You are here

Referat

Dato: Onsdag, April 26, 2017 - 17:00
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 81 Spørgetid

  Pkt. 81

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 81

  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen, Joy Mogensen.

 • Pkt. 82 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 82

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 82

  Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald. Birgith Hyldgaard var indkaldt som stedfortræder. Evan Lynnerup (V) havde lovligt forfald. Inge Midtgaard var indkaldt som stedfortræder.
  Ø stillede forslag om at pkt. 85 blev taget af dagsordenen. For at tage punktet af dagsordenen stemte 3, bestående af Ø. For at behandle sagen stemte 26 bestående af A, B, C, F, O og V.
  Der var enighed om at behandle pkt. 97 og pkt. 100 under ét.
  Der var udsendt en tillægsdagsorden som blev optaget som punkt nr. 110.
  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen, Torben Jørgensen, Joy Mogensen.

 • Pkt. 83 Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2016

  Aeldreraadets_aarsberetning_for_2016.pdf

  Pkt. 83

  Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2016

  Sagsnr. 248875 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2016 fremlægges til orientering. Den samlede årsberetning fremgår af bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2016 fremlægges til orientering jf. § 8 i vedtægterne for Ældrerådet.
  Kommunerne er via lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at nedsætte et ældreråd. Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Ældrerådet er opdelt i forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg i Roskilde Kommune.
  I 2016 har Ældrerådet fortsat en række borgerrettede aktiviteter som forårets åbne cafémøde, hvor temaet var værdighedspolitik. I samarbejde med Sundheds- og Omsorgsudvalget, samt en række frivillige sociale foreninger, markerede Ældrerådet igen i 2016 FN’s internationale ældredag den 1. oktober. Da 1. oktober 2016 faldt på en lørdag, blev arrangementet ændret til at finde sted midt i torvetiden i Byens Hus, hvor borgere kunne møde og debattere med bl.a. medlemmer af Ældrerådet og Byrådet i forhold til forskellige aspekter af aldersdiskrimination. Ældrerådet har også i 2016 været repræsenteret på den årlige Sundhedsdag i Roskilde Kommune.
  Ældrerådet har afholdt to dialogmøder med Sundheds- og Omsorgsudvalget samt møde med borgmesteren og formanden for Plan- og Teknikudvalget. Det årlige møde med Handicaprådet resulterede i et fælles brev til Plan- og Teknikudvalget om bedre tilgængelighed for ældre borgere og mennesker med handicap.
  Ældrerådet har i hele 2016 bidraget med en række høringssvar, som ikke kun dækker sundheds- og omsorgsområdet. Således har Ældrerådet bl.a. givet høringssvar til Ny Østergade projektet, trafik- og mobilitetsplanen for Roskilde Syd, mv.
  I 2016 har Ældrerådet spillet en aktiv rolle i udformningen af den værdighedspolitik, som Byrådet godkendte i april 2016. Værdighedspolitikken var en forudsætning for, at Roskilde Kommune kunne få del i de midler, som regeringen har tildelt landets kommuner til en mere værdig ældrepleje.
  Ældrerådet har medvirket i udformningen af den pårørendepolitik, som Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget har iværksat i 2016. Pårørendepolitikken forventes at være klar til politisk behandling i Byrådet medio 2017.
  Ældrerådet er repræsenteret på alle plejecentre som kontaktpersoner i bruger- og pårørenderådene. Ældrerådet bruger sin viden fra deltagelse i bruger- og pårørenderåd i de generelle drøftelser om ældrepolitiske spørgsmål i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-04-2017 pkt. 137

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 137

  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 83

  Fraværende Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen, Joy Mogensen.

 • Pkt. 84 Anmodning om optagelse af sag om forsøg med kortere skoledage

  Pkt. 84

  Anmodning om optagelse af sag om forsøg med kortere skoledage

  Sagsnr. 291346 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har anmodet om optagelse af sag om forsøg med kortere skoledag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at få følgende forslag optaget på byrådets dagsorden.
  "Venstre stiller forslag om, at Roskildes folkeskoler skal gives mulighed for at ansøge om deltagelse i Undervisningsministeriets rammeforsøg med mere fleksibel skoledag jævnfør udmelding fra Ministeriet til kommunalbestyrelser 5. april 2017. Forsøgsgodkendelsen fra ministeriet gives med start fra skoleåret 2017/18. Forsøget løber frem til og med udløbet af skoleåret 2019/20. Baggrunden for at rejse sagen i byrådet inden udvalgsbehandling, er begrundet i ministeriets relativt korte ansøgningsfrist. Det foreslås, at Skole- og Børneudvalget bemyndiges til at vurdere ansøgningerne fra skolerne, der måtte ønske at deltage, inden de fremsendes til ministeriet.
  Folkeskolereformen stillede forholdsvis firkantede krav om en længere skoledag dog med en åbning for en kortere skoledag, såfremt der var en ekstra voksen tilstede i timerne. Den mulighed har i Roskilde Kommunes skoler har vist stor interesse for. Ikke mindre end 18 ud af kommunens 21 skoler har ansøgt om muligheden og fået den. Der tyder på en efterspørgsel på mere fleksibilitet i skoledagens længde fra kommunens folkeskoler. Forsøget kan være med til at kvalificere, hvordan vi gør børnene dygtigere med en mere fleksibel skoledag. Venstre mener, at erfaringerne fra de lærere og elever, der er i folkeskolen hver dag, er værdifulde for den stadige udvikling af folkeskolen. Målet er at få alle børn bedst muligt videre i livet. Det handler om børnenes fremtid.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2017.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 84

  Byrådet er enigt om at sende sagen til Skole- og Børneudvalget.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen, Joy Mogensen.

 • Pkt. 85 Borgerrådgiverens beretning 2016

  Borgerraadgiverens_beretning_2016.pdf

  Pkt. 85

  Borgerrådgiverens beretning 2016

  Sagsnr. 289874 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2016.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2016 tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 134

  Økonomiudvalget var enigt om at lave punktet om til en beslutningssag.
  Beretningen blev taget til efterretning.
  Beretningen sendes til alle fagudvalg og UVEG.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 85

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen, Joy Mogensen.

 • Pkt. 86 Årsregnskab 2016

  Regnskabsmappe_1._del_byraad.pdf Regnskabsmappe_2._del_2.pdf

  Pkt. 86

  Årsregnskab 2016

  Sagsnr. 290392 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes samlede regnskab for 2016 indstilles til godkendelse samt oversendelse til revision.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det samlede regnskab 2016 for Roskilde Kommune godkendes og oversendes til revision.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for 2016 viser en samlet forbedring i beholdningen af de likvide aktiver på 16,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget ekskl. kursregulering af kommunens obligationsbeholdning. Dette skyldes et forbedret resultat på 41,3 mio. kr. på det skattefinansierede område og 3,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område, i alt 44,8 mio. kr. Herudover giver forskydninger i gæld og tilgodehavender en forværring på 28,0 mio. kr.
  Det forbedrede resultat på det skattefinansierede område på 41,3 mio. kr. består af et mindreforbrug på 32,9 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed, heraf udgør renter 6,5 mio. kr., overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering 41,1 mio. kr., skatter, tilskud og udligning 2,1 mio. kr. mens serviceudgifter indgår med et merforbrug på 16,7 mio. kr.
  De samlede anlægsudgifter udviser et mindreforbrug på 8,4 mio. kr., som fordeler sig med mindre forbrug på anlægsudgifter på 13,4 mio. kr., merforbrug på byggemodning på 12,1 mio. kr. samt et nettomindreforbrug vedrørende ejendomssalg og –køb på 7,1 mio. kr. Det samlede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget udgør 359,2. mio. kr. Der overføres 374,1 mio. kr. til 2017.
  Regnskabet indeholder en oversigt over afsluttede anlægsarbejder og ejendomssalg under 2 mio. kr. til godkendelse i byrådet i forbindelse med regnskabet.
  Forværringen på 28,0 mio.kr. vedr. forskydninger i gæld og tilgodehavender består af merindtægter ved låneoptagelse på 4,6 mio. kr., mindreudgift/-merindtægt på 26,8 mio. kr. vedrørende ændringer i tilgodehavender og kortfristet gæld mellem kommunen og omverdenen (f. eks. staten, andre kommuner og borgere). Der er endvidere en merudgift til gældsafvikling på 59,4 mio. kr. som overvejende kan henføres til en førtidig indfrielse af lån vedrørende museumsøen.
  Alt i alt er beholdningen af likvide aktiver forbedret med 16,8 mio. kr. sammenlignet med det vedtagne budget. Der var budgetteret med et forbrug af likvide aktiver på 29,2 mio. kr., mens det endelige regnskabsresultat udviser et forbrug på 12,3 mio. kr. Herudover har der været en urealiseret positiv kursregulering af kommunens værdipapirbeholdning på 6,8 mio. kr. Specifikation fremgår af vedlagte notat.
  Likviditeten ultimo 2016 er et øjebliksbillede, mens likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er et udtryk for en gennemsnitsbetragtning, som viser retningen for likviditetsudviklingen. Likviditeten efter kassekreditreglen er i 2016 steget fra 478 mio. kr. til 485 mio. kr.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 udover de bevillinger, der er givet til overførsler fra 2016 til 2017 på henholdsvis anlæg og drift (Byrådet den 29. marts 2016, pkt. 55 og 54).
  Endvidere har det positive regnskabsresultat medvirket til et øget likviditetsmæssigt udgangspunkt i 2017.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 138

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 86

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen, Joy Mogensen.

 • Pkt. 87 Refusionsopgørelse Østsjællands Beredskab

  Bilag_Refusionsopgoerelse.pdf

  Pkt. 87

  Refusionsopgørelse Østsjællands Beredskab

  Sagsnr. 280692 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges refusionsopgørelse mellem Østsjællands Beredskab og interessentkommunerne. Beredskabskommissionen anbefaler, at mellemværende ikke afregnes med kommunerne. Forvaltningen indstiller, at kommunen godkender, at mellemværende ikke afregnes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Orientering om refusionsopgørelse tages til efterretning, og
  2. Beredskabskommissionens anbefaling følges, så udestående mellem kommunerne og Østsjællands Beredskab ikke afregnes, men optages som et mellemværende i regnskabet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med forberedelserne til sammenlægning af de 8 kommunale beredskabsenheder lavede PWC i samarbejde med interessentkommunerne en foreløbig åbningsbalance pr. 1.1.2015. Denne åbningsbalance er blevet fremskrevet til 1. oktober 2015 samt påtegnet af PWC.
  Åbningsbalancen pr. 1. oktober 2015 blev lavet på baggrund af oplysninger, der var til rådighed i perioden op til stiftelsen. Åbningsbalancen tager ikke højde for de udgifter og indtægter, der efter stiftelsen viser sig at gå på tværs af perioden for de kommunale beredskaber og det nye selskab. Det drejer sig bl.a. om ydelser, der er betalt forud for et kalenderår samt indtægter, der er opkrævet forud eller bagud for et helt kalenderår. Det er derfor almindelig gældende praksis ved etablering af fælleskommunale selskaber og selskaber i det hele taget, at der laves en refusionsopgørelse, når der foreligger en mere præcis opgørelse af perioden op til og efter stiftelsen.
  Refusionsopgørelsen er drøftet med Østsjællands Beredskabs nye revision EY samt sendt til gennemsyn hos økonomichefer i interessentkommunerne i november 2016. Beredskabskommissionen behandlede refusionsopgørelsen på møde d. 16. december 2016.
  Refusionsopgørelsen viser, at Østsjællands Beredskab samlet har en gæld til kommunerne på 1,2 mio. kr. fordelt på forskellige poster, der består af både gæld og tilgodehavender. De 1,2 mio. kr. fordeler sig forskelligt mellem de 8 kommuner. En detaljeret fordeling af refusionsopgørelsen kan ses i bilag.
  Refusionsopgørelsen kan efter godkendelse blive enten afregnet med interessentkommunerne eller bogført som et mellemværende.
  Beredskabskommissionen tiltrådte indstilling om, at udestående mellem kommunerne og Østsjællands Beredskab ikke afregnes, men bogføres som et mellemværende i regnskabet.
  Østsjællands Beredskab er efter behandling af sagen blevet gjort opmærksom på at sagen bør sendes videre til behandling i interessentkommunernes kommunalbestyrelser, da mellemværende med fælleskommunale selskaber kan betragtes som udlån eller lånoptag.
  Pga. økonomiske konsekvenser og principper om samme administrativ praksis for alle interessentkommuner vil det enten være alle kommuner, der skal have afregnet resultat af refusionsopgørelsen eller ingen. Såfremt en enkelt interessentkommune ikke godkender Beredskabskommissionens anbefaling, om ikke at afregne udestående, men bogføre det som et mellemværende i regnskabet, vil udestående således blive afregnet med alle kommuner, uanset om det drejer sig om et tilgodehavende eller en gæld for den enkelte kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Roskilde Kommunes tilgodehavende på 483.651 kr. er optaget som langfristet tilgodehavende i regnskabet for 2016.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 141

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 87

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 88 Frigivelse af bevilling til genopretning af indvendigt løft/opretning af kommunale udlejningsboliger

  Pkt. 88

  Frigivelse af bevilling til genopretning af indvendigt løft/opretning af kommunale udlejningsboliger

  Sagsnr. 96789 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har afsat 1,64 mio. kr. i 2017 til indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,64 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  De kommunale udlejningsboliger er i en indvendig dårlig bygningsmæssig stand. Det er ikke muligt at sikre et rimeligt niveau på den indvendige vedligeholdes gennem den opkrævede husleje. Derfor er der bevilliget 1,64 mio. kr. i 2017 til den nødvendige opretning, især ved fraflytninger.
  Det drejer sig især om ejendommene Vestergade, Nygade, Lammegade og Henrik Nielsens Vej. Pengene skal benyttes til at løfte standen på lejemålene.
  Eksempelvis ved at udskifte varme- og vandforsyningsanlægget, tilføje håndvaske med varmt vand i alle toiletrum og sikre, at standen på toiletter mv. er acceptabel og i en vandbesparende model.
  Køkkener gennemgås og udskiftes om nødvendigt i forbindelse med fraflytning for at opgradere standen.
  Opgange renoveres, så de fremtræder pæne og indbydende med lyse vægge, god belysning og sikre adgangsforhold.
  Tillige gennemgås alle ejendomme i forhold til general vedligehold, og diverse småarbejder, der samlet løfter standen, udføres.
  Arbejderne forventes af ske løbende i 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.640
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.640
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 145

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 88

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 89 Bevilling til indsatsen i forbindelse med Urd

  Pkt. 89

  Bevilling til indsatsen i forbindelse med stormen Urd

  Sagsnr. 280692 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Østsjællands Beredskab har fremsendt regning for indsatsen ved stormen Urd, hvortil der søges bevilling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives bevilling på 3,552 mio. kr. til indsatsen i forbindelse med stormen Urd, som finansieres af kassen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ved stormen Urd medvirkede Østsjællands Beredskab med en stor indsats, der varede flere dage. Beredskabets indsats i forbindelse med stormen ligger ud over den aftale om beredskabsindsats for Roskilde Kommune, som kommunen og beredskabet har indgået aftale om. Der er derfor kommet en regning for indsatsen i forbindelse med Urd. Udgiften udgør 2,952 mio. kr., hvortil der søges bevilling.
  I forbindelse med beredskabets indsats er det sket en række skader på private haver, hegn mv. Materielgården har besigtiget skaderne og er gået i gang med at udbedre disse. Det skønnes, at udbedringen andrager ca. 0,6 mio. kr., hvortil der ligeledes søges bevilling.

  Økonomi

  Der søges en samlet bevilling på 3,552 mio. kr., som finansieres af kassen, da den årlige bevilling til beredskab kun omfatter finansiering af den direkte betaling til Østsjællands Beredskab, som følge af vedtaget budget.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 146

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 89

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 90 Eventuel udleje/udlån af kommunale lokaler

  Pkt. 90

  Eventuel udleje/udlån af kommunale lokaler

  Sagsnr. 276686 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard (Ø) har bedt om at få denne sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard (Ø) har bedt om at få følgende optaget på dagsordenen: ”Jeg er blevet orienteret om, at det i går mandag på et fællesmøde mellem KIU og Folkeoplysningsområdet blev oplyst, at der i forvaltningen arbejdes med en ordning om at stille kommunalt ejede lokaler til rådighed for en privatskoles SFO-ordning. Nærmere betegnet skulle det dreje sig om lokaler på ”Gråbrødre Skole” til Sankt Josef Skoles SFO-ordning. Da snitfladen mellem privatskoler og kommunen som bekendt er et område, der har stor politisk bevågenhed, og dette ikke mindst i SBU, overrasker det mig at skulle modtage sådanne oplysninger ad omveje, og ikke direkte.
  (Hertil kommer, men udenfor SBUs regi, spørgsmål omkring det ud fra kommunens interesser og byrådets beslutninger omkring den pågl. ejendom overhovedet er hensigtsmæssigt at udleje/udlåne de omtalte lokaler)?
  Forslag: SBU orienteres om baggrunden for de omtalte oplysninger overfor KIU/Folke-oplysningsudvalg. SBU drøfter, om der på baggrund af oplysningerne er behov for at udvalget tager initiativ til beslutninger.”

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen kan oplyse, at det er besluttet i byrådet den 26. november 2014 pkt. 387, at de nuværende aftenskoleaktiviteter skal flyttes fra Gråbrødre Skole til Kildegården. Aftenskolerne flyttes i det tempo de nye lokaler står klar. Nogle aktiviteter er flyttet, og flere følger til sommer. De sidste aktiviteter kan dog først flyttes sommeren 2018.
  Der vil derfor i de kommende skoleår være nogle tomme lokaler på Gråbrødre Skole. I den forbindelse har der været dialog med Skt. Josef Skole om midlertidig leje af disse lokaler til 10. klasse samt to internationale klasser i 2 skoleår. Såfremt der indgås en aftale, skal der betales en markedspris, og der vil snarest blive forelagt en sag til Økonomiudvalget om lejeaftale. Når bygningerne på Gråbrødre Skole er frigjort, skal Økonomiudvalget behandle en sag om disponering af den kommunale ejendom.
  Kommunens velvilje skal også ses i lyset af, at Skt. Josef Skole og Roskilde Gymnasium har ansøgning hos Ministeriet om opstart af et internationalt gymnasium. Her har Økonomiudvalget på seminaret i januar 2017 givet et signal om, at dele af Gråbrødre Skole kan udlejes midlertidigt til formålet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 04-04-2017, pkt. 46

  Udvalget tager sagen til efterretning.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, at der stilles lokaler til rådighed til konkurrerende virksomhed til folkeskoleområdet og begærer derfor sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 147

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 90

  Ø stillede følgende forslag: Byrådet tilslutter sig den velvilje, som Økonomiudvalgs-seminaret januar 2017 har tilkendegivet, mht. at fremme opstart af et internationalt gymnasium som samarbejde mellem Skt. Josef Skole og Roskilde Gymnasium.
  Dermed bekræftes kommunens velvilje til, at dele af Gråbrødre Skole kan udlejes midlertidigt til brug for et sådant nyopstartet internationalt gymnasium.” For stemte 3 bestående af Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, F, C, O og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  Borgmesteren stillede forslag om at forvaltningen gives mandat til at udarbejde en midlertidig lejekontrakt med Sct. Josef Skole der behandles politisk i Økonomiudvalget.
  For stemte 28, bestående af A, B, F, C, O og V. Imod stemte 3 bestående af Ø. Forslaget blev herefter vedtaget.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 91 Ansøgning om midler til Din Tro-Min Tro- Roskilde

  Ansoegning_Din_Tro-Min_Tro-_Roskilde.pdf Tilbagemeldinger_fra_forskellige_laerere_efter_gaestelaerere_besoeg_i_2016.pdf

  Pkt. 91

  Ansøgning om midler til Din Tro-Min Tro- Roskilde

  Sagsnr. 260669 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Verena Irming-Pedersen, sognepræst i Karlslunde og Karlstrup ansøger om 50.000 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen til afvikling af skolebesøg i 8.-9. klassetrin på kommunens folkeskoler. Heraf er 25.000 kr. ansøgt under Integrationsrådets ramme. Projektet skal fremme integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune ved at opbygge en gensidig forståelse og respekt for diversitet og mangfoldighed blandt skoleeleverne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektet støttes med 25.000 kr.
  Hvis udvalget godkender ansøgningen, medfører det, at projektet bevilges yderligere 25.000 kr. under Integrationsrådets ramme af Kultur- og Integrationspuljen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Projektet DinTro-MinTro arbejder aktivt på at forbedre dialogen mellem forskellige kulturer ved konkret at tage fat på spørgsmål om forholdet mellem danskere med forskellig kulturel baggrund.
  På den ene side understøtter projektet den dannelsesproces, der er nødvendig for at aflæse, forstå og have respekt for forskellige religiøse symboler og traditioner. Samtidig lever projektet op til religionsfagets faglige komparative mål, jfr. læseplanerne for folkeskolens ældste klassetrin. At skabe dialog om forskellene i kulturelle udtryk modvirker fordomme, ekstremistiske ytringer og radikaliseringstendenser.
  Aktiviteten er et gæstelærerbesøg i skolernes 8.-9. klasser. Besøget varer ca. 90 minutter, en dobbeltlektion, hvor en jøde, en muslim og en kristen sammen fortæller om det, de har tilfælles og det, der er forskelligt. Gæstelærernes oplæg understøtter de faglige mål for faget og inddrager desuden eleverne i dialog om forskellighed og ligeværd. Gæstelærerne fremstår som rollemodeller, der viser forståelse og respekt for multikulturel diversitet og for religioners forskelle og ligheder. Gæstelærerne har frivilligt deltaget i dialog- og træningssessioner, men aflønnes for gæstelærerbesøget.
  DinTro-MinTro er et stående tilbud til kommunens skoler især i forbindelse med religions/kristendoms/samfundsfagsundervisning i foråret 2017. Midler fra puljen vil blive anvendt til honorar til gæstelærere og administration. Et gæstelærerbesøg er gratis for skolen, men projektets honorar til 3 gæstelærere og administration er ca. kr. 3.000 kr. pr. skolebesøg. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen lever op til kriterier for tildeling.
  DinTro-MinTro har tidligere fået bevilget midler fra Kultur- og Integrationspuljen. Første gang i opstartsfasen i 2014, anden gang i 2015. Tilbagemelding fra forskellige lærere efter skolebesøg i 2016 og regnskab er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Midler til projektet tages fra Kultur- og Integrationspuljen. I puljen resterer ved mødestart kr. 128.258 kr. Herunder kommer der en mindre overførsel fra 2016 til 2017, som vil være på 26.700 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2017, pkt. 52

  Godkendt.
  Gitte Simoni (O) kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Jakob Bojsen og Poul Lindor Nielsen.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 148

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 91

  Indstillingen fra Beskæftigelses- og Socialudvalget blev sat til afstemning. For stemte 28 bestående af A, B, F, Ø, C og V. Imod stemte 3 bestående af O. Indstillingen fra Beskæftigelses- og Socialudvalget blev herefter godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 92 Idrætstalentudvikling - nye vedtægter for Elite- og Talentrådet

  Referat_fra_moede_om_fremtidig_organisering_af_arbejdet_med_idraetstalentudvikling.pdf Forslag_til_vedtaegter_af_20._marts_2017.pdf Referat_ETR_20._marts._2017_punkt_10.pdf Referat_fra_dialogmoede_den_20._marts_2017_om_vedtaegter_for_Elite-_og_Talentraadet.pdf

  Pkt. 92

  Idrætstalentudvikling - nye vedtægter for Elite- og Talentrådet

  Sagsnr. 287023 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Nye vedtægter for Roskilde Elite- og Talentråd samt udpegning af yderligere 2 medlemmer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Forslaget fra Elite- og Talentrådet drøftes
  2. Forslag til nye vedtægter for Elite- og Talentrådet godkendes
  3. Kultur- og Idrætsudvalget udpeger et yderligere medlem med elitemæssig baggrund til Elite- og Talentrådet
  4. Byrådet udpeger endnu et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget til Elite- og Talentrådet for indeværende byrådsperiode.

  Beslutningskompetence

  Indstillingens punkt 1 og 3: Kultur- og Idrætsudvalget
  Indstillingens punkt 2 og 4: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet besluttede den 8. december 2016 at opfordre Kultur- og Idrætsudvalget til at drøfte den fremtidige organisering af arbejdet med talentudvikling, og lagde på denne måde det over til Kultur- og Idrætsudvalget at afklare, om der fremover skal være et råd og på hvilke vilkår. I forlængelse heraf besluttede udvalget den 11. januar 2017, punkt 4, at formand og næstformand skulle afholde dialogmøde med Elite- og Talentrådet om fremtidig organisering.
  Den 6. februar blev det omtalte dialogmøde afholdt. På mødet blev det konstateret at der fortsat er bred interesse i at have et Elite- og Talentråd, men at der kan arbejdes med styrke relationen mellem rådet og udvalget, supplere rådet og præcisere formålet. Referatet fra mødet er vedhæftet.
  På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til reviderede vedtægter for Roskilde Elite- og Talentråd, som kan forelægges til godkendelse i byrådet. Der er især arbejdet med at supplere rådet og at styrke relation og dialogmulighed mellem Roskilde Elite- og Talentråd og Kultur- og Idrætsudvalget. Samtidig er rådets formål og kompetence tydeliggjort.
  På dialogmødet den 20. marts drøftede formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget forslaget til vedtægter med Elite- og Talentrådet, referat vedhæftet.
  Efterfølgende samme dag blev forslaget til vedtægter behandlet på Elite- og Talentrådets møde. Referat fra Elite- og Talentrådets møde er vedhæftet. Heraf fremgår 4 konkrete ønsker:
  - Kompetencen til ETR vedr. fordeling af midler (500.000 kr.) til de prioriterede sportsgrene
  - Kompetencen til ETR vedr. fastlæggelse af kriterier for Puljen til individuel talentudvikling
  - Tilføjelse under §2.1 formål, at ETR én gang årligt anbefaler til udvalget, hvordan eventuelle bonusordninger i forbindelse med elitesportsaftaler frigives.
  - En form for tilbagemeldingspligt for udvalget, hvis der opstår uoverensstemmelser ift. ETR’s anbefalinger til udvalget.
  Forvaltningen har følgende forslag til, hvordan de 4 ønsker kunne indarbejdes:
  - Vedr. fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene og fastlæggelse af kriterier for talentudviklingspuljen finde forvaltningen, at det følger af Kultur- og Idrætsudvalgets budgetansvar, at beslutningskompetencen vedrørende kriterier i begge tilfælde bør ligge i udvalget. Formålet med forslag om en årsplan til godkendelse i udvalget (§2 stk. 1 punkt 1) er bl.a. at Elite- og Talentrådet netop heri kan foreslå kriterier for disse forhold og på den baggrund disponere midlerne konkret. Dette kan eventuelt præciseres ved at tilføje i §2 stk. 1 punkt 1: ”….Årsplanen skal indeholde forventede indsatser for det kommende år, herunder kriterier for fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene og for talentudviklingspuljen, og forelægges i 2. kvartal.”
  - Det foreslås at tilføje en ny ”pind” i §2 stk. 1: ”at anbefale KIU, hvordan en eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler i det enkelte år frigives”
  - Det foreslås, at Kultur- og Idrætsudvalget i en skrivelse til rådet tilkendegiver, at man er indstillet på en tilbagemelding til Elite- og Talentrådet, hvis udvalget ikke følger rådets anbefaling til udvalget. Dette kan ske enten på det årlige fællesmøde i maj (§4), hvor årsplan drøftes, eller skriftligt, hvis det er på et andet tidspunkt af året.
  Der er ikke ændret i kompetencer vedr. folkeskoleområdet, derfor forelægges sagen ikke i Skole- og Børneudvalget. Hvis der fremover er forslag om vedtægtsændringer mv., der berører folkeskoleområdet, vil de parallelt med forelæggelsen for Kultur- og Idrætsudvalget blive forelagt Skole- og Børneudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 53

  Ad. indstillingens punkt 1: Drøftet.
  Ad. indstillingens punkt 2: Anbefales med følgende ændringer:
  1) Præcisering i §2 punkt 1: ”….Årsplanen skal indeholde forventede indsatser for det kommende år, herunder kriterier for fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene og for talentudviklingspuljen, og forelægges i 2. kvartal.” og
  2) Der tilføjes et nyt punkt i §2: ”8) at anbefale KIU, hvordan en eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler i det enkelte år frigives”.
  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at meddele rådet, at udvalget er indstillet på at give en tilbagemelding til Elite- og Talentrådet, hvis udvalget ikke følger rådets anbefaling. Dette kan ske enten på det årlige fællesmøde i maj (§4), hvor årsplan drøftes, eller skriftligt, hvis det er på et andet tidspunkt af året.
  Ad indstillingens punkt 3: Udvalget besluttede at udsætte udpegelse af nyt medlem med elitemæssig baggrund til første kvartal 2018 (dvs. i den nye byrådsperiode).
  Ad indstillingens punkt 4: Udvalget indstiller Evan Lynnerup til rådet for resten af byrådsperioden.
  A kan ikke tiltræde beslutningen vedr. indstillingens punkt 2, idet A anbefaler Elite- og Talentrådets anbefaling.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 149

  Ad 2 "at" anbefales. Joy Mogensen (A) og Karim Arfaoui (A) kan ikke anbefale og anbefaler Elite- og Talentrådets anbefaling. Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø) ønsker at Skole- og Børneudvalget skal inddrages.
  Ad 4. "at": anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 92

  Indstillingspunkt 2 blev sat til afstemning. A fremsatte ændringsforslag om at følge Elite og Talentrådets anbefaling: for stemte 13, bestående af A. Imod stemte 18, bestående af B, F, Ø, C, O og V. Forslaget blev herefter forkastet. Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling blev sat til afstemning. For stemte et samlet byråd.
  Indstillingspunkt 4 om at Evan Lynnerup udpeges blev godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 93 Indstilling af kystbeskyttelsesprojekt i Inderfjorden Øst

  Brev_sendt_til_grundejere_ifm._interessetilkendegivelse.pdf Oversigt_over_tilbagemelding_fra_grundejere_ifm._interessetilkendegivelse.pdf

  Pkt. 93

  Indstilling af kystbeskyttelsesprojekt i Inderfjorden Øst

  Sagsnr. 217972 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Et flertal af grundejerne, som opnår gavn af en sikring i Inderfjorden Øst, har tilkendegivet at de ikke ønsker igangsættelse af en fælles kystbeskyttelse af området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der træffes afgørelse om ikke at fremme projektet efter kystbeskyttelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 15. februar 2017, punkt 34, at gennemføre en ny interessetilkendegivelse blandt ejerne af de 22 grunde, som vurderes at kunne få gavn af en fælles kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst. Tilkendegivelserne er indhentet ved udsendelse af brev, jf. bilag 1.
  Samlet set har 19 af de 22 spurgte grundejere svaret på interessetilkendegivelsen. 4 har sagt ”ja” til den skitserede sikring og til at medvirke til finansieringen, mens 15 har sagt ”nej” til dette.
  Forvaltningen har modtaget 5 bemærkninger, hvoraf det fremgår at 4 grundejere begrunder sit nej til projektet med den planlagte opgradering af strandpassagen mens 1 grundejere angiver, at de ikke har råd til projektet. I bilag 2 fremgår en oversigt over tilbagemeldingerne.
  Forvaltningen vil efter den politiske behandling orientere grundejerne om byrådets beslutning, og samtidig opfordre til at områdets beboere sammen udarbejder en beredskabsplan, som kan sikre området ved forhøjet vandstand.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Byrådet har den 18. juni 2014, punkt 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Jf. punkt 14 af 28. januar 2015 er kommunens bidrag til delprojekterne, inklusiv udgifter til skitseprojekter besluttet. Det fremgår heraf, at 4,9 mio. kr. er afsat til finansiering af kystsikringen i Inderfjorden Øst samt 8,0 mio. kr. til supplerende løsninger bestående af opgradering af strandpassagen. Af de afsatte midler er der brugt 211.000 kr. til skitseprojektering.
  I forbindelse med regnskabet for det samlede kystbeskyttelsesprojekt vil eventuelt uforbrugte midler blive lagt i kassen.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-04-2017 pkt. 74

  Anbefales.
  Peter Madsen (V) kan ikke tiltræde indstillingen, idet V finder, at kystsikring og rekreative anlæg skal skilles ad, således at der ikke lægges kommunalt pres på borgere i en vanskelig situation. Derfor bør grundejerne tilbydes bistand til kystsikring, uden at opgradering af den rekreative forbindelse stilles som betingelse.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 150

  Anbefales.
  Bent Jørgensen (V) og Lars-Christian Brask (V) kan ikke anbefale og henholder sig til V's bemærkning fra Klima- og Miljøudvalget.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 93

  Godkendt.
  V og C kan ikke anbefale idet man finder, at kystsikring og rekreative anlæg skal skilles ad, således at der ikke lægges kommunalt pres på borgere i en vanskelig situation. Derfor bør grundejerne tilbydes bistand til kystsikring, uden at opgradering af den rekreative forbindelse stilles som betingelse.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 94 Udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav

  Forslag_til_udtalelse_om_ansoegning_om_udvidelse_af_Oede_Hastrup_Grusgrav_mod_vest.pdf Kort_over_det_ansoegte_areal.pdf

  Pkt. 94

  Udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav

  Sagsnr. 193275 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland for udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav mod vest. Arealet indgik i VVM-redegørelsen i 2016, men er først udlagt som graveområde i råstofplan 2016, hvorfor tilladelsen først kan gives nu.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til udtalelse til regionen om råstofansøgning godkendes, jf. bilag 1.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Arealet udvider grusgraven med 10,8 ha mod vest op mod Køgevej og Elmelygårdsvej, se bilag 2. Arealet indgår i den udvidelse af Øde Hastrup grusgrav, som Region Sjælland udarbejdede VVM-redegørelse for i 2016, og som byrådet behandlede på sit møde den 11. maj 2016, pkt. 145. Byrådet vedtog samtidig en udtalelse til råstoftilladelse for den del af udvidelsen, som dengang var udlagt til graveområde, og som regionen efterfølgende gav tilladelse til den 27. maj 2016.
  Det nu aktuelle areal er først med vedtagelsen af råstofplan 2016 overgået fra råstofinteresseområde til graveområde, hvorfor det ikke kunne medtages i råstoftilladelsen før.
  Der er ikke tale om en udvidet indvindingsmængde, og Regionen vurderer, at tilladelsen kan gives på samme vilkår om drift-, miljø- og efterbehandling som for udvidelsen i 2016, dog skal der fastsættes grave- og efterbehandlingsgrænser i forhold til en gasledning og til ejendommene mod Elmelygårdsvej og Køgevej.
  Arealet indgår i Fingerplanens reservation for en fremtidig transportkorridor, hvorfor det i efterbehandlingen vil skulle retableres til minimum 1 meter over grundvandsspejlet. Da arealet hidtil er anvendt som campingområde af Roskilde Festival gøres der opmærksom på, at arealet udformes under hensyn til denne anvendelse, herunder at skråninger udformes, så der forsat er mulighed for adgang for campingvogne.
  Den nye råstofplans retningslinie 11 fastlægger, at der i 2017 skal udarbejdes en samlet indvindings- og efterbehandlingsplan for Øde Hastrup delområde. Dette arbejde er allerede aftalt igangsat efter sommeren med regionen og indvinder.
  Råstofplanens retningslinie 13, som omhandler begrænsninger i udvidelser af eksisterende grusgrave, er påklaget af en anden indvinder. Region Sjælland vurderer dog, at klagen ikke har betydning i denne konkrete sag, da retningslinien undtager situationer, hvor et areal ikke kan færdiggraves og efterbehandles endeligt, før indvindingen i forbindelse med en ny tilladelse er gennemført. Forvaltningen er enig i denne vurdering, af hensyn til at opretholde den eksisterende adgangsvej via Øde Hastrupvej.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-04-2017 pkt. 75

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 151

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 94

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 95 Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner for perioden 2016 - 2021

  Natura_2000_handplepaln_for_omraade_nr._150_Gammel_Havdrup_Mose.pdf Natura_2000_handleplan_for_omraade_nr._151_Ramsoe_Mose.pdf Natura_2000_handleplan_for_Roskilde_Fjord_og_Jaegerspris_Nordskov.pdf

  Pkt. 95

  Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner for perioden 2016 - 2021

  Sagsnr. 282593 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Efter offentlig høring skal de endelige Natura 2000-handleplaner for tre områder i Roskilde Kommune vedtages.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Natura 2000-handleplanerne for Roskilde Fjord, Ramsø Mose og Gl. Havdrup Mose godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Danmark findes 252 Natura 2000-områder. Det er en samlebetegnelse for naturområder, som Danmark har udpeget i henhold til internationale aftaler og direktiver. I Roskilde Kommune findes tre Natura 2000-områder: Roskilde Fjord nr. 136, Gammel Havdrup Mose nr. 150 og Ramsø Mose nr. 151. Områderne omfatter arealer i både Roskilde Kommune og nabokommunerne.
  På baggrund af målene i statens Natura 2000-planer har kommunerne i fællesskab udarbejdet handleplaner for de tre Natura 2000-områder. Handleplanerne har været i offentlig høring siden oktober 2016. Miljøstyrelsen har gjort indsigelse mod en formulering i handleplanerne om, at gennemførelse af naturpleje efter handleplanerne sker ved frivillighed. Miljøstyrelsen er enig i, at den konkrete indsats i videst mulig omfang skal foregå ved frivillighed, men gør opmærksom på, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at gennemføre handleplanen, også hvis det måtte vise sig, at de fornødne frivillige lodsejeraftaler ikke kan indgås. Formuleringen i handleplanen er efter forhandling med Miljøstyrelsen ændret i overensstemmelse med indsigelsen. Desuden har Miljøstyrelsen på møder gjort opmærksom på, at kommunen skal træffe en afgørelse om, hvorvidt der skal foretages en strategisk miljøvurdering af handleplanen. Afgørelse om at der ikke foretages strategisk miljøvurdering er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 86

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 152

  Anbefales.
  Jeppe Trolle tager forbehold og ønsker i øvrigt at sagen skal behandles i Klima- og Miljøudvalget.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 95

  Godkendt.
  B undlader at stemme. Radikale Venstre er varme fortalere for at fremme Natura2000 planer, der beskytter arter og fremmer naturdiversiteten. Derfor kunne vi selvfølgelig ikke drømme om at stemme imod vedtagelsen af dem.
  Af principielle årsager undlader vi alligevel at stemme for at markere to forhold:
  1) For det første finder vi det uhensigtsmæssigt, at naturen hører under det i forvejen overbelastede Plan- og Teknikudvalg, i stedet for Klima- og Miljøudvalget, hvor det ville være mere logisk at behandle det. Dette ønsker vi ændret i den fremtidige byrådsperiode, hvilket markeres her.
  2) Af de mange arter, der fokuseres på i planen, nævnes der ikke en eneste marin art, men kun dyr og planter, der lever over havoverfladen. Vi støtter varmt, at de oversøiske fugle og andre arter beskyttes, men det er et svigt at man ikke også fokuserer på beskyttelsen af undersøiske arter i Roskilde Fjord, som bestemt har haft det bedre (eks. Ålegræs) Det er muligt at det ikke ligger indenfor kommunernes kompetence at beskæftige sig med disse, men dette er i så fald et hul i lovgivningen, da de gamle amter havde denne kompetence. Hvem der nu varetager disse naturinteresser, hvis kommunerne ikke gør det, svæver derfor i det uvisse.
  Markeringen skal derfor ikke forstås som om, vi ikke ønsker at støtte beskyttelsen af naturen, men derimod tværtimod, at vi ikke finder planerne vidtgående nok.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 96 Sammenlægning af boligerne på Bøgevej 12, 4000 Roskilde

  Pkt. 96

  Sammenlægning af boligerne på Bøgevej 12, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 289987 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Køber af ejendommen Bøgevej 12, 4000 Roskilde har med fuldmagt fra den nuværende ejer ansøgt om tilladelse til at sammenlægge de to boliger på ejendommen henholdsvis Bøgevej 12, st. og Bøgevej 12, 1.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til sammenlægning, når boligen i stuen er fraflyttet, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis sammenlægningen ikke er gennemført, inden 2 år fra afgørelsen er meddelt ansøgeren.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Køber af ejendommen Bøgevej 12, 4000 Roskilde har med fuldmagt fra den nuværende ejer ansøgt om tilladelse til at sammenlægge de to boliger på ejendommen.
  Ifølge folkeregistret bebos boligen Bøgevej 12, st. af ejendommens ejer. Det er oplyst, at ejer fraflytter Bøgevej 12, st. den 15. august 2017. Bøgevej 12, 1. sal bebos af køberen af ejendommen.
  Ifølge BBR-meddelelsen er der 2 boliger med køkken i ejendommen. Begge boliger udgør 85 m2. I sammenlagt stand vil boligen udgøre 170 m2.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der er 2 køkkener og 2 badeværelser med WC i ejendommen. Såvel badeværelser samt køkkener er meget små og lever ikke op til nutidens pladsbehov. Ejendommen er beliggende i et område med enfamliehuse.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke uden byrådets samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse.
  Byrådet kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis byrådet vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.
  Byrådets afgørelse må træffes efter en samlet overvejelse af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 90

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 153

  Oversendes til Byrådet.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 96

  Godkendt.
  Ø og F kan ikke godkende sammenlægningen, idet vi finder at der er behov for små og mindre boliger til især mindrebemidlede borgere i kommunen.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 97 Forslag til kommuneplantillæg 3 for boliger ved Roskilde Ret (igangsætning)

  Kort_til_kommuneplantillaeg_3.pdf

  Pkt. 97

  Forslag til kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde (igangsætning)

  Sagsnr. 285421 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  En privat grundejer ønsker at opføre etageboligbyggeri på området ved siden af Roskilde Ret. Forslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Plan- og Teknikudvalget har behandlet tilhørende sag om igangsættelse af lokalplan på mødet den 6. april 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2016.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede nedenstående sag på mødet den 8. februar 2017, punkt 53. Udvalget kunne ikke godkende forvaltningens indstilling.
  Der foreligger nu nye oplysninger, og Plan- og Teknikudvalget behandlede sag om igangsættelse af lokalplan på mødet den 6. april 2017.
  Projektudvikler har tilkendegivet, at man er indstillet på at arbejde med justering af projektet i den videre proces. Desuden er det tilkendegivet, at man ønsker at forbedre cykelparkeringsforholdene.
  En privat grundejer ønsker at etablere etageboligbyggeri på Søndre Ringvej 15 ved siden af Retten i Roskilde. Området har i en tidligere lokalplan været udlagt til boligformål med en bebyggelsesprocent på 50. Da Retten ønskede en placering i området, blev der vedtaget en ny lokalplan for området til erhvervsformål. I den forbindelse blev der fastsat en bebyggelsesprocent på 70 i såvel lokalplanen som i kommuneplanrammen. Denne bebyggelsesprocent ønsker bygherre at fastholde i en ny lokalplan.
  Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til antal etager, til parkeringsnormen samt andelen af udendørs opholdsareal.
  Bygherre ønsker området bebygget med en karrébebyggelse på i alt 8.900 m2 etageareal, opført i op til 6 etager. Dermed skal kommuneplanrammen ændres fra maksimalt 5 etager til maksimalt 6 etager. Bygningens maksimale tagkote overskrider ikke Rettens tagkote, og vil dermed passe skalamæssigt på dette sted.
  Kommuneplanen angiver en parkeringsnorm svarende til 1½ p-plads pr. bolig og 1 p-plads pr. 4 ungdomsbolig. Da der planlægges byggeri med mange små boliger, foreslås, at der her arbejdes med en parkeringsnorm svarende til 1½ p-pladser pr. 100 m2 etageareal. 134 p-pladser kan ikke placeres på grunden uden en omkostningstung p-kælder. Grundejeren ønsker et p-krav på max. 116 heraf 26 i kælder, understøttet af en aftale om dobbeltudnyttelse af parkeringspladser med Retten samt etablering af en delebilsordning. Dette vurderes at være forsvarligt, hvis tilstrækkelig gode aftaler udarbejdes af ejeren. Forvaltningen foreslår, at der før fastsættelse af den endelige parkeringsnorm skal være indgået en aftale med Retten om dobbeltudnyttelse af parkeringspladser samt juridisk bindende delebilsordning.
  For en boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 70 skal der udlægges udendørs opholdsarealer svarende til min. 50 % af etagearealet, jf. kommuneplanens generelle rammer. Forvaltningen vurderer, at dette vanskeligt kan lade sig gøre grundet en mose på projektområdet, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Da området ligger tæt på grønne omgivelser, herunder Roskilde Ring, foreslår forvaltningen, at der gives mulighed for en lidt lavere procentdel opholdsareal.
  Plan- og Teknikudvalget har den 6. april 2017 taget stilling til igangsætning af forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde, under forudsætning af at Økonomiudvalget godkender, at der udarbejdes kommuneplantillæg 3. Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 157

  Lars Lindskov blev erklæret inhabil ved behandlingen af punktet. C havde indkaldt Jesper Kejlhof som stedfortræder.
  Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B) og Jesper Kejlhof (C) kan godkende indstillingen. Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V) og Merete Dea Larsen (O) og Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende.
  Henrik Stougaard (Ø) begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Birgit Pedersen. Lars Lindskov (grundet inhabilitet)

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 97

  Byrådet var enig i at erklære Lars Lindskov inhabil ved behandlingen af punktet. C havde indkaldt Jesper Kejlhof som stedfortræder.
  Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning. For stemte 16, bestående af A, F og C. Imod stemte 15 bestående af Ø, V og O. Indstillingen blev herefter godkendt.
  Ø kan ikke tiltræde kommuneplantillægget og den medfølgende lokalplan, og finder dels at en bebyggelsesprocent på 70 er alt for høj, og at et byggeri i 6 etager vil virke alt for voldsomt i området. Området er i dag sammen med Roskilde Ring, et af de sidste grønne områder lige syd for banen og det ønsker Enhedslisten at opretholde.
  V og O kan ikke godkende i det man ikke kan støtte en ordning, der påtvinger borgere at finansiere en delebilsordning, de ikke selv har valgt at deltage i. Endvidere kan ingen i dag forudse behovet og udviklingen på transportområdet blot få år frem.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen, Lars Lindskov (grundet inhabilitet).

 • Pkt. 98 Forslag til lokalplan 626 for boliger ved Folden og Hegnet i Trekroner (endelige vedtagelse)

  Notat_for_behandling_af_hoeringssvar_til_lokalplan_626.pdf Forslag_til_lokalplan_626_for_boliger_ved_Folden_og_Hegnet.pdf

  Pkt. 98

  Forslag til lokalplan 626 for boliger ved Folden og Hegnet i Trekroner
  (endelige vedtagelse)

  Sagsnr. 266937 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune ønsker at fremme opførelsen af nye almene boliger i Trekroner. De almene boliger indgår i en større samlet bebyggelsesplan, der rummer både etageboliger og tæt/lav boliger. Lokalplanen for området har været i offentlig høring, og kommunen har modtaget to høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 626 for boliger ved Folden og Hegnet i Trekroner godkendes endeligt med de nævnte ændringsforslag.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 8. december 2016, punkt 245, at sende forslag til lokalplan 626 for boliger ved Folden og Hegnet i Trekroner i offentlig høring fra den 16. december 2016 til den 17. februar 2017. Der blev afholdt borgermøde den 17. januar 2017, hvor ca. 10 borgere deltog. De fremmødte var positive i forhold til nye almene boliger, som giver en mere blandet boligbebyggelse i Trekroner Øst, men mente, at lokalplanen bør være mere ambitiøs i forhold til byggeriets bæredygtighed. Der blev stillet spørgsmål om grundejerforeningen, skolekapaciteten på Trekronerskolen og placering af BMX-banen. På baggrund af spørgsmålene, der blev fremført på borgermødet vedrørende placeringen af BMX-banen, blev der yderligere afholdt et informationsmøde den 31. januar, hvor 6 borgere deltog.
  I høringsperioden har forvaltningen modtaget skriftligt høringssvar fra bestyrelsen på Munksøgård og fra Grundejerforening Trekroner Øst. Se høringssvar her.
  Bestyrelsen på Munksøgård mener, at lokalplanen ikke er ambitiøs nok med hensyn til byggeriets bæredygtighed og foreslår skærpelser. Indsiger er betænkelig ved muligheden for byggeri i op til 3 etager og for en bebyggelsesprocent på 50. Indsiger er tilfreds med den inddragende proces om BMX-banen.
  Grundejerforeningen Trekroner Øst oplyser om de forpligtigelser, de nye grundejere har, og foreslår i den forbindelse, at det bør overvejes at danne grundejer-/boligforeninger ud fra boligtyper (ejer, lejer, andel mm.). Indsiger ønsker endvidere, at det i lokalplan 626 afsatte areal til GF Trekroners materialegård fastholdes.
  Der er foretaget enkelte ændringer i lokalplanen for at imødekomme bemærkningerne om at sikre mere bæredygtighed i byggeriet. Se vedlagte høringsnotat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Udgifter til kommunal byggemodning som følge af denne lokalplan bliver fremlagt i en særskilt sag.
  Der er afsat midler hertil i det vedtagne budget i 2019 og 2020. Der kan blive tale om fremrykning af udgifterne, der vil dog samtidig være en indtægt.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 85

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke godkende indstillingen, og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 154

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 98

  B stillede følgende ændringsforslag: Da vi finder indsigelsen vedrørende lysforurening rimelig, foreslås det at forslaget om en belysningsplan indskrives i lokalplanen. En lysplan behøver ikke at forhindre ordentlig belysning af cykelstierne, men kan tværtimod sikre smarte løsninger, der tilgodeser alle interesser. For forslaget stemte 4, bestående af Ø og B. Imod stemte 27, bestående af A, F, O, C og V.
  Plan- og Teknikudvalgets flertalsindstilling blev sat til afstemning. For stemte 27, bestående af A, F, O, C og V. Imod stemte 3 bestående af Ø. B undlod at stemme. Herefter blev indstillingen godkendt.
  Ø kan ikke godkende forslag til lokalplan 626 med følgende begrundelse: 1: Vi mener ikke at de bekymringer der er rejst om planens bæredygtighed er blevet imødekommet. 2: Enhedslisten hilser byggeriet af nye almene boliger i Trekroner-området velkommen, men realiseringen af lokalplanen vil medføre et øget pres på Trekronerskolen, som skolen næppe kan bære.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 99 Forslag til lokalplan 657 for dagligvare-butik ved Snoldelev Bygade (11-punktsprogram)

  Kortbilag_11_pkt.pdf 11-punktprogram_for_lokalplan_657.pdf Hoeringsnotat_Erhvervsstyrelsens_bemaerkninger_til_forslag_til_Kommuneplan_2016.pdf Bilag_Trafiknotat_af_COWI.pdf Forvaltningens_vurdering_af_trafikforhold.pdf

  Pkt. 99

  Forslag til lokalplan 657 for dagligvare-butik ved Snoldelev Bygade (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 288667 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at etablere en dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade mellem Snoldelev og Gadstrup. Projektet kræver en ny lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 657 for dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  En projektudvikler har henvendt sig til Roskilde Kommune om udviklingen af et område ved Snoldelev Bygade. Projektudvikleren ønsker mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1.000 kvadratmeter.
  Den 18. marts 2015, punkt 119, vedtog Økonomiudvalget, at der kunne arbejdes videre med den konkrete placering. Dette krævede dog en accept fra Staten. Byrådet vedtog den 21. december 2016, punkt 334, en ny kommuneplan. I kommuneplanens rammeområde 5.B.336 åbnes der mulighed for en dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade mellem Gadstrup og Snoldelev på 1.000 kvadratmeter. Det ønskede projektet er således i overensstemmelse med Kommuneplan 2016, men kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Staten har accepteret kommuneplanen og dermed dette udlæg til en butik.
  Lokalplanen skal fastlægge bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, beplantningsprincipper, veje, stier, parkering, skiltning mm. Bestemmelser for den ydre fremtræden herunder skiltning skal sikre, at den visuelle påvirkning af landskabet begrænses. Indretningen af lokalplanområdet skal også sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra butikken.
  Forvaltningen vurderer, at der er behov for at holde borgermøde i offentlighedsperioden. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Det er en ekstern rådgiver, der udarbejder lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Bygherre afholder udgifter til rådgiver og byggemodning.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 45

  Udsættes.

  Supplerende sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikvalgets møde den 9. marts 2017 blev der spurgt til hvilke bemærkninger, der var modtaget i forbindelse med høringen af Kommuneplan 2016, der vedrørte udpegningen af området ved Snoldelev Bygade til butiksformål. Kommunen modtog én bemærkning, der omhandlede en mulig butik ved Snoldelev Bygade. Bemærkningen var fra Erhvervsstyrelsen, som efterspurgte en uddybende redegørelse for udlæg af areal til ny dagligvarebutik ved Snoldelev. Kommuneplan 2016 blev behandlet af Byrådet den 21. december 2016, punkt 334.
  Forvaltningen har modtaget et Trafiknotat fra projektudvikleren udarbejdet af COWI A/S. Notatet tager udgangspunkt i, at projektet ikke vil betyde mere trafik på vejnettet, men et ændret trafikmønster. Se bilag om Trafiknotat fra COWI A/S. Det viser, at projektet vil ”medføre et trafikalt sammenbrud” på Snoldelev Bygade. I notatet lægges der op til, at trafiksituationen vil kunne forbedres ved etableringen af en svingbane ved Køgevej.
  Forvaltningens vurdering er, at trafiksituationen endog vil være mere kritisk, end
  COWIs notat giver udtryk for. Så udover den foreslåede svingbane kan det også vise sig nødvendigt at etablere både en højre- og venstresvingbane ved Snoldelev Bygade i forbindelse med ind- og udkørslen til butikken. Se bilag om forvaltningens vurdering af trafikforhold. Der er ikke afsat midler i Strategisk Anlægsplan hertil. De trafikale tiltag, og herunder finansiering, vil indgå som en væsentlig del af den videre dialog med projektudvikler.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 80

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 155

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 99

  Plan- og Teknikudvalgets flertalsbeslutning blev godkendt.
  Ø og F kan ikke godkende idet: 1: Kommunen bør fastholde det fornuftige princip, at handlen bør samles i centerområder centralt i kommunens bysamfund. 2: Lokalplanen vil svække handlen i Gadstrup og vil forhindre yderligere muligheder for byudvikling i Snoldelev. 3: Realiseringen af lokalplanen vil ødelægge det grønne areal, som danner porten til Snoldelev. 4: Det fremgår tydeligt at planen vil medføre "trafikalt sammenbrud" (citat) på Snoldelev Bygade.
  Fraværende. Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 100 Forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_654_for_boliger_ved_Roskilde_Ret.pdf Kort_over_lokalplanomraadet_lokalplan_654_-_11-punktsprogram.pdf Illustrationsplan_lokalplan_654_-_11-punktsprogram.pdf

  Pkt. 100

  Forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 285421 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  En privat grundejer ønsker at opføre etageboligbebyggelse på Søndre Ringvej 15, på arealet mellem Retten i Roskilde og jernbanen. Projektet er ikke i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan, og derfor kræver projektet, at der udarbejdes en ny lokalplan. Formanden har ønsket at få sagen optaget på dagsordenen igen, idet der foreligger nye oplysninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 654 for boliger ved Roskilde Ret på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram, under forudsætning af, at Økonomiudvalget den 19. april 2017 godkender, at der udarbejdes kommuneplantillæg 3.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget behandlede nedenstående sag på mødet den 7. februar 2017, punkt 26. Her var der ikke flertal for at fremme sagen.
  Der foreligger nu nye oplysninger, og formanden ønsker sagen optaget på dagsordenen. Projektudvikler har tilkendegivet, at man er indstillet på at arbejde med justering af projektet i den videre proces. Desuden er det tilkendegivet, at man ønsker at forbedre cykelparkeringsforholdene.
  En privat grundejer ønsker at udvikle ejendommen Søndre Ringvej 15, ved siden af retsbygningen til en 8.900 m2 stor etageboligbebyggelse. Området er omfattet af en lokalplan, der giver mulighed for erhverv, og der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan.
  Området har i en tidligere lokalplan været udlagt til boligformål, med en bebyggelsesprocent på 50. Da Retten ønskede en placering i området, blev der vedtaget en ny lokalplan til erhvervsformål med en bebyggelsesprocent på 70. Denne bebyggelsesprocent ønsker bygherre at fastholde i ny lokalplan.
  Bebyggelsen ønskes opført som en hesteskoformet karrébebyggelse i 4 til 6 etager, højest mod Retten og lavest mod jernbanen. Bebyggelsens facade mod Søndre Ringvej flugter med retsbygningen og bebyggelsen har samme taghøjde ind mod retsbygningen.
  Området er støjpåvirket fra Søndre Ringvej og jernbanen, og derfor er de primære udendørs opholdsarealer placeret i det indre gårdrum. I den nordlige halvdel af lokalplanområdet ligger en mose, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, der derfor ikke kan tages i brug som opholdsareal. Grundejeren ønsker et p-krav på max. 116 heraf 26 i kælder, understøttet af en aftale om dobbeltudnyttelse af parkeringspladser med Retten samt etablering af en delebilsordning, se bilag. Dette vurderes at være forsvarligt, hvis tilstrækkelig gode aftaler udarbejdes af ejeren. Forvaltningen foreslår, at der før fastsættelse af den endelige parkeringsnorm skal være indgået en aftale med Retten om dobbeltudnyttelse af parkeringspladser samt juridisk bindende delebilsordning.
  Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til de maksimale antal etager, til parkeringsnormen og til andelen af de udendørs opholdsarealer. Der skal derfor også udarbejdes et tillæg 3 til Kommuneplan 2016. Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget den 19. april 2017 godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 3, som muliggør bebyggelse i op til 6 etager, en parkeringsnorm på 1½ p-plads pr. 100 m2 boligetageareal, at boliger under 50 m2 betragtes som ungdomsbolig med krav om 1 p-plads pr. 4 boliger, samt et mindre udendørs opholdsareal end 50 % af boligetagearealet.
  Forvaltningen foreslår, at igangsætningen af lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation, og at der ikke afholdes borgermøde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 81

  Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning. For stemte Torben Jørgensen (A), Daniel Prehn (A) og Kaj V. Hansen (A). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  A begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 156

  Lars Lindskov blev erklæret inhabil ved behandlingen. C havde indkaldt Jesper Kejlhof som stedfortræder.
  Sagen oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Lars Lindskov (grundet inhabilitet)

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 97

  Byrådet var enig i at erklære Lars Lindskov inhabil ved behandlingen af punktet. C havde indkaldt Jesper Kejlhof som stedfortræder.
  Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning. For stemte 16, bestående af A, F og C. Imod stemte 15 bestående af Ø, V og O. Indstillingen blev herefter godkendt.
  Ø kan ikke tiltræde kommuneplantillægget og den medfølgende lokalplan, og finder dels at en bebyggelsesprocent på 70 er alt for høj, og at et byggeri i 6 etager vil virke alt for voldsomt i området. Området er i dag sammen med Roskilde Ring, et af de sidste grønne områder lige syd for banen og det ønsker Enhedslisten at opretholde.
  V og O kan ikke godkende i det man ikke kan støtte en ordning, der påtvinger borgere at finansiere en delebilsordning, de ikke selv har valgt at deltage i. Endvidere kan ingen i dag forudse behovet og udviklingen på transportområdet blot få år frem.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen, Lars Lindskov (grundet inhabilitet).

 • Pkt. 101 Indtægts- og udgiftsbevilling Projekt Synergi Bibliotek Borgerservice

  Pkt. 101

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt Synergi Bibliotek Borgerservice

  Sagsnr. 290391 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til projektet ”Synergi Biblioteker Borgerservice”, som har fået støtte af Slots– og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 282.103 kr. i 2017 og tilsvarende udgiftsbevilling til Roskilde Bibliotekerne for projektet Synergi Biblioteker Borgerservice.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bibliotekerne blev i 2015 lagt sammen med borgerservice. Der blev i den forbindelse bl.a. lagt vægt på synergien mellem de to områder. Indtil nu har fokus især været på at give effektiv borgerservice-ydelse af høj kvalitet og mindre på synergi-effekterne mellem bibliotek og borgerservice. Med projektet sættes der nu fokus på den del for dermed at opfylde dette behov.
  Projektet Synergi Biblioteker Borgerservice er opstået på initiativ fra Roskilde Bibliotekerne og drejer sig om at formidle erfaringer og skabe modeller og koncepter, der mest effektivt kan fremme synergi mellem de to områder. Det vil være til fordel for borgeren, hvis vejledningen fra henholdsvis bibliotek og borgerservice forbindes, og så at sige "taler sammen". Modellerne skal kunne anvendes i andre kommuner med sammenlagte biblioteker og borgerservice-funktioner.
  Projektet har som samarbejdspartnere Ringsted og Næstved Bibliotekerne. Projektet har fået 282.103 kr. i støtte fra Slots– og Kulturstyrelsens udviklingsmidler.
  Forventningen er, at borgerne vil få en endnu bedre service efter projektets gennemførelse, fordi der skabes en bedre sammenhæng mellem ydelserne fra de to områder. Desuden får medarbejderne et kompetenceløft bl.a. i form af en større helhedsforståelse og dermed bedre formidlingsmuligheder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 57

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 158

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 101

  Godkendt.

  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 102 Anlægsbevilling til Ramsø Hallen

  Pkt. 102

  Anlægsbevilling til Ramsø Hallen

  Sagsnr. 288319 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Fremrykning af anlægsbudget til Ramsø Hallen fra 2018 til 2017 med henblik på hurtigst mulig færdiggørelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. i 2017 til Ramsø Hallen finansieret af kassebeholdningen (ved fremrykning af anlægsbudget fra 2018)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På byrådets møde den 29. marts 2017, punkt 74, behandles frigivelse af 2 mio. kr. til Ramsø Hallens genopbygning efter brand og udbygning af hal 2. I budgettet står yderligere 5,2 mio. kr. i 2018 til færdiggørelse af denne opgave.
  Branden har givet store udfordringer for Gadstrup Skole og Gadstrup Idrætsforenings mange aktiviteter. Ramsø Hallen anvendes til daglig til alle skolens idrætstimer, ligesom idrætsforeningens, særligt deres gymnastikaktiviteter, har lidt under den manglende halkapacitet.
  For at holde den ønskede tidsplan for renoveringsarbejdet og sikre, at hallen kan tages i anvendelse så hurtigt som muligt for at imødekomme skolens og foreningernes akutte behov for halkapacitet, foreslås det, at de 5,2 mio. kr. fremrykkes til 2017 og frigives.
  Forventet slutdato: Årsskiftet 2017/2018.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2017 på 5,2 mio. kr. og en tilsvarende forbedring i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000 -5.200
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -7.200 0
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.200 0
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdningen 5.200
  Forværring af kassebeholdningen 5.200

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 58

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 159

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 102

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 103 Anlægsregnskab. Energispareindsats 2016

  Pkt. 103

  Anlægsregnskab. Energispareindsats 2016

  Sagsnr. 289838 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for energispareprojekter 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anlægsregnskab godkendes, og
  2. driftbesparelsen på 932.461 kr. anvendes til nedskrivning af driftsbesparelsespuljen i 2017 og følgende år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har d. 27. januar 2016, punkt 23, givet en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til energispareprojekter. Endvidere har byrådet godkendt en overførelse af restbevilling på 593.873 kr. fra anlægsbevilling til energispareprojekter i 2015.
  Der er i 2016 anvendt 15.277.017 kr. til energispareprojekter. I forhold til den samlede anlægsbevilling er et mindreforbrug på 10.316.855 kr.
  Den samlede besparelse, som følge af investeringerne er 932.461 kr. pr. år.
  Besparelsen udmøntes fra 2017 og frem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Driftsbesparelsen, som følge af investeringerne, medfører reduktion af budgetterne, hvor investeringerne er foretaget, og midlerne anvendes til udmøntning af den forudsatte driftsbesparelsespulje.
  Mindreforbruget fra 2016 på 10.316.855 kr. er overført til energispareprojekter i 2017 i forbindelse med overførelsessagen vedrørende anlæg behandlet i byrådet d. 29. marts 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-04-2017 pkt. 78

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 160

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 103

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 104 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg puljen

  Pkt. 104

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg puljen

  Sagsnr. 69109 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2017 på 300.000 kr. til ”Kom ud og leg!”

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til ”Kom ud og leg!”

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  ”Kom ud og leg!” understøtter, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen.
  I budget 2017 er der afsat 300.000 kr. til ”Kom ud og leg!”, dels som en pulje der kan søges af borgerne, og dels til faciliteter der etableres af kommunens team omkring ”Kom ud og leg!”.
  Anlægsprojekterne forventes igangsat og afsluttet i 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300 -300 -300 -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-04-2017, pkt. 59

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 161

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 104

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 105 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby, kraftfelt og spændende bymidte

  Pkt. 105

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby, kraftfelt og spændende bymidte

  Sagsnr. 280836 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Viby Stationsplads samt forskønnelse af torvet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Viby, kraftfelt og spændende bymidte.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Viby bymidte skal løftes i overensstemmelse med skitseforslaget som blev behandlet af byrådet den 16. juni 2016, punkt 168.
  Intentionen er, at skabe et nyt tryggere og smukkere byrum, der indbyder til ophold og friholdes for kørende trafik. Det gøres til et indbydende ankomstareal til Viby, uanset om man kommer med tog eller bus. Der vil blive plads til ophold og andre aktiviteter. Ved hjælp af beplantning og plinte (som er nogle simple bænke) skabes sammenhæng på tværs af bymidten.
  Beløbet dækker sammen med de øvrige frigivne midler projektering og renovering af Viby stationsplads samt forskønnelse af torvet. Det omfatter ny belægning og grønt område på stationspladsen, ny indkørsel til eksisterende p-plads, udskiftning og forøgelse af antallet af træer samt siddeplinte og øvrige udgifter i forbindelse med renoveringen. Projekteringen er udført og første del af anlægsarbejdet blev igangsat i januar 2017.
  Den øvrige del af anlægsarbejdet forventes startet i april 2017.
  Projektet i sin helhed forventes afsluttet i september 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der blev den 31. august 2016, punkt 213, frigivet 2 mio. kr. til projektet. De resterende 2 mio. kr. søges frigivet i denne sag.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 91

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 162

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 105

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 106 Anlægsbevilling Byggemodning Trekroner B29 - Skademosen

  Pkt. 106

  Anlægsbevilling Byggemodning Trekroner B29 - Skademosen

  Sagsnr. 290417 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om fremrykning og frigivelse af midler til projektering og anlæg af vej til område B29 Skademosen i Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. i 2017 til projektering og vejanlæg til Skademosen i Trekroner ved fremrykning af de i budgettet afsatte anlægsmidler i 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på mødet den 25. januar 2017, punkt 18 (lukket sag), salg af arealet Trekroner B29 Skademosen til Boligselskabet Sjælland til opførelse af 44 nye familieboliger, heraf 6 små billige almene familieboliger. Således er der behov for at byggemodningen af området med etablering af vej og ledninger påbegyndes i indeværende år for at følge Boligselskabets tidsplan.
  Byggemodningen forventes udbudt i totalentreprise i forsommeren 2017 og grovbyggemodningen påbegyndt i sensommeren 2017. Færdigmodning af vejanlægget forventes udført i 2019, når Boligselskabet er færdige med byggeriet.
  Arbejdet forventes påbegyndt: April 2017
  Anlæg forventes afsluttet: Januar 2018 (Færdigmodning i 2019-20)

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2017 på 6,4 mio. kr. og en tilsvarende forbedring i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -12.400 -1.500
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -6.400 -6.000 -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -6.400 0 0
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdningen 6.400 0
  Forværring af kassebeholdningen -6.400

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 92

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 163

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 106

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 107 Anlægsbevilling Byggemodning Hyrdehøj Bygade Etape 3

  Pkt. 107

  Anlægsbevilling Byggemodning Hyrdehøj Bygade - Etape 3

  Sagsnr. 290405 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om fremrykning og frigivelse af midler til projektering og anlæg af vej til nyt plejecenter i Hyrdehøj.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2017 ved fremrykning af de i budgettet afsatte midler i 2019 til byggemodning Hyrdehøj Bygade – etape 3.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etablering af nyt plejecenter i Hyrdehøj skal eksisterende vej fjernes og ny vej skal anlægges. Plangrundlaget for vejen er givet i lokalplan 640 vedtaget i byrådet den 31. august 2016, punkt 199.
  Projektering og udbud opstartes i foråret 2017 og anlægsstart forventes i august 2017 med anlæg af rekreativ sti, der kan fungere som skolesti under anlægsperioden, samt opbrydning af eksisterende vej og grovbyggemodning af ny vej. Finmodningen afventer færdiggørelsen af plejecentret. Vejen bliver ensrettet med pullerter, der kan hæves og sænkes eller lignende, for at undgå gennemkørende trafik.
  Arbejdet forventes påbegyndt: April 2017
  Anlæg forventes afsluttet: Januar 2018 (Færdigmodning i 2019)

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 3 mio. kr. i 2017, og en tilsvarende forbedring i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0 -4.300
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000 -1.300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000 0
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdningen +3.000
  Forværring af kassebeholdningen -3.000

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 93

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 164

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 107

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 108 Anlægsbevilling i forbindelse med salg af fast ejendom (Lukket)

 • Pkt. 109 Køb af areal og fraflytningskrav(Lukket)

 • Pkt. 110 Øget anlægsbevilling til Ramsø Hallen

  Pkt. 110

  Øget anlægsbevilling til Ramsø Hallen

  Sagsnr. 288319 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Indstilling om yderligere anlægsbudget til Ramsø Hallen i 2017 på baggrund af licitationsresultat. Det billigste entreprenørtilbud inkl. de ønskede springfaciliteter viser en samlet merudgift på 2,1 mio. kr. trods efterfølgende besparelser og en øget genforhandlet forsikringssum.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på yderligere 2,1 mio. kr. i 2017 til Ramsø Hallen finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er afsat budget på 7,2 mio. kr. til Ramsø Hallens genopbygning efter brand og udbygning af hal 2. I 2017 er afsat 2 mio. kr.. I budgettet står yderligere 5,2 mio. kr. i 2018 til færdiggørelse af denne opgave. På byrådets møde den 26. april 2017 behandles sag om fremrykning og frigivelse af disse midler til 2017 med henblik på hurtigst mulig færdiggørelse af hallen.
  Licitationsresultatet viser, at der er behov for yderligere 2,1 mio. kr. til byggeriet, efter at projektet er gennemgået for besparelser mv.
  Det billigste entreprenørtilbud inkl. de samlende byggeudgifter, herunder de ønskede springredskaber, er 14,9 mio.kr.
  Der er efterfølgende forhandlet et forhøjet erstatningsbeløb fra forsikringsselskabet på 0,5 mio. kr., så forsikringsselskabets andel i alt bliver 5,3 mio. kr. Der er derudover fundet en række besparelser, bl.a. i ændring af overflader og forenkling i konstruktionerne, som ikke påvirker brugerfunktionerne, for i alt 0,3 mio. kr.
  Det giver en kommunal andel på 9,3 mio. kr. hvilket er 2,1 mio. kr. dyrere end det afsatte budget på 7,2 mio. kr.
  Der er muligt at minimere udgifterne ved kun at genetablere den eksisterende springgrav med springmadras som før branden, hvilket ville resultere i en besparelse på ca. 0,9 mio. kr. og reducere en merbevilling til 1,2 mio. kr. i stedet for 2,1 mio. kr. De resterende springfaciliteter ville kunne etableres på et senere tidspunkt, men det vil dog blive væsentligt dyrere at grave ud til springgrave i en eksisterende bygning.
  For at holde den ønskede tidsplan for renoveringsarbejdet og sikre, at hallen kan tages i anvendelse så hurtigt som muligt for at imødekomme skolens og foreningernes akutte behov for halkapacitet, foreslås det, at der afsættes og frigives yderligere 2,1 mio. kr. til projektet.
  Forventet slutdato: Ultimo november 2017.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2017 på 2,1 mio. kr.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020 – under forudsætning af, at byrådet på samme møde, og inden behandlingen af denne sag, godkender fremrykning af de 5,2 mio. kr.:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -7.200
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -9.300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.100
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen 2.100

  Kultur- og Idrætsudvalget, 26-04-2017, pkt. 65

  Anbefales.

  Fraværende Evan Lynnerup (V)

  Økonomiudvalget, 26-04-2017, pkt. 169

  Anbefales
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Joy Mogensen

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 110

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Evan Lynnerup.