You are here

Referat

Dato: Mandag, Oktober 24, 2016 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 48 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 48

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249397 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 24-10-2016, pkt. 48

  Dagsordenen blev godkendt.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Iben Blum, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 49 Meddelelser fra formand og forvaltning

  Pkt. 49

  Meddelelser fra formand og forvaltning

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Formanden orienterer om:

  - Frivillig fredag
  - Frivillig Uge 39
  - DGI reception
  - Inspirationsmøde i Frivilligcentret om Roskilde Frivillig børs.
  Forvaltningen orienterer om:
  - Samarbejdsprincipper for Himmelev Veddelev Boldklub, Roskilde Pigefodbold og Roskilde Kommune.

  Folkeoplysningsudvalget, 24-10-2016, pkt. 49

  Orienteringen blev taget til efterretning.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Iben Blum, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 50 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 50

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Marianne Kiærulff orienterede bl.a. om, at Kultur- og Idrætsudvalget har anmodet Elite- og Talentrådet om inden 1. november 2016 at fastlægge kriterier for optag i Talentklasserne i Roskilde Kommune
  Derudover oplyste Marianne Kiærulff, at Udvælgelseskomitéen for Roskilde Idræts- og bevægelsescenter, har enstemmigt peget på et vinderforslag, som offentliggøres i håndboldklubbens lokaler på Kildegården den 2. november 17:00. (red. ændret fra den 1. til den 2. november). Udvælgelseskomitéen består af Kultur- og Idrætsudvalget og repræsentanter fra oplysningsforbundene og Roskilde Idrætsunion.
  Marianne Kiærulff og Tuncay Yilmaz orienterede om status på svømmehalsprojektet.

  Folkeoplysningsudvalget, 24-10-2016, pkt. 50

  Orienteringen blev taget til efterretning.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Iben Blum, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 51 Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Pkt. 51

  Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 24-10-2016, pkt. 51

  Ingen bemærkninger.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Iben Blum, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 52 Orientering om sekretærtilskud til BUS

  bus_budgetoverslag_for_sekretaertilskud.pdf

  Pkt. 52

  Orientering om sekretærtilskud til BUS

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde BUS har ansøgt om administrationstilskud i forbindelse med Samrådets sekretariatsbistand af paraplyorganisationer under BUS.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Roskilde´s Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) har fremsendt en ansøgning om tilskud til Samrådets sekretariatsbetjening af paraplyorganisationerne under Samrådet. Sekretærtilskuddet skal dække kontoradministration i almindelighed, herunder e-mailhenvendelser og telefonisk kontakt fra spejderforeninger samt administrative udgifter i forbindelse med Samrådets aktiviteter. BUS administrerer derudover også Roskilde Kommunes Leder- og Trænerudviklingspulje.
  Forvaltningen har administrativt bevilliget BUS sekretærtilskud i lighed med sekretærtilskud til Roskilde Idrætsunion, som varetager administration for Roskilde idrætsforeninger. BUS vil fremover modtage 8.000 kr. med årlig p/l fremskrivning af beløbet. BUS skal årligt udarbejde tilskudsregnskab over tilskuddet.
  BUS ansøgning er vedlagt til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Undervisningstilskuddet finansieres inden for eksisterende budget

  Folkeoplysningsudvalget, 24-10-2016, pkt. 52

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Iben Blum, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 53 Orientering om lokaletilskud til Roskilde Ældre Motion

  roskilde_aeldre_motion_-_ansoegning_om_lokaletilskud.pdf aeldre_motion_-_lok_koebenhavnsvej_51.pdf roskilde_aeldre_motion_-_lok_maglegaardsvej_8.pdf roskilde_aeldre_motion_-_lok_helligkorsvej_5.pdf

  Pkt. 53

  Lokaletilskud til Roskilde Ældre Motion

  Sagsnr. 246349 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Ældre Motion har ansøgt om at flytte eksisterende lokaletilskud til ny adresse og har ansøgt om nyt lokaletilskud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Ældre Motion ophører i lejemålet på Maglegårdsvej 8 i udgangen af 2016 og flytter til nye lokaler på Helligkorsvej 3. Flytningen vil medføre en reducering i huslejen og dermed også en reducering af lokaletilskuddet. Lokaletilskuddet til den nye adresse er bevilget administrativt.
  Lokaletilskud til Maglegårdsvej 8: 10.539 kr.
  Lokaletilskud til Helligkorsvej 3: 8.960 kr.
  Reducering i alt: 1.579 kr.
  Roskilde Ældremotion søger om nyt lokaletilskud til adressen Københavnsvej 51 i 2017. Beregningen viser et lokaletilskud på 2.635, som er blevet administrativt godkendt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Tilskuddet finansieres inden for rammen afsat til lokaletilskud.

  Folkeoplysningsudvalget, 24-10-2016, pkt. 53

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Iben Blum, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 54 Orientering om aftenskolernes anvendelse af 10 % midler i 2015

  oversigt_over_debatskabende_arrangementer_2015.pdf aftenskolernes_brug_af_undervisningstilskud_for_2015.pdf

  Pkt. 54

  Orientering om aftenskolernes anvendelse af 10 % midler i 2015

  Sagsnr. 217741 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om aftenskolernes samlede brug af 10 % midlerne i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget besluttede den 19. oktober 2009, at modtage en årlig orientering om aftenskolernes brug af 10 % midlerne via en overordnet oversigt.
  Der blev i 2015 bevilget en samlet ramme til undervisningstilskud på i alt 12.672.255 kr.
  Rammen til 10 % midler udgjorde 1.267.225 kr.
  Aftenskolerne afregner hvert år for det modtagne undervisningstilskud. Ved afregningen returneres evt. uforbrugte 10 % midler over 10.000 kr. Beløb under 10.000 kr. kan overføres til næste års debatskabende aktiviteter i aftenskolen.
  Ved afregning af tilskuddene i 2014 har aftenskolerne samlet returneret/overført kr. 147.066 kr.
  Der er brugt 226.606 kr. på administration vedr. 10 % midlerne.
  Forvaltningen har kontrolleret indsendt dokumentation på forbrug af 10 % midler, jf. Tilskudsreglerne for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune.
  I forbindelse med forvaltningens kontrol er der overfor enkelte aftenskoler efterspurgt yderligere dokumentation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og finansieres inden for eksisterende budget.

  Folkeoplysningsudvalget, 24-10-2016, pkt. 54

  Der ønskes en redegørelse fra forvaltningen om hvorfor der ydes tilskud til debatskabende arrangementer, hvor der mangler dokumentation på.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Iben Blum, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 55 Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2016

  ansoegning_-_roskilde_teamgym_-_roskilde_gymbattle.pdf budget_-_roskilde_teamgym_-_gymbattle.pdf

  Pkt. 55

  Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2016

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget gives orientering om godkendte foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen siden sidste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget er godkendelse af folkeoplysende foreninger og bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen på til 25.000 kr. delegeret til forvaltningen.

  Godkendelse af folkeoplysende foreninger:

  Der er godkendt 2 folkeoplysende foreninger siden sidste folkeoplysningsudvalgsmøde den 19. september 2016:
  - AKTÆON har til formål at dyrke udendørs feltsport i form af terrænløb, orienteringsløb, klatring, kajaksejlads m.m. Det er tillige foreningens formål, at udbrede kendskabet til tværdisciplinær udendørs idrætsudøvelse samt at udvikle medlemmernes lyst til at tage ansvar i klubben og i et stærkt fællesskab.
  - Badmintonklubben RISØ har til formål at give medlemmerne muligheder for at dyrke badmintonsporten. Træningen har fokus på det for hver enkelt relevante niveau for derigennem at fremme den enkeltes og fællesskabets engagement, sundhed og trivsel.

  Administrative bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen:

  Forvaltningen har, siden Folkeoplysningsudvalgets møde d. 19. september 2016, modtaget en ansøgning til Start- og Udviklingspuljen.
  Roskilde TeamGym søger puljen om 19.500 kr. til afholdelse af Roskilde GymBattle. Forvaltningen har afvist ansøgningen da arrangementet er et årligt tilbagevendende arrangement, som allerede har været afholdt en gang i 2015.
  Der resterer pr. 14. oktober 2016 188.828 kr. i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Folkeoplysningsudvalget, 24-10-2016, pkt. 55

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Iben Blum, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 56 Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen

  ansoegning_-_boernekulturfestivalen_-_rosa_filmpris.pdf budget_-_boernekulturfestivalen_-_rosa_filmpris.pdf beregningsark_-_boernekulturfestivalen_-_rosa_filmpris.pdf

  Pkt. 56

  Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Børnekulturfestivalen søger Start- og Udviklingspuljen om tilskud på 50.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Børnekulturfestivalen er en forening der arbejder for at styrke børn og unges muligheder for at udfolde sig kreativt gennem filmmedier.
  Foreningen søger tilskud til afholdelse af ROSA Filmprisen. Et arrangement som afholdes i samarbejde med Nordisk Film, Ros Torv og Kolding Storcenter, derudover arbejder foreningen sammen med skoler over hele landet i forbindelse med tilblivelsen af de film som kan nomineres og vinde ved uddeling af filmprisen.
  Konceptet for ROSA Filmprisen er at skoleklasser, 4. -7. klasse, over hele landet kan indsende en film på max. 3 minutter, filmene skal omhandle et fastsat tema, i 2016 er temaet mobning. De elever der deltager i filmen kan prøve kræfter som instruktør, skuespiller, manuskriptforfatter m.m. Foreningen tilbyder skuespillertræning og filmudviklingsworkshopper til skolerne.
  Forvaltningen begrunder indstilling til godkendelse med, at projektet er med til at styrke Åben Skole, at formålet anses for værende folkeoplysende, samt ud fra puljens kriterium om gennemførelse af partnerskabsprojekter, som har til hensigt at løfte konkrete kommunale opgaver eller skabe nye vedvarende aktiviteter i kommunen.
  Forvaltningen indstiller, at der gives støtte til markedsføring af projektet.
  Foruden Start- og Udviklingspuljen har foreningen søgt Tuborgfondet, Kolding Kommunes Kulturpulje og Roskilde Kommunes Kultur- og Integrationspulje.
  Ved godkendelse vil foreningen ud fra forvaltningens beregninger kunne bevilges 15.000 kr. Pr. 14. oktober 2016 er der 188.828 kr. i tilbage i puljen, såfremt der ydes tilskud på 15.000 kr. vil der restere 173.828 kr. i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Folkeoplysningsudvalget, 24-10-2016, pkt. 56

  Tilskud på 15.000 kr. til Børnekulturfestivalen blev godkendt.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Iben Blum, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 57 Ansøgning om lokaletilskud til Hedelands motorklub

  ask_hedeland_-_kart_sektionen_-_ansoegning_om_lokaletilskud.pdf ask_hedeland_abildgaardsvej_-_beregning_af_nyt_lokaletilskud.pdf

  Pkt. 57

  Ansøgning om forhøjelse af lokaletilskud til Hedelands motorklub

  Sagsnr. 246349 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hedelands Motorklub - KART sektionen, søger om forhøjelse af deres lokaletilskud på baggrund af deres husleje på adressen Abildgårdsvej 1-3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender forhøjet årligt lokaletilskud på 35.300 kr.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  ASK Hedeland – KART sektionen er godkendt til at modtage lokaletilskud til adressen Abildgårdsvej 1-3, hvor de har et klublokale, garage til gokarts samt bane og anlæg. Lokaletilskuddet bliver hvert år søgt på baggrund af deres forbrugsudgifter, samt rengøring og tilsyn, men de har også udgifter til husleje, som de ikke tidligere har søgt tilskud for.
  Foreningen ansøger om at inddrage huslejeudgiften i lokaletilskudsansøgningen. Foreningens årlige husleje er 500.025 kr., som vil medfører en stigning af deres årlige lokaletilskud på yderligere kr. 35.300 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Tilskuddet finansieres inden for rammen afsat til lokaletilskud.

  Folkeoplysningsudvalget, 24-10-2016, pkt. 57

  Tilskud på 35.300 kr. årligt til ASK Hedelands husleje på Abildgårdsven 1-3, 4000 Roskilde blev godkendt.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Iben Blum, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 58 Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2017

  takster_for_brug_af_kommunale_lokaler_pr._1._januar_2017.pdf

  Pkt. 58

  Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2017

  Sagsnr. 264512 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal fastsættes takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed og godkendte almennyttige foreninger, samt lejesatser for almennyttige foretagender.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at taksterne for 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler (jf. ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune” afsnit 7.2). Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler (Folkeoplysningsloven § 22 stk. 4-6).
  Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommune, almennyttige foreninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner samt regions/distriktsforeninger, der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune.
  Lejeprisen for brug af græs- og grusbanerne vil dække udgifter til ekstra rengøring og pleje af banerne.
  Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret i 2017 ud fra KL's takst vedrørende lokaletilskud på 262,52 kr./time plus 20,40 kr. (20 kr. + fremskrivning), jf. beslutning om harmonisering af økonomien i kommunens idrætshaller.
  Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2017 findes i bilag 1.
  Regions/distriktsforeninger hjemmehørende i Roskilde Kommune opkræves ikke gebyr. Årsagen er, at disse foreninger ikke modtager det samme forhøjede lokaletilskud som godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 24-10-2016, pkt. 58

  Anbefales.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Iben Blum, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 59 Fordeling af undervisningstilskud for 2017

  roskilde_studiekor_-_ansoegning_af_undervisningstilskud_2017.pdf gundsoe_korforening_-_ansoegning_af_undervisningstilskud_for_2017.pdf fordeling_af_undervisningstilskud_for_2017_-_bilag_a.pdf fordeling_af_undervisningstilskud_2017_-_bilag_b.pdf

  Pkt. 59

  Fordeling af undervisningstilskud for 2017

  Sagsnr. 217741 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Undervisningstilskuddet for aftenskolerne for 2017 skal fordeles.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget fordeler undervisningstilskuddet for 2017.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er vedlagt 2 forslag til fordeling af undervisningstilskud for 2017. Det skyldes, at Roskilde Studiekor har søgt om færre timer svarende til 3.299 kr. og Gundsø Kor-forening har søgt om ekstra timer svarende til 12.827 kr. Ansøgningerne fra de 2 aftenskoler er vedlagt.
  Der er afsat 13.022.000 kr. til aftenskoleundervisning, samt uforbrugte midler fra 2015 på 198.188 kr. som tilsammen giver et budget i 2017 på 13.220.188 kr.
  Regler for fordeling:
  I henhold til ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune” afsnit 3.6 beregnes tilskuddet til aftenskolerne på grundlag af foreningens faktisk afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede kalenderår.
  Tilskud til almenundervisning og foredrag fordeles med 1/3 af det oplyste undervisningstimetal. Tilskud til instrumentalundervisning fordeles med 5/7 af det oplyste undervisningstimetal og handicapundervisning med 8/9 af det oplyste undervisningstimetal.
  Tilskuddet til handicapundervisning er 8/9 af det oplyste undervisningstimetal, men kan ikke overstige en samlet ramme på 8,55 mio. kr. jf. Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning af 3. november 2010, punkt 122. I 2017 er tilskuddet til handicapundervisningen nedsat til 7/9, da man ellers vil overskride rammen på 8,55 mio. kr.
  Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde, efter en konkret vurdering, beslutte at tilskuddet beregnes ud fra et højere eller lavere antal undervisningstimer end sidste afsluttede kalenderår. I så fald skal der foreligge ekstraordinær dokumenteret situation, som f.eks. opdeling eller sammenlægning af aftenskoler, eller en aftenskole i kraftig vækst.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Undervisningstilskuddet finansieres inden for eksisterende budget, samt af uforbrugte midler fra 2015.

  Folkeoplysningsudvalget, 24-10-2016, pkt. 59

  Forslag A til fordeling af undervisningstilskud for 2017 blev godkendt.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Iben Blum, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 60 Eventuelt

  Pkt. 60

  Eventuelt

  Sagsnr. 249397 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 24-10-2016, pkt. 60

  - Emner i foråret 2017:
  - Evaluering indstillingsprincipper for Start- og Udviklingspuljens foreningspris.
  - Tema om handicapundervisning.
  - Studietur Folkeoplysningsudvalget.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Iben Blum, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.