You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 1, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 55 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 55

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Formanden ønskede, at der blev tilføjet et ekstra dagsordenspunkt "Dato til valg til Folkeoplysningsudvalget".

  Folkeoplysningsudvalget, 01-11-2017, pkt. 55

  Godkendt.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Marianne Kiærulff og Daniel Bjørkholm.

 • Pkt. 56 Meddelelser fra formand og forvaltning

  Pkt. 56

  Meddelelser fra formand og forvaltning

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Meddelelser fra formanden

  Torsdag den 19. oktober: Indvielse af nyt lysdesign til Roskildes Gigantiske fyrtårn.
  Mandag den 23. oktober. Rejsegilde på RIB´en
  Søndag den 29. oktober: Børnefestival i Viby.
  Mandag den 30. oktober: Lancering af Roskilde - Alle Tiders Musikby.

  Meddelelser fra forvaltningen

  Ingen bemærkninger.

  Folkeoplysningsudvalget, 01-11-2017, pkt. 56

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Marianne Kiærulff og Daniel Bjørkholm.

 • Pkt. 57 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 57

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Der har ikke været afholdt møde i Kultur- og Idrætsudvalget siden sidste møde i Folkeoplysningsudvalget.

  Folkeoplysningsudvalget, 01-11-2017, pkt. 57

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Marianne Kiærulff og Daniel Bjørkholm.

 • Pkt. 58 Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Pkt. 58

  Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Torben Hornuff Madsen rejste, på vegne af aftenskolerne, spørgsmål om sikkerheden i Oplysningens hus, som forvaltningen ønskes at gøre rede for.

  Folkeoplysningsudvalget, 01-11-2017, pkt. 58

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Marianne Kiærulff og Daniel Bjørkholm.

 • Pkt. 59 Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2017

  Ansoegning_om_godkendelse_af_Hoerhusenes_Graesningslaug_og_bilag.pdf Ansoegning_om_godkendelse_Kongslejre_Division_og_bilag.pdf Ansoegning_fra_foreningen_Folkn_Freestyles_til_Start-_og_Udviklingspuljen_2017_incl._budget.pdf.pdf

  Pkt. 59

  Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2017

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget gives orientering om godkendte foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen siden sidste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget er godkendelse af folkeoplysende foreninger og bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen på 25.000 kr. delegeret til forvaltningen.

  Godkendelse af folkeoplysende foreninger:

  Forvaltningen har siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. august 2017 godkendt 2 folkeoplysende foreninger:

  Hørhusenes græsningslaug har til formål at drive naturpleje på plejekrævende arealer ved Hørhusene i Roskilde Kommune samt at producere kalve-, okse- og/eller lammekød på et miljømæssigt og dyreetisk forsvarligt grundlag til fordeling mellem medlemmerne. Foreningen afholder arrangementer for medlemmerne med henblik på at dele viden om naturpleje.

  Kongslejre devision er en distriktsforening under Det Danske Spejderkorps (DDS). Foreningen har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

  Administrative bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen:

  Forvaltningen har siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. august 2017 administrativt bevilliget 17.250 kr. til foreningen Folk ’n Freestyles. Foreningen har til formål at fremme folkemusik og folkedansk i Roskilde og omegn. Med henblik på rekruttering af nye medlemmer afholder foreningen lørdag den 28. oktober 2017 arrangementet ”Kristian Bugge på INSP! workshops og koncert”. Forvaltningen har bevilliget 17.250 kr. på grundlag af følgende beregning:
  - Ansøgt honorar: 33.500 kr. Bevilliget: 16.250 kr. (50% i tilskud til løn og honorar til undervisere/trænere/foredragsholdere/projektkoordinatorer).
  - Ansøgt markedsføring: 1.000 kr. Bevilliget: 1.000 kr. (100% i tilskud til markedsføring).
  - Bevilliget i alt: 17.250 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 01-11-2017, pkt. 59

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Marianne Kiærulff og Daniel Bjørkholm.

 • Pkt. 60 Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen 2017

  Ansoegning_Aktaeon.pdf

  Pkt. 60

  Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen 2017

  Sagsnr. 285168 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning til Start- og Udviklingspuljen 2017 fra Aktæon, der blev godkendt som forening ultimo 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at foreningen Aktæon bevilges 35.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Aktæon er en ny forening for udendørs multisport. Foreningen ansøger om tilskud til opstart af foreningens aktiviteter, som omfatter orienteringsløb, forhindringsbane i skov, kajaksejlads og klatring i træer samt på klippe (væg). Som led i klubbens opstartsplan indkøbes en pulje af grej til opstart og den fornødne instruktørbistand, så foreningen kan uddanne egne instruktører. Det påtænkes at lave grupper så flere aldersklasser kan deltage i aktiviteterne.
  Der ansøges om et tilskud på 40.000 kr. Forvaltningen anbefaler at Aktæon bevilges 35.000 kr. på grundlag af følgende beregning:
  - Ansøgt markedsføring: 5.000 Kr. Bevilliget: 5.000 kr. (markedsføring dækkes med 100 %).
  - Ansøgt Materialer: 30.000 kr. Bevilliget: 15.000 kr. (materialer dækkes med 50 %).
  - Ansøgt Honorar: 30.000 kr. Bevilliget: 15.000 kr. (honorar dækkes med 50 %).
  - Ansøgt Andre udgifter: 15.000 kr. Bevilliget: 0 kr. (andet, der i dette tilfælde er forplejning og udgifter til lokaler, falder ikke ind under puljens formål).
  - Bevilliges i alt: 35.000 kr.

  Økonomi

  Der resterer 150.448 kr. i Start- og Udviklingspuljen pr. 23. oktober 2017. Såfremt der ydes tilskud på henholdsvis 35.000 kr. til Aktæon vil puljen lyde på 115.448 kr.

  Folkeoplysningsudvalget, 01-11-2017, pkt. 60

  Godkendt.

  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Marianne Kiærulff og Daniel Bjørkholm.

 • Pkt. 61 Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2018

  Takster_for_brug_af_kommunale_lokaler_pr._1._januar_2018.pdf

  Pkt. 61

  Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2018

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal fastsættes takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed og godkendte almennyttige foreninger, samt lejesatser for almennyttige foretagender.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at taksterne for brug af kommunale lokaler 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler (jf. ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune” afsnit 7.2). Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler (Folkeoplysningsloven § 22 stk. 4-6).
  Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommune, almennyttige foreninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner samt regions/distriktsforeninger, der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune.
  Lejeprisen for brug af græs- og grusbanerne vil dække udgifter til ekstra rengøring og pleje af banerne.
  Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret i 2018 ud fra KL's takst vedrørende lokaletilskud på 266,98 kr./time plus 20,34 kr. (20 kr. + fremskrivning), jf. beslutning om harmonisering af økonomien i kommunens idrætshaller.
  Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2018 findes i bilag 1.
  Regions/distriktsforeninger hjemmehørende i Roskilde Kommune opkræves ikke gebyr. Årsagen er, at disse foreninger ikke modtager det samme forhøjede lokaletilskud som godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 01-11-2017, pkt. 61

  Anbefalet.

  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Marianne Kiærulff og Daniel Bjørkholm.

 • Pkt. 62 Eventuelt

  Pkt. 62

  Eventuelt

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Ingen bemærkninger.

  Folkeoplysningsudvalget, 01-11-2017, pkt. 62

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Marianne Kiærulff og Daniel Bjørkholm.

 • Pkt. 63 Dato for valg til Folkeoplysningsudvalget

  Pkt. 63

  Dato for valg til Folkeoplysningsudvalget

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalgets virke følger byrådsperioden, og der skal derfor afholdes valg til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2018 – 2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at valg til Folkeoplysningsudvalget afholdes den 25. januar 2018 kl. 17:30 – 20:30.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til ”Retningslinier for valg til Folkeoplysningsudvalget 2018 – 2021”, skal der afholdes valg til Folkeoplysningsudvalget i januar/februar 2018. Det foreslås på denne baggrund, at valg til Folkeoplysningsudvalget afholdes den 25. januar 2018 kl. 17:30 – 20:30 i kantinen på Roskilde Kommunes Rådhus.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 01-11-2017, pkt. 63

  Godkendt.

  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Marianne Kiærulff og Daniel Bjørkholm.