You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 20, 2014 - 15:00
Sted: Mødelokale 3 A, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 59 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 59

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 90864 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 20-08-2014, pkt. 59
  Fraværende: Leni G. Nielsen, Rune Mikael Kent
  Under pkt. 69 behandles problemstilling omkring brug/misbrug af nytteindsats.

 • Pkt. 60 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 60

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 90864 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 20-08-2014, pkt. 60
  Fraværende: Leni G. Nielsen, Rune Mikael Kent
  Der var ingen meddelelser fra formanden

 • Pkt. 61 Høring af Beskæftigelsesplan 2015

  beskaeftigelsesplan_2015_hoeringsudkast.pdf beskaeftigelsesplan_2015_-_hoeringssvar_brhs.pdf

  Pkt. 61

  Høring af Beskæftigelsesplan 2015

  Sagsnr. 254209 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelsesplan 2015 er sendt i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og i Beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesplanen er bearbejdet ud fra tidligere drøftelser af oplæg til planen med Det lokale Beskæftigelsesråd, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Beskæftigelsesregionen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at LBR drøfter og afgiver sit høringssvar til Beskæftigelsesplan 2015.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  I henhold til ”Lov om ansvaret for og styringen af den aktive Beskæftigelsesindsats”, skal Det lokale Beskæftigelsesråd inddrages i forbindelse med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen.
  Processen i Jobcenter Roskilde har været tilrettelagt ud fra et ønske om en tidlig inddragelse af Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU) og Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR).
  Et oplæg til Beskæftigelsesplan 2015, med angivelse af de målgrupper og strategier Roskilde Kommune planlægger at have fokus på i 2015, er således behandlet i LBR den 13. maj 2014. BSU udarbejdede på møde den 3. juni 2014 høringsversionen af Beskæftigelsesplan 2015. De foreløbige bemærkninger fra LBR er indarbejdet i planen sammen med Beskæftigelsesregionens foreløbige kommentarer til planudkastet.
  Udkast til Beskæftigelsesplan 2015 er den 23. juni 2014 udsendt pr. e-mail til Det lokale Beskæftigelsesråd, med henblik på udfærdigelse af LBR’s endelige høringssvar vedrørende Beskæftigelsesplan 2015.
  Beskæftigelsesregionen har afgivet høringssvar den 11. august 2014. Dette høringssvar er vedlagt som bilag.
  LBR’s høringssvar vil sammen med høringssvaret fra Beskæftigelsesregionen efterfølgende blive behandlet og indarbejdet i den endelige plan, der skal godkendes i BSU og Byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da der aktuelt alene er tale om visioner og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i 2015.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 20-08-2014, pkt. 61
  Fraværende: Leni G. Nielsen, Rune Mikael Kent
  Rådet fandt at Beskæftigelsesplan 2015 er en dækkende beskrivelse af udfordringer og indsatser på beskæftigelsesområdet i Roskilde Kommune i år 2015.
  Rådet ønsker, at der i beskæftigelsesplanen tilføjes en indsats i UngeGuiden for, at de unge, der skal vælge en uddannelse, vælger den rigtige uddannelse første gang.

 • Pkt. 62 Program for Beskæftigelsespolitisk konference 2014

  Pkt. 62

  Beskæftigelsespolitisk konference 2014

  Sagsnr. 253868 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Hermed forelægges et udkast til program for Beskæftigelsespolitisk konference 2014. Hovedtemaerne er ”Udfordringer og muligheder i forbindelse med de kommende store infrastrukturprojekter” og ”Indsatsen for de ledige fleksjobbere”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,
  at program for Beskæftigelsespolitisk konference godkendes,
  at deltagerkredsen udvides til at omfatte en række ressourcepersoner som f.eks repræsentanter for kommunens virksomhedscentre, foreningen af fleksjobbere, INSP, Beskæftigelsesregionen, m.fl.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Det Lokale Beskæftigelsesråd har besluttet at afholde en Beskæftigelsespolitisk konference den 30. oktober 2014 på Hotel Scandic i Roskilde. Til konferencen inviteres: Det lokale Beskæftigelsesråd, Beskæftigelses- og Socialudvalget, Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, chefer og afsnitsledere fra kommunens jobcenter og erhvervsafdeling samt de lokale A-kasser. For yderligere at kvalificere drøftelserne om indsatsen for de ledige fleksjobber foreslår forvaltningen at invitere ressourcepersoner som f.eks repræsentanter for kommunens virksomhedscentre, INSP, Beskæftigelsesregionen, m.fl. Samtidig bedes hver organisation vurdere antallet af relevante deltagere fra organisationen.
  Udkast til program for konferencen:
  (Et mere detaljeret program fremlægges på mødet)

  9.00 - 9.30 Ankomst og morgenmad
  9.30 - 9.40 Velkomst v. formand Bent Jørgensen
  9.40 - 10.30 Udfordringer og muligheder i forbindelse med de kommende store infrastrukturprojekter v. Direktør Jesper Østrup. Roskilde Tekniske Skole.
  10.30 - 10.45 Pause
  10.45 - 11.20 Reformerne på beskæftigelsesområdet i korte træk. Et kort overblik over de nye rammer for beskæftigelsesindsatsen.
  11.30 - 12.00 Indtroduktion til eftermiddagens arbejde med indsatsen for de ledige fleksjobbere+inspirationsoplæg.
  12.00 - 13.00 Frokost
  13.00 - 15.45 Indsatsen for de ledige fleksjobbere. Indhold: Inspirationsoplæg fx fra den socialøkonomiske virksomhed flexjob.nu, møde med ledige fleksjobbere fra tilbuddet ”Next stop – Flexjob”, arbejde i workshops.
  15.45 - 16.00 Opsamling og afslutning.

  Økonomi

  Udgifterne til det foreslåede program kan afholdes inden for det afsatte beløb på 60.000 kr.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 20-08-2014, pkt. 62
  Fraværende: Leni G. Nielsen, Rune Mikael Kent
  Der inviteres bredt. Fx repræsentanter for erhvervslivet (erhvervsforum), uddannelsesinstitutioner, Roskilde Handel, ledige fleksjobbere m.fl.
  Rådets medlemmer modtager mail med deadline for tilbagemelding af antal deltagere fra egne organisationer.
  Sidste punkt på konferenceprogrammet ændres til "Strategi, mål og indsats" således, at konferencen kan munde ud i en klar anbefaling til Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg og de andre aktører på fleksjobområdet.

 • Pkt. 63 Orientering om evaluering af projektet " Ledige med Drive "2"

  bilag_til_evaluering_af_ledige_med_drive_2.pdf

  Pkt. 63

  Orientering om evaluering af projektet ”Ledige med Drive #2”

  Sagsnr. 245378 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  INSP! har i perioden 1. november 2013 til 30. maj 2014 gennemført projektet ”Ledige med Drive #2”. LBR har bevilget et beløb på 200.000 kr. til gennemførelse af projektet. Foreningen INSP! har finansieret yderligere en måned med 30.553 kr. På baggrund af projektets resultater og erfaringer konkluderes, at projektets metode med at styrke ledige, både personligt og fagligt gennem netværksdannelse og frivillig deltagelse i projektet, virker i forhold til at bringe ledige borgere tættere på job eller uddannelse.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Projektets formål er, at videreudvikle INSP!’s initiativ ”Ledige med Drive”, som går ud på, at ledige gennem hjælp til selvhjælp kommer hurtigt i arbejde, bl.a. gennem at nedbringe frustration over ledighed, opbygning af netværk og opnåelse af ny viden og nye kompetencer. Det er frivilligt for ledige at deltage i projektet.
  Opfyldelse af projektets 3 succeskriterier:
  Alle ledige i Roskilde kender tilbuddet.
  Projektet er markedsført via en bred vifte af aktiviteter. Bl.a. uddeling af flyers i Jobcentret, biblioteket og aktiveringstilbud, orientering om tilbuddet via digitale medier (facebook, LinkedIn,Youtube, INSP hjemmeside), og orientering om tilbuddet på uddannelsessteder og i A-kasser. Af evalueringen fremgår det, at der umiddelbart ses størst fremmødeeffekt på tilbuddet, når der er orienteret direkte om tilbuddet fra projektets koordinator. Det er særligt aktiviteter som virksomhedsbesøg og arbejdsrelaterede oplæg, der får ledige til at møde op på tilbuddet. Den brede markedsføring vurderes at være nået ud til rigtigt mange ledige i Roskilde. Projektet kan ikke dokumentere, at alle ledige kender tilbuddet. Succeskriteriet kan derfor ikke dokumenteres opnået.
  At der pr. 1. april 2014 er dagligt stabilt fremmøde på gennemsnitligt 20 ledige.
  Der har gennemsnitligt været 7 fremmødte i projektet pr. dag. I løbet af projektet er der set en stigende tendens i antal fremmødte, som forventes fortsat ved en videreførelse af projektet, på grund af ”ringe i vandet effekten”. Succeskriteriet er ikke nået.
  At der foreligger et koncept for aktiviteten, der kan danne grundlag for beslutning om evt. videreførelse af projektet.
  På baggrund af en analyse af projektets gennemførte aktiviteter konkluderes, at projektets koncept er velbeskrevet og med fordel kan videreføres med øget opmærksomhed på at udvikle det stærke virksomhedsrettede fokus. Bl.a. ved at indgå et forpligtende samarbejde eller partnerskabsaftaler med Erhvervsforum, og at sikre en projektleder i en fuldtidsstilling så der er endnu mere fokus på de virksomhedsrettede aktiviteter. Derudover fremhæves frivillig deltagelse i tilbuddet og gennemførelse af tilbuddet i en fri ramme som væsentlige parametre for en fortsat succes. INSP! anses for at være en relevant fri ramme, bl.a. fordi INSP!’s aktiviteter især medvirker til at styrke personlige kompetencer. På baggrund af evalueringsrapporten konkluderes at succeskriteriet er nået.
  Mere information om projektet – bl.a. detaljeret beskrivelse af gennemførte aktiviteter - kan ses i vedhæftede bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Projektet er finansieret med 200.000 kr. fra LBR. Projektet er forlænget 1 måned inden for budgettet på 200.000 kr., og yderligere en måned med tilskud fra Foreningen INSP!
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 20-08-2014, pkt. 63
  Fraværende: Leni G. Nielsen, Rune Mikael Kent
  Taget til orientering

 • Pkt. 64 Orientering om nytteindsats på Beredskabsstationen og Materielgården

  Pkt. 64

  Orientering om nytteindsats på Beredskabsstationen og Materielgården

  Sagsnr. 257740 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har i samarbejde med Beredskabsstationen og Materielgården udført Projekt Nytteindsats som et 1-årigt pilotprojekt rettet mod kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Den 19. august 2014 beslutter Beskæftigelses- og Socialudvalget om projektet skal forlænges.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har i samarbejde med Beredskabsstationen og Materielgården udført Projekt Nytteindsats som et 1-årigt pilotprojekt i perioden 1. september 2013 til 31. august 2014. Pilotprojektet har været rettet mod kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som er uddannelsesparate eller åbentlyst uddannelsesparate, med henblik på at afprøve et beskæftigelsestilbud på en offentlig arbejdsplads som nytteindsats.
  Tilbuddet indeholder 15 pladser, og der er tale om 13-ugers forløb med et fremmøde på 37 timer ugentligt. Nytteindsatsen består af en bred vifte af arbejdsopgaver indenfor:
  - Kontrol og vedligeholdelse
  - Rengøring og oprydning
  - Pleje af udendørsarealer
  - Diverse forefaldende praktisk arbejde
  -
  - Beredskabsstationen og Materielgården har som arbejdspladser vist sig særdeles velegnede til at udvikle kvalifikationer, som er nødvendige for at opnå og fastholde et almindeligt arbejde eller komme i uddannelse. Brugen af uniform, krav til disciplin og etableringen af ”sjak”, der både indeholder personer tæt på og længere fra arbejdsmarked og uddannelse, har skabt gode resultater i form af øget selvtillid og kompetencer hos deltagerne. Siden projektets start har 84 unge deltaget i projektet. Af disse er 24 % overgået til ordinært arbejde eller uddannelse.
  -
  På dette grundlag beslutter Beskæftigelses- og Socialudvalget den 19. august 2014 om projektet forlænges.
  I forbindelse med nytteindsats på Beredskabsstationen og Materielgården overstiger antallet af deltagere ikke rimelighedskravet, og LBR ansøges derfor ikke om en dispensation til dette projekt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 20-08-2014, pkt. 64
  Fraværende: Leni G. Nielsen, Rune Mikael Kent
  Taget til orientering

 • Pkt. 65 Orientering om nuværende status på indsatsen i forhold til FØP/Fleksreformen

  Pkt. 65

  Orientering om nuværende status på indsatsen i forhold til FØP/Fleksreformen

  Sagsnr. 227294 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Førtidspension/fleksreformen trådte i kraft den 1. januar 2013 og Jobcenter Roskilde har gjort status på arbejdet med reformen.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Førtidspension/fleksreformen trådte i kraft den 1. januar 2013.
  Et medlem af rådet har bedt om en kort orientering om antallet af sager, der er forelagt rehabiliteringsteamet og den efterfølgende indstilling fra rådet. Derudover ønskes en redegørelse for antallet af minifleksjob – fleksjob med en ugentlig arbejdstid under 10 timer.

  Antallet af sager
  I 2013 har rehabiliteringsteamet behandlet 118 sager vedr. fleksjob, ressourceforløb og førtidspension.
  I første halvår af 2014 har teamet behandlet 96 sager. Teamets indstillinger fremgår af nedenstående skema:

  2013 2014
  Antal behandlede sager, heraf: 118 96
  - indstillet til fleksjob 44 34
  - indstillet til førtidspension 21 25
  - indstillet til ressourceforløb 27 22
  - indstillet til andre foranstaltninger 26 13
  - senior-førtidspension 2

  Samtlige indstillinger er efterfølgende blevet fulgt af bevilligende myndighed i forvaltningen.
  En opgørelse over de 550 personer der primo august 2014 er ansat i fleksjob viser, at 71 påbegyndte deres fleksjob i 2013 og 91 har påbegyndt deres fleksjob i 2014, og at hhv. 11 og 21 af disse job har en varighed på under 10 timer om ugen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 20-08-2014, pkt. 65
  Fraværende: Leni G. Nielsen, Rune Mikael Kent
  primo 2015 forelægges en tilsvarende sag for rådet inkl. opgørelse over antallet af fleksjobbere ansat i Roskilde Kommune.

 • Pkt. 66 Orientering om opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2014, 1. kvartal og 2. kvartal

  opfoelgning_paa_maaltal_i_beskaeftigelsesplan_2014.pdf

  Pkt. 66

  Orientering om opfølgning på mål i Be-skæftigelsesplan 2014, 1. kvartal og 2. kvartal

  Sagsnr. 236038 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Jobcenter Roskildes resultater i forhold til målene i Beskæftigelsesplan 2014 er opgjort og vedlagt for 1. og 2. kvartal 2014.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Det lokale Beskæftigelsesråd orienteres så vidt muligt en gang i kvartalet om Jobcenter Roskildes resultater i forhold til målene i årets Beskæftigelsesplan.
  Resultaterne for 1. og 2. kvartal 2014 er anført i vedlagte bilag.
  Da rådet i marts 2014 blev orienteret om resultatet af jobcentrets indsats i 2013 i forhold til målene i Beskæftigelsesplan 2013, var det ikke muligt at opgøre resultatet i forhold til mål B11:
  Andelen af selvforsørgende 52 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 50 % for modtagere af a-dagpenge og på mindst 40 % for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere.
  Resultatet er nu tilgængeligt og anført som udgangspunkt for mål B10 i det vedlagte bilag. Resultatet er, at 60 % af de a-dagpengemodtagere, der afsluttede deres forløb på a-dagpenge i 4. kvartal 2012, var i beskæftigelse 12 måneder efter, samtidig var 62,5 % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der afsluttede deres forløb på kontanthjælp i 4. kvartal 2012, i beskæftigelse 12 måneder efter. Dette mål i Beskæftigelsesplan 2013 er således opfyldt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 20-08-2014, pkt. 66
  Fraværende: Leni G. Nielsen, Rune Mikael Kent
  Taget til orientering

 • Pkt. 67 Orientering om nøgletal

  noegletal_august_2014_lbr.pdf

  Pkt. 67

  Orientering om nøgletal

  Sagsnr. 80456 Det lokale Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Rådet orienteres kvartalsvis om resultat- og nøgletal for indsatsen i Jobcentret.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Som supplement til ”Udvikling i ledigheden” og den kvartalsvise opfølgning på målene i årets beskæftigelsesplan, vil Rådet kvartalsvist blive forelagt en samling af udvalgte grafer, figurer og tabeller, der illustrerer styringsindikatorer for den samlede indsats.
  I enkelte tabeller/figurer bliver indsatsen i Roskilde sammenlignet med indsatsen i ”sammenlignelige kommuner”, der også benævnes ”klyngen”. Klyngerne er sammensat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR) i 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 20-08-2014, pkt. 67
  Fraværende: Leni G. Nielsen, Rune Mikael Kent
  Taget til orientering

 • Pkt. 68 Orientering om udvikling i ledigheden

  udvikling_i_ledigheden_lbr_august_2014.pdf

  Pkt. 68

  Orientering om udvikling i ledigheden

  Sagsnr. 84058 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges på hvert møde en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  For at sikre Det Lokale Beskæftigelsesråd et overblik over udviklingen vil der på hvert møde blive fremlagt en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.
  Fra februar 2014 til maj 2014 er det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser faldet med 1,5 % i Roskilde kommune. Fra marts 2014 til juni 2014 er antallet af forsikrede ledige faldet med 11,7 %.
  Da det er af værdi, at tallene er aktuelle, vil der blive omdelt en oversigt på mødet med de allerseneste tal, og der vil være mulighed for at spørge ind til indholdet af dem. Samme oversigt vil løbende blive forelagt Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 20-08-2014, pkt. 68
  Fraværende: Leni G. Nielsen, Rune Mikael Kent
  Taget til orientering

 • Pkt. 69 Orientering om Jobcentrets brug af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser samt nyttejob

  loentilskud_aug_2014.pdf nytteindsats_aug_2014.pdf virksomhedspraktik_aug_2014.pdf

  Pkt. 69

  Orientering om Jobcentrets brug af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser samt nyttejob

  Sagsnr. 95159 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Det lokale Beskæftigelsesråd modtager underretning fra Jobcenter Roskilde om Jobcentrets brug af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser. Fremover vil Rådet også blive orienteret om jobcentrets brug af nyttejob.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Jobcentret underretter på hvert ordinært møde LBR om, hvilke virksomheder der har etableret virksomhedspraktik- og løntilskudspladser. Opgørelsen indeholder antal, varighed, fordeling på offentlige og private virksomheder og navn på virksomheden. Fra og med marts 2014 vil denne opgørelse også omfatte nyttejob. Opgørelse er vedlagt sagen som bilag.
  Som supplement udsendes Arbejdsmarkedsstyrelsens liste over alle igangværende virksomhedspraktik- og løntilskudspladser til rådets medlemmer pr. mail én gang pr. kvartal.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 20-08-2014, pkt. 69
  Fraværende: Leni G. Nielsen, Rune Mikael Kent
  Orientering til lederne i Roskilde Kommune om regler og vilkår for at have personer i nytteindsats, virksomhedspraktik og løntilskud gentages.

 • Pkt. 70 Orientering om Jobcenter Roskildes dialog med Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland

  referat_af_dialogmoede_den_3._juni_2014.pdf

  Pkt. 70

  Orientering om Jobcenter Roskildes dia-log med Beskæftigelsesregionen Hoved-staden og Sjælland

  Sagsnr. 95255 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Det lokale Beskæftigelsesråd orienteres løbende om Jobcenter Roskildes dialog med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Hvis beskæftigelsesregionerne nedlægges ved årsskiftet som forventet, kan denne orientering blive den sidste.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Rådet orienteres fast om Jobcentrets møder med Beskæftigelsesregionen samt om relevante rapporter og opgørelser, der løbende udsendes fra Beskæftigelsesregionen.
  Referater fra møderne vedlægges som bilag.
  Beskæftigelsesregionen meddelte dog ved det seneste møde at de forventer at Beskæftigelsesregionerne nedlægges og de forventede således, at dette var det sidste møde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 20-08-2014, pkt. 70
  Fraværende: Leni G. Nielsen, Rune Mikael Kent
  Da Beskæftigelsesregionen nedlægges udgår dette punkt fremover

 • Pkt. 71 Orienting om LBR´s medlemsorganisationers aktiviteter på beskæftigelsesområdet

  Pkt. 71

  Orientering om LBR´s medlemsorganisationers aktiviteter på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 202195 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Under dette punkt orienterer medlemmerne hinanden og de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune om, hvordan de enkelte organisationer ser på den nuværende beskæftigelsessituation, og konkrete aktiviteter organisationerne har planlagt eller i gang på beskæftigelsesområdet.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Dette punkt har til formål at give de forskellige organisationer, der er repræsenteret i Det lokale Beskæftigelsesråd, mulighed for at orientere hinanden og de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune om aktuelle aktiviteter og behov på beskæftigelsesområdet. Under punktet vil hvert medlem derfor få ordet til at give en kort (max. 5 min.) og uformel orientering om, hvordan de enkelte organisationer ser på den nuværende beskæftigelsessituation og hvilke konkrete aktiviteter, af interesse for Rådets øvrige medlemmer og Jobcentret, der overvejes/planlægges eller er sat i gang på området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 20-08-2014, pkt. 71
  Fraværende: Leni G. Nielsen, Rune Mikael Kent
  Flere medlemmer orienterede

 • Pkt. 72 Eventuelt

  Pkt. 72

  Eventuelt

  Sagsnr. 68162 Det lokale Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 20-08-2014, pkt. 72
  Fraværende: Leni G. Nielsen, Rune Mikael Kent