You are here

Referat

Dato: Onsdag, Februar 27, 2019 - 17:00
Udvalg: Byrådet
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 43 Spørgetid

  Pkt. 43

  Spørgetid

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.
  Der kan ikke behandles sager i Byrådets spørgetid som vedrører personfølsomme oplysninger.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 43

  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 44 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 44

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 44

  Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald. Jan Herskov var indkaldt som stedfortræder. Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Kaj V. Hansen var indkaldt som stedfortræder.
  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 45 Orientering om etablering af ungebyråd

  Pkt. 45

  Orientering om etablering af ungebyråd

  Sagsnr. 315668 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er med budget 2019 afsat 200.000 kr. til udmøntning af et ungebyråd for 8. – 9. klasse til udvikling af forståelsen for lokaldemokratiet blandt unge i Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til forsøg med ungebyråd i 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budget 2019 er der afsat 200.000 kr. til udmøntning af et unge-byråd for 8. – 9. klasse til udvikling af forståelsen for lokaldemokratiet blandt unge i Roskilde, og indsatsen er lagt under Skole- og Børneudvalget. Det fremgår, at det med initiativer under Udviklingspuljen skal vurderes nærmere i 2019 om initiativerne eventuelt kan overgå til enkelte driftsområder i kommende år.
  Roskilde Kommune har erfaring med flere forskellige indsatser for at fremme unges demokratiske deltagelse. Der er fx et ungeudvalg med selvstændigt budget under Folkeoplysningsudvalget og op til kommunalvalget i 2017 blev der, under overskriften Unge og Demokrati, igangsat en lang række indsatser for at fremme de unges deltagelse i valget. For folkeskolerne blev der arbejdet med Demokratiskolen, hvor et forløb gav eleverne indblik i demokratisk deltagelse og muligheder for at være aktive i Roskilde Kommune. Eleverne udarbejdede forslag til løsninger på konkrete problemstillinger, og spillede også brætspillet Kommunekassen, der blev udviklet i Roskilde Kommune i 2017 under projektet ”Unge og Demokrati”. Etableringen af et ungebyråd i Roskilde Kommune kan bygge videre på erfaringerne herfra.
  Forvaltningen foreslår, at UngeByrådet afvikles så der vælges et ungebyråd blandt 8.-9. klasses elever med repræsentanter fra alle skolerne, der på et samlet ungebyrådsmøde beslutter en række tiltag, der skal iværksættes i Roskilde Kommune efterfølgende. Ungebyrådet får en økonomisk ramme på 100.000 kr. og de tiltag, de beslutter skal kunne afvikles lovligt inden for de kommunale rammer.
  Alle 8. og 9. klasser i Roskilde Kommunes folkeskoler får mulighed for forud for valg og selve ungebyrådsmødet at gennemføre et forløb, der skal give de unge indblik i kommunens opgaver. Forløbet gennemføres i skoleåret 2019/2020, og her skal eleverne på hver skole arbejde med foreløbige ideer til relevante emner og tiltag, der kan fremsættes i ungebyrådet. Alle skoler gennemfører et valg, hvor der vælges to repræsentanter fra hver skole.
  Forløbet afsluttes med selve ungebyrådsmødet hvor de unge, der er valgt, skal vælge en række forslag inden for den økonomiske ramme blandt andet på baggrund af forslagene fra de enkelte skoler. De resterende midler anvendes til afvikling af forløbet.
  Skole- og Børneudvalget efter afslutning af det samlede forløb få en opsamling på det samlede forløb med henblik på en eventuel fortsættelse af initiativet.

  Økonomi

  Der er i budgetforliget afsat 200.000 kr. fra byrådets udviklingspulje i 2019 til udmøntning af et ungebyråd.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 31

  Skole- og Børneudvalget anbefaler, at processen godkendes, og suppleres med at ungebyrådet får mulighed for at rejse sager, der behandles i byrådet via det relevante fagudvalg.

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 73

  Godkendt.
  Sagen sendes til orientering i Byrådet.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 45

  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 46 Evaluering af retningslinjer for besøg på kommunale institutioner

  Evaluering_af_retninslinjer_for_besoeg_paa_kommunale_institutioner.pdf

  Pkt. 46

  Evaluering af retningslinjer for besøg på kommunale institutioner

  Sagsnr. 262573 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget besluttede i august 2017 at udvide retningslinjen for besøg på kommunale institutioner, samtidig besluttedes det at retningslinjen skulle evalueres i 2018. Sagen har været drøftet på Økonomiudvalgets seminar i januar og forelægges nu for Økonomiudvalg og Byråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at retningslinjen drøftes med henblik på at beslutte, hvorvidt der stadig skal være adgang til kommunale institutioner for Folketingsmedlemmer- og kandidater samt byrådskandidater og regionsrådsmedlemmer og –kandidater.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede i august 2017 at udvide retningslinjen for besøg på kommunale institutioner, samtidig besluttedes det at retningslinjen skulle evalueres i 2018.
  Ultimo 2018 kom Ankestyrelsen med en udtalelse om lovlighed og rækkevidde af den slags lokalt vedtagne retningslinjer, foranlediget af en sag fra Kalundborg Kommune.
  En gennemgang af afgørelsen fremgår af vedlagte notat.
  Fra afgørelsen skal særligt fremhæves følgende
  - Byrådsmedlemmer har en generel ret til at aflægge kommunale institutioner et besøg som led i et overordnet medansvar for kommunens virksomhed.
  - Byrådet kan vedtage generelle retningslinjer for besøg eksempelvis tidspunkter, antal besøg pr. uge/måned, og særlige retningslinjer i forbindelse med et valg begrundet i hensynet til institutionens drift.
  - Byrådet kan ikke helt afskære byrådsmedlemmers adgang til institutioner ved eksempelvis at lægge en karantæne forud for et valg.
  - Retten til at besøge en kommunal institution gælder alene byrådsmedlemmer, og det vil derfor være lovligt at afskære byrådskandidater og folketingsmedlemmer og ministre og folketingskandidater adgangen til at besøge en kommunal institution.
  Det er forvaltningens vurdering, at den retningslinje, der senest er vedtaget i august 2017, holder sig inden for rammerne for, hvad der lovligt kan vedtages.
  Det er i retningslinjen angivet, at det til enhver tid er op til lederen af institutionen af hensyn til driften at vurdere om besøg kan modtages. Forvaltningen foreslår, at der foretages en mindre justering, så det fremgår, at det er muligt for byrådsmedlemmer at besøge en institution efter nærmere aftale.
  Der skal således tages stilling til om Byrådet ønsker, at muligheden også skal være til stede for Byrådskandidater, Folketingskandidater, Folketingsmedlemmer, ministre og regionsrådsmedlemmer og –kandidater.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Økonomiudvalget, 06-02-2019, pkt. 59

  Den gældende retningslinje fastholdes. Dog tilføjes at der ikke kan medtages presse inde på den enkelte institution, medmindre der er givet særskilt tilladelse.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 46

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 47 Partnerskab om Spejdernes Lejr 2022

  Pkt. 47

  Partnerskab om Spejdernes Lejr 2022

  Sagsnr. 315519 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Spejderne i Danmark har inviteret samtlige landets kommuner til at ansøge om Partnerskab om Spejdernes Lejr 2022. Spejdernes Lejr er en fælleslejr for de forskellige spejderkorps i Danmark med gæster fra udlandet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune sammen med Greve og Høje-Taastrup kommuner søger om partnerskab med Spejdernes Lejr 2022.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Spejdernes Lejr er for alle korps i Danmark samt spejdergrupper fra udlandet. Det forventede deltagerantal er ca. 40.000. Der har tidligere været afholdt Spejdernes Lejr i Holstebro 2012 og Sønderborg 2017. Kultur- og Idrætsudvalget tilkendegav interesse for projektet på møde den 15. august 2018, punkt 104.
  Spejderne ønsker at udvikle lejren i samarbejde med værtskommunerne, det lokale foreningsliv, erhvervsliv og videns-/uddannelsesinstitutioner. Der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe på tværs af kommunerne og I/S Hedeland, som arbejder med projektet – herefter benævnt ”Administrationen”. Administrationen er i dialog med interessenter inden for de tre kategorier.
  Lejren tænkes afholdt i Hedeland i samarbejde med Greve og Høje-Taastrup kommuner, derfor er det en forudsætning for eventuel ansøgning om partnerskab, at byrådene i de tre kommuner vedtager at deltage i ansøgningen.
  Administrationen er i positiv dialog med I/S Hedeland om mulighederne for at lægge lejren i Hedeland. I/S Hedelands bestyrelse har udtrykt ønske om, at Spejdernes Lejr 2022 placeres i Hedeland.
  Såfremt Hedeland vælges som en af kandidaterne til Spejdernes Lejr 2022, vil forvaltningen gå videre med et formaliseret samarbejde med lokale foreninger, virksomheder og videns-/uddannelsesinstitutioner. En nøjere projektbeskrivelse, indeholdende økonomisk overslag, forventes i så fald forelagt i 2. kvartal 2019.
  Det kan oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget i Greve Kommune på sit møde den 29. januar 2019 har besluttet at anbefale til byrådet, at Greve Kommune ikke går videre med en ansøgning, men at de tilkendegiver, at Roskilde og Høje Taastrup kommuner gerne må anvende Hedeland til formålet uden økonomisk finansiering fra Greve Kommune. Greve Kommune afholder byrådsmøde den 25. februar. Høje-Taastrup Kommune afholder kommunalbestyrelsesmøde den 26. februar.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Kvalificerer de tre kommuner sig til næste fase i ansøgningsforløbet, fremlægges en detaljeret projektbeskrivelse, herunder økonomiske konsekvenser i 2. kvartal 2019. Der kan være betydelig udgifter forbundet med værtsskabet.

  Økonomiudvalget, 06-02-2019, pkt. 60

  Anbefales.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 47

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 48 Kommunegaranti til Viby Vandværk

  Pkt. 48

  Kommunegaranti til Viby Vandværk

  Sagsnr. 312000 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af kommunegaranti til Viby Vandværk a.m.b.a. til finansiering af renovering af det bestående ledningsnet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommunegaranti på max. 3. mio. kr. godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Viby Vandværk har ansøgt om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit til finansiering af fortsat renovering af det bestående ledningsnet.
  Viby Vandværk har i seneste to år udskiftet målerbrønde og ledningsnet i flere områder for at minimere vandspildet. Dette arbejde vil man gerne fortsætte, specifikt for Toftevangen, Vestergade og Horsevænget, men mangler kapital hertil.
  Den henlagte kapital er bl.a. anvendt til indkøb af digitalt aflæsningssystem samt udskiftning af vandledning i Søndergade i forbindelse med at kloakkerne blev udskiftet af FORS A/S.
  Der er derfor behov for en låneoptagelse, opgjort til 2-3 mio. kr., så det indstilles at der gives kommunegaranti til et 10 årigt lån på max. 3. mio. kr.
  Der er i sagen vedlagt budget for den kommende drift, hvori indgår afdrag på lån.
  Roskilde Kommune kan ifølge lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold § 16 meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter til indvinding og distribution af brugsvand. I bemærkningerne til § 16 er det bl.a. anført, at bestemmelsen har til formål at sikre, at vandselskaberne alt andet lige har adgang til at opnå billigere lån som følge at kommunernes garantistillelse.
  Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for Viby Vandværk at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Der vil dog blive opkrævet en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af lånebeløbet max. 15.000 kr. Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 66

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 48

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 49 Godkendelse af ny turismepolitik for Roskilde 2019-2021

  Go_Orange_-_Visitroskilde_turismepolitik_2015_-_2018.pdf Ny_Turismepolitik_2019-2021.pdf

  Pkt. 49

  Godkendelse af ny turismepolitik for Roskilde 2019-2021

  Sagsnr. 300175 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskildes nuværende turismepolitik ”Go Orange” udløber ved udgangen af 2018. Derfor har turismeaktørerne under Visit Roskilde arbejdet på udviklingen af en række ”Strategiske Trædesten”, som skal danne baggrund for de kommende års turismeindsats.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte forslag til turismepolitik anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd, som Roskildes officielle turismepolitik for perioden fra 1. januar 2019 til udgangen af 2021.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Turismeaktørerne under Visit Roskilde har igennem længere tid arbejdet på udviklingen af et strateginotat ”De Strategiske Trædesten”, som kort og præcist beskriver den retning, som man ønsker den kommende turismeindsats under Visit Roskilde skal udvikle sig i de kommende år.
  ”De Strategiske Trædesten” har dels været sendt i høring blandt turistaktørerne ligesom de senest er blevet drøftet på Turismens Dag den 12. november 2018 i Konventhuset, hvor en række forskelligartede turismeaktører var tilstede. Der er selvfølgelig forskellige opfattelser af, hvilke områder i en kommende turismepolitik som skal have størst fokus, men oplevelsen er at der er bred opbakning blandt turismeaktørerne til den retning ”De Strategiske Trædesten” anviser.
  UVEG har lige ligeledes på mødet den 7. september 2018 fået præsenteret og uddybet tankene bag strategien og mulighed for at komme med feedback.
  De strategiske trædesten fortsætter egentlig hvor den nuværende turismepolitik slipper. Ligesom den tidligere politik, vil den nye politik også have 3 hovedspor, nemlig:
  National og international forankring af historien om:

  1. Fjord og Natur
  2. Vikinger og Verdensarv
  3. Tilbagevendende nutidige musik – og kulturoplevelser

  Disse underspor skal understøttes af følgende støttefortællinger:
  ”Arkitektur og kunst”, ”Hygge og handle”, Madglæde”, ”Samarbejde med frivillige og aktivt medborgerskab”.
  UVEG har på mødet den 8. juni 2018 afsat en årlig ekstra million kr. til Visit Roskilde i kontraktperioden, som bl.a. er givet til realiseringen af indholdet i den kommende turismepolitik.
  Både den nuværende turismepolitik ”Go Orange” og den kommende ” De strategiske trædesten” er vedlagt som bilag til punktet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 14-12-2018, pkt. 36

  Anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd.
  Udvalget anbefaler ligeledes, at politikken sendes til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Vegard Hetting (Dansk Industri).

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 67

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 49

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 50 Udtræden af Bevillingsnævnet

  Pkt. 50

  Ny udpegning til Bevillingsnævnet

  Sagsnr. 280382 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Ændring i udpegningen af Bevillingsnævnet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Horestas udpegning af Direktør Martin Mikkelsen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet udpegede på sit konstituerende møde den 4. december 2017 Benno Lauritsen fra Hotel Søfryd til Bevillingsnævnet, efter indstilling fra Horesta.
  Horesta har meddelt, at Benno Lauritsen stopper, og i stedet indstilles Direktør Martin Mikkelsen, Florentz Café og Brasserie, som medlem af Bevillingsnævnet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 68

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 50

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 51 Valg til Folketinget og Europaparlamentet

  Notat_om_udpegning_af_valgstyreformaend_af_1._februar_2019.pdf

  Pkt. 51

  Valg til Folketinget og Europaparlamentet

  Sagsnr. 311985 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med afholdelse af valg til Folketinget i foråret 2019 og valg til Europaparlamentet den 26. maj 2019 skal der udpeges valgstyrere og tilforordnede.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted incl. valgstyrerformand (i alt 95 valgstyrere)
  2. fordelingen af formandshvervene på de enkelte valgsteder besluttes,
  3. der vælges 58 politisk tilforordnede og 30 brevstemmemodtagere, som fordeles efter forholdstalsvalgmetoden efter samme princip som benyttet ved tidligere valg
  4. de kandidatlister, der stiller op, men ikke er repræsenteret i byrådet, tildeles hver en plads som tilforordnet

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I foråret 2019 skal der afholdes valg til Folketinget senest den 17. juni 2019. Datoen for folketingsvalget er ikke fastsat endnu. Dato for valg til Europaparlamentet er fastsat til søndag 26. maj 2019.
  Valgstyrerformænd og valgstyrere
  Til gennemførelse af valgene skal der ifølge valgloven vælges 5-9 valgstyrere pr. valgsted, heraf en formand. Forvaltningen foreslår i lighed med tidligere valg, at der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted, dvs. i alt 95 valgstyrere incl. valgstyrerformænd.
  Samtidigt skal det besluttes hvilket parti, der skal have formandsposten på de enkelte valgsteder. Ved Byrådsvalget den 21. november 2017 var fordelingen følgende, som blev besluttet i enighed uden brug af forholdstalsvalgmetoden (d’Hondts metode):

  Valgsted Parti Valgsted Parti
  Roskilde Bymidte Ø Gundsølille V
  Klostermarken V Jyllinge V
  Sct. Jørgen Ø Gundsømagle O
  Hedegårdene A Baunehøj A
  Østervang A Gadstrup O
  Himmelev V Viby A
  Svogerslev V Snoldelev A
  Vindinge A Dåstrup V
  Vor Frue A Trekroner B
  Æblehaven A

  Fordelingen ud fra den d’Hondtske metode fremgår af vedlagte bilag.
  Valgformænd og en valgstyrer fra hvert valgsted skal endvidere deltage i brevstemmegennemgang dagen før valgene.

  Tilforordnede

  På baggrund af erfaringer fra tidligere valg indstilles, at der i alt udpeges 58 politiske tilforordnede til valgstederne. Der er mulighed for at tildele halvdagsvagter til halvdelen af partiernes andel af tilforordnede.
  Forvaltningen vil yderligere udpege 85 administrative medarbejdere til valgdagene samt eventuelt også yderligere administrative medarbejdere, der skal medvirke ved stemmeoptællingen efter kl. 20. Endvidere foreslås det, at der udpeges 30 tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i hjemmene mv.
  Fordelingen af valgstyrere, tilforordnede og brevstemmemodtagere, der udpeges af de politiske partier, sker ud fra forholdstalsvalgmetoden uden valgforbund i lighed med tidligere.
  Forvaltningen indstiller endvidere, at kandidatlister, der stiller op, men som ikke er repræsenteret i byrådet, tildeles en plads som tilforordnet ved valget.
  Det bemærkes, at Biblioteket ikke kan benyttes som afstemningssted i foråret 2019 på grund af ombygning. Valgbestyrelsen har derfor besluttet, at afstemningen foregår på Sct. Josefs Skole ved begge valg. Endvidere er Forsamlingshuset i Gundsømagle optaget søndag den 26. maj, og valgbestyrelsen har derfor besluttet, at valgstedet flyttes til Margretheskolen ved valget den 26. maj. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at valgsted Himmelev flyttes permanent til Himmelevhallen.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser, idet der er afsat midler i budget 2019 til Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg.

  Økonomiudvalget, 06-02-2019, pkt. 58

  Ad.1"at": Anbefales
  ad 2 "at": udsat til næste Økonomiudvalgsmøde.
  ad 3. "at": anbefales.
  Ad 4. "at": anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 69

  Ad 2. "at" Fordelingen sker efter d'Hondtsk metode og er fordelt som følger:

  Valgsted Parti Valgsted Parti
  Roskilde Bymidte Ø Gundsølille V
  Klostermarken F Jyllinge A
  Sct. Jørgen A Gundsømagle O
  Hedegårdene A Baunehøj C
  Østervang A Gadstrup B
  Himmelev V Viby A
  Svogerslev A Snoldelev V
  Vindinge O Dåstrup V
  Vor Frue A Trekroner A
  Æblehaven A

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 51

  Godkendt. Følgende valgstyrerformænd blev udpeget

  Valgsted Valgstyreformand
  Sct. Jørgen Camilla Vilby Mokvist
  Østervang Gitte Kronbak
  Jyllinge Claus Larsen
  Æblehaven Tuncay Yilmaz
  Hedegårdene Torben Jørgensen
  Trekroner Tomas Breddam
  Viby Henning Sørensen
  Himmelev Lars-Christian Brask
  Svogerslev Poul Andersen
  Klostermark (SF)
  Gundsømagle Jan Herskov
  Bymidten Henrik Stougaard
  Vindinge Gitte Simoni
  Baunehøj Mogens Hallager
  Gundsølille Jacob Søegaard
  Gadstrup (B)
  Dåstrup Jette Tjørnelund
  Snoldelev Villads Sørensen
  Vor Frue Daniel Prehn

  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 52 Oprettelse af koordinationsforum for indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Byraadets_beslutning_af_24-01-2007_om_repraesentanter_i_Koordinationsforum.pdf

  Pkt. 52

  Oprettelse af koordinationsforum for indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Sagsnr. 314904 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I henhold til Vandforsyningsloven § 12 skal der etableres et koordinationsforum, også kaldet grundvandsforum, for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Der stilles i denne sag forslag om koordinationsforummets sammensætning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgende institutioner og organisationer inviteres til at udpege fortrinsvis lokale repræsentanter til koordinationsforum (antal repræsentanter angivet i parentes):
  Roskilde Vandråd (2-3), HOFOR A/S (1), Fors A/S (1), Landboforeningen Gefion (1), Sjællandske Familielandbrug (1), Dansk Skovforening (1), Danmarks Naturfredningsforening v/DN Roskilde (1), Dansk Industri v/DI Roskilde (1), Dansk Brøndejerforening (1), Miljøstyrelsen (1), Naturstyrelsen (1), Region Sjælland (1), Lejre Kommune (1), Køge Kommune (1), Solrød Kommune (1), Greve Kommune (1), Ishøj Kommune (1). Høje-Tåstrup Kommune (1), Egedal Kommune (1), Frederikssund Kommune (1).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der skal i medfør af § 12 i Vandforsyningsloven oprettes et koordinationsforum, som skal bistå kommunalbestyrelsen med at udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Dette forum skal bestå af repræsentanter for vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter i kommunen. Koordinationsforummet får forelagt udkast til indsatsplan til drøftelse inden den politiske behandling. Dette med henblik på at få inddraget synspunkter fra interessenterne tidligt i forløbet. Direkte berørte parter (fx lodsejere) skal desuden inddrages, før et udkast til indsatsplaner kan vedtages jf. Indsatsplanbekendtgørelsens § 3.
  Klima- og Miljøudvalget har ved mødet den 8. maj 2018, punkt 68, udpeget Pierre Kary og Marianne Kiærulff, som udvalgets medlemmer i koordinationsforummet. De øvrige medlemmer af koordinationsforummet blev besluttet af Byrådet den 24. januar 2007, punkt 11 (se bilag 1). Forvaltningen foreslår, at disse interessenter videreføres i det nye koordinationsforum, og at Region Sjælland og de nabokommuner, som har vandforsyninger med indvindingsoplande, der rækker ind i Roskilde Kommune eller hvor vandforsyninger i Roskilde Kommune har indvindingsoplande, der rækker over i nabokommunen, også inviteres med i koordinationsforum for den samlede indsatsplan 2019 for grundvandsbeskyttelse i Roskilde Kommune.
  Der forventes afholdt ca. tre møder i koordinationsforum i løbet af 2019. Det første møde forventes afholdt primo marts. Forvaltningen forbereder, indkalder og udarbejder dagsorden og referat for møderne, mens Klima- og Miljøudvalgets repræsentanter i koordinationsforum forventes at lede møderne. Af hensyn til tidsplanen sender forvaltningen en forhåndsinvitation til det første møde i koordinationsforum til de indstillede parter, med forbehold for byrådets endelige godkendelse, umiddelbart efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 5. februar 2019, såfremt udvalget kan anbefale indstillingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 16

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 74

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 52

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 53 Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2018-2025 vedr. blødgøring af drikkevand

  Tillaeg_til_nr._2_til_Vandforsyningsplan_2018-2015.pdf Hoeringssvar_af_9._januar_2019.pdf

  Pkt. 53

  Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2018-2025 vedr. blødgøring af drikkevand

  Sagsnr. 286356 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2018-2025 (se bilag 1). Tillægget omfatter ændring af målsætning 1, retningslinje 4, tiltag der omhandler ansøgninger om central blødgøring af drikkevand.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2018-2025 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fordele og ulemper ved central blødgøring af drikkevand har været drøftet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 10. april 2018, punkt 51, samt på borgermøde afholdt den 28. juni 2018. På Klima- og Miljøudvalgets møde den 4. december 2018, punkt 180, blev det besluttet at ændre i Vandforsyningsplanens målsætning 1, retningslinje 4, tiltag punkt d.
  Formuleringen blev besluttet ændret fra: ”Såfremt der ønskes en permanent avanceret vandbehandling på et anlæg, fx blødgøring, kræver dette tilladelse og politisk godkendelse i hvert enkelt tilfælde”.
  Til: ”Såfremt der ansøges om central blødgøring af uforurenet grundvand, er udgangspunktet, at der vil blive set konstruktivt på den konkrete ansøgning, såfremt blødgøringsmetoden er baseret på kendte og velafprøvede blødgøringsteknologier, som ikke forringer vandkvaliteten, og som samtidig har en positiv businesscase for samfundet og for de enkelte husstande”.
  Tillægget skulle sendes i 4 ugers offentlig høring forud for byrådets endelige vedtagelse, hvilket er foregået fra den 13. december 2018 til den 10. januar 2019. Der er indkommet ét høringssvar af 9. januar 2019 (se bilag 2). Høringssvaret går på, at den ændrede formulering er alt for blød og bevægelig, alt efter hvilke interesser Roskilde Kommune varetager, og om forbrugerne tilgodeses i tilstrækkeligt omfang. Desuden nævnes en række konsekvenser ved blødgøring, blandt andet ændring af vandkvalitet, prisstigning, korrosion af vandrør og øget produktion af spildevand, som det ikke er muligt at lede direkte til recipient.
  Forvaltningen vurderer, at de nævnte konsekvenser er kendte, og at der er blevet redegjort for disse i forbindelse med Klima- og Miljøudvalgsmødet den 4. december 2018, punkt 180. Forvaltningen bemærker, at blødgøring af drikkevand kun kommer på tale, hvis et vandværk, efter beslutning på vandværkets generalforsamling, ønsker at ansøge herom. I sagsbehandlingen af en ansøgning vil der altid blive foretaget en konkret vurdering af blandt andet vandkvaliteten fra det pågældende vandværk, valg af blødgøringsmetode, materiale af forsyningsrør, den forventede prisstigning samt hvorvidt spildevandet kan afledes til recipient eller kloak, så de rette vilkår kan stilles. Udkast til en tilladelse til blødgøring vil blive forelagt til politisk behandling, inden udkastet sendes i høring, samt når tilladelsen skal endelig godkendes, jævnfør delegationsplanen. Forvaltningen vurderer, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer. Byrådets endelige afgørelse kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 17

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 75

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 53

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 54 Legalitetsgodkendelse af regulativ for vand og betalingsvedtægt for spildevand

  Betalingsvedtaegt_spildevand_-_april_2019.pdf Regulativ_for_vand_-_april_2019.pdf

  Pkt. 54

  Legalitetsgodkendelse af regulativ for vand og betalingsvedtægt for spildevand

  Sagsnr. 196939 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Bestyrelsen for Fors A/S har fremsendt regulativ for vand og betalingsvedtægt for spildevand til legalitetsgodkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det fremsendte regulativ for vand og betalingsvedtægt for spildevand fra bestyrelsen for Fors A/S godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Fors A/S har på sit møde den 20. december 2018 besluttet at indstille regulativ for vand og betalingsvedtægt for spildevand til godkendelse. Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet byrådet skal tilse, om regulativ og vedtægt er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven og vandsektorloven.
  Forvaltningen har gennemgået regulativ for drikkevand og betalingsvedtægt for spildevand.
  Fors’ forslag til regulativ for drikkevand skal udgøre et samlet regulativ inden for de tre ejerkommuner. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i Naturstyrelsens vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger, der ifølge styrelsen angiver den generelt bedste løsning for regulering af forholdene mellem vandforsyningen og dens forbrugere. Forvaltningen har på baggrund heraf ikke nogle bemærkninger til regulativet.
  Betalingsvedtægten for spildevand danner grundlag for opkrævning af takster for spildevand. Roskilde Kommune skal føre en legalitetskontrol af betalingsvedtægten, dvs. om vedtægten overholder gældende lovgivning. Fors’ forslag til betalingsvedtægter er en opdatering og sammenskrivning af de eksisterende betalingsvedtægter for de tre ejerkommuner uden væsentlige indholdsmæssige ændringer. Forslaget følger lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Forvaltningen har på baggrund heraf ikke nogle bemærkninger til betalingsvedtægterne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 22

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 76

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 54

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 55 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. PRO modningsprojekt. Digital løsning

  Pkt. 55

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. PRO modningsprojekt. Digital løsning

  Sagsnr. 301286 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 500.000 kr. i 2019 af Sundhedsdatastyrelsen til udvikling af en digital løsning i forbindelse med modningsprojekt om en digital borgervendt PRO løsning (PatientRapporterede Oplysninger) til tidlig opsporing af sygdomstegn blandt borgere i hjemmeplejen i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 500.000 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling i 2019 til projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I finansloven for 2016 blev det besluttet at afsætte midler til at udbrede anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO data) i alle sektorer i sundhedsvæsenet i den direkte patientbehandling samt til kvalitetsopfølgning og –udvikling.
  Byrådet godkendte den 21. marts 2018 indtægts- og udgiftsbevilling på 500.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019 til modningsprojekt om en borgervendt PRO løsning, som Roskilde Kommune ligeledes modtog fra Sundhedsdatastyrelsen. De yderligere 500.000 kr. som projektet nu er blevet tildelt, skal bruges på at udvikle en prototype på en digital løsning til de PRO-værktøjer, som udvikles i modningsprojektet.
  Løsningen udarbejdes i samarbejde med Ålborg Kommune, som ligeledes er blevet bevilget 500.000 kr. til udviklingen. Der skal udvikles én løsning, der som minimum kan benyttes af begge kommuner og så vidt muligt også øvrige kommuner, der benytter PRO-værktøjer.
  Projektet har fokus på ældre borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen, og hvor anvendelsen af PRO data kan være med til at forebygge indlæggelser.
  Projektet har til formål at:
  - Afdække om det er muligt at afgrænse målgruppen af ældre borgere med henblik på at skabe fagligt relevante data
  - Udvikle et fagligt relevant og forankret borgervendt PRO-spørgeskema om egen sygdom og funktionsevne
  - Udvikle en prototype af en borgervendt digital løsning (app)
  - Afprøve den digitale løsning
  Projektet forventes afsluttes i december 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der som følge af tilskuddet fra Sundhedsdatastyrelsen sker en forhøjelse af både udgifts- og indtægtsbevillingen på 500.000 kr. i 2019. Da hele indtægten modtages i 2019, vil et evt. mindreforbrug i 2019 blive overført til 2020.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2019, pkt. 22

  Anbefales.
  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Theresa Olsen deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen.

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 77

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 55

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 56 Indtægts- og udgiftsbevilling om samarbejde mellem døgninstitutioner og plejefamilier

  Pkt. 56

  Indtægts- og udgiftsbevilling om samarbejde mellem døgninstitutioner og plejefamilier

  Sagsnr. 311748 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Børn og Unge har ansøgt Socialstyrelsen om midler til at styrke samarbejdet mellem døgninstitutioner og plejefamilier. Socialstyrelsen har bevilget 3.098.701 kr. til projektet i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at en indtægts- og udgiftsbevilling til at styrke samarbejdet mellem døgninstitutioner og plejefamilier på 929.286 kr. i 2019, 997.286 kr. i 2020 og 1.172.129 kr. i 2021 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I satspuljen for 2018 er der afsat midler til samarbejde mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder. Formålet med puljen er, at plejefamilier, der har mere behandlingskrævende børn anbragt, får støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner på døgninstitutioner og opholdssteder.
  Børn og Unge arbejder med en omlægning af indsatsen, så børn og unge hjælpes tidligere i problemudviklingen, og i højere grad støttes i et så almindeligt børne- og ungdomsliv som muligt. Som et led heri er målet, at flere af de børn og unge der anbringes, skal anbringes i plejefamilier fremfor på institutioner. Børn og Unge har derfor ansøgt om midler til at udvikle en model for at styrke anbringelsesforløb for børn og unge anbragt i plejefamilier, der kræver en særlig støtte til plejefamilierne.
  Formålet med indsatsen er at styrke understøttelsen af plejefamilierne ved at skabe et fagligt netværk omkring anbringelsen gennem samarbejde mellem plejefamilier og døgninstitutioner, der er specialiseret i behandling af børn og unge inden for bestemte målgrupper. Fokus er på bedre anbringelsesforløb og færre sammenbrud, så flere børn og unge kan fortsætte deres anbringelse i en plejefamilie uden at der sker sammenbrud. Målet er også at ændre kommunens anbringelsesmønster, så flere børn og unge i plejefamilier.
  Som et led i ansøgningen er der sikret et forhåndstilsagn om et samarbejde med tre døgninstitutioner, som kan bidrage med adgang til et fagligt miljø og specialviden til de plejefamilier, der indgår i indsatsen. De tre døgninstitutioner er kommunens eget anbringelsestilbud, Roskilde Unge Center samt døgninstitutionerne Nødebogård i Fredensborg, som er en del af Region Hovedstaden og Himmelev Behandlingshjem i Hvalsø som er en del af Region Sjælland. Såfremt indtægts- og udgiftsbevillingen godkendes, vil der kunne etableres et samarbejde mellem familieplejeafsnittet og disse tre institutioner, som tilsammen modsvarer behovet for specialiseret viden om støtte til familieplejeanbragte børn og unge.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der som følge af satspuljetilskuddet til et styrket samarbejde mellem døgninstitutioner og plejefamilier sker en forhøjelse af både udgifts- og indtægtsbevillingen på 929.286 kr. i 2019, 997.286 kr. i 2020 og 1.172.129 kr. i 2021. I alt 3.098.701 kr. i 2019-2021.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 29

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 78

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 56

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 57 Frigivelse af rådighedsbeløb - Ny stibro over Holbækmotorvejen

  Pkt. 57

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Ny stibro over Holbækmotorvejen

  Sagsnr. 195015 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  En ny stibro skal etableres over Holbækmotorvejen og for at sikre en bro, der er teknisk og økonomisk realiserbar, og samtidig har en kunstnerisk og arkitektonisk værdi, foreslår forvaltningen, at der igangsættes et udviklingsarbejde og hertil frigives midler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til at igangsætte og gennemføre udviklingsfasen for den nye stibro.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Af budget 2019 fremgår det, at der er afsat 1 mio. kr. i 2019, 18 mio. kr. i 2020 og 21. mio. kr. i 2021 til udvikling og opførelse af en ny stibroforbindelse over Holbækmotorvejen.
  Den nye stibroforbindelse skal styrke sammenhængen mellem Musicon og dyreskuepladsen og samtidig forbedre adgang til natur og oplevelser i Milen året rundt for borgerne. Broen styrker også fremkommeligheden på tværs af kommunen med en sammenhængende forbindelse fra Roskilde til Viby Sj.
  Foruden at styrke mobiliteten skal stibroen være et synligt vidnesbyrd på de aktører og aktiviteter, som findes i området. Musikken, kunsten, kulturen, naturen, fællesskabet, kreativiteten m.m. er kvaliteter og egenskaber, der skal sætte sit præg på broen og sikre, at den bliver en del af områdets signatur.
  Arbejdet med stibroen inddeles i to overordnede faser; en udviklingsfase og en anlægsfase. Udviklingsfasen har til formål at afklare de tekniske og økonomiske krav, som broen skal leve op til, og vil samtidig indeholde en inddragelsesproces, som grundlag for en arkitektkonkurrence for broens udformning. Som en del af udviklingsfasen vil der også blive arbejdet målrettet med fundraising, der kan understøtte det kunstneriske og arkitektoniske arbejde med broen.
  Udviklingsfasen forventes startet: Januar 2019
  Udviklingsfasen forventes startet: April 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da sagen vedrører frigivelse af beløb afsat i budget 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:

  Ændring i kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 07-02-2019, pkt. 26

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 79

  Anbefales.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 57

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 58 Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundesøgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

  Pkt. 58

  Frigivelse af rådighedsbeløb - forunder-søgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

  Sagsnr. 314519 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er behov for løbende rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større byudviklings- og anlægsprojekter, der endnu ikke har eget budget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år er der i budget 2019 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser m.v. i forbindelse med forundersøgelser til blandt andet lokalplaner.
  Beløbet vil blive benyttet løbende igennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet der er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Forundersøgelser, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Forundersøgelser, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 07-02-2019, pkt. 27

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 80

  Anbefales.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 58

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 59 Proces for arbejdet med budgetforbedringer i budget 2020-2023

  Maal_og_proces_for_besparelsesforslag_i_budget_2020-2023.pdf Politisk_tidsplan_for_budget_2020-2023.pdf

  Pkt. 59

  Proces for arbejdet med budgetforbedringer i budget 2020-2023

  Sagsnr. 313770 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører forslag til proces for arbejdet med at opnå budgetforbedringer i budgetlægningen for 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. og med en prioritering af budgetforbedringsforslagene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. Tidsplan for vedtagelsen af budget 2020-2023 med en fremrykket proces for arbejdet med budgetforbedringer til prioritering i fagudvalgene på budgetmøderne i juni godkendes, og
  2. Fagudvalgene anmodes om at udarbejde prioriterede budgetforbedringer på udvalgenes driftsbudgetter for i alt 70 mio. kr. fordelt efter model 2 nedenfor.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  På Byrådets møde den 30. januar er vedtaget en overordnet proces i forhold til budgetforbedringer i budget 2020-2023, og på denne baggrund forelægges tidsplan for budget 2020-2023 med forslag fordeling af en besparelsesramme på 70 mio. kr. til udvalgene til besparelser, effektiviseringer og omprioriteringer.
  Af tabellen nedenfor fremgår to forslag til en fordeling af 70 mio. kr. (beskrevet yderligere i bilag):

  Model 1: Proportional fordeling pba. nettodriftsudgifter (i 1.000 kr.) Model 2: Skævdeling vedr. overførselsområdet og voksensocialområdet (i 1.000 kr.)
  Økonomiudvalget 9.855 12.209
  Kultur & Idrætsudvalget 2.547 3.156
  Beskæftigelses & Socialudvalget 18.238 6.213
  Heraf serviceudgifter 5.286 213
  Heraf overførselsudgifter 12.953 6.000
  Skole & Børneudvalget 21.510 26.311
  Plan & Teknikudvalget 1.771 2.194
  Klima & Miljøudvalget 1.221 1.513
  Sundheds & Omsorgsudvalget 14.857 18.405
  I alt 70.000 70.000

  Model 1: Besparelsesrammen på 70 mio. kr. fordeles proportionalt med de samlede nettodriftsudgifter på de enkelte udvalg. Dette vil svare til, at hvert udvalg skal prioritere reduktioner på 1,35 pct. af udvalgets driftsramme.
  Model 2: Besparelsesrammen fordeles på baggrund af udvalgsområdernes aktuelle økonomiske situation. Forvaltningen foreslår en skævdeling, ved at overførelsesudgifterne indgår med en mindre andel på 6 mio. kr., og at voksensocialområdet friholdes. Derefter fordeles en besparelsesramme på 64 mio. kr. proportionalt på øvrige udgiftsområder, hvilket vil svare til 1,67 pct.
  Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at der ved budgetlægningen for 2020-23 vedtages et budget, som er i balance både i budgetåret og i overslagsårene, for på den måde at forsøge at undgå tilbagevendende årlige besparelser. Et samlet sparekatalog på 70 mio. kr. i form af forslag til besparelser og effektiviseringer, som skal kunne løse de nuværende balanceproblemer i alle år vil komme til at indeholde forslag, som medfører serviceforringelser og en reduktion i personale.
  Forslag til den overordnede tidsplan for budget 2020-2023 medfører, at udvalgenes arbejde med budget 2020-2023 i foråret koncentreres om at udarbejde et sparekatalog på udvalgets område, hvor forslagene prioriteres på budgetmøderne i juni inden oversendelse til budgetforhandlingerne. Tidsplanen indeholder følgende hovedpunkter:
  · 6. feb.: Økonomiudvalget beslutter fordeling af en besparelsesramme på 70 mio.kr. samt fordeling på udvalgenenes driftsbudgetter
  · 8. februar: MED-orientering v. Borgmesteren
  · Marts uge 10: Fagudvalg har 1. drøftelse af ønsker til udmøntning af besparelser
  · April uge 14: Fagudvalg har 2. drøftelse til udmøntning af besparelser
  · 23./24. april: Fagudvalg forelægger forslag til udmøntning af besparelser på forårsseminar
  · Opsamling på fagudvalgenes majmøder på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret
  · Maj/juni: Inddragelse af MED-organisationen med afsæt i materialet, der udsendes til fagudvalgenes junimøder
  · Juni uge 23 og 24: Fagudvalg prioriterer besparelsesforslag på driftsbudgetterne svarende til udvalgets udmeldte ramme og oversender dette til budgetbehandlingerne
  Overvejelser vedrørende tværgående budgetforhold som fx anlægsniveau, overførte midler og eventuelle budgetforbedringer i form af skatteforhøjelser skal ikke indgå i fagudvalgenes drøftelser af besparelsesforslag. Fagudvalgenes drøftelser omhandler udelukkende forslag inden for eget udvalgsområde eventuelt i samarbejde med et eller flere andre fagudvalg, mens de tværgående forhold og prioriteringer håndteres i fase 2 af budgetlægningen eftersommerferien, når resultatet af aftalen mellem KL og regeringen kendes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023

  Økonomiudvalget, 06-02-2019, pkt. 55

  Ad 1. "at": Anbefales.
  Ad 2. "at": Anbefales. Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale, idet vi er imod at der skal udmeldes tvangs-mål for fagudvalgenes sparekataloger, og finder at mulighederne for indtægtsforøgelser har en alt for lav rolle i oplægget.
  Fremrykning af hele budgetprocessens opstart er vi imidlertid positive overfor."
  Tina Boel (F) tager forbehold.
  Økonomiudvalget var enig om at sende sagen til endelig beslutning i Byrådet.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 59

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende idet vi er imod at der skal udmeldes tvangs-mål for fagudvalgenes sparekataloger, og finder at mulighederne for indtægtsforøgelser har en alt for lav rolle i oplægget. Fremrykning af hele budgetprocessens opstart er vi imidlertid positive overfor.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 60 Organisering af nye skoler i Viby og Jyllinge

  Ny_skolestruktur_i_Viby_skolebestyrelsernes_svar.pdf Ny_skolestruktur_i_Jyllinge_skolebestyrelsernes_svar.pdf

  Pkt. 60

  Organisering af nye skoler i Viby og Jyllinge

  Sagsnr. 311628 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet vedtog den 30. januar 2019 ændring af skolestruktur, og dermed etableres en ny skole i Viby og en ny skole i Jyllinge. I sagen foreslås organisering og navne for de to skoler på baggrund af fælles forslag fra skolebestyrelserne ved skolerne i Viby og skolerne i Jyllinge herom.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skolen i Viby får 0.–5. klasse på Peder Syv matrikel og 6.–9. klasse på Dåstrup matrikel,
  2. forslag til navn på skolen i Viby indstilles til Skole- og Børneudvalget efter konkurrence i byen afviklet af skolebestyrelserne,
  3. skolen i Jyllinge får 0. – 9. klasse på begge matrikler, og
  4. navn på skolen i Jyllinge bliver Nordskolen – Afdeling Baunehøj og Afdeling Jyllinge.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 30. januar 2019, at der fra skoleåret 2019/20 i henholdsvis Viby og Jyllinge bliver én skole med to matrikler, ét skoledistrikt og én skolebestyrelse. Af sagsfremstilling om ændring af skolestuktur som byrådet behandlede den 31. oktober 2018 fremgik, at bestyrelserne for de to skoler i Viby og de to skoler i Jyllinge skulle levere deres fælles bud på, hvilken model for organisering og hvilket navn, de ønsker for de kommende skoler. Bestyrelsernes svar fremgår af bilag.
  For skolen i Viby peger skolebestyrelserne på en løsning med 0. – 5. årgang på én matrikel og 6. – 9. årgang på én matrikel. Deres forslag beror på ønsket om at drive en attraktiv folkeskole, der er økonomisk bæredygtig og giver muligheder for stærke faglige miljøer. Bestyrelserne understreger samtidig, at det er en væsentlig forudsætning, at der afsættes penge til indfasningen af den nye organisering, og at den trafikale infrastruktur forbedres for at håndtere trafik i forbindelse med samling af indskoling på én matrikel.
  For skolen i Viby peger skolebestyrelserne ikke på hvilke årgange, der skal være på hvilke matrikler. Forvaltningen foreslår på baggrund af mulighederne i de eksisterende bygninger, at 0.-5. klasse skal være på Peder Syv matrikel og at 6.-9. klasse skal være på Dåstrup Matrikel. Peder Syv matrikel har flere klasselokaler end Dåstrup, og har de mest optimale lokaler til at skabe en attraktiv fælles indskoling og SFO, og til at kunne rumme den del af skolen, der har flest årgange. Forvaltningen har forelagt de to skolebestyrelser denne anvendelse af matriklerne. Der er ikke en entydig holdning fra de to bestyrelser, hvor særligt den ene bestyrelse ønsker en længere, involverende proces om anvendelse af de to matrikler.
  For skolen i Jyllinge peger skolebestyrelserne på en selvvalgt model med 0. – 9. klasse på begge matrikler. Deres forslag beror på en helhedsbetragtning for, hvordan der kan skabes tryghed for elever, medarbejdere og forældre til at etablere gode trivsels- og læringsmiljøer i den kommende tid. Det giver muligheden for, at den kommende ledelse og bestyrelse kan tilrettelægge en mere langsigtet proces omkring rammen og kursen for skolen på tværs af de to matrikler. Derfor foreslår forvaltningen, at der i begyndelsen etableres 0.-9. klasse på begge matrikler, men at skolens ledelse og bestyrelse skal arbejde frem mod en sammenhængende skole på tværs af de to matrikler.
  På baggrund af byrådets beslutning for de to skoler vil forvaltningen senere fremsætte en sag med de bygningsmæssige konsekvenser samt forslag til finansiering heraf, og en nærmere afklaring omkring de trafikale forhold ved skolen i Viby.
  Der vil blive holdt orienteringsmøder i Viby den 25. februar 2019 og i Jyllinge den 26. februar 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 19

  Ad 1. - 4.: Anbefales.
  Jeppe Trolle tager forbehold for ad 1.
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde ad 1-4 med henvisning til tidligere bemærkninger.

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 70

  Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke anbefale ad 1-4 med henvisning til tidligere bemærkninger.
  Frem mod byrådsmødet arbejdes med en protokol, der åbner for den ønskede fleksibilitet som efterspurgt af bestyrelserne på skolerne.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 60

  Ad 1. "at" Ø og F stillede følgende ændringsforslag: "Beslutninger omkring funktions / klassetrins-fordeling mellem skolens to matrikler indgår nu og fremover i skolebestyrelsens kompetence, naturligvis inden for de bestående budgetmæssige rammer." For stemte 3, bestående af Ø og F. imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V. Forslaget blev forkastet.
  A stillede følgende ændringsforslag: Såfremt en af skolerne i Viby eller Jyllinge ønsker, at fordelingen af årgangene mellem de to matrikler skal være anderledes end det, der besluttes med denne sag, så skal der sendes en begrundet ansøgning, som skal behandles af Skole- og Børneudvalget, der får beslutningskompetencen. For stemte 28, bestående af A, B, C, O og V. F og Ø undlod at stemme. Indstillingspunkt 1 med denne tilføjelse blev herefter godkendt.
  Ad 2. "at" Godkendt
  Ad 3. "at": "at" Ø og F stillede følgende ændringsforslag: "Beslutninger omkring funktions / klassetrins-fordeling mellem skolens to matrikler indgår nu og fremover i skolebestyrelsens kompetence, naturligvis inden for de bestående budgetmæssige rammer." For stemte 3, bestående af Ø og F. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  A stillede følgende ændringsforslag: Såfremt en af skolerne i Viby eller Jyllinge ønsker, at fordelingen af årgangene mellem de to matrikler skal være anderledes end det, der besluttes med denne sag, så skal der sendes en begrundet ansøgning, som skal behandles af Skole- og Børneudvalget, der får beslutningskompetencen. For stemte 28, bestående af A, B, C, O og V. f og Ø undlod at stemme. indstillingspunkt 3, med denne tilføjelse blev herefter godkendt.
  Ad 4. "at": Godkendt
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 61 Antallet af børnehaveklasser skoleåret 2019/2020

  Boernehaveklasser_skoleaaret_20192020.pdf

  Pkt. 61

  Børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020

  Sagsnr. 201452 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal beslutte antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020. Forvaltningen indstiller på baggrund af resultatet af den digitale skoleindskrivning, at der oprettes i alt 38 klasser, og alle søskendebørn får deres skoleønske opfyldt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der oprettes 38 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal beslutte hvor mange børnehaveklasser, der skal oprettes i det kommende skoleår. Forvaltningen har med afsæt i styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune udarbejdet forslag for antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020, som fremgår af bilag. I forslaget oprettes i alt 38 børnehaveklasser, hvilket er tre klasser mindre end i skoleåret 2018/2019. Faldet i antallet af klasser skyldes et lavere elevgrundlag. Til det kommende skoleår 2019/2020 er der tilmeldt i alt 788 elever til børnehaveklasse i kommunens folkeskoler mod 844 elever sidste år. Den gennemsnitlige klassekvotient i forslaget er 20,7. Ved skoleåret 2018/2019 var den gennemsnitlige klassekvotient 20,6 efter byrådets beslutning den 30. maj 2018 om oprettelse af en ekstra børnehaveklasse på Sct. Jørgens Skole.

  Ordningen om frit skolevalg i folkeskoleloven betyder, at elever kan optages på en anden skole end deres distriktsskole, såfremt der er plads i de klasser, der oprettes på skolen. Af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fremgår det, at antallet af 0. klasser fastsættes med udgangspunkt i 24 elever pr. klasse.
  I forslaget får 136 elever deres 1. prioritet opfyldt ved optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen. Heraf får alle 75 søskendebørn, der søger en anden skole end distriktsskolen, deres ønske opfyldt. Der gives afslag på i alt 14 elevers ansøgning om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, hvoraf alle er ansøgninger om optagelse på Absalons Skole. Med forslaget imødekommes de afviste elevers 2. prioritet, såfremt et sådan ønske er angivet. Ofte er der tale om elevens distriktsskole.
  For skolen i Viby (tidligere Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen) fremgår det, at klassekvotienten ved oprettelse af to klasser kommer op på 24,5 når der tilgodeses ønske om optagelse i en anden skole end distriktsskolen for søskende til elever på skolen, også for elever bosat i en anden kommune.
  Privatskolefrekvensen ved dette års indskrivning er 10,95 procent baseret på andelen af bosiddende elever der har søgt om optagelse i privatskole, mod 10,91 procent ved sidste års skoleindskrivning.
  Der er modtaget i alt 52 ansøgninger om udsat skolestart, hvoraf 49 ansøgninger aktuelt er imødekommet. Ved sidste års skoleindskrivning fik 50 elever bevilliget udsat skolestart. 6 børn har søgt om fremrykket skolestart, hvoraf 5 ansøgninger er imødekommet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 22

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) mener, at der skal oprettes en ekstra klasse ved skolen i Viby, så der oprettes i alt 39 klasser.

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 71

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og mener, at der skal oprettes en ekstra klasse ved skolen i Viby, så der oprettes i alt 39 klasser.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 61

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende, og mener, at der skal oprettes en ekstra klasse ved skolen i Viby, så der oprettes i alt 39. klasser.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 62 Økonomisk fripladstilskud til SFO på to privatskoler

  Notat_om_tilskud_efter_friskolelovens_SS_23_nr._1.pdf

  Pkt. 62

  Økonomisk fripladstilskud til SFO på to privatskoler

  Sagsnr. 293734 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune yder efter friskoleloven tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for SFO i form af økonomisk fripladstilskud til elever fra Roskilde Kommune, som går i SFO på privatskolerne Skt. Josefs Skole og Roskilde Private Realskole. Der ydes ikke økonomisk fripladstilskud til elever fra andre frie grundskoler i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det besluttes om der a) med virkning fra den 1. august 2019 ikke længere ydes tilskud til nedbringelse af betaling for SFO for elever i nogle friskoler eller om der b) med virkning fra den 1. august 2019 skal ydes tilskud til nedbringelse af betaling for SFO for elever i alle friskoler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har i mange år efter ansøgning givet tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for SFO i form af økonomisk fripladstilskud til elever fra Roskilde Kommune, som går i SFO på privatskolerne Skt. Josefs Skole og Roskilde Private Realskole. Der ydes ikke tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen til elever fra Roskilde Kommune på andre frie grundskoler (friskoler og private grundskoler).
  Ordningen ses at være blevet indført ved en byrådsbeslutning af 24. november 2004, hvor byrådet traf beslutning om, at der i henhold til friskolelovens § 23, nr. 1, ydes tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for SFO i henhold til kommunens almindelige regler om fripladser. De to privatskoler var dengang de eneste privatskoler, der var beliggende i den tidligere Roskilde Kommune.
  Det er frivilligt for kommunen, om kommunen ønsker at yde tilskud efter friskolelovens § 23, nr. 1. Forvaltningen fremsætter sagen, da der i dag ikke er samme vilkår for kommunalt fripladstilskud for elever i alle friskoler. Derfor indstiller forvaltningen, at der tages stilling til om der fremadrettet skal ydes et kommunalt fripladstilskud til elever ved fri- og privatskoler, eller om der fremadrettet ikke ydes fripladstilskud, hvilket betyder at det ophører for elever i Roskilde Private Realskole og Sct. Josef Skole.
  Som det fremgår af bilag har kommunen mulighed for alene at yde fripladstilskud til elever på enkelte friskoler såfremt der ligger en saglig begrundelse herfor.
  Frie grundskoler har efter friskoleloven mulighed for via staten at få tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for SFO. Fordeling af tilskuddet til eleverne sker under hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til forældrebetalingen. Roskilde Private Realskole og Sct. Josef Skole har oplyst, at disse tilskud ikke modsvarer det økonomiske fripladstilskud, som ydes af kommunen.
  Roskilde Kommune ydede i 2018 økonomisk fripladstilskud på i alt 139.956 kr. til elever fra Skt. Josefs Skole og i alt 39.422 kr. til elever fra Roskilde Private Realskole. I januar 2019 er der i alt 14 børn fra Roskilde Private Realskole og Skt. Josefs Skole, der modtager helt eller delvist økonomisk fripladstilskud. Der er i alt 8 frie grundskoler i Roskilde Kommune, heraf har 7 en SFO. Pr. januar 2019 går der i alt 513 elever i 0. – 3. klasse fra Roskilde Kommune i en fri grundskole i Roskilde Kommune, heraf 497 elever i en fri grundskole med SFO.
  Roskilde Kommune har hidtil varetaget opgaven med opkrævning af forældrebetaling for SFO på Skt. Josefs Skole og Roskilde Private Realskole for elever fra Roskilde Kommune. Forvaltningen har aftalt med de to privatskoler, at den nuværende ordning ophører pr. 1. maj 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og frem. Såfremt det besluttes at ophøre med at yde fripladstilskud vil der være en mindreudgift, som på baggrund af ydet økonomisk fripladstilskud i 2018, anslås til samlet at være ca. 180.000 kr., og som kan bidrage til udvalgets produktivitetsudfordring. Såfremt det besluttes, at der skal ydes fripladstilskud til elever ved alle friskoler vil der være en årlig merudgift som er afhængig af antallet af elever på de øvrige 5 friskoler med SFO, der vil blive berettiget til hel eller delvis friplads. Denne merudgift vil skulle finansieres inden for udvalgets ramme.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 25

  Camilla Vilby-Mokvist ønsker afgjort, om hun er inhabil i sagen. Udvalget beslutter, at hun ikke er inhabil.
  Skole- og Børneudvalget anbefaler, at der fra den 1. august 2019 ikke længere ydes tilskud til nedbringelse af betaling for SFO for elever ved Skt. Josef skole og Roskilde Private Realskole.
  Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde, og ønsker at der fra den 1. august 2019 skal ydes tilskud til nedbringelse af betaling for SFO for elever i alle friskoler.

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 72

  Anbefales.
  Jette Tjørnelund (V) kan ikke anbefale, og ønsker at der fra den 1. august 2019 skal ydes tilskud til nedbringelse af betaling for SFO for elever i alle friskoler.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 62

  Godkendt.
  V og C kan ikke godkende og ønsker, at der fra den 1. august 2019 skal ydes tilskud til nedbringelse af betaling for SFO for elever i alle friskoler.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 63 Bekæmpelse af råger i Viby

  Hoeringssvar_fra_Peder_Syv_Spejderne.pdf

  Pkt. 63

  Bekæmpelse af råger i Viby

  Sagsnr. 268993 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I en lille kommunalt ejet skov i Viby har en rågekoloni i mindst 6 år generet naboerne. Forvaltningen har på et borgermøde skitseret en løsning, der var opbakning til.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag om at fælde skoven og genplante med lavtvoksende træer og buske godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Mange steder i kommunen findes rågekolonier, som på grund af rågernes skrig kan være stærkt generende for naboerne. Rågerne yngler i kolonier i trægrupper eller småskove i træer over 5 m. højde. Når rågekolonierne findes på kommunens ejendom og generer naboerne, forsøger forvaltningen i samarbejde med Roskilde og Omegns Jagtforening at regulere rågerne ved at bortskyde de næsten flyvefærdige unger. Reguleringen kræver tilladelse fra Naturstyrelsen. Desværre er denne form for regulering ikke særlig effektiv til at fjerne hele kolonier. Rågen er en almindelig fugl i Østdanmark, men der må ikke drives jagt på den. Den må kun reguleres på steder, hvor den generer folks sundhed eller er til erhvervsmæssig skade.
  I Viby findes en stor bestand af råger, som er meget generende for borgerne i byen. Den største koloni i Viby findes i skoven på hjørnet mellem Vibyvejen og Assendløsevej. Forvaltningen har i flere år forsøgt at fjerne rågerne. Regulering, fjernelse af reder, fældning af redetræer, opsætning af elektronisk fugleskræmsel, opstilling af rovfuglevimpel har været forsøgt, og naboerne har forsøgt at forstyrre rågerne ved at larme nær kolonien. Tiltagene har forhindret kolonien i at vokse sig meget større, men der er stadig 35–40 reder og ingen udsigt til, at de hidtidige tiltag kan fjerne rågerne. Forvaltningen har i januar 2019 igen fældet de ca. 20 træer med rågereder. Skoven er registreret som fredsskov, jf. skovloven, og må derfor ikke fjernes.
  Den 12. januar 2019 holdt forvaltningen et borgermøde på Dåstrup Skole, hvor problemet blev drøftet grundigt. Der var enighed blandt de fremmødte om, at det er vigtigt at løse problemet, men at løsningen ikke må medføre, at rågerne blot flytter et andet sted hen og generer andre borgere.
  På mødet skitserede forvaltningen en mulig løsning: Den nuværende skov fældes i sin helhed og i stedet plantes en blanding af buske og træer i en mere åben og lav bevoksning. Disse træer og buske vil rågerne ikke bygge reder i og samtidig vil det opfylde forpligtelsen til at bibeholde skov på arealet. Om muligt kunne der også etableres et vandhul i området. Enkelte af de fældede træstammer kan blive liggende som levested for biller og svampe. Det er forvaltningens vurdering, at denne løsning vil skabe mere biodiversitet. Rågerne fra skoven vil flytte et andet sted hen, og det kan meget sandsynligt blive et andet sted i Viby-området. Der skal derfor efterfølgende være stort fokus fra både forvaltningen og borgerne på at regulere andre kolonier i byen og straks sætte ind overfor nyopståede kolonier. Der var blandt de fremmødte opbakning til den skitserede løsning. Der blev dog udtrykt stor bekymring for, om problemet flyttede et andet sted hen. Danmarks Naturfredningsforening bakkede op om løsningen på mødet. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling har i et høringssvar på mail tilkendegivet, at de har forståelse for problemet, og at de er indforstået med løsningen. De lokale spejdere Peder Syv Gruppe har sendt et kritisk høringssvar, hvor de blandt andet anfører, at spejderne kan anvende skoven, som den er i dag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-02-2019, pkt. 21

  Udvalget godkender indstillingen, idet der på det afholdte borgermøde blev oplevet en generel tilslutning til løsningen, og at DN og Dansk Ornitologisk Forening er indforstået med løsningen.
  Udvalget lægger vægt på, at det nye område fremmer en bedre bynær natur med en større biodiversitet end i dag, således at der på sigt gives et bedre naturområde tilbage til gavn for spejdere og andre lokale brugere af området.
  Udvalget har noteret sig, at der er blevet rejst bekymring fra de lokale spejdere, der bruger området, og udvalget lægger vægt på, at spejderne inddrages mest muligt i udviklingen af det nye naturområde, der skal erstatte det gamle område.
  For at sikre inddragelse af de lokale borgere samt for at få bidrag til eventuelt nye tiltag til bekæmpelse af råger i Viby, beslutter udvalget, at der i 2020 afholdes et nyt borgermøde om råger.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning, idet Enhedslisten finder, at det er helt overgearet at "fælde skoven", og ønsker at den nuværende skov bevares, og peger på, at der i stedet - i lighed med hvad der er praktiseret i en del andre kommuner, og indenfor de lovlige rammer - iværksættes en helhjertet og effektiv råge-koloni-fjernelse med assistance fra skytte- og/eller jagt-foreninger."
  Henrik Stougaard begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Karim Arfaoui (A), Tomas Breddam mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 81

  Anbefales.
  Henrik Stougaard kan ikke anbefale og fastholder sin bemærkning fra Klima- og Miljøudvalget.
  Lars Lindskov kan ikke anbefale.
  Høringssvar fra Spejderne vedhæftes sagen til Byrådsmødet.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 63

  Godkendt.
  C og Ø kan ikke godkende og henholder sig til Ø's bemærkning fra Klima- og Miljøudvalget.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 64 Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune

  Placering_af_FGU-institutionens_skole_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 64

  Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 303027 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget blev på januarseminaret mellem Økonomiudvalget og direktionen præsenteret for analyse af mulige placeringer af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune. Økonomiudvalget skal på baggrund af analysen anvise mulige placeringer til FGU-institutionens bestyrelse.

  Indstilling

  Det indstilles, at notat om mulige placeringer af FGU-skolen i Roskilde oversendes til FGU’s bestyrelse.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Det blev på Økonomiudvalgsmødet den 7. november 2018 besluttet, at der skal fremlægges yderligere analyse af de mulige placeringer af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune på januarseminaret mellem Økonomiudvalget og direktionen. Udvalget er på seminaret blevet præsenteret for forvaltningens overvejelser ift. fire mulige placeringer i notatet: Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune.
  Roskilde Kommune skal i dialog med FGU-institutionen anvise, hvilke mulige placeringer der er for FGU-skolen i Roskilde Kommune. Den endelige beslutning om placering tages dog ikke af økonomiudvalget, men af bestyrelsen for den nye FGU-institution, der har ansvaret for at skaffe egnede lokaler.
  Foretages der ikke særskilt beslutning om placering af FGU-institutionens bestyrelse, kommer den nye FGU skole i Roskilde til at ligge på produktionsskolen Base 4000.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, men afhængig af, hvilken løsning FGU’s bestyrelse ønsker gennemført vil der blive tale om forskellige økonomiske konsekvenser for Roskilde Kommune, jf. vedhæftede notat.

  Økonomiudvalget, 06-02-2019, pkt. 61

  Der var enighed om at der optages en sag på næste Økonomiudvalgsmøde med et beslutningspunkt om placering.

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af drøftelserne på Økonomiudvalgets møde den 6. februar indstiller forvaltningen, at Økonomiudvalget beslutter, hvilken lokalisering af FGU-skolen i Roskilde der skal tilbydes FGU´s bestyrelse.

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 82

  A fremsatte følgende forslag" Udvalget beslutter, at Roskilde Kommune indleder dialog med FGU-skolen Øst for at drøfte vilkårene for udlejning af Maglegårdsvej 15, 4000 Roskilde (BOMI) til FGU-skolen Øst med virkning senest fra skoleåret 2020-2021 og frem. Forhandlingerne skal tage afsæt i at sikre så gode vilkår for FGU-skolen Øst’ aktiviteter som muligt. Roskilde Kommune indleder endvidere drøftelser med FGU-skolen Øst om midlertidig lokation for FGU-skolen Øst indtil udgangen af skoleåret 2019-2020. Udvalget ønsker samtidig igangsat afdækning af egnede lokaler til BOMI, således at BOMI kan være etableret i de nye lokaler senest ved udgangen af maj 2020.”
  Jette Tjørnelund (V) og Lars Lindskov (C) kan ikke godkende forslaget og ønsker fortsat en placering på Handelsskolen. Resten af udvalget kan anbefale.
  Jette Tjørnelund begærede sagen i Byrådet.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 64

  Ø stillede følgende forslag: "sagen sendes til Økonomiudvalget med henblik på, at der før fornyet indstilling til byrådet i en dialog med BOMI skal opnås en ny samlet indstilling som både omfatter konkret ny placering for FGU og for BOMI og som samtidig beskriver økonomien ved løsningerne." For stemte et samlet Byråd.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 65 Anmodning om optagelse af sag fra Henrik Stougaard (Ø) angående betalingsfri i dagplejen

  Orientering_om_dagtilbudslovens_regler_vedroerende_tilskud_og_egenbetaling_for_en_plads_i_dagtilbud.pdf Skole-_og_Boerneudvalget_6._marts_2007.pdf

  Pkt. 65

  Anmodning om optagelse af sag fra Henrik Stougaard (Ø) angående betalingsfri i dagplejen

  Sagsnr. 301290 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard (Ø) har bedt om at denne sag kommer på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i mail den 17. december 2018 orienteret Skole- og Børneudvalget om følgende: ”På baggrund af udtalelser fra Børne- og Socialminister Mai Mercado om, ”at dagtilbudsloven ikke giver mulighed for at graduere forældrebetaling eller give forældrene penge tilbage, når et dagtilbud holder lukket” har forvaltningen undersøgt, om Roskilde Kommune kan fortsætte hidtil praksis for dagplejen. I Roskilde Kommune tilbydes forældre, der har deres barn i dagpleje, alternativ pasning i en gæstedagpleje, når dagplejen er fraværende på grund af ferie, sygdom m.v. Forældrene har dog i forbindelse med ferieafholdelse også hidtil haft mulighed for i stedet for gæstepleje at få betalingsfri i de hele uger, hvor de afholder ferie, hvis ferien afholdes samtidig med dagplejerens ferie, dog maks. 5 uger årligt.
  Forvaltningen har været i kontakt med Børne- og Socialministeriet, som oplyser, at kommunen i henhold til reglerne skal tilbyde alternativ pasning, og at reglerne ikke giver mulighed, for at forældrene får en reduktion i forældrebetalingen. På den baggrund har forvaltningen set sig nødsaget til at ændre den praksis, der har eksisteret i Roskilde Kommune i flere år. Det betyder, at forældre med børn i dagplejen ikke længere kan få en reduktion i forældrebetalingen i de tilfælde, hvor forældrene afholder ferie i hele uger samtidig med dagplejeren.
  Forældre med børn i dagplejen vil blive informeret om denne ændring, og baggrunden for, at der ikke længere er mulighed for at få betalingsfri”.
  På baggrund af mailen har Henrik Stougaard (Ø) begæret punktet på dagsordenen med følgende tekst:
  ”Jeg er ikke enig i den konklusion som forvaltningen tilsyneladende har truffet i denne sag:
  Vi har trods alt (endnu) ikke ministerdiktatur her i landet, og OM vi i Roskilde Kommune ønsker en grænseafprøvning overfor en minister, skal det være de lokale politikere, og ikke forvaltningen, der afgør.
  Jeg og enhedslisten finder, at vores hidtidige praksis er både fornuftig og fuldt ud lovlig.
  Jeg begærer derfor punktet optaget som beslutningspunkt på førstkommende SBU-møde”.
  Vedhæftet sagen er beslutning fra Skole- og Børneudvalget den 6. marts 2007 samt orienteringsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet, som forvaltningen har modtaget den 20. december 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 10

  Sagen udsættes og udvalget beder forvaltningen om yderligere oplysninger.

  Supplerende sagsoplysninger

  Forvaltningen har været i kontakt med KL, der oplyser, at efter politisk behandling af sagen i KL er det besluttet, at KL ikke går videre med sagen. KL henstiller derfor til, at kommunerne følger den udlægning, som ministeriet beskriver i sin skrivelse til alle kommuner den 20. december 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 30

  Udvalget beslutter, at der ikke længere kan tilbydes betalingsfri i dagplejen stedet for brug af gæstepleje.
  Henrik Stougaard (Ø) ønsker at den hidtidige praksis følges og at kommunen afprøver lovgivningen, og begærer herefter sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 84

  Oversendes til Byrådets behandling

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 65

  Skole- og Børneudvalgets flertalsindstilling blev sat til afstemning. For stemte 27, bestående af A, B, F, O og V. Imod stemte 4 bestående af C og Ø. Flertalsindstillingen blev herefter godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 66 Anmodning om optagelse af sag " Uvildig undersøgelse af planlægningen og den efterfølgende projektering af svømmehalsbyggeriet "

  Pkt. 66

  Anmodning om optagelse af sag " Uvildig undersøgelse af planlægningen og den efterfølgende projektering af svømmehalsbyggeriet"

  Sagsnr. 317189 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti v/ Karsten Lorentzen har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om ” Uvildig undersøgelse af planlægningen og den efterfølgende projektering af svømmehalsbyggeriet”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkeparti v/ Karsten Lorentzen har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:
  ”Dansk Folkeparti ønsker, at der foretages en uvildig undersøgelse af planlægningen og den efterfølgende projektering af svømmehalsbyggeriet med henblik på at få fastlagt, om der fremadrettet skal ske ændringer i måden, vi arbejder på med større projekter”
  Bemærkninger til forslaget:
  Ingen kan være i tvivl om, at forsinkelsen af svømmehallen sætter borgernes tålmodighed på en hård prøve, ligesom konstante tilførsler af ekstra midler er en finansiel belastning for Roskilde Kommune. Det er ikke DFs ønske at forsinke eller standse det igangværende byggeri, men udelukkende at få eksterne kræfter til at undersøge beslutningsprocessen omkring svømmehallen, hvorunder følgende skal besvares:
  Hvordan har man planlagt lignede projekter i andre kommuner?
  Er modellen for byggeriet optimal med hensyn til koordineringen af logistikken på byggepladsen?
  Kunne man på nogen måde have forudset forsinkelsen?
  Har politikerne foretaget beslutningen på et tilstrækkeligt oplyst grundlag?
  Der kan også inddrages andre større investeringer såsom Stændertorvet i en undersøgelse.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 66

  Sagen sendes til Økonomiudvalget.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 67 Ny Østergade (åben del)

  Brev_fra_Trafikministeriet_af_29._januar_2019.pdf

  Pkt. 67

  Ny Østergade (åben del)

  Sagsnr. 289594 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Lukket sag fra Økonomiudvalgets vedr. Ny Østergade er blevet delt op i en åben og lukket del. Den åbne del indeholder orientering om brev fra Trafikministeriet, samt beslutning om fremtidig planmæssig proces for arealet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen vender tilbage med en plan for udviklingen af Ny Østergadeprojektet med afsæt i konkurrenceforslaget, når der er en afklaring på købsforhandlingerne med staten.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med kommunens fremskredne forhandlinger med staten om at indgå en betinget købsaftale for Banedanmarks areal ”Øen” ved Roskilde Station, har Transportministeriet ved brev af 29. januar 2019 meddelt Roskilde Kommune, at forhandlingerne om salget sættes i bero indtil der er truffet en politisk beslutning om, hvorvidt S-tog til Roskilde skal realiseres. Kopi af brev vedlægges.
  Et flertal i Folketinget har således i august 2018 besluttet, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal gennemføre en forundersøgelse af muligheden for at etablere S-tog til Roskilde.
  En løsning med anvendelse af spor 1 og 2 til S-tog kan indebære, at det er nødvendigt at anvende spor 8 og muligvis også spor 9 til afvikling af den øvrige trafik. Alternativt kan man klare sig med spor 1-7, hvis S-tog placeres på parkeringspladsen nord for stationen. Indtil der er truffet politisk beslutning om, hvorvidt S-tog til Roskilde skal realiseres, og i så fald hvilken løsning, der er tale om, ønsker ministeriet at sætte salget af Øen i bero.
  Forvaltningen har været i dialog med Trafikministeriet om konsekvenserne af ministeriets udmelding. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forundersøgelse forventes afsluttet medio 2019, og det virker derfor usandsynligt, at der foreligger en politisk afklaring af spørgsmålet i løbet af 2019.
  Når der er en afklaring på plads med staten og dermed Ny Østergadeprojektets udstrækning foreslås, at forvaltningen udarbejder en sag, der redegør for hvordan udviklingen af banearealerne på baggrund af konkurrenceforslaget kan realiseres.
  Økonomiudvalgets beslutning på møde af 13. februar 2019 fremgår af den lukkede sag på dagsordenen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 67

  Godkendt.
  V og C kan ikke godkende, og ønsker at der tages afsæt i det foreliggende projektarbejde i stedet for konkurrenceforslaget.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

 • Pkt. 68 Ny Østergade(Lukket)

 • Pkt. 69 Nyt havnehus(Lukket)

 • Pkt. 70 Anmodning om optagelse af sag "Ønske om redegørelses-punkt til Økonomiudvalgets dagsorden 6. marts 2019".(Lukket)