You are here

Referat

Dato: Mandag, August 28, 2017 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 29 Folkeoplysningsudvalgets høringssvar til budget 2018

  Bilag_til_Kultur-_og_Idraetudvalgets_budgetnotat_-_afsluttende_droeftelser.pdf Budgetnotat_for_Kultur-_og_Idraetsudvalget_-_budget_2018_afsluttende_droeftelser.pdf Forberedelse_af_mulige_budgetforbedringer_paa_Kultur-_og_Idraetsudvalgets_omraade.pdf KIU-bloklister.pdf KIU-bloktekster.pdf KIU-budgetbemaerkninger.pdf KIU-takstforslag.pdf Kultur-_og_Idraetsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf

  Pkt. 29

  Folkeoplysningsudvalgets høringssvar til budget 2018

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget skal afgive høringssvar for budget 2018 - 2021. Kultur- og Idrætsudvalget orienterer på dette møde om det foreløbige budgetforslag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Udvalget drøfter det fremlagte budget 2018 - 2021 på Kultur- og Idrætsområdet.
  2. Udvalget afgiver høringssvar for budget 2018 - 2021 indenfor høringsperioden den 1. september – 19. september 2017.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 16. august 2017 har udvalget taget stilling til budgetforslag 2018 – 2021 på området. Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces, budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget samt bilag over takstforslag, budgetbemærkninger, bloklister og bloktekster er vedlagt som bilag. Fagudvalgenes budgetdrøftelser indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling den 30. august 2017 og i byrådets 1. behandling samme dag.
  Det samlede budgetmateriale bliver offentliggjort den 1. september med henblik på høring i øvrige råd og udvalg med høringsfrist til den 19. september 2017. Folkeoplysningsudvalget skal således afgive høringssvar på det fremlagte budget 2018 – 2021 indenfor denne periode. Høringssvarene vil indgå i byrådets endelige behandling af budgettet den 11. oktober 2017.
  På Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. august er Kultur- og Idrætsudvalget inviteret til at give en foreløbig orientering om budget 2018 -2021 for kultur- og idrætsområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 28-08-2017, pkt. 29

  Orientering om budget 2018 blev taget til efterretning. Folkeoplysningsudvalget afholder ekstraordinært møde 18. september kl. 17:00 – 18:00, hvor udvalget vil afgive høringssvar på budget 2018.

  Fraværende: Jesper Kejlhof, Inge Midtgaard, Tuncay Yilmaz, Brian Mortensen og Daniel Bjørkholm.
  Peter Munch Jørgensen deltog som stedfortræder for Brian Mortensen og Anne-Dorte Nygaard deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 30 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 30

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 28-08-2017, pkt. 30

  Godkendt.
  Fraværende: Jesper Kejlhof, Inge Midtgaard, Tuncay Yilmaz, Brian Mortensen og Daniel Bjørkholm.
  Peter Munch Jørgensen deltog som stedfortræder for Brian Mortensen og Anne-Dorte Nygaard deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 31 Valg af booking- og tilskudssystem(Lukket)

 • Pkt. 32 Meddelelser fra formand og forvaltning

  Pkt. 32

  Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Orientering fra formanden:

  Deltaget den 11. august 2017 ved KICK Off på Projekt KICK - Bevægelse på erhvervsskolen.
  Deltaget den 24. august 2017 ved Folkeoplysningsudvalget strategiworkshop 2 ”Aftenskolernes fremtid”.

  Orientering fra forvaltningen:

  Program for Folkeoplysningsudvalgets studietur til Aalborg Kommunes aftenskoler den 22. – 23. september 2017.
  Tidsplan for evaluering af Folkeoplysningsudvalgets virke.

  Folkeoplysningsudvalget, 28-08-2017, pkt. 32

  Orienteringerne blev taget til efterretning.

  Fraværende: Jesper Kejlhof, Inge Midtgaard, Tuncay Yilmaz, Brian Mortensen og Daniel Bjørkholm.
  Peter Munch Jørgensen deltog som stedfortræder for Brian Mortensen og Anne-Dorte Nygaard deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 33 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 33

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Ingen bemærkninger.

  Folkeoplysningsudvalget, 28-08-2017, pkt. 33

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Jesper Kejlhof, Inge Midtgaard, Tuncay Yilmaz, Brian Mortensen og Daniel Bjørkholm.
  Peter Munch Jørgensen deltog som stedfortræder for Brian Mortensen og Anne-Dorte Nygaard deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 34 Orientering fra folkeoplysningsudvalgsmedlemmerne

  Pkt. 34

  Orientering fra folkeoplysningsudvalgsmedlemmerne

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Iben Blum opfordrede forvaltningen til at forenkle processen i forhold til foreningernes ansøgning til og udbetaling fra kommunens forskellige puljer samt foreningernes indhentning af tilladelser hos forskellige myndigheder i forbindelse med foreningens afholdelse af et arrangement.

  Folkeoplysningsudvalget, 28-08-2017, pkt. 34

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Jesper Kejlhof, Inge Midtgaard, Tuncay Yilmaz, Brian Mortensen og Daniel Bjørkholm.
  Peter Munch Jørgensen deltog som stedfortræder for Brian Mortensen og Anne-Dorte Nygaard deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 35 Orientering om lokaleanvisning for sæsonen 2017/18 og sæsonen 2018/19

  Pkt. 35

  Orientering om lokaleanvisning for sæsonen 2017/18 og sæsonen 2018/19

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har anvist kommunale lokaler og svømmehaller for sæsonen august 2017 til juni 2018 og for sæsonen august 2018 til juni 2019 ud fra indkomne ansøgninger jf. Folkeoplysningsloven’s § 21 stk. 1-3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har anvist kommunale lokaler og svømmehaller for sæsonen august 2017 til juni 2018 og for sæsonen 2018 til juni 2019 ud fra indkomne ansøgninger jf. Folkeoplysningsloven § 21 stk. 1-3.
  De vigtigste punkter ved anvisningerne er:
  - Faciliteterne (lokaler og svømmehal) er anvist ud fra Folkeoplysningslovens bestemmelser og Roskilde Kommunes retningslinjer for Lokale-, hal-, og banefordeling.
  - Aktiviteter for børn og unge har haft højeste prioritet, hvilket har medført, at foreninger der har ansøgt om faciliteterne til aktiviteter for børn og unge, har haft fortrinsret til kommunale faciliteter, jf. Folkeoplysningslovens § 21 stk. 3.
  - Fordelingen er foretaget af forvaltningen i samarbejde med RIU, og der er en bred opbakning til lokaleanvisningskriterierne.
  Der kan konstateres et øget pres på tider i især idrætshaller og gymnastiksale, som bliver forøget hvert år, idet der er en stigning i ansøgninger til de samme faciliteter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 28-08-2017, pkt. 35

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Jesper Kejlhof, Inge Midtgaard, Tuncay Yilmaz, Brian Mortensen og Daniel Bjørkholm.
  Peter Munch Jørgensen deltog som stedfortræder for Brian Mortensen og Anne-Dorte Nygaard deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 36 Orientering om anvisning af udendørs baner for sæsonen 2017/18 og sesonen 2018/19

  Udendoers_banefordeling_for_saeson_201718_og_saeson_201819.pdf

  Pkt. 36

  Orientering om anvisning af udendørs baner for sæsonen 2017/18 og sesonen 2018/19

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har anvist kommunale udendørs baner for sæson august 2017 til juni 2018 og for sæson august 2018 til juni 2019 ud fra indkomne ansøgninger, jf. folkeoplysningslovens § 21.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i samarbejde med RIU udarbejdet et forslag ud fra indkomne ansøgninger til fordeling, som efterfølgende bliver drøftet og aftalt med brugerne på et fælles fordelingsmøde. De kommunale udendørs baner bliver fordelt for sæson august 2017 til juni 2018 og for sæson august 2018 til juni 2019, jf. folkeoplysningslovens § 21.
  De vigtigste punkter ved anvisningerne er:
  - Aktiviteter for børn og unge har haft højeste prioritet, hvilket har medført, at foreninger, der har ansøgt om udendørs baner til aktiviteter for børn og unge, har haft fortrinsret til kommunale udendørs baner, jf. Folkeoplysningslovens § 21 stk. 3.
  - Fordelingen er foregået i et samarbejde mellem Kultur og Idræt, RIU og brugere på baggrund af Retningslinjer for lokale-, hal- og banefordeling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 28-08-2017, pkt. 36

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Jesper Kejlhof, Inge Midtgaard, Tuncay Yilmaz, Brian Mortensen og Daniel Bjørkholm.
  Peter Munch Jørgensen deltog som stedfortræder for Brian Mortensen og Anne-Dorte Nygaard deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 37 Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen

  Ansoegning_om_godkendelse_som_forening_fra_Jyllinge_Fritidsfiskerforening.pdf Ansoegning_fra_AffaldsImperiet_til_Start-_og_Udviklingspuljen_2017.pdf

  Pkt. 37

  Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget gives orientering om godkendte foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget er godkendelse af foreninger og bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen op til 25.000 kr. delegeret til forvaltningen.

  Godkendelse af nye foreninger

  Der er godkendt 1 forening siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. juni 2017. Jyllinge Fritidsfiskerforening, har til formål at virke for fritidsfiskernes interesser i den del af Roskilde Fjord, som Jyllinge dækker, så medlemmerne får de bedste vilkår for fiskeri.
  Ansøgning fra Jyllinge Fritidsfiskerforening om godkendelse som forening er vedlagt som bilag.

  Administrative bevillinger

  Forvaltningen har administrativt bevilliget 10.950 kr. i tilskud til Affaldsimperiet og Grønt Erhvervsnetværk Roskilde til et helaftensarrangement med foredrag og oplæg om bæredygtighed og grøn udvikling i Roskilde under titlen ”Foredrag om Bæredygtig Business”. Forvaltningen har lagt vægt på, at der er tale om afvikling af et arrangement, som har til formål at tiltrække nye medlemmer til foreningen. Der bevilliges 10.950 kr. i tilskud, da honorar og anskaffelser af udstyr og materialer maksimalt dækkes med 50% og forplejning ikke dækkes.

  Der er bevilliget 10.950 kr. til arrangementet, og der resterer pr. 17. august 2017 167.698 kr. i puljen

  Ansøgning og budget er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 28-08-2017, pkt. 37

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Jesper Kejlhof, Inge Midtgaard, Tuncay Yilmaz, Brian Mortensen og Daniel Bjørkholm.
  Peter Munch Jørgensen deltog som stedfortræder for Brian Mortensen og Anne-Dorte Nygaard deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 38 Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen

  Pkt. 38

  Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2017

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har ikke modtaget ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har, siden Folkeoplysningsudvalgets møde d. 19. juni 2017, ikke modtaget ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen. Pr. 17. august 2017 resterer der 167.698 kr. i puljen, idet forvaltningen administrativt har bevilliget 10.950 kr. til Affaldsimperiets projekt ”Foredrag om Bæredygtig Business”, jfr. dagsordenspunkt 9.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 28-08-2017, pkt. 38

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Jesper Kejlhof, Inge Midtgaard, Tuncay Yilmaz, Brian Mortensen og Daniel Bjørkholm.
  Peter Munch Jørgensen deltog som stedfortræder for Brian Mortensen og Anne-Dorte Nygaard deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 39 Trekroner Idrætsforenings klage over lokaleanvisning for sæson 2017/18 og sæson 2018/19

  Trekroner_Idraetsforenings_klage_over_fordeling_af_haltider_de_kommende_saesoner.pdf

  Pkt. 39

  Trekroner Idrætsforenings klage over lokaleanvisning for sæson 2017/18 og sæson 2018/19

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Trekroner Idrætsforening (TIF) har fremsendt klage af den 25. juni 2017 vedrørende forvaltningens anvisning af tid til foreningen i Spejlsalen på Trekroner skolen for perioden 2017/18 og 2018/19. Forvaltningen fremlægger på denne baggrund Trekroners klage til afgørelse i Folkeoplysningsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Forvaltningens anvisning af tider til Trekroner Idrætsforening i spejlsalen på Trekronerskolen for sæson 2017/18 og 2018/19 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Trekroner Idrætsforening (TIF) har ansøgt tid hver mandag i Trekroners Spejlsal fra kl. 18:00-21:00 for sæson 2017/18 og 2018/19 til afholdelse af foreningens workout. Forvaltningen har for sæson 2017/18 og 2018/19 tildelt foreningen tid kl. 19:00-22:00 hver mandag i Spejlsalen på Trekroner skolen for sæsonen 2017/18 og 2018/19. Anvisningen er sket på baggrund af TIF´s oplysninger om, at foreningens workouthold primært består af voksne, idet medlemssammensætningen ifølge foreningens oplysninger fordeler sig således: 0-16 år = ingen børn, 17-24 år= 2 medlemmer, 25 år og over = 23 medlemmer.
  Forvaltningen har anvist Roskilde Taekwondo tid fra kl. 16:00–19:00 i spejlsalen på Trekronerskolen hver mandag i den nye sæsonfordeling med vægt på prioritering af aktiviteter for børn og unge, idet medlemssammensætningen på de af Roskilde Taekwondo ansøgte træningstider fordeler sig således: 0-16 år = 20 medlemmer, 17-24 år = 5 medlemmer, 25 år over = 10 medlemmer.
  Forvaltningens fordeling af tider er endvidere sket på grundlag af oplysninger i Interbook, hvoraf det fremgår, at spejlsalen på Trekronerskolen hver mandag fra kl. 18:00–21:00 i sæson 2016/17 har været ledig. Fra januar 2017 og frem til juni har Roskilde Taekwondo booked spejlsalen hver mandag på Trekronerskolen fra kl. 17:00–19:00.
  TIF oplyser i deres klagehenvendelse, at de ledige timer i Spejlsalen i sæson 2016/17 ikke afspejler de faktiske forhold, idet Himmelev Veddelev Gymnastikforening (HVG) i sæson 2016/17 har valgt at afgive foreningens tid til TIF i spejlsalen på Trekroner Skolen hver mandag kl. 18:00 til 19:00. TIF oplyser, at foreningen desværre ikke har fået opdateret bookingoplysningerne i sæson 2016/17, og ønsker at forvaltningen i den nye sæsonfordeling tager højde for TIF´s faktiske aktiviteter med workouthold i spejlsalen på Trekroner skolen hver mandag kl. 18:00 – 21:00 for sæson 2017/18 og 2018/19.
  TIF´s klage er vedlagt sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 28-08-2017, pkt. 39

  Folkeoplysningsudvalget kan ikke imødekomme Trekroners Idrætsforening klage over forvaltningens sæsonfordeling for 2017/18 og 2018/19, idet fordelingen er sket i henhold til Folkeoplysningslovens § 21 stk. 3, hvor prioriteringen af aktiviteter for børn går forud voksenaktiviteter.

  Fraværende: Jesper Kejlhof, Inge Midtgaard, Tuncay Yilmaz, Brian Mortensen og Daniel Bjørkholm.
  Peter Munch Jørgensen deltog som stedfortræder for Brian Mortensen og Anne-Dorte Nygaard deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 40 Udpegning af vinderen af Start- og Udviklingspuljens foreningspris 2017

  Oversigt_over_projekter_i_2016_som_har_modtaget_tilskud_fra_Start-_og_Udviklingspuljen.pdf

  Pkt. 40

  Udpegning af vinderen af Start- og Udviklingspuljens foreningspris 2017

  Sagsnr. 285168 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget skal udpege vinderen af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2017. Prisen vil blive overrakt til vinderen på Frivillig Fredag den 29. september.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget udpeger vinderen af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2017.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget skal i lighed med sidste år uddele Start- og Udviklingspuljens Foreningspris på Frivillig Fredag den 29. september 2017. Kandidater til prisen kan indstilles under forudsætning af, at personen/foreningen har modtaget tilskud fra Start- og Udviklingspuljen i perioden september 2016 – august 2017, at projektet/aktiviteten er gennemført og evalueret i samme periode.
  Start- og Udviklingspuljens foreningspris uddeles til en nystartet forening, en organisation eller et nystartet projekt, som har opnået et bemærkelsesværdigt resultat for foreningen, organisationen eller Roskilde Kommune. Med Start- og Udviklingspuljens Foreningspris følger 5.000 kr., som skal anvendes til rejser eller kurser i foreningens eller organisationens formål.
  Vinderen af prisen i år vælges blandt de indkomne evalueringer fra de projekter som har modtaget støtte fra puljen i 2016/2017.

  Bilag 1. indeholder en oversigt over projekter i 2016/2017, som har modtaget tilskud fra Start- og Udviklingspuljen, og som forvaltningen har modtaget evalueringer fra.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 28-08-2017, pkt. 40

  Vinderen af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2017 blev udpeget.

  Fraværende: Jesper Kejlhof, Inge Midtgaard, Tuncay Yilmaz, Brian Mortensen og Daniel Bjørkholm.
  Peter Munch Jørgensen deltog som stedfortræder for Brian Mortensen og Anne-Dorte Nygaard deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 41 Eventuelt

  Pkt. 41

  Eventuelt

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Ingen bemærkninger.

  Folkeoplysningsudvalget, 28-08-2017, pkt. 41

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Jesper Kejlhof, Inge Midtgaard, Tuncay Yilmaz, Brian Mortensen og Daniel Bjørkholm.
  Peter Munch Jørgensen deltog som stedfortræder for Brian Mortensen og Anne-Dorte Nygaard deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.