You are here

Referat

Dato: Mandag, September 19, 2016 - 17:00
Sted: Boserupgård Naturcenter
 • Pkt. 38 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 38

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249397 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 19-09-2016, pkt. 38

  Dagsorden blev godkendt.

 • Pkt. 39 Meddelelser fra formand og forvaltning

  Pkt. 39

  Meddelelser fra formand og forvaltning

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Formanden orienterer om:

  - Licitation af Svømmehalsprojekt er afsluttet.

  Næstformanden orienterer om:

  - Status på undersøgelse af foreningernes adgang til skolernes lokaler.
  Forvaltningen orienterer om:
  - Stikprøvekontrol af foreninger.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-09-2016, pkt. 39

  Taget til efterretning.

 • Pkt. 40 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 40

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Marianne Kiærulff og Tuncay Yilmaz orienterede bl.a. om at:
  - Der afsættes 200.000 kr. årligt til 5 gange om året til leje af storskærm i forbindelse med særlige events- og arrangementer på torve og i parker i kommunen.
  - Folkeoplysende foreninger kan booke den store sal på biblioteket uden betaling af gebyr i forbindelse med portner hjælp.
  - Ungedagen afholdes den 16. november 2016.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-09-2016, pkt. 40

 • Pkt. 41 Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Pkt. 41

  Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Inge Midtgaard orienterede om første møde i en initiativgruppe, som arbejder med udviklingen af et koncept for et Roskilde Møde 2017 (mini folkemøde). Folkemøde kendes fra andre byer, bl.a. folkemødet på Bornholm, men tanken er at udvikle et koncept for et folkemøde i mindre format tilpasset Roskilde. Initiativgruppen arbejder på at minifolkemødet kan afholdes i maj 2017. Inge Midtgaard og Jesper Kejlhoff, som sidder i initiativgruppen, vil orientere udvalget løbende om arbejdet med minifolkemødet.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-09-2016, pkt. 41

 • Pkt. 42 Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2016

  Pkt. 42

  Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2016

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget gives orientering om godkendte foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen siden sidste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget er godkendelse af folkeoplysende foreninger og bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen på til 25.000 kr. delegeret til forvaltningen.

  Godkendelse af folkeoplysende foreninger:

  Der er godkendt 2 folkeoplysende forening, siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 16. august 2016:
  Savoy Big Band har til formål at motivere, inspirere og understøtte amatørmusikere til at spille i orkester. Foreningen har fokus på at udvikle medlemmernes kvalifikationer og dermed orkestrets kvalitet og medlemmernes evner til at engagere sig og til at tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.
  Vikingekampgruppen Skjoldungerne ønsker at videreformidle viden om vikingetidens samfund og levevis samt at dyrke datidens kampkunst/-sport under sikre forhold.

  Administrative bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen:

  Forvaltningen har, siden Folkeoplysningsudvalgets møde d. 16. august 2016, ikke modtaget ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen
  Der resterer pr. 9. september 2016 218.658 kr. i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-09-2016, pkt. 42

  Orienteringen blev taget til efterretning.

 • Pkt. 43 Folkeoplysningsudvalgets høringssvar til budget 2017

  hoeringsmateriale_-_budget_2017.pdf

  Pkt. 43

  Folkeoplysningsudvalgets høringssvar til budget 2017

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Budgetforslag for 2017 er sendt til høring hos brugerbestyrelser, MED-organisationen og andre høringsparter i Roskilde Kommune. Folkeoplysningsudvalget skal i denne forbindelse afgive høringssvar til budget 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget afgiver høringssvar til budget 2017.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 26. august 2016 er der indgået budgetforlig for 2017 mellem partierne De Radikale, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne. Budgetforliget er nu sendt til høring hos brugerbestyrelser, MED-organisationen og andre høringsparter i forbindelse med budgetarbejdet for 2017-2020.
  Høringen finder sted her på siden i perioden 1. september - 20. september 2016.
  Den afsluttende 2. behandling af budgettet finder sted i Økonomiudvalget den 5. oktober 2016. Byrådet vedtager budgettet for 2017-2020 den 12. oktober 2016.
  Folkeoplysningsudvalget (FOU) og Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) har afholdt fælles møde den 16. aug+ust hvor KIU gav en orientering om budgetforslag for 2017. Folkeoplysningsudvalget besluttede at afholde et ekstraordinært FOU møde den 19. september 2017, hvor udvalget vil afgive høringssvar til budget 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-09-2016, pkt. 43

  Folkeoplysningsudvalget afgav høringssvar som fremsendes til byrådet.

 • Pkt. 44 Udpegning af vinder af Start- og Udviklingspuljens pris 2016

  oversigt_over_evaluerede_projekter_som_har_modtaget_tilskud_fra_start-_og_udviklingspuljen_2015.pdf

  Pkt. 44

  Udpegning af vinder af Start- og Udviklingspuljens pris 2016

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget skal uddele Start- og Udviklingspuljens foreningspris på 5.000 kr. til en forening/organisation. Forvaltningen fremlægger på denne baggrund kandidater til Start- og Udviklingspuljens foreningspris.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget udpeger vinder af Start- og Udviklingspuljens foreningspris 2016.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget skal i lighed med sidste år uddele Start- og Udviklingspuljens Foreningspris på Frivillig Fredag den 30. september 2016. Kandidater til prisen kan indstilles under forudsætning af, at personen/foreningen har modtaget tilskud fra Start- og Udviklingspuljen i 2015, at projektet/aktiviteten er gennemført i 2015 og er afviklet og evalueret i 2015.
  Forvaltningen har ikke modtaget indstillinger til kandidater, som opfylder kriterierne for Start- og Udviklingspuljens Foreningspris, idet der er indsendt 6 indstillinger, hvoraf de fem indstillede kandidater ikke har modtaget tilskud fra Start- og Udviklingspuljen, medens den 6. kandidat har fået tilskud i 2016, og kan derfor først indstilles i 2017.
  Sammenlignet med 2015 var modtog forvaltningen 2 indstillinger til kandidater til Start- og Udviklingspuljens Foreningspris, og det foreslås på denne baggrund, at vinderen af prisen i år og fremover vælges blandt de indkomne evalueringer fra de projekter som har modtaget støtte fra puljen i 2015 og fremadrettet.
  Bilag 1. indeholder en oversigt over projekter i 2015, som har modtaget tilskud fra Start- og Udviklingspuljen, og som forvaltningen har modtaget evalueringer fra.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-09-2016, pkt. 44

  Vinderen af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2016 blev udpeget.

 • Pkt. 45 Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2016

  Pkt. 45

  Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2016

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har ikke modtaget ansøgninger fra Start- og Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 16. august 2016 modtaget ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen.

  Økonomi

  Der resterer 218.658 kr. tilbage i puljen den 9. september 2016.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-09-2016, pkt. 45

  Taget til efterretning.

 • Pkt. 46 Ansøgning fra Ungeudvalget om bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen

  ungepuljen_-_oversigt_over_bevilligede_tilskud_til_projekter_i_2016.pdf

  Pkt. 46

  Ansøgning fra Ungeudvalget om bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Ungepuljen oplever intensiv søgning og er næsten brugt op for i år. Ungeudvalget ansøger derfor om en ekstrabevilling for 2016 på 50.000 kr. samt at Ungepuljen permanent forhøjes fra 100.000 til 130.000 kr. årligt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  - Ungepuljen bevilges ekstra 50.000 kr. for 2016
  - Ungepuljen forhøjes fra 100.000 kr. til 130.000 kr. årligt.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ungepuljen har igennem adskillige år oplevet en stor søgning. Det er et resultat af, at puljen er blevet mere kendt, også uden for de traditionelle ansøgerkredse, hvor fx fiskearrangementer for unge flere gange har opnået støtte. Det er også et resultat af, at Roskilde Kommune igennem mange år har arbejdet med at udbrede engagementet blandt unge, bl.a. igennem ungepolitikken og senest igennem den regionale projektlederuddannelse ’Projektpionererne’, hvor unge får kompetencer til at udvikle og drive særligt kulturarrangementer. Uddannelsen kører på sit fjerde år.
  I 2016 har søgningen været ekstra stor, idet Ungepuljen på nuværende tidspunkt er blevet søgt for 301.292 kr. Puljen har siden dens oprettelse været på 100.000 kr. årligt. I alt er Ungepuljen for 2016 på 136.820 kr. inkl. uforbrugte midler for 2015 (19.867 kr.) og tildelte midler i 2015, der først blev udbetalt i 2016. Pt. resterer der 3.569 kr. i puljen.
  Ungeudvalget har igennem flere år været meget påholdende med tildelingen af midler. De håndterer presset på puljen ved enten at afvise ansøgninger eller i de fleste tilfælde tildele et mindre beløb end det søgte, idet ansøgningerne i mange tilfælde er støtteværdige og falder inden for puljens retningslinjer. Der har af samme grund været et mindre restbeløb i puljen hvert år, som er blevet overført.
  Nedenstående tabel viser ansøgningspresset på Ungepuljen:

  Ansøgt Bevilget*
  2016 301.292 133.251
  2015 221.356 124.111
  2014 217.165 102.550
  2013 220.877 163.177**

  *) Inkl. overførte midler
  **) Ungepuljen modtog i 2013 en ekstrabevilling på 50.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Ekstrabevillingen og den permanente forhøjelse finansieres via Folkeoplysningsudvalgets Start- og Udviklingspulje.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-09-2016, pkt. 46

  Ansøgning om ekstra bevilling på 50.000 kr. til Ungepuljen i 2016 fra Start- og Udviklingspuljen blev godkendt.
  Ansøgning om permanent forhøjelse af den årlige ramme for Ungepuljen fra 100.000 kr. til 130.000 kr. blev afvist. Udvalget finder det positivt, at der er stor søgning af midler fra Ungepuljen, og opfordrer Ungeudvalget til at søge ekstrabevilling, hvis tilgangen af ansøgninger overstiger Ungepuljens ramme.

 • Pkt. 47 Eventuelt

  Pkt. 47

  Eventuelt

  Sagsnr. 249397 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  - Program for Frivillig Fredag den 30. september 2016.
  - Tilmelding til Fritidssamrådets konference og årsmøde 2016.
  - Invitation til DGI´s reception den 6. oktober 2016.
  - Folkeoplysningsudvalgets deltagelse på Frivillig Uge 39 den 2. oktober 2016.

  Folkeoplysningsudvalget, 19-09-2016, pkt. 47

  Taget til efterretning.