You are here

Referat

Dato: Torsdag, Februar 1, 2018 - 16:00
Sted: Rådhusbuen 1, mødelok. 2A
 • Pkt. 1 Gensidig orientering

  Handicapraad_-_Den_gode_praksis_2018.pdf Invitation_1_spadestik_plejecenter_Hyrdehoej.pdf

  Pkt. 1

  Gensidig orientering

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Gensidig orientering fra rådets medlemmer og sekretariat.

  Sagsfremstilling

  Der vedlægges som bilag KL og Danske Handicaporganisationers pjece: ”Handicapråd – den gode praksis”.
  Der vil bl.a. blive givet orientering om:
  - Status på projektet ”Sammen finder vi job”
  - Status på pårørendepolitikken
  - Det Centrale Handicapråd holder Årsmøde den 10. april 2018 i Odense
  - Henvendelse fra Det Danske Madhus med tilbud om prøvespisning
  - 1. spadestik til det nye plejecenter Hyrdehøj, som bl.a. skal have 10 boliger til borgere med udviklingshæmning og stort plejebehov.

  Handicaprådet, 01-02-2018, pkt. 1
  DCH's Årsmøde er blevet udsat. Der foreligger ikke p.t. en ny dato.
  Sekretariatet undersøger om der er begrænsninger for prøvespisning i f.t. det forestående madudbud.

  Fraværende:
  Mette Olander (Lene Damborg Ibsen deltog i stedet), Kristina Mikkelsen

 • Pkt. 2 Konstituering af Handicaprådet 2018-21

  Vedtaegter_for_Roskilde_Kommunes_Handicapraad_Kompatibilitetstilstand.pdf Forretningsorden_for_Handicapraadet_Kompatibilitetstilstand.pdf

  Pkt. 2

  Konstituering af Handicaprådet 2018-21

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet skal konstituere sig i henhold til rådets vedtægter og forretningsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet i overensstemmelse med vedtægter og forretningsorden i rækkefølge vælger:
  - Formand
  - Næstformand

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Byrådets godkendte vedtægter for Handicaprådet samt Handicaprådets forretningsorden vedlægges som bilag.

  Byrådet har udpeget følgende som medlemmer og personlige suppleanter til Handicaprådet for 2018-21:

  Som ordinære medlemmer Som personlige stedfortrædere
  Peter Vonsild,
  Dansk Blindesamfund
  Inge Margrethe Vollmer,
  Diabetesforeningen
  Birthe K. Vinner Nielsen,
  Hjernesagen
  Ingen
  Bruno Sander Nielsen.
  Landsforeningen LEV
  Jette Frederiksen,
  Stomiforeningen COPA
  Hans-Henrik Kjølhede,
  Spastikerforeningen
  Else Nielsen,
  Gigtforeningen
  Kjeld Borne,
  Scleroseforeningen
  Anette Brink,
  Scleroseforeningen
  Lene Poulsen,
  Høreforeningen
  Ingen
  Lene Schwartz
  SIND
  Leni Grundtvig,
  SIND
  Gitte Kronbak Nielsen
  Socialdemokratiet
  Poul Andersen,
  Socialdemokratiet
  Susanne Lysholm Jensen
  Enhedslisten
  Henrik Stougaard
  Enhedslisten
  Jacob Søegaard Nielsen
  Venstre
  Bent Jørgensen
  Venstre
  Christian Harsløf,
  dir. for Social, Job og Sundhed,
  Camilla Tanghøj,
  sekretariatschef
  Ivan Hyllested,
  Vejchef
  Gitte Sloth Nielsen,
  afsnitsleder vej og Grønne Områder
  Mette Olander,
  afdelingschef for Social og Sundhed
  Lene Damborg Ibsen,
  afsnitsleder Voksenservice
  Kristina Mikkelsen,
  Børne- og Ungechef
  Dorthe Mackenzie, afsnitsleder for handicap og Administration (børn og unge)

  Handicaprådet, 01-02-2018, pkt. 2
  Som formand blev valg: Peter Vonsild
  Som næstformand blev valgt: Jacob Søegaard Nielsen
  DH-medlemmernes kontorholds-bidrag øges til 700 kr. om året.
  Under dette punkt blev nævnt ønsket om, at alle sager til politisk behandling i udvalg og byråd bør have en standard-rubrik med ”Eventuelle konsekvenser for borgere med handicap?” (svarende til standard-rubrikken om Økonomi). Hermed understøttes det handicappolitiske sektoransvars-princip. Der sendes henvendelse til byrådet/borg­mester­en om dette.
  Fraværende:
  Mette Olander (Lene Damborg Ibsen deltog i stedet), Kristina Mikkelsen

 • Pkt. 3 Handicaprådets mødeplan for 2018

  Pkt. 3

  Handicaprådets mødeplan for 2018

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet skal beslutte en mødeplan for 2018.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  I følge vedtægterne holder Handicaprådet mindst fire ordinære møder om året.
  På rådets møde den 14. december 2017 blev besluttet, at forslaget til mødeplan skal indeholde en halv times fællesmøde med DH-repræsentanterne og Plan- og Teknikudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget.
  Forslag til mødeplan for 2018:

  Dato Tema Tid Sted
  Torsdag den
  1. februar
  Ordinært handicaprådsmøde 16.00 – 18.00 Rådhuset
  Februar/marts Fællesmøde med Ældrerådet
  (organisationsmedlemmer). Dato og tidspunkt aftales af de to formænd.
  Rådhuset
  Tirsdag den 17. april Fællesmøde med Plan- og Teknikudvalget (organisationsmedlemmer) 17.00 – 17.30 Rådhuset
  Tirsdag den 8. maj Fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget (organisationsmedlemmer) 8.00 – 8.30 Rådhuset
  Torsdag den 24.maj Ordinært Handicaprådsmøde 16.00 – 18.00 Rådhuset
  Torsdag den 7. juni Fællesmøde med Beskæftigelses- og Socialudvalget (organisationsmedlemmer) 16.30 – 17.00 Rådhuset
  Lørdag den
  25. august
  Sundhedsdagen (dato ikke endelig fastlagt endnu) 10.00-14.00 Hestetorvet
  Tirsdag den 4. september Fællesmøde med Skole- og Børneudvalget (organisationsmedlemmer) 17.00-17.30 Rådhuset
  Torsdag den
  13. september
  Ordinært Handicaprådsmøde
  (med forventet budgethøring)
  16.00 – 18.00 Rådhuset
  Onsdag den 3. oktober Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget (organisationsrepræsentanter) 17.00-17.30 Rådhuset
  Mandag den
  3. december
  Uddeling af Handicapprisen 2016
  (den 3. december er FNs Internationale Handicapdag)
  16.00-17.00 Fastlægges senere
  Torsdag den 13. december Ordinært Handicaprådsmøde afsluttende med julefrokost 16.00-19.00 Rådhuset

  Ved ordinære møder afholdes formøde for organisationsmedlemmerne 1 time før mødestart.
  Handicaprådet, 01-02-2018, pkt. 3
  Mødeplanen blev godkendt (med en enkelt redaktionel rettelse) samt at de ordinære møder varer 2 timer.
  Det er rettet i ovenstående mødeoversigt.
  Fraværende:
  Mette Olander (Lene Damborg Ibsen deltog i stedet), Kristina Mikkelsen

 • Pkt. 4 Godkendelse af Årsrapport for 2017

  Aarsrapport_2017.pdf

  Pkt. 4

  Godkendelse af Årsrapport for 2017

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af Handicaprådets Årsrapport 2017 med regnskab.

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet skal godkende Årsrapporten for 2017, der foruden formandens beretning giver et overblik over Handicaprådets møder, høringssvar og øvrige aktiviteter. I Årsrapporten indgår også regnskab for 2017 og budget 2018.
  Handicaprådet, 01-02-2018, pkt. 4
  Årsrapporten blev godkendt.
  Den sendes til orientering på kommende møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget og Byrådet.
  Fraværende:
  Mette Olander (Lene Damborg Ibsen deltog i stedet), Kristina Mikkelsen

 • Pkt. 5 Valg af repræsentant til BOMI's bestyrelse

  Pkt. 5

  Valg af repræsentant til BOMI's bestyrelse

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet skal udpege et medlem til BOMI’s bestyrelse for 2018-21.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til revalideringsinstitutionen BOMI’s vedtægter er Handicaprådet repræsenteret i BOMI’s bestyrelse med et medlem.
  I sidste Handicapråds-periode har Peter Vonsild været repræsentant, og Peter Vonsild vil fortælle nærmere om arbejdet i bestyrelsen.
  BOMI’s vedtægter beskriver, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af:
  - 3 medlemmer af Roskilde Byråd
  - Arbejdsmarkedsdirektøren, Roskilde Kommune
  - Sundhedsdirektøren, Roskilde Kommune (de to sidstnævnte er p.t. samme direktør)
  - 1 medlem udpeget af Landsforeningen Boserup Minde
  - 2 medlemmer udpeget af Køge Kommune
  - 1 medarbejderrepræsentant fra BOMI.

  Handicaprådet, 01-02-2018, pkt. 5
  Peter Vonsild blev valgt.

  Fraværende:
  Mette Olander (Lene Damborg Ibsen deltog i stedet), Kristina Mikkelsen

 • Pkt. 6 Oplæg om GAP-analyse fra Det Centrale Handicapråd

  DCH_gap-analyse_2015.pdf DCH-oplaeg_om_GAP-analysen_Roskilde_01_02_18.pdf

  Pkt. 6

  Oplæg om Gap-analyse fra Det Centrale Handicapråd

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Præsentation af Gap-analyse fra Det Centrale Handicapråd.

  Sagsfremstilling

  På Handicaprådets møde den 14. december 2017 blev det besluttet, at der på det nye Handicapråds første møde skal være en præsentation af den Gap-analyse, som Det Centrale Handicapråd udarbejdede i 2015.
  Gap-analysen fra 2015 er vedlagt som bilag. Dens formål var:
  ”…at dokumentere, hvorledes kontakten mellem borgere med handicap og den kommunale forvaltning opfattes af henholdsvis borgere med handicap, borgernes pårørende, sagsbehandlere og ledere. Svarene på undersøgelsen skal bruges til at styrke bruger indflydelse og tillid mellem borger og kommune.
  Hovedfokus i afrapporteringen vil være sammenligningen mellem de to målgrupper med henblik på at identificere barrierer og potentialer for øget brugerindflydelse og tillid…..
  Undersøgelsen er en gap-analyse. Udover at der vil blive set på, hvordan henholdsvis borgerne med handicap og de professionelle vurderer de forskellige områder hver for sig, vil der også være fokus på gap’et mellem vurderingerne. Gap’et er altså et udtryk for, i hvor høj grad borgerne, sagsbehandlerne og lederne opfatter et givent emne – fx kendskab til lovgivning – forskelligt.”
  Gitte Søgaard, Det Centrale Handicapråd, vil være til stede den 1. februar kl. 17-17.30 for at præsentere Gap-analysen og svare på spørgsmål til den.
  Handicaprådet, 01-02-2018, pkt. 6
  Emnet følges op på næste møde, hvor der bl.a. vil være oplæg til drøftelse af hvilke temaer, som skal være de vigtigste fokusområder i f.t. den lokale situation i Roskilde Kommune.

  Fraværende:
  Mette Olander (Lene Damborg Ibsen deltog i stedet), Kristina Mikkelsen

 • Pkt. 7 Eventuelt

  Pkt. 7

  Eventuelt

  Sagsnr. 299971 Åbent punkt

  Handicaprådet, 01-02-2018, pkt. 7
  På spørgsmål om den resterende 1,5 mio.kr. til specialundervisningen, blev svaret, at budgetforligs-partierne har aftalt at se på rest-finansieringen.

  Fraværende:
  Mette Olander (Lene Damborg Ibsen deltog i stedet), Kristina Mikkelsen