You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 13, 2014 - 15:00
 • Pkt. 29 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 29

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 90864 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 29

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

 • Pkt. 30 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 30

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 90864 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 30

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

 • Pkt. 31 Lægemøde 2014

  Pkt. 31

  Lægemøde 2014

  Sagsnr. 89576 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Jobcenter Roskilde foreslår afholdt et lægemøde med invitation til alle kommunens privat praktiserende læger, psykologer og psykiatere, personale fra jobcentret, Social og Sundhed, A-kasser samt Det Lokale Beskæftigelsesråd den 15. september 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges udgifter indenfor en ramme af 10.000 kr. til afholdelse af lægemøde i efteråret 2014.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Lægemødet foreslås afholdt i Rådhus restauranten på Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Arrangementet er under planlægning og omkostningerne forventes at ligge på et niveau på max. 10.000 kr. Dato for mødet er den 15. september 2014.
  Temaet for mødet er Reformerne på beskæftigelsesområdet. Der vil være et oplæg fra tovholder i rehabiliteringsteamet, afsnitsleder i sygedagpengeafsnittet, afsnitsleder i beskæftigelsesafsnittet og afsnitsleder i ungeguiden.
  Temaet er i tråd med LBR´s fokusområde for tværfaglig samarbejde med kommunen, de praktiserende læger, psykologer og psykiatere. Reform på fleks- og førtidspension trådte i kraft pr. 1. januar 2013, reform på kontanthjælpsområdet trådte i kraft i efteråret 2013 og reform på sygedagpengeområdet forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2014 og 5. januar 2015. I alle reformerne er det gennemgående, at der skal være øget fokus på tværfaglig indsats for den enkelte borger, både internt i kommunen og med den sundhedsfaglige del i regionen.
  Arrangementet vil være i tidsrummet 17.00 til 20.00. Derudover serveres der sandwich mv.

  Økonomi

  Forplejning og oplægsholder forventes at koste max. 10.000 kr.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 31

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

  Godkendt.
  Forvaltningen undersøger problemer med arbejdsgange i forhold til mulighedserklæringer og orienterer LBR på et senere møde.

 • Pkt. 32 Høring: Resultatrevision 2013

  resultatrevision_2013.pdf hoeringssvar_paa_resultatrevision_2013_brhs.pdf resultatoversigt_roskilde_2013.pdf

  Pkt. 32

  Høring: Resultatrevision 2013

  Sagsnr. 257292 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Resultatrevision 2013 sendes hermed i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Det lokale Beskæftigelsesråd afgiver et høringssvar på møde den 13. maj 2014.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Som en del af forberedelsen af Beskæftigelsesplanen for det kommende år, skal Jobcentret hvert år udarbejde en resultatrevision over indsatsen det foregående år. Resultatrevisionen skal kommenteres i Beskæftigelsesregionen og i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd samt godkendes i byrådet vedlagt Beskæftigelsesregionens bemærkninger og LBR’s høringssvar. Hermed sendes Resultatrevision 2013 i høring i LBR.

  Resultatrevisionen, der består af et notat med tilhørende bilag, er vedlagt.
  I det følgende er hovedtrækkene i udviklingen i 2013 beskrevet.
  Den samlede indsats i 2013
  Udviklingen i antallet af borgere, der modtager forsørgelsesydelser i Jobcenter Roskilde har, for de fleste grupper, været tilfredsstillende i 2013. Gennem hele året var mere end 85 % af borgerne i Roskilde Kommune mellem 16 og 66 år selvforsørgende, og i december 2013 var andelen 86,7 %. Dette er den 12. højeste andel selvforsørgende blandt landets kommuner.

  Besparelsespotentialet, der er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering viser yderligere, at for alle ydelsesgrupper ligger antallet af borgere, der modtog ydelse i Roskilde Kommune i 2013, lavere end det man kan forvente ud fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA)’s beregning af jobcentrets rammevilkår.
  Indsatsen i forhold til Beskæftigelsesministerens mål for 2013
  Roskilde Kommune placerer sig godt, når det drejer sig om kommunens fremdrift mod målet om at 95 % af alle unge i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse. I august lå tallet på 94 %. Kun 10 kommuner i landet lå højere, og 17 kommuner lå på samme niveau. Kommunen hører dermed til i den bedste 5. del af landets kommuner.
  Antallet af unge forsikrede ledige er faldet med 15,4 %, antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 8,7 % og antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 1 % gennem 2013. I alt er det samlede antal unge kontanthjælps- og a-dagpengemodtagere faldet med 5,2 % i løbet af 2013

  Antallet af nytilkendte førtidspensioner er som ventet faldet markant fra 174 nytilkendelser i 2012 til 61 nytilkendelser i 2013, hvilket er klart under målsætningen om at begrænse antallet af tilkendelser til 74 personer.

  Den lave tilgang skyldes først og fremmest indfasning af FØP/Fleksreformen. Reformen har samtidig lempet kravene til, hvornår borgerne er berettigede til fleksjob, således at man nu kan blive tildelt et fleksjob, hvis man bare kan arbejde i et par timer ugentligt. Dette har betydet, at ca. halvdelen af de sager, der har været forelagt rehabiliteringsteamet, er blevet indstillet til fleksjob. Gruppen af borgere, der tidligere ville være tilkendt en førtidspension, modtager nu i stedet kontanthjælp, er i ressourceforløb eller i fleksjob/på ledighedsydelse.

  Også når det gælder udviklingen i antallet af langtidsledige, har der været det forventede fald i Roskilde kommunen og målet er opfyldt.
  Antallet af langtidsledige (forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige minimum 80 % af det seneste år) faldt 22 % i 2013 og var på 453 i dec. 2013. Faldet er dog udelukkende sket i antallet af forsikrede ledige, der er faldet med 53 %, hvorimod antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 123 %. Faldet i antallet forsikrede ledige er bl.a. en direkte konsekvens af den forkortede dagpengeperiode. I perioden fra januar til oktober 2013 har 322 forsikrede ledige mistet retten til a-dagpenge i Roskilde Kommune.

  Med hensyn til det 4. ministermål opstillede Jobcenter Roskilde 2 mål i 2013 for at sikre en tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder:
  - Antallet af medlemmer af Virksomhedsnetværk Roskilde lå i hele 2013 over målsætningen på 300 medlemsvirksomheder og nåede ved årsskiftet 320 medlemmer, og målet er dermed opfyldt. Byrådet har dog i slutningen af 2013 besluttet at netværket nedlægges. Det forventes, at Erhvervsforum Roskilde vil kunne varetage en del af CSR-indsatsen fremover.
  - Og den årlige undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med serviceydelser modtaget fra jobcentret i 2013 er blevet besvaret af 105 virksomheder, hvoraf 83 % meldte tilbage, at de var enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med kommunens serviceniveau. Målet i beskæftigelsesplanen var en tilfredshed over 80 %. Dette mål er dermed opnået.

  Øvrige resultater i Jobcenter Roskilde 2013
  Antallet af forsikrede ledige er, faldet med 20 % i Roskilde i løbet af 2013. Dette fald svarer til 295 ledige, hvoraf ca. halvdelen er medlemmer af 3F eller HK. En del af faldet skyldes selvfølgelig den forkortede dagpengeperiode og modsvares til dels af en tilgang til kontanthjælp. Men faldet gælder både antallet af forløb med en varighed under 3 måneder, der er faldet (med 9 %) og antallet af forløb med en varighed mellem 3-12 måneder (med 24 %). Antallet af forløb med en varighed over 12 måneder er faldet med 67 % i løbet af 2013.
  Tilgangen til kontanthjælp er på 3,8 % (65 personer) i løbet af 2013. Tilgangen fordeler sig på en stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 11 % og en lille stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 0,9 % i løbet af 2013.
  Udfordringen på kontanthjælpsområdet er, at det overvejende er antallet af langvarige forløb, der er steget. For de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er der forsat fokus på den tværfaglige individuelle indsats.
  Det samlede antal borgere på sygedagpenge i Roskilde Kommune er faldet med 12 % i løbet af 2013. Det største fald er sket i antallet af sager med en varighed på mellem 3 måneder og 12 måneder. Antallet af disse forløb ligger 25 % lavere i december 2013 end i december 2012. Antallet af langvarige sygedagpengesager er også faldet (med 6 %) og ligger med en andel på 12,7 % under målsætningen om max. at udgøre 15 % af det samlede antal sager.
  Ledigheden blandt borgere, der er tilkendt fleksjob lå højt i hele 2013. I december 2013 var den 22,7 % og lå dermed langt over det fastsatte mål på 15 %, men dog under ledigheden i dec. 2012 på 23,6 %. Ledige fleksjobbere modtager ledighedsydelse og antallet af ledighedsydelsesmodtagere steg med 2,5 % i løbet af 2013, hvorimod antallet af borgere med fleksjob steg med 5 %. Jobcenter Roskilde har i 2013 indgået samarbejde med 2 eksterne aktører og udlagt alle ledighedsydelsesmodtagere der inden for 18 mdr. har været ledige i mere end 12 måneder. Jobcentrets fokus på denne målgruppe vil blive fastholdt i 2014 og jobcentret vil fortsætte og justere samarbejdet med de eksterne aktører omkring de langvarigt ledige fleksjobbere.

  Kun få forsikrede ledige har manglet jobsamtaler eller aktive tilbud i december 2013. Faktisk har Jobcenter Roskilde haft en høj rettidighed i indsatsen for de forsikrede ledige gennem hele året - også i sammenligning med regionens øvrige jobcentre. På kontanthjælpsområdet gælder det samme for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvorimod antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der manglede jobsamtaler, steg markant i de sidste måneder af 2013.

  En stor del af de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, der mangler samtaler, er unge under 30 år. På dette område er der sket store organisatoriske forandringer i forbindelse med etableringen af UngeGuiden og krav om revurdering af samtlige sager i forbindelse med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014. I forbindelse med revurderingen har størstedelen af de unge været til samtale i UngeGuiden i november og december 2013.

  Ligeledes ses en, dog lidt mindre, stigning i andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate, der mangler et aktivt tilbud.

  Endelig viser en opgørelse at de mål, der var opstillet i forbindelse med tildelte midler fra ”puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettet aktivering”, er opnået for alle omfattede grupper af ydelsesmodtagere.

  Beskæftigelsesregionens tilbagemelding på resultatrevisionen er vedlagt i bilag

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 32

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

  LBR afgav følgende høringssvar: "Det lokale Beskæftigelsesråd anerkender Jobcenter Roskildes gode indsats og resultater i 2013. LBR finder derudover, at resultatrevisionen viser, at Jobcenter Roskilde har fokus på de vigtigste udfordringer, hvilket tegner godt for indsatsen fremover."

 • Pkt. 33 Orientering om tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder, der har brugt Job-centret i 2013

  tilfredshedsundersoegelse_spoergeskema.pdf

  Pkt. 33

  Orientering om tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder, der har brugt Jobcentret i 2013

  Sagsnr. 257910 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Jobcenter Roskilde har gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt de virksomheder, der har benyttet sig af Jobcentrets serviceydelser i 2013. Undersøgelsen viser, at der generelt er stor tilfredshed med den service, Jobcentret yder.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Roskilde har udarbejdet et spørgeskema, der blev sendt til de virksomheder, der har samarbejdet med Jobcenter Roskilde i 2013. Undersøgelsen har sit afsæt i Beskæftigelsesplan 2013, hvoraf det fremgår som mål, at 80 % af de virksomheder, der benytter sig af Jobcentrets serviceydelser i 2013, skal være tilfredse eller meget
  tilfredse.
  Undersøgelsen er sendt til 461 virksomheder og 121 virksomheder har svaret på et eller flere af spørgsmålene, svarende til en svarprocent på 29%
  Svarene viser, at generelt er 27 % meget tilfredse og 56 % er tilfredse med den service, Jobcentret har ydet i 2013. Dette giver i alt 83 % og Beskæftigelsesplanens målsætning er således opfyldt. Kun 6 % er utilfredse.
  Nedenstående tabel viser et overblikvirksomhedernes tilfredshed med jobcentrets forskellige serviceområder. Det udsendte spørgeskema er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 33

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

  Orienteringen er taget til efterretning

 • Pkt. 34 Orientering om Beskæftigelsesministerens mål for 2015

  beskaeftigelsesministerens_udmelding_af_de_beskaeftigelsespolitiske_maal_for_2015.pdf

  Pkt. 34

  Orientering om Beskæftigelsesministerens mål for 2015

  Sagsnr. 254209 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelsesministeren har udmeldt beskæftigelsespolitiske mål for 2015.
  Målene er en videreførelse af målene fra 2014 og har fokus på uddannelse til unge, modtagere af offentlig forsørgelse med langvarige forløb, bekæmpelse af langtidsledigheden og styrket dialog med virksomhederne.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesministeren har i brev af 11. april 2014 udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015. De 4 beskæftigelsespolitiske mål skal lægges til grund for planlægningen af Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats i 2015.
  De 4 beskæftigelsespolitiske mål er:
  1. Flere unge skal have en uddannelse.
  Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.

  2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
  Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.

  3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
  Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet.

  4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.
  Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding.
  Beskæftigelsesministeren har dermed valgt at videreføre de beskæftigelsespolitiske mål for 2014 i 2015 med en ændring i mål 2 således, at der nu er fokus på indsatsen over for alle langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.
  I modsætning til tidligere år er der derimod ikke fastlagt en landsdækkende form for de tilhørende kvantitative mål.
  Målene indgår i oplæg til Beskæftigelsesplan 2015 og det senere høringsudkast til beskæftigelsesplanen. Brevet fra Beskæftigelsesministeren er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 34

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

  Orienteringen er taget til efterretning

 • Pkt. 35 Oplæg til Beskæftigelsesplan 2015

  oplaeg_til_beskaeftigelsesplan_2015.pdf

  Pkt. 35

  Oplæg til Beskæftigelsesplan 2015

  Sagsnr. 254209 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til Beskæftigelsesplan 2015. Oplægget indeholder, for hvert af Beskæftigelsesministerens 4 mål for 2015, de målgrupper og de strategier, Jobcentret planlægger at have fokus på i indsatsen i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ”Oplæg til Beskæftigelsesplan 2015” drøftes og evt. suppleres.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Som led i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2015 havde LBR den 10. marts 2014 en indledende drøftelse af de mulige tiltag og prioriteringer i indsatsen for jobcentrets mange forskellige målgrupper og udpegede i den forbindelse følgende punkter, der ifølge rådet bør være i fokus under udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2015:
  - En hurtig indsats for nyledige – nogle fagforeninger arbejder pt. med en indsats allerede i opsigelsesperioden
  - De udfaldstruede – forsikrede ledige der er i risiko for at miste dagpengeretten pga. 2 års ledighed
  - Unge er tilgodeset ved oprettelsen af Ungeguiden og der skal fokus på udbyttet heraf mht. fastholdelse af uddannelse og en god start på voksenlivet
  - Virksomhedssamarbejdet hvor LBR opfordrer til at kommunen udarbejder en strategi for kontakten til kommunens virksomheder, imødekommer det øgede fokus på servicering af virksomhederne bedst muligt
  - Aktiv brug af relevante tiltag uden for kommunalt regi som f.eks INSP!.

  LBR opfordrede derudover, Roskilde Kommune som arbejdsgiver til at indtænke arbejdstilrettelæggelsen og forholdet mellem opgaver og ressourcer på kommunens arbejdspladser som en del af strategien for at forebygge tilgangen til permanente ydelser (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse)
  Til dette møde har forvaltningen udarbejdet et oplæg, der sammen med Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2015, resultatet af Resultatrevision 2013 og udfordringer som følge af ny lovgivning, vil blive lagt til grund for udarbejdelsen af planen. I oplægget er der for hvert af de 4 ministermål angivet de målgrupper og de strategier, Jobcentret planlægger at have fokus på i indsatsen i 2015. LBR’s bemærkninger fra mødet den 10. marts er indarbejdet i oplægget.
  Efterfølgende drøftes Beskæftigelsesplan 2015 med Beskæftigelsesregionen og Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg.
  Et egentligt udkast til Beskæftigelsesplan 2015 sendes i høring i LBR senest d. 1. juli 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 35

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

  Oplægget blev drøftet.

 • Pkt. 36 Ansøgning om dispensation fra rimelig-hedskravet i forbindelse med etablering af nytteindsats i Hedeland

  lbr-ansoegning_hedeland.pdf

  Pkt. 36

  Ansøgning om dispensation fra rimelig-hedskravet i forbindelse med etablering af nytteindsats i Hedeland

  Sagsnr. 257740 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Jobcenteret ansøger det Lokale Beskæftigelsesråd om fravigelse af rimelighedskravet på den offentlige arbejdsplads I/S Hedeland

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med etablering af nytteindsats på den offentlige arbejdsplads I/S Hedeland godkendes.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Kontanthjælpsreformen indførte fra 1. januar 2014 nytteindsats som nyt aktivt redskab til kontanthjælpsmodtagere. LBR kan i den forbindelse dispensere fra ’rimelighedskravet’ (om antal støttede i forhold til ordinært ansatte på en arbejdsplads).
  Jobcenter Roskilde ansøger derfor Det Lokale Beskæftigelsesråd om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med nytteindsats på den offentlige arbejdsplads I/S Hedeland. Ansøgningen er vedlagt som bilag.
  I/S Hedeland er et offentligt ejet selskab, stiftet i 1978. Hedeland har til opgave gennem opkøb af ejendomme at planlægge, anlægge og drive det 15 km2 store naturområde Hedeland Naturpark. Hedeland har hidtil tilvejebragt særligt tilrettelagte forløb for jobparate ledige.
  I/S Hedeland har op til ca. 5 fastansatte og har derfor ikke mulighed for at modtage borgere i nyttejob på grund af rimelighedskravet.

  Der vil være mulighed for at etablere 3 helårspladser og 3 halvårspladser i perioden april-september. Der er tale om et 13 ugers forløb, med et fremmøde på 37 timer ugentligt.
  Nytteindsatsen består i opgaver indenfor vedligeholdelse af det store grønne område: naturgenopretning, etablering og pleje af grønne områder med tilhørende bygninger og terræninventar. Der arbejdes i ”sjak” bestående alene af de projektansatte, i samarbejde med I/S Hedelands fastansatte personale, eller som enkeltmandsopgaver.

  Jobcenter Roskilde vurderer, at der ikke vil være tale om konkurrenceforvridning ved etablering af nyttejobs på I/S Hedeland. Dette begrundes med at de opgaver, der vil være i forbindelse med nyttejobbet hos I/S Hedeland ikke ville blive udført.
  Der er dermed ikke tale om, at I/S Hedeland vil kunne tilbyde en service til en lavere ydelse end andre leverandører ej heller, at de vil undlade at benytte andre leverandører. Således vil heller ingen ordinært ansatte blive fortrængt.
  Der ansøges om en dispensation af 24 måneders varighed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 36

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

  Godkendt
  Rådet vil gerne løbende orienteres om nytteindsatsen. F.eks halvårligt.

 • Pkt. 37 Orientering om status for Nytteindsats i april 2014

  Pkt. 37

  Orientering om status for Nytteindsats i april 2014

  Sagsnr. 235907 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har sat ledige kontanthjælpsmodtagere i gang med nytteindsats siden kontanthjælpsreformen 1. januar 2014. Der gives her en kort status over udviklingen siden da. Der ses i denne sammenhæng bort fra det pilotprojekt for Nytteindsats, som blev iværksat på Roskilde Kommunes Beredskabsstation og Materielgård pr. 1. september 2013.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæfigelsesråd

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med at kontanthjælpsreformen trådte i kraft den 1. januar 2014, indførtes et nyt aktivt tilbud – Nytteindsats. Nytteindsats er et beskæftigelsestilbud på en offentlig arbejdsplads målrettet de ressourcestærke ledige, der modtager kontanthjælp og uddannelseshjælp. De ledige borgere skal gøre nytte for deres ydelse.
  Et tilbud om nyttejob skal være med til at forebygge, at ledige borgere bliver fastholdt på offentlig forsørgelse ved at holde dem aktivt i gang, indtil de opnår selvforsørgelse. Samtidigt skal det være med til, at borgerne bliver en del af et arbejdsfællesskab, som vil kunne bringe dem tættere på det ordinære arbejdsmarked.
  I Roskilde Kommune er tilbud om nytteindsats givet siden januar, men har først fået rigtig fart i løbet af februar og marts måned.
  Der ses her bort fra det pilotprojekt med nytteindsats på Roskilde Kommunes Beredskabsstation og Materielgård, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget igangsatte pr. 1. september 2013. Dette projekt måtte etableres efter reglerne om Vejledning og Opkvalificeringsforløb (da begrebet Nytteindsats først eksisterede efter 31.12.2013). Tilbuddet har mod forventning vist sig så velegnet til gruppen af unge med problemer, at forvaltningen nu forbereder en beslutning om at lade det fortsætte som sådant.
  Der er kontakt til 56 offentlige arbejdspladser lokalt, hvor man har accepteret at påtage sig borgere i nytteindsats.
  Det vurderes aktuelt, at behovet for nytteindsats tilbud vil stige, og at det forventeligt vil stabilisere sig på et niveau omkring 100-150 årlige pladser.
  En foreløbig status pr. 23. april 2014 viser, at der har været etableret 13 nytteindsatser. Der er aktuelt 12 i nytteindsats.
  Når antallet af borgere i nytteindsats er så relativt lavt, skyldes det flere faktorer:
  Dels er der en del, navnlig unge, der trækker ansøgningen om kontanthjælp tilbage, når det viser sig, at det kræver nytteindsats 37 timer ugentligt
  Dels kræver det en ’børneattest’ at yde nytteindsats på en kommunal arbejdsplads med børn (skoler, daginstitutioner), hvilket forsinker i op til en måned og dermed bringer den potentielle nytteindsats så langt ned i varighed, at arbejdspladsen siger fra.
  Der er hidtil registreret 1 ophørt i nytteindsatsen pga. uddannelse.
  Til dette billede hører dog også, at der er borgere, som var tiltænkt at skulle starte i nytteindsats, som nåede at starte uddannelse, arbejde eller fraflyttede kommunen inden oprettelse af tilbud og derfor ikke fremgår af statistikken.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 37

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

  Orienteringen er taget til efterretning

 • Pkt. 38 Orientering om socialøkonomisk strategi

  notat_forslag_til_socialoekonomisk_strategi_-_bilag_2.pdf

  Pkt. 38

  Orientering om socialøkonomisk strategi

  Sagsnr. 251463 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Budgetpartierne afsatte i budgetforliget for 2014 i alt 0,5 mio. kr. til at understøtte arbejdet med udarbejdelsen af en strategi samt til en pulje til støtte for socialøkonomiske aktiviteter. Beskæftigelses- og Socialudvalget har vedtaget vision og målsætning for socialøkonomisk strategi og forventer at afholde en socialøkonomisk inspirationskonference, hvor bl.a. LBR inviteres.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  I budget 2014 blev der afsat 0,5 mio. kr., idet ”Budgetforligspartierne ønsker at udarbejde en socialøkonomisk strategi og afsætter i 2014 en pulje til at understøtte arbejdet med udarbejdelsen af en strategi samt til en pulje, hvor virksomheder kan ansøge om tilskud til opstart af en socialøkonomisk virksomhed.”
  De socialøkonomiske virksomheder repræsenterer en særlig del af arbejdsmarkedet ved at kombinere kommerciel forretning med fremme af sociale, sundheds- eller miljømæssige formål. En socialøkonomisk virksomhed drives på markedsvilkår ved salg af ydelser eller produkter uden offentlige driftstilskud. Dens overordnede formål er almennyttigt, og overskuddet anvendes til at fremme formålet eller reinvesteres i egen eller andre socialøkonomiske virksomheder.
  Socialøkonomiske virksomheder har et særligt potentiale for at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet. De har brug for særlige hensyn på grund af psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser og kan f.eks. ansættes i fleks- eller skånejob. Derved bidrager socialøkonomien til at løse nogle af velfærdssamfundets udfordringer – mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet - miljømæssige udfordringer og et stigende pres på sundhedssektoren.
  Roskilde Kommune har brug for at kunne placere borgere i ressource- og afklaringsforløb i beskæftigelsesmæssige rammer for at imødekomme de mange aktuelle reformer på social- og beskæftigelsesområdet samt regeringens målsætning om, at selv de mest belastede borgere skal inddrages i fællesskabet og bidrage på arbejdsmarkedet.
  I Bilag 1 er der nærmere redegjort for begrebet Socialøkonomi og dets juridiske og økonomiske implikationer.

  Roskilde Kommunes Vision for Socialøkonomi :

  Det er nemt for socialøkonomiske iværksættere at etablere og drive virksomhed i Roskilde Kommune. Der er et højt niveau af jobskabelse og eksisterer mange jobmuligheder uden for det ordinære arbejdsmarked og som brobygning til dette. Der er et stærkt medborgerskab og en stor sammenhængskraft mellem erhvervslivet og den frivillige sektor indenfor den socialøkonomiske del af arbejdsmarkedet. Der tages afsæt i Roskilde Kommunes stærke position indenfor uddannelse, forskning, kultur og grøn teknologi, de mange engagerede ildsjæle og den stærke foreningskultur.

  Roskilde Kommunes målsætninger for Socialøkonomi

  Formålet med en socialøkonomisk strategi for Roskilde Kommune er at skabe bedre rammebetingelser og vækst i den socialøkonomiske sektor i Roskilde Kommune. Kommunen skal især fungere som ’playmaker’ ved at sikre rammerne for socialøkonomiske virksomheder og stimulere mødet mellem ildsjæle, frivillige, erhvervsliv, lokalsamfund og borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Kommunen vil stimulere jobskabelsen uden for det ordinære arbejdsmarked og som brobygning til dette. Ligeledes vil kommunen styrke medborgerskab og sammenhængskraft i samspillet mellem den private og frivillige sektor. Socialøkonomiske virksomheder skal udnytte, at de med deres tydelige sociale og bæredygtige profil har særligt gode forudsætninger for at engagere frivillige.

  Konkretisering af målsætninger for Socialøkonomisk Strategi

  Roskilde Kommune forventer at afholde en socialøkonomisk inspirationskonference, hvor bl.a. LBR inviteres. Der lægges op til initiativer inden for 3 indsatsfelter. Indenfor hvert felt er oplistet initiativer, der eventuelt kan iværksættes. Initiativerne er gradueret efter, hvor vidtgående støtten er. Det skal understreges, at kommunale midler ikke kan anvendes til konkrete oprettelser af virksomheder.
  1. Styrket rådgivning af socialøkonomiske virksomheder
  - Kvalificeret vejledning målrettet socialøkonomiske iværksættere og virksomheder
  - Årlig tema- og udviklingsdag for socialøkonomi
  - Etablering af mentorordning
  - Socialøkonomisk netværk
  2. Samarbejde mellem Roskilde Kommune og Socialøkonomiske virksomheder
  - Særlig indsats for socialøkonomiske aktiviteter i almennyttige boligområder
  - Køb af beskæftigelsesydelser hos socialøkonomiske virksomheder
  - Proaktiv indsats for at tiltrække eksisterende socialøkonomiske virksomheder til Roskilde Kommune
  - Synlighed gennem hjemmeside og sociale medier
  - Roskilde Kommune skal facilitere flere socialøkonomiske pilotprojekter i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder
  - Evt. øget fokus på sociale hensyn i indkøb af varer og ydelser
  3. Finansiel støtte
  - Facilitere oprettelse af socialøkonomisk pulje udenfor kommunalt regi
  - Opfordre til etablering af lokal erhvervsdrivende fond – bør dog i givet fald først iværksættes, når der konstateres et konkret behov herfor.

  Disse 3 indsatsfelter er foldet yderligere ud i Bilag 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 38

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

  Orienteringen er taget til efterretning

 • Pkt. 39 Orientering om nøgletal

  noegletal_april_2014.pdf

  Pkt. 39

  Orientering om nøgletal

  Sagsnr. 80456 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Orientering om nøgletal for indsatsen i Jobcentret.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesudvalg

  Sagsfremstilling

  Rådet bliver kvartalsvis forelagt en samling af udvalgte grafer, figurer og tabeller, der illustrerer udvalgte mål i Beskæftigelsesplanen samt andre styringsindikatorer for den samlede indsats.
  Nøgletallene er pt. under revision. I denne udgave består nøgletallene af en tabel, hvor kommunens udgifter til forsørgelse sammenlignes med andre kommuners udgifter, en tabel hvor kommunens resultater sammenholdes med kommunens rammevilkår samt et grundlæggende udvalg af figurer, der på senere møder vil blive suppleret, bl.a. i takt med, at de systemer, som tallene trækkes i, bliver tilrettet de nye målgrupper og andre ændringer i forbindelse med reformerne på beskæftigelsesområdet.
  I enkelte tabeller/figurer bliver indsatsen i Roskilde sammenlignet med indsatsen i ”sammenlignelige kommuner”, der også benævnes ”klyngen”. Der er tale om nye klyngerne sammensat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR) i 2014. En nærmere beskrivelse af, hvordan disse klynger er sammensat er vedlagt i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 39

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

  Orienteringen er taget til efterretning

 • Pkt. 40 Orientering om udvikling i ledigheden

  udvikling_i_ledigheden_april_2014_lbr.pdf

  Pkt. 40

  Orientering om udvikling i ledigheden

  Sagsnr. 84058 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges på hvert møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2014 en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  For at sikre Beskæftigelses- og Socialudvalget et løbende overblik over udviklingen vil der på hvert møde blive fremlagt en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.
  Fra september 2013 til december 2013 er det samlede antal kontanthjælpsmodtagere faldet med 0,7 % i Roskilde kommune, hvilket dækker over en stigning på 2,5 % for de arbejdsmarkedsparate og et fald på 2,1 % for de ikke-arbejdsmarkedsparate. Fra november 2013 til februar 2014 er antallet af forsikrede ledige steget med 5,2 %.
  Da det er af værdi, at tallene er aktuelle, vil der blive omdelt en oversigt på mødet med de allerseneste tal, og der vil være mulighed for at spørge ind til indholdet af dem. Samme oversigt vil løbende blive forelagt Det Lokale Beskæftigelsesråd.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 40

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

  Orienteringen er taget til efterretning

 • Pkt. 41 Orientering om Jobcenter Roskildes dialog med Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland

  vs_resume_af_dialogmoede_i_jobcenternetvaerk_6_-_den_7._april_2014.pdf

  Pkt. 41

  Orientering om Jobcenter Roskildes dialog med Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland

  Sagsnr. 95255 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Det lokale Beskæftigelsesråd vil fremover løbende blive orienteret om Jobcenter Roskildes dialog med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  På Rådets møde den 10. december 2009 blev fremsat ønske om, at Rådet fast på fremtidige møder bliver mundtlig orienteret om Jobcentrets møder med Beskæftigelsesregionen samt om relevante rapporter og opgørelser, der løbende udsendes fra Beskæftigelsesregionen.
  Som fast bilag til dette punkt vedlægges Arbejdsmarkedsstyrelsens resultatoversigt for Jobcenter Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 41

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

  Orienteringen er taget til efterretning

 • Pkt. 42 Orientering om Jobcentrets brug af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser samt nyttejob

  Pkt. 42

  Orientering om Jobcentrets brug af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser samt nyttejob

  Sagsnr. 95159 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Det lokale Beskæftigelsesråd modtager underretning fra Jobcenter Roskilde om Jobcentrets brug af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser. Fremover vil Rådet også blive orienteret om jobcentrets brug af nyttejob. Første orientering om nyttejob fremlægges i marts 2014.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Jobcentret underretter på hvert ordinært møde LBR om, hvilke virksomheder der har etableret virksomhedspraktik- og løntilskudspladser. Opgørelsen indeholder antal, varighed, fordeling på offentlige og private virksomheder og navn på virksomheden. Fra og med marts 2014 vil denne opgørelse også omfatte nyttejob. Opgørelse er vedlagt sagen som bilag.
  Som supplement udsendes Arbejdsmarkedsstyrelsens liste over alle igangværende virksomhedspraktik- og løntilskudspladser til rådets medlemmer pr. mail én gang pr. kvartal.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 42

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

  Orienteringen er taget til efterretning

 • Pkt. 43 Orienting om LBR´s medlemsorganisationers aktiviteter på beskæftigelsesområdet

  Pkt. 43

  Orienting om LBR´s medlemsorganisationers aktiviteter på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 202195 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Under dette punkt orienterer medlemmerne hinanden og de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune om, hvordan de enkelte organisationer ser på den nuværende beskæftigelsessituation, og konkrete aktiviteter organisationerne har planlagt eller i gang på beskæftigelsesområdet.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  På formandsmødet den 8. august 2011 besluttede formandskabet at tilføje dette ekstra punkt til Rådets dagsorden. Punktet har til formål at give de forskellige organisationer, der er repræsenteret i Det lokale Beskæftigelsesråd, mulighed for at orientere hinanden og de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune om aktuelle aktiviteter og behov på beskæftigelsesområdet. Under punktet vil hvert medlem derfor få ordet til at give en kort (max. 5 min.) og uformel orientering om, hvordan de enkelte organisationer ser på den nuværende beskæftigelsessituation og hvilke konkrete aktiviteter, af interesse for Rådets øvrige medlemmer og Jobcentret, der overvejes/planlægges eller er sat i gang på området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 43

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

  Orienteringen er taget til efterretning

 • Pkt. 44 Orientering om indkomne materialer til LBR

  Pkt. 44

  Orientering om indkomne materialer til LBR

  Sagsnr. 204091 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Præsentation af indkomne materialer til LBR

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen modtager løbende post adresseret til LBR. Under dette punkt fremvises
  det materiale, der er kommet siden det seneste møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 44

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

  Der er ikke indkommet materialer til LBR i denne periode.

 • Pkt. 45 Eventuelt

  Pkt. 45

  Eventuelt

  Sagsnr. 90864 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 13-05-2014, pkt. 45

  Fraværende: Estrid Husen, Peter Rasmussen, Tommy Larsen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson

  Rådet tog afsked med sine to tilstedeværende afgående medlemmer, Flemming Kronsten og Nina Saxe, og takkede dem begge for deres årelange indsats i den lokale beskæftigelsesindsats.