You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 27, 2019 - 17:00
Udvalg: Byrådet
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 251 Spørgetid

  Pkt. 251

  Spørgetid

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.
  Der kan ikke behandles sager i Byrådets spørgetid som vedrører personfølsomme oplysninger.

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 251

  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 252 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 252

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 252

  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 253 Orientering om borgerrådgiverens beretning 2018

  Borgerraadgiverens_beretning_for_2018.pdf

  Pkt. 253

  Borgerrådgiverens beretning 2018

  Sagsnr. 303137 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2018.
  Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at

  1. borgerrådgiverens beretning for 2018 tages til efterretning.
  2. beretningen sendes til fagudvalgene til orientering

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2018.
  Den sene afgivelse af beretningen for 2018 skyldes bl.a. borgerrådgiverens fravær som følge af orlov tidligere på året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 06-11-2019, pkt. 394

  Anbefales.

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 253

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 254 Udpegning til Bevillingsnævnet

  Pkt. 254

  Udpegning til Bevillingsnævnet

  Sagsnr. 280382 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Udpegning af nyt medlem til Bevillingsnævnet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Martin Kruse udtræder af Bevillingsnævnet og i stedet indtræder Tom Elnes Christensen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet udpegede på sit møde den 25. april 2018 Martin Kruse til Bevillingsnævnet, efter indstilling fra 3F.
  Martin Kruse ønsker at udtræde af nævnet, og i stedet indstiller 3F, at Tom Elnes Christensen udpeges som medlem af Bevillingsnævnet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 427

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel (F).

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 254

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 255 Udpegning af nyt medlem til RVE og Anlægsfonden Ragnarock

  Pkt. 255

  Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Roskilde Vedvarende Energi A/S og Anlægsfonden Ragnarock

  Sagsnr. 280382 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med, at vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen fratræder skal der findes et nyt medlem til bestyrelsen for Roskilde Vedvarende Energi A/S og et nyt medlem til bestyrelsen for Anlægsfonden Ragnarock.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vicekommunaldirektør Martin Lindgreen udpeges til bestyrelserne for Roskilde Vedvarende Energi A/S og Anlægsfonden Ragnarock.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Til bestyrelsen for Roskilde Vedvarende Energi A/S skal der udpeges et medlem fra 1. december 2019, idet vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen er fratrådt den 1. november 2019. I henhold til byrådsbeslutning af 21. december 2016 skal der udpeges en embedsmand fra Roskilde Kommune.
  Ligeledes skal der til bestyrelsen for Anlægsfonden Ragnarock udpeges et medlem for perioden 1. november 2019 til 31. december 2020. I henhold til fondens vedtægter skal der udpeges en embedsmand fra Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 06-11-2019, pkt. 401

  Anbefales.

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 255

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 256 Forslag til lokalplan 687 for Svogerslev Sognegård (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_687_for_udvidelse_af_Svogerslev_Sognegaard.pdf

  Pkt. 256

  Forslag til lokalplan 687 for udvidelse af Svogerslev Sognegård (til høring)

  Sagsnr. 316896 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan for udvidelse af Svogerslev Sognegård.
  Byrådet vedtog på sit møde den 24. april 2019, punkt 111, at forslag til lokalplanen skal behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 687 for udvidelse af Svogerslev Sognegård godkendes til offentlig høring fra den 6. december 2019 til den 7. februar 2020 og
  2. der afholdes borgermøde den 9. januar 2020 på Svogerslev Sognegård.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på mødet den 24. april 2019, punkt 111, et 11-punktsprogram for udarbejdelse af lokalplan 687 for udvidelse af Svogerslev Sognegård og besluttede, at der skal afholdes borgermøde i forbindelse med offentlighedsperioden.
  Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at området kan bebygges med en udvidelse til Svogerslev Sognegård i et nutidigt formsprog. For at sikre, at den nye bebyggelse tilpasses det gamle bevaringsværdige hovedhus, er der i lokalplanen bl.a. fastsat bestemmelser om etagehøjde, materialer og tagform.
  For at dokumentere, at der ikke vil forekomme skyggegener for naboerne, er der udarbejdet skyggediagrammer for den nye bebyggelse.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 180

  Anbefales.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

  Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 422

  Anbefales.
  Jette Tjørnelund(V) stillede følgende forslag: "Venstre ønsker at følgende tilføjes til lokalplan 687: Der klargøres infrastruktur til kabelføring, så det er muligt at installere lader til elbil på 10% af parkeringspladser."
  Henrik Stougaard(Ø) stillede følgende ændringsforslag: ”Der klargøres infrastruktur til kabelføring i nybyggeri med krav om parkeringspladser så det er muligt at installere lader til elbil på parkeringspladser, på mindst 25 % af pladserne.
  Fraværende: Tina Boel (Ø).

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 256

  Daniel Prehn(A) stillede forslag om tilføjelse til planforslagets § 5:
  ”Der skal i forbindelse med etablering af nye parkeringspladser etableres infrastruktur til ladestandere til elbiler, således at der er forbindelse fra p-pladserne til et koblingspunkt til elnettet. Det kan enten være ved fremføring af kabler eller som minimum i form af tomrør.”
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 29, bestående af A, B, C, O, V, Ø og Pierre Kary. Imod stemte Lars Christian Brask (I). Forslaget blev vedtaget.
  Økonomiudvalgets indstilling blev herefter godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 257 Forslag til lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_672_for_Koegevej_og_Soendre_Ringvej.pdf Udkast_til_udbygningsaftale.pdf Bilag_til_udbygningsaftalen.pdf

  Pkt. 257

  Forslag til lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej (til høring)

  Sagsnr. 264685 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  En privat ejendomsudvikler ønsker at udvikle grunden på det nordvestlige hjørne af Køgevej og Søndre Ringvej til en boligbebyggelse med en dagligvarebutik, mindre forretninger og 0-6 års dagtilbud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. forslag til lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej godkendes til offentlig høring fra den 6. december 2019 til 7. februar 2020.
  2. der afholdes borgermøde onsdag den 15. januar 2020 kl. 19.00.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 16. august 2018, punkt 127, at der skal udarbejdes et forslag til lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej.
  Lokalplanens primære formål er at omdanne arealet til en attraktiv bebyggelse med høj arkitektonisk kvalitet, der understøtter bylivet, det lokale handelsliv og bidrager til udviklingen af Roskilde Sydby. Lokalplanforslaget muliggør en bebyggelse med boliger, dagligvarebutik, mindre forretninger og liberalt erhverv, samt etableringen af en ny daginstitution. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen markerer sig mod krydset Køgevej og Søndre Ringvej, mens etageantallet nedtrappes mod Ringparken for at tilpasse sig konteksten. Halvdelen af parkeringen etableres i p-kælder, og der sikres sammenhængende friarealer og etableringen af et nyt lokalt bytorv.
  Lokalplanen forudsætter, at kommuneplanrammerne revideres i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplan 2019.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Der er sammen med lokalplanen udarbejdet et forslag til en udbygningsaftale, der fastsætter, hvilke anlægsarbejder ejendomsudvikleren skal bekoste og udføre på offentlige veje mv. Anlæggene er: Ny adgang fra Køgevej og etablering af bytorv, ombygning af adgang fra Søndre Ringvej, opgradering af fortov langs Køgevej og etablering af cykelsti, samt anlæg af cykel- og gangstier. Udbygningsaftalen vil blive fremlagt til godkendelse i en selvstændig sag samtidig med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. I det vedtagne budget 2020-23 er der afsat samlet 37 mio. kr. på Skole- og Børneudvalgets området til nyt dagtilbud ved Ringparken. I udbygningsaftalen indgår anlæg af fremført cykelsti på Køgevej, denne finansieres af beløb afsat fra puljen til Cyklisme, Trafiksikkerhed og Mobilitet i 2018, til busfremkommelighed for 202 A.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 178

  Anbefales.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

  Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 420

  Anbefales.
  Jette Tjørnelund(V) stillede følgende ændringsforslag: "Der klargøres infrastruktur til kabelføring i nybyggeri, så det er muligt at installere lader til elbil på parkeringspladser."
  Henrik Stougaard(Ø) stillede følgende ændringsforslag: ”Der klargøres infrastruktur til kabelføring i nybyggeri med krav om parkeringspladser så det er muligt at installere lader til elbil på parkeringspladser, på mindst 25 % af pladserne.”
  Fraværende: Tina Boel (F).

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 257

  Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling med følgende tilføjelse til planforslaget, § 5, som fremsat af Daniel Prehn(A):
  ”Der skal i forbindelse med etablering af nye parkeringspladser etableres infrastruktur til ladestandere til elbiler, således at der er forbindelse fra p-pladserne til et koblingspunkt til elnettet. Det kan enten være ved fremføring af kabler eller som minimum i form af tomrør.”
  Lars-Christian Brask (I) kunne ikke godkende tilføjelse vedr. ladestandere til el-biler.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 258 Forslag til lokalplan 659 for omdannelse af Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_659_for_omdannelse_af_Sortebroedre_Plads.pdf Kommuneplantillaeg_6.pdf Hoeringsnotat_for_lokalplan_659.pdf

  Pkt. 258

  Forslag til lokalplan 659 for omdannelse af Sortebrødre Plads og kommuneplan-tillæg 6 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 289803 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 659 for omdannelsen af Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 har været i offentlig høring. Der er kommet 8 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 659 for omdannelse af Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 godkendes endeligt med de nævnte ændringsforslag.
  Vedtagelsen af lokalplanen er betinget af, at byrådet tiltræder sag om aftale med tilstødende grundejer, som fremlægges i lukket sag for Økonomiudvalget på mødet den 6. november 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 30. august 2017, punkt 201, at sende forslag til lokalplan 659 for omdannelse af Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 i offentlig høring fra den 8. september til 3. november 2017. Der blev afholdt borgermøde den 21. september 2017, hvor ca. 30 borgere deltog. Forvaltningen har modtaget 8 skriftlige høringssvar. Se høringssvar til lokalplan 659 her.
  Lokalplanens endelige vedtagelse har afventet forhandlingerne med en central grundejer i området, som det er nødvendigt at indgå en aftale med, for at projektet på det kommunalt ejede grundareal kan realiseres. Aftalen regulere forhold om færdselsret, anlægsarbejder og mindre arealoverførelser. Vedtagelsen af lokalplaner er således også betinget af at Byrådet tiltræder aftalen, som fremlægges i en selvstændig sag.
  Generelt er kommunen blev mødt med positive tilkendegivelser, som støtter forslaget om omdannelse af Sortbrødre Plads til et nyt levende område i bymidten. Flere høringssvar tilslutter sig kommunens ønske om at skabe et nyt boligområde med købstadspræg. Flere borgere er dog betænkelige ved at tillade 3½ etager i et par af byggefelterne. De mener, at det giver skygge- og indbliksgener og forslår 2½ etage. Nogle borgere mener, at den forslåede bygningsstruktur i delområde B fremstår for opdelt og usammenhængende og forslår i stedet en bebyggelse, der hænger sammen om karrernes hjørner.
  Forvaltning foreslår følgende indholdsmæssige ændringer i lokalplanforslaget som følge af høringssvarene. Etageantal for byggefelt 4 reduceres fra 3½ til 2½, bestemmelserne for udformning af delområde B justeres. Derudover er der foretaget redaktionelle rettelser. Se vedlagte høringsnotat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. I 2019 er afsat 1 mio. kr., og i det netop vedtagne budget 2020-23 er der afsat 5 mio. kr. i 2020 til byggemodning af Sortebrødre Plads Vest.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 181

  Anbefales.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

  Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 419

  Anbefales.
  Jette Tjørnelund(V) stillede følgende ændringsforslag: "Krav om 25% almene boliger udgår. Det tilføjes, at der er krav om 25 % almene boliger eller ustøttede private andelsboliger /lejeboliger i området.
  Venstre ønsker, at lokalplanen for Sortebrødre Plads skal sætte rammerne for byfortætning og give rum til P-pladser, der kan sikre tilstrækkeligt med offentlige P-pladser til Roskildes kunder, turister og forretningernes medarbejdere. Venstre gør opmærksom på, at lokalplanen ikke med sin nuværende udfordring sikrer de 200 ekstra P-pladser til handelslivet, der blev stillet i udsigt af byrådets flertal. Samtidig ønsker vi, at forberede nybyggeri forberedes til et stigende antal elbiler.
  Venstre ønsker at følgende tilføjes til lokalplan 659:
  1) Der skal med P-hus og P-pladser i nybyggeriet være adgang til netto 200 flere offentlige P-pladser end de 439 pladser, der oprindeligt var på Sortebrødre Plads.
  2) Der klargøres infrastruktur til kabelføring så det er muligt at installere lader til elbil på parkeringspladser."
  Lars Lindskov (C) kunne tilslutte sig forslag om bortfald af krav om 25% almene boliger.
  Henrik Stougaard(Ø) stillede følgende ændringsforslag: ”Der klargøres infrastruktur til kabelføring i nybyggeri med krav om parkeringspladser så det er muligt at installere lader til elbil på parkeringspladser, på mindst 25 % af pladserne.” Jeppe Trolle(B) kunne tilslutte sig forslaget.
  Fraværende: Tina Boel(F).

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 258

  Bent Jørgensen (V) stillede på vegne af V og C ændringsforslag til lokalplan 659:
  "Der skal med P-hus og P-pladser i nybyggeriet være adgang til netto 200 flere offentlige P-pladser end de 439 pladser, der oprindeligt var på Sortebrødre Plads."
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 9, bestående af V, C, I og Pierre Kary. Imod stemte 21, bestående af A, B, O og Ø. Forslaget blev ikke vedtaget.
  Bent Jørgensen (V) stillede på vegne af V og C ændringsforslag til lokalplan 659:
  "Krav om 25% almene boliger udgår. Det tilføjes, at der er krav om 25 % almene boliger eller ustøttede private andelsboliger /lejeboliger i området."
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 9, bestående af V, C, I og Pierre Kary. Imod stemte 21, bestående af A, B, O og Ø. Forslaget blev ikke vedtaget.
  Henrik Stougaard(Ø) stillede på vegne af Ø følgende ændringsforslag: ”Der skal i forbindelse med etablering af nye parkeringspladser etableres infrastruktur til ladestandere til elbiler, således at der er forbindelse fra p-pladserne til et koblingspunkt til elnettet. Det kan enten være ved fremføring af kabler eller som minimum i form af tomrør.”
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 8, bestående af V, Ø og B. Imod stemte 22, bestående af A, C, I, O og Pierre Kary.
  Det samlede lokalplanforslag blev herefter sat til afstemning med følgende rettelser:
  - På side 43 slettes ”samt i byggefelt 10”
  - På side 65 rettes teksten henover byggefelt 10 til ”3 etage”
  - På side 35 rettes arealet på øverste venstre billede til ” 2.720 m2”
  For stemte 24, bestående af A, B, C, O, Ø og Pierre Kary. Imod stemte 6, bestående af V og I.
  Lokalplanen blev vedtaget.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 259 Forslag til Grøn Blå Strategi

  Graan_Blaa_Strategi_hoering_KMU.pdf

  Pkt. 259

  Forslag til Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 306386 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til Grøn Blå Strategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Grøn Blå Strategi godkendes til offentlig høring fra den 2. december 2019 til den 27. januar 2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Grøn Blå Strategi er en strategi, der går på tværs af fagområder og er bygget op over fire hovedtemaer ”Natur”, ”Sundhed”, ”Klima” og ”Oplevelser”. Strategien har fokus på at videreudvikle kommunens grønne og blå værdier, med større biologisk mangfoldighed, både på landet og i byerne, udvikling af nye naturområder, sammentænkning med klimaindsats samt bedre tilgængelighed og mulighed for oplevelser, læring og bevægelse i naturen. Som fælles ramme for strategien er et ambitiøst ønske om, at udviklingen skal ske i fællesskab med lokale kræfter.
  Klima- og Miljøudvalget har i 2018 og 2019 arbejdet med indhold til Grøn Blå Strategi.
  Dette er sket gennem en omfattende involveringsproces, hvor borgere, foreninger og
  samarbejdspartnere er kommet med idéer ved 7 lokale arrangementer. En udstilling i
  Byens hus og en borgerworkshop på Boserupgård Naturcenter samt en sparringsgruppe, der har været med i arbejdet, hele vejen til det nuværende udkast af Grøn Blå Strategi, som nu foreligger.
  Under den offentlige høring vil Byens hus være ramme for formidling af Grøn Blå Strategi, med en udstilling der takker for det store lokale engagement og indbyder til fortsat at bidrage med input.
  Grøn Blå Strategi forventes endeligt vedtaget i marts 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-11-2019, pkt. 148

  Anbefales.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jeppe Trolle (B).

  Skole- og Børneudvalget, 05-11-2019, pkt. 145

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-11-2019, pkt. 124

  Udvalget ønsker et dialogmøde med Klima- og Miljøudvalget og andre relevante udvalg om, hvordan strategien kan forankres.
  Fraværende: Jacob Søegaard (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-11-2019, pkt. 140

  -

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 195

  -
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 13-11-2019, pkt. 136

  -

  Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 415

  Anbefales.
  Sagen har også været behandlet af Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, som anbefalede strategien til offentlig høring.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Tina Boel (F).

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 259

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 260 Lovændring vedrørende korttidsudlejning af helårsboliger

  Pkt. 260

  Lovændring vedrørende korttidsudlejning af helårsboliger

  Sagsnr. 324450 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Folketinget vedtog i april 2019 lovændring af korttidsudlejning af helårsbolig, som giver ret til korttidsudlejning af egen helårsbolig i op til 70 dage pr. kalenderår. Kommunen har mulighed for at træffe beslutning om udvidelse af antallet af udlejningsdage op til 100 dage pr. kalenderår.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der i Roskilde Kommune tillades en udlejning af egen helårsbolig på 100 dage, jf. Lov nr. 368 af 9. april 2019 pr. 1. januar 2020.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Feriehusudlejernes Brancheforening har den 2. september 2019 henvendt sig til borgmesteren, da Folketinget i april 2019 vedtog en ny lov, som blandt andet vedrører en ret til korttidsudlejning af egen helårsbolig i 70-100 dage og sikrer, at der bliver betalt skat af lejeindtægterne.
  Med loven fastsættes udlejningsgrænser for borgernes korttidsudlejning af egen helårsboligtil ferie- og fritidsformål m.v., således at der skabes klarhed over, hvor lang tid en ejer eller en bruger må udleje egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.
  Fra den 1. januar 2021 afhænger udlejningsgrænserne af, om boligejerne anvender en udlejningsvirksomhed, som indberetter udlejningsindtægterne til skattemyndighederne, eller om de selv forestår udlejningen. Hvis en boligejer anvender en udlejningsvirksomhed til udlejningen, må de fortsat udleje i 70 dage eller op til 100 dage pr. kalenderår, hvis kommunalbestyrelsen beslutter dette. Hvis boligejeren selv står for udlejningen, må boligen kun udlejes i 30 dage pr. kalenderår.
  Der vil være en overgangsperiode fra 1. maj 2019 og frem til den 31. december 2020, hvor borgere må udleje deres helårsbolig i op til 70 dage, uanset om boligejeren selv står for udlejningen eller bruger en udlejningsvirksomhed til formidling af udlejningen. I denne periode kan antallet af dage hæves til 100 dage, hvis kommunalbestyrelsen beslutter dette.
  Loven bestemmer, at en ejer eller en lejer kan korttidsudleje sin helårsbolig til ferie- og fritidsbolig mv. i 70 dage pr. kalenderår. Udlejningen omfatter kun den bolig, udlejeren selv bor i, og ikke andre boliger ejet af udlejer. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at hæve den maksimale tidsgrænse for udlejning fra 70 dage og op til 100 dage pr. kalenderår med virkning fra et kommende kalenderår. Det betyder, at der kan træffes beslutning om, at grænsen skal være f.eks. 80 eller 90 dage. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid nedsætte antallet af maksimumdage, dog ikke lavere end 70 dage pr. kalender år. Håndhævelse af ændringen ligger hos erhvervsministeren.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 186

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

  Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 416

  Videresendes.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Tina Boel (F).

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 260

  Godkendt.
  O og Ø kunne ikke godkende.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 261 Tilskud til Spejdernes Lejr 2022

  Pkt. 261

  Tilskud til Spejdernes Lejr 2022

  Sagsnr. 315519 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af Høje Taastrup og Roskilde Kommunes ansøgning om at blive vært for Spejdernes Lejr 2022 fremlægges en sag om finansieringen af udgiften til arrangementet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilsagn om medvirken til SL22 med i alt 4 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 finansieret af Økonomiudvalgets Udviklingspulje.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Høje-Taastrup Kommune og Roskilde Kommune har ansøgt om at blive værter for Spejdernes Lejr i 2022 (SL22). Organisationen har på baggrund af ansøgningen henvendt sig for at drøfte vilkårene for et samarbejde om afvikling af arrangementet i Hedeland. Greve har efterfølgende tilsluttet sig.
  Spejderne har tilkendegivet, at lejren ikke kan gennemføres uden et tilskud fra de 3 kommuner på samlet 15 mio. kr. Dette beløb er betydelig mindre end de 36 mio. kr., som Sønderborg Kommune brugte i 2017 som værtsby.
  Der har været et længere forløb vedr. det kommunale tilskud til Spejdernes Lejr 2022 (SL22)
  Sagen har været politisk behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget den 15. august 2018, hvor der tilkendegives interesse for projektet som grundlag for, at Hedelands administration arbejder videre med en afklaring af projektet til politisk godkendelse i de 3 interessentkommuner. Og i Byrådet den 27. februar 2019, hvor Byrådet godkender, at Roskilde Kommune sammen med Greve og Høje-Taastrup kommuner søger om partnerskab med Spejdernes Lejr 2022.
  Høje-Taastrup og Greve Kommuner har tilkendegivet, at de hver bevilger 4 mio. kr. til afholdelse af SL22. Desuden har bestyrelsen i I/S Hedeland besluttet at afsætte 3 mio. kr. til SL22 finansieret af opsparing til jordkøb. Med en bevilling fra Roskilde Kommune på 4 mio. kr. vil der være en samlet finansiering på 15 mio. kr. fra kommunerne til SL22.
  SL22 og spejderorganisationerne rundt omkring i landet har givet udtryk for et stort ønske om, at Hedeland bliver værter for Spejdernes Lejr 2022. Hedeland har en natur, som de tidligere lejre ikke har haft. Samtidig vurderer SL22, at der er en god infrastruktur og nærhed til større byområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Omkostningen ved projektet fordeles i årene 2021 – 2022 med 2 mio. kr. i hvert af de to år.
  Med de nuværende beslutninger om anvendelse af Økonomiudvalgets Udviklingspulje vil der være ledige midler i Udviklingspuljen i 2021 og 2022 på hhv. 2,2 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2022, og derved plads til medfinansiering af Spejdernes Lejr 2022.

  Økonomiudvalget, 06-11-2019, pkt. 397

  Anbefales.

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 261

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 262 Tillægsbevilling til Voksensocialområdet

  Pkt. 262

  Tillægsbevilling til Voksensocialområdet

  Sagsnr. 313425 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Voksensocialområdet forventes et ufinansieret merforbrug på serviceudgifter på 35,0 mio. kr. i 2019, som er indregnet i budgetopfølgningen pr. 31. august. Da merforbruget ikke kan finansieres inden for udvalgets bevilling, anmodes om en tillægsbevilling på 35,0 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 35,0 mio. kr. i 2019 til Voksensocialområdet. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 viste opfølgningen på Voksensocialområdet et forventet merforbrug på servicerammen på 35,8 mio. kr. Heraf er de 0,8 mio. kr. finansieret af tillægsbevilling til opstart af botilbud i Hyrdehøj 60. Der er således et forventet ufinansieret merforbrug på 35,0 mio. kr.
  Der er i løbet af 2019 indført tiltag for at mindske merforbruget på området. Uden disse tiltag ville det ufinansierede merforbrug formentligt have været større end de 35,0 mio. kr.
  Merforbruget skyldes, at især botilbudsområdet har vist en kraftig stigning i forbruget af pladser i 2018, som fortsætter i 2019. Udviklingen i forbrug af botilbudspladser viser efter første halvår en yderligere stigning i § 107 pladser, der også er dyrere end forventet.
  Det øgede forventede merforbrug (forværring på 10,0 mio. kr.) i forhold til budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 skyldes, at der i årets første budgetopfølgninger har været anlagt en mere positiv vurdering af udviklingen for at undgå at overvurdere det forventede merforbrug. Den vurdering, der blev fremlagt i budgetopfølgningen pr. 31. august, er udtryk for en revurdering af den aktuelle situation.
  Merforbruget på serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget under Beskæftigelses- og Socialudvalget kan ikke finansieres inden for udvalgets bevilling.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 35 mio.kr. i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-11-2019, pkt. 130

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 412

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov (C), Jeppe Trolle (B) og Tina Boel (F).

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 262

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 263 Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2019

  Notat_til_midtvejsregulering.pdf

  Pkt. 263

  Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2019

  Sagsnr. 325980 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder de økonomiske konsekvenser som følge af midtvejsregulering af statens bloktilskud for 2019 m.v. samt modtaget andel af provenu fra salg af HMN og HMN gasnet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der netto til midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning mv. samt provenu fra salg af HMN, meddeles en indtægtsbevilling på 31,721 mio. kr. i 2019 der tilgår kassebeholdningen.
  2. der til deponering fra salg af HMN og afregning af 20 % statsafgift fra salg af HMN meddeles en udgiftsbevilling i 2019 på 23,613 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem staten og kommunerne for det kommende budgetår foretages en endelig fastsættelse af statens bloktilskud for indeværende år.
  Reguleringer for 2019 omfatter bl.a. lov- og cirkulæreprogrammet, beskæftigelsestilskuddet samt skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft.
  For Roskilde Kommune betyder midtvejsreguleringen samt øvrige reguleringer samlet set en merindtægt på 8,108 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.
  Salg af HMN 2. del har været forelagt ØU på møde den 13. marts 2019 pkt. 128. Nu kendes det endelige provenu, som der hermed afsættes bevilling til. Der er modtaget et provenu på 20,661 mio. kr., hvoraf de 80 % 16,529 mio. kr. er deponeret og frigives over 10 år, hvilket er indregnet i budgetforslaget for 2020-2023. Merindtægten i 2019 på 4,132 mio. kr. svarer til statsafgiften på 20 %.
  Der er vedlagt notat med en samlet specifikation af merindtægten på netto 8,108 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen medfører netto en forbedring af kasseholdningen i 2019 på 8,108 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning samt andre reguleringer. Provenuet fra salg af HMN 2. del har været indregnet i budgetopfølgningen siden 31. maj. Udgiftsbevillingen på 4,132 mio. kr. til statsafgiften overføres til 2020, da afgiften først afregnes ved midtvejsreguleringen for 2020.

  Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 409

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov (C), Jeppe Trolle (B) og Tina Boel (F).

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 263

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 264 Resultater i Roskilde 2019

  Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2019_-_BSU.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2019.pdf Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2019.pdf

  Pkt. 264

  Resultater i Roskilde 2019

  Sagsnr. 239364 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats inden for serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Økonomiudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område, og
  2. Økonomiudvalget godkender forvaltningens samlede forslag til Resultater i Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver, hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2018, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn) samt eventuelle ændringer af resultatkrav.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag.
  På Økonomiudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - Kommunens likviditet
  - Kommunens langfristede gæld
  - Antal tilsynssager, heraf medhold til kommunen
  - Medarbejdertilfredshed
  - Sygefravær
  - Personaleomsætning
  - Ventetid på telefonkontakt (gennemsnitlig ventetid)
  - Ventetid på telefonkontakt (besvarelse af opkald)
  - Ventetid til personlig betjening i Borgerservice
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Økonomiudvalgets område såvel som øvrige områder.
  Sagen behandles i fagudvalgene forud for Økonomiudvalgsmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 84

  Udskydes.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget udskød den 20. august 2019 anbefaling til Byrådet om ændring af resultatkravet vedr. målet for brugertilfredshed med hjemmeplejen og på plejecentrene. Sundheds- og Omsorgsudvalget har ønsket nyt forslag til resultatkravet vedr. målet for brugertilfredshed.
  Det foreslås, at målet ændres fra:
  ”Mindst 90 % af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med deres hjemmepleje i deres private hjem eller på deres plejecenter”
  til:
  ”Mindst 80 % af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med deres hjemmepleje i deres private hjem eller på deres plejecenter”
  I brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2019 var der 75,5% tilfredse eller meget tilfredse med deres hjemmepleje i deres private hjem eller på deres plejecenter.
  Baggrunden for den foreslåede ændring er, at resultaterne af den nyeste brugerundersøgelse, der er lavet i 2019, ikke kan sammenlignes med de tidligere undersøgelser, da brugertilfredsheden nu opgøres på en anden måde. Til forskel fra den seneste undersøgelse fra 2015 fremgår således nu svarkategorien ”ved ikke”, hvilket alt andet lige, medfører en lavere ”tilfreds/meget tilfreds”-procent. Den nye metode er med til at producere nogle resultater, som er mere realistiske at arbejde med lokalt på de enkelte plejecentre og i hjemmeplejen. Derfor forekommer det mest hensigtsmæssigt at justere det hidtidige meget høje mål med 90 % tilfredshed.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-08-2019, pkt. 104

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 20-08-2019, pkt. 111

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Karsten Lorentzen (O). Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder for Karsten Lorentzen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 102

  Anbefales.
  Udvalget anbefaler at Resultater i Roskildes fremtid drøftes på et kommende seminar.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 134

  Anbefales.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 111

  Anbefales.
  Udvalget ønsker i en særskilt sag i november 2019 at arbejde videre med de resultatkrav for 2020, der er for Skole- og Børneudvalgets område.
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold for resultatkravet om elevfravær og afgangskarakter
  Gitte Simoni (O) tager forbehold. Dansk Folkeparti ønsker ikke at ændre eller slække på målene, hvis vi ikke kan leve op til dem. Dansk Folkeparti fastholder de samme målsætninger og ønsker, at der fortsættes med at arbejde intensivt med målene.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 01-10-2019, pkt. 98

  Et flertal bestående af Morten Gjerskov (A), Poul Andersen (A), Henning Sørensen (A), Kaj V Hansen (A) og Jacob Søegaard (V) anbefaler forslaget.
  Merete Dea Larsen (O) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) er i mod og ønsker at fastholde et mål om at mindst 90 % af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med deres hjemmepleje i deres private hjem eller på deres plejecenter.

  Økonomiudvalget, 06-11-2019, pkt. 396

  Anbefales, idet udvalget tager opgørelserne for 2019 til efterretning.
  Jeppe Trolle (B) og Merete Dea Larsen (O) tager forbehold.
  Udvalget besluttede endvidere, at forslag til resultater for 2020 drøftes på Økonomiudvalgets januar-seminar.

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 264

  Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 265 Forældrebetaling dagplejen i 2020

  Pkt. 265

  Forældrebetaling i dagplejen i 2020

  Sagsnr. 325720 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Som følge af budgetforliget for 2019 er dagplejen gået fra et fast budget til et budget, der reguleres på samme måde som det øvrige dagtilbudsområde, ud fra princippet om, at pengene følger barnet, dog under hensyntagen til dagplejernes ansættelses- og lønforhold. Det faste budget og det faste antal forventede indskrevne børn i dagplejen har medført en for lav takst i forhold til de faktiske udgifter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at taksten for en plads i dagplejen i 2020 følger taksten for en vuggestueplads uden mad og dermed udgør 3.337 kroner pr måned.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  De kommunale takster vedtages hvert år med budgettets vedtagelse.
  Dagplejen har indtil 2019 haft et fast budget med udgangspunkt i, at der var indmeldt 218 børn. Med budget 2019 blev det besluttet, at budgettet fremover skal reguleres, så det på samme måde, som det øvrige dagtilbudsområde, følger princippet om, at pengene følger barnet. Dermed tildeles der budget ud fra det antal indmeldte børn, der faktisk er i dagplejen, under hensyntagen til dagplejernes ansættelses- og lønforhold.
  Ændringen er udmøntet administrativt som besluttet med budget 2019. På baggrund af det aktuelle antal dagplejere og pladser i dagplejen forventes der i budget 2020 at være indmeldt 165 børn i dagplejen.
  Taksten har frem til nu været på et meget lavt niveau, da den blev beregnet ud fra et fast budget og et fast forventet antal børn i dagplejen på 218. Dette antal børn overstiger dog det faktiske antal pladser, der er i dagplejen, hvorfor det nu foreslås, at taksten beregnes på baggrund af det faktiske antal indmeldte børn. Den hidtidige beregning af taksten er ikke i strid med lovgivningen, som alene foreskriver en øvre grænse for taksten. Med en ændring af budgettildelingen til dagplejen, vil taksten skulle beregnes i forhold til det reelle forventede antal børn og det tilpassede budget.
  Med vedtagelse af budget 2016 blev det besluttet, at taksterne på 0-6 års området fastsættes så forældrebetalingen udgør 25 % af bruttodriftsudgifterne, hvilket er det maksimalt tilladte i lovgivningen. Det blev samtidig vedtaget, at dagplejens takst ikke måtte overstige taksten til vuggestue. Det skal bemærkes, at oveni taksten til vuggestue kommer en særskilt takst til mad, som ikke opkræves for børn i dagpleje.
  I 2019 har taksten til dagpleje med mad været 3.126 kr. pr. måned, og taksten til vuggestue uden mad været 3.299 kr. pr. måned.
  Ud fra den tidligere model for budget til dagplejen beregnet med et fast antal børn på 218 og et fast budget, ville taksten i 2020 ved 25% forældrebetaling være 3.212 kroner pr måned for en dagplejeplads.
  Ud fra den nye model med det faktiske antal børn og et tilpasset budget vil taksten i 2020 ved 25% forældrebetaling være 3.622 kroner pr måned for en dagplejeplads, og vil dermed overstige taksten til en vuggestueplads uden mad, som med vedtagelse af budget 2020 er på 3.337 kroner pr måned. Hertil kommer et tillæg for mad på 668 kroner pr måned. Samlet er taksten for en vuggestue med mad i 2020 på 4.005 kr. pr. måned.
  Det foreslås, at taksten for en dagplejeplads fastsættes til 3.337 kr. pr måned i 2020 og dermed følger den tidligere politiske beslutning fra budget 2016 om, at dagplejetaksten udgør de 25%, men ikke overstiger taksten for en vuggestueplads uden mad.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Med en takstændring for 2020, så taksten for en dagplejeplads svarer til taksten for en vuggestueplads uden mad, forventes 200.000 kr. i merindtægt på området.

  Skole- og Børneudvalget, 05-11-2019, pkt. 141

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 410

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Lars Lindskov (C), Jeppe Trolle (B) og Tina Boel (F).

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 265

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende forhøjelsen af taksten.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 266 Egenbetaling for kommunale akutpladser

  Pkt. 266

  Egenbetaling for kommunale akutpladser

  Sagsnr. 314537 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Ældreministeriet har åbnet mulighed for økonomisk kompensation til de kommuner, som har opkrævet egenbetaling for kommunale akutpladser i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Roskilde Kommune ikke indsender anmodning om tilbagebetaling af den egenbetaling, der er sket i 2018 for de såkaldte akutpladser, idet kommunen ikke vurderer, at der er foretaget uretmæssig opkrævning af egenbetaling
  2. Roskilde Kommune udarbejder en model, der fremadrettet specifikt definerer, hvornår der er tale om akutpladser

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 30. januar 2019 at stoppe for egenbetaling på akutpladser fra 1. februar 2019. Det skete som opfølgning på den finanslovsaftale for 2019, som den daværende regering indgik med Dansk Folkeparti. De to forligsparter var enige om, at opkrævningen af egenbetaling for kost, linned, tøjvask m.v. stoppes.
  Aftalen indebar, at akutpladser fremadrettet defineres ud fra Sundhedsloven, som ikke indeholder hjemmel til opkrævning af egenbetaling for disse ydelser. Det skyldes, at akutpladser efter Sundhedsloven kan betragtes som en forlængelse af sygehusopholdet, hvor der heller ikke opkræves betaling.
  Roskilde Kommune havde hidtil opkrævet egenbetaling på midlertidige pladser med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser. De pladser, hvor egenbetaling ophørte, blev i Roskilde Kommune defineret som alle rehabiliteringspladser på Rehabiliteringscenter Trekroner og Kastanjehaven. Den samlede indtægt ved egenbetalingen fra disse pladser udgjorde 1,6 mio. kr.

  Mulighed for tilbagebetaling af opkrævet egenbetaling for akutpladser:

  KL og Sundheds- og Ældreministeriet har indgået en aftale om økonomisk kompensation til kommunerne som følge af indtægtstabet ved manglende egenbetaling for akutpladser. Hvis kommunerne ønsker tilbagebetaling, skal de senest den 6. december 2019 indsende en opgørelse over den egenbetaling, som kommunen opkrævede borgere, der i perioden 1. januar 2018 til og med 28. februar 2019 var henvist til kommunale akutpladser. Ministeriet tilbagebetaler herefter det beløb, som kommunen har opkrævet for perioden.
  Da Roskilde Kommune opkrævede egenbetaling på midlertidige pladser med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser, var og er det fortsat kommunens vurdering, at der ikke er foretaget uretmæssig opkrævning af egenbetaling. Derfor er der heller ikke belæg for at søge ministeriet om kompensation for den opkrævede egenbetaling i 2018.

  Fremadrettet definition af akutpladser:

  Roskilde Kommunes definition af akutpladser har i løbet af 2019 vist sig at være bredere end de fleste andre kommuners definition, som primært tager udgangspunkt i borgerens konkrete behov for indsatser efter sundhedsloven og dermed definerer et langt mindre antal pladser som akutpladser.
  Der vil som oftest være faglig og indholdsmæssig forskel mellem en akutplads og en midlertidig rehabiliteringsplads.
  Hertil kommer, at den økonomiske ramme for dækning af udgifter til akutpladser i fremtiden nu er blevet offentliggjort. Som led i den indgåede aftale mellem KL og Sundheds- og Ældreministeriet ydes der således fremadrettet kompensation for akutpladser. Disse midler vil blive overført til de kommunale bloktilskud. Det bemærkes, at den bagudrettede kompensation ingen betydning har for den fremadrettede kompensation. For Roskilde Kommunes vedkommende vil kompensationen udgøre cirka 0,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
  På denne baggrund vil forvaltningen udarbejde en model med forslag til kriterier, der specifikt definerer i hvilke situationer, der kan ske opkrævning af egenbetaling.
  Udvalget vil få forelagt forslag til en model med specifikke kriterier til beslutning på et kommende møde. Hensigten er, at modellen indføres i forbindelse med åbning af det nye Hyrdehøj Plejecenter i 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Indtægtstabet på 1.499.000 kr. i 2019 svarende til 11 måneders tabte indtægter fra den manglende egenbetaling blev finansieret ved at inddrage det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til mobilt sundhedslaboratorium på 700.000 kr., samt afledte driftsmidler svarende til 304.000 kr. afsat i 2019 til samme initiativ. De resterende 495.000 kr. blev finansieret inden for udvalgets ramme.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-11-2019, pkt. 115

  Ad 1.: Susanne Lysholm Jensen (Ø) stillede to ændringsforslag:
  Forslag 1: Forvaltningen udarbejder en opgørelse over, hvordan visiteringen til de kommunale akutpladser har fordelt sig efter hhv. sundhedsloven og serviceloven siden 1. januar 2018.
  Forslag 2: Forvaltningen sikrer tilbagebetaling til de borgere, der uretmæssigt er blevet opkrævet egenbetaling for ophold på akutpladser siden 1. januar 2018.
  For stemmer: Susanne Lysholm Jensen (Ø) og Merete Dea Larsen (O), imod stemmer: Morten Gjerskov (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A), Kaj V. Hansen (A) og Bent Jørgensen (V)

  Der stemmes om den oprindelige indstilling: For stemmer Morten Gjerskov (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A), Kaj V. Hansen (A) og Bent Jørgensen (V). Imod stemmer Susanne Lysholm Jensen (Ø) og Merete Dea Larsen (O)

  Ad 2.: Godkendt.
  Enhedslisten begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Jacob Søegaard (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 411

  Videresendes.
  Merete Dea Larsen (O) og Henrik Stougaard (Ø) henholder sig til behandlingen i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Fraværende: Lars Lindskov (C), Jeppe Trolle (B) og Tina Boel (F).

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 266

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) stillede følgende forslag:
  "Forslag 1: Forvaltningen udarbejder en opgørelse over, hvordan visiteringen til de kommunale akutpladser har fordelt sig efter hhv. sundhedsloven og serviceloven siden 1. januar 2018.
  Forslag 2: Forvaltningen sikrer tilbagebetaling til de borgere, der uretmæssigt er blevet opkrævet egenbetaling for ophold på akutpladser siden 1. januar 2018."
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 6, bestående af O, Ø og I.
  Imod stemte 23, bestående af A, V, C og Pierre Kary. Jeppe Trolle (B) undlod at stemme.
  Økonomiudvalgets indstilling blev herefter godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 267 Aftale om spildevandsforsyning til erhvervsgrunde

  Aftale_om_spildevandsforsyning_ved_salg_af_erhversgrunde.pdf Bilag_1_til_aftale_om_spildevandsforsyning_ved_salg_af_erhvervsgrunde.pdf

  Pkt. 267

  Aftale om spildevandsforsyning til erhvervsgrunde

  Sagsnr. 326449 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har i samarbejde med Lejre og Holbæk Kommuner og Fors A/S udarbejdet en aftale, som sikrer fordelingen af udgifter til spildevandsforsyning af tilsluttede erhvervsgrunde ved salg af kommunal ejendom, mens retstilstanden er uklar, som følge af en verserende retssag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at aftale med FORS Spildevand, Holbæk og Lejre Kommuner om spildevandsforsyning ved salg af tilsluttede erhvervsgrunde godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Baggrunden for aftalen er, at kommunerne og spildevandsselskaberne ønsker at afklare, hvilke forsyningsforpligtelser, der gælder for spildevandsselskaberne, når kommunerne sælger allerede spildevandsforsynede erhvervsgrunde med henblik på omdannelse til boliger. Med erhvervsgrunde menes grunde, der hidtil har været benyttet til anden anvendelse end bolig.
  Spildevandsanlæg er nødvendig forsyning. Når en erhvervsgrund ændrer anvendelse og udstykkes til flere matrikler til boliger skal spildevandsforsyningen ændres, så den passer til grundens nye formål. For grunde, der ikke allerede er forsynet er spildevandsselskaberne forpligtiget til at sikre forsyning. Dette har indtil nu også været tilfældet ved allerede forsynede grunde. Lige nu verserer imidlertid en retssag om forpligtelsen til at udføre yderligere spildevandsforsyning på en allerede forsynet grund i Valby.
  Sagen kan potentielt ændre praksis, så det fremover er køberen af grunden, der skal etablere og finansiere spildevandsanlæg. Dette vil påvirke købesummen, som må forventes at blive mindre når der skal indregnes udgifter til forsyning. Aftalen mellem Holbæk, Roskilde, Lejre og Fors skal sikre en klar retsstilling mellem parterne, og herved også sikre, at kommunerne ikke lider økonomiske tab ved praksisændringer på baggrund af retssagen.

  Aftalen

  Aftalen mellem kommunerne og FORS regulerer de vilkår for spildevandsforsyning, som kommunerne fremadrettet anvender ved salg af kommunalt ejede erhvervsgrunde.
  Det er eksempelvis relevant for Holbæk Kommune ved salg af xx.
  Hovedprincippet i aftalen er, at købere af allerede spildevandsforsynede erhvervsgrunde selv skal afholde udgifterne til nødvendig udvidelse af spildevandsforsyningen i forbindelse med omdannelse af ejendommene. Hvis udfaldet af den verserende retssag pålægger spildevandsselskaberne en udvidet forsyningsforpligtelse, så FORS ville have været forpligtet til at etablere og finansiere udvidelse af spildevandsforsyningen, skal FORS kompensere kommunerne for et beløb svarende til omkostningerne ved etableringen af spildevandsforsyningen på ejendommene. Derved bliver kommunen kompenseres for den lavere købesum, som kommunen har opnået ved at sælge grunde med vilkår om, at købere skulle medregne etablering af forsyning.
  Med aftalen sikres der en klar retsstilling mellem FORS, kommunerne og køberne. Hvis dommen tilsiger, at ejendommens ejer selv skal betale for udvidelse af forsyning, vil aftalens betalingsvilkår svare til retstilstanden. Hvis dommen tilsiger, at spildevandsselskabet skal betale, sikrer aftalen at kommunen kompenseres for den lavere købesum.
  Aftalen er ikke til hinder for, at kommunerne vælger selv at byggemodne erhvervsgrunde inden salg. I givet fald finder aftalens bestemmelser om pligt til betaling af godtgørelse for spildevandsanlæg direkte anvendelse mellem kommunerne og FORS.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Aftalen stiller FORS, kommunerne og købere økonomisk på samme måde, som når der er kommet klarhed over spildevandsselskabernes forsyningsforpligtelse ved omdannelse af allerede forsynede erhvervsgrunde.

  Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 414

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Tina Boel (F).

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 267

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 268 Aftale om udvidet anvisningsret med Boligselskabet Sjælland

  Aftale_om_udvidet_anvisningsret_BOSJ_2019-2020.pdf

  Pkt. 268

  Aftale om udvidet anvisningsret med Boligselskabet Sjælland

  Sagsnr. 321573 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Aftale om udvidet anvisningsret med Boligselskabet Sjælland udløber 31. oktober. Det foreslås, at aftalen med mindre justeringer, forlænges med ét år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. aftale om udvidet anvisningsret mellem Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune for perioden 1. november 2019 – 31. oktober 2020 godkendes, og at
  2. Økonomiudvalget tilkendegiver over for Boligselskabet Sjælland, at udvalget vil se positivt på yderligere nye byggerier fra boligselskabet, fx på Musicon.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Den nuværende aftale om udvidet anvisningsret med Boligselskabet Sjælland udløber 31. oktober 2019. Jf. byrådets boligpolitik har kommunen behov for små billige boliger til borgere med lav betalingsevne. Udbuddet af små billige boliger bliver mindre i takt med, at boligselskabet i de kommende år gennemfører helhedsplaner i flere af selskabets afdelinger. Boligselskabet Sjælland opfører til gengæld nye byggerier, hvor der også vil være små billige boliger, men der går en tid, før disse er klar til indflytning og antallet af nye små boliger matcher efterspørgslen. Dette er baggrunden for aftalen om udvidet anvisningsret til Boligselskabet Sjællands mindre boliger.
  Aftalen foreslås indtil videre forlænget med et år med ganske få justeringer, herunder omdannelse af den viceværtsfunktion, kommunen som del af aftalen betaler (aftalens pkt. 6), idet denne indtil videre ikke har vist sig at virke efter hensigten. I forbindelse med aftalen om udvidet anvisningsret ønsker Boligselskabet Sjælland tilkendegivelse om, at Økonomiudvalget vil se positivt på yderligere nye byggerier fra boligselskabet, fx på Musicon.
  Boligselskabet Sjællands bestyrelse behandler aftale om udvidet anvisningsret på møde den 29. oktober.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Den årlige udgift til hotline til håndtering af anviste beboere med utryghedsskabende adfærd udgør 320.000 kr. og finansieres af midler fra den boligpolitiske handleplan.

  Økonomiudvalget, 06-11-2019, pkt. 400

  Godkendt.
  Merete Dea Larsen (O) kan ikke godkende.
  Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.
  Merete Dea Larsen (O) begærer sagen i byrådet.

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 268

  Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning:
  Indstillingspunkt 1. For stemte 26 stemte, bestående af A, C, B, V, Ø og Pierre Kary,
  0 stemte imod, 4 stemte blankt, bestående af I og O.
  Indstillingspunkt. 2. For stemte 21, bestående af A, B, C, Ø og Pierre Kary. Imod stemte 9, bestående af V, O og I.
  Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 269 Afdækning af timer, der ikke afholdes som planlagt

  Afdaekning_af_timer_der_ikke_gennemfoeres_som_planlagt.pdf

  Pkt. 269

  Afdækning af undervisning, der ikke afholdes som planlagt

  Sagsnr. 308336 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 4. juni 2019, at der skulle udarbejdes en afdækning af antallet af timer, der ikke gennemføres som planlagt på kommunens skoler. Der er foretaget en afdækning på alle skoler i ugerne 37-39 af timer, hvor der har været en anden underviser end den, der var planlagt med. Afdækningen viser, at der samlet set er 15,2% af undervisningen i perioden, hvor det ikke har været den planlagte underviser, der har gennemført timen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget godkender de 4 initiativer, der skal iværksættes på skolerne og medvirke til at nedbringe antallet af timer, der ikke gennemføres som planlagt og sikre kvaliteten i den undervisning, hvor der er vikar, og
  2. udvalget ultimo 2020 får en opfølgning på timer, der ikke er gennemført som planlagt på baggrund af en ny afdækning på skolerne i ugerne 37-39 2020.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skolerne har i ugerne 37-39 registreret al undervisning, der ikke er gennemført som planlagt. Af registreringen fremgår også årsag til, at undervisningen ikke er gennemført som planlagt samt kvalifikationerne hos de medarbejdere, der i stedet har varetaget undervisningen.
  Afdækningen, som fremgår af bilag, viser at der samlet set er 15,2% af undervisningen i perioden fra 9. september 2019 til 27. september 2019, der ikke er blevet gennemført som planlagt. Det fremgår, at sygdom hos den tiltænkte underviser er den primære årsag til, at undervisning ikke er gennemført som planlagt i perioden. Derudover fremgår det, at overenskomstbestemt frihed (6. ferieuge, omsorgsdage og seniordage mv.) samt fravær på grund af ekskursioner og lejrskole er andre årsager til at timer vikardækkes.
  Der er noget fravær, der i højere grad kan planlægges med end andet. Det er fx den overenskomstbestemte frihed og ekskursioner og lejrskoler, mens sygefravær er vanskeligt at planlægge efter. Afdækningen viser, at det samlede fravær, der har været i de tre uger, i 56% af tilfældene er blevet dækket af en tilkaldevikar med studentereksamen eller lignende, der har varetaget undervisningen. Det fremgår også, at ved fravær i indskolingen er det særligt pædagoger og ansatte med særlige kvalifikationer, der varetager undervisningen ved fravær, mens der ses en større andel af læreruddannede, der varetager undervisningen ved fravær i udskolingen.
  Forvaltningen foreslår, at følgende initiativer skal iværksættes på skolerne med henblik på at nedbringe antallet af timer, der ikke gennemføres som planlagt samt sikre kvaliteten i undervisningen:
  - Planlægning og organisering af planlagt fravær, med henblik på, at det i vidt muligt omfang vikardækkes internt med skolens fastansatte personale i forhold til deres kvalifikationer.
  - Struktureret og langsigtet planlægning af eksempelvis ekskursioner, mødeaktivitet og kurser.
  - Kvalificering af tilkaldevikarer i forhold til introduktion og vejledning forud for undervisningens afholdelse og feedback efter afholdt undervisning.
  - Forberedelse af undervisningens indhold ved planlagt fravær, således at en vikar (intern og tilkaldevikar) har de bedste forudsætninger for at gennemføre undervisningen med det indhold, som var planlagt.
  Initiativerne er uddybet i bilag, hvor det også fremgår, at der fortsat skal være fokus på at have et lavt sygefravær i skolerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-11-2019, pkt. 137

  Ad 1.: De fire initiativer godkendes, så de iværksættes på alle skoler. Udvalget præciserer, at planlægning skal ske på en måde, så det i mindst muligt omfang bliver aktuelt at vikardække.
  Ad 2.: Godkendt, dog så udvalget også får en midtvejsopfølgning i juni 2020, hvor der er foretaget en afdækning i tre uger i foråret 2020.
  Jette Tjørnelund (V) og Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde sagen, og Jette Tjørnelund (V) begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 413

  Videresendes.
  Fraværende: Lars Lindskov (C), Jeppe Trolle (B) og Tina Boel (F).

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 269

  Skole- og Børneudvalgets indstilling blev sat til afstemning.
  Indstillingspunkt. 1. For stemte 29, bestående af A, C, I, O, V, Ø og Pierre Kary. Imod stemte Jeppe Trolle (B)
  Jette Tjørnelund (V) fremsatte følgende forslag: "Antallet af timer, der ikke er afholdt som planlagt for skoleåret 2018/2019 på klasseniveau fremsendes snarrest til skole- og børneudvalget. Der ønskes kvartalvis opfølgning på arbejdet med at nedbringe antallet af timer, der ikke afholdes som planlagt samt andelen af uuddannede vikarer. Såfremt, der viser sig andre barrierer for nedbringelse af vikartimer end de årsager, der er skitseret i sagsfremstilling, skal disse fremlægges for skole- og børneudvalget."
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 9, bestående af V, C, I og Pierre Kary. Imod stemte 18, bestående af A, B og Ø, 3 undlod at stemme, bestående af O.
  Skole- og Børneudvalgets indstillingspunkt. 2 blev sat til afstemning. For stemte 29, bestående af A, C, I, O, V, Ø og Pierre Kary. Imod stemte 0, Jeppe Trolle (B) stemte blankt
  Skole- og Børneudvalgets indstillinger blev således godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 270 Anlægsregnskab - Ny Østergade-arealet

  Pkt. 270

  Anlægsregnskab - Ny Østergade-arealet

  Sagsnr. 321686 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Ny Østergade-arealet. Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 26. november 2014, punkt 407, givet en udgifts- og indtægtsbevilling på 5,5 mio. kr. og i samme sag en tillægsbevilling på 10 mio. kr.
  Udgiftsbevillingen på 5,5 mio. kr. er brugt til afholdelse af konkurrence i 2015 og 2016, konkretisering af vinderforslaget samt parkeringsløsning og underføringen på tværs af banen i 2017 og 2018. Indtægtsbevillingen på 5,5 mio. kr. vedrører optionsaftalen med udvikler.
  Sidenhen har udvikler medfinansieret konkret aftalte udgifter undervejs i projektet svarende til 0,4 mio. kr.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 5,9 mio. kr. svarende til vedtaget udgiftsbevilling og ligeledes indgået indtægter for -5,5 mio. kr., svarende til vedtaget indtægtsbevilling.
  Tillægsbevillingen på 10 mio. kr. var en reservation til senere erhvervelse af baneareal.
  Byrådet har den 19. juni 2019, punkt 173, besluttet ikke at forlænge optionsaftale med projektudvikler. Derfor blev det besluttet, at tilbagebetale vederlag til udvikler på ca. 6,5 mio. kr. svarende til 5,5 mio. kr. inkl. renter, af de ikke forbrugte anlægsmidler vedr. erhvervelse af baneareal, og samtidigt lade de 3,5 mio. kr. tilgå kassebeholdningen i 2019.

  Økonomi

  Der er ingen kasseeffekt i 2019 på anlægssagen.

  Økonomiudvalget, 06-11-2019, pkt. 399

  Anbefales.

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 270

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 271 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2020

  Pkt. 271

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2020

  Sagsnr. 286742 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der blev i budget 2020 afsat penge til vedligeholdelse af Musicon området.
  Derfor søges der nu om frigivelse af midlerne i budget 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb vedr. udgifter til udvikling af Musicon.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Musicon-sekretariatet skal fortsat understøtte ”livet før byen” ved at facilitere aktørnetværk og tilpasse de fysiske rammer. Projektet omfatter i 2020 bl.a. nyt tag og ny port i Hal 7, nye vinduer, lys ved indgang, samt maling af Hal 9, træ-dæk og anlægning af grønt område ved Containerstriben, etablering af kloak og vand til Penselstrøget og flytning af CoLab. Derudover har Musicon behov for løbende at kunne disponere over et anlægsbudget til uforudsete anlægsopgaver i løbet af året.
  Projektet forventes startet: Januar 2020
  Projektet forventet afsluttet: 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2020.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = mindreudgift eller merindtægt
  2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 424

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel (F).

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 271

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 272 Frigivelse af rådighedsbeløb - Cykelsti langs Store Valbyvej

  Pkt. 272

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Cykelsti langs Store Valbyvej

  Sagsnr. 299697 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til afslutning af anlæg af 1. etape af cykelsti langs Store Valbyvej (Campusstien).

  Indstilling

  Forvaltning indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til Cykelsti langs Store Valbyvej (Campusstien).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på mødet den 30. maj 2018, punkt 232, frigivet 7,0 mio. kr. til etablering af cykelsti langs Store Valbyvej. Det samlede budget til stien er anslået til 10,0 mio. kr. Stien er i løbet af 2018 udbudt og anlagt i 2019. Stien strækker sig fra Himmelev Skovvej i syd og frem til Søager i St. Valby. Den ca. 3,5 km lange sti har skabt en længe ønsket sikker forbindelse for de bløde trafikanter mellem Ågerup, St. Valby og Roskilde.
  Arbejdet er gået hurtigere end forventet, og derfor blev stien indviet op til efterårsferien i oktober måned. Anlægsarbejderne afsluttes endeligt i løbet af vinteren 2019/2020.
  Cykelstien er det første skridt i etablering af ”Campusstien”, der kan sikre gode forhold for cyklister fra Trekroner Campus til det kommende Risø Park.
  Projektet forventes startet: Januar 2020
  Projektet forventes afsluttet: Oktober 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2020.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 191

  Anbefales.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

  Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 423

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel (F).

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 272

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 273 Udgifts- og indtægtsbevilling vedr. KLs rammearkitekturpulje 2020 til udvikling af digitalt værktøj til dialog mellem pårørende, plejecentre og beboere

  Pkt. 273

  Udgifts- og indtægtsbevilling vedr. KLs rammearkitekturpulje 2020 til udvikling af digitalt værktøj til dialog mellem pårørende, plejecentre og beboere

  Sagsnr. 326088 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra KL blevet tildelt 200.000 kr. i 2019 fra Rammearkitekturpuljen til et digitalt værktøj til at styrke dialogen mellem pårørende, plejecentre og beboere, Roskilde Kommune medfinansierer tilsvarende 200.000 kr., som Sundheds- og Omsorgsudvalget har afsat til formålet af udvalgets udviklingspulje (jf. SOU den 20. august 2019 pkt. 87).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 200.000 kr. i 2019 samt en tilsvarende indtægtsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  KLs Rammearkitekturpulje støtter projekter med fokus på den fælleskommunale rammearkitektur. Rammearkitektur er de fælles principper, byggeblokke og standarder for it-løsninger, som sikrer sammenhæng og fleksibilitet i kommunernes it-landskab. Rammearkitekturen understøtter forvaltningen og er en god ramme for kommunens digitale løsninger rettet til borgere og virksomheder. Roskilde Kommune er af KL blevet tildelt 200.000 kr. (maximale ansøgningsbeløb) til et digitalt værktøj til at styrke dialogen mellem borgerne, deres pårørende og plejecentrene, mod en tilsvarende egenfinansiering fra Roskilde Kommune på 200.000. kr. Projektet har en maximal varighed på 12 måneder.
  Formålet med projektet er at styrke dialogen mellem plejecentre, pårørende og beboere. Dette opnås ved en digitalisering og automatisering af bl.a. kalendere og opgaver, samt strukturering og målretning af kommunikation mellem plejecentre og pårørende – til gavn for alle og som en understøttende indsats for kerneopgaven.
  Initiativet vil adressere udfordringer som:
  ̵ Nyheder og aktiviteter fra plejecentre, der ikke når ud til pårørende
  ̵ Tilbagemeldinger til plejecentret fra pårørende, når de pårørende besøger og/eller tager beboerne med på ture
  ̵ Øget fokus på beboeroplysninger og livshistorie
  ̵ Bedre kalenderkoordinering
  Initiativet afprøver og anvender komponenter i den fælleskommunale rammearkitektur og udveksler udvalgte data (beboerdata) i løsningen af kommunale kerneopgaver i ældeplejen – rettet til beboere og pårørende.
  Initiativet harmonerer med Roskilde Kommunes ældre-, værdigheds-, og pårørendepolitikker, som bl.a. fokuserer på at give respektfuld og værdig pleje, adgang til god, brugbar og forståelig information. Pårørende skal opleve at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe en så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren.
  Initiativet gennemføres sammen med en nyetableret dansk start-up virksomhed, der vil stå for selve IT-udviklingen. Virksomheden vil arbejde integreret med projektledelsen og i dialog mellem Roskilde Kommune og KL. Resultaterne vil blive stillet til rådighed for offentligheden, og Roskilde Kommune vil formidle om initiativerne undervejs, ligesom der skal laves en undersøgelse.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2019 fået tilsagn om 200.000 kr. fra KLs Rammearkitekturpulje. Der søges om en udgiftsbevilling på 200.000 i 2019 samt en tilsvarende indtægtsbevilling. Den tilsvarende medfinansiering på 200.000 kr. finansieres af udvalgets udviklingspulje.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-11-2019, pkt. 117

  Anbefales.
  Fraværende: Jacob Søegaard (V) - Bent Jørgensen (V) deltog som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 426

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel (F).

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 273

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 274 Indtægts- og udgiftsbevilling til Specialcenter Roskilde (SCR)

  Pkt. 274

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Specialcenter Roskilde (SCR)

  Sagsnr. 322375 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Specialcenter Roskilde (SCR) Kommunikation har søgt fonde og sponsorater til udarbejdelse af undervisningsmateriale. Byrådet har i august 2019 godkendt en sag om bevilling af en donation på 75.000 kr. fra William Demant Fonden. SCR Kommunikation har nu fået tilsagn om sponsorater for yderligere 32.500 kr. til formålet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling i 2019 på 32.500 kr. til udarbejdelse af undervisningsmateriale.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Specialcenter Roskilde (SCR) Kommunikation har søgt fonde og sponsorater til udarbejdelse af undervisningsmateriale til voksne brugere af Cochlear implantat, som er et hjælpemiddel til personer med kraftigt høretab. Undervisningsmaterialet skal bidrage til at optræne brugernes evne til at lytte til musik.
  Byrådet har i august 2019 godkendt en sag om bevilling af en donation på 75.000 kr. fra William Demant Fonden. SCR Kommunikation har nu fået tilsagn om sponsorater for yderligere 32.500 kr. fra leverandører af Cochlear implantater.
  Der er givet om tilsagn om økonomisk støtte fra tre af de fire leverandører der findes på markedet for Cochlear implantater. Den sidste leverandør på markedet har tilbudt at bistå med faglig sparring og eventuelt hjælp til layout. Der vil ikke være tale om nogen form for modydelse fra Roskilde Kommune til de fire leverandører.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 32.500 kr. i 2019 til formålet.

  Skole- og Børneudvalget, 05-11-2019, pkt. 143

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 20-11-2019, pkt. 425

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel (F).

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 274

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 275 Erhvervelse af jord til rekreativ cykle- og ridesti(Lukket)

 • Pkt. 276 Aftale med K/S-Algade, Roskilde om byggeri på Sortebrødre Plads(Lukket)