You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 3, 2016 - 15:30
Sted: Rådhuset, mødelokale 3A
 • Pkt. 1 Generel orientering

  Pkt. 1

  Generel orientering

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Orientering fra formand, medlemmer og sekretariatet

  Sagsfremstilling

  Der gives bl.a. en mundtlig orientering om:
  - deltagelsen i Det Centrale Handicapråds Årsmøde den 2. februar 2016
  - dialogmøde om værdighedspolitik med Sundheds- og Omsorgsudvalget
  - afgivne høringssvar
  -
  - Regeringen har den 1. februar offentliggjort en Handicappolitisk Redegørelse 2016. Redegørelsen beskriver en række centrale initiativer, som er igangsat eller afsluttet i 2014-15 samt enkelte kommende initiativer. De kommende initiativer handler bl.a. om holdninger om handicap og bekæmpelse af diskrimination, fremtidsfuldmagter, udvidelse af stemmeret til borgere under værgemål med frataget retslig handleevne, digital tilgængelighed, bedre inklusion i ungdoms- og voksenuddannelser, styrket rehabilitering, lighed i sundhed m.v.
  -
  - Redegørelsen kan læses her: http://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/feb/ny-oversigt-over-initiativer-til-gavn-for-mennesker-med-handicap.aspx
  -
  - Handicaprådet, 03-03-2016, pkt. 1
  - På forespørgsel blev oplyst:
  - at tilbud om afløsning i hjemmet er blevet efterspurgt af nogle forældre, og at afløsning bliver det primære tilbud
  - at forslag til ændring i busbetjening ikke har været til høring i Handicaprådet (men i Ældrerådet)
  - at sekretariatet vil se på, hvilke muligheder der kan være for at udsende høringssager tidligere
  -
  - DH-medlemmerne efterspurgte et årligt møde med Skole- og Børneudvalget.
  -
  -
  - Handicaprådet, 03-03-2016, pkt. 1
  -
  - Fraværende
  - Margit Næsby
  -

 • Pkt. 2 Godkendelse af Årsrapport 2015

  aarsrapport_2015.pdf

  Pkt. 2

  Godkendelse af Årsrapport 2015

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af Handicaprådets Årsrapport 2015 med regnskab.

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet skal godkende Årsrapporten for 2015, der foruden formandens beretning giver et overblik over Handicaprådets møder, høringssvar og øvrige aktiviteter. I Årsrapporten indgår også regnskab for 2015 og budget 2016.
  Årsrapporten er vedhæftet som bilag.
  Handicaprådet, 03-03-2016, pkt. 2
  Godkendt

  Fraværende
  Margit Næsby

 • Pkt. 3 Roskilde Kommunes 17-årsudvalg

  Pkt. 3

  Roskilde Kommunes 17-årsudvalg

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der er ønsket en orientering om arbejdet i 17-årsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune nedsatte i 2010 et 17-årsudvalg for at skabe sammenhængende indsats for de unge under 18 år, som får støtte af familie- og børneområdet, og som forventes også at have brug for støtte efter det fyldte 18. år.
  17-årsudvalget blev evalueret i 2012, hvor der primært skete justeringer i de skemaer m.v. som benyttes i arbejdet.
  Målgruppen for 17-årsudvalget er de unge, der er fyldt 17 år, og som har en aktiv sag på familie- og børneområdet, og som vurderes fortsat at have brug for støtte efter det 18. år på grund af:
  - Varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser (drøftes allerede når den unge bliver 16 år)
  - Sociale problemer (fx misbrug eller kriminalitet)
  - Manglende uddannelses- og/eller jobplaner
  - Unge, som i en periode har fået efterværn og som vurderes ikke længere at profitere af støtten, fordi de har et mere omfattende og varigt støttebehov end et efterværn kan opfylde. Disse sager kan forelægges 17-års-udvalget, når den unge er mellem 18 og 23 år.
  -
  - Familie- og børnesagsbehandleren sørger for, at inddrage og indhente samtykke hos den unge og forældrene sagen sættes til behandling i udvalget. I udvalget deltager ledelsesrepræsentanter fra jobcenter (Ungeguiden), repræsentant for Ungdommens Uddannelsesvejledning, voksensocialområdet, Børn og Unge (handicap/ungeafsnit/ inklusionscenter). Udvalget sagsbehandler ikke konkret borgerens sag, men koordinerer en fælles plan for overgangen med hvem, der er tovholder, og hvornår, der skal tages stilling til fx:
  - Hjemmevejledning, hjemmehjælp
  - Hjælpemidler, merudgifter
  - Egenbetaling
  - Forsørgselsesgrundlag
  - Uddannelse- og jobmuligheder
  - Bolig efter det 18. år
  - Misbrugsbehandling
  - Anden behandling
  -
  - 17-årsudvalget mødes en gang om måneden.
  -
  - Handicaprådet, 03-03-2016, pkt. 3
  - Godkendt
  -
  -
  - Fraværende
  - Margit Næsby
  -

 • Pkt. 4 Klager og sagsbehandlingstider på voksensocialområdet

  Pkt. 4

  Klager og sagsbehandlingstider på voksensocialområdet

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der gives en orientering om klagesager afgjort ved Ankestyrelsen i 2015, de foreløbige erfaringer fra projekt Klagedreven Innovation samt statistik for sagsbehandlingstider på voksensocialområdet.

  Sagsfremstilling

  En opgørelse over Ankestyrelsens afgørelser i 2015 på ankesager fra Roskilde Kommune på arbejdsmarkeds- og voksensocialområdet viser følgende:

  Tiltrådt
  kommunens afgørelse
  Ændret
  kommunens afgørelse
  Hjemvist til fornyet
  behandling
  Afvist I alt i 2015
  Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent
  Aktiv beskæf­tigelse 17 89% 0 0% 0 0% 2 11% 19 8%
  Aktiv social­politik 44 59% 13 18% 13 18% 4 5% 74 31%
  Social pension 19 90% 0 0% 1 5% 1 5% 21 9%
  Retssikkerhed 5 56% 2 22% 0 0% 2 22% 9 4%
  Sygedagpenge 40 78% 5 10% 1 2% 5 10% 51 21%
  Serviceloven, voksen 29 56% 13 25% 10 19% 0 0% 52 21%
  Øvrige 12 75% 3 19% 0 0% 1 6% 16 7%
  I alt 166 69% 36 15% 25 10% 15 6% 242 100%

  Samlet set blev 69 % af kommunens afgørelser tiltrådt, 15 % ændret og 10 % hjemvist.
  I foråret 2015 blev Projekt Klagedrevet Innovation påbegyndt på social- og beskæftigelsesområdet. Klagedrevet Innovation handler dels om at forebygge de unødige klager, som fx skyldes dårlig sagsproces, for dårlig information og vejledning, forventninger til serviceniveauet m.v., og dels om en anden måde at behandle klager på. Borgere har fortsat muligheden for at kunne klage til fx Ankestyrelsen over en afgørelse eller sagsbehandlingen.
  Den nye måde at behandle klager på kaldes ABC-metoden, hvor den pågældende leder/medarbejder A) kontakter borgeren, hører mere til baggrunden for klagen, hvad borgeren ønsker m.v., B) drøfter med de involverede medarbejdere, hvad der kan gøres i f.t. borgerens oplevelse og ønsker, og C) vender hurtigt tilbage til snak med borgeren om, hvad der påtænkes gjort i f.t. selve klagen, og hvad klagen i øvrigt giver anledning til at overveje om ændringer i sagsgange, informationer, ydelse og service m.m.
  Hvis borgeren ønsker et skriftligt svar på klagen, så gives et sådant.
  De foreløbige erfaringer er:
  - at mange klager kan afsluttes med den opfølgende telefonsamtale eller et møde og et notat om dette i sagen
  - at det har resulteret i mere tilfredse borgere
  - at det har medført generelle ændringer i arbejdsgange, information m.m.
  I 2015 var der på arbejdsmarkeds- og socialområdet i alt 68 klager, hvoraf de 21 (31%) blev besvaret og frafaldet af borgeren efter telefonisk kontakt/møde med forvaltningen.
  Sagsbehandlingstider
  Siden februar 2015 er der registreret sagsbehandlingstid på en række ydelsestyper på voksensocialområdet. Kommunens fastsatte sagsbehandlingsfrister findes på hjemmesiden: http://roskilde.dk/borger/sundhed-og-omsorg/frister-sagsbehandling-personlig-hjaelp-omsorg-mv-til-voksne
  De fastsatte tidsfrister er baseret på, at tællingen starter den dag, hvor sagen er tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes en afgørelse i sagen. Der er i praksis ofte en periode fra borgeren henvender sig med en ansøgning og til dette er opfyldt. Det skyldes fx, at der skal indhentes erklæring fra læge eller andre, at borgeren ikke selv afleverer de fornødne oplysninger, at borger indlægges på (psykiatrisk-)sygehus undervejs og meget mere.
  Forvaltningen har siden februar 2015 registreret sagsbehandlingstid til hjemmevejledning (§ 85) og botilbud (alle midlertidige og længerevarende botilbud). Denne registrering er imidlertid opgjort fra den dato for borgerens ansøgning kommer og til sagens afgørelse. Sagsbehandlingstiderne vil derfor fremstå som værende længere end de officielt fastsatte.

  Gns. antal uger
  (5 dagesuge)/ Afgjort i måned
  §85 hj.vejl. Botilbud
  feb 14 10
  mar 17 19
  april 15 15
  maj 17 8
  juni 14 2
  juli 26 7
  aug 12 15
  sept 16 3
  okt 9 2
  nov 10 6
  dec 8 3

  De officielle tidsfrister for disse to sagstyper er hhv. 2 og 6-8 uger.
  Selv om der kan være enkelte sager, hvor der har været lang sagsbehandlingstid (som nævnt ovenfor), så har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid været faldende i sidste halvdel af året. Det skyldes bl.a., at Voksenservice blev opprioriteret med ansættelse af to yderligere sagsbehandlere i sidste halvdel af 2015.
  Handicaprådet, 03-03-2016, pkt. 4
  Det blev nævnt:
  - at det er vigtigt, at borgeren får oplyst den forventede sagsbehandlingstid
  - at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der kunne registreres, når ophold i sagsbehandlingstiden skyldes afventen af oplysninger fra borger eller eksterne såsom læge m.fl.

  Fraværende
  Margit Næsby

 • Pkt. 5 Eventuelt

  Pkt. 5

  Eventuelt

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Handicaprådet, 03-03-2016, pkt. 5

  Det blev oplyst, at et "forhøjet bånd" på Stændertorvet er midlertidigt, og fjernes inde for kort tid.

  Der blev ønsket et kommende punkt om de nye Socialtilsyns rolle og virkning for de sociale tilbud.
  Handicaprådet, 03-03-2016, pkt. 5

  Fraværende
  Margit Næsby