år efter. Det betyder, at de over- og underskud, der er genereret på Roskilde Kommunes takstfinansierede institutioner, skal indgå i takstberegningsgrundlaget i budget 2020. Kommunerne i Region Sjælland har dog indgået aftale om, at positive og negative overførsler op til 5 pct. af institutionens budget kan disponeres på institutionen. I forhold til overførselssagen betyder det, at de 5 pct. overføres til 2019 – i alt 0,1 mio. kr., mens der overføres et underskud på 0,8 mio. kr. til indregning i taksterne i 2020.
  Jfr. forretningsorden for Materielgården er der mulighed for at opbygge en egenkapital på max. 5,0 mio. kr. Overskuddet for 2018 er på 1,7 mio. kr., som ikke overføres, da egenkapitalen allerede har nået max. på 5,0 mio. kr., som overføres til 2019.

  Særlige forhold

  Voksensocialområdet
  Voksensocialområdet er samlet set gået ud af 2018 med et merforbrug på18,3 mio. kr. Området oplever både i Roskilde Kommune og landsdækkende et betydeligt udgiftspres på grund af stigning i antallet af diagnoser og udvikling med højere levealder for personer med diagnoser. Begge dele presser økonomien på området, der derfor er friholdt i arbejdet med besparelser i budget 2020-2023. Det er derfor vurderingen, at det er urealistisk at overføre et underskud i den størrelsesorden til 2019.
  Roskilde Badene
  Roskilde Badene er gået ud af 2018 med et underskud på 2,0 mio. kr. Underskuddet skyldes færre indtægter i forbindelse med byggeri. Det er vurderingen, at det er urealistisk at overføre dette underskud til 2019.
  Overførsler, der kan undlades
  Effekten af at undlade en række mulige overførsler på samlet 30,6 mio. kr. er, at en fremtidig forbrugsmulighed fjernes.
  De 30,6 mio. kr. er fordelt med 20,5 mio. kr. på Økonomiudvalget, 2,1 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalget,0,5 mio. kr. på Beskæftigelses- og Socialudvalget, 4,9 mio. kr. på Skole- og Børneudvalget, 2,2 mio. kr. på Klima- og Miljøudvalget samt 0,4 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Den samlede overførsel

  Den samlede overførsel til 2019 udgør 131,7 mio. kr.

  Økonomi

  Ved gennemførelse af sagen som indstillet medfører det, at der gives en netto-tillægsbevilling på 131,7 mio.kr., som vil kunne anvendes i 2019 med en tilhørende risiko for en overskridelse på regnskab 2019.
  Der er i alt 71,4 mio. kr., som ikke overføres incl. de 30,6 mio. kr.
  Effekten af at undlade en række mulige overførsler på samlet 30,6 mio. kr. er, at en fremtidig forbrugsmulighed fjernes. Der er ikke nogen umiddelbar effekt på likviditeten, da midlerne allerede ligger i kassebeholdningen og derfor indgår som et mindreforbrug i regnskabsresultatet i 2018. Der skal derfor fortsat være fokus på at opnå balance i forbindelse med budget 2020-2023, hvis likviditetsudviklingen skal vendes.

  Økonomiudvalget, 03-04-2019, pkt. 130

  Anbefales.
  Henrik Stougaard tager forbehold for indstillingspunkt 7.
  Fraværende: Henning Sørensen, Jette Tjørnelund.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 105

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 106 Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena - placering i politisk og administrativ organisation

  Roskilde_Kongrescenter_Bauhaus_Arena-_placering_i_politisk_og_administrativ_organisation.pdf Aftale_om_disponering_af_og_betaling_for_haltid_i_Roskilde_Kongres-_og_Idraetscenter.pdf

  Pkt. 106

  Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena - placering i politisk og administrativ organisation

  Sagsnr. 316575 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget har bestilt et notat som udgangspunkt for en drøftelse om den fremtidige organisatoriske indplacering af Roskilde Kongrescenter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den fremtidige placering af centret i politisk og administrativ organisation drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på sit møde den 6. februar 2019 bedt om et notat om den fremtidige organisatoriske indplacering af Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena.
  Vedhæftede notat er udarbejdet som grundlag for en drøftelse i Økonomiudvalget, som kan være afsæt for en efterfølgende sag om placering af beslutningskompetence, budget og referenceforhold for centret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Budgettet for kongrescentret ligger i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 97

  Drøftet. Et flertal ønsker sagen genoptaget med beskrivelse af en model 4 over model 1 og 3.
  Lars Lindskov (C) foreslår følgende:

  1. Roskilde Kongrescenter afkommunaliseres og genetableres med selvstændigt CVR-nummer, selvstændig bestyrelse og selvstændig økonomi. Der søges eksterne, private ejere og der indgås driftsoverenskomst med Roskilde Kommune for så vidt angår idræts- og kulturformål, valghandlinger mm. Direktøren refererer til bestyrelsen, hvor kommunen har to repræsentanter. Såfremt dette forslag ikke kan opnå flertal foreslås følgende:
  2. Roskilde Kongrescenter fastholdes organisatorisk som model 1. For at fastholde den positive udvikling skal Roskilde Kongrescenter etableres med selvstændigt CVR-nummer og fortsat drives i et lukket økonomisk kredsløb, som det blev aftalt i forbindelse med kommunaliseringen. Såfremt dette ikke kan opnå flertal foreslås følgende:
  3. For at fastholde den positive udvikling skal Roskilde Kongrescenter etableres med selvstændigt CVR-nummer og fortsat drives i et lukket økonomisk kredsløb, som det blev aftalt i forbindelse med kommunaliseringen. Kommunens øvrige idrætsfaciliteter, der ikke er selvstændige, drives på vegne af kommunen/KIU af Kongrescentret. Roskilde Kongrescenters direktør refererer fortsat til Kommunaldirektøren – alternativt direktøren for By, Kultur og Miljø.

  Supplerende sagsfremstilling

  Her følger en beskrivelse af en model 4 placeret under Økonomiudvalget og som en hybrid mellem model 1 og 3. På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse er visionen i model 4 at fastholde RKIC som en markant institution/”virksomhed” i Roskilde med regional betydning, som står på både et idræts- og kulturben (koncerter og foredrag) og et kommercielt erhvervsben med konferencer, messer og events. Ved at placere RKIC under ØU’s område sikres det rette helhedssyn på den store institutions betydning for Roskilde Kommune.
  I modellen ligger ”bestyrelsesansvaret” reelt i ØU, og i modellen opereres med et Advisory Board også med eksterne kompetencer tilført (i lighed med Musicons Advisory Board). RKIC kan via overskud på de kommercielle aktiviteter dels sikre, at institutionen er i særdeles god fysisk vedligeholdelsesstand, dels investere overskud i udvikling af institutionen og endelig – via sin kapacitet – løfte opgaver for det øvrige idræts- og kulturområde. Det vil lægge op til følgende koordinering mellem ØU og KIU og tilhørende del af forvaltningen (principper):

  1. Årligt behandles i både ØU og KIU den særlige aftale, der ligger for RKIC’s virke vedrørende mængden af kommercielle arrangementer og andre opgaver defineret politisk.
  2. 2 gange årligt i ØU præsenterer direktør for RKIC udviklingen i centret og fremtidige udfordringer som et punkt på ØU’s møde i lighed med lederen for Musiconsekretariatets optræden.
  3. Hvert kvartal mødes henholdsvis Kommunaldirektør og Kongresdirektør med Direktør for BKM og Kulturchef og diskuterer RKIC’s rolle og mulige forslag til ændringer i aftalen for RKIC. Ændringer forelægges, hvis de er af væsentlig betydning ØU og KIU.

  Der er knyttet et revideret bilag til sagen, hvor der alene er tilført en model 4 i selve skemaet. Øvrig tekst er uændret.
  Der er endvidere tilføjet bilag med den gældende aftale om antal kommercielle arrangementer, inden for hvilken RKIC arbejder efter.

  Økonomiudvalget, 03-04-2019, pkt. 134

  Udsat.
  Fraværende: Henning Sørensen, Jette Tjørnelund.

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 152

  Lars Lindskov (C) stillede forslag om at RKIC privatiseres. For forslaget stemte Lars Lindskov, imod stemte resten af udvalget. Forslaget blev forkastet.
  Jette Tjørnelund (V) stillede forslag om at der oprettes et Sport og Event udvalg som et nyt politisk udvalg. For stemte Jette Tjørnelund (V), imod stemte resten af udvalget. Forslaget blev forkastet.
  A stillede forslag om at godkende model 4 som skitseret i den supplerende sagsfremstilling med følgende ændringer: der oprettes et advisory board med samme repræsentation som det nuværende § 17,4 udvalg. RKIC lægges under Kultur- og Idrætsudvalget og den administrative reference lægges under direktøren for By, Kultur og Miljø. Ordningen evalueres forud for næste konstituering.
  Jette Tjørnelund kan ikke godkende og begærede sagen i Byrådet. Jeppe Trolle tager forbehold.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 106

  Forslag fra C om at RKIC privatiseres blev sat til afstemning. For stemte 2: C. Imod stemte 23: A, B, F, O og Ø. V undlod at stemme. Forslaget blev forkastet.
  V stillede forslag om at forslag om at der oprettes et Sport og Event udvalg som et nyt politisk udvalg. For stemte 6: V. Imod stemte 25: A, B, F, C, O og Ø. Forslaget blev forkastet.
  A stillede forslag om at godkende model 4 som skitseret i den supplerende sagsfremstilling med følgende ændringer: der oprettes et advisory board med samme repræsentation som det nuværende § 17,4 udvalg. RKIC lægges under Kultur- og Idrætsudvalget og den administrative reference lægges under direktøren for By, Kultur og Miljø. Ordningen evalueres forud for næste konstituering. for stemte 25: A, B. C. F, O og Ø. V undlod at stemme. forslaget blev godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 107 Egenbetaling på kommunale akutpladser

  Svar_fra_Sundheds-_og_Aeldreministeriet_paa_henvendelse_fra_Roskilde_Kommune_vedr._egenbetaling_paa_kommunale_akutpladser.pdf Notat_Egenbetaling_paa_kommunale_akutpladser_2016-2018.pdf Brev_til_KL_fra_SUM_vedr._tilbagebetaling_af_egenbetaling_for_ophold_paa_kommunale_akutpladser.pdf Vejledning_om_vederlagsfri_hjemmesygepleje_ved_kommunale_akutfunktioner.pdf Brev_til_kommunerne_vedr._vejledning_om_vederlagsfri_hjemmesygepleje_ved_kommunale_akutfunktioner.pdf Bekendtgoerelse_om_aendring_af_bekendtgoerelse_vedr._hjemmesygepleje.pdf

  Pkt. 107

  Egenbetaling på akutpladser

  Sagsnr. 314537 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Bekendtgørelse vedr. stop for egenbetaling på akutpladser er vedtaget. Roskilde Kommune har desuden modtaget svar på henvendelse om egenbetaling på akutpladser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Ophør vedr. egenbetaling på akutpladser pr. 1. februar 2019 fastholdes jf. beslutning i byrådet 30. januar 2019
  2. De manglende indtægter finansieres delvis af afsatte budgetmidler i 2019 til anlæg og afledt drift vedr. mobilt sundhedslaboratorium, mens 0,5 mio. kr. finansieres inden for udvalgets ramme

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ad 2: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har altid opkrævet egenbetaling på midlertidige pladser med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser.
  Regeringen har i finanslovsaftalen for 2019 med Dansk Folkeparti aftalt et stop for egenbetaling på kommunale akutpladser. Den 28. februar 2019 trådte Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje i kraft. Af bekendtgørelsen præciseres det, at leveres sygepleje på en kommunal akutplads, indgår kost, linned, tøjvask og lignende i indsatsen og er vederlagsfrit. Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag.
  Byrådet behandlede den 30. januar 2019 sag om stop for egenbetaling på akutpladser. Her blev det besluttet, at egenbetaling ophører pr. 1. februar 2019. Forvaltningen har fulgt denne beslutning og opkræver ikke længere egenbetaling for ophold på akutpladser (rehabiliteringspladser på Rehabiliteringscenter Trekroner og Kastanjehaven).
  Roskilde Kommune fremsendte på den baggrund den 8. februar 2019 brev til Sundhedsministeren, hvor det fremgår, at Roskilde Kommune forventer at blive kompenseret for det indtægtstab, som et stop for egenbetaling på kommunale akutpladser betyder.
  Roskilde Kommune modtog svar på henvendelsen den 11. marts 2019. Svaret er vedlagt sagen som bilag.
  På baggrund af drøftelserne på byrådsmøde den 30. januar 2019 har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat med oplysninger vedr. indtægter fra egenbetaling på akutpladser i Roskilde Kommune, antallet af ophold og opholdslængde. Notat er udarbejdet for perioden 2016-2018.
  Roskilde Kommune har via KL den 27. marts modtaget materiale fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. tilbagebetaling af egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser. Det samlede materiale, som omfatter brev vedr. tilbagebetaling, vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner, bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje samt brev til kommunerne vedr. vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutpladser er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Forvaltningen foreslår, at indtægtstabet på 1.499.000 kr. i 2019 svarende til 11 måneders tabte indtægter, delvis finasieres ved at inddrage det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til mobilt sundhedslaboratorium på 700.000 kr., samt afledte driftsmidler svarende til 304.000 kr. afsat i 2019 til samme initiativ. Rådighedsbeløbet i 2018 på 700.000 kr. er søgt overført til 2019 i forbindelse med overførselssagen på anlæg i marts. De resterende 495.000 kr. finansieres inden for udvalgets ramme.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Ikke frigivet anlæg, udgifter -700
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Afsat afledt drift i 2019 til mobilt laboratorium:
  Udgifter -304

  Forslag til driftsbevilling vedr. egenbetaling af akutpladser:

  Drift, udgifter -1.004
  Finansiering:
  Omplacering fra anlæg til drift 700
  Omplacering af afsat afledt drift 304

  Såfremt der ikke kommer midler fra staten i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet, vil sagen indgå i de kommende budgetforhandlinger.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 46

  Ad 1.
  Enhedslisten stiller to ændringsforslag:
  Forslag 1: Forvaltningen udarbejder en opgørelse over, hvordan visiteringen til de kommunale akutpladser har fordelt sig efter hhv. sundhedsloven og serviceloven siden 1. januar 2018.
  Forslag 2: Forvaltningen sikrer tilbagebetaling til de borgere, der uretmæssigt er blevet opkrævet egenbetaling for ophold på akutpladser siden 1. januar 2018.
  For stemmer: Susanne Lysholm Jensen (Ø), imod stemmer: Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak Nielsen (A), Poul Andersen (A), Jacob Søegaard Nielsen (V), Merete Dea Larsen (O).
  Herefter stemte udvalget om forvaltningsoprindelige indstilling. For stemmer et samlet udvalget.
  Ad 2.: Anbefales
  Enhedslisten begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Henning Sørensen (A).

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 159

  Oversendes til Byrådets behandling

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 107

  Ø fremsatte følgende forslag: Forvaltningen udarbejder en opgørelse over, hvordan visiteringen til de kommunale akutpladser har fordelt sig efter hhv. sundhedsloven og serviceloven siden 1. januar 2018.
  Forvaltningen sikrer tilbagebetaling til de borgere, der uretmæssigt er blevet opkrævet egenbetaling for ophold på akutpladser siden 1. januar 2018. for stemte 6: F, O og Ø. Imod stemte 25: A, B, C og V. Forslaget blev forkastet.
  herefter stemte et samlet Byråd for Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 108 Klub Engen

  Notat_om_Klub_Engen.pdf

  Pkt. 108

  Klub Engen

  Sagsnr. 317963 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Lukningen af Klub Engen blev sat i bero ved 2. behandling af budget 2019 for at afsøge om bygningen kan bruges til andre aktiviteter, der giver økonomiske effektiviseringen. Forvaltningen har undersøgt mulighederne og finder ikke, at der aktuelt er andre aktiviteter, der med fordel kan etables på matriklen, som vil medføre effektiviseringer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at afdelingen Klub Engen lukkes, og de indskrevne børn tilbydes plads i afdeling Poplen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 10. oktober ved 2. behandling af budget 2019, at lukningen af Engen sættes i bero, mens det undersøges om bygningen kan bruges til andre aktiviteter, der giver økonomisk effektivisering. Sagen skulle tages op i SBU.
  Beslutningen i budgetforliget om at lukke klub Engen tog afsæt i, at elever fra Jyllinge Skole i dag har mulighed for at få et klubtilbud i to afdelinger. Det er ikke i overensstemmelse med klubstrukturen, der efter politisk behandling i 2015 baserer sig på princippet om én skole, én klub. Samtidig har Klub Engen en størrelse, der giver en uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcer. En sammenlægning med Klub Poplen vil give mulighed for at udvikle klubområdet i Nord, hvor der er fokus på en sammenhængende dag og understøtter et styrket samarbejde mellem skole og klub.
  I forbindelse med budgetvedtagelsen fremsendte borgere fra Jyllinge forslag til anden anvendelse af klubbens lokaler, som blandt andet var mødested for dagplejemødre, udflugtssted for dagtilbud, skolebørnehave, mødested for de 14-17 årige, aktivitetssted for voksne med handicap og undervisning af skoleklasser. Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at anvende ejendommen til disse formål. Der er mulighed for at dagtilbud og skoler i Nord kan benytte udefaciliteter på fx Gulddyssegård. Klub Engen har i perioden april 2018 til marts 2019 registreret, at ejendommen har været anvendt af eksterne brugere 12 gange i alt.
  Som det fremgår af vedlagte bilag er der i dag overskydende kapacitet ved de to klubafdelinger, der har elever fra den nuværende Jyllinge Skole. Der er aktuelt 63 indmeldte børn i Klub Engen, hvor der kan være 125 børn. Der er 195 indmeldte børn i Klub Poplen, hvor der er plads til 300 børn. Der har været et faldende elevtal i Jyllinge, som også har betydning for klubområdet. Klub Engen oplever et svingende fremmøde med max 20 børn dagligt og nogle dage har der været tre børn. I det daglige har Engen og Poplen et tæt samarbejde, hvor børnene selv kan vælge. Her vælger indskrevne børn i Engen ofte at komme i Poplen.
  Når Klub Engen fungerer som selvstændig afdeling, kræver det fast personaledækning i den fulde åbningstid og bindinger på valget af aktiviteter. En sammenlægning vil styrke rammerne for at have aktiviteter, der imødekommer børnenes forskellige behov og interesser. Det nuværende dyrehold vil, i det omfang det er muligt, blive flyttet til øvrige klubafdelinger i Nord.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Lukning af klub Engen og den afledte økonomiske gevinst på 300.000 kr. årligt er med budget 2019 indregnet i budgettet på ØU’s område, - i 2019 med en halvårseffekt.

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 52

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) finder at klub Engen skal opretholdes, og kan derfor ikke tiltræde flertalsbeslutningen. Bl.a. på baggrund af at det findes meget kortsynet at lukke klub Engen. Sagen begæres på den baggrund i byrådet.
  Tina Boel (F) kan ikke tiltræde.

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 160

  Oversendes til Byrådets behandling.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 108

  Sagen tages af dagsordenen og sættes på næste byrådsmøde.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 109 Placering af klubtilbud

  Notat_med_forslag_om_at_flytte_Gadstrup_Klub.pdf Udtalelse_fra_LMU_Klub_Midt_og_Klub_Roskilde_Syd.pdf Udtalelse_fra_OMU_Skole_og_klub.pdf

  Pkt. 109

  Placering af klubtilbud

  Sagsnr. 318100 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2019 er det besluttet at gennemføre beslutningen om at SFO-aktiviteter flyttes fra særskilte ejendomme og ind på skolerne ved Dåstrup, Gadstrup, Vor Frue, Himmelev og Peder Syv. Disse sammenlægninger er igangsat i foråret 2019. Dette har betydning for en fremtidig anvendelse af Gadstrup SFO, hvor forvaltningen indstiller, at Klub Gadstrup flytter ind. Med sagen skal der også tages endelig beslutning om, at klubtilbuddet i Vor Frue ophører.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Vor Frue skoleklub lukkes pr. 1. august, hvor børnene flyttes til Klub Østervang,
  2. Gadstrup Klub flytter i tidligere SFO-lokaler på Gadstrup Skole, og
  3. ejendommen hvor Klub Gadstrup har været sættes til salg.

  Beslutningskompetence

  Ad 1-3 Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet at gennemføre den tidligere beslutning om at flytte SFO-aktiviteter ind på udvalgte skoler, herunder SFO Gadstrup. I budgetforligsteksten foreslås det at overveje om de lokaler, hvor SFO Gadstrup har været kan anvendes til børnehus. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at anvende lokalerne til dagtilbud. Der mangler ikke dagtilbudspladser i distriktet, og bygningen vil kræve en større ombygning for at kunne leve op til de lovgivningsmæssige krav, hvis den skal anvendes til dagtilbud. Derfor anbefales det ikke at arbejde videre med dette forslag.

  Klub Gadstrup

  Klub Gadstrup ligger i dag i en selvstændig bygning på den anden side af p-pladsen ved Gadstup Skole. SFO Gadstrup og skolen ligger på samme matrikel, bygget sammen af en glasgang og har fælles udearealer. Derfor indstiller forvaltningen, at der arbejdes videre med at flytte klubbens aktiviteter ind i SFO’ens lokaler og i stedet frasælger de nuværende klublokaler. Det giver mulighed for at etablere læringsmilljøer, der kan anvendes til både klubtilbuddet og skoletiden. Der kan på den måde etableres faciliteter, der understøtter overgange mellem skole og fritid og fremmer samarbejdet mellem skole og klub.
  Hvis klubben flyttes på skolens matrikel giver det mulighed for at udvikle et samlet børn og unge miljø, hvor skolen og klubben i dag er adskilt af en vej, hvor der kører busser samt er p-pladser. Som det fremgår af bilag vil der være behov for at renovere lokalerne og udearealer, så de er alderssvarende til klubbørn.

  Klub Vor Frue

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2015, at Klub Vor Frue skulle være en skoleklub, der var placeret på Vor Frue Skole, men fortsat være en del af klubområdet. Det skulle således være en fælles opgave, der løses i et ligeværdigt samarbejde mellem skole og klub, at udvikle skoleklubtilbuddet.
  Byrådet besluttede den 30. januar 2019, at Vor Frue Skole bliver en indskolingsskole for 0.-3. klasse med virkning fra skoleåret 2019/ 2020. Klubben er tilbud for 4. til 7. klasse, og der er derfor ikke længere elever på Vor Frue Skole, der skal have et klubtilbud. Forvaltningen indstiller derfor, at Vor Frue Klub lukker pr. 1. august 2019 og børnene tilbydes plads i Klub Østervang, som bliver deres distriktsklub. Klub Østervang har kapacitet til at tilbyde børnene plads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Flytning og indretning af klub Gadstrup kan ske af midler afsat til klubområdet.
  De lokaler, der i dag anvendes til SFO har et større antal m2 end den ejendom, hvor klubben er. Det betyder, at såfremt det besluttes at sælge ejendommen, hvor klubben er, forventes der en mindre indtægt, end det der har været forventet ved salg af lokalerne, hvor SFO’en er.

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 53

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2-3.: Skole- og Børneudvalget beder om, at der inden Økonomiudvalgets behandling af sagen indhentes en udtalelse fra MED om flytning af klub Gadstrup til de tidligere SFO-lokaler på Gadstrup Skole, og sagen oversendes til ØU's behandling
  Henrik Stougaard (Ø) finder, at alle sager omhandlende SFO og klubtilbud skal opretholdes i nuværende rammer, og kan derfor ikke tiltræde nogen af leddene i flertalsbeslutningen. Dette bla. på baggrund af at de nuværende "miljø-skift" for SFO-børnene er meget værdifulde pædagogisk.
  Sagen begæres på den baggrund i byrådet.
  Tina Boel (F) kan ikke tiltræde pkt. 1.

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 161

  Oversendes til Byrådets behandling

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 109

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende idet at alle sager omhandlende SFO og klubtilbud skal opretholdes i nuværende rammer, og kan derfor ikke tiltræde nogen af leddene i flertalsbeslutningen. Dette bl.a. på baggrund af at de nuværende "miljø-skift" for SFO-børnene er meget værdifulde pædagogisk.
  F kan ikke godkende 1. "at".
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 110 Friinstitutionsforsøg

  Invitation_til_friinstitutionsforsoeg_i_2019.pdf Frihedsforsoeg_for_folkeskolen.pdf Inspiration_til_den_lokale_ansoegningsproces.pdf Ansoegningsvejledning.pdf

  Pkt. 110

  Friinstitutionsforsøg

  Sagsnr. 301290 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget invitation fra henholdsvis Finansministeriet og Undervisningsministeriet til at institutioner på dagtilbudsområder og skoler kan indgå i forsøg med af afvige fra lokal, kommunal og statslig regulering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Som det fremgår af bilag har Roskilde Kommune modtaget invitation fra henholdsvis Finansministeriet og Undervisningsministeriet til at deltage i forsøg.
  Med invitationen fra Finansministeriet om friinstitutionsforsøget, får kommunale og selvejende institutioner på dagtilbuds-, botilbuds- og ældreområdet mulighed for at afvige fra lokal, kommunal og statslig regulering frem mod 2022 med henblik på at opnå ny viden og praktiske erfaringer med, hvordan offentlige opgaver kan tilrettelægges mindre bureaukratisk.
  Kommuner og institutioner kan indgå i forsøg på et eller flere områder. I forbindelse med evt. ansøgning, skal kommunen indgå aftale om deltagelse med en til to institutioner pr. område. Der vil blive oprettet partnerskaber med deltagelse af et antal kommuner og de dertilhørende institutioner inden for områderne, bl.a. med henblik på gensidig sparring mellem deltagere og relevante ministerier.
  Forsøgsperioden vil løbe fra oktober 2019 til juni 2022, og der er ansøgningsfrist den 10. maj 2019.
  Med invitationen fra Undervisningsministeriet får de deltagende skoler størst mulig frihed og fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med skolens prioriteringer, ønsker og behov. Det er hensigten at forsøget skal bidrage med ny viden om, hvordan øget selvbestemmelse på skolerne i forhold til organisering og tilrettelæggelse af undervisningen kan understøtte undervisningskvaliteten.
  Forsøgsperioden vil løbe fra skoleåret 2019/20 til og med skoleåret 2022/23. Forsøget kan omfatte hele skoler, hele klassetrin, flere klasser eller en enkelt klasse.
  Der er ansøgningsfrist den 10. maj 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 59

  Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) og Gitte Simoni (O) mener ikke, at Roskilde Kommune skal indgå i forsøg på nogle områder.
  Jeppe Trolle (B), Jette Tjørnelund (V) og Tina Boel (F) ser gerne, at Roskilde Kommune indgår i forsøget på skoleområdet.
  Henrik Stougaard (Ø) foreslår, at skolerne bliver spurgt, om de vil deltage i forsøget inden for det budget de har, og tilkendegive over for forvaltningen inden 1. maj 2019, at de ønsker at deltage, og at tilbagemeldinger herom behandles på et ekstraordinært møde i SBU den 8. maj kl. 16.30.
  Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) og Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde og begærer i sagen i byrådet

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 162

  Oversendes til Byrådets behandling

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 110

  Ø foreslår, at skolerne bliver spurgt, om de vil deltage i forsøget inden for det budget de har, og tilkendegive over for forvaltningen inden 1. maj 2019, at de ønsker at deltage, og at tilbagemeldinger herom behandles på et ekstraordinært møde i SBU den 8. maj kl. 16.30. For stemte 12: B, C, F, V og Ø. Imod stemte 19: A og O. Forslaget blev forkastet.
  For ikke at indgå i friinstitutionsforsøg stemte 19: A og O. Imod stemte 12: B, C, F, V og O.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 111 Forslag til lokalplan 687 for Svogerslev Sognegård (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_lp_687_Svogerslev_sognegaard.pdf Skitseprojekt_og_kort_-_lokalplan_687.pdf Naboklager_Lokalplan_687.pdf Ansoegning_med_bilag_-_lokalplan_687.pdf

  Pkt. 111

  Forslag til lokalplan 687 for Svogerslev Sognegård (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 316896 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Svogerslev menighedsråd ønsker at udvide den eksisterende sognegård med ca. 340 m2, hvilket ikke er i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan for Svogerslev Sognegård på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Svogerslev menighedsråd ønsker at udvide den eksisterende sognegård med ca. 340 m2. Ejendommen er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 1 og omfatter et stort areal i Svogerslev, som udlægger dette til åben/lav boligområde med fælles friarealer.
  Sognegården ligger i et delområde som er udlagt til et grønt område/ fælles friarealer, Den eksisterende ejendom og ansøgte tilbygning ønskes fortsat anvendt som sognehus.
  Det fremgår af den partielle byplan, at eksisterende lovlig anvendelse kan bibeholdes, men at udvidelse (ved om- og tilbygning) i strid med byplanvedtægten ikke må finde sted. Der søges derfor dispensation, da man ønsker at opføre en tilbygning til det eksisterende sognehus.
  Arealet er i den gældende kommuneplan fra 2016 udlagt til rekreativt grønt område og offentlige formål. Da sognehuset betragtes som offentlig formål, er ansøgningen hermed i overensstemmelse med gældende kommuneplan, men den kræver dispensation fra den partielle byplan fra 1968.
  Forvaltningen har haft ansøgningen i nabohøring med henblik på, om sagen evt. kunne køre som dispensationssag. Der er i forbindelse med høringen modtaget væsentlige indsigelser fra næsten alle naboer til det grønne område - eksempelvis fra den nærmeste nabo, som mener, at byggeriet er for højt, og at det vil påvirke lysforhold på deres ejendom (Se vedlagte høringssvar).
  Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte projekt bør nyde fremme, idet projektet er tilpasset til den bevaringsværdige bygning og nabobebyggelse og vurderes ikke at give anledning til væsentlige gener.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen kun behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation, og at der holdes borgermøde i høringsperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 34

  Udsættes.
  Fraværende: Daniel Prehn (A), Torben Jørgensen (A).

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 50

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 164

  Oversendes til Byrådets behandling.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 111

  A stillede forslag om at den endelige beslutning om lokalplanen til sin tid træffes i byrådet og der i offentlighedsperioden skal gennemføres et borgermøde. For stemte 27: A, B, C, F og Ø. O og Lars-Christian Brask (V) undlader at stemme. Forslaget blev godkendt.
  For Plan- og Teknikudvalgets flertalsindstilling med ændringsforslag stemte 23: A, C, V. Imod stemte 1: B, O, Ø, F og Lars-Christian Brask (V) undlod at stemme. Forslaget blev godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 112 Byudvikling ved den gamle højskole i Himmelev

  Hoejskolegrunden_-_Forslag_til_ny_situationsplan_februar_2019.pdf Hoejskolegrunden_-_Gaeldende_situationsplan_fra_lokalplan_507.pdf

  Pkt. 112

  Byudvikling ved den gamle højskole i Himmelev

  Sagsnr. 301884 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Siden orienteringssagen på Plan- og Teknikudvalgsmødet den 8. november 2018, punkt 199, har forvaltningen været i dialog med projektudvikler på højskolegrunden med henblik på udarbejdelse af en ny lokalplan, og beder i forlængelse heraf om et forhandlingsmandat til den videre proces.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dialogen med projektudvikler og ejer af højskolegrunden fortsættes med et forhandlingsmandat, som sikrer nedenstående punkter.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har de seneste måneder været i dialog med projektudviklerne af højskolegrunden. Udviklers projektetforslaget har rykket sig i en positiv retning, men der er fortsat en række centrale punkter, der ikke er opnået enighed om. Området er omfattet af lokalplan 507 der fastlægger en bebyggelsesprocent for området som helhed på 25. Projektudvikler ønsker en højere bebyggelsesprocent på 34, og forvaltningen ser positivt på muligheden for at hæve bebyggelsesprocenten, såfremt de følgende punkter indfries. Forvaltningen beder derfor om et forhandlingsmandat på disse punkter til at forsætte dialogen for at sikre en helhedsorienteret udvikling af området, der fastholder stedets landskabelige og kulturhistoriske værdier.

  1. Højskolebygningen, der har en høj bevaringsværdi, skal bevares og renoveres, og dele af dens stueetage skal anvendes til offentlige formål og/eller fællesfaciliteter for beboerne.
  2. Bebyggelsen vest for højskolebygningen (terrassehusene) skal gives en mere åben og landskabelige karakter, der sikre fastholdelsen af arealets landskabelige kvaliteter som et parkrum, med store fuldkronede træer.
  3. Parkering til bebyggelsen vest for højskolebygningen (terrassehusene) skal primært etableres i parkeringskælder, som fastsat i den gældende lokalplan. For at undgå, at friarealet domineres af parkerede biler, hvilket vil kompromittere den landskabelige parkkarakter.
  4. Der skal sikres et stort, offentligt og sammenhængende parkrum øst for højskolebygningen med attraktive forbindelser til de tilstødende bebyggelser og gode opholdsmuligheder.
  5. Hovedparten af de resterende træer skal bevares, særligt ved terrassehusene, og der skal plantes nye store løvtræer imellem terrassehusene, imellem punkthusene og i det store parkrum.
  6. Punkthusene foreslås opført i 4 etager for at firholde en så stor del af parken fra bebyggelse som muligt.

  Såfremt disse punkter indfries og der opnås enighed om en bebyggelsesplan, vil forvaltningen forelægge projektet til politisk behandling, med en indstilling om at sende projektet ud i en indledende offentlig høring, inden der evt. udarbejdes en ny lokalplan.
  Forvaltningen kan endvidere oplyse, at der er fremsendt et påbud om, at taget på højskolebygningen skal reetableres.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 51

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) og Lars-Christian Brask (V) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 165

  Oversendes til Byrådets behandling.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 112

  Ø stillede forslag om at det besluttes, at bestemmelsen om bebyggelsesprocent på 25 % skal fastholdes, samt at punkt f om 4-etager, udgår. For stemte 11. Ø, V og O. Imod stemte 20: A, B, F og C.
  For Plan- og Teknikudvalgets flertalsindstilling stemte 20. A, B, F og C. Imod stemte 5: O og Ø. V undlod at stemme. Forslaget blev godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 113 Ceremoni på Rådhuset i forbindelse med tildeling af statsborgerskab

  Pkt. 113

  Ceremoni på Rådhuset i forlængelse af tildeling af statsborgerskab

  Sagsnr. 318128 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Fremover bliver tildeling af statsborgerskab betinget af deltagelse i en ceremoni på Rådhuset, hvor nye statsborgere skal give hånd til en politiker eller en embedsmand fra kommunen og skal underskrive en erklæring. Udvalget skal tage stilling til hvilken politiker eller embedsmand, der skal medvirke i ceremonien.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget peger på en embedsmand til at medvirke i de lovpligtige to årlige ceremonier, hvor nye statsborgere i Roskilde Kommune skal give håndtryk og underskrive en erklæring.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik den 29. juni 2018 en ny indfødsretsaftale. Det indgår blandt andet i den nye indfødsretsaftale, at tildelingen af dansk statsborgerskab skal betinges af deltagelsen ved en grundlovsceremoni.
  Det betyder, at Roskilde Kommune forpligtes til at tilbyde medvirken i en sådan ceremoni mindst to gange årligt. Loven giver kommunen mulighed for at vælge, om et medlem af kommunalbestyrelse eller en embedsmand skal gennemføre ceremonien. Roskilde Kommune har også mulighed for at indgå aftale med nabokommunerne om at gennemføre en fælles ceremoni i forlængelse af tildeling af statsborgerskab og dermed begrænse ressourceforbrug. Kommunen skal anvise borgeren muligheden for deltagelse i ceremonien tidligst en måned efter ikrafttrædelsen af den lov om indfødsrets meddelelse, som borgeren er omfattet af, og senest 4 måneder efter. Denne anvisning kan bl.a. ske ved at annoncere på kommunens hjemmeside.
  Den første ceremoni blev afholdt af Udlændinge- og Integrationsministeriet i januar 2019 for i alt 9 nye danske statsborgere, som kom fra hele landet. Forventningen er derfor, at denne ceremoni vil være relevant for ganske få personer ad gangen, og derfor forslår forvaltningen, at der ikke bruges mange ressourcer på ceremonien. Forvaltningen foreslår, at en embedsmand fra kommunens Integrationsafdeling kan stå for ceremonien to gange om året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 51

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke støtte forslaget, da Enhedslisten bakker op om en fejring af, at en ny borger får tildelt statsborgerskab, men tager afstand fra kravet om det tvungne håndtryk.
  Gitte Simoni (O) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 166

  Oversendes til Byrådets behandling.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 113

  O stillede følgende forslag: Statsborgerskabs ceremonien afholdes i Roskilde Kommune mindst 2 gange årligt, hvor det vil være borgmesteren eller 1 eller 2 viceborgmesteren i dennes sted, der leder ceremonien, hvor der udover at ansøger afgiver sin loyalitetserklæring giver hånden til borgmesteren. For stemte 9: V og O. Imod stemte 22: A, B, F, C og Ø. Forslaget blev forkastet.
  Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling blev sat til afstemning. For stemte 16: A, Imod stemte 6: F, Ø, C og B. V og O undlod at stemme. Indstillingen blev godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 114 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 - SOU

  NOTAT_Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf

  Pkt. 114

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 - SOU

  Sagsnr. 313770 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr., hvilket blev drøftet første gang på udvalgenes martsmøder. Drøftelserne fortsætter på aprilmøderne inden en første, udvalgsvis afrapportering på forårsseminaret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område drøftes med henblik på forelæggelse på forårsseminaret

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. De indledende drøftelser fandt sted på udvalgenes martsmøder og fortsættes i denne sag. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 18,4 mio. kr. Ud over sparemålet på de 70 mio. kr. er der i budgetlægningen tillige indregnet en årligt forudsat produktivitetsgevinst på 25 mio. kr. efterfølgende til udmøntning. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel heraf udgør 5,2 mio. kr.

  Uddybende bemærkninger vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sundheds- og Omsorgsudvalget havde den første drøftelse af budget 2020-2023 den 5. marts 2019. I forlængelse af drøftelsen har forvaltningen udarbejdet notat om mulige temaer på sundheds- og omsorgsområdet. Temaerne koncentrerer sig om fire spor. Disse er henholdsvis:
  - Ikke-lovbundne opgaver på sundheds- og omsorgsområdet. Forslagene er alle opgaver, som ikke direkte vedrører kerneydelserne. Der er ligeledes forslag til reduktion af sundhedskampagner og andre ikke lovbundne opgaver på sundheds- og forebyggelsesområdet.
  - Ændret serviceniveau i hjemmeplejen. Forslagene omhandler indførelse af en mere systematisk ændret visitationspraksis ved vurdering af ydelser. Der er ligeledes forslag om udbredt brug af selvkørende støvsugere samt ændret rengøringsfrekvens fra hver 2. uge til hver 3. uge.
  - Optimerede og differentierede rehabiliterende forløb. En række indsatser i den rehabiliterende indsats kan optimeres i en langt højere grad end det er tilfældet i dag. Borgere med flere ydelsestyper oplever i dag, at indsatser ofte leveres af flere overlappende personalegrupper. Der er således et potentiale til at differentiere og dermed effektivisere en række af de forløb som borgerne modtager.
  - Velfærdsteknologi. Der er god dokumentation for, at man i op til 75 % af løft af borgere kan gå fra 2 medarbejdere til 1 medarbejder.
  Forvaltningen vil nærmere præsentere forslagene og status på budgetprocessen på mødet.
  Der har været afholdt møde med Forvaltnings-MEDudvalget (FMU) på Social, Job og Sundhedsområdet med en drøftelse af mulige besparelser. Fra FMU peges der på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område blandt andet på:
  - En styrket sammenhæng mellem akutindsatsen og rehabilitering
  - Sammenhæng mellem ledelse og personaleomsætning
  Drøftelserne i FMU fortsættes i de kommende måneder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 43

  Drøftet. Udvalget ønsker en dialog med Ældrerådet om mulige områder for besparelser.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke anbefale de forslåede besparelser, da de vil føre til forringet livskvalitet for Roskilde kommunes ældre borgere, og vi anser besparelser på den forebyggende indsats som et udtryk for meget kortsigtede løsninger. Vi vil samtidig advare imod at inddrage den frivillige indsats i budgetdrøftelserne, da samarbejdet med civilsamfundet ikke bør ses som en del af en spareøvelse.
  Enhedslisten begærer sagen i Byrådet.
  Fraværende: Henning Sørensen (A).

  Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 163

  Oversendes til Byrådets behandling

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 114

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende de forslåede besparelser, da de vil føre til forringet livskvalitet for Roskilde kommunes ældre borgere, og vi anser besparelser på den forebyggende indsats som et udtryk for meget kortsigtede løsninger. Vi vil samtidig advare imod at inddrage den frivillige indsats i budgetdrøftelserne, da samarbejdet med civilsamfundet ikke bør ses som en del af en spareøvelse.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 115 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 - ØU

  Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 115

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 - ØU

  Sagsnr. 313770 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr., hvilket blev drøftet første gang på udvalgenes martsmøder. Drøftelserne fortsætter på aprilmøderne inden en første, udvalgsvis afrapportering på forårsseminaret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til besparelser på udvalgets område drøftes med henblik på forelæggelse på forårsseminaret
  2. proces med henblik på reduktion af medarbejderstaben med 20 stillinger i administrationen igangsættes nu, så reduktionen kan ske senest i juni 2019.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. De indledende drøftelser fandt sted på udvalgenes martsmøder og fortsættes i denne sag. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Økonomiudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 12,2 mio. kr. Ud over sparemålet på de 70 mio. kr. er der i budgetlægningen tillige indregnet en årligt forudsat produktivitetsgevinst på 25 mio. kr. Økonomiudvalgets andel heraf udgør 3,6 mio. kr.
  Uddybende bemærkninger vedrørende Økonomiudvalget
  På Økonomiudvalgets område kan der peges på konkrete besparelser i 2020 for i alt 5,9 mio. kr. i 2020 og 6,1 mio. kr. i årene 2021-2023, jf. beskrivelsen i bilag 1.
  Den resterende del af besparelseskravet samt den forudsatte produktivitet på 3,6 mio. kr. foreslås udmøntet gennem besparelser på administrationen. Det drejer sig således i alt om 9,9 mio. kr. i 2020. Dette vil omsat i administrative årsværk svare til omtrent 20 stillinger. Besparelser i den størrelsesorden vil ikke kunne gennemføres uden afskedigelser.
  Processen i forhold til afskedigelser foreslås igangsat umiddelbart efter beslutning i Økonomiudvalget, således at afskedigelserne kan effektueres senest i juni måned 2019 og dermed have fuld effekt i 2020. I den forbindelse inddrages medarbejderne på sædvanlig vis jf. HMU retningslinje vedtaget i 2010. På baggrund af tidligere erfaringer, og da der er tale om et stort antal stillingsnedlæggelser, vil det foregå som en samlet koordineret proces i administrationen. De afskedigede medarbejdere tilbydes mulighed for at blive registreret i kommunens interne jobbank samt mulighed for at aftale outplacement.
  Der har været afholdt møde med forvaltningsmedudvalg (FMU) på udvalgets område med en drøftelse af mulige besparelser. Fra FMU peges der på muligheden for at prisen på en madbillet i kantinen sættes op, at ambitionsniveauet for økologi sættes ned i hele kommunen, at der frigives tid for medarbejderne ved en lukkedag eller kortere telefontid, at julegaver bliver mindre eller fjernes, at IT udstyr udskiftes sjældnere og billigere, og at skader på kommunens biler ikke udbedres i samme grad som i dag, at der foretages færre studieture m.v. Forslagene inddrages i det videre arbejde med besparelser frem til juni møderne.

  Økonomi

  Sagen har ikke umiddelbart budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023. I den udstrækning, at nogle af besparelserne som følge af personalereduktion i administrationen når at få økonomisk virkning i 2019, vil der dog kunne være en mindre besparelse herved i 2019.

  Økonomiudvalget, 03-04-2019, pkt. 131

  Ad 1. "at": Spareforslagene blev drøftet, herunder forslagene fra FMU. Alle forslagene sendes videre i forhandlingerne. Det er op til partierne selv at bringe forslagene fra medarbejderne i FMU ind i budgetforhandlingerne, herunder belysning af forslagene.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets flertalsbeslutning og stemmer imod at forvaltningen skal arbejde videre med udvalgsområdets forelagte sparekatalog, samt stemmer imod at dette er egnet til forelæggelse for forårsseminaret. Med hensyn til det overordnede budget foreslår Ø, at budgetbalance i stedet opnås gennem indtægtsforøgelse og begrænsninger punktvis i anlægsbudgettet, og går imod alle serviceforringende besparelser."
  Ad 2. "at": Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, og begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Henning Sørensen, Jette Tjørnelund.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 115

  Ad 1. "at" godkendt. Ø kan ikke godkende udvalgets flertalsbeslutning og stemmer imod at forvaltningen skal arbejde videre med udvalgsområdets forelagte sparekatalog, samt stemmer imod at dette er egnet til forelæggelse for forårsseminaret. Med hensyn til det overordnede budget foreslår Ø, at budgetbalance i stedet opnås gennem indtægtsforøgelse og begrænsninger punktvis i anlægsbudgettet, og går imod alle serviceforringende besparelser."
  Ad 2. "at": blev sat til afstemning. for stemte 29: A, B, F, C, O og V. Imod stemte 2: Ø. Indstillingen blev godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 116 Salg af ejendom - 1(Lukket)

 • Pkt. 117 Totalentreprisekonkurrence for sambyggeri(Lukket)

 • Pkt. 118 Salg af byggeretter på Musicon (Lukket)

 • Pkt. 119 Personalesag

  Pkt. 119

  Personalesag

  Sagsnr. 316186 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal ansætte en ny direktør i Roskilde Kommune, idet stillingen som direktør for Social, Job og Sundhed er vakant.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Mette Heidemann ansættes som direktør.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Idet direktøren for direktørområdet Social, Job og Sundhed har opsagt sin stilling og er fratrådt, har den ledige stilling været i opslag. Der har været afholdt ansættelsessamtaler med i alt 5 kandidater.
  Et enigt ansættelsesudvalg har den 10. april 2019 besluttet, at indstille Mette Heidemann til ansættelse som direktør i Roskilde Kommune.
  Ansættelsesudvalget har bestået af Økonomiudvalget, formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget, formanden for Beskæftigelsesudvalget, Kommunaldirektøren, Socialchefen og to medarbejderrepræsentanter.
  Ansættelsesprocessen har været bistået af konsulent Henning Meldgaard fra Genitor.
  Direktøren vil blive ansat på kontrakt med tiltrædelse den 1. juni 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet der er ledige lønmidler fra den fratrådte direktør.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 119

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 120 Anmodning om optagelse af beslutningssag om placering af FGU på Roskilde Handelsskole

  Pkt. 120

  Anmodning om optagelse af beslutningssag om placering af FGU på Roskilde Handelsskole

  Sagsnr. 319363 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Venstre v/Jette Tjørnelund har anmodet om optagelse af beslutningssag om placering af FGU på Roskilde Handelsskole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Venstre v/Jette Tjørnelund har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:
  ”På Venstres vegne vil jeg anmode om, at der på førstkommende byrådsmøde den 24. april 2019 kommer en beslutningssag på om placering af FGU på handelsskolen.
  Baggrunden er, at Venstre med de nye oplysninger, der er fremkommet siden Økonomiudvalget (ØU) traf beslutning den 10. april om endnu flere undersøgelser og forhandlinger, anser det for helt urealistisk, at der kan laves en økonomisk og faglig bæredygtig model ved en placering af FGU på BOMI. Desuden er der fra Handelsskolen givet en frist til den 1. maj, hvis byrådets skal være sikker på at kunne benytte handelsskolen som placering. En model som forvaltningen også entydigt anbefaler.
  Venstre foreslår derfor til beslutning at:
  1) undersøgelsen besluttet i ØU pkt. 150 d. 10. april sættes i bero og det besluttes, at FGU placeres i lejede lokaler på Handelsskolen og lejede lokaler på dele af BOMI som anbefalet af forvaltningen.
  2) såfremt flertallet fastholder undersøgelsen bør financieringen af 2-5 mio. kr. i 2019 til renovering af produktionsskolen anvises og undersøgelsen bør suppleres med en tidsfrist samt økonomiske overvejelser under hensyntagen i kommunens pressede økonomi.

  Begrundelse:
  Placering af FGU med egen base i TCR-bygningen på Handelsskolen er en økonomisk neutral og faglig bæredygtig løsning. Samtidig undgår kommunen en dyr og unødvendig flytning af Hjerneskadecentret.
  Det er særlig problematisk, at ØU-beslutningen d. 10. april kan føre til unødvendige anlægsudgifter på den forkerte side af 35 mio. kr. i en tid hvor byrådet drøfter store besparelser på velfærdsområderne. ØU-beslutningen har også den konsekvens, at FGU må starte på den slidte produktionsskole i august, men der er imod byrådets principper ikke anvist finansiering til bekostning af den nødtørftige istandsættelse produktionsskolens lokaler. Istandsættelsen beløber sig efter forvaltningens oplysninger til 2-5 mio. kr. i 2019.
  Den påtænkte rokade og placering af FGU på BOMI efter flytning af Hjerneskadecenteret til TCR er urealistisk. De nye oplysninger om Hjerneskadecenterets behov herunder lokaler særlige med handicaphensyn og parkeringskapacitet gør, at undersøgelsen med høj sandsynlighed vil vise, at flytning til TCR-lokalerne ikke kan anbefales hverken ud fra faglige eller økonomiske betragtninger.
  Baggrund:
  Økonomiudvalget tilsidesatte 10. april forvaltningens klare anbefalinger af en økonomisk bæredygtig placering af FGU på i det attraktive studiemiljø på Handelsskolen. En flertalsbeslutning igangsatte undersøgelser vedr. placering af FGU på BOMI samt flytning af Hjerneskadecenteret fra BOMI til TCR på Handelsskolen. Modellen med placering af FGU på BOMI kræver desuden af den slidte produktionsskole renoveres allerede i 2019, da FGU må blive på produktionsskolen indtil lokalerne på BOMI står klar. Ved at iværksætte undersøgelsen fortsætter usikkerheden om institutionernes placering og man imødekommer ikke Handelsskolens frist for endelig afklaring pr. 1. maj.
  Den skitserede flertalsbeslutning afføder 2-5. mio. kr. til istandsættelse af den slidte produktionsskole i 2019 uden anvist finansiering. Derudover er der sat kurs mod skønnede ombygningsomkostninger af BOMI til FGU formål for 35 mio. kr. og dertil et ukendt beløb til indretning af TCR-lokaler. Dette selvom det forekommer yderst vanskeligt at imødekomme Hjerneskadecenteret behov for særlige handicaphensyn og parkeringskapacitet på Handelsskolen. Forvaltningen har i forvejen screenet mulighederne flytning grundigt til Gråbrødreskole, Kastaniehaven i Jyllinge, Kurhuset på Skt. Hans, Kamstrupvej 1 i Vor Frue, Base 4000 og RUC uden at finde oplagte muligheder.
  Et uddrag af de oplysninger der er fremkommet efter ØU mødet d. 10. april er givet herunder:
  Økonomiske konsekvenser (fremsendt til byrådet fra forvaltningen 11.april)
  Konsekvenser for kommunens økonomi ved placering af FGU på Handelsskolen, BOMI (Maglegårdsvej 15) eller på produktionsskolen (Københavnsvej 133)

  Placering af FGU Skønnede ombygningsomkostninger Skønnet årlig lejeindtægt Skønnet salgsindtægt Bemærkning

  Lejemål på Københavnsvej 133 første år og derefter lejemål på hele Maglegårdsvej 15

  ca. 35 mio. kr.

  Første år:
  ca. 0,6 mio. kr./år
  Herefter:
  ca. 1,5 mio. kr./år

  ca. 15-20 mio. kr.

  Lejemål på Handelsskoen og dele af Maglegårdsvej 15

  ca. 1 mio. kr.

  ca. 0,7 mio. kr./år

  ca. 15-20 mio. kr.

  Kirkebjergvej 4 frigøres til andet formål eller evt. salg

  Lejemål Handelsskolen og lejemål på dele af Maglegårdsvej 15 første år og derefter nybygget lejemål på Københavnsvej 133

  ca. 60-75 mio. kr.

  Første år:
  ca. 0,7 mio. kr./år
  Herefter:
  ca. 3 mio. kr./år

  0

  Kirkebjergvej 4 frigøres til andet formål eller evt. salg

  Hjerneskadecenterets lokalbehov og forvaltningens vurdering af TCR´s egnethed (tilsendt byrådet hhv 11.april 2019 og 15. april 2019)
  Om TCR´s egnethed til Hjerneskadecenteret oplyses følgende (tilsendt byrådet 11. april 2019):
  ”Forvaltningen har ikke detaljeret vurderet Handelsskolen/TCR i forhold til Hjerneskadecentrets behov. Indretningen af TCR er dog ikke umiddelbart velegnet til formålet uden ombygninger, og antallet af m2 er ikke helt stort nok i forhold til Hjerneskadecenterets behov.
  Der er endvidere ikke tale om en kommunal bygning, så drøftelse om evt. ombygninger eller køb af ejendommen skal drøftes med Handelsskolen. Det bemærkes, at Hjerneskadecenterets økonomi ikke tillader en høj huslejebetaling.”
  Følgende fremgår af Hjerneskadecenterets vurdering pr. 19.marts 2019 af lokalebehov (udsnit af email fra Hjerneskadecenteret til forvaltningen i sagsindsigt fremsendt til byrådet 15.april 2019):
  · Særligt i forhold til det handicapvenlige drejer som om lokaler, hvor der er støjreduktion og mulighed for lysreduktion. (kan nævnes at vi måtte bruge flere hundredetusind på at gøre Hjerneskadecentret tåleligt for borgerne i relation til lyd- og lysreduktion i det Hjerneskadecentret der blev bygget til formålet.
  · Parkeringsmuligheder for +60 biler og handicap-parkeringsmulighed samt venteplads for taxa
  Der er således brug for, at nye lokaler er handicapvenlige og er indrettet så de tager hensyn til de hjerneskadedes særlige behov for hvile muligheder og særlige lyd og lys hensyn.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 120

  V foreslog at undersøgelsen besluttet i ØU pkt. 150 den 10. april sættes i bero og det besluttes, at FGU placeres i lejede lokaler på Handelsskolen og lejede lokaler på dele af BOMI som anbefalet af forvaltningen. For stemte 8: C og V. Imod stemte 23: A, B, F, O og Ø. Forslaget blev forkastet.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

 • Pkt. 121 Anmodning om optagelse af sag med forslag om at Roskilde Kommune skal boykotte indkøb af varer fra Israels besatte områder

  Pkt. 121

  Anmodning om optagelse af sag med forslag om at Roskilde Kommune skal boykotte indkøb af varer fra Israels besatte områder

  Sagsnr. 319364 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard har anmodet om optagelse af sag med forslag om at Roskilde Kommune boykotter indkøb af varer fra Israels besatte områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard har anmodet om at få følgende optaget på dagsordeen:
  ”Forslag om at Roskilde kommune skal boykotte varer fra Israels besatte områder.
  Baggrund:
  Alle byrådets partier fik i slutningen af november 2018 en opfordring fra Palæstinagruppen i Roskilde. Opfordringen går på, at Roskilde Kommune i sin indkøbspolitik skal indarbejde en boykot af alle israelske varer. Årsagen er det faktum, at Israel er en besættelsesmagt, der har koloniseret størstedelen af palæstinensernes jord. Israels årtier lange, systematiske og racistiske politik i forhold til palæstinenserne kan sammenlignes med den sydafrikanske apartheid-politik. Palæstinagruppens opfordring understreger, at Israel aktivt medvirker til at øge terrortruslen i verden, og at ingen kommunale skattekroner bør gå til handel med Israel.
  Vi er fra Enhedslisten enige med Palæstinagruppen i, at Roskilde Kommune bør vedtage en boykot af israelske varer. For at komme dem i forkøbet, der måtte mene, at dette vil være en antisemitisk handling: En boykot er ikke vendt mod jøder eller jødedom - og en sådan boykot vil ophøre i samme øjeblik, som staten Israel anerkender og retter sig efter internationale konventioner og FN-vedtagelser.
  Derfor stiller vi følgende
  Forslag:
  “Roskilde Kommune beslutter hermed fremover ikke at indgå aftaler om indkøb af varer, produceret i Israel samt i de af Israel besatte områder af Palæstina. Denne boykot ophører, når Israel anerkender og retter sig efter internationale konventioner og FN-vedtagelser.”

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 121

  Sagen blev taget af dagsordenen og sættes på næste Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).