You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 18, 2019 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A, Rådhusbuen 1. 4000 Roskilde
 • Pkt. 16 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 16

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 18-06-2019, pkt. 16

  Punkt 26. og 27 blev flyttet op som første punkter på mødet.

 • Pkt. 17 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Pkt. 17

  Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Meddelelser fra formanden:
  - 29. maj 2019: Deltaget ved Roskilde Håndbolds oprykningsreception.
  Meddelelser fra forvaltningen:
  - Ny souschef i Kultur og Idræt, Rikke Rasmussen.
  - Datoer for Folkeoplysningsudvalgets Studietur.
  - Videncenter for Folkeoplysning (VIFO) har sendt et digitalt spørgeskema ud til kommunerne om indsamling af nøgletal for folkeoplysningsområdet 2019.
  - Høringsperiode for budget 2020 er fra den 14. august -3. september 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-06-2019, pkt. 17

  Folkeoplysningsudvalgets studietur til Silkeborg Søhøjlandet bliver den 18. - 19. september 2019.
  Folkeoplysningsudvalgets ordinære møde den 3. september flyttes til den 26. august 2019 pga. høringsperioden for budget 2020, som udløber den 3. september. Udvalgets fælles budgetmøde med Kultur- og Idrætsudvalget den 3. september fastholdes.

 • Pkt. 18 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 18

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Tuncay Yilmaz orienterede bl.a. om:
  · Roskilde Kommunes forsøgsperiode med chatbot "Kiri" - som kan svare på simple spørgsmål inden for borgerserviceområdet.
  · FN´s verdensmål i Roskilde Kommune, hvor fagudvalgene skal udvælge 2-4 verdensmål. Kultur- og Idrætsudvalget ønsker at arbejde med "Sundhed og trivsel", "Mindre ulighed", "Bæredygtige byer" og "lokalsamfund". Kultur- og Idrætsudvalget ønsker en temadrøftelse med Folkeoplysningsudvalget om initiativer, der fremmer sundhed og trivsel i de folkeoplysende foreninger med særligt henblik på nedbringelse af rygning.
  · Udviklingen af nye mål om at få flere børn og unge integreret i kommunens foreningsliv og Åben skole ønskes inddraget i en ny Kultur- og Idrætspolitik i 2021.
  · KulturMetropolen 2016-19, som er landets største kulturaftale mellem 14 kommuner og kulturministeren, skal fornyes og udvalget blev orienteret om perspektiver i en kommende aftaleperiode.
  Marianne Kiærulff orienterede om spareforslag vedr. budget 2020 - 2023 på Kultur- og Idrætsudvalgets område, som bl.a. omfatter besparelser på APE tilskuddet og lokaletilskudsrammen på folkeoplysningsområdet.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-06-2019, pkt. 18

  Orienteringerne blev taget til efterretning.

 • Pkt. 19 Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Pkt. 19

  Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Iben Blum: Salsa Latina oplever fortsat store udfordringer med opsætning og nedtagning af dansegulv i Roskilde Havn, og foreningen har et stort ønske om etableringen af et permanent dansegulv. Foreningen er opmærksom forskellige samarbejder mellem kulturaktører, som f.eks. sambyggeriet mellem Roskilde Festival, Aaben Dans og Roskilde Råstof, og opfordrede forvaltningen og kulturaktører til at invitere Salsa Latina ind i samarbejder omkring danseaktiviteter og lokaler. Iben Blum opfordrede til, at Roskilde Kommune arbejder med udviklingen af "Dansens Hus", som vil kunne rumme de mange kulturaktørers og danseforeningers forskellige danseaktiviteter.
  Cevri Ocak: Har besøgt Æblehaven, hvor NGO Turning Tables, har etableret sig foreløbig for en 5-årige periode i en container. Organisationen arbejder for at styrke de unges livssituation, kompetencer, selvværd og fælleskab gennem kreative værktøjer inden for musik, film og foto. Initiativer som Turning Tables i Æblehaven kan være et godt rekrutteringsgrundlag for børn til fritidspas i kommunens foreningsliv.
  Jesper Kejlhof: Verdensarvsudvalget i Roskilde er i gang med at forberede en ny verdensarvsdag den 20. september 2019 i Roskilde Domkirke. Forberedelserne sker i samarbejde med skoler og en række andre parter.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-06-2019, pkt. 19

  Orienteringerne blev taget til efterretning.

 • Pkt. 20 Orientering fra Ungeudvalget

  Pkt. 20

  Orientering fra Ungeudvalget

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget orienteres om Ungepuljens projekter, som er bevilliget i 2018.
  Daniel Wilken orienterede om, at der har været stor søgning til Ungepuljen i 2018. Der har i alt været ansøgt for 243.000 kr., og bevilliget 183.000 kr. fra puljen. Daniel sender en oversigt til forvaltningen over bevilligede tilskud i 2018. Det kan konstateres, at det hovedsagligt er kulturelle aktører, som ansøger Ungepuljen, selvom Ungeudvalget har haft fokus på at oplyse om, at der også kan ansøges om midler fra Ungepuljen inden for idræt- og sport.
  I 2019 har Ungeudvalget modtaget 2 ansøgninger til Ungepuljen, og der er bevilliget 43.000 kr. Ungeudvalget vil tage ud til morgensamlingen på gymnasierne i Roskilde Kommune og oplyse om Ungepuljen.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-06-2019, pkt. 20

  Orienteringen blev taget til efterretning.

 • Pkt. 21 Orientering om Start- og Udviklingspuljens budget 2019

  Pkt. 21

  Orientering om Start- og Udviklingspuljens budget 2019

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget ønskede på møde den 26. marts 2019, at dagsordenspunktet ”Orientering om Start- og Udviklingspuljens budget 2019” sættes på udvalgets møde den 18. juni 2019, indeholdende en mere overskuelig oversigt over Start- og Udviklingspuljens budget og Ungepuljens budget.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Oversigten nedenfor viser Start- og Udviklingspuljens nettobudget for 2019, som udgør 399.000 kr., inkl. Ungepuljen. Dertil er der overført 28.100 kr. til puljen, som er bevilligede tilskud fra hhv. Start- og Udviklingspuljen og Ungepuljen i 2018, og som afventer at komme til udbetaling, når det godkendte projekt/aktivitet gennemføres i 2019. Endelig er der overført 92.978 kr. af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 fra hhv. Start- og Udviklingspuljen og Ungepuljen, hvilket giver et samlet bruttobudget for Start- og Udviklingspuljen i 2019 på i alt 520.078 kr.

  Budgetposter Beløb
  Samlet budget for Start- og udviklingspuljen 2019, incl. Ungepuljen 399.000 kr.
  Samlet bevilliget tilskud overført fra 2018 til 2019 fra begge puljer 28.100 kr.
  Samlet overførte uforbrugte midler fra 2018 til 2019 for begge puljer 92.978 kr.
  Samlet brutto budget 2019 520.078 kr.
  Ungepuljen
  Ungepuljens nettobudget 100.000 kr.
  Bevilget tilskud overført fra 2018 til 2019 15.600 kr.
  Overførte uforbrugte midler fra 2018 til 2019 40.486 kr.
  Ungepuljens bruttobudget for 2019 156.086 kr.
  Start- og udviklingspuljen
  Start- og Udviklingspuljens nettobudget 299.000 kr.
  Bevilget tilskud overført fra 2018 til 2019 12.500 kr.
  Overførte uforbrugte midler fra 2018 til 2019 52.492 kr.
  Start- og udviklingspuljens bruttobudget for 2019 363.992 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der resterer den 26. marts 2019 363.992 kr. i Start- og Udviklingspuljen.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-06-2019, pkt. 21

  Orienteringen blev taget til efterretning.

 • Pkt. 22 Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2019

  Pkt. 22

  Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2019

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om godkendte foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget er godkendelse af foreninger og bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen op til 25.000 kr. delegeret til forvaltningen. Siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2019 har forvaltningen godkendt 1 forening samt bevilliget tilskud til fra Start- og Udviklingspuljen til 3 foreninger.
  Godkendte foreninger:

  1. Ild I Gilden har til formål at udbrede kendskabet til folkemusikken gennem undervisning og afholdelse af arrangementer for foreningens medlemmer.

  Tilskud fra Start- og Udviklingspuljen:

  1. U-turn Dance Studio er en ny forening, som tilbyder dans/motion på tværs af sociale og kulturelle skel. Foreningen har modtaget tilskud til opstart af projekt ”Friday Dance Jam” med fokus på sportsglade over 40 år, samt til opstart af motions- og danseaktiviteter for børn og unge. Foreningen har ansøgt om 25.000 kr., og har fået bevilliget 24.000 kr., heraf 7.000. kr. til honorar, 9.000 kr. til materialer (dækkes med 50%), 3.000 kr. til markedsføring (dækkes med 100%), og 5.000 kr. til andre udgifter (dækkes med 100%).
  2. FDF Gadstrup/Snoldelev afholder åbent hus for de omkringliggende byer (Gadstrup, Snoldelev, Hastrup, Ramsømagle, Ramsølille). Formålet med eventen e, at oplyse om spejderforeningens aktiviteter, og rekruttere nye medlemmer til foreningen. Foreningen har ansøgt om 21.600 kr., og har fået bevilliget 9.800 kr., heraf 5.800 kr. til materialer (dækkes med 50%) og 4.000 kr. til markedsføring (dækkes med 100%).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der resterer den 28. maj 2019 285.439.50 kr. i Start- og Udviklingspuljen.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-06-2019, pkt. 22

  Orienteringen blev taget til efterretning.

 • Pkt. 23 Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2019

  INSP_ansoegning_til_Start-_og_Udviklingspuljen_2019.pdf

  Pkt. 23

  Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2019

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning til Start- og Udviklingspuljen fra INSP på 38.500 kr., som forvaltningen fremlægger til behandling hos Folkeoplysningsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der ydes 19.250 kr. fra Start- og Udviklingspuljen til INSP projekt ”Kulturmøder gennem filmforedrag og folkekøkken”.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget skal bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen på over 25.000 kr. godkendes af Folkeoplysningsudvalget.
  Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra INSP, som ansøger om tilskud på 38.500 kr. til projekt ”Kulturmøder gennem filmforedrag og folkekøkken”. INSP ønsker med projektet at inspirere til kulturmødediskussioner med de etablerede miljøer i og omkring INSP og øge deltagernes engagement i demokratiske problemstillinger. INSP vil afholde 7 publikumsrettede film, folkekøkken- og foredragsarrangementer i 2019 med min. samlet 300 deltagere.
  Forvaltningen vurderer, at det ansøgte beløb på 38.500 kr. dækker udgifter til materialer til afholdelse af de 7 kulturmødearrangementer. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at INSP tildeles tilskud på 19.250 kr. (materialer dækkes med 50%) fra Start- og Udviklingspuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for budget 2019. Hvis der ydes tilskud på 19.250 kr. resterer der 266.189,50 kr. i puljen.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-06-2019, pkt. 23

  Godkendt.

 • Pkt. 24 Evaluering af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris

  Bilag_1._Kriterier_for_Start-_og_Udviklingspuljens_Foreningspris_FOU_sag_19.09.2016.pdf Ungepuljen.pdf

  Pkt. 24

  Evaluering af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Formandsskabet for Folkeoplysningsudvalget ønsker at drøfte en eventuel udvidelse af kandidatfeltet til Start- og Udviklingspuljens Foreningspris til også at omfatte foreninger/personer, som har modtaget midler fra Ungepuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kriterierne for Start- og Udviklingspuljens Foreningspris drøftes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget uddeler hvert år Start- og Udviklingspuljens Foreningspris ved Frivillig Fredag. Udvalget udpeger vinderen blandt foreninger og personer, som har modtaget tilskud fra Start- og Udviklingspuljen i perioden september – august, og hvor projektet/aktiviteten er gennemført og evalueret i samme periode.
  Start- og Udviklingspuljens foreningspris uddeles til en nystartet forening, en organisation eller et nystartet projekt, som har opnået et bemærkelsesværdigt resultat for foreningen, organisationen eller Roskilde Kommune. Med Start- og Udviklingspuljens Foreningspris følger 5.000 kr., som skal anvendes til rejser eller kurser i foreningens eller organisationens formål.
  Formandsskabet for Folkeoplysningsudvalget ønsker at drøfte muligheden for at udvide kandidatfeltet til Start- og Udviklingspuljens Foreningspris til også at omfatte modtagere af tilskud fra Ungepuljen ud fra samme kriterier som beskrevet ovenfor. Folkeoplysningsudvalget bevilliger årligt 100.000 kr. fra Start- og Udviklingspuljen til Ungepuljen, som varetages af Ungeudvalget i Roskilde Kommune. Ungepuljen har til formål at støtte aktiviteter lavet af unge og til gavn for unge i Roskilde Kommune. Puljen yder bl.a. tilskud til enkeltstående projekter og arrangementer i offentlig regi og gerne af tværgående karakter og til opstart af nye initiativer.
  Tilskud fra Ungepuljen til aktiviteter og projekter for unge i kommunen er således indirekte omfattet af Start- og Udviklingspuljen, og der lægges på denne baggrund op til en drøftelse af kriterierne for Start- og Udviklingspuljens Foreningspris.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-06-2019, pkt. 24

  Modtagere af tilskud fra Ungepuljen indgår i kandidatfeltet til Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2019, og er omfattet af de samme kriterier som modtagere under Start- og Udviklingspuljen.

 • Pkt. 25 Ansøgning om lokaletilskud - U-Turn Dance Studio

  Lokaletilskudsberegning_U-Turn_Dance_Studio.pdf

  Pkt. 25

  Ansøgning om lokaletilskud - U-Turn Dance Studio

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  U-Turn Dance Studio fremsender en ansøgning om lokaletilskud til foreningens lejeudgifter for lokalerne, beliggende på adressen Præstemarksvænge 10F, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at U-Turn Dance Studio ansøgning om lokaletilskud godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Danseforeningen U-Turn Dance Studio ansøger om lokaletilskud til et lejemål på 356 m2 på Præstemarksvænge 10F, 4000 Roskilde. Foreningen har fået mulighed for at overtage lejemålet efter Roskilde Square- og Line Dance Club, som indtil 1. juni 2019 har haft lejemålet til foreningens danseaktiviteter. Roskilde Square- og Line Dance Club har modtaget 70.475 kr. i lokaletilskud i 2019, men har pga. et stort medlemsfald været tvunget til at opsige lejemålet og stod overfor at skulle lukke foreningen.
  Roskilde Square- og Line Dance har delt lokalerne på Præstemarksvænge 10F med foreningen Kulturkilden, som har fraflyttet deres lokale på Kildegården, da lokalet skulle benyttes til musikaktivitet. Kulturkilden afholder debatskabende arrangementer og står uden lokale, efter at Roskilde Square- og Line Dance har opsagt lejemålet på Præstemarksvænge 10F. De to foreninger har tilsammen ca. 100 medlemmer. Udlejeren af Præstemarksvænget 10F har godkendt, at U-Turn Dance Studio overtager lejemålet, og at foreningen sammen med Roskilde Square- og Line Dance Club og Kulturkilden laver en indbyrdes aftale om brugen af lokalerne.
  U-Turn Dance Studio har 60 medlemmer under 25 år, 30 medlemmer over 25 år og har årlige nettolokaleudgifter for 243.600 kr. Foreningen forventer at afholde 1.750 aktivitetstimer i 2019, som resulterer i et lokaletilskud på 156.724 kr. Beregningen er sket i henhold til KL´s vejledende timepriser for leje af haller/lokaler i 2019, hvor der maksimalt kan ydes tilskud på 135,98 kr. pr. time til lokaler og 272,05 kr. pr. time til haller, jfr. Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 16. I beregningen indgår endvidere kommunens procentsatser for lokaletilskud til børn og unge under 25 år og voksne over 25 år, jfr. Folkeoplysningslovens § 25. Der gives tilskud på 85 % for den andel af udgifterne, der vedrører børn og unge medlemmer under 25 år. Tilskud til medlemmer over 25 år ligger på 27 procent i 2019, idet procentsatsen dog er variabel i forhold til antal ansøgere til puljen.
  Folkeoplysningsudvalget kan vælge at indstille til Kultur- og Idrætsudvalget, at ansøgningen til lokaletilskud afvises efter Folkeoplysningslovens § 25, såfremt der kan anvises kommunale lokaler (stk. 2) eller, at der vil være tale om væsentlige merudgifter for kommunen (stk. 5, nr. 4).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet tilskuddet skal afholdes inden for den afsatte lokaltilskudsramme i forbindelse med den generelle fordeling af lokaletilskud for 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-06-2019, pkt. 25

  Godkendt.

 • Pkt. 26 Orientering om Silkeborg Outdoor projekt

  Silkeborg_Soehoejlandet_-_Danmarks_Outdoor_hovedstad_Vision_og_strategi_2017-2022.pdf

  Pkt. 26

  Orientering om Silkeborg Outdoor Hovedstad

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget orienteres mundtligt om projektet Silkeborg Outdoor Hovedstad.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Som optakt til Folkeoplysningsudvalgets studietur til Silkeborg Outdoor Hovedstad i september 2019, kommer konsulent, Nicolas Folke Sørensen og holder oplæg om Outdoorprojektet. Nicolas har arbejdet med Silkeborg Outdoor Hovedstad i sin bacheloropgave, hvor han har brugt outdoorprojektet som analyseramme for et casestudie af Roskilde Moutainbike aktiviteter i Roskilde. Oplægget vil tage udgangspunkt i, hvordan outdoorprojektet kan være med til at skabe bedre samspil mellem foreningerne, der bruger naturen og den selvorganiserede idræt.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-06-2019, pkt. 26

  Orienteringen blev taget til efterretning.

 • Pkt. 27 Status på Fritidspasordningen i Roskilde Kommune

  Pkt. 27

  Status på Fritidspasordningen i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer mundtligt om status på Roskilde Kommunes Fritidspasordning.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget bad på seneste møde den 26. marts 2019 forvaltningen give en status på Roskilde Kommunes Fritidspasordning. Konsulenten for fritidspasning kommer derfor og orienterer mundligt om Fritidspasordningen på Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. juni 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for budget 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-06-2019, pkt. 27

  Orienteringen blev taget til efterretning.

 • Pkt. 28 Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Pkt. 28

  Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 18-06-2019, pkt. 28

  • Evaluering af Roskilde Kommunes lokaletilskudsmodel "Roskilde ordningen".
  • Program for Folkeoplysningsudvalgets studietur den 18. - 19. september 2019.

 • Pkt. 29 Eventuelt

  Pkt. 29

  Eventuelt

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 18-06-2019, pkt. 29