You are here

Referat

Dato: Mandag, December 18, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 64 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 64

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249397 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 64
  Godkendt.

  Fraværende
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 64

  Fraværende

 • Pkt. 65 Meddelelser fra formand og forvaltning

  Pkt. 65

  Meddelelser fra formand og forvaltning

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Meddelelser fra formanden

  Deltaget i Roskilde IdrætsUnions Idrætspolitiske møde den 2. november 2017.
  Meddelelser fra forvaltningen.
  Beredskabsinspektøren har undersøgt brandsikkerheden omkring keramikovnen på Helligkorsvej 7. Bygningen har et fuldt dækkende ABA system (automatisk brandalarmanlæg), og sikkerheden er i orden. Der vil blive opsat en ekstra brandslukker efter anbefaling fra beredskabsinspektøren.
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 65
  Taget til efterretning.

  Fraværende

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 65

  Fraværende

 • Pkt. 66 Rapport om "Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune"

  Rapport_om_Aftenskolernes_fremtid_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 66

  Rapport om "Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune"

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget har i 2017 sat fokus på aftenskoleområdet i Roskilde Kommune, og har i denne forbindelse afholdt en række workshops for kommunens 15 aftenskoler med henblik på at styrke aftenskolernes position fremadrettet i forhold til organisering, aktivitetstilbud og strategiske udvikling. Processen er mundet ud i en rapport ”Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune”, som fremlægges til godkendelse i udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rapporten ”Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune” tages til efterretning, og et nyt udvalg arbejdere videre med de foreslåede strategimål.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget besluttede den 27. marts 2017 at igangsætte et udviklingsarbejde på aftenskoleområdet i Roskilde Kommune, og nedsatte i denne forbindelse en arbejdsgruppe, bestående af udvalgets formand og udvalgets repræsentanter fra aftenskolerne samt fra forvaltningen. Processen har været understøttet af Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne, som har afholdt 3 workshops for skoleledere og lærere fra kommunens aftenskoler, hvor deltagerne har haft mulighed for at drøfte temaer og strategiske mål for fremtidens aftenskoler. Torben Stenstrup har samlet pointer og baggrundsoplysninger for området i rapporten ”Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune”.
  Følgende er en opsummering af hovedpointer fra rapporten, idet der henvises for nærmere uddybelse i vedlagte rapport. Rapporten skal ses som et inspirationskatalog over forslag til fokusområder for aftenskolernes udvikling, og består af 3 dele. Del 1. beskriver aftenskolernes nuværende rammevilkår og situation i Roskilde Kommune. Del 2. belyser pointer og betragtninger om aftenskolernes virke kategoriseret i 10 temaer, som er fremkommet på de 3 workshops med aftenskolerne. Del 3. indeholder forslag til Strategi- og Handleplan med beskrivelse af 4 indsatsmål og 11 konkrete handlinger, der kan bidrage til at realisere målene inden udgangen af 2020.
  Rapportens anbefalinger til 4 strategiske mål for perioden 2018-2020:
  - Synliggørelse af aftenskolernes værdiskabelse. (aftenskolernes kernefortællinger og om borgernes udbytte, nye partnerskaber som bidrager til borgernes velfærd mv.).
  - Sikre den bedste anvendelse af lokaler og tilgængelige ressourcer (udviklingen af Kildegården og adgang til lokaler i hele Roskilde Kommune, optimale fælles administrative og organisatoriske løsninger, herunder IT mv.).
  - Afklare hvem morgendagens målgrupper i aftenskolen skal være. (målgruppeundersøgelse, afdække potentiale for fremtidens målgruppe og nye tilbud mv.).
  - Skabe en tilskudsstruktur der styrker aftenskolernes virke. (tilskudsregler evalueres, evt. justeres, etablering af prøveordninger/puljemidler til udvikling af nye aktiviteter).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 66
  Rapporten "Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune" blev godkendt, og rapportens forslag til mål og handlingsplaner vil indgå i det nye Folkeoplysningsudvalgs videre udviklingsarbejde med voksenundervisningen.
  Fraværende
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 66

  Fraværende

 • Pkt. 67 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 67

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Tuncay Yilmaz og Marianne Kiærulff orienterede bl.a. om udmøntning af byrådets rammebesparelse på 1 mio. kr. i 2018 på kultur- og Idrætsområdet. Rammebesparelsen indebærer en besparelse på 177.000 kr. på folkeoplysningsområdet der reduceres forholdsmæssigt under de enkelte fagområder (Lokaletilskud, Aktivitetstilskud, Aftenskoler, Kildegården og driftsudgifter til klubhuse m.v.)
  Derudover har Kultur- og Idrætsudvalget godkendt takster for brug af kommunale lokaler i 2018, behandlet ansøgning fra FC Roskilde om afholdelse af koncert i Rådmandshaven, Status på Roskilde Pigefodbolds lokaler i Himmelev, prioritering af midler fra Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2018 m.m.
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 67
  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Fraværende

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 67

  Fraværende

 • Pkt. 68 Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Pkt. 68

  Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Iben Blum ønskede en orientering om kommunens plan med overflytningen af det tekniske servicepersonaletil kommunens centrale ejendomsenhed. Samtidig ønskes informationer til foreningerne om hvilke konsekvenser den nye ordning medfører for brugerne, hvordan proceduren bliver når der opstår problemer, f.eks. hvis alarmen aktiveres, strømmen afbrydes, nøglebrikker der ikke virker m.m.
  Derudover ønskes bedre vilkår for foreningernes sikkerhed omkring booking af lokaler til store arrangementer fra kommunen. Foreninger oplever at få aflyst deres lokaler på skolerne, og som giver væsentlig udfordringer i forhold til afsøgning af andre egnede lokaler, informationen til brugerne og andre aktører omkring arrangementet. Ligeledes ønskes bedre gennemsigtighed i hvem foreningerne skal kommunikere med i kommunen, og hvor beslutninger om aflysning af lokaler træffes.
  Endelig ønskede Iben Blum en status afklaring på hvornår foreningen kan forvente svar på sin ansøgning om etablering af permanent dansegulv på havnen.
  Forvaltningen vil give en orientering på udvalgets første ordinære møde i 2018 om den endelige plan for centraliseringen og organisering af det tekniske servicepersonale.

  Forvaltningen vil følge op på at sikre en bedre kommunikation mellem kommunen og foreningerne i forbindelse med aflysning af booked lokaler.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 68

  Udvalget tog til efterretning at forvaltningen orienterer om ovenstående forhold på det første ordinære møde i Folkeoplysningsudvalget i 2018.

  Fraværende
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 68

  Fraværende

 • Pkt. 69 Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2017

  Ansoegninger_om_godkendelse_som_folkeoplysende_forening_U-TURn_Dance_Studio_TSdanseklubben_og_Kurdisk_Dansk_Platform.pdf KFUM_Roskilde_boldklub_ansoegning_til_Start-_og_Udviklingspuljen_til_projekt_Boernehave_fodbold-motion-bevaegelse.pdf Trekroner_Ju-Jutsu_ansoegning_til_Start-_og_Udviklingspuljen_til_projekt_Foreningslivet_ind_i_Folkeskolen.pdf Oversigt_over_beregninger_over_tilskud_fra_Start-_og_Udviklingspuljen_2017.pdf

  Pkt. 69

  Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2017

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget gives orientering om godkendte foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen siden sidste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget er godkendelse af folkeoplysende foreninger og bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen på 25.000 kr. delegeret til forvaltningen.

  Godkendelse af folkeoplysende foreninger:

  Forvaltningen har siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 1. november 2017 godkendt 3 folkeoplysende foreninger:
  U-Turn Dance Studio har til formål, at tilbyde dans og bevægelse til fremme af børns motorik, selvtillid og sociale færdigheder og fremme interessen for dans i Roskilde Kommune og omegn.
  TSdanseklubben har til formål at introducere nye dansegrene samt bibeholde teknisk linedans/konkurrencer, zumba for alle og pardans west coast swing.
  Kurdisk Dansk Platform har til formål at formulere, fremme og formidle de danske og kurdiske værdier, interesser og rettigheder via kulturelle, kunstneriske og sportslige aktiviteter for såvel børn som voksne mv.

  Administrative bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen:

  Forvaltningen har siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 1. november 2017 administrativt bevilliget:

  21.500 kr. til KFUM Roskilde boldklub´s projekt ”Børnehave fodbold-motion-bevægelse”.
  5.250 kr. til Trekroner JuJutzus foreningsforløb med 9. årgang på Trekroner skole under.

  Oversigt over beregning af tilskud er vedlagt i bilag. Der resterer 88.896 kr. i Start- og Udviklingspuljen pr. 8. december 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 69
  Taget til efterretningen idet udvalget anbefaler, at det nye Folkeoplysningsudvalg i 2018 sætter fokus på øget formidling til foreningerne om Start- og Udviklingspuljen.

  Fraværende
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 69

  Fraværende

 • Pkt. 70 Orientering om aftenskolernes anvendelse af 10 % midler i 2016

  Afregning_af_undervisningstilskud_2016.pdf Oversigt_over_debatskabende_arrangementer_i_2016.pdf

  Pkt. 70

  Orientering om aftenskolernes anvendel-se af 10 % midler i 2016

  Sagsnr. 217741 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget orienteres om aftenskolernes samlede brug af 10 % midlerne i 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til Forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget orienterer forvaltningen udvalget om aftenskolernes brug af 10 % midlerne via en overordnet oversigt.
  Der blev i 2016 bevilget en samlet ramme til undervisningstilskud på i alt 13.202.180 kr. og der blev overført 31.215 kr. fra 2015.
  Rammen til 10 % midler udgjorde således 1.351.433 kr.
  Aftenskolerne afregner hvert år for det modtagne undervisningstilskud. Ved afregningen returneres evt. uforbrugte 10 % midler over 10.000 kr. Beløb under 10.000 kr. kan overføres til næste års debatskabende aktiviteter i aftenskolen.
  Ved afregning af 10 % midlerne i 2016 har aftenskolerne samlet returneret/overført kr. 97.710 kr.
  Der er brugt 206.182 kr. på administration til de debatskabende arrangementer.
  Forvaltningen har kontrolleret det indsendte dokumentation på forbrug af 10 % midler, jf. Tilskudsreglerne for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune.
  I forbindelse med forvaltningens kontrol er der overfor enkelte aftenskoler efterspurgt yderligere dokumentation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 70
  Taget til efterretning.

  Fraværende
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 70

  Fraværende

 • Pkt. 71 Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2017

  Pkt. 71

  Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2017

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har ikke modtaget ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget godkender udvalget ansøgninger på over 25.000 kr. til Start- og Udviklingspuljen. Siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 1. november 2017 har forvaltningen ikke modtaget ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen på over 25.000 kr.

  Der resterer 88.896 kr. i Start- og Udviklingspuljen pr. 8. december 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 71
  Taget til efterretning.

  Fraværende
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 71

  Fraværende

 • Pkt. 72 Fordeling af undervisningstilskud for 2018

  Gundsoe_Korforening_-_Ansoegning_om_undervisningstilskud_for_2018.pdf Voksenundervisning_Fordeling_af_budgetramme_2018_-_Bilag_B.pdf Voksenundervisning_Fordeling_af_budgetramme_2018_-_Bilag_A.pdf

  Pkt. 72

  Fordeling af undervisningstilskud for 2018

  Sagsnr. 217741 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af undervisningstilskuddet for aftenskolerne i Roskilde Kommune for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til fordeling af undervisningstilskuddet for aftenskolerne i 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen fremlægger 2 forslag til fordeling af undervisningstilskud for 2018 (bilag A og B). Dette skyldes, at Gundsø Korforening har søgt om en forhøjelse af skolens beregningsgrundlag på 68 undervisningstimer til i alt 375 undervisningstimer, som ved bevilling (bilag B) vil medfører en forhøjelse af tilskuddet på 9.796 kr. Gundsø Korforening har tidligere selv afholdt lønudgiften til deres dirigent, selvom dirigenten har været tilskudsberettiget. Ansøgningen fra aftenskolen er vedlagt.
  Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde, efter en konkret vurdering, beslutte at tilskuddet beregnes ud fra et højere eller lavere antal undervisningstimer end sidste afsluttede kalenderår. I så fald skal der foreligge ekstraordinær dokumenteret situation, som f.eks. opdeling eller sammenlægning af aftenskoler, eller en aftenskole i kraftig vækst.
  Budgetrammen for 2018 er sammensat på baggrund af budget til aftenskoleundervisning på 13.236.000 kr., uforbrugte midler fra 2016 på 292.777 kr., samt en rammebesparelse på 65.555 kr. som tilsammen giver en budgetramme i 2018 på i alt 13.463.222 kr.

  Regler for fordeling:

  I henhold til ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune” afsnit 3.6 beregnes tilskuddet til aftenskolerne på grundlag af foreningens faktisk afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede kalenderår.
  Tilskud til almenundervisning og foredrag fordeles med 1/3 af det oplyste undervisningstimetal. Tilskud til instrumentalundervisning fordeles med 5/7 af det oplyste undervisningstimetal og handicapundervisning med 8/9 af det oplyste undervisningstimetal.
  Tilskuddet til handicapundervisning er 8/9 af det oplyste undervisningstimetal, men kan ikke overstige en samlet ramme på 8,55 mio. kr. jf. Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning af 3. november 2010, punkt 122. I 2018 er tilskuddet til handicapundervisningen nedsat til 72 %, da man ellers vil overskride rammen på 8,55 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Undervisningstilskuddet finansieres inden for eksisterende budget, samt af uforbrugte midler fra 2016.
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 72
  Forslag A vedrørende undervisningstilskud for 2018 blev godkendt, idet udvalget opfordrer Gundsø Korforening til at indberette deres undervisningstimer til grund for fremtidig tilskudsberegning af korets undervisningstilskud.
  Fraværende
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 72

  Fraværende

 • Pkt. 73 Roskilde TRI - klage over Roskilde Svømning

  Bilag_til_Roskilde_TRI_klage_vedr._samarbejde_med_Roskilde_Svoemning.pdf

  Pkt. 73

  Roskilde TRI - klage over Roskilde Svømning

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Roskilde TRI har fremsendt klage over forvaltningens afgørelse vedrørende svømmeklubbens klagehenvendelse den 11. juni 2017 om klubbens samarbejde med Roskilde Svømning. Forvaltningen fremlægger på denne baggrund Roskilde TRI´s klage over forvaltningens afgørelse til behandling i Folkeoplysningsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde TRI´s klage over forvaltningens afgørelse afvises.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Roskilde TRI har fremsendt en klage over forvaltningens afgørelse den 11. juni 2017 i forbindelse med klubbens kompensationskrav på 2.500 kr. overfor Roskilde Svømning. Forvaltningen har vurderet og truffet afgørelse i forhold til følgende spørgsmål fra Roskilde TRI:

  1. Lovligheden ved foreningers salg af overskydende timer til andre foreninger.
  2. Roskilde Svømnings betaling på 2.500 kr. til Roskilde TRI, som kompensation for klubben overtagelse af haltid fra Roskilde TRI i Maglegårdsbadet.

  Ad.1.: Roskilde TRI og Roskilde Svømning har i perioden 2013-2016 haft en uofficiel samarbejdsaftale, hvor Roskilde TRI har købt ledig haltid fra Roskilde Svømning i Maglegårdsbadet. Ifølge Roskilde TRI har Roskilde Svømning overbooked tider og ”solgt” overskydende tider til en høj takst til klubben.

  Ad. 2.: Roskilde TRI har afgivet 2 haltimer i efteråret 2015 samt 2 haltimer den 23. april 2017 i Maglegårdsbadet til Roskilde Svømning i forbindelse med afholdelse af svømmestævner, som Roskilde Svømning ikke havde fået booked i Interbook. Roskilde TRI ønsker 2.500 kr. fra Roskilde Svømning, for dækning af Roskilde TRI´s udgifter til lokalegebyr og livreddere, hvilket Roskilde Svømning har afvist.

  Forvaltningens vurdering og afgørelse:

  Forvaltningen har afholdt møder med Roskilde TRI og Roskilde Svømning, og har indskærpet overfor Roskilde Svømning at salg af overskydende tid ikke acceptabelt, og at aflysning af haltid skal ske i Interbook i henhold til Roskilde Kommunes lokaleudlånsregler for svømmehaller. Hvis det konstateres, at haltid ikke udnyttes i overensstemmelse med lokaleudlånsreglerne kan Folkeoplysningsudvalget inddrage foreningens tilladelse til at benytte lokaler. Forvaltningen foretager sig ikke yderligere, idet aftalen mellem Roskilde Svømning og Roskilde Tri er ophørt.

  Forvaltningen har oplyst overfor begge klubber, at kommunen ikke kan gå ind som 3. part i økonomiske tvister mellem to private juridiske parter, og at Roskilde TRI kan anlægge et civilt søgsmål mod Roskilde Svømning. Forvaltningen har dog opfordret klubberne til at gå i dialog om en positiv løsning på Roskilde TRI´s kompensationskrav.

  Roskilde TRI´s klage og øvrige uddybende oplysninger til klagesagen er vedlagt i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 73
  Roskilde TRI´s klage over forvaltningens afgørelse afvises, idet udvalget giver forvaltningen medhold i vurderingen af lovligheden ved foreningers salg af overskydende haltid samt Roskilde TRI´s kompensationskrav på 2.500 kr. overfor Roskilde Svømning.
  Klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse kan inden for 4 uger fra afgørelsens modtagelse indbringes for Kultur- og Idrætsudvalget.
  Fraværende
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 73

  Fraværende

 • Pkt. 74 Evaluering af Ungepuljen 2017

  Pkt. 74

  Evaluering af Ungepuljen 2017

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om Ungeudvalgets brug af Ungepuljen i 2017og skal tage stilling til Ungepuljen 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning og bevilling til Ungepuljen på 100.000 kr. for 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ungepuljen er på 100.000 kr. årligt og fik i 2016 en ekstrabevilling fra Folkeoplysningsudvalget på 50.000 kr. I 2017 har budgettet derfor været på ca. 185.000 kr. inkl. ubrugte midler samt tilskud bevilget i 2016, men først udbetalt i 2017.
  I 2017 har Ungepuljen modtaget 27 ansøgninger på i alt ca. 199.000 kr., heraf er der bevilliget ca. 124.000 kr. fordelt på 20 projekter.
  Følgende projekter har modtaget støtte:
  På den anden side, Museet for Samtidskunst
  Girl Skate Day, Hal 12
  Vild Morgenfest og koncert, INSP!
  Dox on Tour, Hal 12
  Åbningsweekend i zine-værkstedet, INSP!
  Nørdmarked, INSP!
  Be Free holder koncert på Musicon
  Kulturkickstarter, Byens Hus
  World Class Techno, Hal 12
  Højspænding, Gimle
  Ableton Live-kursus, INSP!
  INSP! Festival 2017
  Antropocæn Kreatur, Roskilde Gymnasium m.fl. steder
  Be Free – ud til endnu flere unge
  Spirebakken, aktivitetscafe for unge, INSP!
  Salsaklubben, INSP!
  Jazzklub KV16-åbning, INSP!
  INSP! Art
  Operation Gadekultur, Hal 12
  Op ad bakke-videopremiere, Hal 12
  Forvaltningen anbefaler Folkeoplysningsudvalget, at invitere Ungeudvalget til en nærmere præsentation af Ungepuljens aktiviteter ved førstkommende møde i 2018, hvor de ligeledes har fået en plads som tilforordnet i Folkeoplysningsudvalget.

  Økonomi

  Såfremt der bevilliges 100.000 kr. til Ungepuljen i 2018, skal beløbet finansieres indenfor Start- og Udviklingspuljen, som før bevilling til Ungepuljen udgør 391.000 kr. i 2018 samt uforbrugte midler i 2017 på 88.698 kr.. Start- og Udviklingspuljen udgør i 2018 således i alt: 479.698 kr.
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 74
  Oversigt over bevilligede projekter fra Ungepuljen i 2017 blev taget til efterretning. Tilskud på 100.000 kr. til Ungeudvalget´s ungepulje i 2018 blev godkendt.
  Folkeoplysningsudvalget inviterer Ungeudvalget til at komme og fortælle om Ungepuljens aktiviteter ved førstkommende ordinære møde i Folkeoplysningsudvalget i 2018. Folkeoplysningsudvalget vil ved samme lejlighed fortælle Ungeudvalget om muligheden for at udpege en tilforordnet fra Ungeudvalget til at deltage ved Folkeoplysningsudvalgets møder i byrådsperioden 2018 - 2021.

  Fraværende
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 74

  Fraværende

 • Pkt. 75 Eventuelt

  Pkt. 75

  Eventuelt

  Sagsnr. 249397 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Iben Blum inviterede udvalget til at deltage på Salsa Latina´s salsa Party den 13. januar 2018 på Himmelev skole kl. 17:30 - 01:00. Tilmeldinger sendes til Iben Blum.
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 75
  Taget til efterretning.

  Fraværende
  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2017, pkt. 75

  Fraværende