You are here

Referat

Dato: Mandag, Marts 27, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A på rådhuset
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 27-03-2017, pkt. 1

  Godkendt.

  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm og Jesper Kejlhof.

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formand og forvaltning

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formand og forvaltning

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Formand orienterer om:

  - Indvielse af Roskilde Ældremotions nye billardlokaler den 19. januar 2017.
  - Borgermøde om ny Idrætspark den 27. februar 2017.
  - Opstartsmøde om foreningerne ind i folkeskolerne den 2. marts 2017
  - Leverandørmøde med foreningerne om fremtidig booking- og tilskudssystem i Roskilde Kommune den 6. marts 2017.
  - Roskilde Idrætsunions repræsentantskabsmøde den 9. marts 2017.
  - 25 års jubilæum for formanden for AOF den 10. marts 2017.

  Forvaltningen orienterer om:

  - Åben hal.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-03-2017, pkt. 2

  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm og Jesper Kejlhof.

 • Pkt. 3 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 3

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Ingen bemærkninger.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-03-2017, pkt. 3

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm og Jesper Kejlhof.

 • Pkt. 4 Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Pkt. 4

  Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Torben H. Madsen orienterede om Fritid og Samfunds høring på Christiansborg den 3. marts 2017 om aftenskoleområdet under titlen "Hvordan sikres aftenskolernes overlevelse som en stor fritidsaktivitet". Hovedpointer fra høringen fremgår af dagsordenspunkt 10.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-03-2017, pkt. 4

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.
  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm og Jesper Kejlhof.

 • Pkt. 5 Orientering om Start- og Udviklingspuljens budget 2017

  Pkt. 5

  Orientering om Start- og Udviklingspuljen budget 2017

  Sagsnr.Åbent Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om Start- og Udviklingspuljens budget 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orientering godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Budgetposter
  Budget 2017 380.000 kr.
  Overført uforbrugte midler fra 2016 181.077 kr.
  Overført uforbrugte midler fra Ungepuljen 2016 47.542 kr.
  Overført tilskud bevilliget fra Ungepuljen, som ikke er udbetalt endnu 38.160 kr.
  Brutto budget 2017 646.779 kr.
  Ungepuljen 2017 - 100.000 kr.
  Udbetalt tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2017 - 94.129 kr.
  Overført uforbrugte midler fra Ungepuljen 2016 - 47.542 kr.
  Overført tilskud bevilliget fra Ungepuljen, som ikke er udbetalt endnu - 38.160 kr.
  Netto budget 2017 366.948 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-03-2017, pkt. 5

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm og Jesper Kejlhof.

 • Pkt. 6 Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2017

  Pkt. 6

  Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2017

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget gives orientering om godkendte foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget er godkendelse af foreninger og bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen op til 25.000 kr. delegeret til forvaltningen.
  Der er godkendt 3 foreninger siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. december 2016:

  1. Muserum har til formål at skabe, udstille og formidle professionel kunst for børn og voksne. Foreningen tilbyder kurser og kreative aktiviteter med henblik på at stimulere og udvikle medlemmernes kreative sanser og læring.
  2. Roskilde Padel Tennis Klub har til formål at udbrede kendskabet til Padel Tennis og tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke denne sport med udgangspunkt i idræt og leg gennem et fællesskab.
  3. Jokokan Karate skole har til formål at udbrede kendskabet til idrætten Yakami-Ryu Karate. Foreningen tilbyder at udvikle medlemmerne fysisk, psykisk og spirituelt igennem træning af Yakami-ryu Karate, Yakami no Taijutsu og Yashin Mon.

  Forvaltningen har siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. december 2017 administrativt godkendt følgende aktiviteter:

  Forening Projekt Ansøgt Bevilliget
  ROLK Etablering af ryge- og bageovn 15.000 kr. 7.500 kr.
  Trekroner IF Taekwondo Klub Opstart af klub 8.500 kr. 4.550 kr.
  Den sociale pris ( RIU ) Den sociale pris 5.000 kr. 5.000 kr.
  Muserum Rekruttering af nye medlemmer 24.900 kr. 24.900 kr.
  Affaldsimperiet Opstart af klub/rekruttering af medl. 9.540 kr. 3.300 kr.
  Be free Nye vedvarende aktiviteter 25.000 kr. 25.000 kr.
  KFUM spejderne Roskilde Gruppe Ny aktivitet i foreningen 11.928 kr. 5.964 kr.
  Ild i Gilden Nye vedvarende aktiviteter, festival 23.395 kr. 17.915 kr.
  I alt: 94.129 kr.

  Start- og Udviklingspuljen udgør i 2017 461.077 kr. og der resterer 366.948 kr. pr. 10. marts 2017 i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-03-2017, pkt. 6

  Forvaltningen oplyste at postering vedr. Den sociale pris på 5.000 kr. er fejlkontoret på Start- og Udviklingspuljens konto, og vil blive korrigeret således at de 5.000 kr. tilbageføres til puljen.
  Der resterer således 371.948 kr. i Start- og Udviklingspuljen pr. 10. marts 2017.
  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm og Jesper Kejlhof.

 • Pkt. 7 Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2017

  Ansoegning_Frivilligcenter.pdf Ansoegning_Bjarkegruppe_DDS.pdf

  Pkt. 7

  Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2017

  Sagsnr. 285168 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget to ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2017 fra henholdsvis Frivilligcenter Roskilde og Bjarkegruppe DDS.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Frivilligcenter Roskilde bevilges 59.305 kr.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Frivilligcenter ansøger om midler til opstart af FrivilligBørs: Metode til udvikling af innovative aktiviteter i frivilligugen uge 39.
  Der ansøges om et tilskud på 82.990 kr. Forvaltningen anbefaler at FrivilligBørs bevilges 59.305 kr., idet markedsføring dækkes med 100 %, materialer og honorar med 50 % og forplejning ikke dækkes.
  Bjarkegruppe DDS ansøger om midler til Fælles identitet for spejderne i Roskilde på Spejdernes Lejr 2017.
  Der ansøges om et tilskud på 24.600 kr. Forvaltningen anbefaler at der ikke gives støtte til denne ansøgning, da projektet falder udenfor puljens formål.
  Ansøgninger og budgetter er vedlagt i bilag.

  Økonomi

  Der resterer 366.948 kr. i Start- og Udviklingspuljen pr. 26. februar 2017. Såfremt der ydes tilskud på 59.305 kr. til FrivilligBørs vil puljen lyde på 307.643 kr.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-03-2017, pkt. 7

  Udvalget vurderede, at Frivilligbørs umiddelbart ligger udenfor Start- og Udviklingspuljens kriterier, idet der henvises til at projektet har været afholdt i 2016, og at der ikke ydes tilskud til foreningers almene drift samt til årlige begivenheder. Udvalget vurderede dog samtidig at Frivilligbørs formål, med skabelsen af partnerskaber mellem foreninger, sociale foreninger og borgere, tjener et godt formål i forhold til udviklingen af vedvarende aktiviteter i kommunen. På baggrund heraf besluttede udvalget, at der ydes 30.000 kr. fra Start- og Udviklingspuljen til projekt Frivilligbørs, idet der dog fremadrettet ikke bevilliges tilskud fra puljen til projektet.
  Udvalget gav afslag på Bjarkegruppe DDS ansøgning om tilskud til indkøb af tørklæder til spejdernes Lejr 2017, med henvisning til at Start- og Udviklingspuljen ikke yder tilskud til foreningers almene drift.
  Jfr. Dagsordenspunkt 7 tilbageføres der 5.000 kr. til Start- og udviklingspuljen, som pr. 29.03.17 udgør 341.948 kr. Endelig er der under punkt økonomi, jfr. ovenfor, oplyst en forkert opgørelsesdato for Start- og Udviklingspuljens beholdning, som var den 10. marts 2017 og ikke den 26. februar 2017.
  Udvalget tog korrektion af opgørelsesdato til efterretning.

  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm og Jesper Kejlhof.

 • Pkt. 8 Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune

  Pkt. 8

  Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 290109 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget ønsker at sætte fokus på et aktuelt tema på folkeoplysningsområdet i 2017, og forvaltningen fremlægger på denne baggrund forslag til temadrøftelse om aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at temadrøftelse om aftenskolernes fremtid godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Fritid og Samfund har den 3. marts 2017 afholdt en Christiansborg høring om aftenskolerne under titlen: ”Hvordan sikres aftenskolernes overlevelse som en stor fritidsaktivitet?” På høringen deltog Folketingspolitikere, repræsentanter fra landsdækkende oplysningsforbund, repræsentanter fra kommunerne, repræsentant fra Biblioteksforeningen, forskere på aftenskoleområdet, repræsentanter fra det frivillige område m.fl.
  På høringen blev der tegnet et generelt billede af aftenskolernes brugere, som på landsplan typisk er veluddannede borgere over 60+, som bruger undervisningstilbuddene pga. aftenskolernes høje faglige niveau. Derudover blev der peget på en række udfordringer på aftenskoleområdet, bl.a. den faldende kommunale støtte til aftenskolerne, stigningen i handicapundervisningen, statens og kommunernes begrænset politiske interesse for området og aftenskolernes manglende profilering af området.
  Derudover blev der peget på problemer omkring det øgede konkurrenceforhold ml. aftenskoler, biblioteker og frivillige foreninger, muligheden for partnerskabssamarbejder mellem aftenskoler og andre aktører, f.eks. om åben skole samt fokus på aftenskolernes samfundsmæssige betydning, herunder samspil med stat og kommuner om understøttelse af forskellige politikområder, som f.eks. arbejdsmarkedspolitik, integrationspolitik, ældrepolitik m.m. Endelig blev der rejst spørgsmål om de enkelte aftenskoler skal specialisere sig for at nå bestemte målgrupper, eller om de er forpligtede til at levere et bredt folkeoplysende og demokratisk dannende tilbud?
  Overordnet set gav Christiansborg høringen et kompleks billede af en række udfordringer som aftenskoleområdet står overfor i forhold til aftenskolernes værdigrundlag, fremtidige organisering og økonomi samt samfundsmæssige betydning.
  Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående inputs, at Folkeoplysningsudvalget sætter fokus på aftenskoleområdet med henblik på at styrke aftenskolernes position fremadrettet i forhold til organisering, aktivitetstilbud og strategiske udvikling m.v. i Roskilde Kommune. Det foreslås, af udvalget nedsætter en arbejdsgruppe, som giver forslag til proces og tidsplan for udvalgets temaarbejde, herunder procesplan for inddragelse af ledere og bestyrelser i udpegningen af indsatser og målformulering på konkrete områder på aftenskoleområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-03-2017, pkt. 8

  Udvalget godkendte forslag til tema om "Aftenskolernes fremtid". Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra aftenskolerne, Folkeoplysningsudvalget, forvaltningen og ekstern konsulent fra Foreningsudviklerne, som udarbejder forslag til proces- og tidsplan for udvalgets temaarbejde med aftenskoleområdet.

  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm og Jesper Kejlhof.

 • Pkt. 9 Eventuelt

  Pkt. 9

  Eventuelt

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 27-03-2017, pkt. 9

  Udvalget godkendte forvaltningens forslag til afholdelse af ekstraordinært Folkeoplysningsmøde den 8. maj 2017, idet følgende emner ønskes behandlet i udvalget:
  - Forvaltningen har foreløbigt modtaget 2 ansøgninger på over 25.000 kr. fra Start- og Udviklingspuljen.
  - Godkendelse af arbejdsgruppens forslag til proces- og tidsplan for udvalgets temaarbejde "Aftenskolernes fremtid".
  - Godkendelse af forslag til studietur til Aalborg i forbindelse med udvalgets temaarbejde om ”Aftenskolernes fremtid”.
  - Forberedelse af valg til Folkeoplysningsudvalget i januar 2018, herunder evaluering af udvalget samt status på indsatsområder i Folkeoplysningspolitikken.
  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm og Jesper Kejlhof.