You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 27, 2018 - 17:00
Sted: Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde
 • Pkt. 23 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 23

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 27-06-2018, pkt. 23

  Godkendt.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen. Lisbeth Klarskov deltog som suppleant for Jan Brink-Pedersen.

 • Pkt. 24 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Pkt. 24

  Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Formanden orienterer om:

  1. Deltagelse ved Roskilde Kulturforenings indvielse af foreningens Moské i Allehelgensgade den 10. maj 2018.
  2. Deltagelse ved præsentation af kunstværket Ursuppen på Milen den 24. maj 2018.

  Forvaltningen orienterer om:

  1. Foreløbig status på Idrætsfacilitetsanalysen 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-06-2018, pkt. 24

  Orienteringerne blev taget til efterretning.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen. Lisbeth Klarskov deltog som suppleant for Jan Brink-Pedersen.

 • Pkt. 25 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 25

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Tuncay Yilmaz orienterede bl.a. om regelændring af Fritidspasordningen samt om de foreløbige resultater af idrætsfacilitetsanalysen og det videre arbejde med afdækning af kommunens faciliteter.
  Marianne Kiærulff orienterede om at puljen til Kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2018 er blevet fordelt samt puljen til forsamlingshuse

  Folkeoplysningsudvalget, 27-06-2018, pkt. 25

  Orienteringerne blev taget til efterretning.

  Fraværende:

  Jan Brink-Pedersen. Lisbeth Klarskov deltog som suppleant for Jan Brink-Pedersen.

 • Pkt. 26 Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Pkt. 26

  Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Cevri Ocak har deltaget i VM fodbold arrangementet på Hestetorvet den 26. juni 2018. Arrangementet var fint. Cevri Ocak anbefalede, at der ikke medbringes flasker på Hestetorvet ved sådanne arrangementer pga. problemer med knuste glas på pladsen.
  Iben Blum henviste til en stor reklamesøjle om fodbold, placeret på havnen, og opfordrede til, at reklamesøjlen også fremover kan bruges til annoncering af andre aktiviteter og events på havnen.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-06-2018, pkt. 26

  Orienteringerne blev taget til efterretning.

  Fraværende:

  Jan Brink-Pedersen. Lisbeth Klarskov deltog som suppleant for Jan Brink-Pedersen.

 • Pkt. 27 Orientering om foreningernes indberetning af medlemstal

  Oversigt_over_foreningernes_medlemsindberening_til_forskellige_systermer.pdf

  Pkt. 27

  Orientering om foreningernes indberetning af medlemstal

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget har ønsket en orientering fra forvaltningen om foreningernes indberetning af medlemstal til Roskilde Kommune og øvrige instanser.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Nedenfor følger en orientering om de nuværende indberetningssystemer, som de folke-oplysende foreninger indberetter medlemstal til i forbindelse med ansøgninger om til-skud fra Roskilde Kommune, idrætsorganisationer og forbund. Uddybende beskrivelse af indberetningssytemerne fremgår i vedlagte bilag.
  Foreningernes indberetning til Central Forenings Register (CFR)
  Idrætsorganisationerne DIF, DGI og Firmaidrætten har udviklet en portal for foreninger til registrering af foreningernes medlemstal. For at være en del af CFR skal foreningen være en godkendt folkeoplysende forening. Foreningen skal registrere alle sine aktive medlemmer. Foreningens aktive medlemmer opgøres hvert år pr. 31. december. Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og har betalt kontingent for aktivt medlemskab i minimum 3 måneder. Indberetningen af medlemstallene i CFR er opdelt i 5 alderskategorier, jfr. oversigt i vedlagte bilag.
  CFR retter sig primært mod idrætsforeninger, men CFR kan også modtage indberetninger fra kulturelle foreninger, politiske foreninger og spejderforeninger.
  Foreningernes indberetning af medlemstal til Roskilde Kommune
  Foreningernes indberetning af medlemstal sker i kommunens foreningsportal Winkas. Det er kun godkendte folkeoplysende foreninger som kan indberette medlemstal. Foreningens aktive medlemmer opgøres hvert år pr. 31. december for hele det foregående regnskabsår, herunder også udmeldte medlemmer i løbet af året. Aktive medlemmer defineres som medlemmer under 25 år, bosiddende i Roskilde Kommune, og som har betalt kontingent for medlemskab i minimum. 3 måneder, ligesom i CFR systemet.
  Roskilde Kommune er ikke tilsluttet CFR, men er i gang med at afsøge de forskellige tekniske muligheder for integrering mellem f.eks. CFR og kommunens Winkas med henblik på at lette foreningernes indberetning af medlemstal m.m. samt kommunens indhentning af medlemstal og regnskabstal i forbindelse med tilskudsansøgninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-06-2018, pkt. 27

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Fraværende:

  Jan Brink-Pedersen. Lisbeth Klarskov deltog som suppleant for Jan Brink-Pedersen.

 • Pkt. 28 Orientering om aktivitets- og lokaletilskud 2018

  Pkt. 28

  Orientering om aktivitets- og lokaletilskud 2018

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune fordeler lokaletilskud og aktivitetstilskud til frivillige foreninger i private lokaler efter ansøgning. Gældende særordninger for udvalgte foreninger i Roskilde Kommune videreføres.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune yder tilskud til private lokaler, der anvendes til folkeoplysende virksomhed af godkendte frivillige foreninger i henhold til ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune”.
  Der gives et tilskud på 85 % for den andel af udgifterne, der vedrører børn og unge medlemmer under 25 år. Det resterende budget fordeles til udgifter, der vedrører voksne medlemmer. Ud fra ansøgningsgrundlaget er der en tilskudsprocent på 32 % (68 % egenbetaling) for udgifter, der vedrører voksne medlemmer. Tilskudsprocenten i 2017 var 32 % (68 % egenbetaling).
  Fra tidligere år videreføres særordninger om max. tilskud til kampsportsforeninger på 2.466 kr. pr. medlem og 642 kr. pr. medlem for udvalgte etniske kulturforeninger. Der gives et max tilskud på 1.074 kr. pr. m2 til en forening.
  I budget 2018 er alle foreninger i Roskilde Kommune beregnet efter Roskildeordnin-gen. (KL’s lokaletilskudstakst for haller er 266,98 kr. og for lokaler 133,45 kr. i timen i 2018).
  I aktivitetstilskud ydes der i 2018 et tilskud på 431 kr. pr. medlem pr. år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-06-2018, pkt. 28

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Fraværende:

  Jan Brink-Pedersen. Lisbeth Klarskov deltog som suppleant for Jan Brink-Pedersen.

 • Pkt. 29 Orientering om budgettekniske korrektioner i Start- og Udviklingspuljens budget 2018

  Pkt. 29

  Orientering om budgettekniske korrektioner i Start- og Udviklingspuljens budget 2018

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om budgettekniske korrektioner i Start- og Udviklingspuljens budget 2018.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har foretaget budgettekniske korrektioner på kontoplan 73, Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter m.v. Start- og Udviklingspuljens budget er i forbindelse hermed blevet korrigeret, og puljen udgør i 2018 399.198 kr. på baggrund af nedenstående budget- og regnskabstal:

  Budgetposter Beløb
  Budget 2018 389.000 kr.
  Bevilligede tilskud i 2017 21.500 kr.
  Overført uforbrugte midler fra 2017 88.698 kr.
  Brutto budget 2018 499.198 kr.
  Ungepuljen 2018 -100.000 kr.
  Netto restbudget 2018 399.198 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-06-2018, pkt. 29

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Fraværende:

  Jan Brink-Pedersen. Lisbeth Klarskov deltog som suppleant for Jan Brink-Pedersen.

 • Pkt. 30 Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2018

  Pkt. 30

  Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2018

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Udvalget gives orientering om godkendte foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2018.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget er godkendelse af folkeoplysende foreninger og bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen på under 25.000 kr. delegeret til forvaltningen.

  Godkendelse af foreninger:

  Forvaltningen har godkendt følgende 7 foreninger siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 8. maj 2018:

  1. Teaterforeningen Wiedtruppen har til formål at opføre Gustav Wieds skuespil og andre forfattere.
  2. Handicapklubben har til formål at skabe arrangementer og aktiviteter for handicappede under betryggende forhold.
  3. Svogerslev Lokalhistoriske Forening har til formål at fremme interessen for og kendskabet til Svogerslev lokalhistorie.
  4. Double Top har til formål at fremme interessen for dart hos unge og ældre.
  5. Roskilde Line Dance har til formål at udbrede interessen for linedance, ved undervisning og relevante arrangementer, både interne og eksterne.
  6. Midtsjællands Musikforening har til formål at yde hjælp til musikalske aktiviteter i hele Roskilde Kommune, samt give medlemmerne en mulighed for at dyrke disse.

  Administrative bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen:

  Forvaltningen har siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 8. maj 2018 administrativt bevilliget:

  1. 8.143 kr. til Jyllinge minigolf klub til start og rekruttering af medlemmer i forbindelse med foreningens etablering af en 18 hullers minigolfbane på Spraglehøjgaard i Jyllinge.
  2. 12.248 kr. til Roskilde Line Dance til køb af musikudstyr til brug for danseundervisning i den nystartet forening.
  3. 7.500 kr. til FDF Sct. Jørgensbjerg Roskilde til shelters til børn og unge, som får mulighed for at få oplevelser tæt på naturen i Sankt Jørgensbjerg Sogn.

  Start- og Udviklingspuljen udgør 399.198 kr. i 2018, og der resterer den 8. juni 2018 265.057.50 kr. tilbage i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-06-2018, pkt. 30

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Fraværende:

  Jan Brink-Pedersen. Lisbeth Klarskov deltog som suppleant for Jan Brink-Pedersen.

 • Pkt. 31 Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2018

  Pkt. 31

  Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2018

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har ikke modtaget ansøgninger på over 25.000 kr. til Start- og Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget skal bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen på over 25.000 kr. godkendes af Folkeoplysningsudvalget.
  Siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 8. maj 2018 har forvaltningen ikke modtaget ansøgninger på over 25.000 kr. til Start- og Udviklingspuljen.
  Der resterer den 8. juni 2018 265.057,50 kr. i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-06-2018, pkt. 31

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Fraværende:

  Jan Brink-Pedersen. Lisbeth Klarskov deltog som suppleant for Jan Brink-Pedersen.

 • Pkt. 32 BUS ansøgning om forhøjelse af Leder- og trænerudviklingspuljen

  Ansoegning_om_forhoejet_ramme_for_BUS_Leder-_og_Traenerudviklingspulje.pdf BUS_Lederpuljerapport_2017.pdf

  Pkt. 32

  BUS ansøgning om forhøjelse af Leder- og trænerudviklingspuljen

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde´s Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) har fremsendt en ansøgning om forhøjelse af tilskudsrammen for Leder- og trænerudviklingspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at BUS Leder- og trænerudviklingspulje på 50.000 kr. forhøjes permanent til 75.000 kr. fra 2019

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  BUS Roskilde (sammenslutningen af spejdere, DUI, KFUM, KFUK m.fl.) administrere på vegne af Roskilde Kommune Leder- og trænerudviklingspuljen, som udgør 50.000 kr. årligt.
  Formålet med puljen er at give tilskud til de kulturelle foreninger i Roskilde Kommune i forbindelse med de frivilliges deltagelse i lederudviklingsaktiviteter. Der kan ansøges om tilskud til dækning af kursusudgiften ved deltagelse i aktiviteter/kurser med lederudvikling som formål. Lederudviklingsaktiviteter omfatter kurser for bestyrelses-, udvalgs- og arbejdsgruppemedlemmer. Derudover omfattes kurser for ledere i spejderforeninger og kurser for unge.
  BUS har i de seneste år oplevet en stor søgning til Leder- og Trænerudviklingspuljen, bl.a. begrundet i en stigning i medlemstallet i BUS foreninger samt en øget interesse fra de frivillige til at kvalificere deres kompetencer. Den øgede søgning til Leder- og Trænerudviklingspuljen betyder, at puljen hurtigt bliver opbrugt, og at BUS må nedsætte tilskudsbeløbet pr. deltager. Dertil har BUS´ lokalafdelinger ydet medfinansiering til kursuspris.
  I bilag 2 fremgår det, at BUS i 2017 har modtaget ansøgninger til Leder- og Træningsudviklingspuljen for i alt 78.316,60 kr. BUS yder højest 1000 kr. i tilskud pr. kursusdeltagelse, hvilket ville have betydet, at det samlede tilskud i 2017 fra Leder- og Træningsudviklingspuljen i alt ville have udgjort 65.590 kr. Tilskudsrammen i 2017 udgjorde imidlertid 50.000 kr., og på baggrund af de seneste års store søgning til Leder- og Trænerudviklingspuljen ansøger BUS om en permanent forhøjelse af rammen for Leder- og Træningsudviklingspuljen fra 50.000 kr. til 75.000 kr. årligt. Forhøjelsen af rammen til 75.000 kr. ligger erfaringsmæssigt på et niveau, hvor BUS har mulighed for at kunne imødekomme og understøtte de frivilliges deltagelse i lederudviklingsaktiviteter.
  Da aktivitetstilskuddet fra Leder- og Trænerudviklingspuljen er fordelt for 2018, ansøger BUS om forhøjelse af puljen for 2019 og frem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet de 25.000 kr. findes indenfor aktivitetstilskudsbudgettet, hvor midlerne overflyttes til BUS Leder- og Trænerudviklingspulje i 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-06-2018, pkt. 32

  Anbefales.

  Fraværende:

  Jan Brink-Pedersen. Lisbeth Klarskov deltog som suppleant for Jan Brink-Pedersen.

 • Pkt. 33 Aktivitetstilskud til handicaphold i Viby svømmeklub

  Viby_svoemmeklub_-_Ansoegning_om_forhoejet_aktivitetstilskud_til_handicaphold_i_2018.pdf

  Pkt. 33

  Aktivitetstilskud til handicaphold i Viby svømmeklub

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Viby svømmeklub har fremsendt en ansøgning om dispensation for forhøjet aktivitetstilskud i 2018 for foreningens handicaphold samt om godkendelse af handicapholdet med årligt forhøjet aktivitetstilskud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dispensation for forhøjet aktivitetstilskud i 2018 til Viby svømmeklubs handicaphold godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Ved en gennemgang af aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune, er forvaltningen blevet opmærksom på, at Viby Svømmeklub´s handicaphold ikke er en godkendt handicapforening i henhold til Roskilde Kommunes tilskudsregler. Viby svømmeklub er blevet orienteret og ansøger derfor om godkendelse af klubbens handicaphold samt om dispensation for forhøjet aktivitetstilskud på 26.000 kr. (2017-tal) i 2018, som klubben har budgetteret med på baggrund af de sidste 2 års forhøjet aktivitetstilskud fra kommunen for klubbens handicappede medlemmer.
  Viby svømmeklub er en underafdeling af Viby Idrætsforening. Svømmeklubben afholder blandet andet gymnastik i varmtvandsbassin primært for pensionister og seniorer. Svømningen har til formål at øge deltagernes bevægelighed, smidighed samt at styrke muskler, led og kondition. Svømmeklubben har pt. 34 handicappede medlemmer, som ifølge klubbens vurderinger er handicappede.
  Ifølge Folkeoplysningslovens § 21, stk. 4, skal handicappede tilgodeses ved anvisning af kommunale lokaler, der er særligt egnede til handicapaktiviteter. I henhold til Roskilde Kommunens tilskudsregler kan godkendte handicapforeninger opnå aktivitetstilskud til medlemmer over 25 år, ligesom lokaletilskud beregnes uden hensyn til alder. Ved anvisning af kommunale lokaler til godkendte handicapforeninger opkræves der desuden ikke lokalegebyr i modsætning til de øvrige folkeoplysende foreninger.
  Der er i dag 3 godkendte handicapforeninger i Roskilde Kommune; Roskilde Handicap Idrætsforening, Idrætsforeningen Ahorn og Sindslidendes Idrætsforening i Roskilde af 1998 (SIR98). For alle 3 godkendte folkeoplysende handicapforeninger gælder det, at kommunen yder forhøjet aktivitetstilskud pr. aktivt kontingentbetalende medlem uanset alder. Aktivitetstilskuddet er baseret på tillid, idet foreningen ikke skal indhente handicaperklæring fra medlemmerne som grundlag for kommunens tilskudsudbetaling.
  Ifølge Dansk Handicap Idræts-Forbund og FN´s handicapkonvention er definitionen for, hvornår en person er handicappet meget vidde. Tilskud til handicappede personer i foreningsregi er derfor baseret på den enkelte kommunes lokale tilskudsmodel, og byrådet er ikke forpligtiget til, men kan vælge at yde forhøjet aktivitetstilskud, jfr. Folkeoplysningslovens § 11.
  Forvaltningen vurderer, at Viby svømmeklubs handicaphold, som ifølge klubbens vurderinger består af handicappede medlemmer, kan sidestilles med kommunens godkendte handicapforeninger, som afholder aktiviteter for handicappede personer i Roskilde Kommune. Forvaltningen anbefaler derfor, at der gives dispensation for forhøjet aktivitetstilskud til Viby svømmeklubs handicaphold i 2018, samt at udvalget tager en generel drøftelse om Roskilde Kommunes nuværende tilskudsregler for handicappede personers deltagelse i foreningslivet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet et forhøjet aktivitetstilskud på 26.000 kr. (2017-tal) til Viby Svømmeklubs handicaphold finansieres indenfor rammen af aktivitetstilskudspuljen, som udgør 7.740.000 kr. i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-06-2018, pkt. 33

  Dispensation for forhøjet aktivitetstilskud i 2018 til Viby svømmeklubs handicaphold blev godkendt.
  Forvaltningen udarbejder forslag til tilskudsmodeller for handicappede personers deltagelse i foreningslivet.

  Fraværende:

  Jan Brink-Pedersen. Lisbeth Klarskov deltog som suppleant for Jan Brink-Pedersen.

 • Pkt. 34 Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Pkt. 34

  Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Følgende punkter ønskes på kommende møde:

  • Nøglebrikordningen.
  • Folkeoplysningsudvalgets videre udviklingsarbejde med aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune.

  Folkeoplysningsudvalget, 27-06-2018, pkt. 34

  Godkendt.

  Fraværende:

  Jan Brink-Pedersen. Lisbeth Klarskov deltog som suppleant for Jan Brink-Pedersen.

 • Pkt. 35 Eventuelt

  Pkt. 35

  Eventuelt

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 27-06-2018, pkt. 35

  Ingen bemærkninger.

  Fraværende:

  Jan Brink-Pedersen. Lisbeth Klarskov deltog som suppleant for Jan Brink-Pedersen.