You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Oktober 23, 2018 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 54 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 54

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 23-10-2018, pkt. 54
  Godkendt

 • Pkt. 55 Orientering om status på digitale selvbetjeningsløsninger for foreningerne

  Foreningshaandbog_for_frivillige_foreninger_i_Roskilde_Kommune.pdf Foreningshaandbog_for_aftenskoler_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 55

  Status på digitale selvbetjeningsløsninger for foreningerne

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på arbejdet med at lette foreningers og borgeres adgang til foreningsrettede informationer og udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger for foreningslivet i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommunes Folkeoplysningspolitik har byrådet bl.a. sat fokus på en fortsat kvalificering af kommunens informationer til foreninger samt videreudvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. Målet er at sikre foreningerne hurtig og let adgang til informationer og lette deres arbejde i forbindelse med foreningsdannelse, lokalebookinger, ansøgninger om lokale- og aktivitetstilskud, puljeansøgninger m.m.
  Forvaltningen har på baggrund af ovenstående igangsat en række indsatser med fokus på, at brugerne kan tilgå samme informationer og digitale selvbetjeningsløsninger, uanset om det sker via kommunens nye ”Foreningsportalen”, kommunens hjemmeside eller kommunens foreningsfoldere.
  Foreningsportal (Winkas)
  Den samlede brugeroplevelse på Roskilde Kommunes nye ”Foreningsportalen”, inkluderer lette og intuitive løsninger og tilgængelighed. Foreningsportalen giver foreningerne en fælles indgang til informationer og foreningsydelser via nye digitale selvbetjeningsløsninger. Med Foreningsportalen skal det blive lettere for foreninger at søge informationer, booke lokaler, ansøge om godkendelse som forening eller søge kommunens puljer. Foreningsportalen er under fortsat udvikling, og vil løbende blive opdateret med nye informationer og digitale selvbetjeningsløsninger.
  Optimering og forenkling af kommunens hjemmeside
  Forvaltningen har med udgangspunkt i forbedringen af brugeroplevelsen af kommunens hjemmeside fokuseret på, at det skal være let at navigere rundt og finde relevante informationer og digitale selvbetjeningsløsninger. Der arbejdes løbende på en optimering af links til vejledninger og digitale webformularer, der gør det lettere for foreningerne at finde rundt i kommunens regler og tilskud på foreningsområdet, bl.a. ved en fortsat integrering mellem hjemmesiden og kommunens nye digitale foreningsportal Winkas.
  Foreningsfoldere til frivillige foreninger og aftenskoler
  Forvaltningen har udarbejdet 2 foreningsfoldere i pixi udgave til de frivillige foreninger og aftenskoler, som giver et hurtigt overblik om foreningsdannelse og tilskudsmuligheder i Roskilde Kommune. Pixifolderne er en opsummering om regler og tilskud på folkeoplysningsområdet med overskuelige lette tekster, som nye og eksisterende foreninger og aftenskoler kan læse og/eller downloade. Pixi folderne indeholder digitale links til kommunens hjemmeside og Foreningsportalen, hvor foreningerne/aftenskolerne kan klikke ind og hente relevante informationer og tilgå digitale selvbetjeningsløsninger.
  Foreningsfolderne er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 23-10-2018, pkt. 55
  Orienteringen blev taget til efterretning.

 • Pkt. 56 Folkeoplysningsudvalgets videre proces med aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune

  Aftenskolernes_fremtid_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 56

  Folkeoplysningsudvalgets videre proces med aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune.

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 17. september 2018 at udsætte dagsordenspunkt 51. ”Folkeoplysningsudvalgets videre proces med aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune”, til udvalgets møde den 23. oktober 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter den videre proces for udviklingsarbejdet på aftenskoleområdet.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget igangsatte i 2017 et udviklingsarbejde på aftenskoleområdet med henblik på at undersøge, analysere og give forslag til en fortsat stærk og positiv udvikling i aftenskolernes folkeoplysende virksomhed fremadrettet i forhold til organisering, aktivitetstilbud og strategisk udvikling m.v.

  Udviklingsarbejdet tog afsæt i 3 workshops i foråret og efteråret 2017, hvor Folkeoplysningsudvalget inviterede Roskilde Kommunes 15 aftenskoler til en inddragende dialogproces om status på aftenskoleområdet, ønsker, visioner, udfordringer, fremtidsperspektiver og muligheder for voksenundervisningen. Processen blev faciliteret af Foreningsudviklerne i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen og udmøntede sig i en rapport med en strategiplan og konkrete indsatsmål for en styrket position for aftenskolerne om 3-5 år.

  Rapport om ”Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune” er vedlagt i bilag 1. Forvaltningen vil kort gennemgå rapportens forslag til indsatsmål med efterfølgende drøftelse i udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 23-10-2018, pkt. 56
  Udvalget nedsatte en arbejdsgruppe, bestående af formanden for Folkeoplysningsudvalget og udvalgets repræsentanter for aftenskolerne, bistået af forvaltningen. Arbejdsgruppen udarbejder forslag til procesplan for det videre strategiske arbejde med indsatsmålene i rapporten "Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune". Forslag til procesplan sendes til Aftenskolernes Samråd og vil indgå i Folkeoplysningsudvalgets arbejde med en ny Folkeoplysningspolitik.

 • Pkt. 57 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Pkt. 57

  Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Formanden orienterer om:

  • 22. september 2018: Deltagelse i debatpanel i Byens hus under emnet ”Mellem frivillighed og arbejde” i forbindelse med Frivillig uge 39.
  • 24. september 2018: Foredrag på KulturCosmos om ”Små handlinger = stor forskel” v/ Tommy Krabbe
  • 28. september 2018: Frivillig Fredag.
  • 8. november: Roskilde Idræts Union halvårs møde.

  Forvaltningen orienterer om:

  • Forvaltningen orienterede om årets Lysfest, som finder sted den 2. november 2018 kl. 17:00 - 21:00 i Roskilde Bymidte. Program for Lysfesten sendes ud til Folkeoplysningsudvalget.

  Folkeoplysningsudvalget, 23-10-2018, pkt. 57
  Orienteringerne blev taget til efterretning.

 • Pkt. 58 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 58

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 23-10-2018, pkt. 58
  Ingen bemærkninger.

 • Pkt. 59 Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Pkt. 59

  Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 23-10-2018, pkt. 59
  Ingen bemærkninger.

 • Pkt. 60 Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2018

  Pkt. 60

  Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2018

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om godkendte foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget er godkendelse af foreninger og bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen op til 25.000 kr. delegeret til forvaltningen.
  Siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 17. september 2018 har forvaltningen godkendt 5 foreninger samt bevilliget tilskud fra Start- og Udviklingspuljen til 2 foreninger:
  Godkendte foreninger:
  1. Roskilde Mountainbike Klub har til formål at tilbyde mountainbiking for børn, ungdom og voksne. RMK arrangerer ture i ind- og udland, laver træning og undervisning i fysisktræning, tekniktræning og ernæring i forbindelse med cykling.
  2. Jyllinge Sportsklub har til formål skabe interesse for og udbrede kendskabet til dansk idræt, særligt fodbold og motionsbold samt andre sportsaktiviteter.
  3. Gundsø senioridræt har til formål at give medlemmerne relevante tilbud om motion og socialt fællesskab for at øge medlemmernes mulighed for at være selvhjulpne længst muligt, både fysisk og mentalt.
  4. Syriske Jasmine klub har til formål tilbyde aktiviteter mellem det det lokale samfund og unge syrere i hele Danmark, og især Roskilde Kommune med henblik på at hjælpe nye og unge syrere med integration i det danske samfund.

  1. Roskilde Floorball klub har til formål at fremme viden og interesse for Floorballidrætten.

  Tilskud fra Start- og Udviklingspuljen:
  1. Hal 12 har fået tilskud til etablering af ramper til nybegyndere og løbehjul i forbindelse med foreningens nye aktivitet ”Nyt street”. Foreningen har ansøgt om 14.800 kr. og har fået bevilliget 7.400 kr. i tilskud til projektet, da udstyr og materialer maksimalt dækkes med 50%.

  1. Roskilde Rideklub har fået tilskud til klubbens nye aktivitet ”Mini ridelejr”, hvor børn, som ikke har mulighed for at gå til ridning, får mulighed for en dag, at få dejlige oplevelser med heste. Foreningen har ansøgt om 24.500 kr. og har fået bevilliget 17.250 kr. i tilskud til projektet, da udstyr og materialer maksimalt dækkes med 50%.

  Der resterer den 3. oktober 2018 171.407,50 kr. i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 23-10-2018, pkt. 60
  Orienteringen blev taget til efterretning.

 • Pkt. 61 Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2018

  INSP_-_Ansoegning_og_budget_for_projekt_WINSP.pdf

  Pkt. 61

  Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2018

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning til Start- og Udviklingspuljen fra INSP på 23.000 kr., som forvaltningen fremlægger til afgørelse hos Folkeoplysningsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgning fra INSP på 23.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget skal bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen på over 25.000 kr. godkendes af Folkeoplysningsudvalget.
  Siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 17. september 2018 har forvaltningen ikke modtaget ansøgninger på over 25.000 kr. til Start- og Udviklingspuljen. Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra foreningen INSP, som ansøger om tilskud på 23.000 kr. til et forsøgsprojekt ”WINSP”. Projektet forløber over 6 måneder, hvor INSP vil udvide åbningstiderne i weekenderne, og afholde forskellige brugerdrevne events og et kreativt værksted drevet af frivillige.
  Forvaltningen fremlægger ansøgningen til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget med henblik på udvalgets fortolkning af Start- og Udviklingspuljens kriterie for opstart af nye aktiviteter i foreninger. I henhold til Start- og Udviklingspuljens kriterier for bevilling af tilskud fra puljen, ydes der bl.a. ikke tilskud til foreningers almene drift. Forvaltningen vurderer imidlertid, at udvidelsen af INSP´s åbningstider i weekenderne med afholdelse af nye brugerdrevne events m.m. opfylder Start- og Udviklingspuljens kriterie om, at opstart af nye aktiviteter i foreningen ikke hidtil har været en del af foreningens udbud af aktiviteter.
  Foreningen ansøger om 23.000 kr., og der ydes et tilskud på 12.500 kr. i henhold til Start- og Udviklingspuljens bevillingsprocenter for de ansøgte udgiftsposter. Ansøgning og budget for ansøgte beløb er vedlagt i bilag 1.

  Ansøgt Bevilling % Tilskud
  Honorar 6.000 kr. 50% 3.000 kr.
  Materialer/udstyr 15.000 kr. 50% 7.500 kr.
  Markedsføring 2.000 kr. 100% 2.000 kr.
  Tilskud 23.000 kr. 12.500 kr.

  Der resterer den 3. oktober 2018 171.407,50 kr. i puljen, og såfremt ansøgningen godkendes resterer der 158.907,50 kr. i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Folkeoplysningsudvalget, 23-10-2018, pkt. 61
  Ansøgningen blev ikke godkendt, idet Folkeoplysningsudvalget vurderede, at udvidelsen af INSP´s åbningstider og aktiviteter i weekenderne ikke kan betegnes som opstart af nye aktiviteter i foreningen, som ikke tidligere har været en del af foreningens aktiviteter.

 • Pkt. 62 Ansøgning fra RIU om forhøjelse af tilskudsrammen for Leder- og Trænerudviklingspuljen

  Ansoegning_fra_RIU_om_forhoejet_tilskudsramme_for_Leder-_og_Traenerudviklingspuljen.pdf

  Pkt. 62

  Ansøgning fra RIU om forhøjelse af tilskudsrammen for Leder- og Trænerudviklingspuljen

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Idræts Union (RIU) har fremsendt en ansøgning om forhøjelse af tilskudsrammen på 125.000 kr. for Leder- og Trænerudviklingspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Idræts Union (RIU) administrerer på vegne af Roskilde Kommune Leder- og trænerudviklingspuljen, som udgør 250.000 kr. årligt. Puljen har til formål at yde tilskud til idrætsforeninger i Roskilde Kommune i forbindelse med de frivilliges deltagelse i lederudviklingsaktiviteter. Der kan ansøges om tilskud til dækning af kursusudgifter i forbindelse med deltagelse i aktiviteter/kurser med lederudvikling som formål.
  RIU ansøger om en forhøjelse af Leder- og Trænerudviklingspuljen på 125.000 kr. fra 2019 svarende til 375.000 kr. årligt, begrundet i en stor søgning til puljen i de seneste år. En forhøjelse af rammen vil, ifølge RIU, give et bedre økonomisk råderum til at understøtte foreningernes behov for relevant uddannelse eller kursus til deres ledere og trænere. Ansøgning indeholdende oversigt over ansøgte tilskud og procentuel fordeling i 2015 - 2017 fremgår af bilag 1.
  Forvaltningen vurderer, at en forhøjelse af RIU´s Leder- og Trænerudviklingspulje med 125.000 kr. i 2019 kan finansieres indenfor aktivitetstilskudspuljen, som i 2018 er på 7.326.266 kr. Såfremt aktivitetspuljen i 2019 nedskrives med 125.000 kr. + 25.000 kr. (som er bevilliget i 2019 til forhøjelse af BUS Leder- og Trænerudviklingspulje) udgør puljen 7.176.266 kr. Reduceringen af puljen i 2019 indebærer en reducering af aktivitetstilskuddet pr. medlem u/25 år fra 431 kr. i 2018 til 422 kr. i 2019 med udgangspunkt i samme antal medlemmer u/25 år i 2018/2019, som pt. ligger på 16.998 medlemmer for hele kommunen. Konsekvensberegninger over effekten af reduceringen i aktivitetspuljen i 2019 ses nedenfor:

  Antal medlemmer Årligt aktivitetstilskud 2018 Årligt aktivitetstilskud 2019 Forskel i aktivitetstilskud 18/19
  GSG Hovedafdeling 457 196.967 kr. 192.934 kr. 4.033 kr.
  JGI 2491 1.073.621 kr. 1.051.639 kr. 21.982 kr.
  Viby IF, fodbold 268 115.508 kr. 113.143 kr. 2.365 kr.
  Roskilde Kulturforening 146 62.926 kr. 61.638 kr. 1.288 kr.

  Ovenstående beregninger viser, at f.eks. JGI modtager aktivitetstilskud på 1.073.621 kr. i 2018 og 1.051.639 kr. i 2019, svarende til en reducering på i alt 21.982 kr. i 2019 (2491 medlemmer x 431 kr. pr. medlem i 2018 – 2491 medlemmer x 422 kr. pr. medlem i 2019 = - 21.982 kr.). Såfremt Folkeoplysningsudvalget anbefaler en forhøjelse af Leder- og Trænerudviklingspuljen, finansieret af aktivitetstilskudspuljen i 2019 og fremadrettet, så skal det godkendes af Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Folkeoplysningsudvalget, 23-10-2018, pkt. 62
  Folkeoplysningsudvalget anerkender, at det er vigtigt, at idrætsforeningerne har mulighed for at sende deres ledere på kurser med henblik på at styrke lederens kompetencer til glæde for hele foreningen.
  Udvalget vurderer imidlertid, at en finansiering på 125.000 kr. fra aktivitetstilskudspuljen til Leder- og Trænerudviklingspuljen, som RIU administrerer, vil få mærkbare økonomiske konsekvenser for foreninger med medlemmer under 25 år. Dertil vurderer udvalget, at forhøjelsen af RIU´s Leder- og trænerudviklingspulje tilfalder idrætsforeningerne, medens aktivitetstilskudspuljen har til formål at yde tilskud til alle typer foreninger i Roskilde Kommune. Udvalget anbefaler i stedet, at Kultur- og Idrætsudvalget inkludererRIU´s ansøgning i budgetforhandlingerne 2020.
  Folkeoplysningsudvalget var enig i at erklære Jan-Brink Pedersen inhabil ved behandling af punktet.

 • Pkt. 63 Ansøgning om forøgelse af lokaletilskud - Roskilde Atlet Klub

  Pkt. 63

  Ansøgning om forøgelse af lokaletilskud - Roskilde Atlet Klub

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Atlet Klub (RAK) har fremsendt en ansøgning om forhøjelse af lokaletilskud til supplerende kvm2 i foreningens nuværende lejede lokaler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til, om Roskilde Atlet Klub skal bevilliges lokaletilskud eller afvises med henvisning til Folkeoplysningslovens § 25 stk. 2.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Atlet Klub (RAK) har i de sidste 5-6 år udviklet sig fra en træningsklub med få styrkeløftere og vægtløftere til en klub med over 80 aktive løftere, heraf 30 aktive licens styrkeløftere og vægtløftere. Dertil har klubben en stor gruppe stærke motionister som træner regelmæssigt. I 2018 har klubben opnået flotte resultater; 4 medlemmer på landsholdet, mange nationale, europæiske og verdensrekorder, flere danmarksmestre, en europamester og en verdensmester i styrkeløft.
  På grund af klubbens store medlemstilgang til RAK, må klubbens medlemmer ofte gå igen pga. pladsmangel i klubbens nuværende lejede lokaler på Industrivej 46, 4000 Roskilde. RAK råder i dag over 147 m2 og betaler en årlig husleje på kr. 125.325. I 2017 modtog RAK 86.128 kr. i lokaletilskud. Klubben har modtaget et tilbud fra udlejer om en forøgelse af de nuværende 147 m2 til i alt 224 m2. Udlejer har tilbudt, at huslejen forøges med 66.864 kr. om året de første 2 år, og herefter vil den årlige forøgelse falde til 48.120 kr.
  Såfremt RAK´s ansøgning om forhøjelse af lokaletilskud godkendes, vil klubben få bevilget et årligt lokaletilskud på 122.693 kr. i 2019 og 2020. Fra 2021 vil foreningen modtage et lokaletilskud på 110.098 kr., jfr. oversigten nedenfor.

  Km2 Husleje årligt Lokaletilskud årligt
  Nuværende km2 147 125.325 kr. 86.128 kr.
  Fremtidige km2 2019/2020 (2 år) 224 192.189 kr. 119.543 kr.
  Fremtidige km2 2021 - 224 173.445 kr. 110.098 kr.

  Ifølge Folkeoplysningslovens § 21 skal byrådet stille egnede ledige lokaler til rådighed til folkeoplysende foreninger. Hvis det ikke er muligt, at anvise egnede lokaler til foreningens aktivitet, kan byrådet yde tilskud til private eller lejede lokaler, haller samt lejrpladser. Byrådet kan dog træffe beslutning om, at der ikke ydes lokaletilskud, hvis lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen, jfr. Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da tilskuddet finansieres inden for det eksisterende budget til fordeling af lokaletilskud.
  Folkeoplysningsudvalget, 23-10-2018, pkt. 63
  Ansøgningen blev ikke godkendt, idet udvalget vurderede, at Roskilde Atletklub´s udvidelse af foreningens nuværende lejemål vil medføre væsentlige merudgifter for kommunen, jfr. folkeoplysningslovens § 25 stk. 5.

 • Pkt. 64 Ansøgning om lokaletilskud - Roskilde Skytte Center

  Pkt. 64

  Ansøgning om lokaletilskud - Roskilde Skytte Center

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Skytte Center har fremsendt en ansøgning om lokaletilskud for foreningens lejeudgifter af Skalstrup Skydebane.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til, om Roskilde Skytte Center skal bevilliges lokaletilskud eller afvises med henvisning til Folkeoplysningslovens § 25, stk. 2.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Skytte Center (RSC) er en administrativ enhed i en paraplyorganisation, som indeholder 7 skytteforeninger. Paraplyorganisationen er blevet oprettet i kommunens foreningsregister i 2018 med henblik på at styrke forholdene for skytteforeningerne i Roskilde Kommune.
  Der er 4 foreninger under RSC, som har benyttet Skalstrups udendørs skydebane i mere end 10 år, men som ikke har været opmærksomme på muligheden for at søge om lokaletilskud for leje af de udendørs faciliteter. RSC lejer Skalstrup´s skydebane igennem Forsvaret, og der afregnes pr. gang. Foreningerne booker samlet ca. 30 gange om året, og betaler 800 kr. pr. gang.
  Såfremt RSC´s ansøgning om lokaletilskud godkendes, vil foreningen få bevilget et årligt lokaletilskud på 12.584 kr., beregnet på grundlag af foreningens årlige lejeudgifter på 24.000 kr.
  Ifølge Folkeoplysningslovens § 21 skal byrådet stille egnede ledige lokaler til rådighed til folkeoplysende foreninger. Hvis det ikke er muligt at anvise egnede lokaler til foreningens aktivitet, kan byrådet yde tilskud til private eller lejede lokaler, haller samt lejrpladser. Byrådet kan dog træffe beslutning om, at der ikke ydes lokaletilskud, hvis lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen, jfr. Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da tilskuddet finansieres inden for det eksisterende budget til fordeling af lokaletilskud.

  Folkeoplysningsudvalget, 23-10-2018, pkt. 64
  Ansøgningen blev godkendt.

 • Pkt. 65 Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2019

  Takster_for_brug_af_kommunale_lokaler_pr._1._januar_2019.pdf

  Pkt. 65

  Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2019

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal fastsættes takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed og godkendte almennyttige foreninger, samt lejesatser for almennyttige foretagender.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at taksterne for brug af kommunale lokaler 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler (jf. ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune” afsnit 7.2). Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler (Folkeoplysningsloven § 22 stk. 4-6).

  Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommune, almennyttige foreninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner samt regions/distriktsforeninger, der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune.
  Lejeprisen for brug af græs- og grusbanerne vil dække udgifter til ekstra rengøring og pleje af banerne.
  Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret i 2019 ud fra KL's takst vedrørende lokaletilskud på 272,05 kr./time plus 22,19 kr. (20 kr. + fremskrivning), jf. beslutning om harmonisering af økonomien i kommunens idrætshaller.

  Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2019 findes i bilag 1.
  Regions/distriktsforeninger hjemmehørende i Roskilde Kommune opkræves ikke gebyr. Årsagen er, at disse foreninger ikke modtager det samme forhøjede lokaletilskud som godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Folkeoplysningsudvalget, 23-10-2018, pkt. 65
  Anbefalet.

 • Pkt. 66 Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Pkt. 66

  Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 23-10-2018, pkt. 66
  Ingen bemærkninger.

 • Pkt. 67 Eventuelt

  Pkt. 67

  Eventuelt

  Sagsnr. 300205 Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 23-10-2018, pkt. 67
  Ingen bemærkninger.