You are here

Referat

Dato: Mandag, Maj 8, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 10 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 10

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2017, pkt. 10

  Dagsordenspunkt 17 "Forslag til proces- og tidsplan for aftenskolernes fremtid" blev flyttet til det første punkt på dagsordenen.

  Fraværende: Torben H. Madsen, Iben Blum og Sonja Olsson.

  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen, og Egon Christensen deltog som stedfortræder for Iben Blum.

 • Pkt. 11 Meddelelser fra formand og forvaltning

  Pkt. 11

  Meddelelser fra formand og forvaltning

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Formanden orienterer om:
  - Afskedsreception Gitte Kronbak Nielsen 27. april 2017.
  - Ekstraordinært RIU møde 4. april 2017.
  - 1. spadestik for Kunstens Hus og nye udeområder på Kildegården 4. maj 2017.
  - 1. spadestik ny svømmehal 8. maj 2017.
  Forvaltningen orienterer om:
  - Konstituering af afsnitsleder i Kultur og Idræt.
  - Status på foreningernes adgang til skolernes lokaler.
  - Brugernes test af interbooksystemer.

  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2017, pkt. 11

  Udvalget tog orienteringerne til efterretning.

  Fraværende: Torben H. Madsen, Iben Blum og Sonja Olsson.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen, og Egon Christensen deltog som stedfortræder for Iben Blum.

 • Pkt. 12 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 12

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Marianne Kiærulff og Tuncay Yilmaz orienterede bl.a. om:
  - Kulturmetropolen.
  - Arrangement vedr. Algade - hvad skal huset bruges til?
  - Åben hal.
  - Udpegning til Elite- og Talentrådet

  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2017, pkt. 12

  Udvalget tog orienteringerne til efterretning.

  Fraværende: Torben H. Madsen, Iben Blum og Sonja Olsson.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen, og Egon Christensen deltog som stedfortræder for Iben Blum.

 • Pkt. 13 Orientering fra Folkeoplysningsmedlemmerne

  Pkt. 13

  Orientering fra Folkeoplysningsmedlemmerne

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Jesper Kejlhof orienterede om BUS årsmøde, hvor samrådet havde besøg af en naturvejleder, som fortalte om muligheder for samarbejder med spejderne om aktiviteter i naturen. Samarbejde med naturvejleder giver nye muligheder for foreningerne, som opfordres til at tænke naturvejleder ind i deres aktiviteter.

  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2017, pkt. 13

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.
  Fraværende: Torben H. Madsen, Iben Blum og Sonja Olsson.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen, og Egon Christensen deltog som stedfortræder for Iben Blum.

 • Pkt. 14 Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2017

  Ansoegning_foreningen_Cosplay_Roskilde.pdf Ansoegning_foreningen_Aktaeon.pdf Ansoegning_foreningen_Roskilde_Issvoemmer_Forening_-_RISF.pdf Ansoegning_foreningen_Absolut_Linedance.pdf Ansoegning_foreningen_Jyllinge_Minigolf_Klub.pdf Ansoegning_foreningen_Coding_Pirates_Roskilde.pdf

  Pkt. 14

  Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2017

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget gives orientering om godkendte foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget er godkendelse af foreninger og bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen op til 25.000 kr. delegeret til forvaltningen.
  Der er godkendt 6 foreninger siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 27. marts 2017:
  Foreningen Cosplay Roskilde har til formål, at give interesserede mulighed for at sy, designe og crafte kostumer samt spille deres yndlingskarakter fra tegneserier, film og computerspil til cosplayshows og conventions. Aktiviteterne er både for børn og voksne.
  Foreningen Aktæon har til formål at dyrke udendørs feltsport i form af terrænløb, orienteringsløb, klatring, kajaksajlads m.m. Med udgangspunkt i et stærkt fællesskab og det sociale liv i klubben, er det tillige formålet at udbrede kendskabet til tværdisciplinær udendørs idrætsudøvelse.
  Roskilde Issvømmerforening har til formål at udbrede kendskabet til issvømning som sportsgren hvor medlemmer introduceres til det kolde vand. Målgruppen er kommunens vinterbadere og andre brugere af vandet. Issvømningen foregår primært fra oktober til april.

  Absolut Linedance har til formål at tilbyde muligheden for at danse og undervise i linedanse, og fremme kendskabet til linedance hos alle på tværs af køn, alder, baggrund og religion.
  Jyllinge Minigolf Klub har til formål at give sine medlemmer i alle aldre mulighed for at dyrke minigolf som hobby eller konkurrencesport.
  Coding Pirates Roskilde har til formål at fremme børn og unges produktive og kreative it-kompetencer via afholdelse af klubaftener, workshops og online kollaboration samt udvikling af dedikeret undervisningsmateriale sammen med andre Coding Pirates foreninger.
  Forvaltningen har ikke administrativt godkendt tilskud fra Start- og Udviklingspuljen siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. december 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2017, pkt. 14

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Torben H. Madsen, Iben Blum og Sonja Olsson.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen, og Egon Christensen deltog som stedfortræder for Iben Blum.

 • Pkt. 15 Ansøgninger til Start og udviklingspuljen 2017

  Ansoegning_Roskilde_Haandbold.pdf Ansoegning_Muserum.pdf

  Pkt. 15

  Ansøgninger til Start og udviklingspuljen 2017

  Sagsnr. 285168 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2017 fra Roskilde Håndbold, fra Muserum, på vegne af en projektgruppe og fra Roskilde Issvømmer Forening.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Roskilde Håndbold bevilges 56.000 kr.
  2. Muserum bevilges 77.500 kr.
  3. Roskilde Issvømmer Forening bevilges 41.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Håndbold ansøger om midler til opstart af Multihåndbold – for dig med et udviklingshandicap.
  Der ansøges om et tilskud på 84.000 kr. Forvaltningen anbefaler at Roskilde Håndbold bevilges 56.000 kr.:
  - Markedsføring dækkes med 100 % -10.000 kr.
  - Materialer dækkes med 50 % - 4.000 kr.
  - Honorar dækkes med 50 % - 24.000 kr.
  - Andet (tøj, tilmelding, dommere dækkes med det ansøgte beløb) - 18.000 kr. da udgifterne her beløber sig til 53.000 kr.
  Ansøgning og budget er vedlagt i bilag.
  Muserum ansøger på vegne af en projektgruppe om midler til projektet Sæt kulturen på kortet.
  Der ansøges om et tilskud på 146.000 kr. Forvaltningen anbefaler at Muserum bevilges 77.500 kr.:
  - Markedsføring dækkes med 100 % -10.000 kr.
  - Honorar dækkes med 50 % - 67.500 kr.
  - Forplejning dækkers ikke.
  Ansøgning og budget er vedlagt i bilag.
  Roskilde Issvømmer Forening ansøger om midler til opstart af foreningens aktiviteter.
  Der ansøges om et tilskud på 82.729 kr. Forvaltningen anbefaler at Roskilde Issvømmer Forening bevilges 41.400 kr.:
  - Materialer dækkes med 50% - 41.400 kr.

  Økonomi

  Der resterer 341.948 kr. i Start- og Udviklingspuljen pr. 25. april 2017. Såfremt der ydes tilskud på henholdsvis 56.000 kr. til Roskilde Håndbold, 77.500 kr. til Muserum og 41.400 kr. til Roskilde Issvømmer forening vil puljen lyde på 167.048 kr.

  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2017, pkt. 15

  Ansøgning fra Roskilde Håndbold blev udsat til Folkeoplysningsudvalgets møde den 16. juni 2017.
  Ansøgning fra foreningen Muserum blev ikke godkendt, idet udvalget vurderede, at projektet ikke har et klart folkeoplysende formål. Udvalget finder projektet spændende men prioritere løbende ansøgninger indenfor Start- og Udviklingspuljens afsatte ramme.
  Ansøgning fra Roskilde Issvømmerforening blev godkendt.

  Fraværende: Torben H. Madsen, Iben Blum og Sonja Olsson.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen, og Egon Christensen deltog som stedfortræder for Iben Blum.

 • Pkt. 16 Ansøgning om lokaletilskud - Muserum

  Angoegning.pdf Beregning.pdf

  Pkt. 16

  Ansøgning om lokaletilskud - Muserum

  Sagsnr. 246349 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Foreningen Muserum søger lokaletilskud til adressen Jernbanegade 11, 4000 Roskilde

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Muserum tildeles et årligt lokaletilskud på 56.747 kr.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Muserum søger lokaletilskud på baggrund af deres kreative værkstedtimer. Medlemmer kan tilmelde sig kreative hold som afvikles mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag og lørdag har de værkstedsaktiviteter, hvor alle medlemmer kan deltage.
  Ifølge Folkeoplysningslovens § 21 skal byrådet stille egnede ledige lokaler til rådighed til folkeoplysende foreninger. Hvis det ikke er muligt at anvise egnede lokaler til foreningens aktivitet, kan byrådet yde tilskud til private eller lejede lokaler, haller samt lejrpladser. Byrådet kan dog træffe beslutning om, at der ikke ydes lokaletilskud, hvis lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen, jfr. Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5. Byrådet er ligeledes ikke forpligtiget til at yde lokaletilskud i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer, jfr. Tilskudsbekendtgørelsens § 15 stk. 3.
  Forvaltningen vurderer, at kommunen ikke kan stille egnede ledige lokaler til rådighed til Muserum´s aktiviteter, og foreningen ansøger på denne baggrund tilskud til deres budgetterede nettolokaleudgifter på 107.000 kr. til lokaler på Jernbanegade 11, 4000 Roskilde.
  Muserum lokaletilskudsberegning:
  - Lejeudgifter: 107.000 kr.
  - Aktivitetstimer: 702
  - Beregningsgrundlag: 92.116 kr. (702 timer * 131,22 kr. - KL´s lokaletilskudstakst)
  - Lokaletilskud: 56.747 kr.
  Hvis udvalget godkender ansøgningen vil Muserum modtage et lokaletilskud på 56.747 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Tilskuddet finansieres inden for rammen afsat til lokaletilskud.

  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2017, pkt. 16

  Ansøgning om et årligt lokaletilskud på 56.747 kr. til foreningen Muserum blev godkendt.

  Fraværende: Torben H. Madsen, Iben Blum og Sonja Olsson.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen, og Egon Christensen deltog som stedfortræder for Iben Blum.

 • Pkt. 17 Forslag til proces- og tidsplan for "Aftenskolernes fremtid"

  Pkt. 17

  Forslag til proces- og tidsplan for "Aftenskolernes fremtid"

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget besluttede den 27. marts 2017 at sætte ”Aftenskolernes fremtid” på, som tema for udvalgets udviklingsarbejde i 2017. Forvaltningen fremlægger på denne baggrund forslag til proces- og tidsplan for temaarbejdet.

  Indstilling

  Folkeoplysningsudvalget drøfter forslag til proces- og tidsplan for udvalgets temaarbejde ”Aftenskolernes fremtid”.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 27. marts 2017, at sætte fokus på aftenskoleområdet med henblik på at styrke aftenskolernes position fremadrettet i forhold til organisering, aktivitetstilbud og strategiske udvikling m.v. i Roskilde Kommune. Som indledning til udviklingsarbejdet er der blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra aftenskolerne, Folkeoplysningsudvalget, forvaltningen samt ekstern konsulent fra ”Foreningsudviklerne”.
  Arbejdsgruppen har til formål at give forslag til proces og tidsplan for udvalgets temaarbejde, herunder procesplan for inddragelse af ledere og bestyrelser i udpegningen af indsatser og målformulering på konkrete områder på aftenskoleområdet. Forslag til proces og tidsplan for temaarbejdet vil blive præsenteret på udvalgsmødet ved ekstern konsulent fra Foreningsudviklerne med henblik på udvalgets drøftelse af endelig plan for proces- og tidsplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2017, pkt. 17

  Forslag til proces- og tidsplan for "Aftenskolernes fremtid" blev godkendt.

  Fraværende: Torben H. Madsen, Iben Blum og Sonja Olsson.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen, og Egon Christensen deltog som stedfortræder for Iben Blum.

 • Pkt. 18 Eventuelt

  Pkt. 18

  Eventuelt

  Sagsnr. 249397 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2017, pkt. 18

  Ingen bemærkninger.

  Fraværende: Torben H. Madsen, Iben Blum og Sonja Olsson.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen, og Egon Christensen deltog som stedfortræder for Iben Blum.