You are here

Referat

Dato: Mandag, Marts 10, 2014 - 15:00
Sted: INSP!, Køgevej 4-6, 4000 Roskilde
 • Pkt. 13 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 13

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 90864 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 10-03-2014, pkt. 13

  Fraværende: Hava Oral, Niels Kristian Håkansson, Tommy Laursen
  Intet.

 • Pkt. 14 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 14

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 90864 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 10-03-2014, pkt. 14

  Fraværende: Hava Oral, Niels Kristian Håkansson, Tommy Laursen
  I mødet deltog Iris Skov Hovmøller fra Dansk Byggeri, der til juni skal overtage Flemming Kronstens plads i Det lokale Beskæftigelsesråd.
  Fra Integrationsrådet deltog Raziye Sadol som nyt medlem.
  BOMI har rettet henvendelse ift. om det allerede nu kunne afklares hvem der skal være LBR's repræsentant i BOMIS bestyrelse fremover. Det tages der stilling til når der skal nedsættes nyt LBR i juni 2014. Estrid Husen fortsætter i BOMI's bestyrelse indtil da.

 • Pkt. 15 Ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med etablering af nyttejob hos Frivilligcenter Roskilde

  lbr-ansoegning_om_fravigelse_af_rimelighedskravet_for_frivilligcetnter_roskilde.pdf

  Pkt. 15

  Ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med etablering af nytteindsats hos Frivilligcenter Roskilde

  Sagsnr. 235907 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Jobcenter Roskilde ansøger Det Lokale Beskæftigelsesråd om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med nytteindsats hos den frivillige organisation Frivilligcenter Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med etablering af nytteindsats hos Frivilligcenter Roskilde godkendes.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftiglsesråd

  Sagsfremstilling

  Kontanthjælpsreformen indførte fra 1. januar 2014 nytteindsats som nyt aktivt redskab til kontanthjælpsmodtagere. LBR kan i den forbindelse dispensere fra ’rimelighedskravet’ (om antal støttede i forhold til ordinært ansatte på en arbejdsplads).
  Jobcenter Roskilde ansøger derfor Det Lokale Beskæftigelsesråd om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med nytteindsats hos den frivillige organisation Frivilligcenter Roskilde.
  Frivilligcenter Roskilde er en organisation med 4 fastansatte, som løbende har borgere i tilbud pt. job med løntilskud. Dette betyder, at der ikke på nuværende tidspunkt er mulighed for at iværksætte nyttejobs hos Frivilligcenter Roskilde. Frivilligcenter Roskilde ønsker at være en del af Nytteindsatsen, og har mulighed for at kunne have mellem 2 og 3 nyttejobbere i tilbud til at gøre nytte med forskellige opgaver indenfor det administrative, rengøring og servicering af de frivillige foreninger, der er tilknyttet Frivilligcenter Roskilde. Der er tale om opgaver, der ikke allerede bliver varetaget eller hvor opgaverne i dag bliver varetaget af frivillig arbejdskraft.
  Jobcentret vurderer, at der ved etablering af Nyttejobs hos Frivilligcenter Roskilde, ikke vil være tale om konkurrenceforvridende virksomhed. De opgaver, der vil blive udført i forbindelse med Nyttejobbet bliver enten ikke varetaget eller varetages af frivillige. Der er dermed ikke tale om, at Frivilligcenter Roskilde vil kunne tilbyde en service til en lavere ydelse end andre leverandører ej heller, at de vil undlade at benytte andre leverandører, da det kører på frivillig basis. Således vil heller ingen ordinært ansatte blive fortrængt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 10-03-2014, pkt. 15

  Fraværende: Hava Oral, Niels Kristian Håkansson, Tommy Laursen
  Det blev bemærket at fravigelse af rimelighedskravet i 24 måneder er under forudsætning af at der ikke sker ændringer i forhold til det beskrevne i ansøgningen.
  Med denne bemærkning godkendte LBR, at rimelighedskravet fraviges i forbindelse med nyttejob på Frivilligcenter Roskilde.

 • Pkt. 16 Forslag til indhold på LBR-konference 2014

  Pkt. 16

  Forslag til indhold på LBR-konference 2014

  Sagsnr. 253868 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til program for LBR-konference 2014 med oplæg om de strategiske udfordringer m.h.t. både at sikre en kompetent arbejdsstyrke og bekæmpe ledighed samt de store reformer, der er blevet/bliver gennemført på beskæftigelsesområdet pt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til program for LBR-konference 2014 godkendes, herunder at lægemøde 2014 afholdes som et separat arrangement.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  LBR besluttede på møde i januar 2014, at rådets restbevilling skal bruges til at afholde en konference i efteråret 2014 hvor emner som opkvalificering af arbejdskraften, nyttejobs og de forskellige reformer på beskæftigelsesområdet, kunne være mulige temaer. Derudover besluttede rådet at kombinere konferencen med det årlige lægemøde, der kunne afholdes som sidste del af konferencen. Rådet ønskede herefter et oplæg til konferencens indhold.
  I nedenstående forslag er det årlige lægemøde ikke indarbejdet. Forvaltningen vurderer, at lægerne kun kan forventes at deltage i selve lægemødet og at lægemødernes form som samarbejdsmøder, hvor de emner, der behandles, er tæt knyttet til behandlingen af de enkelte borgeres sager, nok ikke er af interesse for en del af konferencedeltagerne. En sådan konference risikerer derfor at blive lang og ufokuseret snarere end at være synergiskabende. Derudover vurderes det, at de midler LBR har til rådighed (ca. 80.000 kr.) vil kunne dække to separate arrangementer.
  Forslag til LBR-Konference 2014 primo oktober 2014.
  Konferencen afholdes i Roskilde på en hverdag i tidsrummet kl. 9.30 til ca. 16.00
  Deltagere: Det lokale Beskæftigelsesråd, Beskæftigelses- og Socialudvalget, Erhvervsudvalget (evt.), chefer og afsnitsledere fra kommunens jobcenter og erhvervsafdeling.
  Program:
  Formiddag: Strategiske udfordringer m.h.t. både at sikre en kompetent arbejdsstyrke og bekæmpe ledighed. Oplæg om og drøftelser af de udfordringer og muligheder, der ligger i de kommende store infrastrukturopgaver og de deraf følgende krav til opkvalificering af arbejdskraften. Oplæggene tager udgangspunkt i regeringens rapport fra ”Ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov” (Leo Larsen rapporten) og suppleres med et mere lokalt indslag fra Teknisk Skole, der har flere aktiviteter i gang i denne forbindelse.
  Eftermiddagens program har fokus på de store reformer, der er blevet/bliver gennemført på beskæftigelsesområdet pt.
  aktuelle perspektiver og nye rammer i indsatsen for de forsikrede ledige (forventet a-dagpengereform medio 2014)
  nyttejobs og en opsamling på kontanthjælpsreformen
  de første erfaringer og perspektiverne i sygepengereformen, der træder i kraft 1. juli 2014
  den tværfaglige indsats for de udsatte ledige (FØP/Fleks-reformen)

  Økonomi

  En heldagskonference med 40-45 deltagere og 2-3 eksterne oplægsholdere vil koste 50.000 – 60.000 kr.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 10-03-2014, pkt. 16

  Fraværende: Hava Oral, Niels Kristian Håkansson, Tommy Laursen
  Forslaget er godkendt.

 • Pkt. 17 Orientering om evaluering af projektet "På vej til job eller uddannelse. Et individuelt håndholdt forløb tilbage til job"

  rapport_til_lbr.pdf

  Pkt. 17

  Orientering om evaluering af projektet "På vej til job eller uddannelse. Et individuelt håndholdt forløb tilbage til job"

  Sagsnr. 225962 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  BOMI har i 2013 gennemført projektet ”På vej til job eller uddannelse. Et individuelt håndholdt forløb tilbage til job”. Projektet har modtaget en bevilling på 435.000 kr. Bevillingen er anvendt i 2013. Projektets målsætning om at 49 borgere skulle henvises til projektet er stort set nået da jobcentret har henvist 48 borgere. Projektet har ift. de 32 borgere, der tilhørte projektets målgruppe og som gennemførte forløbet, levet op til projektets succeskriterier. Der er modtaget slutevaluering for projektet.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Projektets formål er, via en individuel håndholdt indsats, at opnå ordinær beskæftigelse til langtidsledige (herunder også udfaldstruede), og at bringe den langtidsledige tættere på arbejdsmarkedet via virksomhedspraktik, kurser, efteruddannelse og løntilskudsjob og evt. jobrotation.
  Projektet er gennemført i samarbejde med Jobcenter Roskilde og Roskilde Tekniske Skole.
  Opfyldelse af projektets succeskriterier.
  49 langtidsledige borgere deltager i projektet. Der var 48 borgere der ønskede at deltage i projektet. 37 af de henviste borgere er vurderet til at tilhøre målgruppen for projektet. For de 11 borgere, der ikke er vurderet at tilhøre målgruppen, er det aftalt mellem Jobcenter Roskilde og BOMI, at der arbejdes videre med borgerne, for at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Årsagen til at 11 borgere ikke regnes med i målgruppe er f.eks. sygdom. Ved projektets afslutning er der 5 deltagere, der endnu ikke er afsluttet hos BOMI, hvorfor de ikke tælles med i resultatopgørelsen. Herefter er resultatet opgjort på grundlag af 32 borgere. Succeskriteriet om at 49 langtidsledige skulle visiteres til projektet er opfyldt, men der var kun 48 der ønskede forløbet.
  Af de kursister, der gennemfører forløbet forventes det at 60% bliver selvforsørgende (job), påbegynder ordinær opkvalificering/efteruddannelse eller kommer i job med løntilskud. Ud af de 32 borgere der tilhører målgruppen, og som har gennemført forløbet, er der 56% der har opnået job, uddannelse eller løntilskud. Succeskriteriet er nået.
  75% af deltagerne kommer i virksomhedspraktik. Det er 33 % af deltagerne der har været i virksomhedspraktik. BOMI begrunder den lave andel i virksomhedspraktik med, at de har haft særlig på etablering af ordinære job og uddannelse, og med det relativt store frafald på projektet. BOMI nævner at der udover disse virksomhedspraktikker er etableret virksomhedspraktik til nogle af de borgere der ikke var i målgruppen, og som det var valgt at fortsætte med for at hjælpe disse borgere tættere på arbejdsmarkedet. Succeskriteriet er ikke nået.
  Der skal ligge en realistisk opkvalificeringsplan for de kursister der efter forløbet skal starte en ordinær opkvalificering/efteruddannelse. Der er 3 borgere der er afklaret/påbegyndt ordinær uddannelse. Det fremgår ikke specifikt af evalueringen, at der foreligger en realistisk opkvalificeringsplan. Succekriteriet kan dog forventes at være opfyldt via projektets beskrevne aktiviteter med en ugentlig fremmødedag sammen med enten teknisk skole eller BOMI.
  Det forventes at 20% af de deltagere der gennemfører forløbet vil have behov for yderligere tiltag. Andelen af borgere der har behov for yderligere tiltag efter forløb, forventes højere end 20%, da BOMI fremhæver at der er 37% - svarende til 18 borgere ud af de 48 deltagere – der har udfordringer af personlig og helbredsmæssig karakter, der har stået i vejen for den jobmotiverende indsats. Succeskriteriet er ikke opfyldt.
  Opfyldelsen af projektets succeskriterier skal ses på baggrund af at kriterierne var baseret på en forventning om, at de fleste deltagere ville være forsikrede ledige, og at der for de ikke forsikrede ledige skulle være et ønske om at deltage i projektet.
  Andre resultater:
  Som det fremgår af evalueringen har målgruppen givet særlige udfordringer i projektet. Disse er blevet imødekommet via særligt hjælpende foranstaltninger. F.eks. er der anvendt ”miniarbejdsprøvninger” rollespils-træning, projektets ugentlig konsultation og etablering af ”Før-job”.
  Projektet har desuden gennemført motiverende samtaler om opstart af egen virksomhed, afklaring i forhold til seniorjob og afklaring i forbindelse med efterløn.
  Mere information om projektet kan ses i vedhæftede bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Projektet fik en bevilling på 435.000 kr. Bevillingen er anvendt i 2013.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 10-03-2014, pkt. 17

  Fraværende: Hava Oral, Niels Kristian Håkansson, Tommy Laursen
  Orienteringen er taget til efterretning.

 • Pkt. 18 Orientering om evaluering af projektet "Fastholdelse af jobrotation"

  bilag_1._evaluering_af_fastholdelse_af_jobrotation_2013.pdf bilag_2._oversigt_over_jobrotationsprojekter_2013.pdf

  Pkt. 18

  Orientering om evaluering af projektet "Fastholdelse af jobrotation"

  Sagsnr. 225990 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Jobcenter Roskilde har i 2013 gennemført projektet ”Fastholdelse af jobrotation”, som er en videreførelse og videreudvikling af projektet ”Fremme af Jobrotation” fra 2012. Projektet har modtaget en bevilling på 400.000 kr. Bevillingen er anvendt i 2013. Projektets målsætning om, at 50 ledige skulle i jobrotationsjob, er opfyldt – der har i 2013 været 90 ledige i jobrotation. Der er modtaget slutevaluering for projektet.
  Beslutningskompetence
  Det lokale Beskæftigelsesråd
  Sagsfremstilling
  Projektets formål er, at afhjælpe langtidsledighed gennem jobrotationsordningen, og at sikre uddannelse for ansatte, for at bidrage til kompetenceløft af arbejdsstyrken og for at ledige borgere opnår en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet gennem vikararbejde.
  Opfyldelse af projektets succeskriterier.
  Etablering af 50 jobrotationspladser for ledige i 2013. Der er etableret jobrotationspladser til 90 ledige i 2013, og succeskriteriet er nået.
  Etablering af velfungerende samarbejdsflader mellem jobcentre, faglige organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner omkring gennemførelsen af jobrotationsprojekter. Der er gennemført styregruppemøder og følgegruppemøder, hvor jobcentret uddannelsesinstitutioner og A-kasser har deltaget. Derudover er der afholdt orienteringsmøder på virksomheder, i fagforeninger og på uddannelsessteder, og projektkoordinator har gennem hele 2013 deltaget i et netværk med de andre jobcentre på Sjælland, og i netværket med Beskæftigelsesregionen. Dermed er succeskriteriet om at udvikle en velfungerende samarbejdsflade mellem projektets aktører opfyldt.
  I projektet er der flere delmål.
  Ud af 50 ledige i jobrotation skulle 2/3 være fra de udfaldstruede ledige. Dog er der taget det forbehold, at de ledige skal kunne matche virksomhedernes krav. Der er 9 ledige der kommer fra akutmålgruppen i 2013. Dette delmål er derfor ikke nået.
  At vikarerne kunne ansættes til at dække enkeltansatte på længere uddannelsesforløb, eller kunne ansættes til at dække for flere ansatte. Dette er der arbejdet med i projektet og det vurderes at have været til gavn for både virksomheder og vikarer, da virksomhederne har haft de samme vikarer i en længere periode, og vikarerne dermed har opnået længere sammenhængende ansættelsesperioder. Delmålet er nået.
  Der skulle arbejdes med længerevarende jobrotationsprojekter på større fagområder. Dette er lykkedes inden for SOSU-området og inden for transportområdet, hvor der er etableret vikararbejde til lidt over halvdelen af årets vikarer. Delmålet er nået.
  Virksomhedernes konkurrenceevne skulle styrkes via efteruddannelse af medarbejder. Dette vurderes at være opfyldt ved at lidt over 400 medarbejdere har været på kortere eller længere kursusforløb.
  Der skulle udvikles oplysningsmaterialer om projektet på nettet. Dette er ikke gennemført i 2013. Målet indgår i strategiplanen for jobrotationsprojektet, der videreføres i 2014, og i sammenhæng med oprettelse af Roskilde Kommunes nye hjemmeside.
  Projektets resultater skulle præsenteres i de lokale medier. Dette delmål er ikke nået. De gode historier om jobrotationsprojekterne er dog publiceret i interne nyhedsbreve på f.eks. RUC og i Beskæftigelsesregionen.
  Det er lykkedes at gennemføre 30 rotationsprojekter med ca. 400 medarbejdere på efteruddannelse og 90 ledige som rotationsvikarer.
  Samlet set vurderes projektet at have opnået et godt resultat.
  Mere information om projektet kan ses i vedhæftede 2 bilag.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Projektet fik en bevilling på 400.000 kr. Bevillingen er anvendt i 2013.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 10-03-2014, pkt. 18

  Fraværende: Hava Oral, Niels Kristian Håkansson, Tommy Laursen
  Orienteringen er taget til efterretning.

 • Pkt. 19 Orientering om evaluering af projektet "think;act;rethink - Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked"

  evaluering_af_projektet_thinkact-rethink.pdf

  Pkt. 19

  Orientering om evaluering af projektet "think;act;rethink - Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked"

  Sagsnr. 225968 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Innovationsbørsen har i 2013 gennemført projektet ”think;act;rethink – Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked” . Projektet fik en bevilling på 166.380 kr. Bevillingen er anvendt i 2013. Projektets målsætning om at 125 borgere deltager i workshops, i forhold til at skabe job til sig selv eller andre i en netværkssammenhæng, er ikke nået. Der deltog 108 ledige i de 25 workshops. Projektets udfordringer har især været, at få formidlet tilbuddet om workshops ud til projektets målgruppe. Der er modtaget slutevaluering for projektet.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Projektets formål er, via 25 workshops, at bringe ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet. Oplæg fra forskellige aktører på arbejdsmarkedet skal omsættes til handling ift. at skabe eget job, eller job til andre deltagere i projektets netværk. Det er endvidere projektets formål, at sætte ledige i stand til at takle de negative sociale konsekvenser ledighed kan have.
  Der er gennemført 25 workshops. De mest succesfulde handlede om innovation, selvindsigt, personligt salg og netværk.
  Projektets evaluering er foretaget på grundlag af mundtlige evalueringer, gennemført som afslutning på de enkelte workshops, og på baggrund af svar på e-mail baserede spørgeskemaer udsendt til deltagerne i hver enkelt workshop. Der er en svarprocent på ca. 30 %, svarende til 28 besvarelser.
  Opfyldelse af projektets succeskriterier.
  At der er 125 ledige borgere der tilmelder sig de 25 workshops i 2013. Der har deltaget 108 ledige i 2013. Fra projektets start var det vanskeligt at få spredt budskabet om projektet ud til målgruppen for projektet. I 2. halvår har en målrettet formidling af projektet medført en stigende interesse for projektet. 700 personer følger nu projektet på Facebook. Succeskriteriet er ikke opfyldt, men den manglende deltagertilslutning i 1. halvår er vendt bl.a. via udvikling af præsentationsmaterialet og nye formidlingsinitiativer.
  25% af deltagerne vil have skabt deres egen indtægt gennem nye jobskabende aktiviteter i en eksisterende virksomhed. På grund af den relativt lave svarprocent i brugerevalueringen, er det vanskeligt at opgøre succesmålet. Innovationsbørsen har kendskab til, at det er lykkedes for nogle deltagere at skabe deres eget job, men disse personer har ikke besvaret evalueringsskemaet. Innovationsbørsen oplyser, at det har været vanskeligere end forventet for dem at komme i kontakt med virksomhederne i Roskilde, hvilket også har været en udfordring ift at nå dette mål. Succeskriteriet vurderes ikke at være nået.
  25 % vil have deltaget i nye jobskabende aktiviteter, som har resulteret i at de har skabt indkomst for andre i en eksisterende virksomhed. Det har ikke været muligt at belyse kriteriet via brugerundersøgelsen. Nogle af svarene fra deltagerne tyder dog på, at målgruppens opfattelse af hvad der skal til for at skabe job til andre, er ændret. F.eks. var der fra projektets start 56% af deltagerne der ikke havde visitkort til uddeling, hvilket forringer muligheden for at andre kan hjælpe med at skabe job til dem. Ved de afsluttende evalueringer var der 53% af deltagerne der var enige i, at projektet havde ændret deres syn på brugen af visitkort og det at dele kontaktoplysninger med andre. Antallet af deltagere, der svarer at de har netværket til fordel for andre er steget fra 15% i 1. halvår til 55% i 2. halvår 2013. Innovationsbørsen vurderer, at der ses en adfærdsændring blandt deltagerne på dette område. Succeskriteriet er ikke opfyldt.
  25% vil have skabt deres egen indkomst selvstændigt. Ved den endelig evaluering har 20% af de adspurgte startet egen virksomhed og 10 % har fået deltidsansættelse og startet virksomhed ved siden af. Succeskriteriet er opfyldt.

  Særlige udfordringer i dette projekt har været:
  Projektets målgruppe var som udgangspunkt ”ledige der gerne vil og som har kompetencerne til at skabe jobmuligheder, og ledige som gerne vil, men ikke har kompetencerne til at skabe jobmuligheder”. Der var lagt vægt på nyuddannede ledige, med risiko for ikke at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. På grund af startvanskeligheder med at få formidlet information om projektet til den planlagte målgruppe, så blev det en anderledes sammensat gruppe der har deltaget i projektet. Gruppen er kendetegnet af en lang ledighedsperiode, mange jobansøgninger, tidligere sociale udfordringer, alder over 45 år og en mellemlang eller lang uddannelse. Dette kan være en del af årsagen til en langsom start med netværksarbejde for at skabe eget job, eller skabe job til andre deltagere. Projektets metoder har dog medført at flere deltagere har ladet sig inspirere til at eksperimentere med andre måder at søge job.
  Der er gennem projektet arbejdet med at udvikle formidlingsdelen af projektet. Fra projektets start er jobcentret og de private aktører som jobcentret har kontrakt med orienteret om Innovationsbørsens tilbud. Orienteringen var ikke tilstrækkelig i forhold til at få vakt interesse for projektet. I 2. halvår har Innovationsbørsen udviklet pjecer og plakater om tilbuddet, som er omdelt hvor borgerne kommer – f.eks. i jobcentret og på biblioteket. Dette har fået flere borgere til at gå på nettet, eller på facebook og tilmelde sig aktiviteterne.
  I senere projekter er det vigtigt med et godt præsentationsmateriale, helt fra projektets start, at materialet uddeles til ledige borgere på deres første møde med jobcentret, at der skal være opmærksomhed på de sociale medier som f.eks. linkedin grupper for ledige, og at der skal orienteres om projektet hos relevante fagforeninger.
  Mere information om projektet kan ses i vedhæftede bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Projektet fik en bevilling på 166.380 kr. Denne bevilling er anvendt i 2013.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 10-03-2014, pkt. 19

  Fraværende: Hava Oral, Niels Kristian Håkansson, Tommy Laursen
  Orienteringen er taget til efterretning.

 • Pkt. 20 Orientering om opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2013

  opfoelgning_paa_maal_i_bp_13_hele_aaret.pdf

  Pkt. 20

  Orientering om opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2013

  Sagsnr. 210504 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 viser, at 7½ af de 12 borgerrettede mål samt det virksomhedsrettede mål der kan opgøres på nuværende tidspunkt er opfyldt. 3 mål kan pt. ikke opgøres og målene, der ikke er opfyldt, er mål om virksomhedsrettet aktivering og andelen af ledige fleksjobbere. Derudover er der tale om en faldende rettidighed i indsatsen for kontanthjælpsmodtagerne i Jobcenter Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Jobcentret udarbejder hvert år en Beskæftigelsesplan for indsatsen i det kommende år. Beskæftigelsesplan 2013 blev godkendt af byrådet i september 2012.
  Denne opfølgning på målene i Beskæftigelsesplan 2013 suppleres med ”Resultatrevision for Roskilde 2013”, der forelægges Rådet på møde i maj 2014.
  I Beskæftigelsesplan 2013 for Jobcenter Roskilde er der udpeget 12 borgerrettede mål og 2 virksomhedsrettede mål. En oversigt over de specifikke mål samt tallene for målopfyldelsen er vedlagt i bilaget: Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen – året 2013.

  Borgerrettede mål
  Af de 12 borgerrettede mål er 7½ mål opfyldt og 2 er endnu ikke opgjort. 3 af de borgerrettede mål svarer til beskæftigelsesministerens udmeldte hovedmål for indsatsen i 2013. 2 af disse mål er opfyldt: Tilgangen til førtidspension, der blev på 61 personer, hvilket er klart under målsætningen om at begrænse antallet til 74 personer. Den lave tilgang skyldes først og fremmest indfasning af FØP/Fleksreformen.
  Antallet af langtidsledige (forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige minimum 80 % af det seneste år) var 453 i dec. 2013. Også dette var under det fastsatte måltal på 461. Faldet i antallet af langtidsledige er dog udelukkende sket i antallet af forsikrede ledige, der er faldet med 53 %, hvorimod antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 123 %.
  Opgørelsen af det sidste ministermål: Uddannelsesgraden er pt. suspenderet på jobindsats.dk, der arbejder på en mere operativ målemetode. Det er derfor ikke muligt at vurdere om dette mål er opfyldt.
  For yderligere beskrivelse og analyse af ministermålene henvises til Resultatrevision 2013, der forelægges Rådet på møde i maj 2014.
  Opfølgningen på de øvrige borgerrettede mål viser, at Roskilde Kommune placerer sig godt, når det drejer sig om kommunens fremdrift mod målet om at 95 % af alle unge i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse. I august lå tallet på 94 %. Kun 10 kommuner i landet lå højere, og 17 kommuner på samme niveau. Dermed er målet om at ligge i den bedste 5. del opfyldt.
  Gennem hele 2013 var mere end 85 % af borgerne i Roskilde Kommune mellem 16 og 66 år selvforsørgende, og i december 2013 var andelen 86,7 %. Målet om mindst 85 % selvforsørgelse er dermed også opfyldt.
  Andelen af langvarige sygedagpengesager, med en varighed over 52 uger, ligger ligeledes under målsætningen om max. at udgøre 15 % af det samlede antal sager. I november 2013, der er den senest tilgængelige opgørelse, udgjorde de langvarige sager over 52 uger således kun 11,8 % af samtlige sygedagpengesager.
  Jobcenter Roskilde havde en målsætning om at etablere 60 voksenlærlingepladser i 2013, heraf 20 med ledige. Dette mål er også opfyldt, da der i alt blev etableret 83 voksenlærlingepladser, heraf 48 med ledige.
  Andelen af alle ledige, der har været virksomhedsnært aktiverede har været nogenlunde konstant gennem året og målet er ikke nået. Således var 11,8 % af de arbejdsmarkedsparate ledige virksomhedsnært aktiveret i 4. kvartal 2013, hvor målet var, at de skulle udgøre min. 20 % og andelen af de ikke-arbejdsmarkedsparate i virksomhedsnær aktivering lå på 8,9 % i 4. kvartal 2013 i forhold til en målsætning på 15 %.
  Ledigheden blandt borgere tilkendt fleksjob lå højt i hele 2013. Andelen i december 2013 lå på 22,7 % og lå dermed langt over det fastsatte mål på 15 %, men dog under andelen på 23,6 % i dec. 2012 og meget tæt på landsgennemsnittet på 22,4 %. Jobcentrets fokus på denne målgruppe vil blive fastholdt i 2014 og jobcentret har nu samarbejde med en ekstern aktør omkring de langvarigt ledige fleksjobbere.
  Jobcentret skal grundlæggende sikre rettidighed i samtaler og aktivering. Gennem hele året har Jobcenter Roskilde generelt haft en høj rettidighed i indsatsen for de forsikrede ledige - også i sammenligning med regionens øvrige jobcentre. Til gengæld har rettidigheden i indsatsen for kontanthjælpsmodtagerne været faldende gennem året. Dette gælder specielt indsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, da rettidigheden i indsatsen for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere også har ligget på et højt niveau gennem året. På denne baggrund betragtes målet om rettidighed kun som halvt opfyldt og jobcentret har tilført ekstra ressourcer til indsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate.
  Endelig er 44 % af personerne under introduktionsprogrammet for flygtninge/indvandrere kommet i arbejde eller uddannelse, hvilket er over målet på 40 %. 52 % har afsluttet en danskprøve ved introduktionsperiodens udløb i 2013. Målet var 50 % og dette mål er derfor opfyldt.
  Mht. målet om, at 50 % forsikrede ledige og 40 % arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal være selvforsørgende 52 uger efter afsluttet forløb, har Jobindsats udskudt offentliggørelsen af nye tal til den 7. marts og opgørelsen af dette mål vil derfor blive medbragt på mødet.
  Virksomhedsrettede mål
  Antallet af medlemmer af Virksomhedsnetværk Roskilde lå i hele 2013 over målsætningen på 300 og nåede ved årsskiftet 320 medlemmer, og målet er dermed opfyldt.
  Derimod foreligger den årlige undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med serviceydelser modtaget fra jobcentret i 2013 endnu ikke og rådet vil derfor blive orienteret særskilt om denne undersøgelse i en sag på rådets møde i maj 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 10-03-2014, pkt. 20

  Fraværende: Hava Oral, Niels Kristian Håkansson, Tommy Laursen
  Orienteringen er taget til efterretning.

 • Pkt. 21 Drøftelse af fokuspunkter i Beskæftigelsesplan 2015

  Pkt. 21

  Drøftelse af fokuspunkter i Beskæftigelsesplan 2015

  Sagsnr. 254209 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Som optakt til arbejdet med Beskæftigelsesplan 2015 har forvaltningen opstillet 3 diskussionspunkter som oplæg til en drøftelse af mulige tiltag og prioriteringer i indsatsen for jobcentrets mange forskellige målgrupper: Prioriteringer i den aktive indsats, virksomhedssamarbejdets interessemodsætninger samt udfordringerne i den tværfaglige indsats for de ledige længst fra arbejdsmarkedet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådet drøfter mulige tiltag og prioriteringer i indsatsen for jobcentrets mange forskellige målgrupper.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  De seneste år har LBR afholdt en beskæftigelsespolitisk konference om foråret som optakt til arbejdet med det kommende års beskæftigelsesplan. I år har LBR valgt, at der ikke skal afholdes en konference, men både lovgivning og behov hos borgerne og i samfundet ændres over tid, så jobcentret må permanent udvikle og tilpasse sine aktive tilbud. Derfor vil forvaltningen stadig gerne have Rådets bidrag til planarbejdet på dette tidlige tidspunkt i processen.
  I det følgende har forvaltningen opstillet en række diskussionspunkter som oplæg til en drøftelse af mulige tiltag og prioriteringer i indsatsen for jobcentrets mange forskellige målgrupper.
  En aktiv indsats koster penge og der skal prioriteres
  I 2013 brugte Roskilde Kommune i alt 530 mio. kr. (netto) på offentlige forsørgelsesydelser. I samme periode blev der iværksat aktiviteter for i alt 70 mio. kr. Begrænsningerne i midlerne til aktiviteter begrænser naturligvis omfang og varighed af de aktiviteter, der kan iværksættes overfor den enkelte. Det er samtidig reelt svært at efterprøve, om ’investeringer’ i form af aktive tilbud giver et ’afkast’ i form af færre ydelsesmodtagere. Mange andre faktorer spiller ind, herunder de skiftende konjunkturer. Samtidig er der politiske prioriteringer på samfundsplan – som fx at sikre landet en tilstrækkelig arbejdskraftreserve – som peger på andre prioriteringer i indsatsen end de rent cost-benefit mæssige. Indsatsen for at sikre de mest udsatte grupper en plads på arbejdsmarkedet er et eksempel på dette.
  Givet, at budgettet til aktive tilbud er relativt konstant, hvilke målgrupper og indsatstyper skal da prioriteres?

  Virksomhedssamarbejdet – vigtigt, men også med interessemodsætninger
  Jobcentret samarbejder med kommunens mange virksomheder om en bred vifte af opgaver: Jobrotation, voksenlærlinge, virksomhedscentre, sygemeldte borgere, borgere i fleksjob, borgere i virksomhedspraktik og løntilskud m.m. Jobcentret arbejder på - bl.a. i samarbejde med kommunens erhvervsafdeling - at indsatsen baseres på viden om arbejdsmarkedet f.eks. med fokus på kommende infrastrukturprojekter.
  En underliggende interessemodsætning er, at de fleste virksomheder foretrækker, at de ledige, de får i virksomhedspraktik eller løntilskud, er så nyledige og så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. Jobcentret har derimod også et stort behov for, at ledige langt fra arbejdsmarkedet får aktive tilbud i virksomhederne.
  Det tværsektorielle samarbejde i indsatsen for de ledige længst fra arbejdsmarkedet er en udfordring
  En stor del af den kommunale indsats for de aktivitetsparate ledige er afhængig af, at der sker en tværsektoriel og koordineret indsats mellem på den ene side kommunen og på den anden side eksterne aktører, som fx det regionale behandlingssystem, praktiserende læger m.fl. Men det er især kommunen, der har ’en økonomisk gevinst’ ved en hurtig og målrettet indsats overfor en borger. Sundhedssystemet derimod kan fx oplagt se et formål i at lade udviklingen vise, om en lidelse hos en borger går over af sig selv.
  Den indbyggede interessemodsætning mellem region og kommune blødes dog noget op af, at der også er en høj grad af interessesammenfald. På det psykiatriske område har der i de senere år været lagt op til fleksibilitet mellem behandlingspsykiatrien i regionen og socialpsykiatrien i kommunen – til gavn for borgeren. Og samarbejdet mellem regioner og kommuner er siden 2013 blevet lagt i fastere rammer: Førtidspensions- og fleksjobreformen har skabt nye rammer for samarbejdet, så kommunerne nu kan trække på en ’Klinisk Funktion’ i regionen til lægelig konsulentbistand og deltagelse i kommunernes Rehabiliteringsteams. Også sundhedsaftalerne begynder nu at inddrage samarbejde på beskæftigelsesområdet.
  Der er plads til gode ideer til, hvordan der på alle planer skabes en konstruktiv og respektfuld dialog mellem de mange involverede sektorer om et ligeværdigt tværsektorielt fagligt samarbejde?
  Ideer er også velkomne til, hvordan arbejdsmarkedets parter kan bidrage til indsatsen for kommunens forholdsvis mange ledighedsydelsesmodtagere. Måske i form af en fælles kampagne eller lignende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 10-03-2014, pkt. 21

  Fraværende: Hava Oral, Niels Kristian Håkansson, Tommy Laursen
  LBR's forslag til emner i Beskæftigelsesplan 2015 indarbejdes i oplæg til Beskæftigelsesplan 2015.

 • Pkt. 22 Orientering om mulighederne for at yde kommunale mikrolån til ledige iværksættere

  Pkt. 22

  Orientering om mulighederne for at yde kommunale mikrolån til ledige iværksættere

  Sagsnr. 253822 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Kommuner må ikke bevilge penge til udlån, men der praktiseres pt. 2 modeller for kommunale mikrolån til ledige iværksættere: Aarhus-modellen, der er tilegnet revalidender og kontanthjælpsmodtagere i match 3 (dvs. midlertidigt passive) og er baseret på revalideringslovgivningen samt en model, hvor kommunen stifter en almennyttig fond, hvis formål det er at yde mikrolån til bl.a. iværksætteri. Roskilde Kommune har dog tidligere vurderet, at kun ganske få borgere vil kunne komme i betragtning til et mikrolån efter revalideringslovgivningen.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  LBR udtrykte på mødet i januar 2014 ønske om en kort orientering om mulighederne for at yde mikrolån til iværksættere i kommunalt regi.
  Begrebet mikrolån kendes bl.a. fra Afrika, hvor beskedne beløb på 500 - 1000 kr. lånes ud til små entreprenører, som bruger lånet til at opbygge en lille forretning, de kan forsørge deres familie med.
  Derudover har udtrykket mikrolån også været brugt af finansieringsfirmaer, der tilbyder små hurtige forbrugslån uden sikkerhed (bl.a. smslån) med kort løbetid og høj rente.
  Det er ikke lovligt for kommunerne at bevilge penge til udlån og dermed drive bankvirksomhed, men der findes to typer af kommunale initiativer til at formidle økonomisk støtte til iværksættere, der opfylder særlige kriterier:
  - Aarhus-modellen, der er tilegnet revalidender og kontanthjælpsmodtagere i match 3 (dvs. midlertidigt passive) og er baseret på revalideringslovgivningen.
  - Stiftelse af en almennyttig fond, hvis formål det er at yde mikrolån til bl.a. iværksætteri
  Aarhus-modellen
  I Aarhus benytter man sig af Loven om aktiv socialpolitik(Aktivlovens § 65 om selvstændig virksomhed). Efter denne bestemmelse kan kommunen yde hjælp til revalidender, der ønsker at etablere en selvstændig virksomhed. Støtten gives som et rentefrit lån, hvis kommunen skønner, at det er rimeligt under hensyn til revalidendens fremtidige erhvervsmuligheder. Det er en forudsætning, at revalidenden har de nødvendige faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomhed. For de muligt egnede sikres dette bl.a. via længerevarende coaching, forretningsrådgivning og opbygning af personlige og erhvervsmæssige kompetencer, samt styrkelse af deres sociale netværk. Et forløb på min. 3 måneder.
  I Aarhus havde man ved projektets start 60 ansøgninger til mikrolånsordningen, og projektet skulle kun bruge 12 deltagere. Efter endt ”erhvervs-påklædning” af de 12 deltagere fortsætter coachingen. Hver deltager får ugentlige sparringssamtaler med projektets tovholder. Aarhus har valgt at videreføre modellen efter udløbet af pilot-projektet. Bl.a. Københavns Kommune bruger også denne model.
  Roskilde Kommune har tidligere undersøgt modellen og vurderer, at kun ganske få borgere vil opfylde betingelserne for at kunne modtage støtte af denne form. Ud over at borgeren skal være berettiget til revalidering gælder det at:
  Det skal være dokumenteret og vurderet, at denne revalideringsform bedre end anden revalidering kan gøre revalidenden i stand til at forsørge sig selv og familien.
  - Det skal være dokumenteret og vurderet, at denne revalideringsform bedre end anden revalidering kan gøre revalidenden i stand til at forsørge sig selv og familien.
  - Den selvstændige virksomhed skal bringe pågældende i stand til at forsørge sig og sin familie.
  - Det skal fremgå, at pågældende har de fornødne faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomheden.
  -
  På landsplan var der i 2012 bevilget støtte til 25 borgere til etablering af selvstændig virksomhed over en 3-årig periode.
  Almennyttig fond
  Slagelse Kommune har oprettet ”Svendeforeningens fond til støtte af unges uddannelse og iværksætteri”, som skal yde mikrolån til unge, der ønsker at blive selvstændige. Fondens formål er at motivere unge til at tage en uddannelse eller udvikle nye erhvervsmuligheder. Pengene til fonden (2,2 mio kr.) har kommunen arvet fra en svendeforening.
  Derudover har Business Kolding (Kolding Erhvervsråd) etableret en socialøkonomisk fond (SØV-Fonden) med det formål, på socialøkonomisk grundlag og til fordel for fysisk og psykisk handicappede og andre borgere med særlige behov, at skabe og fastholde meningsfyldte arbejdspladser i Kolding Kommune.
  Generelt vil kun få forsikrede ledige have gavn af mikrolån, da mulighederne for at starte virksomhed på deltidsbasis er stærkt begrænsede.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 10-03-2014, pkt. 22
  Fraværende: Hava Oral, Niels Kristian Håkansson, Tommy Laursen
  LBR ønsker, at emnet drøftes med Erhvervsforum og Det lokale Beskæftigelsesråd. Forvaltningen indkalder en repræsentant fra Erhvervsforum, Bent Jørgensen og Anne Haarløv til en drøftelse af samarbejdsmuligheder med Erhvervsforum om at kunne udbyde microlån eller lignende.
  Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

 • Pkt. 23 Orientering om udvikling i ledigheden

  udvikling_i_ledigheden_februar_2014_lbr.pdf

  Pkt. 23

  Orientering om udvikling i ledigheden

  Sagsnr. 84058 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges på hvert møde i Det lokale Beskæftigelsesråd en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  For at sikre Det lokale Beskæftigelsesråd et løbende overblik over udviklingen vil der på hvert møde blive fremlagt en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.
  Da det er af værdi, at tallene er aktuelle, vil oversigten blive omdelt på mødet, og der vil være mulighed for at spørge ind til indholdet af dem. Samme oversigt vil løbende blive forelagt Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Oversigten afspejler alene udviklingen i antallet af ledige. De økonomiske konsekvenser af udviklingen vil der blive gjort rede for i forbindelse med budgetopfølgningerne.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 10-03-2014, pkt. 23

  Fraværende: Hava Oral, Niels Kristian Håkansson, Tommy Laursen
  Orienteringen er taget til efterretning.

 • Pkt. 24 Orientering om Jobcenter Roskildes dialog med Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland

  vs_resume_af_dialogmoede_i_jobcenternetvaerk_6_-_30._januar_2014.pdf

  Pkt. 24

  Orientering om Jobcenter Roskildes dialog med Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland

  Sagsnr. 95255 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Det lokale Beskæftigelsesråd vil fremover løbende blive orienteret om Jobcenter Roskildes dialog med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  På Rådets møde den 10. december 2009 blev fremsat ønske om, at Rådet fast på fremtidige møder bliver mundtlig orienteret om Jobcentrets møder med Beskæftigelsesregionen samt om relevante rapporter og opgørelser, der løbende udsendes fra Beskæftigelsesregionen.
  Som fast bilag til dette punkt vedlægges Arbejdsmarkedsstyrelsens resultatoversigt for Jobcenter Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 10-03-2014, pkt. 24

  Fraværende: Hava Oral, Niels Kristian Håkansson, Tommy Laursen
  Orienteringen taget til efterretning.

 • Pkt. 25 Orientering om Jobcentrets brug af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser

  virksomhedspraktik_jan_feb_2014.pdf loentilskud_jan_feb_2014.pdf

  Pkt. 25

  Orientering om Jobcentrets brug af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser

  Sagsnr. 95159 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Det lokale Beskæftigelsesråd modtager underretning fra Jobcenter Roskilde om Jobcentrets brug af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser. Fremover vil Rådet også blive orienteret om jobcentrets brug af nyttejob. Første orientering om nyttejob fremlægges i marts 2014.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Jobcentret underretter på hvert ordinært møde LBR om, hvilke virksomheder der har etableret virksomhedspraktik- og løntilskudspladser. Opgørelsen indeholder antal, varighed, fordeling på offentlige og private virksomheder og navn på virksomheden. Fra og med marts 2014 vil denne opgørelse også omfatte nyttejob. Opgørelse er vedlagt sagen som bilag.
  Som supplement udsendes Arbejdsmarkedsstyrelsens liste over alle igangværende virksomhedspraktik- og løntilskudspladser til rådets medlemmer pr. mail én gang pr. kvartal.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 10-03-2014, pkt. 25

  Fraværende: Hava Oral, Niels Kristian Håkansson, Tommy Laursen
  Orienteringen er taget til efterretning.

 • Pkt. 26 Orientering om LBR's medlemsorganisationers aktiviteter på beskæftigelsesområdet

  Pkt. 26

  Orientering om LBR's medlemsorganisationers aktiviteter på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 202195 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Under dette punkt orienterer medlemmerne hinanden og de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune om, hvordan de enkelte organisationer ser på den nuværende beskæftigelsessituation, og konkrete aktiviteter organisationerne har planlagt eller i gang på beskæftigelsesområdet.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  På formandsmødet den 8. august 2011 besluttede formandskabet at tilføje dette ekstra punkt til Rådets dagsorden. Punktet har til formål at give de forskellige organisationer, der er repræsenteret i Det lokale Beskæftigelsesråd, mulighed for at orientere hinanden og de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune om aktuelle aktiviteter og behov på beskæftigelsesområdet. Under punktet vil hvert medlem derfor få ordet til at give en kort (max. 5 min.) og uformel orientering om, hvordan de enkelte organisationer ser på den nuværende beskæftigelsessituation og hvilke konkrete aktiviteter, af interesse for Rådets øvrige medlemmer og Jobcentret, der overvejes/planlægges eller er sat i gang på området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 10-03-2014, pkt. 26

  Fraværende: Hava Oral, Niels Kristian Håkansson, Tommy Laursen
  Orienteringen er taget til efterretning.

 • Pkt. 27 Orientering om indkomne materiale til LBR

  Pkt. 27

  Orientering om indkomne materiale til LBR

  Sagsnr. 204091 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Præsentation af indkomne materialer til LBR

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  - Forvaltningen modtager løbende post adresseret til LBR. Under dette punkt fremvises det materiale, der er kommet siden det seneste møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 10-03-2014, pkt. 27

  Fraværende: Hava Oral, Niels Kristian Håkansson, Tommy Laursen
  Indkomne materiale siden sidste møde, er sendt ud til LBR pr. mail

 • Pkt. 28 Eventuelt

  Pkt. 28

  Eventuelt

  Sagsnr. 68162 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 10-03-2014, pkt. 28

  Fraværende: Hava Oral, Niels Kristian Håkansson, Tommy Laursen
  Intet