You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 14, 2017 - 16:00
Sted: Mødelokale 2A, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 1 Gensidig orientering

  Folder_om_Handicapraadet_2017.pdf

  Pkt. 1

  Gensidig orientering

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Gensidig orientering fra formand, medlemmer og sekretariat.

  Sagsfremstilling

  Der har været flere møder i de politiske udvalg, og formanden orienterer om de vigtigste handicaprelaterede sager. Handicaprådet har haft fællesmøde med Skole- og Børneudvalget. Formanden har nu fast månedligt mandagsmøde med direktør Christian Harsløf.
  Referater af udvalgsmøder samt dagsorden til kommende møder kan ses her:
  http://roskilde.dk/kommunen/byraad-og-udvalg/dagsordener-referater-og-moedeplan
  I forlængelse af en udvalgssag om nøgletal på beskæftigelses- og socialområdet, er det aftalt, at der på Handicaprådets december-møde vil komme en sag om handicappede og sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er tale om uddybning af denne generelle orientering i pkt. 132 om udviklingen på beskæftigelses- og socialområdet:
  http://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/beskaeftigelses-og-socialudvalget-05-09-2017-kl-1630
  Der er givet høringssvar vedr. udbud af stomihjælpemidler.
  Til Sundhedsdagen den 26. august blev udarbejdet vedhæftede folder om Handicaprådets arbejde, beregnet til at dække resten af 2017. Det nye Handicapråd fra 2018 vil få forelagt folderen til eventuelle ændringer i den.

  Handicaprådet, 14-09-2017, pkt. 1

  Formanden omtalte en række af de politiske udvalgssager, hvor Handicaprådet har givet kommentarer og høringssvar til.
  Fraværende
  Martin Holgaard, Mette Olander og Margit Næsby
  Handicaprådet, 14-09-2017, pkt. 1

 • Pkt. 2 Orientering om frikommuneforsøget "Fleksible og billige boligløsninger"

  Pkt. 2

  Orientering om frikommuneforsøget "Fleksible og billige boligløsninger"

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Orientering om for­søgsbestem­melse i frikommuneforsøget om bedre og fleksibel udnyttelse af almene boliger og byggeri af billigere boliger.

  Sagsfremstilling

  Forsøget vedr. ”billigere boligbyggeri” henhører under Økonomiudvalget, mens ”bedre og fleksibel udnyttelse” henhører under Beskæftigelses- og Socialudvalgets resort. Begge udvalg havde følgende sag til orientering på august-møderne:
  Den 1. november 2016 og den 16. november 2016 godkendte hhv. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget, at Roskilde Kommune i et frikommunenetværk med Københavns, Høje-Taastrup, Aarhus, Randers og Favrskov kommuner anmoder om godkendelse til forsøg:
  der fremmer fleksibilitet i leje af almene boliger, hvor det kan understøtte en reha­biliterings- og inklusionsindsats for borgere med bl.a. udviklingshæmning, psykisk sårbarhed og sociale problemer.
  at få mulighed for at bygge boliger med en billig husleje, fx ved at dispensere fra visse regler i bygningsreglementet.
  Folketinget vedtog den 8. juni 2017 Lov om frikommunenetværk med den første runde (af i alt tre) af nye forsøgsbestemmelser, som træder i kraft 1. juli 2017. Frikommune­forsøget løber til den 31. december 2021. For Roskildes Kommunes netværk er der nu hjemmel til:
  - Bedre muligheder for at etablere udslusningsboliger i også almene ældre- og ung­domsboliger, samt en udvidelse af borgermålgruppen (udover borgere med psykisk vanskeligheder og særlig sociale problemer, kan det nu også at være borgere med fx hjerneskade, udviklingshæmning og autisme)
  - Bedre muligheder for at etablere kollektive bofællesskaber i almene familiebolig­er (etablering af fællesinventar samt dække varmeudgift i ”tom­gangs-perioder”)
  - At nye lejere i en almen plejebolig kan opsiges under særlige vilkår, hvis pågæl­dende ikke længere har behov for en plejebolig. Der er vilkår om, at det på for­hånd skal fremgå af lejekontrakten, at der skal anvises en ny og passende bolig i samme lokalområde/boligafdeling til samme husleje, og at kommunen betaler alle ekstraudgifter forbundet med lejemål, flytning og indretning.

  Forvaltningen vurderer p.t., at der i 2018 kan blive etableret 16 udslusningsboliger, især ved overgangen fra udflytning fra et af vore midlertidige botilbud og til ophold i egen selvstændig bolig. De to øvrige hjemler forventes ikke at få større anvendelse. Første runde indebar ingen forsøgshjemler vedrørende ”billige boliger”.
  I anden runde af forsøgsbestemmelser, hvor et lovforslag nu er i høring, indgår:
  - Forsøg med funktionsbaserede tilgængelighedskrav ved ombygninger og nybyggeri i almene boliger
  - Mulighed for at etablere midlertidige boliger (fx container-boliger) til afhjælpning af akutte boligbehov
  - Udvide muligheden til at etablere start- og inklusionsboliger for kommunale mid­ler
  - Etablere deleboliger/kollektive bofællesskaber for to enlige mødre med deres børn ved udflytning fra kvindekrisecenter, etablere deleboliger i ungdomsboliger samt ændring i boligstøtteregler.

  Det forventes, at denne lovændring kan vedtages til ikrafttræden den 1. januar 2018.
  Regeringen har med inspiration fra frikommuneforslag gennemført generelle ændringer i nogle love og regulativer, som fx i bygningsreglementet.

  Handicaprådet, 14-09-2017, pkt. 2

  Det blev nævnt, at det er vigtigt, at man inddrager de forskellige tilgange til boligbehov, som udspringer af fx individuelle behov, familiebehov, livssituation og økonomi.
  Fraværende
  Martin Holgaard, Mette Olander og Margit Næsby

 • Pkt. 3 KORA-analyser af det specialiserede socialområde i de sjællandske kommuner

  Pkt. 3

  Analyser af det specialiserede socialområde i de sjællandske kommuner

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  KKR Sjælland har fokus på socialområdet i de 17 kommuner i Region Sjælland. Der er udarbejdet en række analyserapporter og KKR Sjælland har tiltrådt en flerårig strategi for arbejdet med styring af takst- og udgiftsudvikling.

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget blev den 15. august 2017 orienteret om, at der i regi af Rammeaftale-samarbejdet blandt de sjællandske kommuner er lavet en række benchmarkinganalyser, som sammenligner udviklingen i 2014-15 på det speciali­serede socialområde blandt kommunerne. KORA-analyserne skal tages forbehold for en vis usikkerhed om validiteten og sammenligneligheden af data.

  Christian Harsløf vil uddybe analyserne og det videre arbejde med dem på mødet.

  KORAs hovedkonklusioner på voksenområdet
  De 17 kommuner i forhold til landsgennemsnittet for 2015:
  - Lidt højere udgifter pr. 18-64-årig
  Udvikling 2014-2015 i botilbud og støtte:
  - Udgifterne pr. 18-64-årig er steget
  - Brugerandelene er steget
  - Enhedsudgifterne er faldet

  Køb og salg

  - Højere eksterne købsandele i RS17 end landsgennemsnittet i 2015
  - Særligt mere køb hos private leverandører
  - Eksterne købsandele er steget en anelse i RS17 fra 2014-2015. Højere salgs-indtægter end landsgennemsnittet i 2015
  - Salgsindtægter er faldet mere i RS17 fra 2014-2015 end på landsplan
  De stigende udgifter kan tilsyneladende henføres til stigende ”mængde” (brugertal) frem for stigende ”pris” (enhedsudgifter). Det kan f.eks. være et udtryk for, at efter­spørgslen er øget, men at man driver de sociale tilbud mere effektivt. Eller at der visite­res flere borgere med gennemsnitligt mindre omfattende behov.
  For Roskilde Kommune viser benchmark med de øvrige kommuner i KKR Sjælland, at
  - kommunens udgifter på voksenområdet samlet set ligger under den gennemsnit­lige udgift pr. indbygger
  - udgiften har været faldende over tid, men er steget fra 2014 til 2015 med 2 %
  - denne procentsats svarer til den gennemsnitlige stigning i Region Sjælland
  - kommunen har færre brugere end gennemsnittet
  - antallet af brugere er steget over tid fra 2010-2014, og har ligget på samme ni-veau fra 2014 til 2015
  - Kommunen har lavere enhedsudgifter på botilbud end gennemsnittet
  Sammenfattende kan det konkluderes, at udgiften på voksenområdet er steget, selvom udgiftsniveauet ligger under gennemsnittet og antallet af brugere er lavere end gen-nemsnittet. Dette kan tyde på, at Roskilde Kommune har fået flere brugere med behov for en omfattende indsats.

  Fokus på styrings- og effektiviseringsværktøjer

  KKR Sjælland besluttede i juni 2016 en flerårig strategi for styring af takst- og udgifts-udviklingen på det specialiserede socialområde. Strategien betyder, at der fremover sættes et fælles fokus på styring og kvalitetsudvikling.
  Der skal være mere nuancerede takstanalyser, samarbejde om effektivisering, bench-marking mellem kommuner og bedre datagrundlag, samt markedsafprøvning. Kommu-nerne har i år, udover medvirken til KORAs analyser, bl.a. bidraget med oplysninger til et notat om styringstiltag og en ny økonomianalyse. Fælles for alle analyserne er, at de er med til at bidrage til det samlede billede og vurdering af det specialiserede socialom­råde.
  Analyse-rapporterne er meget omfangsrige. De kan findes som bilagsmateriale til ud­valgsmødet den 15. august via dette link:
  http://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/beskaeftigelses-og-socialudvalget-15-08-2017-kl-1630

  Handicaprådet, 14-09-2017, pkt. 3

  Christian Harsløf uddybede de analyser, der ligger bag konklusionerne, og betonede, at analyserne ikke giver nogen forklaring på hvorfor, det ser ud, som det gør. Der kan være mange og forskellige bagvedliggende årsager i de enkelte kommuner. Det overvejes i rammeaftale-reg om analyserne skal gennemføres årligt.
  Fraværende
  Martin Holgaard, Mette Olander og Margit Næsby

 • Pkt. 4 Høring af budgetforslag 2018-21

  Pkt. 4

  Høring af budgetforslag 2018-21

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet skal give høringssvar til budgetforslag 2018-21.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet har fået mail den 1. september med orientering om høringen. På DH-medlemmernes formøde til Handicaprådsmødet vil direktør Mogens Raun Andersen præsentere budgetforliget.
  Budgetforliget er indgået mellem De Radikale, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet, og byrådet besluttede ved 1. behandlingen af budgettet den 30. august at sende budgetforligetihøring.
  Høringen løber fra den 1. september til den 19. september 2017, men man kan stadig uploade høringssvar efter den 19. september.
  Kommunens økonomi viser efter indregning af forliget etunderskud på46 mio. kr. i 2018.
  Den afsluttende 2. behandling af budgettet finder sted i Økonomiudvalget den 4. oktober. Byrådet vedtager budgettet for 2018-2021 den 11. oktober.
  Høringsmaterialet findes på kommunens hjemmeside på: www.roskilde.dk/budgethoering2018

  Handicaprådet, 14-09-2017, pkt. 4

  Det blev indledningsvist nævnt, at budgetforligets forslag bygger "oven på" en teknisk opjustering af budgettet på det sociale område.
  Der blev givet udtryk for tilfredshed med flere af elementerne i budgetforliget. Handicaprådet har på baggrund af drøftelse afgivet dette høringssvar på budgethøringen:
  "Handicaprådet takker for høringsmaterialet vedr. budgetforslag 2018-21 og har be­handlet materialet på sit møde den 15. september.
  Handicaprådet noterer med tilfredshed, at budgetforslaget indeholder flere gode tiltag til forbedringer på handicap- og psykiatriområdet.
  Handicaprådet vil især udtrykke tilfredshed med budgetforslagene:
  Nr. 3106a: Systematisk rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien.
  Nr. 3109: Videreførsel og udbredelse af sundhedstjek for borgere med udviklingshæmning. Indsatsen bør dog med fordel udvides til andre grupper af handicappede.
  Nr. 4004: Udvidelse af kapacitet til aflastning for børn og unge. Det er vigtigt, at nuværende kapacitet for børn og unge fastholdes frem til den nye kapacitet er klar til brug.
  Nr. 4112: Styrkelse af sagsbehandling og rådgivning for børn med handicap og særlige behov.
  Handicaprådet vil dog også udtrykke bekymring ved følgende budgetforslag:
  Nr. 1110: Boligpakke med henblik på at finde nye boliger til psykisk sårbare, som Handicaprådet finder positivt, men meget gerne vil inddrages i udmøntningen af.
  Nr. 3104a: Revisitation af eksterne § 108-botilbud, hvor Handicaprådet finder det særdeles uheldigt, at der tages udgangspunkt i, at der skal findes en besparelse, da afgørelse af tilbud altid skal være en individuel vurdering og hvor hensigtsmæssigheden af et nyt tilbud må formodes at ligge inden for den daglige drift. Handicaprådet understreger, at det er afgørende, at der gøres en særlig indsats for at sikre borgerens rettig­heder, herunder brug af ad hoc værgemål.
  Handicaprådet vil fortsat gerne inddrages og bidrage til at forbedre tilgænge­lig­hed, mobilitet og trafiksikkerhed for borgere med handicap generelt og i konkrete projekter i Roskilde Kommune, jf de mange anlægsforslag i budgetforslaget."
  Høringssvaret kan også læses på høringsportalen her:
  http://roskilde.dk/sites/default/files/webform/hearings/Handicapraadets_hoeringssvar_paa_budgetforslag_2018-21.pdf
  I forbindelse med drøftelsen af høringssvar blev også nævnt:
  At DH-medlemmerne savner inddragelse i forhold under Kultur- og Idrætsudvalget
  At der ved alle politiske sager bør være et standard-punkt, om sagen har konsekvenser for borgere med handicap (svarende til standardpunkt om sagens økonomiske konsekvenser).
  Fraværende
  Martin Holgaard, Mette Olander og Margit Næsby

 • Pkt. 5 Evaluering af Handicaprådets bod på Sundhedsdagen

  Pkt. 5

  Evaluering af Handicaprådets bod på Sundhedsdagen

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet evaluerer deltagelsen på Sundhedsdagen den 26. august med henblik på evt. deltagelse næste år.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet deltog igen i år i med en bod på Sundhedsdagen den 26. august på Hestetorvet. Temaet for Sundhedsdagen 2017 var: Sundhed i alle aldre.
  På selve dagen deltog de fleste af Handicaprådets DH-medlemmer på et tidspunkt i åbningstiden kl. 10-14.
  Handicaprådet tvistede temaet ”Sundhed i alle aldre” til at fokusere på, at handicap-tilgængelighed er en forudsætning for at være aktiv og opsøge sundhedstilbud. I boden var derfor opsat plancher fra for-sommerens ”Tur gennem byen” og handicaptilgængelighed ved Himmelsøen.
  Der var også invitation til at deltage i en guidet-tilgængelighedstur med Peter Vonsild og Kjeld Borne enten i en kørestol eller stok og bind for øjnene.
  Derudover var folder om Handicaprådet samt postkortet med Handicapprisen 2017.
  Der var pænt med besøgende i boden.
  Der ønskes en evaluering af årets aktivitet for at kunne planlægge eventuel deltagelse igen i 2018.

  Handicaprådet, 14-09-2017, pkt. 5

  Peter Vonsild orienterede om dagen i Handicaprådets bod. Der blev nævnt, at det handicaptilgængelige toilet ved Hestetorvet/stationen var ude af drift på dagen.
  Fraværende
  Martin Holgaard, Mette Olander og Margit Næsby

 • Pkt. 6 Uddeling af Handicapprisen 2017

  Postkort_Handicapprisen2017.pdf

  Pkt. 6

  Uddeling af Handicapprisen 2017

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der skal nedsættes priskommité samt træffes beslutninger om arrangementet for prisuddelingen.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Rådet har tidligere besluttet, at genbruge sidste års kriterier for kandidater til prismodtagelsen. Der er således trykt nye postkort om Handicapprisen 2017 og omdelt på Sundhedsdagen. Prisuddelingen vil blive bragt som nyhed på hjemmesiden og under Handicaprådet.

  - Prisuddelingen er aftalt til at ske torsdag den 7. december kl. 16-17. Der er ordinært møde i Handicaprådet den 14. december.
  - Det er ikke fastlagt hvor og hvad der skal ske ved prisuddelingen.

  Det indstilles, at rådet:
  - Kommer med forslag til sted og indhold for en prisuddeling
  - Nedsætter en priskomité, der udpeger prismodtager blandt de indstillede kandidater og planlægger selve prisuddelings-arrangementet.

  Handicaprådet, 14-09-2017, pkt. 6

  Der blev nedsat en priskomité bestående af Kaj V. Hansen, Claus Larsen og Peter Vonsild. Kurt Hjortsø bistår i arbejdet.
  Det blev anbefalet, at der ved prisuddelingen er en præsentation af alle de indstillede kandidater, der opfylder pris-kriterierne.
  Fraværende
  Martin Holgaard, Mette Olander og Margit Næsby

 • Pkt. 7 Eventuelt

  Pkt. 7

  Eventuelt

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Handicaprådet, 14-09-2017, pkt. 7

  Peter Vonsild vil fremover gerne sende alle høringssvar til orientering for hele Handicaprådet.
  Peter Vonsild pegede på, at "mangfoldighed" også omfatter borgere med handicap.
  Fraværende
  Martin Holgaard, Mette Olander og Margit Næsby