You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 8, 2018 - 17:00
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300205 Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2018, pkt. 1
  Godkendt.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 2 Folkeoplysningsudvalgets høringssvar vedr. lokalplan til ny idrætspark i Rådmandshaven

  Pkt. 2

  Folkeoplysningsudvalgets høringssvar vedr. lokalplan til ny idrætspark i Rådmandshaven

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Formanden for Folkeoplysningsudvalget har ønsket et ekstraordinært møde i Folkeoplysningsudvalget med henblik på udvalgets drøftelse og afgivelse af høringssvar til byrådets forslag til lokalplan nr. 667 for Roskilde Idrætspark med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 5.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter byrådets forslag til lokalplan nr. 667 for Roskilde Idrætspark med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 5.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på mødet den 21. marts 2018 vedtaget at sende forslag til lokalplan vedrørende lokalplan nr. 667 for Roskilde Idrætspark med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 5 til høring, hvor foreninger, naboer og andre interesserede kan give sin mening til kende inden endelig politisk behandling. Der er 8 ugers høring, og deadline for skriftlige bemærkninger til forslaget er senest den 21. maj 2018.
  Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at give mulighed for, at idrætsanlægget i Rådmandshaven kan udvikles som et fortsat attraktivt område for idræts- og fritidslivet i Roskilde Kommune i et positivt samspil med den omkringliggende by. Der sikres mulighed for at etablere et nyt stadion med op til 10.000 tilskuere med tilhørende faciliteter, en ny kunstgræsbane, samt nye funktioner i området i form af boliger, liberale erhverv, servicevirksomhed og overnatning i sammenhæng med det nye stadion.
  Forvaltningen har afholdt borgermøde den 2. maj 2018, hvor interesserede har kunnet høre om byrådets forslag til lokalplan vedr. den nye ny idrætspark, indeholdende et nyt superliga stadion.
  Høringsmateriale mv. kan hentes på dette link: www.roskilde.dk/content/ny-idraetspark-i-raadmandshaven-0

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2018, pkt. 2
  Projektleder, Kristoffer Okholm-Naut, gav en orientering om Ny Idrætspark, hvor udvalget havde mulighed for at stille spørgsmål. Der var efterfølgende drøftelse i udvalget, som fremsender høringssvar til byrådets forslag til Ny Idrætspark.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 3 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Pkt. 3

  Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Sagsnr. 300205 Åbent punkt

  Meddelelser fra formanden

  • 8. april 2018 Kidz Sport Award.

  Meddelelser fra forvaltningen

  • Procedurebeskrivelse til brugerne af skolelokaler, sale og haller.
  • Kontaktoplysninger på medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget på Kommunens hjemmeside.

  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2018, pkt. 3
  Næste møde i Folkeoplysningsudvalget flyttes fra den 12. juni 2018 til den 27. juni 2018 kl. 17:00 - 19:00 på Roskilde Museum. Fra kl. 19:00 - 21:00 vil der være en rundvisning på museet.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 4 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 4

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 300205 Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2018, pkt. 4
  Marianne Kiærulff orienterede om seneste møde i Kultur- og Idrætsudvalget, herunder bl.a.:
  · "Puljen til store events" er en ny pulje under Kultur- og Idrætsudvalget på 700.000 kr. i 2018. Puljen har til formål at understøtte og tiltrække store events i Roskilde Kommune. Puljen kan søges løbende og foreningerne opfordres til at søge tilskud fra puljen til større kultur og idræts events samt til lokale events (som opfylder Kultur- og Idrætsudvalgets kriterie om en meget stor deltagelse og appel til en bred del af befolkningen).
  · Idrætsanalyse: Byrådet har i budget for 2018 besluttet, at der skal gennemføres en idrætsanalyse, som skal støtte Kultur- og Idrætsudvalgets prioriteringer af midlerne i den nyetablerede Kultur- fritids- og idrætsfacilitetspulje.
  · Sambyggeri mellem Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans. Byrådets har afsat 25 mio. kr. til den kommunale del af sambyggeri, som har til formål at skabe et kunstnerisk og kreativt hus for Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans’ virke.
  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2018, pkt. 4
  Taget til efterretning.
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 5 Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Pkt. 5

  Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Sagsnr. 300205 Åbent punkt

  Jan Brink-Pedersen ønskede et orienteringspunkt på næste møde om Idrætsfacilitetsanalysen.
  Mogens Petersen spurgte til reglerne for Folkeoplysningsudvalgsmedlemmernes deltagelse ved forskellige arrangementer i foreningslivet. Mogens Petersens forespørgelse var foranlediget af Roskilde Kulturforening´s invitation til foreningens indvielse af deres Moské i Allehelgensgade den 10. maj 2018. Roskilde Dagblad har i en række artikler stillet spørgsmål ved den tyrkiske stats indblanding i finansieringen af moskéen.
  Cevri Ocak oplyste at moskéen og Roskilde kulturcenter er adskilte, idet det ene er religiøst foretagende, medens Kulturcentret tilbyder kulturaktiviteter, som har til formål at integrere tyrkiske borgere. Foreningen har fokus på brobyggeri mellem tyrkiske borgere og det danske samfund, og arbejder efter åbenhedsprincippet.
  Der var enighed i Folkeoplysningsudvalget, at det står ethvert udvalgsmedlem frit for, om han/hun ønsker at deltage i foreningers arrangementer, medmindre der åbenlyst er tale om foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
  Cevri Ocak oplyste derudover, at han har deltaget ved weekendens Roskilde Unplugged 2018. Cevri Ocak havde stor ros til Unplugged festivalen, som bød på en række fantastiske events.
  Marianne Kiærulff oplyste, at Musikbyudvalget arbejder på at udvikle mange og forskellige muligheder for stor/små permanente og impulsive aktiviteter/events i kommunen.
  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2018, pkt. 5
  Taget til efterretning.
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 6 Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Pkt. 6

  Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  · Orientering om idrætsanalysen.

  • Rapport om "Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune" - udvalgets videre arbejde med rapporten.

  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2018, pkt. 6

  Godkendt.

  Fraværende:

  Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 7 Eventuelt

  Pkt. 7

  Eventuelt

  Sagsnr. 300205 Åbent punkt

  Marianne Kiærulff foreslog at udvalget afholder ét af møderne i 2018 på Kildegården.
  Iben Blum supplerede, at et møde også kunne afholdes på Hedegårdsskolen med efterfølgende mulighed for at opleve Salsa Latina´s danseaktiviteter på skolen.
  Folkeoplysningsudvalget, 08-05-2018, pkt. 7
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz.