You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 2, 2017 - 16:00
Sted: Mødelokale 3A, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 1 Gensidig orientering

  Pkt. 1

  Gensidig orientering

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Orientering fra formand, medlemmer og sekretariat.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Der er bl.a. orientering om:
  - møde den 18. januar med det regionale Dialogforum og repræsentanter fra handicapråd i de sjællandske kommuner om Rammeaftalen 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde.
  - fra Det Centrale Handicapråds Årsmøde den 7. februar 2017.
  - status på proces for pårørende-/netværkspolitik
  - opfølgning på FUS-udbud, særligt døgntilbud til unge

  Handicaprådet, 02-03-2017, pkt. 1
  Supplerende kan oplyses, at der bliver holdt møde om pårørendepolitik i Byens Hus dem 20. marts. Handicaprådet vil blive inddraget i såvel mødet som i den efterfølgende skriveproces.

  Fraværende
  Jonas Paludan deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen
  Kaj V. Hansen, Martin Holgaard og Christian Harsløf havde afbud.

 • Pkt. 2 Status på frikommuneansøgning

  37203-17_v1_Konkrete_spoergsmaal_og_afklaringsspoergsmaal.pdf

  Pkt. 2

  Status på frikommuneansøgning

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Orientering om drøftelser med ministeriet om afklaring af spørgsmål i forbindelse med frikommuneansøgning til bedre og fleksibel udnyttelse af almene boliger og byggeri af billigere boliger.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget. Sagen forelægges også Økonomiudvalget.

  Sagsfremstilling

  Den 1. november 2016 og den 16. november 2016 godkendte hhv. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget, at Roskilde Kommune i et frikommunenetværk med Københavns, Høje-Taastrup, Aarhus, Randers og Favrskov kommuner anmoder om godkendelse til forsøg:
  - der fremmer fleksibilitet i leje af almene boliger, hvor det kan understøtte en rehabiliterings- og inklusionsindsats for borgere med bl.a. udviklingshæmning, psykisk sårbarhed og sociale problemer.
  - at få mulighed for at bygge boliger med en billig husleje, fx ved at dispensere fra visse regler i bygningsreglementet.
  Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 1. februar 2017 svaret på anmodningen, hvor kun dele af ansøgningen imødekommes. Blandt andet henviser ministeriet et ønske fra Roskilde og Københavns kommuner om muligheden for at bygge billigere boliger til at afvente en ”afrapportering fra en tværministeriel arbejdsgruppe i løbet af foråret …”.
  Der vedlægges notat fra frikommunenetværket, som uddyber de spørgsmål, som netværket ønsker afklaret oven på ministeriets svar.
  Den 15. februar 2017 var embedsmandsmøde på direktørniveau med ministeriet, hvor disse spørgsmål blev drøftet. Det er indtrykket, at ministeriet lyttede til netværkets argumenter, herunder viste forståelse for, at Roskilde Kommune er i den situation, at hvis der ikke kan laves frikommuneforsøg med at bygge billigere boliger nu, hvor der aktuelt er byggeprojekter undervejs i Roskilde, så forpasses chancen for billigere boliger, og der kan gå nogle år, før det bliver aktuelt igen.
  Ministerierne er ved at udarbejde lovforslag, som skal give de fornødne hjemler til alle frikommuneforsøgene. Dette lovforslag sendes i høring fra og med den 24. februar 2017. Kommunerne vil i fællesskab give tilbagemeldinger på lovforslaget.
  Parallelt hermed vil der blive afholdt en række møder med kommunerne i netværket med henblik på at konkretisere udeståender og evt. finde løsninger, som kan nå at komme med i lovforslaget eller som kan komme med i næste runde af ansøgninger.
  På mødet vil blive givet en orientering om den aktuelle status på dette.
  Handicaprådet, 02-03-2017, pkt. 2
  Peter Vonsild vil eftersende Danske Handicaporganisationers generelle bemærkninger til frikommuneforsøgene.

  Fraværende
  Jonas Paludan deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen
  Kaj V. Hansen, Martin Holgaard og Christian Harsløf havde afbud.

 • Pkt. 3 Tilsyn med de sociale tilbud

  Pkt. 3

  Tilsyn med de sociale tilbud

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der er ønsket en orientering om tilsyn med de sociale tilbud.

  Sagsfremstilling

  På socialområdet har Socialtilsyn Øst siden 2014 godkendt og ført tilsyn med kommunale, regionale og private tilbud inden for familiepleje, opholdssteder til børn og unge, bosteder til voksne samt ambulant misbrugsbehandling. Der blev etableret 5 regionale socialtilsyn efter den ny lovgivning, og tilsynet for tilbuddene i Region Sjælland blev placeret under Holbæk Kommunes ansvar.
  Socialtilsynet fører tilsyn efter en national kvalitetsmodel, som indeholder temaerne:
  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgrupper, metoder og resultater
  4. Familiestruktur og familiedynamik (for plejefamilier) / Organisation og ledelse (for tilbud)
  5. Kompetencer
  6. Økonomi
  7. Fysiske rammer
  Inden for hvert tema er der en række kriterier og indikatorer, som socialtilsynet skal vurdere tilbuddet efter, se: http://socialtilsynøst.dk/sociale-tilbud/kvalitetsmodellen/
  Alle kommunens tilbud er godkendte af Socialtilsynet, og tilsynsrapporter er offentligt tilgængelige på http://tilbudsportalen.dk/ under de enkelte tilbud. Kommunen må kun anvende tilbud, som er på Tilbudsportalen, således at borgere, sagsbehandlere m.fl. kan læse om det enkelte tilbuds målgruppe, værdigrundlag, faglige metoder, personaler, fysiske rammer, taksten og tilsynsrapporter.
  Eksempelvis beskrivelsen af botilbuddet St. Valbyvej: https://findtilbud.tilbudsportalen.dk/Social/Details?area=5341&filteroptions=7492%2c7483%2c7482%2c7491%2c6298&id=263652&tab=6197
  Der holdes et årligt møde mellem Roskilde Kommune og ledelsen af Socialtilsyn Øst om tilsynets indtryk af kommunens tilbud m.v. Der har ikke været anmærkninger af alvorlig karakter i tilsynsrapporterne for Roskilde Kommunes tilbud i 2016. Socialtilsyn Øst udgiver en årsrapport over dens samlede tilsynsvirksomhed, som kan læses her: http://socialtilsynøst.dk/om-os/socialtilsyn-østs-aarsrapport/
  Som noget nyt vil Styrelsen for Patientsikkerhed i 2017 gennemføre risikobaserede sundhedsfaglige tilsyn. Roskilde Kommune er udvalgt til disse tilsyn. Tilsynet vil bl.a. omfatte bostederne på socialområdet og fokusere på sundhedsfaglige forhold som medicinhåndtering, tydelige instrukser, korrekt journalføring, hygiejne, personalets kompetencer m.v. På nuværende tidspunkt kendes ikke mere til disse tilsyn.
  Handicaprådet, 02-03-2017, pkt. 3
  Ingen bemærkninger

  Fraværende
  Jonas Paludan deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen
  Kaj V. Hansen, Martin Holgaard og Christian Harsløf havde afbud.

 • Pkt. 4 Orientering om magtanvendelser på socialområdet i 2016

  Pkt. 4

  Orientering om magtanvendelser på socialområdet i 2016

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om magtanvendelser på det specialiserede socialområde i 2016. Der har været 41 sager i 2016. Til sammenligning var der 41 sager i 2014 og 18 sager i 2015.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 31. januar 2017 var følgende til orientering:
  Serviceloven indeholder en udtømmende beskrivelse af de tvangsmæssige foranstaltninger, der lovligt kan anvendes på det sociale område. Der må kun bruges magt i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v., behandling eller aktiverende tilbud efter serviceloven. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal ifølge loven begrænses til det absolut nødvendige, og indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Brug af magt forudsætter normalt, at der er risiko for væsentlig personskade.
  I 2014-2016 har sagerne fordelt sig som følger:

  2014 2015 2016
  Alarmsystemer/døråbnere § 125 2 2
  Fastholdelse i akutte situationer § 126 29 8 23
  Fastholdelse i hygiejnesituationer § 126 a 1 1
  Anvendelse af stofseler § 128 6 1 5
  Flytning uden samtykke § 129 1
  Andet* 3 8 10
  I alt 41 18 41

  * Magtanvendelser uden for serviceloven, guidning, nødret.
  Fastholdelse i akutte situationer: Akut brug af fysisk magt til at fastholde en person eller føre en person til et andet opholdsrum, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade. De mange sager i 2016 skyldes især, at der i marts måned var en række magtanvendelser på en borger (14 stk.). Borger var psykotisk og måtte derfor mellem tvangsindlæggelser i psykiatrien have ophold i botilbud. Ifølge psykiater var det meget vigtigt at fastholde borger i normale rutiner – få skiftet ble, blive vasket, få noget at spise etc. – for ikke at synke dybere ind i psykosen. Borger flyttede hjem igen, da hun kom ud af psykosen. På grund af det korte forløb, nåede botilbuddet ikke at ansøge om godkendelse af magtanvendelse i hygiejnesituationer.
  Anvendelse af stofseler: Tilladelse til i en afgrænset periode at fastspænde en person med stofseler, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade ved fald.
  Flytning uden samtykke: Flytning med godkendelse af Statsforvaltningen, hvis det er absolut påkrævet for, at borgeren kan få den nødvendige hjælp, hjælpen ikke kan gennemføres i den hidtidige bolig, borgeren ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger, borgeren udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.
  Handicaprådet, 02-03-2017, pkt. 4
  Ingen bemærkninger

  Fraværende
  Jonas Paludan deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen
  Kaj V. Hansen, Martin Holgaard og Christian Harsløf havde afbud.

 • Pkt. 5 Evaluering af Handicapprisen 2016

  Pkt. 5

  Evaluering af Handicapprisen 2016

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af Handicapprisen 2016 med henblik på næste års uddeling.

  Sagsfremstilling

  Der ønskes en drøftelse af kriterier, annoncering og uddelingsarrangement til brug for planlægning af Handicapprisen 2017. Der har bl.a. været forslag om, at alle kandidater bør offentliggøres og deltage på uddelingsarrangementet.
  I 2016 var kriterierne for Handicapprisen var formuleret således:
  ”Formålet med Handicapprisen er at påskønne en ildsjæl, en virksomhed, en forening eller organi­sation, der i særlig grad har ydet en indsat for borgere med fysisk, psykisk eller intellektuelt handi­cap.
  Det skal være en indsats, som er kommet borgere i Roskilde Kommune til gavn. Indsatsen kan fx være:
  - Inklusion i foreningsliv eller i almindelige samfundsliv
  - Skabt beskæftigelse for borgere med handicap
  - Skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for alle borgere med funktionsnedsættelse
  - Skabt god tilgængelighed for borgere med handicap
  - Skabt mulighed for bedre sundhed og livskvalitet for borgere med handicap
  Prismodtageren skal bo, være forening eller have virksomhed i Roskilde Kommune. Prismodtageren kan fx være:
  - En forening, der har forbedret handicappedes deltagelse i forenings- eller samfundslivet
  - En person, der uegennyttigt har forbedret forhold for handicappede
  - En erhvervsdrivende, der har gjort noget specielt for at integrere personer med handicap i sin virksomhed
  - En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning
  - og meget mere ……..
  Indstilling af kandidater skal ske skriftligt med en begrundelse.”
  For at få flere kandidater til prisen har Handicaprådet besluttet, at det også er muligt for medarbejdere i Roskilde Kommune at blive kandidat, hvis man har gjort en helt ekstraordinær indsats.
  Der er lavet postkort om Handicapprisen, indrykket to annoncer om prisuddelingen i Roskilde Avis og bragt nyheder på kommunens hjemmeside i en længere periode. DH-organisationerne tilbød at være aktivt formidlende.
  Der blev indstillet 9 kandidater til prisen.
  Selve prisuddelingen blev den 15. december, da den 3. december (FNs Internationale Handicapdag) var en lørdag i 2016. I 2017 falder den 3. december på en søndag.

  Handicaprådet, 02-03-2017, pkt. 5

  Der var stor tilfredshed for arrangement af prisuddelingen 2016. Der er ikke forslag til ændringer af kriterier for at blive kandidat. Prisuddelingen 2017 ønskes adskilt fra samme dag som det ordinære møde i Handicaprådet, og der må gerne præsenteres tre nominerede kandidater ved prisuddelingen. Sekretariatet kommer med forslag til dato for prisuddelingen, når de politiske mødekalendre er blevet undersøgt nærmere.

  Fraværende

  Jonas Paludan deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen
  Kaj V. Hansen, Martin Holgaard og Christian Harsløf havde afbud.

 • Pkt. 6 Godkendelse af Årsrapport for 2016

  Aarsrapport_2016.pdf

  Pkt. 6

  Godkendelse af Årsrapport for 2016

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af Handicaprådets Årsrapport 2016 med regnskab.

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet skal godkende Årsrapporten for 2016, der foruden formandens beretning giver et overblik over Handicaprådets møder, høringssvar og øvrige aktiviteter. I Årsrapporten indgår også regnskab for 2016 og budget 2017.

  Handicaprådet, 02-03-2017, pkt. 6

  Til aktiviteterne i Årsrapporten tilføjes tilgængeligheds-turen i bymidten den 2. juni 2016 med Plan- og Teknikudvalget samt embedsmænd.

  Fraværende
  Jonas Paludan deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen
  Kaj V. Hansen, Martin Holgaard og Christian Harsløf havde afbud.

 • Pkt. 7 Mærkning af tilgængelighed på sundhedsklinikker

  Tilgaengelighed_til_det_naere_sundhedsvaesen_Skrivebeskyttet.pdf

  Pkt. 7

  Mærkning af tilgængelighed på sundhedsklinikker

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Drøftelse af mulig mærkningsordning for tilgængelighed på sundhedsklinikker

  Indstilling

  Sekretariatet indstiller, at Handicaprådet drøfter mulighederne for at fremme lighed i sundhed gennem øget tilgængelighed til sundhedsklinikker.

  Sagsfremstilling

  På sidste rådsmøde orienterede DH-medlemmerne om en undersøgelse, der viste, at mange sundhedsklinikker ikke er handicaptilgængelige. Det blev besluttet, at der på et møde skulle ske en drøftelse af mulighederne for at fremme tilgængeligheden for alle borgere til sundhedsklinikker for derigennem at fremme lighed i sundhed.
  Med sundhedsklinikker tænkes på special-/praksis-klinikker, som har aftale med Region Sjælland (special-/læger, tandlæger, psykologer, fysioterapi, fodterapi m.fl.). På Handicaprådets foranledning har Roskilde Kommune tidligere rettet henvendelse til Region Sjælland for at høre regionens muligheder for at stille krav til de sundhedstilbud, som regionen har ansvar for. Regionernes overenskomster på disse områder indeholder bestemmelser om adgangsforhold, hvor der ved tildeling af nye ydernumre kan stilles skarpere krav end ved overdragelse af ydernummer i eksisterende lokaler. Derudover kan der være situationer, hvor bygningsreglementets krav til adgangsforhold træder i kraft, når der skal ske større ombygninger m.v. af en ejendom.
  Sekretariatet har talt med Danske Handicaporganisationer, som driver mærkningsordningen God Adgang. Denne mærkningsordning omfatter ikke alene den fysiske tilgængelighed til klinikken, men også tilgængeligheden på klinikken. Tilgængeligheden vurderes detaljeret ud fra kriterier, som relaterer sig til syv forskellige typer af handicap: kørestolsbrugere, gang-, arm- og håndhandicap, synshandicap, hørehandicap, astma og allergi, udviklingshæmning, læsehandicap.
  Se mere om ordningen her: http://godadgang.dk/ . Af hjemmesiden fremgår, at der i Roskilde Kommune er to sundhedsklinikker (fysioterapi) med i God Adgang. Til illustration af tilgængelighedsvurderingens omfang kan de to klinikker ses her: http://godadgang.dk/dk/steder/soegresultat.asp
  God Adgang koster ca. 3.500 kr. for første gennemgang, derefter 800 kr/årligt samt en kontrolgennemgang hvert trejde år til 1.800 kr.
  Region Hovedstaden har givet tilbud til alle regionens sundhedsklinikker om, at de kan tilmelde sig gratis til God Adgang i 2015-17. Herefter skal klinikken selv betale:
  https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/hovedstaden/indsatsomraader/en-praksissektor-med-plads-til-alle/
  Handicaprådet, 02-03-2017, pkt. 7
  Handicaprådet anbefaler, at der fra politisk niveau sendes en henvendelse til Region Sjælland med opfølgning til at følge Region Hovedstadens eksempel om tilbud til sundhedsklinikker med mærkning efter God Adgang. Sagen også overvejes taget op i KKR og i Sundhedsaftale-regi under temaet "Lighed i sundhed".

  Fraværende
  Jonas Paludan deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen
  Kaj V. Hansen, Martin Holgaard og Christian Harsløf havde afbud.

 • Pkt. 8 Eventuelt

  Pkt. 8

  Eventuelt

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Handicaprådet, 02-03-2017, pkt. 8

  Det blev ønsket, at der udarbejdes en aktuel pjece med information om om Handicaprådets funktion og virke.

  Der er ønske fra DH's side til at se på mulige ændringer i Handicaprådets vedtægter vedrørende bl.a. medlemmer og antal møder. DH kommer med forslag som behandles på næste ordinære møde.

  Fraværende

  Jonas Paludan deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen
  Kaj V. Hansen, Martin Holgaard og Christian Harsløf havde afbud.