You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 26, 2019 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 4 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 4

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 26-03-2019, pkt. 4
  Godkendt

  Fraværende:
  Marianne Kiærulff, Daniel Wilken

 • Pkt. 5 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Pkt. 5

  Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Meddelelser fra formanden

  • Kids Sports Awards 3. marts 2019
  • RIU´s repræsentantskabsmøde 14. marts. 2019
  • Afslag på ROLK´s ansøgning til Start- og udviklingspuljen

  Meddelelser forvaltningen:

  • Ny souschef
  • Alle Tiders Musikby
  • RÆM´s lokalesituation på Kildegården

  Folkeoplysningsudvalget, 26-03-2019, pkt. 5
  Taget til efterretning

  Fraværende:
  Marianne Kiærulff, Daniel Wilken

 • Pkt. 6 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 6

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Tuncay Yilmaz orienterede bl.a. om:

  • KIU har besøgt Aaben Dans.
  • Evaluering af første testfase af børnekulturhuset Algade 31.
  • Ansøgning til Kulturpuljen.
  • Prioritering af midler fra Puljen til store events i 2019.
  • Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023.

  Referater fra Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. marts 2019 kan læses her: Referat Kultur- og Idrætsudvalget 6. marts 2019
  Folkeoplysningsudvalget, 26-03-2019, pkt. 6
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Marianne Kiærulff, Daniel Wilken

 • Pkt. 7 Orientering fra Ungeudvalget

  Pkt. 7

  Orientering fra Ungeudvalget

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Ingen bemærkninger.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-03-2019, pkt. 7
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Marianne Kiærulff, Daniel Wilken

 • Pkt. 8 Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Pkt. 8

  Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Brian Mortensen orienterede om en række bekymringspunkter fra AOF´s skoledermøde på Kildegården vedr. driftstekniske og rengøringsmæssige udfordringer i Oplysningens og Idrættens Hus. Forvaltningen er orienteret og der arbejdes løbende på at afhjælpe med de forskellige problemer på Kildegården.

  Mogens Petersen orienterede om kommende crossover samarbejde mellem Roskilde Studiekor og Foreningen Norden, der fejrer 100 års jubilæum. Koncerten afholdes i weekenden den 5. - 7. april, hvor 100 korsangere fra KOR 72 synger kendte nordiske sange. Ved koncerten medvirker også strygekvartetten Nordic Strings og Michal Petri.

  Iben Blum orienterede om, at Salsa Latina afholder 2 dansedage den 27. - 28. april på Stændertorvet i anledningen af den Internationale Dansens Dag.

  Cevri Ocak orienterede om, at Yalcin Dogan er blevet valgt som ny formand for Roskilde Kulturcenter, som overtager formandsposten efter Tuncay Yilmaz. Der er etableret 3 yderligere udvalg i Roskilde Kulturcenter med et kvinde udvalg,ungeudvalg piger, ungeudvalg drenge. Kvindeudvalget har afholdt deres første arrangement den 24. marts 2019, hvor mere end 500 kvinder med anden etnisk baggrund end dansk deltog.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-03-2019, pkt. 8
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Marianne Kiærulff, Daniel Wilken

 • Pkt. 9 Orientering om lokaletilskud og aktivitetstilskud 2019

  Pkt. 9

  Orientering om lokaletilskud og aktivitetstilskud 2019

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune fordeler lokaletilskud og aktivitetstilskud til frivillige foreninger i private lokaler efter ansøgning. Gældende særordninger for udvalgte foreninger i Roskilde Kommune videreføres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune yder tilskud til private lokaler, der anvendes til folkeoplysende virksomhed af godkendte frivillige foreninger i henhold til ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune”.
  Der gives et tilskud på 85 % for den andel af udgifterne, der vedrører børn og unge medlemmer under 25 år. Det resterende budget fordeles til udgifter, der vedrører voksne medlemmer. Ud fra ansøgningsgrundlaget er der en tilskudsprocent på 27 % (73 % egenbetaling) for udgifter, der vedrører voksne medlemmer.
  Fra tidligere år videreføres særordninger om max. tilskud til kampsportsforeninger på 2.524 kr. pr. medlem og 657 kr. pr. medlem for udvalgte kulturforeninger. Der gives et max tilskud på 1.099 kr. pr. m2 til en forening.
  I budget 2019 er alle foreninger i Roskilde Kommune beregnet efter Roskildeordnin-gen. (KL’s lokaletilskudstakst for haller er 272 kr. og for lokaler 135 kr. i timen i 2019).
  I aktivitetstilskud ydes der i 2019 et tilskud på 420 kr. pr. medlem pr. år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-03-2019, pkt. 9
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Marianne Kiærulff, Daniel Wilken

 • Pkt. 10 Orientering om Start- og Udviklingspuljens budget 2019

  Pkt. 10

  Orientering om Start- og Udviklingspuljens budget 2019

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget gives orientering om Start- og Udviklingspuljens budget 2019.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Start- og Udviklingspuljen´s budget i 2019 udgør 351.492 kr. på baggrund af nedenstående budget- og regnskabstal:

  Budgetposter Beløb
  Budget 2019 399.000 kr.
  Bevilget i 2018, overført til 2019 12.500 kr.
  Overført uforbrugte midler fra 2018 108.578 kr.
  Brutto budget 2019 520.078 kr.
  Bevilget tilskud fra 2018 (afventer at blive udbetalt) -12.500 kr.
  Ungepuljen 2019 -100.000 kr.
  Overført uforbrugte midler fra Ungepuljen 2018 -40.486 kr.
  Udbetalt tilskud fra Ungepuljen 2018 -15.600 kr.
  Netto restbudget 2019 351.492 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-03-2019, pkt. 10
  Taget til efterretning, idet udvalget ønskede orienteringspunktet sat på udvalgets næste møde indeholdende en mere overskuelig oversigt over Start- og Udviklingspuljens budget og Ungepuljens budget.

  Fraværende:
  Marianne Kiærulff, Daniel Wilken

 • Pkt. 11 Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2019

  Pkt. 11

  Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2019

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om godkendte foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget er godkendelse af foreninger og bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen op til 25.000 kr. delegeret til forvaltningen.
  Forvaltningen har godkendt 2 foreninger:

  1. Dansk Folkepartis Ungdom Østsjælland. Foreningen har til formål at være en lokalforening under Dansk Folkepartis Ungdoms landsorganisation og udbrede Dansk Folkepartis Ungdom Østsjælland.
  1. Foreningen L.A. Rings Venner har til formål at erhverve L.A. Rings atelier, som er beliggende Brøndgade 1, 4000 Roskilde, og at foretage en nænsom restaurering heraf med henblik på dels at bevare et stykke lokalhistorie, dels at etablere et offentligt tilgængeligt infocenter for L.A. Ring og Sct. Jørgensbjerg.

  Forvaltningen har ikke modtaget ansøgninger på under 25.000 kr. til Start- og Udviklingspuljen. Puljens budget udgør den 12. marts 2019 351.492 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-03-2019, pkt. 11
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Marianne Kiærulff, Daniel Wilken

 • Pkt. 12 Ansøgning til Start og udviklingspuljen 2019

  Be_Free_ansoegning.pdf

  Pkt. 12

  Ansøgning til Start og udviklingspuljen 2019

  Sagsnr. 312439 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Be Free på 72.505 kr., som forvaltningen fremlægger til afgørelse hos Folkeoplysningsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Be Free bevilges 36.253 kr. til månedligt fredagsarrangement for byens unge.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget skal bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen på over 25.000 kr. godkendes af Folkeoplysningsudvalget.
  Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra foreningen Be Free, som ansøger om tilskud på 72.505 kr. til opstart at et månedligt fredagsarrangement fra juni 2019 til juni 2020. Be Free er et Ungdomsfællesskab på Musicon, hvor frivillige unge holder workshops i rap, grafitti, breakdance m.m. for unge. Be Free vil med fredagsarrangementet give et godt alternativ tilbud til unge og udsatte unge, som ikke selv opsøger foreningstilbud eller fællesskaber, at blive inviteret ind i et fællesskab med både stor rummelighed, men også tydelige værdier for positivt, nærværende og kærligt fællesskab. Be Free vil stå for brug af mobilscene til DJ, Open Mic, rapkoncerter m.m., samt lave gadeidræt i form af streetbasket, volleyball, grafitti, pannafodbold og parkour i Musicon-området.
  Forvaltningen vurderer, at projektet opfylder Start- og Udviklingspuljens kriterie om opstart af nye aktiviteter i foreningen, der ikke hidtil har været en del af foreningens udbud af aktiviteter, samt afvikling af arrangementer for at tiltrække nye medlemmer til foreningen. Foreningen ansøger om 72.505 kr., og forvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på 36.253 kr. i henhold til Start- og Udviklingspuljens bevillingsprocenter for de ansøgte udgiftsposter. Ansøgning og budget for ansøgte beløb er vedlagt i bilag 1.

  Ansøgt Bevilling % Tilskud
  Honorar 30.000 kr. 50 % 15.000 kr.
  Materiale/udstyr 42.505 kr. 50% 21.253 kr.
  Tilskud 72.505 kr. 36.253 kr.

  Der resterer den 12. marts 2019 351.492 kr. i puljen, og såfremt ansøgningen godkendes, vil der være 315.239 kr. tilbage i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-03-2019, pkt. 12
  Godkendt.

  Fraværende:
  Marianne Kiærulff, Daniel Wilken

 • Pkt. 13 Ansøgning om lokaletilskud - GSG&IF Fitness

  GSGIF_Fitness._Ansoegning_Tilskudsberegning_og_lejekontrakt.pdf

  Pkt. 13

  Ansøgning om lokaletilskud - GSG&IF Fitness

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  GSG&IF har startet en ny aktivitet FITNESS, og fremsender en ansøgning om lokaletilskud til foreningens lejeudgifter for Fitnesslokaler i Gundsølillehallen, st. Valby, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at GSG&IF´s ansøgning om lokaletilskud godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  GSG&IF har oprettet en ny afdeling –FITNESS. Foreningen ansøger på baggrund heraf om lokaletilskud til lokaler i Gundsølillehallen, hvor foreningen har fået mulighed for at leje ca. 60 m2 til fitnessaktiviteter. Foreningen har 383 medlemmer, heraf 75 medlemmer under 25 år, og 308 medlemmer over 25 år. Foreningen forventer at afholde 6120 aktivitetstimer i 2019, og ansøger om tilskud til lejeudgifter inkl. forbrugsudgifter på i alt 54.000 kr. for 2019.
  Forvaltningen har på baggrund af foreningens nuværende medlemssammensætning beregnet, at lokaletilskuddet efter Roskilde-ordningen udgør 20.844 kr. Beregningen er sket i henhold til KL´s vejledende timepriser for leje af haller/lokaler i 2019, hvor der maksimalt kan ydes tilskud på 135,98 kr. pr. time til lokaler og 272,05 kr. pr. time til haller. Jfr. Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 16. I beregningen indgår endvidere kommunens procentsatser for lokaletilskud til børn og unge under 25 år og voksne over 25 år, jfr. Folkeoplysningslovens § 25. Der gives et tilskud på 85 % for den andel af udgifterne, der vedrører børn og unge medlemmer under 25 år. Tilskud til medlemmer over 25 år ligger på 27 procent i 2019, idet procentsatsen dog er variabel i forhold til antal ansøgere til puljen.
  Folkeoplysningsudvalget kan vælge at indstille til Kultur- og Idrætsudvalget, at ansøgningen til lokaletilskud afvises efter Folkeoplysningslovens § 25, såfremt der kan anvises kommunale lokaler (stk. 2) eller, at der vil være tale om væsentlige merudgifter for kommunen (stk. 5, nr. 4).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet tilskuddet skal afholdes inden for den afsatte lokaltilskudsramme i forbindelse med den generelle fordeling af lokaletilskud for 2019.
  Folkeoplysningsudvalget, 26-03-2019, pkt. 13
  Godkendt

  Fraværende:
  Marianne Kiærulff, Daniel Wilken

 • Pkt. 14 Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Pkt. 14

  Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt
  • Start- og Udviklingspuljens budget 2019.
  • Evaluering af Start- og Udviklingspuljen.
  • Status på Ungepuljen.
  • Evaluering af Lokaletilskudsmodellen i Roskilde Kommune.
  • Status på Fritidspasordningen i Roskilde Kommune.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-03-2019, pkt. 14

  Godkendt.

  Fraværende:

  Marianne Kiærulff, Daniel Wilken

 • Pkt. 15 Eventuelt

  Pkt. 15

  Eventuelt

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 26-03-2019, pkt. 15
  Forvaltningen undersøger muligheden for, at Folkeoplysningsudvalgets studietur i 2019 går til Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor hovedstad.

  Fraværende:
  Marianne Kiærulff, Daniel Wilken