You are here

Referat

Dato: Onsdag, Marts 27, 2019 - 17:00
Udvalg: Byrådet
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 71 Spørgetid

  Spoergsmaal_fra_Lone_Therkildsen.pdf Spoergsmaal_fra_Rikke_Groenning.pdf Spoergsmaal_fra_Bettina_Bahrs.pdf Spoergsmaal_fra_Mie_H._Randerson.pdf

  Pkt. 71

  Spørgetid

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Der er indkommet spørgsmål fra

  1. Lone Therkildsen, angående de økonomiske konsekvenser ved at flytte mellemtrinnet fra Vor Frue Skole til Østervangsskolen.
  2. Rikke Grønning angående udflytning af Lindegården til Viby
  3. Bettina Bahrs angående den påtænkte udflytning af Lindegården til Viby
  4. Mie H. Randerson angående eventuel omplacering af Lindegården i til Viby Sj.

  Spørgsmålene (inkl. bilag) er i deres fulde ordlyd vedhæftet som bilag.

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.
  Der kan ikke behandles sager i Byrådets spørgetid som vedrører personfølsomme oplysninger.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 71

 • Pkt. 72 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 72

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 72

  Pkt. 86 blev taget af dagsordenen.
  Godkendt.

 • Pkt. 73 FNs verdensmål i Roskilde Kommune

  Bilag_om_FNs_verdensmaal.pdf

  Pkt. 73

  FNs verdensmål i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 312922 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af budgetaftalen for 2019 har forvaltningen udarbejdet et oplæg til, hvordan Roskilde Kommune kan arbejde med FNs verdensmål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Det visuelle værktøj, som forvaltningen har testet på bl.a. planstrategien, fremover benyttes ved udarbejdelse af relevante strategier, politikker og planer i hele kommunen
  2. Alle fagudvalg udvælger 2-4 verdensmål, som skal have et særligt fokus i udvalgets arbejde
  3. Kommunens relevante samarbejdsaftaler og ejerstrategier skal forholde sig til verdensmålene i forbindelse med kommende revisioner

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at ”Roskilde Kommunes arbejde med FN’s verdensmål/Bæredygtighedsmål skal intensiveres og synliggøres med henblik på at mobilisere og opfordre til samarbejde.”
  Forvaltningen har udviklet et visuelt værktøj, som har til formål at synliggøre bæredygtige indsatser i kommunens politikker og strategier. Værktøjet er blandt andet benyttet i forslag til Planstrategi 2018, Vand- og Klimatilpasningsplan, og Strategisk Klima- og Energiplan.
  Næste skridt kan være at bruge verdensmålene mere strategisk til at opnå synergieffekter mellem forskellige verdensmål og til at fokusere kommunens bæredygtige indsats.
  En vej til dette er at bruge det visuelle værktøj i udarbejdelsen af relevante strategier, politikker og planer i hele kommunen. Herved skabes dels en fælles opmærksomhed på de problemstillinger, verdensmålene adresserer, og dels et fælles fokus på de løsninger, der kan være med til at løse flere verdensmålsudfordringer på samme tid. Det kan fx være, når klimatilpasningsløsninger både forebygger oversvømmelser, skaber øget biodiversitet og sikrer bedre rekreative muligheder for borgerne på samme tid.
  En anden vej er at have et særligt fokus på udvalgte verdensmål, som ligger inden for de enkelte fagudvalgs ansvarsområder. Hvis hvert fagudvalg udvælger de 2-4 verdensmål, der er mest relevant for deres fagområde, sættes et fokus og en retning på kommunens arbejde med bæredygtighed.
  Endelig er det også oplagt at tænke verdensmålene ind i de samarbejdsaftaler og ejerstrategier, som Roskilde Kommune indgår i.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 96

  Ad 1. "at": Anbefales
  Ad 2. "at" anbefales, idet delmålsoversigten skal inddrages i behandlingen
  Ad. 3. "at" at: anbefales.
  Efter fagudvalgenes behandling laves en status i Økonomiudvalget om hvilke verdensmål, der er dækket.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 73

  Godkendt.

 • Pkt. 74 Endelig låneoptagelse for 2018

  Pkt. 74

  Endelig låneoptagelse for 2018

  Sagsnr. 304066 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af den endeligt opgjorte låneramme for 2018, samt tillægsbevilling til merindtægten på 4,8 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Der gives tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. til merindtægt til låneoptagelse i forbindelse med energiinvesteringer samt nettoudlån til betaling af ejendomsskat.
  1. Der optages et variabel lån forrentet på 4,8 mio. kr. i DKK med 3 måneders rentetermin og afdrag over 25 år

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den endelige låneoptagelse for 2018 består af afholdte udgifter til energiinvesteringer samt nettoudlån til betaling af pensionisters ejendomsskatter jf. lånebekendtgørelsens § 2, pkt. 6 og pkt. 16.
  I fortsættelse af den foreløbige låneoptagelse for 2018, godkendt i Byrådet den 19. december 2018, pkt. 400 er den endelige låneramme for 2018 nu opgjort i forhold til det endelige forbrug:

  Korrigeret budget 2018 Endeligt forbrug 2018 A/c hjemtaget lån i december 2018 Restlåne-ramme for 2018
  Energiinvesteringer
  Overført fra 2017 til 2018
  I alt
  10.000.000
  16.500.000
  26.500.000
  5.064.943 3.962.000 1.102.943
  Energirenovering af vejbelysning
  Overført fra 2017 til 2018
  I alt
  9.000.000
  0
  9.000.000
  6.875.939 4.500.000 2.375.939
  Delvis indfrysning af grundskyld 2. rate 6.888.509 6.912.000 -23.491
  Nettoudgiften til lån til betaling af ejendomsskatter 1.329.760 0 1.329.760
  35.500.000 20.159.151 15.374.000 4.785.151

  Der optages et variabelt forrentet lån i KommuneKredit med 3. måneders rentetermin i DKK. Den variable rente udgør p.t. minus 0,278 %.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 4,8 mio. kr. i 2019.
  Herudover vil muligheden for låneoptagelse til energiinvesteringer blive søgt overført i forbindelse med sag om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til energiinvesteringer fra 2018 til 2019. Låneoptagelsen hertil vil blive opgjort og forelagt for byrådet i december 2019.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 107

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Daniel Prehn.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 74

  Godkendt.

 • Pkt. 75 Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2018 til 2019

  Bilag_vedr._overfoersel_af_raadighedsbeloeb_af_anlaeg_fra_2018_til_2019.pdf

  Pkt. 75

  Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2018 til 2019

  Sagsnr. 317278 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I marts måned overføres restrådighedsbeløbet vedrørende anlæg, ejendomssalg/-køb og finansiering mv., i form af en tillægsbevilling jf. kommunens økonomistyringsregler. Netto søges der om overførsel af 153,4 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. frigivne restrådighedsbeløb på netto 155,6 mio. kr. overføres fra 2018 til 2019. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2019.
  2. ikke frigivne rådighedsbeløb på netto 30,6 mio. kr. overføres fra 2018 til 2019. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2019.
  3. Indtægter vedr. Lånefinansieringen til energipulje og vejbelysning, byggekredit vedr. Hyrdehøj samt salg af CAT på i alt 57,0 mio. kr. overføres fra 2018 til 2019. Beløbet tilgår kassebeholdningen 2019.
  4. Deponering vedr. Ro’s efterskole, indskud vedr. Tour de France samt udgifter til grundkapitalindskud på netto 24,2 mio. kr. overføres fra 2018 til 2019. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2018, og hvor arbejdet forsætter i 2019.
  Den samlede overførsel på netto 153,4 mio. kr. består af:
  · 186,2 mio. kr. vedr. anlæg og ejendomssalg- og køb.
  · Indtægter på i alt 57,0 mio. kr. til lånefinansiering vedr. energipulje, vejbelysning og Hyrdehøj plejecenter samt salg af CAT.
  · 24,2 mio. kr. vedr. deponering mv., udgifter til grundkapitalindskud samt indskud i interessentselskab vedr. Tour de France, der blev besluttet på Byrådet 31. maj 2017.
  Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2017 til 2018 netto 255,6 mio. kr.
  Blandt de største overførsler er: 47,3 mio. kr. vedr. plejecenter Hyrdehøj, 20,0 mio. kr. vedr. Energispareindsats, 10,0 mio. kr. vedr. Ny Østergadearealet, 9,6 mio. kr. vedr. Roskilde bibliotek og 8,2 mio. kr. vedr. Støjskærm langs Holbækmotorvejen.

  (1.000 kr.)
  - = indtægter/ + = udgifter
  Overførsel anlæg
  (frigivet)
  Overførsel anlæg
  (ikke frigivet)
  Finansiering mv. Netto overførsel til 2018
  Ejendomssalg* -76.267 0 -76.267
  Ejendomskøb 8.455 0 8.455
  Byggemodning 47.194 3.800 50.994
  Øvrige anlæg 176.224 26.814 203.038
  Netto overførsel anlæg** 155.606 30.614 186.220
  Grundkapital 14.156
  Tour de France 5.000
  Hyrdehøj, byggekredit -31.202
  Lån, energipulje -20.968
  Lån energi, vejbelysning -2.124
  Ro's efterskole, deponering 5.000
  CAT - salg -2.731
  Netto kassevirkning 155.606 30.614 0 153.351

  De største overførsler vedr. salg er: Salg af det høje C, salg af deler af Hal 1, Salg af byggeretter langs Møllehusvej og salg af parcelhusgrunde ved Margrethehøj.
  ** Specifikation af de enkelte anlæg fremgår af bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 153,4 mio. kr. i 2019. Forværringen af kassebeholdningen modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2018.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 108

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Daniel Prehn

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 75

  Godkendt.

 • Pkt. 76 Forslag til Fingerplan 2019 i høring

  Udkast_til_hoeringssvar_fingerplan.pdf Notat_om_forslag_til_fingerplan.pdf

  Pkt. 76

  Forslag til Fingerplan 2019 i høring

  Sagsnr. 281105 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forslag til Fingerplan 2019 er i høring. Af størst betydning for Roskilde Kommune er et nyt støjkonsekvensområde for Roskilde Lufthavn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til høringssvar godkendes og fremsendes inden for høringsfristen den 21. marts 2019 med forbehold for byrådets endelige godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslag til Fingerplan 2019 er i høring indtil den 21. marts 2019. Forslaget konkretiserer regeringens overordnede visioner for udviklingen frem mod 2030 i udspillet ”Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet”. Forslaget imødekommer i nogen grad de ønsker, som Roskilde Kommune meldte ind i det såkaldte ”spor 2”, den langsigtede revision af fingerplanen, jf. Økonomiudvalgets behandling af sagen på møde den 4. oktober 2017, punkt 386. De enkelte punkter og øvrige ændringer af fingerplanen er uddybet i vedlagte notat.
  Af væsentligst betydning for Roskilde Kommune er forslag om et nyt støjkonsekvensområde for Roskilde Lufthavn. Forslaget betyder, at enkelte mindre områder især ved Gadstrup, Vor Frue og Vindinge frigives til potentiel ny byudvikling under forudsætning af, at fingerplanens øvrige betingelser også kan opfyldes. Forslaget imødekommer samtidig lufthavnens ønske om et nyt plangrundlag, der udvider muligheder for brug af lufthavnen, herunder flere operationer med store fly. Det vil ifølge den særskilte miljøvurdering af støjzonen betyde, at flere eksisterende boliger på sigt kan blive støjbelastede.
  Viby Station optages ikke på listen over stationer, hvor der kan ske udvikling af regional betydning. Men der åbnes i Erhvervsstyrelsens tilhørende notat for 150 nye boliger i Viby. Byvækst uden for byfingeren kan fortsat kun være af lokal karakter. Samtidig skal kommunen følge planlovens skærpede krav om at redegøre for arealbehov ud fra restrummelighed og forventet befolknings­tilvækst. Kommunen skal fortsat arbejde for, at byvækst primært holdes inden for byfingeren. Men kommunen kan i lidt højere grad end hidtil prioritere rækkefølgen inden for en planperiode, da staten ikke længere konkret skal godkende kommunens rækkefølgeplanlægning for større byudvikling.
  Forslaget indeholder en mindre udvidelse af Roskildefingeren sydvest for Roskilde. Til gengæld er et areal udtaget og i stedet udpeget som grøn kile. Ændringerne blev godkendt af Økonomiudvalget den 28. november 2018, punkt 457. Der lægges op til, at arbejdet med grønne kiler genoptages som ønsket af Roskilde Kommune. Ønsket om pendlerstation Roskilde Vest imødekommes ikke, men det mulige areal er en del af ovennævnte udvidelse af Roskildefingeren. Der gives mulighed for, at det stationsnære kerneområde omkring Roskilde Station udvides fra 600 m til 1.000 m.
  Samlet set indeholder forslaget små lempelser, som giver kommunerne lidt mere råderum i forhold til den statslige styring. Dermed får kommunerne et lidt større ansvar for at tilgodese infrastrukturen, herunder kollektiv trafik, og helheden i hovedstadsområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 98

  Sagen udsættes til næste Økonomiudvalgsmøde.

  Supplerende sagsfremstilling

  Udkast til høringssvar er tilrettet efter drøftelser på Økonomiudvalgets møde den 6. marts 2019. Ændringerne kan ses med rødt.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 112

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Daniel Prehn.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 76

  Godkendt.

 • Pkt. 77 Skitseforslag til nyt Havnehus

  Skitseforslag_-_Nyt_Havnehus.pdf

  Pkt. 77

  Skitseforslag til nyt Havnehus

  Sagsnr. 208396 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har i dialog med Havneselskabet fået udarbejdet skitseforslag til et nyt Havnehus på Roskilde Havn, for at sikre et byggeri i en god kvalitet, og som arkitekttonisk vil bidrage positivt til oplevelsen af Roskilde Havn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte skitseforslag godkendes som Roskilde Kommunes udfaldskrav til den ydre fremtræden på Havneselskabets byggeri af nyt Havnehus.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 27. februar 2019, punkt 69, vilkår for nedrivning af havnekontor på kommunens ejendom Strandgade 2, efterfølgende byggemodning af arealet og udlejning af arealet til Havneselskabet til opførelse af nyt Havnehus.
  Forvaltningen har i dialog med Havneselskabet fået udarbejdet skitseforslag til et nyt Havnehus, med henblik på at sikre et byggeri på kommunens ejendom i en god kvalitet og med et arkitektonisk udtryk, der vil bidrage positivt til oplevelsen af Roskilde Havn. Skitseprojektet er udført i henhold til lokalplan 603 for Roskilde Havn – Havnepromenaden.
  Havneselskabet er positive over for skitseprojektet, som opfylder deres behov for et nyt Havnehus på havnen, og som de vurderer kan udføres inden for en for Havneselskabet acceptabel økonomisk ramme.
  Lokalplan 603 fastsætter en placering af det nye byggeri længere fremme mod havnebassinet end det nuværende havnekontor. Der skal derfor ske en samtidig omlægning af kommunale arealer tilstødende det nye byggeri, herunder etablering af parkeringsplads ved det nuværende havnekontor, samt ny matrikulering i området.
  Forvaltningen og Havneselskabet planlægger i fælleskab, at invitere naboer i Strandgade og havnens aktører til et åbent hus arrangement på Havnekontoret den 25. april fra kl. 16 -19, hvor interesserede vil kunne se og høre nærmere om projekt for det nye Havnehus og omlægning af tilstødende arealer.
  Sag om ny matrikulering i området, der omfatter nedlæggelse af offentlig vej, fremlægges parallelt med denne sag til godkendelse i byrådet – se anden sag på dagsordenen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet denne del er behandlet på byrådets møde i februar 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 36

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V).

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 114

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 77

  Godkendt.

 • Pkt. 78 Nedlæggelse af del af Strandgade som offentligt vejareal

  Aendringskort_-_Strandgade.pdf Kort_-_strandgade.pdf Skematisk_redegoerelse_-_jnr1900455-Ny.pdf Kort_-_Strandgade_visende_vejareal_A_og_B.pdf

  Pkt. 78

  Nedlæggelse af del af Strandgade som offentligt vejareal

  Sagsnr. 208396 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Havneselskabet ønsker at etablere nyt havnekontor i henhold til lokalplan 603. Som konsekvens heraf skal en del af Strandgade nedlægges som offentligt vejareal, idet arealet skal overgå til bebyggelse, samtidig skal en anden del af Strandgade optages som offentlig vej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. vejareal mærket A på kortbilag nedlægges som offentlig vej
  2. vejareal mærket B på kortbilag optages som offentlig vej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med gennemførelse af en byggesag på matr.nr. 66a Sct. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder, skal en del af vejarealet, litra 7000ar, nedlægges og overføres til matr. 66a, sådan at et nyt havnekontor kan opføres iht. til den gældende lokalplan for området. Ligeledes skal en del af vejarealet, litra 7000ar, nedlægges og overføres til matrikel 73 samt en del af matrikel 73 nedlægges og overføres til matr. 66a. Endvidere nedlægges en del af matrikel 66a og overføres til vejareal, så en nye offentlig p-plads kan etableres i forbindelse med havnekontoret.
  Vedlagte kortbilag viser det nye matrikulære forhold.
  Efter Lov om offentlige veje § 15 skal kommunalbestyrelsen beslutte, at vejarealet skal nedlægges. Efter Lov om offentlige veje § 124 stk.1 skal kommunalbestyrelsen tage beslutning om arealets fremtidige status. Kommunalbestyrelsens beslutning skal offentliggøres og ejere af ejendomme, der bliver berørt af beslutningen, skal høres om nedlæggelsen. Umiddelbart berøres naboejendommene ikke, idet der opretholdes offentlig vejforbindelse via den kommende p-plads, så eksisterende adgange opretholdes. Når vejarealet er nedlagt og tildelt matrikelnummer, råder kommunalbestyrelsen frit over arealet.
  Start: Marts 2019
  Slut: Høring afsluttes maj 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 37

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V).

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 115

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 78

  Godkendt.

 • Pkt. 79 Frigivelse af rådighedsbeløb til værkstedsfaciliteter på ITC

  Pkt. 79

  Frigivelse af rådighedsbeløb til værkstedsfaciliteter på ITC

  Sagsnr. 316794 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til udvidelse af værkstedsfaciliteter på ITC. Der opføres en hal til metalværksted på Københavnsvej 266. Projektet vil i alt beløbe sig til 2,189 mio. kr. i 2019. Det foreslås at finansiere restbeløbet på 1,189 mio. kr. af den samlede ramme i Center for Handicap.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019 til udvidelse af værkstedsfaciliteter på ITC
  2. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2019 på 1,189 mio. kr. til udvidelse af værkstedsfaciliteter på ITC, finansieret ved omplacering af driftsmidler fra øgede indtægter i Center for Handicap som følge af flere borgere og indtægter fra salg af produkter fra metalværkstedet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budgetforliget afsat 1,0 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2019 til en hal, der skal rumme et metalværksted på Københavnsvej 266 til borgere i beskyttet beskæftigelse, der er overtaget af ITC efter den beskyttede beskæftigelse på BOMI er lukket.
  Det drejer sig om opførsel af 300 m² halbyggeri og 284 m² tilkørsel/parkering. Hallen skal benyttes som metalværksted. Hallen indgår som en del af ITC Beskyttet Beskæftigelse.
  De 1,0 mio. kr. er afsat i anlægsplanen for 2019 da ITC, som følge af omlægning af BOMI’s aktiviteter i maj 2018, har oplevet en tilgang af borgere til de beskyttede værksteder. Den resterende udgift på 1,189 mio. kr. finansieres af øgede indtægter i Center for Handicap som følge af flere borgere og indtægter fra salg af produkter fra metalværkstedet.
  Når hallen er opført, skal maskiner og resten af borgerne og medarbejderne flyttes fra BOMI til Københavnsvej 266, hvor den øvrige beskyttede beskæftigelse ligger.
  Anlægsarbejdet forventes afsluttet i maj 2019.

  Økonomi

  Sagen er udgiftsneutral.

  Økonomiske konsekvenser af anlægssagen:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.189
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.189
  Finansiering:
  Budgetomplacering, drift 1.189

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 32

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 117

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 79

  Godkendt.
  Fraværende: Tina Boel (grundet inhabilitet)

 • Pkt. 80 Frigivelse af rådighedsbeløb 2018 - Svømmehal ved Roskildebadet

  Pkt. 80

  Frigivelse af Rådighedsbeløb - Svømmehal ved Roskildebadet

  Sagsnr. 302714 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om overførelse af afsat rådighedsbeløb i budget 2018 til 2019 vedrørende ny svømmehal ved Roskildebadet, samt frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 36,1 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådighedsbeløb afsat i budget 2018 til etableringen af ny svømmehal ved Roskildebadet på 36,1 mio. kr. overføres til 2019, samt at der gives en anlægsbevilling på 36,1 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byggeriet af en ny svømmehal i forbindelse med det eksisterende Roskildebadet er i fuld gang. Ved en fejl er det samlede afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 53,8 mio. kr. ikke blevet frigivet til trods for et forbrug i 2018 på 17,7 mio. kr. Denne fejl rettes der nu op på ved at overføre det resterende rådighedsbeløb på 36,1 mio. kr. til 2019, og samtidig søge rådighedsbeløbet frigivet.
  De afsatte midler for 2019 er allerede frigivet.
  Planen er åbning af den nye svømmehal i slutningen af 2019.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2018 på 36,1 mio. kr., samt en tilsvarende forværring af kassebeholdningen i 2019.
  De afsatte midler i budget 2019 er allerede frigivet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Afsatte ikke frigivet midler i 2018 -53.800 0
  Frigivet midler i 2019 0 -21.500

  Forslag til revideret Investeringsoversigt:

  Forbrugte ikke frigivet midler i 2018 -17.660 0
  Overførsel af rådighedsbeløb til 2019 0 -36.140
  Frigivet midler i 2019 0 -21.500

  Ansøgning om anlægsbevilling

  Frigivelse af overførsel af rådighedsbeløb til 2019

  0

  -36.140
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdning 36.140 0

  Forværring af kassebeholdningen 0 - 36.140

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 33

  Anbefales.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 118

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 80

  Godkendt.

 • Pkt. 81 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2019 til Plejecenter Hyrdehøj

  Pkt. 81

  Frigivelse af rådighedsbeløb for 2019 til Plejecenter Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med opførelse af det kommende plejecenter ved Hyrdehøj anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet afsat i budget 2019 til anlæg af plejecenteret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling på 25.839.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal.
  2. at der gives en anlægsbevilling på 42.771.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af Plejecenter Hyrdehøj, boligdelen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med budgettet for 2015 er det besluttet, at der i Roskilde Kom­mune skal bygges et nyt plejecenter. Plejecenteret opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet til 60 borgere. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede borgere. I alt etableres 104 boliger. Byrådet godkendte skema A den 25. januar 2017 og skema B den 25. april 2018.

  I januar 2018 blev udbudsprocessen, i forhold til at finde entreprenør af byggeriet, afsluttet. Vinderen var Anker Hansen og Co. Den 9. februar 2018 var der første spadestik. Herefter er byggeprocessen for alvor påbegyndt. Den 26. marts 2019 er der rejsegilde for byggeriet, som fortsat forventes at være klar til indflytning i 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter – Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal -25.839
  Anlæg, udgifter – Plejecenter Hyrdehøj, boligdel -42.771
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter – Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal -25.839
  Anlæg, udgifter – Plejecenter Hyrdehøj, boligdel -42.771
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 32

  Ad 1.: anbefales.
  Ad 2.: anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 119

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 81

  Godkendt.

 • Pkt. 82 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljen til en bedre bemanding 2019

  Pkt. 82

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljen til en bedre bemanding 2019

  Sagsnr. 302694 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 7.416.000 kr. i fra puljen til en bedre bemanding.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 7.416.000 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge aftale om finanslov for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt i 2018-2021 til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 overgår midlerne til bloktilskuddet. Roskilde Kommunes andel af midlerne udgør i 2019 7.416.000 kr.
  Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet gennem en bedre bemanding, både hos kommunale og private leverandører. Midlerne skal desuden understøtte et lavere sygefravær samt en øget gennemsnitlig arbejdstid på ældreområdet. Fra 2022 overgår puljen til bloktilskuddet.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget har på møde i april 2018 godkendt en fordeling af midlerne mellem hjemmepleje og plejecentre, herunder private leverandører. Udvalget besluttede at fordele midlerne ligeligt mellem hjemmeplejen og plejecentre, og at midlerne fortrinsvis skal anvendes til nyansættelser i fuldtidsstillinger på plejecentre og til ansættelse af flere årsværk i hjemmeplejen.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2019 fået bevilget 7.416.000 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 34

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 120

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 82

  Godkendt.

 • Pkt. 83 Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken 2019

  Vaerdighedspolitikken_i_Roskilde_Kommune.pdf Redegoerelse_for_anvendelse_af_vaerdighedsmidlerne.pdf

  Pkt. 83

  Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken 2019

  Sagsnr. 277166 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 15.396.000 kr. i 2019 til udmøntning af værdighedspolitikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 15.396.000 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den første værdighedspolitik den 27. april 2016 samt reviderede værdighedspolitikken den 26. september 2018.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget har siden udmøntet de tilknyttede midler til værdighedspolitikken. Politisk revision af værdighedspolitikken i 2018 var en forudsætning for tildeling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriet. Byrådet har i årene 2016 til 2018 godkendt indtægts- og udgiftsbevilling for disse års tildeling af værdighedsmidler.
  Ud af de samlede nuværende værdighedsmidler benyttes størstedelen til flere varme hænder, herunder midler til ansættelse af oplevelsesmedarbejdere på plejecentrene, måltidsværter på plejecentrene, som skal sikre det gode måltid med borgerne, aflastningsophold i fast turnusordning, en udvidelse af klippekortsordningen fra en ½ time om ugen til 1 time om ugen for hjemmeboende borgere, samt en forbedret ernæringstilstand for hjemmeboende borgere. Der er ligeledes disponeret midler til Seniorhøjskolen og en styrket inkontinensindsats. Endvidere er der disponeret midler til oprettelse af et palliativt team, der skal varetage det samlede palliative forløb.
  Byrådet skal senere i 2019 revidere værdighedspolitikken, da en ny ændring af bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen stiller krav om, at politikken skal tage stilling til bekæmpelse af ensomhed.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2019 fået bevilget 15.396.000 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 33

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 121

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 83

  Godkendt.

 • Pkt. 84 Høringssvar til debatoplæg om Region Sjællands Råstofplan 2020

  Bilag_1_Debatoplaeg_om_raastofplan_2020-2031.pdf Bilag_2_Endeligt_hoeringssvar_til_debatoplaeg_om_Raastofplan_2020.pdf Bilag_3_Planproces_for_Region_Sjaellands_Raastofplan_2020.pdf Bilag_4_Afgoerelse_fra_Miljoe-_og_Foedevareklagenaevnet_om_raekkefoelgeplanlaegning.pdf

  Pkt. 84

  Høringssvar til debatoplæg om Region Sjællands Råstofplan 2020

  Sagsnr. 302969 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland har sendt debatoplæg om revision af råstofplanen i offentlig høring. Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar (bilag 2) godkendes og fremsendes inden for høringsfristen den 11. marts 2019 med forbehold for byrådets endelige godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har den 14. januar 2019 udsendt debatoplæg om revision af regionens råstofplan. Råstofplanen skal indeholde graveområder til brug for en planperiode på minimum 12 år. I debatoplægget efterspørger regionen kommentarer forud for udarbejdelse af forslag til Råstofplan 2020-2031. Forslag til regionens råstofplan ventes forelagt i foråret 2020. Høringen af debatoplægget slutter den 11. marts 2019.
  Indledningsvis lægger regionen op til en drøftelse af, hvordan råstofplanen kan understøtte FN’s verdensmål for en bæredygtig fremtid. Det gælder fx fremme af genanvendelse af vej- og byggematerialer for at forlænge levetiden på traditionelle råstoffer.
  Herudover peger Region Sjælland på behovet for en national strategi for råstofindvinding både til lands og til havs. En strategi som også skal have fokus på en landsdækkende strategi for fremme af cirkulær økonomi. I debatoplægget indgår der en opgørelse af den resterende råstofressource i den gældende råstofplan. Heraf fremgår det, at der er råstoffer til cirka 16 års indvinding efter 2020. Imidlertid er råstofferne ujævnt fordelt, og det skønnes, at de udlagte graveområder i Roskilde Regionale Graveområde vil være tømt allerede efter 8 år. Derfor ønsker regionsrådet at vurdere muligheden for at udlægge nye graveområde ved Roskilde.
  På baggrund af debatoplægget og kommunens tidligere holdninger til regionens råstofplanlægning har forvaltningen udarbejdet et udkast til høringssvar. Heri indgår blandt andet ønske om, at regionen ikke udlægger nye graveområder, så længe der ikke er udarbejdet en national strategi for råstofindvinding. Endvidere indgår der en appel om, at regionen fastholder og aktivt benytter rækkefølgeplanlægning som styringsværktøj. Dette er dog betinget af, at klagenævnet giver regionen medhold i de indskrevne retningslinjer i råstofplanen. I høringssvaret indgår også bemærkninger om interessekonflikt mellem råstofgravning og grundvandsbeskyttelse samt tilslutning til, at der ikke gives mulighed for biaktiviteter i råstofgravene medmindre dette har tydelig synergieffekt i relation til råstofgravningen.
  Forvaltningen gør opmærksom på, at regeringens udspil om at nedlægge regionerne, kan få konsekvenser for den nuværende opgaveløsning på råstofområdet. Myndighedsbehandlingen efter råstofloven forventes, hvis regionerne nedlægges, at blive overført til staten. Kommunen har i dag et godt samarbejde med regionen på råstofområdet. Af hensyn til kommunale interesser på området er det vigtigt, at der sikres et godt samarbejde med råstofmyndigheden også fremover.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 30

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tilslutte sig høringssvaret, idet Enhedslisten finder, at der skal udtrykkes et krav om et totalt stop for grusgravning så hurtigt som muligt i hele Roskilde Kommune.
  Karsten Lorentzen (O) tager forbehold.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 113

  Der var enighed om at følgende tilføjes høringsbrevet. Det vil i en kommende national strategi - også være vigtigt med økonomiske incitamenter, som kan fremme en øget genanvendelse.
  Prisen på udvundet grus og andre råstoffer bør fastsættes så højt, at nyudvinding ikke altid er den billigste mulighed.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tilslutte sig høringssvaret, idet Enhedslisten finder, at der skal udtrykkes et krav om et totalt stop for grusgravning så hurtigt som muligt i hele Roskilde Kommune. Såfremt brevet sendes er Henrik Stougaard (Ø) enig i den af Økonomiudvalget anbefalede tilføjelse.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Daniel Prehn.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har tilrettet høringssvar med foreslået tilføjelse samt mindretalsudtalelse.
  Endvidere har forvaltningen foretaget en mindre ændring under afsnit om rækkefølgeplanlægning. Det skyldes, at der nu er faldet afgørelse i klager over retningslinjer for rækkefølgeplanlægning i den gældende råstofplan. Klagenævnet har delvist tilbagevist klagerne. Afgørelsen er vedlagt til orientering.

  1. Bilag 2, Udkast til endeligt høringssvar
  2. Bilag 4, Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 84

  Ø stillede ændringsforslag om, "at der skal udtrykkes et krav om et totalt stop for grusgravning så hurtigt som muligt i hele Roskilde Kommune". For stemte 2, bestående af Ø. Imod stemte 27, bestående af A, B, C, O og V. F undlod at stemme. Forslaget blev forkastet.
  For høringssvaret stemte herefter et samlet Byråd.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 85 Vor Frue

  Pkt. 85

  Vor Frue

  Sagsnr. 311628 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. februar 2019, at der til udvalgets møde i marts skulle udarbejdes en samlet sag om vinkler på Vor Frue, som følge af byrådets beslutning om ændring af skolestrukturen, hvor skolen fra skoleåret 2019/20 er en indskolingsskole fra 0.-3. klasse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på budget 2019 har forvaltningen været i dialog med den selvejende institution Spiloppen om mulighederne for at institutionen flytter til lokaler på Vor Frue Skole, for at blive en del af en landsbyordning. En landsbyordning, hvor der er fælles ledelse for dagtilbud og skole vil kræve at institutionen er kommunal. Spiloppen har meldt tilbage, at de ikke ønsker blive kommunal og at de ikke ønsker helt eller delvist at flytte til lokaler på skolen.
  Forvaltningen har undersøgt behov og mulighed for at etablere et kommunalt dagtilbud i lokaler på Vor Frue Skole, også set i sammenhæng med at regeringen er kommet med et udspil, der kan betyde en ændring af den nuværende støjkonsekvenszone for Tune Lufthavn, som har betydning for om der kan opføres nye boliger omkring blandt andet Vor Frue.
  Forvaltningen vurderer, at en eventuel boligudbygning omkring Vor Frue ved en ændring af støjkonsekvenszonen, ikke medfører et behov for en udvidelse af antallet af dagtilbudspladser i så stort et omfang, at der er behov for etablering af et nyt dagtilbud. Der er aktuelt et pres på antallet af 0-2 års pladser i Vor Frue pasningsdistrikt, mens der er et mindre overskud af børnehavepladser.
  For at etablere et nyt dagtilbud, hvor driftsøkonomien skal det have en vis størrelse. En af de mindste institutioner i Roskilde Kommune som har både vuggestue og børnehavepladser er Mælkevejen med 14 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser. Forvaltningen vurderer, at der vil være en risiko for tomme pladser i et væsentligt omfang, såfremt der etableres pladser i den størrelsesorden i Vor Frue. Der vil være plads til at etablere pladserne i lokaler på Vor Frue Skole, hvor det vil kræve anlægsudgifter til forhold både inde og ude, da de bygningsmæssige og arbejdsmiljømæssige krav til et dagtilbud er anderledes end det der er til en skole.
  Vor Frue pasningsdistrikt støder op til pasningsdistrikt Sydbyen, hvor flere forældre fra Vor Frue også ønsker, at få deres børn i dagtilbud. Sydbyen grænser direkte op til pasningsdistrikt Midtvest – og det er relevant at se disse pasningsdistrikter i en sammenhæng. Alle tre distrikter har aktuelt og i de kommende år et pres på antallet af 0-2 års pladser, mens der i forskellig grad er overskud af børnehavepladser. Derfor anbefaler forvaltningen fortsat et øget fleksibilitet mellem pladser til de 0-2 årige og de 3-5 årige. Udvalget har tillige tidligere behandlet sag om etablering af institution ved Ringparken, som også vil medføre en udvidelse af antallet af 0-2 års pladser i Sydbyen.
  Byrådet har den 30. januar 2019 besluttet, at Vor Frue Skole fra det kommende skoleår skal være en indskolingsskole for 0.-3. klasse. Forvaltningen kan oplyse, at for de årgange, der vil være på skolen i det kommende skoleår, er der pr. 26. februar 2019 følgende antal på de enkelte årgange: Der er opskrevet 14 elever til den kommende 0. klasse; der er indmeldt 8 elever i den nuværende 0. klasse; 12 elever i den nuværende 1. klasse og 9 elever i den nuværende 2. klasse. Forvaltningen kan oplyse, at 4 elever fra den nuværende 0. klasse overflyttes primo marts til en anden folkeskole i kommune.
  I forhold til trafiksikkerhed kan forvaltningen oplyse, at Plan- og Teknikudvalget den 14. januar 2019 besluttede at prioritere midler i 2019 til nyt signalreguleret kryds ved Køgevej / Vilvorde for at sikre skolevejen for børn på cykel fra Vor Frue mod Østervangsskolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Såfremt der skal etableres dagtilbud i tilknytning til Vor Frue Skole vil det medføre anlægsudgifter og afledte driftsudgifter.

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 42

  Skole- og Børneudvalget henviser til byrådets beslutning af den 30. januar 2019 om at Vor Frue Skole fra skoleåret 2019/20 er en indskolingsskole fra 0.-3. klasse. Udvalget konstaterer, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for etableringen af en kommunal daginstitution i de ledige lokaler på skolen. Udvalget beder forvaltningen om at se på, hvad de ledige lokaler på Vor Frue Skole kan anvendes til fremadrettet fra skoleåret 2019/20.
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde flertallets beslutning, idet det bemærkes, at det dermed konstateres at grundlaget er bortfaldet for den "landsbyskoleordning" budgetforligspartierne oprindeligt besluttede. Dermed er der tale om en ny løsningsmodel og en ny situation. Henrik Stougaard (Ø) foreslår alternativt at forvaltningen sættes til at udarbejde en løsningsmodel, hvor Vor Frue skole på det ny grundlag fortsætter som en skole der rummer 0.'te til 6. klassetrin. og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 122

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) henholder sig til deres bemærkninger fra Skole- og Børneudvalget.
  Fraværende: Daniel Prehn.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 85

  Ø stillede følgende ændringsforslag " i stedet for det indstillede beslutter Byrådet, at forvaltningen sættes til at udarbejde en løsningsmodel, hvor Vor Frue skole på det ny grundlag fortsætter som en skole der rummer 0. til 6. klassetrin." For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 27, bestående af A, B, C, O og V. Forslaget blev forkastet.
  For Økonomiudvalgets flertalsindstilling stemte 27, bestående af A, B, C, O og V. Imod stemte F og Ø. Flertalsindstillingen blev godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen

 • Pkt. 86 Anmodning om optagelse af sag om håndtering af plastaffald

  Pkt. 86

  Anmodning om optagelse af sag om håndtering af plastaffald

  Sagsnr. 317607 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  SF v/Tina Boel har anmodet om at få optaget sag på byrådets dagsordenen om håndtering af plastaffald.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  SF v/Tina Boel har anmodet om at få følgende optaget på byrådets dagsorden:
  ”For at bekæmpe plast i naturen og fjorden, en målsætning i budgetforliget, er det vigtigt at øge genbruget af plast, også for at mindske udledningen af CO2. Dette forudsætter bl.a. en effektiv sortering hos forbrugerne og i den videre proces.
  Aktuelt er Roskilde blandt det mindretal af kommuner, hvor der ikke sker kildesortering af plast, hvilket betyder, at hovedparten af plastaffaldet går til forbrænding.
  Denne løsning er ikke holdbar og Byrådet anmoder derfor Klima- og miljøudvalget om snarest muligt at redegøre for de aktuelle planer om at få plastikaffald med i kildesorteringen og for i øvrigt at sikre en stærkt øget genanvendelse af plastik. Udvalget anmodes ligeledes om at redegøre for mulighederne for at fremrykke kildesorteringen og for andre initiativer til øget genanvendelse af plast”.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 86

  Taget af dagsordenen.

 • Pkt. 87 Anmodning om optagelse af sag om forslag om at få igangsat Roskilde Kommunes affaldssortering af plast

  Pkt. 87

  Anmodning om optagelse af sag om forslag om at få igangsat Roskilde Kommunes affaldssortering af plast

  Sagsnr. 317982 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard, Socialdemokratiet v/ Karim Arfaoui, Venstre v/Marianne Kiærulff, Radikale v/Jeppe Trolle og Dansk Folkeparti v/Karsten Lorentzen har anmodet om at få optaget sag på byrådets dagsorden om forslag om at få igangsat Roskilde Kommunes affaldssortering af plast.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard, Socialdemokratiet v/Karim Arfaoui, Venstre v/Marianne Kiærulff, Radikale v/Jeppe Trolle og Dansk Folkeparti v/Karsten Lorentzen har anmodet om at få følgende optaget på byrådets dagsorden:
  ”Forslag om at få igangsat Roskilde kommunes affaldssortering af plast.
  Baggrund:
  Med den affaldssorteringsordning der ér rullet ud, går al plastaffald i fraktionen "restaffald". Dette er af indlysende grunde ikke bæredygtigt miljømæssigt/klimamæssigt, hvorfor da også et stort antal kommuner i landet har igangsat frasortering af plast i særlig affaldsfraktion. Der rapporteres samtidig om voksende faktisk genanvendelse af det frasorterede plast, men vi er langtfra i mål, og der findes stadig en lang række plastfraktioner, der pt. er svære eller umulige at genanvende.
  Forslag:
  Klima om Miljøudvalget får til opgave, i samarbejde med udvalgets embedsfolk, snarest muligt at forberede en sag til byrådsbeslutning om rammer og tidspunkt for igangsætning af en affaldssorteringsordning, der omfatter frasortering af plast.
  I sagen ønskes belyst de overordnede muligheder, fordele og ulemper med hensyn til evt. opdeling af plast i flere underfraktioner, ligesom tidshorisont for hurtigste realistiske igangsætning ønskes belyst.”

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 87

  Godkendt.

 • Pkt. 88 Anmodning om optagelse af sag om at ophæve kommuneplan forbudet mod vindmøller højere end 25 m

  Pkt. 88

  Anmodning om optagelse af sag om at ophæve kommuneplan forbuddet mod vindmøller højere end 25 m

  Sagsnr. 318315 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard, SF v/Tina Boel og radikale v/Jeppe Trolle har anmodet om optagelse af sag om at ophæve kommune-plan forbuddet mod vindmøller højere end 25 m.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard, SF v/Tina Boel og radikale v/Jeppe Trolle har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:
  ”Baggrund:
  Med det nuværende marked for vindmøller og de gældende lovmæssige rammer for dem og el-forsyningen fra dem, skal vindmøllerne op i højder på mindst 100 m, før de begynder at være rentable.
  Roskildes gældende kommuneplan har nu gennem en årrække rummet et generelt forbud mod at der i kommunen etableres vindmøller af mere end 25 m's højde. I den politiske aftale bag Roskilde Kommunes budget 2019 indgår imidlertid en delaftale om at ophæve dette generelle forbud mod vindmøller af rentable højder, og på den baggrund stilles følgende forslag.
  Konkret beslutningsforslag:
  Byrådet giver forvaltningen til opgave, at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, som rummer de ændringsforslag til kommuneplanen der er nødvendige for at fjerne det nævnte generelle 25. m.'s loft for højden, og åbne op for, at der efterfølgende gennem lokalplaner i konkrete tilfælde vil kunne tillades vindmøller af op til 150 m.'s højde."

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 88

  Forslaget sendes til behandling i relevante udvalg.

 • Pkt. 89 Anmodning om optagelse af sag - beslutning om én fælles skoleafslutningsfest for Roskildes folkeskoler

  Beslutningsprotokol_fra_SBU_inkl._bilag.pdf

  Pkt. 89

  Anmodning om optagelse af sag - beslutning om én fælles skoleafslutningsfest for Roskildes folkeskoler

  Sagsnr. 318258 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard og Konservative v/Lars Lindskov har anmodet om at få optaget sag på byrådets møde om en fælles byrådsbeslutning om afholdelse af én fælles skoleafslutningsfest for Roskildes folkeskoler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard og Konservative v/Lars Lindskov har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:
  ”Baggrund:
  På SBU's møde den 25.2.2019, traf udvalgsflertallet i sag nr. 23 den beslutning, at den i sagen beskrevne model 3 fremover skal være rammen for sidste skoledag for afgangselever. Hvilket betyder ophør af den hidtidige praksis med én fælles afgangsfest for alle Roskildes folkeskoler. Beslutningen indebærer at hver skole som udgangspunkt har ansvar for et arrangement for egne klasser, men kan dog i et ikke nærmere beskrevet omfang indgå i samarbejde med andre skoler.
  Denne flertals-beslutning i udvalget er sket på trods af et ret entydigt sæt høringssvar fra kommunens folkeskoler. Et svar der ytrer ønske om at fortsætte med én fælles afslutningsfest. Efterfølgende har der været massive tilkendegivelser fra skoleelever om, at man er meget utilfredse med beslutningen.
  Et af de fremførte argumenter for én fælles afslutningsfest har været, at der er ret dårlige erfaringer fra tidligere praksis med spredte afslutningsfester, i form af at elever i ret stort antal undlader at deltage i de decentrale arrangementer og finder sammen på tværs af skoler i en eller flere uautoriserede fælles fester. Disse "improviserede" fester kan foregå på ret uhensigtsmæssige steder, og de vil i sagens natur været stort set uden problemforebyggende voksentilsyn.
  Vi finder, at SBU's flertalsbeslutning i denne sag er åbenlyst uhensigtsmæssig og problemskabende, og foreslår derfor at beslutningen omgøres gennem vedtagelse af følgende forslag.
  Konkret beslutningsforslag:
  "
  Byrådet beslutter, at der også fremover skal arrangeres en fælles afslutningsfest for afgangseleverne fra Roskildes folkeskoler, samt at rammen herfor skal være den i SBU-sag 23/2019 beskrevne model 2: 'Der afholdes et fælles arrangement med flere aktiviteter, hvor der ikke må medbringes eller indtages alkohol. Synlig alkohol vil blive konfiskeret af medarbejdere."

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 89

  Forslaget blev sat til afstemning, med den tilføjelse at det evalueres efter 2 år. For stemte 7, bestående af O, C og Ø. Imod stemte 24, bestående af A, B, F og V. Forslaget blev forkastet.

 • Pkt. 90 Køgevej 5 - Kedelcentralen(Lukket)

 • Pkt. 91 Salg af ejendom (Lukket)