You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Januar 21, 2014 - 15:00
Sted: Fønix, Baldersvej 3, 4000 Roskilde
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 90864 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 21-01-2014, pkt. 1

  Fraværende: Tommy Laursen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson, Musa Temur, Estrid Husen

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 90864 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 21-01-2014, pkt. 2

  Fraværende: Tommy Laursen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson, Musa Temur, Estrid Husen

 • Pkt. 3 Orientering om nuværende status på arbejdet med FØP/Fleksreformen

  Pkt. 3

  Orientering om nuværende status på arbejdet med FØP/Fleksreformen

  Sagsnr. 227294 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Førtidspension/fleksreformen trådte i kraft den 1. januar 2013 og Jobcenter Roskilde har gjort status på arbejdet med reformen. Erfaringerne er positive, men antallet af forelagte sager er lavere end forventet.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Førtidspension/fleksreformen trådte i kraft den 1. januar 2013. Reformen har det sigte, at flest mulige borgere skal fastholdes på arbejdsmarkedet – helst i ustøttet beskæftigelse – og færrest muligt skal ende på passiv varig forsørgelse. Det betyder blandt andet, at fleksjob er forbeholdt borgere, der kun kan arbejde ganske få timer om ugen, og at personer under 40 år som udgangspunkt ikke kan få førtidspension. De skal i stedet have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats med rehabiliteringsteam og ressourceforløb.
  I det følgende gives en orienterende status over arbejdet og resultaterne.
  Rehabiliteringsteamet
  Rehabiliteringsteamet er den centrale tværfaglige enhed i indsatsen. Teamet blev sammensat i løbet af årets første måneder og består af:
  En tovholder fra beskæftigelsesområdet, en repræsentant fra kommunens sundhedsområde, 2 fra socialområdet, og i relevante sager, en repræsentant fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endelig bidrager den sundhedsfaglige koordinator med de lægelige kompetencer.
  Fra 1. januar til 30. juni 2013 har kommunen benyttet sig af en kommunalt ansat sundhedsfaglig koordinator. Fra 1. juli 2013 må kommunerne kun benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra den kliniske funktion i regionen og fra praktiserende læge i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet, og i løbende sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Derudover kan kommunen nu alene rekvirere lægeattester fra den praktiserende læge og speciallægeattester fra den kliniske funktion i ovennævnte type sager.
  Borgere, der skal i ressourceforløb, skal tilknyttes en koordinerende sagsbehandler, der er gennemgående i forløbet. Derfor er der udpeget to koordinerende sagsbehandlere fra jobcentret, som begge har erfaring fra det tidligere tværfaglige projekt ”Brug for alle”.
  Rehabiliteringsteamets opgaver er at afgive en fyldestgørende indstilling, førend der kan træffes afgørelser om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension. I indstillingen skal teamet pege på, hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige indsatser, der er relevante at iværksætte, for at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet kan også pege på iværksættelse af ressourceforløb og skal herunder pege på, hvilken støtte og opfølgning der er relevant. Borgeren deltager som hovedregel i teamets møde, når sagen behandles.
  Erfaringerne fra det første halve års møder er meget positive. Mødet med borgerne har fundet en god form, og der er tale om et godt konstruktivt tværfagligt samarbejde.
  Antallet af sager
  Fra medio marts indtil nu har teamet behandlet 117 sager vedr. fleksjob, ressourceforløb og førtidspension.
  Af de 117 forelagte sager er
  42 indstillet til fleksjob
  20 indstillet til førtidspension
  25 indstillet til ressourceforløb
  24 indstillet til andre foranstaltninger (19 af disse var ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag)
  6 er udsat pga. manglende oplysninger (fx helbredsmæssige)
  Samtlige indstillinger er efterfølgende blevet fulgt af bevilligende myndighed i forvaltningen.
  Antallet af forelagte sager er indtil videre lavere end forventet, hvilket tilskrives dels at bekendtgørelser og lovpligtige redskaber fra Arbejdsmarkedsstyrelsen blev forsinkede, dels nye formkrav bl.a. krav om, at alle sager skal undersøges og vurderes af egen læge inden sagen forelægges for teamet. Det er forvaltningens vurdering, at de nye rutiner nu er indarbejdet, og der forventes en stigning i antallet af sager til behandling i de kommende måneder.
  I starten af 2013 blev det anslået, at rehabiliteringsteamet ville få forelagt ca. 230 sager om året. Heraf var det forventet at ca. 60 borgere om året ville komme i ressourceforløb, og 74 borgere ville blive tildelt førtidspension i løbet af året.
  Indsatser
  Som eksempler på indsatser, der har til formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet, kan nævnes:
  Behandling f.eks. smertebehandling
  Genoptræning eller vedligeholdelsestræning v. Træningsenheden
  Motions- og sundhedsvejledning med træningstilbud v. Sundhedscenteret
  Lær at leve med kronisk sygdom v. Sundhedscenteret
  Aktiviteter v. Peoples Corner f.eks. mindfullness og svømning
  Pårørende gruppe til alkoholikere el. tilbud via interesseorganisation f.eks. SIND
  Mentor
  Mestrings/læringskursus f.eks. Jobpoint
  Virksomhedspraktik få timer ugentligt
  Socialpædagogisk støtte

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 21-01-2014, pkt. 3

  Fraværende: Tommy Laursen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson, Musa Temur, Estrid Husen

  Orienteringen er taget til efterretning

 • Pkt. 4 Høring: Målfastsættelse af ministermål i Beskæftigelsesplan 2013

  Pkt. 4

  Høring: Målfastsættelse af ministermål i Beskæftigelsesplan 2014

  Sagsnr. 236038 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Målfastsættelse af ministermål 3 og 4 i Beskæftigelsesplan 2014 sendes hermed i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at LBR drøfter og afgiver sit høringssvar til målfastsættelse af ministermål i Beskæftigelsesplan 2014:
  Ministermål 3: Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 496 personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på 15 pct. fra december 2012 til december 2014.
  Ministermål 4: Samarbejdsgraden med virksomheder i Roskilde Kommune – dvs. andelen af kommunens virksomheder, der har samarbejdet med et jobcenter – skal i perioden januar til december 2014 være minimum 37 %.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  For at sikre et aktuelt og mere relevant talgrundlag kan kommunerne vælge at vente med endeligt at fastsætte måltallene for de fire ministermål i Beskæftigelsesplan 2014 til januar 2014. Byrådet har besluttet at udnytte denne mulighed.
  Imidlertid har Arbejdsmarkedsstyrelsen meddelt, at opgørelsesmetoden for ”Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse” skal ændres og der udarbejdes derfor ikke opgørelser over dette mål p.t.
  Derudover blev måltallet for ”Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension”, fastlagt ved vedtagelsen af Beskæftigelsesplan 2014 i september 2013.
  Således omfatter denne høring kun Ministermål 3: ”Langtidsledigheden skal bekæmpes” og Ministermål 4: ”En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder” .
  Udsender Arbejdsmarkedsstyrelsen yderligere materiale inden LBR’s møde, udarbejdes og eftersendes måltal i det omfang det er muligt.
  Målfastsættelse af ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes.

  Økonomi og Indenrigsministeriet har i Økonomisk Redegørelse, august 2013 udarbejdet en prognose for udviklingen i den samlede ledighed frem til dec. 2014. Denne prognose forudser et fald i ledigheden i Roskilde Kommune på 8,4 % fra dec. 2012 til dec. 2014.
  Tabel: Udviklingen i antallet af langtidsledige (ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden forde seneste 52 uger )

  Beskæftigelsesregionen vurderer, at med en uændret indsats i jobcentrene vil udviklingen i langtidsledigheden følge udviklingen i den generelle ledighed. Denne vurdering er baseret på, at den forkortede dagpengeperiode vil betyde et fald i gruppen af langtidsledige. Til gengæld skønnes de langtidsledige at have sværere ved at finde et nyt job i forhold til ledige med en kort ledighedsperiode.
  Ministermålet fastsættes derfor som summen af det skønnede fald i ledigheden og en skønnet effekt af den ekstra indsats for de udfaldstruede ledige. Forvaltningen foreslår at målet fastsættes til summen af det forventede fald på 8,4 % + en ekstra indsats på 6,6 % (svarende til ca. 38 personer).
  Ministermål 3: Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 496 personer (antal personer) i december 2013, svt. et fald på 15 pct. fra december 2012 til december 2014.
  Ministermål 4: ”En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder”
  Arbejdsmarkedsstyrelsen har d. 10. januar 2014 offentliggjort den måling, der skal lægges til grund for fastsættelse af Ministermål 4: ”En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder”. Målopfyldelsen skal måles på samarbejdsgraden med kommunens virksomheder dvs. den andel af virksomheder i kommunen, som har et samarbejde med et eller flere jobcentre. Målingen omfatter altså også samarbejdet mellem en virksomhed i Roskilde Kommune og et jobcenter i en anden kommune. Alle virksomheder med mindst 1 ansat er med i målingen og samarbejdet omfatter jobcentrenes kontakt til virksomhederne vedrørende: løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlinge, jobrotationsvikarer, skånejob, fleksjob, opkvalificeringsjob, mentor og personlig assistance.
  Figur: Den hidtidige samarbejdsgrad med virksomhederne i Roskilde Kommune sammenholdt med den gennemsnitlige samarbejdsgrad for kommunerne i klyngen i 2011, 2012 og 2013 (senest tilgængelige måling er perioden januar til september 2013)

  Samarbejdsgraden med virsomhederne i Roskilde Kommune var på 36,8 % i 2011 og 34,4 % i 2012. Når udviklingen i samarbejdsgraden i de 9 første måneder lægges til grund for en beregning, skønnes samarbejdsgraden for 2013 blive ca. 34,4 %.
  Til sammenligning var den gennemsnitlige samarbejdsgrad i klyngen 32 % i 2011 og 31,8 % i 2012. Forvaltningen foreslår at målet for 2014 fastsættes på niveauet for samarbejdsgraden i 2011. Dette svarer til, at der skal samarbejdes med yderligere ca. 65 virksomheder i forhold til 2013.
  Ministermål 4: Samarbejdsgraden med virksomheder i Roskilde Kommune – dvs. andelen af kommunens virksomheder, der har samarbejdet med et jobcenter – skal i perioden januar til december 2014 være minimum 37 %.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 21-01-2014, pkt. 4

  Fraværende: Tommy Laursen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson, Musa Temur, Estrid Husen

  Det Lokale Beskæftigelsesråd anbefaler de foreslåede målfastsættelser

 • Pkt. 5 Disponering af LBR midler i 2014

  bilag_til_budgetopfoelgning_lbr_midler_2013_2014.pdf

  Pkt. 5

  Disponering af LBR midler i 2014

  Sagsnr. 239686 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent Punkt

  Resume

  På Det lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. december 2013 er det aftalt, at rådet i januar 2014 drøfter hvilke aktiviteter, der skal støttes af den uforbrugte bevilling på 79.380 kr. i 2014. Der er lagt op til en afklaring af hvilke emner, det særligt er relevant at behandle i 2014, og en afklaring af om der skal gennemføres en konference i 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Det lokale Beskæftigelsesråd beslutter, hvordan restbevillingen på 79.830 kr. skal anvendes i 2014 – herunder at:
  LBR tager stilling til om der skal bruges midler til at belyse et særligt emne, som for eksempel opkvalificering af arbejdskraften og/eller nye infrastrukturprojekter.
  LBR tager stilling til, om der i givet fald skal bruges midler til at gennemføre en konference om emnet i 2014, og i givet fald hvornår på året.
  LBR beslutter om der skal bruges midler til at gennemføre et Lægemøde i 2014
  LBR beslutter om der skal bruges midler til andre mindre projekter.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsstyrelsen har i 2013 meddelt de Lokale Beskæftigelsesråd, at bevillingen ekstraordinært bortfalder i 2014. Derfor har LBR kun de uforbrugte midler fra 2013 til projekter eller andre aktiviteter i 2014. Ved en opgørelse af LBR bevillingen fra 2013, fremgår det, at der er 79.380 kr. som LBR kan bruge i 2014. Derudover videreføres der et beløb på 139.855 kr., som LBR har bevilget til projektet ”Ledige med drive #2”. Dette projekt afsluttes med udgangen af april 2014. Se endelig opgørelse af Bevilling og forbrug samt uforbrugt bevilling på projekterne fra 2013 i bilag.
  På LBR’s møde den 12. december 2013 er det besluttet, at det på LBR’s januarmøde skal drøftes hvilke aktiviteter LBR’s restbevilling fra 2013 skal bruges til. Der er lagt op til en drøftelse af bl.a. følgende spørgsmål:
  Skal der afsættes midler til at støtte en drøftelse af emner, der berører opkvalificering af arbejdskraften – herunder oplæg om kommende infrastrukturprojekter?
  Skal LBR afholde en konference i 2014? Skal en eventuel konference være en fælleskonference med f.eks. Beskæftigelses- og Socialudvalget eller andre aktører på arbejdsmarkedet? Skal det være et 12-12 møde eller et dagsmøde?
  Skal der gennemføres Lægemøde i 2014?
  Er det et ønske at bruge midlerne til et nyt mindre projekt – eller evt. at bruge midlerne til en forlængelse af projektet ”Ledige med drive #2”.
  Endelig kan rådet vælge at udskyde disponeringen af midlerne helt eller delvist til 2. halvår af 2014, af hensyn til den nye sammensætning af rådet fra juni 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 21-01-2014, pkt. 5

  Fraværende: Tommy Laursen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson, Musa Temur, Estrid Husen

  Restbevillingen skal bruges til at afholde en konference i efteråret 2014, hvor der inviteres bredt, b.la. kombineres konferencen med afholdelse af det årlige lægemøde som sidste del af konferencen. Udover opkvalificering af arbejdskraften kunne nyttejobs og de forskellige reformer på beskæftigelsesområdet være mulige temaer. Oplæg omkring konferencens indhold forelægges på udvalgets møde i marts.

 • Pkt. 6 Genfremsættelse: Drøftelse af strategi for nytteindsats som aktivt tilbud

  Pkt. 6

  Genforelæggelse: Drøftelse af strategi for nytteindsats som aktivt tilbud

  Sagsnr. 235907 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Kontanthjælpsreformen indfører fra 1. januar 2014 nytteindsats som nyt aktivt redskab til kontanthjælpsmodtagere. Alle kommuner skal udarbejde en strategi for nytteindsatsen, og én gang årligt skal Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og kommunen drøfte en strategi for kommunens etablering af og opfølgning på anvendelsen af nytteindsats.
  Sagen er en genforelæggelse fra udvalgets møde i December 2013. Dagsordensteksten er siden suppleret med enkelte tilføjelser. Disse er markeret med kursiv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  LBR drøfter Roskilde Kommunes strategi for nytteindsats
  LBR. Evt. udarbejder en udtalalelse ang. strategien

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Kontanthjælpsreformen indfører fra 1. januar 2014 nytteindsats som nyt aktivt redskab til kontanthjælpsmodtagere. Modtagelse af kontanthjælp skal modsvares af nytteindsats på offentlige arbejdspladser.
  Alle kommuner skal udarbejde en strategi for nytteindsatsen, og én gang årligt skal Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og kommunen drøfte strategien for kommunens etablering af og opfølgning på anvendelsen af nytteindsats.
  I forlængelse af den udarbejdede strategi vil LBR, på baggrund af en ansøgning fra kommunen, kunne dispensere fra ’rimelighedskravet’ (om antal støttede i forhold til ordinært ansatte på en arbejdsplads). Dvs. at en ansøgning om dispensation skal forelægges LBR før projektet påbegyndes fx i forbindelse med nyoprettede projekter med flere nyttejobbere og få ordinært ansatte.
  Roskilde Kommunes strategi for nytteindsats er udarbejdet med udgangspunkt i at et nyttejob skal opfylde de samme betingelser som virksomhedspraktik- og løntilskudsjobs. Dvs. borgere i nyttejob tæller med ved en opgørelse af antal medarbejdere i støttet beskæftigelse i forhold til antal ordinært ansatte på lige fod med borgere i fx virksomhedspraktik og løntilskud. Før en borger påbegynder et nyttejob vil der ligeledes være en høring af medarbejderrepræsentanter på arbejdspladsen.
  Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udarbejdede strategien på møde d. 5. december 2013 og sender den hermed til drøftelse i LBR.
  Roskilde Kommunes strategi for nytteindsats
  Målsætning
  Roskilde Kommune har som mål, at udforme nytteindsatsen, så den er til gavn for såvel den ledige borger som de involverede offentlige arbejdspladser.
  Den ledige borger introduceres til arbejdspladser, som kan virke inspirerende og kompetencegivende fremadrettet for den enkelte. Nyttejobs kan højst vare 13 uger og det tilstræbes, at perioden mellem nyttejobs bliver så kort som muligt.
  Den arbejdsplads, der modtager en ledig i nytteindsats tilføres en ekstraordinær arbejdskraft og medarbejdere involveres i processen.
  Selvom det ikke er et krav i lovgivningen, at nytteindsats har et opkvalificerende sigte, skaber denne strategi rammerne for, at alle parter får mest muligt ud af forløbet.
  Midler
  Parallelt med den lediges placering i nytteindsats, skal jobcenteret følge op og i samarbejde med arbejdspladserne motivere den ledige til at udnytte tiden til at søge ordinært arbejde.
  Ledere og tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne orienteres om indsatsen, så der opretholdes en konstruktiv dialog med Jobcenter Roskilde om nytteindsatsens gennemførelse. Nytteindsatsen må ikke virke fortrængende i forhold til ordinær beskæftigelse.
  For at få mest muligt ud af indsatsen har Jobcenteret udarbejdet et katalog, som jobcenteret skal bruge til at guide den ledige til placeringen med det arbejde, som matcher vedkommendes kompetencer eller interesser bedst. Arbejdspladserne deltager løbende i udviklingen af kataloget ved at definere arbejdsopgaverne.
  Nytteindsatsen, især mht. varighed og effekt, vurderes og udvikles løbende af Jobcenter Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 12-12-2013, pkt. 76

  Fraværende: Evan Lynnerup, Peter Rasmussen, Tommy Laursen, Hava Oral, Peter Vonsild, Nina Saxe, Musa Temur.

  Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har på deres møde den 5. december 2013 udarbejdet en strategi for nytteindsats i Roskilde kommune. Denne strategi er efterudsendt til LBR den 9. december.
  LBR drøftede Roskilde Kommunes strategi, og det blev besluttet at LBR på næste møde udarbejder en udtalelse om nytteindsatsen i Roskilde kommune. Punktet sættes på dagsordenen til LBR's møde den 21. januar 2014.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 21-01-2014, pkt. 6

  Fraværende: Tommy Laursen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson, Musa Temur, Estrid Husen

  Udtalelse fra Det Lokale Beskæftigelsesråd ang. Roskilde Kommunes strategi for nyttejobs:
  "Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde opfordrer til at kataloget over nyttejobs indeholder en bred vifte af arbejdessteder og nyttejobs, således at det er muligt at leve op til målsætningen om, at arbejdspladserne kan virke inspirerende og kompetencegivende fremadrettet for den enkelte."

  Forvaltningen indkalder interesserede medlemmer af rådet til et arbejdsmøde, hvor ideer til mulige nyttejobs kan fremsættes og drøftes.

 • Pkt. 7 Orientering om udvikling i ledigheden

  udvikling_i_ledigheden_januar_2014_-_lbr.pdf

  Pkt. 7

  Orientering om udvikling i ledigheden

  Sagsnr. 84058 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges på hvert møde i Det lokale Beskæftigelsesråd en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

  Beslutningskompetence

  Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  For at sikre Det lokale Beskæftigelsesråd et løbende overblik over udviklingen vil der på hvert møde blive fremlagt en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.
  Da det er af værdi, at tallene er aktuelle, vil oversigten blive omdelt på mødet, og der vil være mulighed for at spørge ind til indholdet af dem. Samme oversigt vil løbende blive forelagt Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Oversigten afspejler alene udviklingen i antallet af ledige. De økonomiske konsekvenser af udviklingen vil der blive gjort rede for i forbindelse med budgetopfølgningerne.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 21-01-2014, pkt. 7

  Fraværende: Tommy Laursen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson, Musa Temur, Estrid Husen

  Orienteringen er taget til efterretning

 • Pkt. 8 Orientering om Jobcenter Roskildes dialog med Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland

  Pkt. 8

  Orientering om Jobcenter Roskildes dialog med Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland

  Sagsnr. 95255 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Det lokale Beskæftigelsesråd vil fremover løbende blive orienteret om Jobcenter Roskildes dialog med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  På Rådets møde den 10. december 2009 blev fremsat ønske om, at Rådet fast på fremtidige møder bliver mundtlig orienteret om Jobcentrets møder med Beskæftigelsesregionen samt om relevante rapporter og opgørelser, der løbende udsendes fra Beskæftigelsesregionen.
  Som fast bilag til dette punkt vedlægges Arbejdsmarkedsstyrelsens resultatoversigt for Jobcenter Roskilde.
  NB. Arbejdsmarkedsstyrelsen har ikke udarbejdet en ny resultatoversigt siden seneste møde, og der er derfor ikke tilknyttet et bilag til denne sag januar 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 21-01-2014, pkt. 8

  Fraværende: Tommy Laursen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson, Musa Temur, Estrid Husen

  Der har ikke været afholdt møde siden sidste LBR-møde.

 • Pkt. 9 Orientering om Jobcentrets brug af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser

  loentilskud_dec_2013.pdf virksomhedspraktik_dec_2013.pdf

  Pkt. 9

  Orientering om Jobcentrets brug af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser

  Sagsnr. 95159 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Det lokale Beskæftigelsesråd modtager underretning fra Jobcenter Roskilde om Jobcentrets brug af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser. Fremover vil Rådet også blive orienteret om jobcentrets brug af nyttejob. Første orientering om nyttejob fremlægges i marts 2014.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Jobcentret underretter på hvert ordinært møde LBR om, hvilke virksomheder der har etableret virksomhedspraktik- og løntilskudspladser. Opgørelsen indeholder antal, varighed, fordeling på offentlige og private virksomheder og navn på virksomheden. Fra og med marts 2014 vil denne opgørelse også omfatte nyttejob. Opgørelse er vedlagt sagen som bilag.
  Som supplement udsendes Arbejdsmarkedsstyrelsens liste over alle igangværende virksomhedspraktik- og løntilskudspladser til rådets medlemmer pr. mail én gang pr. kvartal.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 21-01-2014, pkt. 9

  Fraværende: Tommy Laursen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson, Musa Temur, Estrid Husen

  Orienteringen er taget til efterretning

 • Pkt. 10 Orientering om LBR's medlemsorganisationers aktiviteter på beskæftigelsesområdet

  Pkt. 10

  Orientering om LBR's medlemsorganisationers aktiviteter på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 202195 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Under dette punkt orienterer medlemmerne hinanden og de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune om, hvordan de enkelte organisationer ser på den nuværende beskæftigelsessituation, og konkrete aktiviteter organisationerne har planlagt eller i gang på beskæftigelsesområdet.

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  På formandsmødet den 8. august 2011 besluttede formandskabet at tilføje dette ekstra punkt til Rådets dagsorden. Punktet har til formål at give de forskellige organisationer, der er repræsenteret i Det lokale Beskæftigelsesråd, mulighed for at orientere hinanden og de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune om aktuelle aktiviteter og behov på beskæftigelsesområdet. Under punktet vil hvert medlem derfor få ordet til at give en kort (max. 5 min.) og uformel orientering om, hvordan de enkelte organisationer ser på den nuværende beskæftigelsessituation og hvilke konkrete aktiviteter, af interesse for Rådets øvrige medlemmer og Jobcentret, der overvejes/planlægges eller er sat i gang på området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 21-01-2014, pkt. 10

  Fraværende: Tommy Laursen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson, Musa Temur, Estrid Husen

  Orienteringen er taget til efterretning

 • Pkt. 11 Orientering om indkomne materiale til LBR

  Pkt. 11

  Orientering om indkomne materiale til LBR

  Sagsnr. 204091 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Åbent punkt

  Resume

  Præsentation af indkomne materialer til LBR

  Beslutningskompetence

  Det lokale Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  - Forvaltningen modtager løbende post adresseret til LBR. Under dette punkt fremvises det materiale, der er kommet siden det seneste møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 21-01-2014, pkt. 11

  Fraværende: Tommy Laursen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson, Musa Temur, Estrid Husen

  Orienteringen er taget til efterretning

 • Pkt. 12 Eventuelt

  Pkt. 12

  Eventuelt

  Sagsnr. 68162 Åbent punkt

  Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, 21-01-2014, pkt. 12

  Fraværende: Tommy Laursen, Hava Oral, Nils Kristian Håkansson, Musa Temur, Estrid Husen