You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 28, 2018 - 17:00
Udvalg: Byrådet
Sted: Byrådssalen
 • Pkt. 368 Spørgetid

  Spoergsmaal_fra_Soeren_Skovgaard_Moeller.pdf Bilag_-_Vurdering_af_indstilling.pdf Spoergsmaal_fra_Per_Rysgaard_Joergensen.pdf

  Pkt. 368

  Spørgetid

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Der er kommet spørgsmål fra:
  1) Søren Skovgård Møller angående behandling og politisk håndtering af byggesag og lokalplan på Hørhusene 52. Spørgsmål samt bilag er vedhæftet sagen.
  2) Per Rysgaard Jørgensen angående Pusterummet og bofællesskaber i Jyllinge. Spørgsmål er vedhæftet sagen.

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 368

  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 369 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 369

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 369

  Evan Lynnerup havde lovligt forfald. Christian Arendorf var indkaldt som stedfortræder.
  Pkt. 389 og pkt. 390 blev taget af dagsordenen.
  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 370 Tilbud fra Gældsstyrelsen om afkøb af visse fordringer med henblik på afskrivning

  Brev_fra_Gaeldsstyrelsen.pdf

  Pkt. 370

  Ekstraordinær afskrivning af restancer

  Sagsnr. 275406 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget tilbud fra Gældsstyrelsen om, at ca. 10.600 fordringer med en samlet nominel værdi på 4 mio.kr. afkøbes for et beløb på 0,9 mio.kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Gældsstyrelsens tilbud godkendes, og at der gives en tillægsbevilling på det samlede kompensationsbeløb på 3,6 mio. kr. på finansforskydninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Folketinget har vedtaget, at der skal gennemføres en ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer som følge af udfordringerne med EFI-systemet. For kommunernes vedkommende afskrives ca. 2,7 mio. fordringer til en nominel værdi på i alt ca. 709 mio.kr., og hvor KL har indgået en aftale med regeringen om, at kommunerne kompenseres med ca. 214 mio.kr. For Roskilde Kommune er der afskrevet for ca. 7,2 mio. kr., heraf kompenseres Roskilde Kommune med ca. 2,7 mio. kr.
  Herudover ønskes det også at afskrive på fordringer, som er opstået på privatretligt grundlag, som f.eks. husleje samt øvrige regningskrav som daginstitution, regninger musisk skole og kulturskolen samt renter og gebyrer på især boliglån, og de kan kun afskrives, hvis den enkelte kommune indgår særskilt aftale med staten om afkøb. Derfor har Roskilde Kommune modtaget tilbud fra Gældsstyrelsen om, at ca. 10.600 fordringer med en samlet nominel værdi på 4 mio.kr. afkøbes for et beløb på 0,9 mio. kr. Tilbuddet er målrettet privatretlige fordringer, hvor det vurderes, at omkostningerne ved at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi. Fordringerne er bl.a. karakteriseret ved, at de har en begrænset størrelse og har en karakter, som ikke kan støde rets-følelsen. Der afskrives derfor ikke på f.eks. skattebøder, sagsomkostninger o.a.
  Ca. 95 % af fordringerne har en nominel værdi på mindre end 1.000 kr.
  Samlet vil der ved godkendelse af tilbuddet blive afskrevet for ca. 11,2 mio. kr. hvoraf kommunen kompenseres med ca. kr. 3,6 mio. kr.
  Gældsstyrelsen oplyser, at hvis kommunen ikke ønsker at benytte tilbuddet, vil fordringerne sammen med andre fordringer skulle gennemgås manuelt for retskraft for derefter at blive forsøgt inddrevet i det omfang, de er retskraftige. Fordringer, der ikke er retskraftige, vil blive afskrevet efter gældende regler uden kompensation. Gældsstyrelsen oplyser, at det er vurderingen, at det beløb, der vil kunne inddrives, ikke vil overstige det beløb, som er tilbudt i afkøbstilbuddet, og at inddrivelsen potentielt vil strække sig over en årrække.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 på det ordinære driftsregnskab, idet afskrivninger sker på finansforskydninger. Regnskabet for 2018 vil dog alt andet lige blive forværret med ca. 7,6 mio. kr. på finansforskydninger. Afskrivningerne bliver forelagt i forbindelse med regnskabet for 2018 til Byrådets godkendelse.
  Likviditeten forbedres med et samlet beløb på ca. 3,6 mio., kr., da fordringerne ikke umiddelbart kan inddrives.

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 411

  Anbefales.

  Supplerende sagsfremstilling.

  Efter Økonomiudvalgets behandling har forvaltningen været i kontakt med Gældsstyrelsen, som oplyser at man ikke kan godtage en accept med forbehold for byrådets endelige godkendelse. Såfremt kommunen ikke accepterede tilbuddet senest den 16. november 2018 ville det bortfalde.
  Borgmesteren har derfor været nødsaget til at foretage en formandsbeslutning for så vidt angår den del, der handler om over for Gældsstyrelsen at acceptere tilbuddet. Byrådet skal fortsat godkende, at der gives en tillægsbevilling på det samlede kompensationsbeløb på 3,6 mio. kr. på finansforskydninger.
  Det indstilles

  1. at der gives en tillægsbevilling på det samlede kompensationsbeløb på 3,6 mio. kr. på finansforskydninger.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 370

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 371 Tema til borgermødet "Vores Stemmer"

  Pkt. 371

  Tema til borgermødet "Vores Stemmer"

  Sagsnr. 303441 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget har godkendt, at administrationen indgår samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen om at afholde et borgermøde i 2019 i regi af projekt ”Vores Stemmer”. Der skal vælges et tema for borgermødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag om bæredygtighed som tema godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har indledt samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen. Mandag Morgen har fået bevilliget midler fra A.P.Møller Fonden til at udvikle, afprøve og evaluere et koncept om aktiv borgerinddragelse og fejring af demokratiet gennem afholdelse af en række lokale og nationale borgermøder. Konceptet for borgermøderne henter inspiration fra G1000 borgermøder, som er afholdt i Belgien og Holland.
  Roskilde, Assens og Varde Kommuner afholder hver et borgermøde i løbet af 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019, hvorefter projektet ”Vores Stemmer” evalueres. Mandag Morgen har ansøgt og fået bevilliget midler fra Knud Højgaard Fonden til at afholde et nationalt borgermøde ”Vores Stemmer” i samarbejde med Folketinget med forventet afvikling i september 2019. ”Vores Stemmer” har til formål at forny den demokratiske samtale og mødet mellem politikere og borgere i Danmark.
  Administrationen har efter Økonomiudvalgets beslutning i hhv. juni og august arbejdet videre med den praktiske del af gennemførelsen af borgermødet og har i den forbindelse udarbejdet et forslag til tema for borgermødet ”Vores Stemmer”, som afholdes i Roskilde Kongrescenter lørdag 9. februar 2019. Der sendes invitation ud til ca. 5.000 udvalgte borgere, og alle byrådsmedlemmer inviteres til at deltage i borgermødet.
  Mandag Morgen har anbefalet, at temaet og invitationen er formuleret som et spørgsmål, så de inviterede borgere bliver nysgerrige og melder sig til at deltage. Det er umuligt på forhånd at vide, hvad borgerne kommer med af ideer på borgermødet, og hvad de vælger at arbejde videre med efterfølgende. Derfor er det også svært på forhånd at have udpeget et egentlig ophæng ind i den kommunale forvaltning.
  Oplæg til tema for Roskilde Kommunes borgermøde 9. februar 2019 kl. 9 – 17:
  Det overordnede tema for borgermødet er Bæredygtighed, og det skal forstås som et bredt begreb, der både kan dække over klima, miljø, menneskelig og socialt bæredygtighed. Målet med borgermødet er at engagere borgerne i Roskildes bæredygtige udvikling gennem en række forslag, som de har ejerskab til. Forslagene skal bruges til at skærpe kommunens eksisterende bæredygtige indsatser og skabe grundlag for nye.
  Temaet går på tværs af den kommunale forvaltning, og borgernes idéer skal gribes, hvor det er muligt, og integreres med de eksisterende indsatser der, hvor det giver mening. Det kan fx være i forbindelse med udmøntningen af boligpolitikken, den nye planstrategi, den nye strategiske klima- og energiplan eller i arbejdet med at intensivere og synliggøre FN’s Verdensmål, som blev besluttet i budgetaftalen for 2019. Andre forslag kræver måske helt nye indsatser, men fælles for dem alle er, at det skal tydeliggøres hvilke idéer der kommer fra borgermødet, og hvordan de har været med til at påvirke kommunens udvikling.
  Forslag til uddybende tekst i invitationen til borgerne:
  Overskrift: ”Hvordan udvikler vi Roskilde Kommune mere bæredygtigt?”
  ”Vi er mange borgere i Roskilde Kommune, -hvad skal der til for, at vi sammen gør kommunen mere bæredygtig? Skal vi sortere vores affald mere grundigt, end vi gør nu? Skal vi have betalt parkering i bymidten, så færre biler kommer ind til centrum? Skal vi samle mere plastik ind til genbrug? Skal vi have flere vindmøller i kommunen og dermed få mere bæredygtig energi? Eller handler bæredygtighed om at skabe stærke lokale fællesskaber og bydele, hvor der bor forskellige typer af mennesker blandet med butikker og foreningsliv? Skal vi blande forskellige boligtyper i bydelene? Betyder bæredygtighed, at naboer hjælper ældre med indkøb og ældre hjælper børn med lektier? At vi passer på hinanden i det lokale fællesskab og hjælper hinanden med at komme gennem livets kriser?
  Hvad synes du? Hvad forstår du, når du hører ordet bæredygtighed? Hvad handler det om for dig?
  FN har fastsat 17 verdensmål for at sætte gang i bæredygtig udvikling. Verdensmålene er både for de økonomisk rige og fattige lande, og Danmark er med. Roskilde Kommune vil gerne sætte fokus på, hvordan kommunen og borgerne sammen kan arbejde med at nå verdensmålene. Kom og vær med til at give dit bud på, hvordan vi sammen udvikler Roskilde Kommune til en mere bæredygtig kommune”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 424

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 456

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 371

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 372 Frikommuneforsøg inden for fleksibel boligløsning

  Aftale_om_udslusnings-ungdomsboliger_paa_Praestemarksvej.pdf

  Pkt. 372

  Frikommuneforsøg inden for fleksibel boligløsning

  Sagsnr. 278670 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  For at kunne bruge frikommunehjemlen til fleksible boligløsninger skal byrådet træffe beslutning om denne brug.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller
  1. at der søges ministeriets godkendelse til at iværksætte forsøg om fleksible boligløsninger, jf. lov om frikommunenetværk
  2. at der indgås aftale med Boligselskabet Sjælland om anvisningsret til 14 ungdomsboliger, bl.a. til brug som udslusningsboliger ved brug af frikommunehjemlen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har tidligere besluttet, at Roskilde Kommune skulle deltage i frikommunenetværket ”Billige og fleksible boligløsninger”. Frikommuneforsøget har været igennem tre lovrunder, hvor den seneste blev vedtaget den 8. juni 2018.

  1. Byrådet har den 26. september 2018 godkendt forsøgsordningen om funktionsbaseret tilgængelighedskrav for at muliggøre billigere nybyggeri.

  2. I fleksible boligløsninger indgår hjemmel til at fremme fleksibilitet til midlertidig leje af almene boliger, der kan understøtte en rehabiliterings- og inklusionsindsats for borgere med bl.a. udviklingshæmning, psykisk sårbarhed og sociale problemer. Borgeren kan nu komme fra andet end forsorgshjem og egentlig døgnbotilbud. Målgruppen for udslusningsboliger er dermed udvidet. Hjemlen udvider også muligheden for anvendelse i såvel ungdoms-, ældre- og familieboliger.

  3. Konkret er der nu lovhjemmel til at etablere midlertidige boliger i 2 år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Det er en forudsætning, at beboeren forventes at kunne fungere i egen bolig og kan betale almindelig lejeudgift efter opholdet. Under opholdet ydes der social støtte, og der kan eventuelt ydes et særligt huslejetilskud, som svarer til borgerens aktuelle økonomiske formåen. I lejeaftalen kan også knyttes vilkår om f.eks. at deltage i rehabiliterings-aktiviteter, job-/uddannelsesaktiviteter m.m.

  4. Efter den 1. oktober 2018 skal Økonomi- og Indenrigsministeriet godkende den konkrete brug af frikommunehjemlen. Efter forhåndsdrøftelse med ministeriet forventes dette ikke at indebære problemer.
  5. Anvendelse af frikommunehjemlen vil blive nøje vurderet ved boliganvisningen i hver enkelt borgersituation. Konkret er der plan om at kunne bruge frikommunehjemlen i forbindelse med en aftale med Boligselskabet Sjælland om anvisningsret til 14 ungdomsboliger på Præstemarksvej. Boligerne er beliggende i et bynært og ressourcestærkt boligområde og vil aflaste brugen af socialt anviste lejligheder i andre almene boligområder. Anvisningsaftalen er betinget af byrådets beslutning om brug af frikommunehjemlen og ministeriets godkendelse, da det uden frikommunehjemmel ikke er muligt at etablere udslusningsboliger i ungdomsboliger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 eller i de efterfølgende år.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 155

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 427

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 458

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Merete Dea Larsen, Lars Lindskov.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 372

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup

 • Pkt. 373 Revidering af beredskabsplanen om vold og seksuelle overgreb

  Beredskabsplan_for_vold_og_seksuelle_overgreb.pdf

  Pkt. 373

  Revidering af beredskabsplanen om vold og seksuelle overgreb

  Sagsnr. 310825 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal godkende en kommunal beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, jf. serviceloven. Beredskabsplanen skal anvendes af kommunale medarbejdere, der i deres daglige arbejde er i kontakt med børn og unge. Planen skal revideres senest hver 4. år. Beredskabsplanen blev godkendt i november 2014 og skal derfor revideres i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den reviderede version af det kommunale beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes beredskab bygger på den sammenhængende børnepolitik, der vægter tidlig og sammenhængende indsatser for børn og unge. Beredskabsplanen er udarbejdet på baggrund af vejledningsmateriale fra blandt andet Socialstyrelsen.
  Det kommunale beredskab skal medvirke til, at fagpersoner:
  - får den tilstrækkelige viden til at reagere
  - bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb
  - bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats
  - arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne.
  I den reviderede version af beredskabsplanen er der tilføjet opmærksomhed på digitale krænkelser. Beredskabsplanen er samtidigt koblet sammen med roskildemodellen, som er et digitalt redskab til understøttelse af fagprofessionelles systematiske opsporing af børn i mistrivsel – herunder også børn udsat for vold og seksuelle overgreb.
  Den reviderede beredskabsplan indeholder fortsat oplysninger om, hvordan man kan arbejde med forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, ligesom der er angivet konkrete handleanvisninger i forhold til håndtering af bekymring eller viden om at et barn eller ung er udsat for vold og seksuelle overgreb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 132

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 429

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 460

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 373

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 374 Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2019

  Hurtig_oversigt_over_kvalitetsstandarderne.pdf Generel_information_og_samarbejde.pdf Praktisk_hjaelp.pdf Personlig_pleje.pdf Traening.pdf Mad_og_maaltider.pdf Sygepleje.pdf Forebyggende_hjemmebesoeg.pdf Boliger.pdf Aktiviteter_i_Seniorhoejskolen.pdf Omsorgstandpleje.pdf Tilsynspolitik_for_2019.pdf Hoeringssvar_fra_Aeldreraadet_og_Handicapraadet_samt_indstilling_til_svar.pdf

  Pkt. 374

  Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2019

  Sagsnr. 309727 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere skal revideres én gang årligt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2019 godkendes i dens nuværende form med enkelte præciseringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Én gang om året skal byrådet revidere tilsynspolitik for hjemmeboende borgere samt kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
  Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt. Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Roskilde Kommune har ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet herunder omsorgstandpleje, aktivitetstilbud, boligtilbud og sygeplejeindsatser.
  Kvalitetsstandarderne for 2019 blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet den 5. september 2018 med frist for høringssvar primo oktober 2018. Høringssvar er vedlagt sagen. Rådene har forslag til mindre tekstmæssige præciseringer, som dog ikke ændrer ved serviceniveauet. De tekstmæssige præciseringer er gennemgået i vedlagte notat. Forvaltningen indstiller, at størstedelen af præciseringerne imødekommes.
  Det er hensigten, at de reviderede kvalitetsstandarder fortsat trykkes i læsevenligt layout i enkelte pjecer.
  Der er endvidere lagt op til, at den nuværende tilsynspolitik for hjemmeboende borgere fortsætter uændret. Ældrerådet og Handicaprådet har ikke haft specifikke bemærkninger til tilsynspolitikken for 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2018, pkt. 142

  Anbefales med den præcisering, at den nuværende formulering vedr. generel information fastholdes.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 430

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 461

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Daniel Prehn, Lars Lindskov.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 374

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 375 Etablering af Kontaktforum Roskilde vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt affald på Risø

  Udkast_til_brev_til_Uddannelses-_og_Forskningsministeriet_om_etablering_af_Kontaktforum_for_Roskilde_Kommune.pdf Mail_fra_Uddannelses-_og_Forskningsministeriet_vedr._etablering_af_Kontaktforum_Roskilde.pdf

  Pkt. 375

  Etablering af Kontaktforum Roskilde vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt affald på Risø

  Sagsnr. 281235 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Uddannelses- og Forskningsministeriet er i gang med at oprette et Kontaktforum for Roskilde, som har til opgave at diskutere lokale emner i relation til midlertidig opbevaring af radioaktivt affald på Risø frem til 2073.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. der udpeges ét eller flere byrådsmedlemmer til at deltage i Kontaktforum Roskilde
  2. udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeriet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kontaktforum blev oprettet i 2016 og skulle danne ramme for dialog mellem de væsentligste interessenter i sagen om en langsigtet løsning på opbevaring af radioaktivt affald i Danmark. Forvaltningen har deltaget i Kontaktforum siden oktober 2017 på baggrund af regeringens udspil om forlængelse af oplagringen af det radioaktive affald på Risø-halvøen i op til 50 år.
  Efter Folketingets beslutning (B90) om at opgradere lagerfaciliteter på Risø, så det radioaktive affald kan oplagres der frem til 2073, er det ved møde i Kontaktforum foreslået, at der fremover bør ske en opdeling af kontaktforum:
  1. Kontaktforum med fokus på generel vidensopsamling
  2. Kontaktforum med fokus på Roskilde Kommune og Veddelev Borger og Grundejer Forening
  3. Kontaktforum med fokus på områderne for geologiske undersøgelser
  Uddannelses- og Forskningsministeriet har den 27. september 2018 sendt en mail, se bilag, med forslag til struktur for Kontaktforum Roskilde og forespurgt, om der ud over forvaltningens deltagelse ønskes politisk repræsentation i Kontaktforum Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 160

  Ad 1.: Klima- og Miljøudvalget indstiller 3 byrådsmedlemmer; Karsten Lorentzen, Marianne Kiærulff og Tomas Breddam.
  Henrik Stougaard (Ø) støtter at der udpeges 3 byrådsmedlemmer og noterer sig, at der er indstillet de 3 navne, men tager forbehold herfor.
  Ad 2.: Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 432

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 463

  Anbefales, idet Jeppe Trolle også indstilles.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Daniel Prehn

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 375

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 376 Forslag til lokalplan 656 for Viby Bymidte (endelig vedtagelse)

  Notat_til_behandling_af_hoeringssvar_til_lokalplan_656_for_Viby_bymidte.pdf Lokalplan_656_Viby_bymidte_kompendie.pdf

  Pkt. 376

  Forslag til lokalplan 656 for Viby Bymidte (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 288651 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig godkendelse. Forvaltningen modtog 8 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet jf. delegation, da det er vurderingen, at der er stor bevågenhed i forhold til planen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte godkendes endeligt med de nævnte ændringer og rettelser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte har været i høring fra den 29. juni til den 7. september 2018. Kommunen har modtaget 8 skriftlige høringssvar, hovedsagelig fra lokale borgere og foreninger samt erhvervsstyrelsen. Der har været holdt borgermøde den 22. august 2018, hvor der deltog ca. 50 borgere. Se høringssvarene her.
  Lokalplanforslaget er i store træk blevet modtaget positivt, og der har været stor interesse for Viby bymidtes udvikling. Debatten har hovedsageligt gået på bekymring for, om der fremover vil være nok parkeringspladser til rådighed for de handlende og for biblioteks- og kulturhusets brugere. Bekymringerne har givet anledning til, at forvaltningen endnu engang har vurderet parkeringskapaciteten, og konklusionen er, at den samlede parkeringskapacitet rigeligt dækker parkeringsbehovet.
  Det er vigtigt, at Viby ikke bliver bragt i en situation, hvor der ikke er tilstrækkelige parkeringspladser i bymidten. Der er dog fortsat mange p-pladser uden for lokalplanområdet.
  Derudover er der en del borgere og handlende, som ikke ønsker en ny dagligvarebutik i området på nuværende tidspunkt, hvilket begrundes i, at det vil true de nuværende butikker. Detailhandelsanalyser viser dog, at der før eller siden vil være behov for endnu en dagligvarebutik, når bymidten og Skousbo efterhånden bliver udbygget. Forvaltningen oplever allerede i dag interesse fra dagligvarebutikker, som ønsker at placere sig ved indfaldsvejene – altså uden for bymidten. Det er efter forvaltningens vurdering afgørende, at en evt. dagligvarebutik placeres i bymidten, så den kan være med til at skabe liv og aktivitet i byen. Med lokalplanen på plads er rammerne derfor skabt for, at det netop er i bymidten, at der er mulighed for at etablere en dagligvarebutik, når behovet opstår. På den baggrund er muligheden for at etablere en dagligvarebutik fastholdt.
  Se også vedlagte notat for behandling af høringssvar.
  Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i lokalplanforslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 197

  Anbefales.
  Evan Lynnerup (V) tager forbehold.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 434

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 465

  Jette Tjørnelund stillede følgende ændringsforslag til lokalplanen:
  Delområde 1: Den eksisterende offentlige P-plads ved Søndergade dækker parkeringsbehovet for biblioteks- og kulturhuset, suppleret med parallelparkering på Søndergade. Antallet af P-pladser på torvet fastholdes på 28 p-pladser incl. handicap-parkering.
  Delområde 2 og 3: Der skal anlægges minimum 1 p-plads pr. bolig og minimum 1 p-plads pr. 50 m2 etagemeter til øvrige centerformål. En del af kan P-pladserne anlægges på Tofthøjvej (delområde 4), som en del af de offentlige p-pladser i delområde 4.
  Delområde 4. Parkering på Tofthøjvej, der grænser op til delområde 3 og 6, anlægges som vist på kortbilag 6. Parkeringsbåse markeres, så pladsen udnyttes mere effektivt. Parkering suppleres med beplantning i princippet som vist på kortbilag 6.
  Bemærkninger om ændring af p-pladsen ved Tofthøjen udgår.
  Delområde 5: Der skal anlægges som minimum 1 p-plads pr. bolig. Parkering skal anlægges på egen grund.
  Delområde 6: Hvis der viser sig behov for yderligere parkering skal private p-pladser anlægges på egen grund.
  For ændringerne stemte Jette Tjørnelund og Lars Lindskov. Resten stemte imod. Forslaget blev forkastet.
  Jeppe Trolle stillede følgende ændringsforslag til lokalplanen:

  1. Da der er savnes tilstrækkeligt med grønne/rekreative arealer i bymidten, foreslås det at antallet af P-pladser på torvet reduceres til to handicap-pladser, og 3 P-pladser til elbiler. Dermed frigøres plads til et grønnere torv, med mulighed for rekreativt ophold. For stemte Jeppe Trolle, Tina Boel og Henrik Stougaard. Imod stemte Joy Mogensen, Henning Sørensen, Lars Lindskov, Jette Tjørnelund, Daniel Prehn. Forslaget blev forkastet.
  1. Antallet af Cykelparkeringspladser i forbindelse med nybyggeri fordobles, så der bliver 4 cykelparkeringspladser pr. 100m2. B For stemte Jeppe Trolle, Tina Boel og Henrik Stougaard. Imod stemte Joy Mogensen, Henning Sørensen, Lars Lindskov, Jette Tjørnelund, Daniel Prehn. Forslaget blev forkastet.
  1. Det skal i forbindelse med alt nybyggeri sikres, at infrastrukturen til el klargøres til en fremtid, hvor de fleste husstande har elbil og varmepumpe. Det kan kræve, at ledningskapaciteten til hver husstand øges, hvilket der skal indgås dialog med elselskaberne om. For stemte Jeppe Trolle, Tina Boel og Henrik Stougaard. Imod stemte Joy Mogensen, Henning Sørensen, Lars Lindskov, Jette Tjørnelund, Daniel Prehn. Forslaget blev forkastet. Udvalget var enigt i at tage spørgsmålet op i forbindelse med kommuneplanen
  2. Der skal gøres klar til at der i fremtiden kan opsættes ladestandere til el i forbindelse med alle nye P-pladser i bymidten (Dvs. at de fornødne elkabler er til stede i nærheden.). For stemte Jeppe Trolle, Tina Boel og Henrik Stougaard. Imod stemte Joy Mogensen, Henning Sørensen, Lars Lindskov, Jette Tjørnelund, Daniel Prehn. Forslaget blev forkastet. Udvalget var enigt i at tage spørgsmålet op i forbindelse med kommuneplanen.

  Henrik Stougaard finder at 4 etager er for højt til at spille ordentligt sammen med den
  eksisterende by, og foreslår at max-højden bør nedsættes til 2½ eller 3 etager. Henrik Stougaard stemte for, det resterende udvalg stemte imod. Herefter faldt forslaget.
  For den samlede plan stemte et samlet udvalg.

  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 376

  V stillede følgende ændringsforslag til lokalplanen
  Delområde 1
  Den eksisterende offentlige P-plads ved Søndergade dækker parkeringsbehovet for biblioteks- og kulturhuset, suppleret med parallelparkering på Søndergade. Antallet af P-pladser på torvet fastholdes på 28 p-pladser incl. handicap-parkering.
  Delområde 2 og 3
  Der skal anlægges minimum 1 p-plads pr. bolig og minimum 1 p-plads pr. 50 m2 etagemeter til øvrige centerformål. En del af kan P-pladserne anlægges på Tofthøjvej (delområde 4), som en del af de offentlige p-pladser i delområde 4.
  Delområde 4
  Parkering på Tofthøjvej, der grænser op til delområde 3 og 6, anlægges som vist på kortbilag 6. Parkeringsbåse markeres, så pladsen udnyttes mere effektivt. Parkering suppleres med beplantning i princippet som vist på kortbilag 6.
  Bemærkninger om ændring af p-pladsen ved Tofthøjen udgår.
  Delområde 5
  Der skal anlægges som minimum 1 p-plads pr. bolig. Parkering skal anlægges på egen grund.
  Delområde 6
  Hvis der viser sig behov for yderligere parkering skal private p-pladser anlægges på egen grund.
  For stemte 11, bestående af V, O og C. Imod stemte 20 bestående af F, B, Ø og A. Forslaget blev forkastet.
  B stillede følgende ændringsforslag:
  1) Da der er savnes tilstrækkeligt med grønne/rekreative arealer i bymidten, foreslås det at antallet af P-pladser på torvet reduceres til to handicap-pladser, og 3 P-pladser til elbiler. Dermed frigøres plads til et grønnere torv, med mulighed for rekreativt ophold. For stemte 4, bestående af B, F og Ø. Imod stemte 27, bestående af A, C, O og V. Forslaget blev forkastet.
  2) Antallet af Cykelparkeringspladser i forbindelse med nybyggeri fordobles, så der bliver 4 cykelparkeringspladser pr. 100m2. For stemte 4, bestående af B, F og Ø. Imod stemte 27 bestående af A, C, O og V. Forslaget blev forkastet.
  3) Det skal i forbindelse med alt nybyggeri sikres, at infrastrukturen til el klargøres til en fremtid, hvor de fleste husstande har elbil og varmepumpe. Det kan kræve, at ledningskapaciteten til hver husstand øges, hvilket der skal indgås dialog med elselskaberne om. For stemte 4, bestående af B, F og Ø. Imod stemte 27, bestående af A, C, O og V.
  4) Der skal gøres klar til at der i fremtiden kan opsættes ladestandere til el i forbindelse med alle nye P-pladser i bymidten (Dvs. at de fornødne elkabler er til stede i nærheden.) For stemte 4, bestående af B, F og Ø. Imod stemte 24, bestående af A, C og V. O undlod at stemme.
  Ø stillede følgende ændringsforslag: Maximum for bygningshøjder nedsættes fra 4 etager til 2½. For stemte 2 bestående af Ø, imod stemte 28 bestående af A, B, C, O og V. F undlod at stemme. Forslaget blev forkastet.
  Herefter stemte et samlet Byråd for lokalplanen.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 377 Optagelse af Musiconstien som offentligt vejareal

  Matrikulering_af_ny_sti_Musiconstien.pdf

  Pkt. 377

  Optagelse af Musiconstien som offentligt vejareal

  Sagsnr. 295626 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Musiconstien er en ny direkte cykel-gangsti fra Roskilde Station til Musicon, som i sin endelige etablering i tre etaper vil forbinde bymidten fra Roskilde Station til Musicon. I forbindelse med etape 1’s færdiggørelse indstilles denne til optagelse som offentlig vej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at etape 1, der omfatter areal som vist på vedlagte kortbilag, optages som offentlig vej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen indstiller, at arealet i Rådhusparken fra Gormsvej til Eriksvej 44 optages som offentlig vej i overensstemmelse med vejlovens § 15.
  Musiconstien er en nyetableret fællessti, som er 4,35 m. bred fra kantsten til kantsten. Den nyanlagte sti, der erstatter et jordtrådt spor i græsset i parken, er med nordlig adgang fra Gormsvej og krydset ved Thyrasvej. Stien fortsætter ved Ringparken sti i et nyetableret signalkryds ved Sdr. Ringvej og Rabalderstræde. Hele strækningen fra Gormsvej til Sdr. Ringvej er i dag tilsammen kaldet Musiconsti. I anden sag på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden foreslås navnet som officielt navn til stien.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 204

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 435

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 466

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 377

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 378 Anlægsregnskab - salg af Hjørnekilden 1

  Pkt. 378

  Anlægsregnskab - salg af Hjørnekilden 1

  Sagsnr. 312760 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Hjørnekilden 1, Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 20. december 2017 pkt. 355 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.000.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 50.000 kr. til salg af ejendommen Hjørnekilden, Roskilde.
  Ejendommen blev solgt med overtagelse 1. april 2018 til en salgspris på 2.130.025 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 45.380 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 4.620 kr. og en merindtægt på 130.025 kr. Det giver en samlet merindtægt på i alt 134.645 kr. der er tilgået kassebeholdningen i 2018.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 436

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 467

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 378

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 379 Anlægsregnskab - salg af Skademosen, Trekroner

  Pkt. 379

  Anlægsregnskab - salg af Skademosen, Trekroner

  Sagsnr. 312736 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Skademosen, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 15. februar 2017 pkt. 43 anlægsbevilling til salgsindtægt på 12.444.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 200.000 kr. til salg af storparcel på Skademosen, Trekroner.
  Ejendommen blev solgt med overtagelse 1. december 2017 til en salgspris på 12.444.000 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 42.600 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 157.400 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2018, da mindreforbruget er tilgået kassebeholdningen tidligere år.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 437

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 468

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 379

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 380 Anlægsregnskab - salg af Merkurvej 4

  Pkt. 380

  Anlægsregnskab - salg af Merkurvej 4

  Sagsnr. 312828 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Merkurvej 4, Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 20. december 2017 pkt. 357 anlægsbevilling til salgsindtægt på 1.900.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 55.000 kr. til salg af ejendommen Merkurvej 4, Jyllinge.
  Ejendommen blev solgt med overtagelse 1. juni 2018 til en salgspris på 2.101.595 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 46.891 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 8.109 kr. og en merindtægt på 201.595 kr. Det giver en samlet merindtægt på i alt 209.704 kr. der er tilgået kassebeholdningen i 2018.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 438

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 469

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 380

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup

 • Pkt. 381 Anlægsregnskab - salg af Bakkevej 3

  Pkt. 381

  Anlægsregnskab - salg af Bakkevej 3

  Sagsnr. 312751 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Bakkevej 3, Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 20. december 2017 pkt. 359 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.100.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 55.000 kr. til salg af ejendommen Bakkevej 3, Jyllinge.
  Ejendommen blev solgt med overtagelse 18. juni 2018 til en salgspris på 2.200.000 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 46.770 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 8.230 kr. og en merindtægt på 100.000 kr. Det giver en samlet merindtægt på i alt 108.230 kr. der er tilgået kassebeholdningen i 2018.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 439

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 470

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 381

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 382 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos beboere på socialpsykiatriske botilbud

  Pkt. 382

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos beboere på socialpsykiatriske botilbud

  Sagsnr. 311666 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har den 1. oktober 2018 fået tilsagn om 2.970.288 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos beboere på socialpsykiatriske botilbud”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 200.592 kr. i 2018, 1.564.848 kr. i 2019 og 1.204.848 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I marts 2018 genudmeldte Sundhedsstyrelsen puljen ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommuner med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”. Baggrunden for puljen var, at der som led i aftale om finanslov for 2015, blev afsat 200 mio. kr. til de pågældende målgrupper.
  Et af puljens tre hovedformål er at understøtte styrkelsen af den sundhedsfaglige indsats på bosteder og bostedslignende tilbud. Roskilde Kommune søgte midler fra puljen inden for dette hovedformål.
  På sundheds- og omsorgsområdet i Roskilde Kommune er der gode erfaringer med at anvende redskabet ”Hjulet” til systematiske hverdagsobservationer af borgerne. Hjulet er anbefalet som redskab til at støtte medarbejdere i at foretage systematiske hverdagsobservationer i Sundhedsstyrelsens rapport ”Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker” (2017).
  Redskabet er udviklet til at understøtte personalet, som ser borgerne hyppigst, til systematisk at observere borgeren. Observationerne deles med sygeplejen, som følger op, screener borgere og iværksætter indsatser, når der er brug for det.
  For borgere i socialpsykiatrien er der ulighed i sundhed. Dette ses f.eks. på at mennesker med svær psykisk lidelse dør 15 - 20 år tidligere end resten af befolkningen. Med projektet ”Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos beboere på socialpsykiatriske botilbud”, har Roskilde Kommune fået midler til at tilpasse ”Hjulet”til brug i socialpsykiatrien. Projektets overordnede formål er, at sikre opsporing af forringet helbredstilstand og funktionsevne hos borgerne, og sikre et øget fokus på iværksættelse af relevante sundhedsfaglige indsatser for at støtte borgeren i at få behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået bevilget 200.592 kr. i 2018, 1.564.848 kr. i 2019 og 1.204.848 kr. i 2020 samlet set 2.970.288 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 156

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 440

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 471

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 382

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 383 Indtægts- og udgiftsbevilling til etablering af sanserum på Fjordskolen Lysholm

  Pkt. 383

  Indtægts- og udgiftsbevillinger til Fjordskolen Lysholm

  Sagsnr. 312427 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Fjordskolen Lysholm har ansøgt om midler fra Trygfonden til etablering af et Snoezelrum – et sanserum - for skolens børn, og fra Mica Fonden til indkøb af maskiner til træning. Trygfonden har bevilget en donation på 560.450 kr. i 2018 til indretning af sanserummet, og Mica Fonden har bevilget en donation på ca. 120.000 kr. i 2018 til indkøb af maskiner til træning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. en indtægts- og udgiftsbevilling til etablering af et sanserum på Fjordskolen Lysholm på 560.450 kr. i 2018 godkendes, og
  2. en indtægts- og udgiftsbevilling til indkøb af maskiner til træning på Fjordskolen Lysholm på 120.000 kr. i 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fjordskolen Lysholm har ansøgt Trygfonden om støtte til at finansiere oprettelsen af et såkaldt Snoezelrum – et sanserum, der er særligt tilpasset sanseudfordrede børn.
  På Fjordskolen Lysholm går 57 elever, der alle har multiple funktionsnedsættelser i større eller mindre grad, og som alle har kognitive funktionsnedsættelser i væsentlig grad. Alle børn på Fjordskolen Lysholm har generelt svært ved at opfatte og bearbejde sansepåvirkninger, hvilket udfordrer børnene i deres dagligdag.
  På denne baggrund har Fjordskolen Lysholm ansøgt Trygfonden om støtte til etableringen af et Snoezelrum. I Snoezelrummet vil der være mulighed for, at børnene får sanseindtryk gennem lys, farver, lyd, musik, dufte, vandseng, kuglebassin, hængekøje mm. samt får styrket deres relationelle kompetencer gennem leg, kommunikation og fælles sansepåvirkninger.
  Fjordskolen Lysholm er blevet bevilget 560.450 kr. af Trygfonden i 2018 til oprettelsen af et Snoezelrum, hvorfor en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse hermed er nødvendig.
  Fjordskolen Lysholm har også ansøgt Mica Fonden om støtte til indkøb af hopspots, el-ridetræningsmaskine og ståstøttestativ til træning af eleverne på Lysholmskolen. Mica Fonden har bevilget ca. 120.000 kr. i 2018 til formålet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Af de modtagne donationer skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Af den ene ansøgte indtægts- og udgiftsbevilling vil der således restere 462.371 kr. til oprettelsen af et sanserum for Fjordskolen Lysholms elever. Af den anden ansøgte indtægts- og udgiftsbevilling vil der restere ca. 99.000 kr. til indkøb af maskiner til træning.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 130

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 441

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 472

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 383

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 384 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2019

  Pkt. 384

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2019

  Sagsnr. 286742 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der blev i budget 2019 afsat penge til vedligeholdelse af Musicon området. Derfor søges der nu om frigivelse af midlerne i budget 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anløbsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb vedr. udgifter til udvikling af Musicon.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Musicon-sekretariatet skal fortsat understøtte ”livet før byen” ved at facilitere aktørnetværk og tilpasse de fysiske rammer. Projektet omfatter i 2019 bl.a. reparation i Hal 9 på port, nødudgange og opsætning af varslingsanlæg. I Hal 7 skal der repareres tag samt facade. Asfaltering ved Pulsen og opsætning af lys på området. Der skal laves ressourcepladser og midlertidig parkering på området. Derudover har Musicon behov for løbende at kunne disponere over et anlægsbudget til uforudsete anlægsopgaver i løbet af året.
  Projektet forventes startet: 2019
  Projektet forventet afsluttet: 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 412

  Anbefales.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 384

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 385 Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten, diverse anlæg

  Pkt. 385

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten, diverse anlæg

  Sagsnr. 310719 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med flytning af aktiviteterne fra Darup Idrætsanlæg til Målfeltet, det nye idrætsanlæg ved Roskilde Dyrskueplads, er der afsat et rådighedsbeløb i 2018 på 2,5 mio. kr. til ”Plads til idrætten, diverse anlæg”. Dette er 3. etape af boldbaneanlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til projektet ”Plads til idrætten, diverse anlæg”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beløbet, der søges frigivet, er afsat til et igangværende projekt med at etablere boldbaner på Målfeltet, det nye idrætsanlæg på Poppelgårdsvej, der skal afløse Darup Idrætsanlæg.
  Midlerne vil blive brugt i 2018 og 2019 til etablering af boldbaneareal. Projektet forventet afsluttet medio 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.500

  Ansøgning om anlægsbevilling:

  Anlæg, udgifter -2.500

  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 132

  Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 442

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 473

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 385

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 386 Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i det åbne byrum

  Pkt. 386

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i det åbne byrum

  Sagsnr. 290228 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2018 på 300.000 kr. til ”Aktiviteter i det åbne byrum”, der bedre kendes som Kom ud og leg-puljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til ”Aktiviteter i det åbne byrum”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Puljen ”Aktiviteter i det åbne byrum”, der bedre kendes som Kom ud og leg-puljen understøtter, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde i, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen.
  Pulje fordeles administrativt, og i 2018 er midlerne reserveret til medfinansiering af spændende udendørsfaciliteter i forbindelse med det store anlægsprojekt på Kildegården.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 133

  Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A).

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 443

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 474

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 386

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 387 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

  Pkt. 387

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

  Sagsnr. 302621 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 11 mio. kr. til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2019 afsat i alt 15 mio. kr. fordelt med 11 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020. Derudover er der i budget 2018 afsat og frigivet 1 mio. kr. Det betyder, at den samlede afsatte bevilling er 16 mio. kr.
  Midlerne i 2019 skal bruges på udgifter til selve byggeriet.
  Hallen forventes færdig i 1.halvdel af 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og i 2019, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020 2021
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000 -11.000 -4.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -11.000
  Afledt drift:
  Udgifter -300 -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0 0 0 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 134

  Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 444

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 475

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 387

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 388 Anlægsbevilling - busfremkommelighed for linje 201A

  Pkt. 388

  Anlægsbevilling - busfremkommelighed for linje 201A

  Sagsnr. 272840 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har søgt og fået tilsagn fra statens trafikpulje til busfremkommelighed med fokus på linje 201A. Der søges om indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Puljeprojekter – medfinansiering,
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedr. indtægter til busfremkommelighed 201A, via tilskud fra statens pulje vedr. busfremkommelighed,
  3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedr. udgifter til busfremkommelighed 201A, finansieret af tilskud fra statens pulje vedr. busfremkommelighed.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune fik i 2015 tilsagn fra Trafikstyrelsen om 50 % tilskud til projektet Busfremkommelighed på 201A. Projektet indeholdt 15 projekter, hvoraf 11 nu er gennemført fx udvidelsen af Herregårdsvej og busprioritering i 9 signalregulerede kryds. Det er nu muligt at igangsætte næste projekt, som er en busbane på Holbækvej.
  Busbaneprojektet på Holbækvej består af tre tiltag. Ombygning af buslommen ved Kristiansminde til et såkaldt fremrykket stoppested. En busbane mellem Låddenhøj og Hyrdehøj, samt en mindre ombygning i krydset ved Låddenhøj. Det samlede projekt betyder, at busser prioriteres bedre, mens bilernes fremkommelighed dæmpes moderat, men kun når en bus skal starte fra det nye fremrykkede stoppested.
  Anlægsprojekterne færdiggøres i første halvår af 2019. Forvaltningen orienterer på et senere møde i Plan- og Teknikudvalget om anlægsprojektet.
  Projektet starter: 1. december 2018
  Projektet afsluttes: 1. august 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. I 2018 er der afsat 2,0 mio. kr. i anlægsbudgettet ”Puljemidler – medfinansiering”. Der foreslås anvendt netto 1,5 mio. kr. til anlæg af projekter for linje 201A.
  Der ansøges samlet om udgifter svarende til i alt 3,0 mio. kr. finansieret af ”Puljeprojekter – medfinansiering” med 1,5 mio. kr. samt indtægter på 1,5 mio. kr. fra statens pulje vedr. busfremkommelighed.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Puljemidler medfinansiering, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Puljemidler medfinansiering, udgifter -500
  Busfremkommelighed 201A, udgifter -3.000
  Busfremkommelighed 201A,, indtægter 1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Busfremkommelighed 201A, udgifter -3.000
  Busfremkommelighed 201A,, indtægter 1.500
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdning 0

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 207

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 445

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 476

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 388

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 389 Forlængelse af garanti

  Ansoegning_fra_Roskilde_Outdoor_Efterskole.pdf

  Pkt. 389

  Forlængelse af garanti

  Sagsnr. 312622 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Den selvejende institution Ros Efterskole søger om en forlængelse af et i 2017 meddelt garantitilsagn på 5 mio. kr. til sikkerhed for skolens nødvendige anlægsudgifter. Garantitilsagnet udløber den 31. december 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ved budgetforliget i 2017 blev følgende besluttet:
  ”Under forudsætning af, at der gennemføres lovgivning i Folketinget, der muliggør, at efterskoler kan etableres i lejede lokaler, er forligspartierne indstillet på at yde en kommunegaranti til skolens nødvendige anlægsudgifter inden for en ramme på 5 mio. kr. Forligspartierne stiller som betingelse for garantien, at øvrig ekstern finansiering til sikring af skolens etablering og drift er på plads, samt at lovgivning og øvrige krav, der skal være opfyldt for, at Roskilde Kommune lovligt kan yde en garanti, er opfyldt senest 31. december 2018, ellers bortfalder tilsagnet om garantien. Der vil ikke fra Roskilde Kommune blive ydet anden bistand til etablering af skolen end den nævnte garanti. I Ro’s Efterskoles ansøgning er anmodet om en garanti på 7,5 mio. kr., men de 2,5 mio. kr. er ikke anlægsudgifter, og der vil derfor hverken efter den nuværende eller den evt. nye lovgivning kunne gives en garanti til disse udgifter. Der vil skulle deponeres et beløb svarende til garantiens størrelse – dvs. 5 mio. kr., som fragår kommunens likvide kassebeholdning”.
  Skolen anmoder nu om, at kommunen accepterer, at den meddelte garanti fortsat vil være gældende efter 1. januar 2019.
  Efterskoleloven er med ikrafttræden den 1. januar 2018 suppleret med en bestemmelse om, at en efterskole kan leje bygninger og arealer i en periode på op til 10 år, hvis det bl.a. sker ved nyoprettelse af en skole.
  Efterskolens bestyrelse oplyser, at arbejdet med at finde ekstern finansiering er tilvejebragt – dog er der nogle enkelte udeståender i den forbindelse.
  Bestyrelsen oplyser, at man har kontakt med en stor fond, som gerne vil støtte skolens opstart og etablering.
  Sammen med denne fond er bl.a. den økonomiske forretningsmodel videreudviklet, og man ser gerne, at der indgås en lejekontrakt til minimum udgangen af 2022 vedr. vestfløjen af Kurhus på Sct. Hans Hospital.
  Efter det oplyste, indgår bygningsejer Region Hovedstaden gerne på en lejekontrakt frem til den 31. december 2021, men herefter forventer Regionen, at bygningerne overtages af en ny ejer. Bestyrelsen håber, at denne nye ejer bliver Roskilde Kommune, så lejemålet kan fortsætte fra 1. januar 2022.
  Bestyrelsen oplyser, at skolen indenfor 10 år skal eje bygningerne, og at skolens budget viser, at det vil være muligt at tilvejebringe midlerne til købet af bygningerne.
  Efter det oplyste, er der fortsat efterspørgsel på en efterskole det pågældende sted.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Der vil skulle deponeres et beløb svarende til garantiens størrelse – dvs. 5 mio. kr., som fragår kommunens likvide kassebeholdning på det tidspunkt, hvor garantien stilles.

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 416

  Et flertal i Økonomiudvalget er enigt i at der ikke kan gives mulighed for at leje lokaler på Sct. Hans såfremt kommunen erhverver området. Jeppe Trolle kan ikke godkende dette.
  Stillingtagen til evt. forlængelse af garanti afventer afklaring med skolen.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 389

  Taget af dagsordenen.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 390 Fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

  Pkt. 390

  Fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

  Sagsnr. 290007 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Aftalen om bedre veje til uddannelse og job pålægger kommunerne at etablere en ny kommunal ungeindsats, som skal rumme elementer fra både beskæftigelsesindsatsen, socialindsatsen og uddannelsesvejledningen (UU). Med aftalen skal kommunerne tage stilling til, om de ønsker at opretholde et selvstændigt UU.

  Indstilling

  Det indstilles, at byrådet beslutter, hvorvidt UU skal hjemtages.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I oktober 2017 blev der indgået en national reformaftale Bedre veje til uddannelse og job. Aftalen indebærer fastsættelsen af nye uddannelsespolitiske målsætninger, etablering af en ny forberedende grunduddannelse (FGU) og en række krav til en sammenhængende kommunal ungeindsats.
  Målene i reformen flugter med målene i Roskilde Kommunes projekt om en styrket ungeindsats: De unge og den unges forældre skal møde kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver, og kommunen skal sikre, at unge, der har behov for støtte på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere egen sag og indsats.
  Kommunerne har ansvaret for at gøre de unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse i regi af både Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcentrene og er ikke entydigt forankret ét sted i kommunen, men afhænger bl.a. af den unges alder og beskæftigelsessituation. UU skal målgruppevurdere til nogle af de forberedende tilbud, og jobcentrene iværksætter andre tilbud, herunder brobygningsforløb til erhvervsuddannelserne. I Roskilde Kommune understøtter reformen den samorganisering af ungeindsatser, som allerede blev igangsat i Job og Uddannelse – UngeGuiden i 2013, hvor de unge møder medarbejdere fra Jobcenter og UU i samme hus.
  Med reformaftalen er det op til kommunerne at afgøre, om de ønsker at bibeholde, oprette eller nedlægge det lokale UU-center. Uddannelses- og erhvervsvejledning, som tager afsæt i UU’s opgaveportefølje, vil fortsat skulle varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af Undervisningsministeriet, eller som kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau. Uddannelseskravet gælder, uanset om der vælges at bibeholde, oprette eller nedlægge UU-centret.
  Kommunerne har dog fortsat pligt til at opretholde en fagprofessionel uddannelses- og erhvervsvejledning, der er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 151

  Udvalget beder forvaltningen udarbejde sag til kommende møde med en uddybende belysning af fordele og ulemper ved hjemtagning af UU samt samspillet med ungeindsatsen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Herunder beskrives kort UU’s organisering, samt de opgaver UU varetager.
  Mulighederne vedr. enten hjemtag af UU eller fortsat fastholdelse af selvstændigt UU beskrives afsluttende.
  UU er i dag organiseret som et selvstændigt center med egen bestyrelse. UU dækker både Roskilde og Lejre kommuner og begge kommuner er repræsenteret på politisk niveau i bestyrelsen, som også rummer repræsentanter fra ungdomsuddannelserne i Roskilde.
  De nuværende opgaver, som varetages af UU omfatter;
  - uddannelsesparathedsvurdering og kollektiv vejledning i 8-10 klasse
  - individuel vejledning af ikke-uddannelsesparate elever
  - koordinering af Co-pilot i overgang til ungdomsuddannelse (tilbud om at blive fulgt af en mentor ved bekymring for frafald)
  - koordinering af brobygningsforløb og særpraktikker m.m. i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse
  - opsøgende vejledning af unge uden ungdomsuddannelse
  - aktivpligt for 15-17 årige uden uddannelse
  - målgruppevurdering til EGU, KUU, STU og produktionsskole
  - samarbejde med jobcenter om ungevejledning samt koordinering af uddannelsessamarbejdet Roskilde-Lejre.
  UU har på nuværende tidspunkt til huse på Østervangskolen og har 21 årsværk fordelt på 22 medarbejdere.
  UU’s budget i 2018 udgøres dels af en grundbetaling fra Roskilde og Lejre kommuner på 9.204.820 kr. og 2.898.701 kr. Hertil kommer yderligere tilskud fra Roskilde og Lejre Kommune på hhv. 508.500 kr. og 519.700 kr.
  I tillæg hertil har UU indtægter fra EGU vejledning på ca. 978.000 og 425.000 kr. fra Roskilde og Lejre kommuner samt tilkøb hos UU fra diverse skoler, herunder privat skoler. Indtægterne her fra beløber sig til 1,2 mio. kr.
  UU’s samlede budget er således ca. 15.734.000 kr.
  Foruden adressen på Østervangskolen har UU medarbejdere samlokaliseret med jobcentrets ungeindsatser i regi af Job og Uddannelse – UngeGuiden, hvor de UU-vejledere, som arbejder med de 15-25 årige-årige har deres arbejdssted.
  Spørgsmålet om UU’s fremtid hænger sammen med den fremtidige organisering af ungeindsatsen i Roskilde Kommune. Den konkrete organisering af den fremtidige ungeindsats er imidlertid ikke i fokus i denne sag, men skal behandles ved en senere lejlighed i både BSU og SBU.
  Det kan dog oplyses, at man ved en hjemtagning, kan få skabt et enstrenget system, hvor UU’s vejledningsopgaver fortsat vil udgøre en hjørnesten, hvor folkeskolerne fortsat vil modtage samme høje vejledningskvalitet, der fortsat tager udgangspunkt i en stærk vejlederfaglighed, men hvor man understøtter tankegangen om én indgang for den unge, idet uddannelses- og beskæftigelsesindsatserne samles i én enhed. Der vil inden for samme enhed nemmere kunne iværksættes de rette tværfaglige indsatser med udgangspunkt i den unges behov, samt gode forløb for at hjælpe de unge videre fra folkeskolen i uddannelse og beskæftigelse.
  Med fastholdelsen af et selvstændigt UU vil UU fortsætte med at varetage de ovenfor beskrevne opgaver. For at sikre koordinering af de samlede indsatser omkring den unge, skal de gode samarbejdsstrukturer mellem de kommunale aktører på ungeområdet, særligt det nuværende samarbejde mellem UU medarbejdere og jobcentermedarbejdere fortsat bevares og udvikles.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 480

  Sagen oversendes til behandling i Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på, at UU hjemtages og, at der i organiseringen af den nye ungeindsats sker en inddragelse af Lejre Kommune og Ungdomsuddannelserne.
  Protokolbemærkning fra Susanne Lysholm Jensen (Ø), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jeppe Trolle (B):
  "Vi kan ikke tiltræde en hjemtagning på det foreliggende grundlag, og finder at dette spørgsmål hænger nøje sammen med den forestående (i den supplerende sagsfremstillingen omtalte) sag om "den konkrete organisering af den fremtidige ungeindsats".

  Skole- og Børneudvalget, 28-11-2018, pkt. 138

  Udvalget tog stilling til Jette Hennings habilitet ved behandlingen af punktet. Et flertal i udvalget var enigt i at erklære Jette Henning inhabil. Ø var ikke enig i at Jette Henning ikke kunne deltage ved behandlingen af punktet.
  Sagen oversendes til behandling i Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og socialudvalget med henblik på, at UU hjemtages og, at der i organiseringen af den nye ungeindsats sker en inddragelse af Lejre Kommune og Ungdomsuddannelserne.
  Protokolbemærkning fra Susanne Lysholm Jensen (Ø), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jeppe Trolle (B):
  "Vi kan ikke tiltræde en hjemtagning på det foreliggende grundlag, og finder at dette spørgsmål hænger nøje sammen med den forestående (i den supplerende sagsfremstillingen omtalte) sag om "den konkrete organisering af den fremtidige ungeindsats".
  Fraværende: Jette Henning (grundet inhabilitet)

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 28-11-2018, pkt. 161

  Sagen oversendes til behandling i Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på, at UU hjemtages og, at der i organiseringen af den nye ungeindsats sker en inddragelse af Lejre Kommune og Ungdomsuddannelserne.
  Protokolbemærkning fra Susanne Lysholm Jensen (Ø), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jeppe Trolle (B):
  "Vi kan ikke tiltræde en hjemtagning på det foreliggende grundlag, og finder at dette spørgsmål hænger nøje sammen med den forestående (i den supplerende sagsfremstillingen omtalte) sag om "den konkrete organisering af den fremtidige ungeindsats".

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 390

  Taget af dagsordenen.
  Fraværende: Evan Lynnerup

 • Pkt. 391 Byudvikling ved den gamle højskole i Himmelev

  Pkt. 391

  Byudvikling ved den gamle højskole i Himmelev

  Sagsnr. 301884 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Siden orienteringssagen på Plan- og Teknikudvalgsmødet den 4. oktober 2018, punkt 186 har forvaltningen været i dialog med udvikleren af højskolegrunden. Forvaltningen giver derfor en fornyet status på dialogen med ejer og udvikler af højskolegrunden i Himmelev samt om den planlagte proces for udarbejdelse af en eventuel ny lokalplan for arealet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dialogen med projektudvikler og ejer af højskolegrunden fortsættes, med henblik på at sikre en helhedsorienteret udvikling af området.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Arealet ved den gamle højskole i Himmelev står ubebygget hen, og højskolebygningen er i forfald. En ny ejer af arealet har kontaktet kommunen med ønske om, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan, der øger bebyggelsesprocenten for arealet fra den gældende lokalplans grænse på 25% til 34%.
  Forvaltningen er gået i dialog med den nye ejer, der i løbet af efteråret 2018 vil fremlægge et forslag til en bebyggelsesplan. På baggrund af det nye projektforslag skal det afklares, hvordan trafikken kan håndteres, og hvilke påvirkninger projektet vil have på kystlandskabet. Forvaltningen vil lægge vægt på at videreføre den eksisterende lokalplans formål om at sikre, at bebyggelsen udformes med et stort sammenhængende parkareal, der er offentlig tilgængeligt.
  Når der foreligger et samlet projekt, hvor ovenstående aspekter er tilstrækkeligt belyst, vil forvaltningen fremlægge projektet for Plan- og Teknikudvalget med henblik på en indledende offentlig høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 199

  Godkendt med den præcisering, at udvalget ønsker, at dialogen med ejer og udvikler fortsættes med henblik på at højskolen istandsættes, og med henblik på at sikre en helhedsorienteret udvikling af området.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke støtte udvalgets beslutning, og ønsker ikke dialogen med projektudvikler fortsat, førend denne fremlægger en plan for renovering af højskolebygningen. Karsten Lorentzen (O) begærer sagen i byrådet.
  Evan Lynnerup (V) tager forbehold.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 449

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 391

  O kan ikke støtte Plan- og Teknikudvalgets beslutning, og ønsker ikke dialogen med projektudvikler fortsat, førend denne fremlægger en plan for renovering af højskolebygningen. For stemte 5 bestående af O og Ø Imod stemte 26, bestående af V, C, F, B og A. Forslaget blev forkastet.
  V stillede forslag om at dialogen med projektudvikler og ejer af højskolegrunden fortsættes, med henblik på at sikre en helhedsorienteret udvikling af området, med udgangspunkt i den gældende lokalplan. For stemte 6 bestående af V. Imod stemte 25 bestående af A, B, Ø, F og C. Forslaget blev forkastet.
  For Plan- og Teknikudvalgets flertalsindstilling stemte 26, bestående af A, B, F, C og V. Imod stemte 5 bestående af O og Ø. Flertalsindstillingen blev herefter godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 392 Ejendomsservice evaluering/status

  Ejendomsservice.pdf Hoeringssvar.pdf

  Pkt. 392

  Ejendomsservice evaluering/status

  Sagsnr. 293556 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Evaluering – status for Ejendomsservice er gennemført, og der vil blive fulgt op på denne med konkrete handlinger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget vedtog i forbindelse med statusrapportering vedr. oprettelse af Ejendomsservice i september 2017, at der skulle gennemføres evaluering i august/september 2018, dvs. efter 7 måneders drift i den nye organisation, som trådte i kraft 1. januar 2018.
  Evalueringen er gennemført af eksterne konsulenter ved dialogmøder med både ejendomsbrugere og medarbejdere i Ejendomsservice, og reelt er der tale om en status for, hvordan det går med implementeringen af Ejendomsservice.
  Omlægningen, som er omfattende, har i opstarten måttet prioritere de akutte opgaver og de mange forskellige serviceopgaver. Brugerne giver udtryk for, at disse opgaver løses tilfredsstillende. Der er ros og anerkendelse til det tekniske servicepersonales arbejde og indsats i en organisation, der opleves presset på ressourcerne i forhold til antallet af opgaver.
  Der er tilfredshed med at have fået adgang til tekniske servicemedarbejdere fra de områder, der ikke tidligere havde adgang til hjælp, nemlig dagtilbud og klubber, men der er, som forventet en række væsentlige fokuspunkter efter 7 måneder, hvor det må siges, at det endnu ikke er lykkedes at få gjort den daglige praksis tydelig nok, og det giver grundlag for usikkerhed og skepsis især hos de brugere, der tidligere havde egne servicemedarbejdere, herunder skoler og plejecentre. Der er især behov for at øge effektivitet og serviceniveau i forhold til de løbende ejendomsvedligeholdelsesopgaver – ude og inde.
  Der er igangsat opfølgning mellem ledergrupper for de enkelte fagområder og ledelsen af Økonomi og Ejendomme, Ejendomsservice for at komme helt tæt på de udfordringer, der er inden for de enkelte områder gennem dialog, og så få handlet på dette, så brugerne kommer til at opleve en effektiv og professionel organisation.
  Internt i organisationen Ejendomsservice arbejdes ligeledes med udvikling, så hele organisationen bliver tydeligere med mere klar ansvarsfordeling, beslutningskompetence og bedre kommunikation.
  Det har været en svær opstart for alle, hvor virkelig mange forskellige måder at løse opgaverne på, nu skal flettes sammen til mere effektive og professionelle løsninger, der tager hensyn til de enkelte områders særlige behov. Det tager tid, men med det videre arbejde med fortsat implementering af de elementer, som ikke er nået endnu, samt nye initiativer og et stærkt fokus på dialog og kommunikation er det vurderingen, at der med organisationsændringen vil kunne opnås tilfredsstillende løsninger for både brugerne og medarbejdere, og hvor der på sigt fås ”mere for pengene” til gavn for alle.
  Sammenfattende kan det således konkluderes, at

  • Der i opstartsfasen har været fokus på sikker drift i form af, at de mange serviceopgaver og akutte opgaver skulle løses tilfredsstillende.
  • Der fremadrettet i tæt samarbejde med brugerne nu rettes fokus på øget effektivitet og et øget serviceniveau i forhold til de løbende ejendomsvedligeholdelsesopgaver – ude og inde.
  • Der fremadrettet ligeledes sikres større gennemsigtighed i prioriteringen af opgaver over for brugerne og bedre kommunikation i dagligdagen med brugerne.

  Tiltag, der skal sikre ovenstående, er igangsat.
  Evalueringen drøftes i MED organisationen, hvor der har været møde i LMU for Ejendomsservice den 12. oktober. Ved drøftelsen er der lagt vægt på, at der hurtigt internt i organisationen afholdes udviklingsforløb, hvor det både handler om de faglige opgaver og tydelighed i organisationen. Det afklares endvidere, hvad den bedste løsning vil være for at reducere presset på medarbejderne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 386

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  HMU havde evalueringen på sit møde den 30. oktober, med følgende bemærkninger:
  " LMU på Ejendomsområdet påpegede i deres behandling, at området er presset ressourcemæssigt, hvilket der allerede arbejdes med på forskellige måder.
  Medarbejdersiden synes, at evalueringen tidsmæssigt ligger alt for tidligt i forhold til omorganiseringens omfang.
  Et samlet HMU er enige om, at rapporten afspejler, at evalueringen ligger noget præmaturt. Der er også enighed om, at der skal fokuseres på øget klarhed omkring roller og opgaver både for medarbejdere og for aftagerne af servicen. HMU beder endvidere LMU for Ejendomsservice om en status efter sommerferien 2019."
  Endvidere har FOA sendt et høringssvar direkte til Økonomiudvalgets medlemmer den 24. oktober. FOA er overordnet enig i strategien bag Ejendomsservice og læser rapporten med positive øjne. FOA finder, at løsningen på mange af problemstillingerne i evalueringsrapporten skal findes i forventningsafstemning, som bør prioriteres højt, da den manglende forventningsafstemning fører til, at medarbejderne er hårdt pressede. FOA anbefaler ny evaluering om et halvt år.
  Fra forvaltningens side bemærkes det, at der løbende vil blive holdt status/evaluerings-møder med både ejendomsbrugere og medarbejdere for at sikre, at nye initiativer virker, ligesom både HMU og LMU inddrages i dette.

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 414

  Godkendt.
  Henrik Stougaard foreslår, at forvaltningen får til opgave at forberede en sag om delvis decentralisering af ordningen, så eksempelvis skoler og plejehjem igen får deres egne decentrale ejendomsservice-medarbejdere. For stemte Henrik Stougaard og Tina Boel. Imod stemte det resterende udvalg. Forslaget blev forkastet.
  Lars Lindskov stiller forslag om, at forvaltningen forbereder en sag til Økonomiudvalget om at udbyde hele ejendomsservice til en privat facility management-udbyder, hvor stordriftsfordele for kommunen og god, decentral service for brugerne samt høj trivsel for medarbejderne er i fokus. For stemte Lars Lindskov. V undlod at stemme. Imod stemte det resterende udvalg. Forslaget blev forkastet.
  Henrik Stougaard begærede sagen i byrådet.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 392

  C genfremsatte Lars Lindskovs forslag fra Økonomiudvalget. For stemte 2 bestående af C. imod stemte 29, bestående af A, B, F, O, Ø og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  Ø fremsatte følgende forslag: at forvaltningen får til opgave at forberede en sag om delvis decentralisering af ordningen. For stemte 3 bestående af Ø og F. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V. Forslaget blev forkastet.
  For Økonomiudvalgets flertalsindstilling stemte 28, bestående af A, B, C, O og V. F og Ø undlod at stemme. Indstillingen blev herefter godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 393 Anmodning om optagelse af sag om regional trafikstrategi

  Dagsorden_til_moede_i_KKR_d._14._november_2018.pdf Bilag_til_KKR_moede.pdf

  Pkt. 393

  Anmodning om optagelse af sag om regional trafikstrategi

  Sagsnr. 313407 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om regional trafikstrategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sag drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Venstre ønsker med henvisning til beslutningssagen på KKR-mødet den 14. november 2018 pkt. 2.5 en orientering om arbejdet med Roskilde kommunes interessevaretagelse for vejprojekterne mellem Roskilde-Køge og Roskilde-Ringsted (jvf. Byrådets beslutning 17. dec. 2014 pkt. 429) herunder hvilke handlinger, der er foretaget for at fremme de to vejprojekter.
  Dagsorden for KKR mødet den 14. november 2018 samt bilag til dagsordenen bedes fremsendt med sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 448

  Jette Tjørnelund begærede sagen i byrådet.
  Spørgsmålet om kommunens trafikstrategi optages på Økonomiudvalgets januar seminar.

  Byrådet, 28-11-2018, pkt. 393

  Sagen frafaldes da sag om prioriteringen forelægges Økonomiudvalget i december måned.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

 • Pkt. 394 Salg af storparcel i Den Røde Tråd på Musicon(Lukket)

 • Pkt. 395 Salg af storparcel 5a i kvarteret Indfaldet på Musicon(Lukket)

 • Pkt. 396 Godkendelse af ekspropriation(Lukket)

 • Pkt. 397 Brugsretsaftale(Lukket)