You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 25, 2019 - 17:00
Udvalg: Byrådet
Sted: Byrådssalen
 • Pkt. 221 Spørgetid

  Spoergsmaal_fra_Per_Joergensen.pdf

  Pkt. 221

  Spørgetid

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Der er indkommet spørgsmål fra Per Jørgensen om sårbare børn og status på den årlige idrætsbegivenhed for sårbare. Spørgsmålet i sin fylde ordlyd er vedhæftet som bilag.

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.
  Der kan ikke behandles sager i Byrådets spørgetid som vedrører personfølsomme oplysninger.

  Byrådet, 25-09-2019, pkt. 221

  Fraværende: Karim Friis Arfaoui (A) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 222 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 222

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 25-09-2019, pkt. 222

  Gitte Simoni havde lovligt forfald. Jan Herskov var indkaldt som stedfortræder.
  Karim Arfaoui havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg var indkaldt som stedfortræder.
  Fraværende: Karim Friis Arfaoui (A) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 223 20 nye almene familieboliger i Viby - skema A

  Skitseprojekt.pdf

  Pkt. 223

  20 nye almene familieboliger i Viby - skema A

  Sagsnr. 322939 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sag om godkendelse af 20 nye almene familieboliger i Viby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A for 20 nye familieboliger i Viby Sjælland med en samlet anskaffelsessum på 42,192 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 3,375 mio. kr. godkendelse
  3. husleje på 1.098 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsudgifter godkendes
  4. kommunal garanti på 56,63 %, foreløbigt opgjort til 21,504 mio. kr. godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Roskilde Syd har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 20 nye almene familieboliger ved Torvet i Viby. Boligerne opføres som rækkehuse og der opføres 9 to-rumsboliger i et plan og 11 fire-rumsboliger i 2 plan. Bebyggelsen placeres omkring et grønt gårdrum, hvorfra alle boliger har adgang. Skitseprojekt af byggeriet er vedhæftet som bilag til sagen.
  Den samlede anskaffelsessum udgør 42,192 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 8%, svarende til 3,375 mio. kr. Huslejen udgør i skema A 1.098 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrugsudgifter. Dette medfører, at en lejlighed på 60 m2 koster ca. 5.560 kr. pr. md., mens en bolig på 96 m2. koster ca. 8.860 kr. pr. m2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  I forbindelse med byggeriet sælger kommunen byggegrunden til Boligselskabet Roskilde Syd. Indtægten herfra udgør 3,4 mio. kr., som indgår i puljen til indskud i Landsbyggefonden. Der forventes forelagt salgssag på Økonomiudvalgets møde i oktober.
  Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 3,375 mio. kr. tages fra puljen til indskud i Landsbyggefonden.
  Sagen medfører, at kommunen skal stille en kommunal garanti på 56,63% af realkreditbelåningen, foreløbigt opgjort til 21,504 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 342

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-09-2019, pkt. 223

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Friis Arfaoui (A) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 224 Vedståelse af kommunegaranti

  Pkt. 224

  Vedståelse af kommunegaranti

  Sagsnr. 246800 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sag om vedståelse af kommunal garanti for omlægning af realkreditlån i andelsboligforeningen Piledyssen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune vedstår kommunal garanti i forbindelse med A/B Piledyssens omlægning af realkreditlån på 12,694 mio. kr. med en restløbetid på 24,25 år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Andelsboligforeningen Piledyssen, Gulddysse Skovvej 5, Gundsømagle har fremsendt ansøgning om vedståelse af kommunal garanti i forbindelse med foreningens omlægning af realkreditlån på 12,694 mio. kr. fra nuværende 2% til 0,5% i obligationsrente.
  Hjemlen hertil findes i almenboligloven, der bestemmer, at byrådet kan give garanti for lån til etablering af andelsboliger, når etablering sker ved nyopførelse. Garantien dækker den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. En tidligere meddelt garanti kan overføres til omprioriteringslån.
  Byrådet meddelte den 25. april 2007 garanti for lån, som Andelsboligforeningen Piledyssen, Gulddysse Skovvej 5, Gundsømagle, optog i forbindelse med opførelsen af 40 ustøttede andelsboliger med fælleshus.
  Den 26. februar 2014 godkendte Byrådet en vedståelse af den kommunale garanti i forbindelse med omkonvertering af lånet.
  Omlægningen er godkendt for foreningens generalforsamling den 20. august 2019.
  Lånets resterende løbetid på 24,25 år svarer til det bestående låns restløbetid. Der er således ikke tale om nogen form for forlængelse af lånet og det er fortsat samme låntype – kontantlån baseret på en obligationsserie. Det oplyses, at formålet med låneomlægningen er, at beboerne kan opnå en lavere rente og dermed skaffe likviditet til bl.a. vedligeholdelse af bygninger og område.
  Kommunen har gennemgået foreningens seneste 2 årsregnskaber og det er forvaltningens vurdering, at der i forbindelse med omlægning af lånet ikke sker en forøgelse af kommunens risiko. Roskilde Kommune har ikke givet garantier til andre ustøttede andelsboligforeninger end A/B Piledyssen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 343

  Anbefales.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-09-2019, pkt. 224

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Friis Arfaoui (A) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 225 BOMI, flytning til Handelsskolen

  Pkt. 225

  BOMI, flytning til Handelsskolen

  Sagsnr. 303027 Byrådet Åbent punkt

  Resume
  I forbindelse med oprettelsen af FGU flyttes BOMI til Handelsskolen, da FGU fremadrettet skal overtage BOMI’s nuværende bygninger. Flytningen af BOMI indebærer, at der skal afsættes midler til husleje samt afholdes anlægsudgifter til projektering og byggestartomkostninger i 2019.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at der

  1. afsættes 0,7 mio.kr. i 2019 til betaling af husleje for leje af Pyramidebygningen på handelsskolen til BOMI finansieret af kassen, samt at der i Budget 2020 indarbejdes en teknisk korrektion til huslejeudgifter på 2,7 mio. kr. fra 2020 og frem
  2. afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 18,5 mio.kr. i 2019 finansieret af kassen til opstart af ombygningen af Pyramidebygningen

  Beslutningskompetence
  Byrådet
  Sagsfremstilling
  Som led i placeringen af FGU i BOMI’s nuværende bygning skal BOMI flytte til Handelsskolen, jf. sag behandlet i byrådet den 29. maj 2019.
  For at Roskilde Kommune kan gennemføre ombygningen i Pyramidebygningen skal der betales leje til Handelsskolen fra den 1. oktober 2019, svarende til en udgift på 0,7 mio.kr. i 2019. Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med lejeaftalen skal aftales betingelser for en delvis genetablering af den oprindelige bygningsindretning, der ved ophør af lejemålet skal finansieres af kommunen.
  Ombygningen af Pyramidebygningen vil give BOMI de samme arealer og faciliteter, som de på nuværende tidspunkt råder over. Der er udarbejdet et dispositionsforslag og økonomioverslag af Ejendomme i samarbejde med Mangor og Nagel, Arkitektfirma.
  I forslaget indgår også anlæg af et parkeringsareal på kommunens areal nord for Handelsskolen.
  Sagen haster, da FGU-skolen gerne vil kunne tage BOMI’s nuværende bygninger i brug ved næste skoleårs begyndelse, hvilket vil blive vanskeligt at nå. Der søges om bevilling nu til ombygning, selv om der endnu ikke foreligger et endeligt "ja" til flytningen fra BOMI eller et endeligt tilsagn om køb af BOMI’s nuværende lokaler fra FGU-skolen. Det forventes dog at kunne ske på kommende bestyrelsesmøder. Der vil ikke blive disponeret af bevillingen, før et endeligt tilsagn foreligger fra begge parter.
  Projektet forventes startet: oktober 2019 med projekteringsfase og udbud
  Projektet forventet afsluttet: juni 2020
  Økonomi
  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 19,2 mio. kr. i 2019 fordelt med 0,7 mio.kr. på drift og 18,5 mio.kr. som anlægsudgift. Derudover medfører sagen en forværring af kassebeholdningen på 2,7 mio. kr. fra 2020 og frem vedr. årlige driftsudgifter til husleje. De 2,7 mio. kr. vil blive indregnet i Budget 2020 som en teknisk korrektion.
  De samlede udgifter til ombygningen vil udgøre 18,5 mio.kr., og den samlede anlægsudgift vil være finansieret af salg af BOMI’s nuværende bygninger til FGU i 2020 samt salg af produktionsskolen. Der vil dog være en forskydning således at udgifterne falder i 2019 og første halvår 2020, mens indtægter fra salg først kommer senere i 2020 og for produktionsskolens vedkommende evt. først i 2021.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2022:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019 2020 2021 2022
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  ﷐ Anlæg, udgifter 0
  Anlæg, indtægter
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -18.500
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -18.500
  Anlæg, indtægter
  Driftsbevilling:
  Udgifter -700 -2.700 -2.700 -2.700
  Indtægter
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen i alt: 19.200 -2.700 -2.700 -2.700
  Heraf:
  Drift 700 -2.700 -2.700 -2.700
  Anlæg: 18.500

  Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 345

  Anbefales.
  Jette Tjørnelund (V), Karsten Lorentzen (O) og Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Tina Boel (F) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-09-2019, pkt. 225

  Jette Tjørnelund (V) stillede forslag om, at BOMI ikke flytter, og at FGU placeres på Handelsskolen. For stemte 11, bestående af V, O, C. Imod stemte 20, bestående af A, B, F og Ø,
  Økonomiudvalgets anbefaling blev sat til afstemning. For stemte 20, bestående af A, B, F og Ø. Imod stemte 11, bestående af V, O og C.
  Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.
  Fraværende: Karim Friis Arfaoui (A) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 226 Principper for boligplacering af udsatte borgere

  Boligplacering_af_udsatte_borgere_-_principper.pdf

  Pkt. 226

  Principper for boligplacering af udsatte borgere

  Sagsnr. 298729 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Drøftelse af principper for boligplacering af udsatte borgere i ressourcestærke boligområder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at principperne for boligplacering af udsatte borgere i ressourcestærke områder godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Et af tre bærende elementer i Roskilde Byråds boligpolitik i social balance er, at stærke områder skal løfte mere: ”Vi vil arbejde for at aktivere ressourcestærke områder og borgere, så de kan bidrage til at løfte mere”.
  Boligpolitikken opstiller en række konkrete målsætninger herfor, hvoraf én lyder ”I forbindelse med udvikling og fortætning af eksisterende (stærke) by- og boligområder, skal der etableres institutioner, særlige boliger eller andre tilbud rettet mod udsatte borgere og borgere med særlige behov”.
  Den boligpolitiske følgegruppe besluttede den 20. maj 2019 i forbindelse med dens temadrøftelse om udsatte borgere i ressourcestærke områder, at forvaltningen skulle udarbejde konkret oplæg til principper for, hvordan kommunen med succes kan placere boliger til udsatte borgere i ressourcestærke områder. Oplæg til principper er vedlagt dagsordenen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Følgegruppe Boligpolitik 2018-2021, 04-09-2019, pkt. 4

  Udkast til principper for boligplacering af udsatte borgere blev godkendt, dog ændres "mindre bysamfund" til "mindre bysamfund eller områder" i princip #1. Principperne sendes til godkendelse i Økonomiudvalget.
  Merete Dea Larsen (O) kan ikke godkende.

  Fraværende:

  Bent Jørgensen, Karim Friis Arfaoui, Morten Gjerskov, Tina Boel Reugboe, Claus Bech Danielsen, Ghita Aagaard, Kenneth Jensen og Torben Bach Kristoffersen.

  Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 346

  Godkendt.
  Carsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet.
  Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.
  Fraværende: Tina Boel (F) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-09-2019, pkt. 226

  Bent Jørgensen (V) stillede følgende ændringsforslag: "Byrådet ønsker en varieret sammensætning af boliger herunder en hensigtsmæssig placering af institutioner, så de indpasses i det øvrige miljø. Det skal dog altid bero på en konkret vurdering og borgerinddragelsesprocessen tilrettelægges individuelt fra sag til sag."
  For forslaget stemte 9, bestående af V og O. Imod stemte 22, bestående af A, B, C, F og Ø.
  Økonomiudvalgets anbefaling blev sat til afstemning. For stemte 22, bestående A, B, C, F og Ø. Imod stemte 9, bestående af V og O.
  Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.
  Fraværende: Karim Friis Arfaoui (A) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 227 Forbrugsvurdering på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019

  Ivaerksatte_initiativer_for_at_reducere_merforbrug_i_budgetaaret_2019.pdf Revurdering_af_forbrugsskoen_til_Byraadets_behandling_25._september_2019.pdf

  Pkt. 227

  Forbrugsvurdering på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019

  Sagsnr. 313425 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, som viste et merforbrug på serviceudgifterne på 57,2 mio. kr. og en samlet forværring af de likvide aktiver med 56,9 mio. kr., beskrives her hvad forvaltningen har iværksat for at modvirke merforbrug samt en vurdering af evt. yderligere muligheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at merforbruget i 2019 nedbringes mest muligt ved forskellige initiativer og revurderinger og mindre udskydelser af aktiviteter

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af Byrådets drøftelse 11. september, hvor sagen blev udsat, har forvaltningen opdelt initiativer til nedbringelse af merforbruget på serviceudgifterne i 2019 i 2 kategorier, dvs. 1) Forslag, hvor der enten er tale om, at midlerne ikke når at blive brugt eller, hvor det ikke har nogen konsekvenser, at de ikke bruges i år men i stedet primo 2020 eller 2) Forslag, som forvaltningen har medtaget med henblik på at udsætte nogle udgifter, så de i stedet afholdes primo 2020 udfra en vurdering af, at der er tale om mindre konsekvenser i 2019. Dette fremgår af det vedhæftede bilag

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, som blev forelagt for Økonomiudvalget 21. august 2019, viste en samlet forværring af de likvide aktiver i forhold til det vedtagne budget på 56,9 mio. kr. og et merforbrug isoleret set på serviceudgifter på 57,2 mio. kr. Merforbruget på serviceudgifterne kan i sidste ende resultere i en regnskabssanktion med tilbageholdelse af bloktilskudsmidler, hvis kommunerne under ét ikke overholder serviceudgiftsrammen. Ligeledes har et merforbrug konsekvenser for kommunens likviditetsudvikling.
  På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser af budgetopfølgningen redegør forvaltningen for, hvad der er gjort for at dæmpe merforbruget på områderne på de tre områder, hjemmeplejen – udedelen, skoleområdet samt specialområdet (børn og voksne).

  Forvaltningen arbejder endvidere med en revurdering af, om der er budgetmidler, der alligevel ikke forventes afholdt, eller om der er aktiviteter, der kan drosles ned i 2019 uden at det har konsekvenser for serviceniveauet på sigt. Denne revurdering vil foreligge til mødet og forventes at udgøre knapt 40 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der ikke sker budgetmæssige tilretninger. Hvis indstillingen besluttes gennemført, forventes regnskabsresultatet ved udgangen af 2019 at ligge ca. 40 mio. kr. under forventningen ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, dvs. et forventet merforbrug i 2019 på under 20 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 297

  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde med følgende begrundelse:
  "Henrik Stougaard / EL kan ikke tiltræde det på mødet omdelte notet "tiltag vedr. vurdering af forbrugsskøn", med forslag til budgetreduktioner for knapt 38 mio. kr. Forslaget findes at udgøre en genåbning af budgettet for indeværende år.
  Når vi fra EL ikke kan tiltræde er det blandt andet i lyset af, at den budgetkontrol der angiveligt er baggrunden for forslaget, ikke er værre/dårligere end de tidssvarende budgetkontroller fra den senere år. Vel at mærke en årrække, hvor regnskabsresultaterne ved årsafslutningerne alle år er endt med at udvise et samlet driftsoverskud ift. budgettet.
  På det grundlag begæres sagen formelt standset og sendt i byrådet."

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 183

  Jette Tjørnelund (V) stillede forslag om at sagen udsættes.
  For stemte 15, bestående af V, O, C, Ø, B og F.
  16 undlod at stemme, bestående af A.
  Sagen udsættes.

  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

  Indstillingen fra Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 25. september vil blive forelagt til mødet.

  Økonomiudvalget, 25-09-2019, Pkt. 353.

  Økonomiudvalget anbefaler udsættelser uden konsekvenser for 29,9 mio. kr. og følgende udsættelser med mindre konsekvenser: "Udskydelse af vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg", "Skole og klub", "Veje og grønne områder", "Sundhed og træning" og "Kampagner", i alt 32,830 mio. kr., jf. notat om "Revurdering af forbrugsskøn i 2019".
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale.
  Tina Boel (F) kan anbefale udsættelser for 29,9 mio. kr. men ikke øvrige forslag.

  Byrådet, 25-09-2019, pkt. 227

  For Økonomiudvalgets anbefaling om udsættelser uden konsekvenser på 29,9 mio. kr. stemte 29, bestående af A, B, C, F, O og V. Imod stemte 2, bestående af Ø.
  For Økonomiudvalgets anbefaling om udsættelser med mindre konsekvenser: "Udskydelse af vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg", "Skole og klub", "Veje og grønne områder", "Sundhed og træning" og "Kampagner", i alt 2,930 mio. kr. stemte 28, bestående af A, B C O og V. Imod stemte 3, bestående af F og Ø.
  Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.
  Fraværende: Karim Friis Arfaoui (A) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 228 Nedsættelse af det kommunale pris- og lønskøn i 2019

  Pkt. 228

  Nedsættelse af det kommunale pris- og lønskøn i 2019

  Sagsnr. 323797 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler nedsættelse af pris- og lønskønnet i 2019 som følge af nedjustering i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgettet for 2019 nedreguleres med 9,0 mio. kr. på baggrund af nye pris- og lønskøn i 2019, dog således at voksensocialområdets budget ikke reguleres.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2020 er der kommet nye skøn for pris- og lønudviklingen. Disse nye skøn omhandler ikke kun 2020, men også ændringer i forhold til den forudsatte pris- og lønudvikling i 2019.
  Der er i 2019 tale om lavere stigninger end tidligere forudsat. Det betyder, at de priser og lønudgifter, som Roskilde Kommune lagde budget 2019 på baggrund af, reelt viser sig at blive lavere end forudsat, og budgettet vil derfor kunne reduceres, uden at den reelle købekraft til kommunale aktiviteter påvirkes.
  Forvaltningen har genberegnet budgettet på baggrund af den nye pris- og lønudvikling i 2019. Beregningen viser, at budgettet samlet set kan nedreguleres med 9,5 mio. kr. som følge af den lavere pris- og lønudvikling i 2019. Hvis voksensocialområdet friholdes for den budgetmæssige nedregulering på grund af det væsentlige merforbrug, der i forvejen kan konstateres på området, vil den budgetmæssige nedregulering i stedet udgøre 9,0 mio. kr.
  Den sædvanlige praksis i forhold til budgetsamarbejdet mellem kommunerne og staten ville normalt betyde, at Roskilde Kommune ville få beskåret bloktilskuddet i midtvejsreguleringen for 2019 med et tilsvarende beløb. Det indgår imidlertid i økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2020, at der ikke bliver gennemført nogen midtvejsregulering for 2019. Det er dog fortsat sådan, at sanktionsgrænsen for kommunernes overholdelse af serviceudgiftsloftet fra statens side vil blive nedreguleret svarende til den lavere pris- og lønudvikling i 2019.
  Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der ligesom det var tilfældet i både 2017 og 2018 gennemføres en budgetmæssig tilpasning, som for 2019 er på 9,0 mio. kr. svarende til den lavere pris- og lønudvikling, dog således at voksensocialområdets budget med baggrund i det store forventede merforbrug ikke reguleres.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 9,0 mio. kr. i 2019.

  Økonomiudvalget, 25-09-2019, Pkt. 354.

  Anbefales.

  Byrådet, 25-09-2019, pkt. 228

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Friis Arfaoui (A) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 229 Køb af Sankt Hans vest (Lukket)

 • Pkt. 230 Anmodning om optagelse af sag om hvordan kommunens udbuds- og indkøbspolitik forholder sig til et aktuelt bud fra tilbudgivere uden OK(Lukket)

 • Pkt. 231 Personalesag

  Pkt. 231

  Personalesag

  Sagsnr. 320222 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Byrådet skal ansætte en ny vicekommunaldirektør i Roskilde Kommune, idet den nuværende vicekommunaldirektør har valgt at fratræde sin stilling for at gå på pension.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Martin Lindgreen ansættes som vicekommunaldirektør.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Idet vicekommunaldirektøren har opsagt sin stilling for at gå på pension har stillingen været i opslag. Der har været afholdt ansættelsessamtaler med i alt 5 kandidater.
  Et enigt ansættelsesudvalg har den 16. september 2019 besluttet at indstille Martin Lindgreen til ansættelse som direktør i Roskilde Kommune.
  Ansættelsesudvalget har bestået af Økonomiudvalget, kommunaldirektøren, chefen for Økonomi- og Ejendomme og to medarbejderrepræsentanter.
  Medlem af Økonomiudvalget Tina Boel har dog ikke haft mulighed for at deltage i ansættelsesprocessen.
  Ansættelsesprocessen har været bistået af konsulent Henning Meldgaard fra Genitor.
  Direktøren vil blive ansat på kontrakt med tiltrædelse den 1. december 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet der er ledige lønmidler fra den fratrædende vicekommunaldirektør.

  Byrådet, 25-09-2019, pkt. 231

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Friis Arfaoui (A) og Gitte Simoni (O).