You are here

Referat

Dato: Mandag, Juni 19, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 19 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 19

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 19-06-2017, pkt. 19

  Godkendt.
  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Torben H. Madsen.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen.

 • Pkt. 20 Meddelelser fra formand og forvaltning

  Pkt. 20

  Meddelelser fra formand og forvaltning

  Orientering fra Formanden:

  Deltaget den 18.05.17 ved dialogmøde om fremtidig anvendelse af Algade 31.
  Deltaget den 17.06.17ved Roskilde Håndbolds 40 års jubilæum.

  Orientering fra forvaltningen:

  Husk tilmelding til kurset ”Ny slagkraft i Folkeoplysningsudvalget” ved Foreningsudviklerne, tilmeldingsfrist den 19. august.
  Orientering om forslag til program Folkeoplysningsudvalgets studiebesøg hos aftenskolerne i Aalborg Kommune.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-06-2017, pkt. 20

  Orienteringerne blev taget til efterretning.
  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Torben H. Madsen.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen.

 • Pkt. 21 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 21

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Marianne Kiærulff og Tuncay Yilmaz orienterede bl.a. om:
  - Musikbystrategi.
  - Forslag til anvendelse af Algade 31.
  - Status på ROMU.
  - Ny indgang mm. på Roskilde Bibliotek i forbindelse med Kulturstrøget .
  - Flytning af Viby bibliotek.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-06-2017, pkt. 21

  Orienteringen blev taget til efterretning
  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Torben H. Madsen.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen.

 • Pkt. 22 Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Pkt. 22

  Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Mogens Petersen orienterede om Aftenskolernes Samråd, som holdt stiftende generalforsamlingsmøde den 13. juni 2017. Formålet med Samrådet er, at skabe et fælles organisatorisk organ, der skal varetage aftenskolernes samlede interesser og virke til inspiration. Torben Hornuff Madsen fra ROF blev valgt som formand, Peter Munch Jørgensen fra AOF Roskilde blev valgt som næstformand, og derudover blev der valgt 3 bestyrelsesmedlemmer; Per Søgaard fra Roskilde Aftenskole, Mette Vedfelt fra Lirumlarum og Steen Andersen fra AOF Gundsø.
  Iben Blum påpegede det kæmpe arbejde som de frivillige foreninger yder i forbindelse med de mange events, som afholdes i hele Roskilde Kommune til stor glæde for byens borgere. Iben Blum efterlyser muligheder for mere støtte til det frivillige arbejde, f.eks. fra kommunen, i forbindelse med transportering, opsætning, nedtagning m.m. af tungt materiel ved afholdelse af dansearrangementer m.m. på havnen.
  Udvalget drøftede forskellige metoder til at lette de frivilliges indsats ved arrangementer. Bl.a. blev det anbefalet, at det er vigtigt at definere opgaven, dele elefanten op i mindre bidder, så de frivillige kan overskue deres rolle, ansvar og opgave i processen.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-06-2017, pkt. 22

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Torben H. Madsen.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen.

 • Pkt. 23 Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen

  Vedtaegter_for_Svorgerslev_Graesningslaug.pdf Ansoegning_FDF_Gadstrup_til_Start-_og_Udviklingspuljen.pdf

  Pkt. 23

  Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget gives orientering om godkendte foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget er godkendelse af foreninger og bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen op til 25.000 kr. delegeret til forvaltningen.

  Nye foreninger

  Der er godkendt 1 forening siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 8.05.2017. Svogerslev Græsningslaug, som har til formål er at producere kød til foreningens medlem-mer og samtidig medvirke ved plejen af naturarealer ved Svogerslev Sø. Produktionen skal ske under hensyn til natur, miljø og bæredygtighed og skal tilbyde medlemmerne de rekreative værdier, som er knyttet til pasning af dyr i udendørs omgivelser. Desuden ønsker foreningen at skabe sammenhængskraft i lokalområdet gennem sociale arrangementer.

  Bevilliget tilskud

  FDF Gadstrup har ansøgt om tilskud på 6.000 kr. til afvikling af et arrangement ”Puslingerekruttering” i august 2017. Arrangementet har til formål at tiltrække nye medlemmer til foreningen. Forvaltningen har administrativt bevilliget 3.700 kr. i tilskud til arrangementet, idet markedsføring dækkes med 100%: ansøgt 2.000 kr., anskaffelser af udstyr og materialer dækkes med 50%: ansøgt 4.000 kr. (forvaltningen har fratrukket 600 kr. i udgiftsposten, som ikke er materialer), beregnet 1.700 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-06-2017, pkt. 23

  Orienteringen blev taget til efterretning.
  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Torben H. Madsen.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen.

 • Pkt. 24 Orientering om lokaletilskud 2017 og aktivitetstilskud 2017

  Pkt. 24

  Orientering om lokaletilskud 2017 og aktivitetstilskud 2017

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune fordeler lokaletilskud og aktivitetstilskud til frivillige foreninger i private lokaler efter ansøgning. Gældende særordninger for udvalgte foreninger i Roskilde Kommune videreføres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orientering til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune yder tilskud til private lokaler, der anvendes til folkeoplysende virksomhed af godkendte frivillige foreninger i henhold til ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune”.
  Der gives et tilskud på 85 % for den andel af udgifterne, der vedrører børn og unge medlemmer under 25 år. Det resterende budget fordeles til udgifter, der vedrører voksne medlemmer. Derfor er denne tilskudsprocent varierende. Ud fra ansøgningsgrundlaget er der en tilskudsprocent på 32 % (68 % egenbetaling) for udgifter, der vedrører voksne medlemmer. Tilskudsprocenten i 2016 var 32 % (68 % egenbetaling).
  Fra tidligere år videreføres særordninger om max. tilskud til kampsportsforeninger på 2.400,36 kr. pr. medlem og 625,37 kr. pr. medlem for udvalgte etniske kulturforeninger. Der gives et max tilskud på 1.045,73 kr. pr. m2 til en forening.
  I budget 2017 er alle foreninger i Roskilde Kommune beregnet efter Roskildeordnin-gen. (KL’s lokaletilskudstakst for haller er 262,52 kr. og for lokaler 131,22 kr. i timen i 2016).
  I aktivitetstilskud ydes der i 2017 et tilskud på 431 kr. pr. medlem pr. år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-06-2017, pkt. 24

  Orienteringen blev taget til efterretning.
  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Torben H. Madsen.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen.

 • Pkt. 25 Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2017

  Ansoegning_Roskilde_Haandbold.pdf Ansoegning_og_budget_fra_Roskilde_Taekwondo.pdf

  Pkt. 25

  Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2017

  Sagsnr. 285168 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2017 fra Roskilde Håndbold og Roskilde Taekwondo Klub.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Roskilde Håndbold bevilges 56.000 kr.
  2. Roskilde Taekwondo Klub bevilges 52.900 kr.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 8.05.2017 at udsætte behandlingen af ansøgning fra Roskilde Håndbold. Udvalget ønskede yderligere oplysninger om aktiviteten, som der ansøges tilskud til. Roskilde Håndbold har på baggrund heraf fremsendt supplerende oplysninger til ansøgningen.
  Roskilde Håndbold ansøger om midler til opstart af ”Multihåndbold – for dig med et udviklingshandicap”. Der ansøges om et tilskud på 84.000 kr. Klubben ønsker at inkludere udviklingshæmmede som en del af klubben, og give medlemmerne mulighed for at spille turneringer/kampe. Opstart af aktiviteten kræver tid og mere end én sæson fra spillerne starter og lærer håndbold, til de er klar til at komme ud at spille kampe. Sideløbende ønsker klubben at arrangere sociale aktiviteter, som medlemmer med udviklingshandicap stille og roligt integreres i både håndboldmæssigt og socialt.
  Forvaltningen anbefaler, at Roskilde Håndbold bevilges 56.000 kr., idet markedsføring dækkes med 100 %: ansøgt 10.000 kr., materialer dækkes med 50 %: ansøgt 8.000 kr., beregnet 4.000 kr., honorar dækkes med 50 %: ansøgt 48.000 kr., beregnet 24.000 kr. Andet 18.000 kr. (tilmelding, dommere dækkes 100 % med det ansøgte beløb). Ansøgning og budget er vedlagt i bilag.
  Roskilde Taekwondo Klub ansøger om et tilskud på 64.887,50 kr. til skolesamarbejde med 14 folkeskoler og 700 elever. Projektet indgår i Åben skole, og har også til formål at integrere nye medlemmer i klubben, samt at udbrede klubbens idrætsgren til lokalsamfundet. Forvaltningen anbefaler at Roskilde Taekwondo Klub bevilges 52.900 kr., idet markedsføring dækkes med 100 %: ansøgt 2.900 kr. og materialer dækkes med 50 %: ansøgt 129.775 kr., beregnet 64.887,50 kr. Det bevilligede beløb kan maksimalt udgøre 50.000 kr. Ansøgning og budget er vedlagt i bilag.

  Økonomi

  Der resterer 287.548 kr. i Start- og Udviklingspuljen pr. 7.6.2017. Såfremt der ydes tilskud på henholdsvis 56.000 kr. til Roskilde Håndbold og 52.900 kr. kr. til Roskilde Taekwondo vil det restere 178.648 kr.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-06-2017, pkt. 25

  Udvalget tilkendegav at der ikke er praksis for at yde tilskud til 2-årige projekter, men valgte at dispensere for Roskilde Håndbolds ansøgning, idet udvalgt henviser til at Start- og Udviklingspuljen primært har til formål at yde støtte til kortvarige projekter. Ansøgningen fra Roskilde Håndbold blev hermed godkendt.
  Ansøgning fra Roskilde Taekwondo Klub blev godkendt.
  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Torben H. Madsen.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen.

 • Pkt. 26 Roskilde Kulturforenings klage over administrativ afslag på ansøgning til Start- og Udviklingspuljen

  Ansoegning_fra_Roskilde_Kulturforening.pdf Svar_paa_Roskilde_Kulturforenings_ansoegning_til_Start-_og_Udviklingspuljen.pdf Klage_over_administrativt_afslag_paa_Roskilde_Kulturforenings_ansoegning.pdf Start-_og_Udviklingspuljen.pdf

  Pkt. 26

  Roskilde Kulturforenings klage over administrativ afslag på ansøgning til Start- og Udviklingspuljen

  Sagsnr. 285168 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kulturforening har fremsendt en klage over forvaltningens afgørelse på foreningens ansøgning til Start- og Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives afslag på Roskilde Kulturforenings ansøgning.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kulturforening har den 3. maj 2017 ansøgt Start- og Udviklingspuljen om tilskud til nyt inventar i foreningens nye bygninger. Foreningen ansøger om 100.000 kr., som begrundes med at foreningens ungeudvalg og kvindeudvalg skal have nyt inventar i form borde, stole, billard, smart board til undervisning.
  Forvaltningen har administrativt givet afslag på ansøgningen, idet forvaltningen har vurderet, at det ansøgte formål (indkøb af nyt inventar til foreningens nye lokaler) betragtes som driftsudgifter og at formålet i øvrigt ikke falder ind under de emner, der kan gives tilskud til. Roskilde Kulturforenings ansøgning til Start- og Udviklingspuljen, Forvaltningens svarbrev til Roskilde Kulturforening samt foreningens klage og kriterier for Start- og Udviklingspuljen er vedlagt til orientering.
  I henhold til Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget § 11 kan klage over administrative afgørelser, inden for 4 uger fra afgørelsens modtagelse, indbringes for Folkeoplysningsudvalget, ligesom afgørelser i Folkeoplysningsudvalget kan indbringes for Kultur- og Idrætsudvalget inden for 4 uger fra afgørelsens modtagelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-06-2017, pkt. 26

  Udvalget kunne ikke imødekomme Roskilde Kulturforenings klage over forvaltningens afgørelse, idet udvalget henviser til at det ansøgte formål (indkøb af nyt inventar til foreningens nye lokaler) betragtes som driftsudgifter, og at formålet i øvrigt ikke falder ind under de emner, der kan gives tilskud til.
  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Torben H. Madsen.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen.

 • Pkt. 27 Evaluering af Folkeoplysningsudvalget

  Vedtaegter_for_Folkoplysningsudvalget_2014-2017.pdf Forretningsorden_for_Folkeoplysningsudvalget.pdf Folkeoplysningspolitikken_2015-2018.pdf Status_paa_politiske_maal_i_Folkeoplysningspolitikken_2015-2018.pdf

  Pkt. 27

  Forberedelse af valg til Folkeoplysningsudvalget

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Valg til Folkeoplysningsudvalget skal ske i januar 2017, og forvaltningen ligger på baggrund heraf op til en drøftelse i udvalget om udvalgets struktur, organisering og opgaver for indeværende valgperiode.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget evaluerer indeværende valgperiode.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Valgperioden for Folkeoplysningsudvalget gælder for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017. Valg til det nye Folkeoplysningsudvalg afholdes i januar/februar 2018. Forvaltningen foreslår, at udvalget evaluere indeværende valgperiode med henblik på om der skal tages initiativer til ændring i udvalgets sammensætning, opgaver og mødestruktur i 2018.
  Der vedlægges gældende vedtægter og forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget samt Folkeoplysningspolitikken 2015-2018 og status på Folkeoplysningsudvalgets arbejde med de politiske mål i politikken.
  Forvaltningen foreslår at udvalget i foråret 2018 formulere nye politiske mål i Folkeoplysningspolitikken 2018-2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-06-2017, pkt. 27

  Udvalget nedsatte en arbejdsgruppe bestående af udvalgets 9 foreningsmedlemmer, som vil gennemgå retningslinier for valg til Folkeoplysningsudvalget, Vedtægter og Forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget med henblik på at vurdere og stille forslag til eventuelle ændringer i udvalgets sammensætning og virke.
  Arbejdsgruppen mødes den 2. oktober 2017 kl. 17:00 - 20:00.
  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Torben H. Madsen.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen.

 • Pkt. 28 Eventuelt

  Pkt. 28

  Eventuelt

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 19-06-2017, pkt. 28

  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Torben H. Madsen.
  Mogens Petersen deltog som stedfortræder for Torben H. Madsen.