You are here

Referat

Dato: Mandag, Juni 16, 2014 - 15:00
Sted: Mødelokale 2A, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 46 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 46

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 90864 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 16-06-2014, pkt. 46

  Fraværende: Estrid Husen, Brian Sjælland, Bjarne Rye Nielsen

  Det blev besluttet at behandle Punkt 50 "Gensidig præsentation af rådets medlemmer" før punkt 49 "Konstituering af nyt Lokalt Beskæftigelsesråd juni 2014".

 • Pkt. 47 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 47

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 90864 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 16-06-2014, pkt. 47

  Fraværende: Estrid Husen, Brian Sjælland, Bjarne Rye Nielsen

 • Pkt. 48 Det lokale Beskæftigelsesråd forretningsorden

  udkast_forretningsorden_lbr_til_droeftelse_juni_2014.pdf

  Pkt. 48

  Det lokale Beskæftigelsesråd forretningsorden

  Sagsnr. 259322 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Udkast til forretningsorden for Det lokale Beskæftigelsesråd, fremlægges til stillingtagen i forbindelse med konstituering af det nye LBR.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådets hidtidige forretningsorden godkendes.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Udkast til LBR’s forretningsorden til drøftelse i juni 2014 fremlægges i forbindelse med konstituering af det nye beskæftigelsesråd. Se udkast i bilag.
  Forretningsordenen angiver LBR’s formål, opgaver og sammensætning, konstitueringsprocedure, mødevirksomhed, sekretariatsbetjening samt bestemmelser omkring tavshedspligt og habilitet.
  Den nuværende forretningsorden evalueres efter planen efter oktober 2014 (§16), men fremlægges hermed til stillingstagen på det nye LBR’s første møde i juni 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 16-06-2014, pkt. 48

  Fraværende: Estrid Husen, Brian Sjælland, Bjarne Rye Nielsen

  Godkendt.

 • Pkt. 49 Konstituering af nyt Lokalt Beskæftigelsesråd juni 2014

  lov_om_ansvaret_for_og_styringen_af_den_aktive_beskaeftigelsesindsats_kap_7.pdf lbr-medlemmer_pr_01062014.pdf

  Pkt. 49

  Konstituering af nyt Lokalt Beskæftigelsesråd juni 2014

  Sagsnr. 259322 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Der er udpeget medlemmer til det nye lokale beskæftigelsesråd (LBR), hvis funktionsperiode begynder 1. juni 2014. Rådet præsenterer og konstituerer sig på dette første møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at LBR vælger 2 næstformænd.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har indhentet navne på de LBR medlemmer, organisationerne har udpeget til at deltage i LBR’s arbejde i perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2018. Se Oversigt i bilag, samt uddrag af Kap. 7 i styringsloven.

  Det nye LBR vil på dette møde konstituere sig med et formandskab bestående af en formand og to næstformænd.

  Borgmesteren har besluttet, at rådets formand er Bent Jørgensen. Dennes suppleanter er rådets næstformænd.

  De to næstformænd vælges af LBR ved flertalsvalg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 16-06-2014, pkt. 49

  Fraværende: Estrid Husen, Brian Sjælland, Bjarne Rye Nielsen

  Bo Viktor Jensen og Iris Skov Hovmøller blev enstemmigt valgt til næstformænd.

 • Pkt. 50 Gensidig præsentation af rådets medlemmer

  Pkt. 50

  Gensidig præsentation af rådets medlemmer

  Sagsnr. 202195 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Medlemmerne af Det Lokale Beskæftigelsesråd præsenterer sig under dette punkt.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Som udgangspunkt for samarbejdet i dette nye Beskæftigelsesråd vil hvert enkelt medlem under dette punkt få ordet til at give en kort præsentation af sig selv, relevante arbejdsområder samt evt. en kort og uformel orientering om, hvordan de enkelte organisationer ser på den nuværende beskæftigelsessituation og indsatsen i Det lokale Beskæftigelsesråd.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 16-06-2014, pkt. 50

  Fraværende: Estrid Husen, Brian Sjælland, Bjarne Rye Nielsen

  Punktet er taget til efterretning.

 • Pkt. 51 Mødeplan 2014

  endelig_moedeplan_for_lbr_2014_godkendt_8._oktober_2013.pdf

  Pkt. 51

  Mødeplan 2014

  Sagsnr. 218374 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Det lokale Beskæftigelsesråds mødeplan for 2014 forelægges det nye LBR til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at mødeplan for 2014 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  LBR’s mødeplan for 2014 forelægges det nye LBR til godkendelse af mødedatoerne resten af 2014.
  Sidst i 2014 udarbejdes en ny mødeplan for 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 16-06-2014, pkt. 51

  Fraværende: Estrid Husen, Brian Sjælland, Bjarne Rye Nielsen

  Det er godkendt at møderne i resten af 2014 starter kl. 15.30 og slutter kl. 17.00.
  Der var forslag om, at møderne skulle lægges på samme ugedag. Det blev besluttet at tage en drøftelse af om dette er muligt på LBR møde sidst på året.
  Mødeplan 2014 tilrettes i henhold hertil og sendes ud samme med referatet for mødet.

 • Pkt. 52 Introduktion til Beskæftigelsesområdet

  beskaeftigelsesplan_2014_-_vedtaget_version_med_maaltal.pdf

  Pkt. 52

  Introduktion til Beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 236038 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Som en introduktion til det nye LBR, vil forvaltningen overordnet gennemgå de vigtigste indsatsområder for kommunens beskæftigelsesindsats.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Som grundlag for LBR’s arbejde giver forvaltningen en kort introduktion af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesindsats.
  Beskæftigelsesplan 2014 vedlægges til orientering om indsatsen i indeværende år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 16-06-2014, pkt. 52

  Fraværende: Estrid Husen, Brian Sjælland, Bjarne Rye Nielsen

  Powerpoint præsentationen sendes til LBR sammen med referatet. Med denne bemærkning er orienteringen taget til efterretning.

 • Pkt. 53 Orientering om udvikling i ledigheden

  udvikling_i_ledigheden_juni_2014_lbr.pdf

  Pkt. 53

  Orientering om udvikling i ledigheden

  Sagsnr. 84058 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges på hvert møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2014 en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  For at sikre Beskæftigelses- og Socialudvalget et løbende overblik over udviklingen vil der på hvert møde blive fremlagt en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.
  Fra december 2013 til februar 2014 er det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser faldet med 4,8 % i Roskilde Kommune. Fra december 2013 til marts 2014 er antallet af forsikrede ledige steget med 9,8 %.
  Da det er af værdi, at tallene er aktuelle, vil der blive omdelt en oversigt på mødet med de allerseneste tal, og der vil være mulighed for at spørge ind til indholdet af dem. Samme oversigt vil løbende blive forelagt Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 16-06-2014, pkt. 53

  Fraværende: Estrid Husen, Brian Sjælland, Bjarne Rye Nielsen

  Punktet er taget til efterretning.

 • Pkt. 54 Orientering om nøgletal og inddeling af landets kommuner i klynger

  notat_om_inddeling_af_klynger_-_kommuner_med_samme_rammevilkaar.pdf noegletal_april_2014.pdf

  Pkt. 54

  Orientering om nøgletal

  Sagsnr. 80456 Det lokale Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Rådet orienteres fremover kvartalsvis om resultat- og nøgletal for indsatsen i Jobcentret og Voksenservice.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Udover kvartalsopfølgningerne på budgettet orienteres udvalget løbende om resultat- og nøgletal for indsatsen i Jobcentret og Voksenservice. Udvalget er blevet introduceret til ”Udviklingen i ledigheden”, der udarbejdes månedligt. Derudover vil udvalget kvartalsvist blive forelagt en samling af udvalgte grafer, figurer og tabeller, der illustrerer udvalgte mål i Beskæftigelsesplanen samt andre styringsindikatorer for den samlede indsats.
  Som introduktion til denne orientering er der til dette møde udarbejdet en udgave af disse nøgletal, der dels består af en tabel, hvor kommunens udgifter til forsørgelse sammenlignes med andre kommuners udgifter, en tabel hvor kommunens resultater sammenholdes med kommunens rammevilkår samt et grundlæggende udvalg af figurer, der på senere møder vil blive suppleret, bl.a. i takt med, at de systemer, som tallene trækkes i, bliver tilrettet de nye målgrupper og andre ændringer i forbindelse med kontanthjælpsreformen.
  I enkelte tabeller/figurer bliver indsatsen i Roskilde sammenlignet med indsatsen i ”sammenlignelige kommuner”, der også benævnes ”klyngen”. Klyngerne er sammensat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR) i 2014. En nærmere beskrivelse af, hvordan disse klynger er sammensat er vedlagt i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 16-06-2014, pkt. 54

  Fraværende: Estrid Husen, Brian Sjælland, Bjarne Rye Nielsen

  Orienteringen er taget til efterretning.

 • Pkt. 55 Det lokale Beskæftigelsesråds repræsentant i BOMI

  bomis_vedtaegter.pdf

  Pkt. 55

  Det lokale Beskæftigelsesråds repræsentant i BOMI

  Sagsnr. 188598 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Det lokale Beskæftigelsesråd er repræsenteret i revalideringsinstitutionen BOMI’s bestyrelse. Estrid Husen (LO), har hidtil repræsenteret LBR i bestyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at LBR vælger repræsentant for LBR til BOMI’s bestyrelse.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  I henhold til BOMI’s vedtægter er Det lokale Beskæftigelsesråd repræsenteret i BOMI’s bestyrelse med et medlem. LBR har siden 14. maj 2013 været repræsenteret af Estrid Husen, som er villig til at fortsætte i BOMI’s bestyrelse.
  Formålet er at bidrage til sikring af et beskæftigelsesmæssigt perspektiv i BOMI’s arbejde.
  BOMI’s bestyrelse består af:

  • 3 medlemmer af Roskilde Byråd
  • 1 medlem udpeget af Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Roskilde kommune
  • Vicekommunaldirektør, Direktør for Beskæftigelse, Social og Økonomi, Roskilde kommune
  • Velfærdsdirektør, Roskilde Kommune
  • 1 medlem udpeget af Handicaprådet
  • 1 medlem udpeget af Landsforeningen Boserup Minde
  • 2 medlemmer udpeget af Køge Kommune, (heraf et medlem fra byrådet og en ledende embedsmand)
  • 1 medarbejderrepræsentant, BOMI

  BOMI’s vedtægter er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 16-06-2014, pkt. 55

  Fraværende: Estrid Husen, Brian Sjælland, Bjarne Rye Nielsen

  Estrid Husen blev enstemmigt valgt til BOMI's bestyrelse.

 • Pkt. 56 Orientering om brug af mulighedserklæringer

  Pkt. 56

  Orientering om brug af mulighedserklæringer

  Sagsnr. 89576 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Det Lokale Beskæftigelsesråd har ønsket en orientering om og en drøftelse af brugen af mulighedserklæringer ved sygemelding af medarbejdere.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Både læger og fagbevægelse finder det vanskeligt at bruge mulighedserklæringen, der har afløst de gamle lægeerklæringer om uarbejdsdygtighed. Det lokale Beskæftigelsesråd har derfor ønsket en orientering og en drøftelse af mulighedserklæringer. Roskilde Kommunes fagkonsulent på området Anette Perós vil orientere om rammerne for anvendelsen og deltage i drøftelsen af dette punkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 16-06-2014, pkt. 56

  Fraværende: Estrid Husen, Brian Sjælland, Bjarne Rye Nielsen

  Notat med Orientering til LBR om reform af sygedagpengesystemet sendes til LBR sammen med referatet. Med denne bemærkning er orienteringen taget til efterretning.

 • Pkt. 57 Drøftelse af indhold på LBR-konference 2014

  Pkt. 57

  Drøftelse af indhold på LBR-konference 2014

  Sagsnr. 253868 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Det tidligere Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har besluttet at afholde en beskæftigelsespolitisk konference i efteråret 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. tid og sted for LBR-konference 2014 godkendes og
  2. ideer til konferencens indhold drøftes

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Det tidligere lokale Beskæftigelsesråd (LBR) besluttede på møde i januar 2014, at rådets restbevilling på ca. 70.000 kroner skal bruges til at afholde en konference i efteråret 2014, hvor emner som opkvalificering af arbejdskraften, nyttejobs og de forskellige reformer på beskæftigelsesområdet, kunne være mulige temaer.
  Forvaltningen foreslår, at konferencen afholdes d. 30. oktober 2014 på Hotel Scandic i Roskilde i tidsrummet kl. 9.30 til ca. kl. 16.00 og at der sendes invitationer til: Det lokale Beskæftigelsesråd, Beskæftigelses- og Socialudvalget, Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, chefer og afsnitsledere fra kommunens jobcenter og erhvervsafdeling samt de lokale A-kasser.
  Det tidligere LBR har godkendt nedenstående skitse til dagens program, men forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at det nytiltrådte LBR får mulighed for at præge dagens indhold.
  Foreløbig skitse til dagens program:
  Formiddag: Strategiske udfordringer m.h.t. både at sikre en kompetent arbejdsstyrke og bekæmpe ledighed. Oplæg om og drøftelser af de udfordringer og muligheder, der ligger i de kommende store infrastrukturopgaver og de deraf følgende krav til opkvalificering af arbejdskraften. Et relevant lokalt indslag kunne være fra Teknisk Skole, der har flere aktiviteter i gang i denne forbindelse.
  Eftermiddag: De store reformer, der er blevet/bliver gennemført på beskæftigelsesområdet pt.:
  - aktuelle perspektiver og nye rammer i indsatsen for de forsikrede ledige (forventet a-dagpengereform medio 2014)
  - nyttejobs og en opsamling på kontanthjælpsreformen
  - de første erfaringer og perspektiverne i sygepengereformen, der træder i kraft 1. juli 2014
  - den tværfaglige indsats for de udsatte ledige (FØP/Fleks-reformen m.v.)

  Økonomi

  En heldagskonference med 40-45 deltagere og 2-3 eksterne oplægsholdere forventes at koste 50.000 – 60.000 kr.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 16-06-2014, pkt. 57

  Fraværende: Estrid Husen, Brian Sjælland, Bjarne Rye Nielsen

  Ad 1 Godkendt.
  Ad 2. Der var forslag til at eftermiddagen reserveres til drøftelse og idéudvikling inden for et af reformområderne, der kan munde ud i et handlingsplansforslag, evt. i forhold til Beskæftigelsesplan 2016. Ledighedsydelses-/Fleksjobområdet blev foreslået. Eftermiddagen kan gennemføres som workshops, hvor der kan inddrages borgere, eventuelt et hold Ledighedsydelsesmodtagere fra jobcentrets tilbud ”Next stop – Flexjob”. Borgerne kan bidrage med deres syn på hvilke tiltage der kan hjælpe dem videre mod et fleksjob.
  Forvaltningen udarbejder programskitse til næste møde.

 • Pkt. 58 Eventuelt

  Pkt. 58

  Eventuelt

  Sagsnr. 68162 Åbent punkt

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 16-06-2014, pkt. 58

  Fraværende: Estrid Husen, Brian Sjælland, Bjarne Rye Nielsen

  Husk tilmelding til Lægemøde 2014 som holdes den 15. september 2014. Tilmeldingsfrist er den 8. september 2014.
  Tilrettet adresseliste med e-mail oplysninger udsendes sammen med referatet.