You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 15, 2016 - 16:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 3A
 • Pkt. 1 Generel orientering

  Pkt. 1

  Generel orientering

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Orientering fra formand, medlemmer og sekretariat.

  Sagsfremstilling

  Der gives bl.a. en orientering fra formanden om afholdte møder og afgivne høringssvar, herunder høringssvar vedr. skolekørsel/specialkørsel og kvalitetsstandarder på ældreområdet.
  Der gives en orientering fra DH’s arrangement med ”Tur gennem byen” den 2. juni, hvor politikere og embedsmænd deltog i test af handicaptilgængeligheden i bymidten.
  Der efterspørges status på handicaptilgængeligheden i den ny svømmehal i Roskilde, da det forlyder, at det oprindelige projekterede rampe og lift er reduceret til en enkelt mobil lift.
  Skole- og Børneudvalget inviterer Handicaprådet til fællesmøde med udvalget den 4. oktober (udvalgets møde starter kl. 17). Af hensyn til forberedelse af dagsorden bedes DH-medlemmerne meddele forslag til emner til fællesmødet.
  Handicaprådet har ved fællesmøde med henholdsvis Beskæftigelses- og Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftet forslag om en pårørendepolitik. På baggrund af budgetforliget har Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttet, at Handicaprådet sammen med Ældrerådet inviteres til at deltage i temamødet. Rammen for temamødet kan være et program henover ca. 3 timer en eftermiddag i efteråret, hvor der både er tid til oplæg og debat. Formålet med temamødet er, at få inspiration og fælles drøftelser forud for formulering af en pårørendepolitik.
  Forslag til indholdet i dette temamøde kan drøftes på fællesmødet mellem Handicaprådet og Ældrerådet den 3. oktober (kl. 13-15.30).
  Handicaprådet, 15-09-2016, pkt. 1
  Martin Holgaard har efter mødet sendt følgende besvarelse til ovenstående:
  "Tur i byen": Forvaltningen er opmærksom på, at nogle kan have svært ved at se trappetrinene ved det gl. rådhus. Derfor vil trappen blive markeret med et gelænder i håb om, at trappen bliver lettere at se.
  Brostens-belægning er meget uheldige for blindestoksbrugere. Derfor ledes blinde heller ikke over brostensbelægningen på Stændertorvet. I den nye belægning omkring toiletbygningen, er der bordurbånd, som fører til handicaptoilettet, som har indgang på vestsiden af bygningen. Derfor er det ikke nødvendigt for blinde, at gå over brosten til toiletterne.
  Med hensyn til ledelinie i Skomagergade, så arbejdes der på en løsning. Den eksisterende ledelinie udskiftes til en mere markant ledelinie. Arbejdet forventes udført enten ultimo 2016 eller primo 2017.
  Svømmehallen: Handicaptilgængelighed er drøftet med Dansk Handicaporganisationer i forbindelse med planlægningen, og der er ikke truffet beslutning om ændringer siden da.
  Sekretariatet kan oplyse, at der efter mødet er fundet dato til temamøde om pårørendepolitik. Det bliver mandag den 14. november kl. 16 - 18.30 i rådhusets kantine.
  Under orientering blev nævnt, at der holdes møde den 12. november om samskabelse, hvor Handicaprådet bidrager til afholdelsen.

  Fraværende
  Susanne Lysholm Jensen, Kaj V. Hansen, Martin Holgaard, Margit Næsby

 • Pkt. 2 Høring af budgetforslag 2017-20

  Pkt. 2

  Høring af budgetforslag 2017-20

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet skal give høringssvar til budgetforslag 2017-20.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Høringen finder sted efter 1. behandlingen af budgettet i Byrådet. 1. behandlingen
  har taget afsæt i et budgetforlig mellem SF, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialdemokraterne, og det er således dette forlig, der sendes i høring.
  Høringen løber fra den 1. september til den 20. september 2016.
  Kommunens samlede økonomi viser efter indregning af forliget et samlet underskud på ca. 32 mio.kr. i 2017.
  Høringsmaterialet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside på høringssiden:
  http://www.roskilde.dk/budgethøring2017
  Alle Handicaprådets medlemmer har den 1. september fået mail med nedenstående høringsmateriale. Til DH-medlemmerne er tillige pr. post udsendt en høringsmappe med materialet:

  1. Høringsbrev
  2. Økonomisk overbliksnotat på baggrund af budgetforlig
  3. Budgetforlig for 2017 for Roskilde Kommune
  4. Budgetforlig blokliste
  5. Budgetforlig bloktekster
  6. Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetnotat samt takster
  7. Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetnotat samt takster

  Den afsluttende 2. behandling af budgettet finder sted i Økonomiudvalget den 5. oktober. Byrådet vedtager budgettet for 2017-2020 den 12. oktober.
  Handicaprådet, 15-09-2016, pkt. 2
  Handicaprådets høringssvar er indberettet således:
  Handicaprådet noterer med tilfredshed, at der ikke er besparelser på handi­capområdet i budgetforslaget.
  Handicaprådet vil også gerne udtrykke stor tilfredshed med de forbedringer, der er gjort og er i gang i kommunens socialpsykiatri-indsats.
  Til budgetforligets tekst under Sundheds- og Omsorgsudvalget er nævnt:
  ”Pårørendes adgang til handicapparkering: Der igangsættes initiativer for at gøre det muligt for pårørende at anvende handicapparkeringspladser”.
  Handicaprådet gør opmærksom på, at handicapparkeringspladser kan bruges af alle, der lovligt benytter et handicap-parkeringsskilt (skiltet kan flyttes til relevant bil). Hvis der overvejes en udvidelse af brugerkredsen til de eksiste­rende handicap-parkeringspladser, så opleves det allerede i dag, at der er for få handicap-parkeringspladser. I høringssvaret i 2015 skrev Handicaprådet således: ”Handicaprådet anbefaler, at der ses på antal og placering af handi­cap-p-pladser i by­midtens østlige del”.
  Driftsudvidelsesforslag nr. 3104: Flere på ressourceforløb:
  Handicaprådet ønsker, at der sikres god kvalitet i indsatsen og flow i ressour­ceforløbene, så borgeren bliver støttet så effektivt som muligt, hvad enten forløbene resulterer i en arbejdsmarkedstilknytning eller en førtidspension.

  Fraværende
  Susanne Lysholm Jensen, Kaj V. Hansen, Martin Holgaard, Margit Næsby

 • Pkt. 3 Evaluering af deltagelsen på Sundhedsdagen

  Pkt. 3

  Evaluering af deltagelsen på Sundhedsdagen

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet evaluerer deltagelsen på Sundhedsdagen den 27. august med henblik på evt. deltagelse næste år.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet deltog igen i år i med en bod på Sundhedsdagen den 27. august på Hestetorvet. Temaet for Sundhedsdagen 2016 var: Aktiv i alle aldre.
  Boden blev planlagt af en arbejdsgruppe med Bruno Sander, Hans-Henrik Kjølhede og Kurt Hjortsø. På selve dagen deltog de fleste af handicaprådets DH-medlemmer på et tidspunkt i åbningstiden kl. 10-14. Et par af rådets andre medlemmer besøgte også boden.
  Handicaprådet tvistede temaet ”Aktiv i alle aldre” til at fokusere på, at handicap-tilgængelighed er en forudsætning for at være aktiv. I boden var derfor opsat plancher fra ”Tur gennem byen” og med handicaptilgængelige udflugtssteder (Boserup, badebro ved Vigen Strandpark, Himmelsøen m.v.).
  I år var lavet ”forhindringsbane” rundt om og gennem boden, hvor man i kørestol skulle passere nogle ramper. Der var også blinde-gang, hvor man med stok og bind for øjnene gik en tur på fliser og brosten og mellem ude-servering, parkerede biler m.v.
  Derudover var forskellige pjecer og postkortet med Handicapprisen 2016.
  Der var flere besøgende i boden end tidligere år, men man kan ikke tale om, at der var kø for at komme til.
  Der ønskes en evaluering af årets aktivitet for at kunne planlægge eventuel deltagelse igen i 2017.
  Handicaprådet, 15-09-2016, pkt. 3
  Der var tilfredshed med boden og aktiviteterne. Den gamle folder om Handicaprådets funktion skal opdateres . På næste møde ønskes drøftelse af særligt arrangement for borgere i Roskilde Kommune med handicap.

  Fraværende
  Susanne Lysholm Jensen, Kaj V. Hansen, Martin Holgaard, Margit Næsby

 • Pkt. 4 Uddeling af Handicapprisen 2016

  Pkt. 4

  Uddeling af Handicapprisen 2016

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der skal besluttes nedsættelse af priskommité samt arrangementet for prisuddelingen.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med planlægning af Handicaprådets bod på Sundhedsdagen var tilslutning til at genbruge sidste års kriterier og genoptrykke nye postkort om Handicapprisen 2016. Prisuddelingen er også bragt som nyhed på hjemmesiden og er tilgængelighed under Handicaprådet:
  http://roskilde.dk/nyheder/borger/handicapprisen-2016

  Prisuddelingen er aftalt til at ske den 15. december kl. 16-17. Der er ordinært møde i Handicaprådet umiddelbart efter prisuddelingen.

  Det er ikke fastlagt hvor og hvad der skal ske ved prisuddelingen.

  Det indstilles, at rådet:
  - Kommer med forslag til sted og indhold for en prisuddeling
  - Nedsætter en priskommité, der udpeger prismodtager blandt de indstillede kandidater og planlægger selve prisuddelings-arrangementet.

  Handicaprådet, 15-09-2016, pkt. 4
  Priskommiteen består af: Claus Larsen, Susanne Lysholm Jensen og Peter Vonsild.

  Forslag om, at "samskabelse" kunne være tema for en oplægsholder. Sekretariatet undersøger udgift til nogle kendte oplægsholdere.

  Fraværende
  Susanne Lysholm Jensen, Kaj V. Hansen, Martin Holgaard, Margit Næsby

 • Pkt. 5 Orientering om midtvejsstatus på Projekt Sundhedstjek - fremme af lighed i sund-hed

  status_sundhedstjek_overblik_aug_2016_kompatibilitetstilstand.pdf status_sundhedstjek_overblik.pdf

  Pkt. 5

  Orientering om midtvejsstatus på Projekt Sundhedstjek - fremme af lighed i sund-hed

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Orientering om markante midtvejs-resultater fra projekt med systematisk sundhedstjek til hjemmeboende borgere med udviklingshæmning.

  Sagsfremstilling

  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 6. september blev givet følgende orientering:
  På handicapområdet blev der i 2015 igangsat ”Projekt Større Lighed i Sundhed”, der skal reducere ulighed i sundhed gennem tilbud om systematisk sundhedstjek til udviklingshæmmede borgere over 30 år, der bor i eget hjem og modtager hjemmevejledning (§ 85-støtte). Projektet er finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen.
  En opsamling på de foreløbige resultater viser mange helbredsproblemer i målgruppen.
  Ud af 107 borgere har 72 sagt ja til at deltage, mens 29 borgere har valgt ikke at modtage et sundhedstjek.
  Der er foreløbigt gennemført 67 sundhedstjek, og i 52 af disse (78 %) har lægen vurderet, at der er behov for yderligere undersøgelser eller behandling. De er efterfølgende igangsat hos lægen selv, andre behandlere i sundhedssystemet eller på Roskilde Sygehus.
  De fundne problematikker dækker over et bredt register af helbredsproblemer lige fra nedsat hørelse pga. ørepropper til i et enkelt tilfælde konstatering af alvorlig livstruende sygdom. Generelt gælder det, at sundhedstjekket har ført til igangsætning af et stort antal behandlingsforløb, som både vil føre til større velbefindende og livskvalitet for borgerne samt indebære en betydelig sundhedsøkonomisk gevinst på langt sigt.
  Projektet indeholder oprindeligt 2 sundhedstjek med et års mellemrum til samme målgruppe. På baggrund af de hidtidige resultater er det med Sundhedsstyrelsens godkendelse besluttet, at målgruppen i stedet udvides i den resterende projektperiode frem til 31. august 2017, så tilbuddet om sundhedstjek nu også bliver givet til borgere mellem 18 – 30 år, som modtager hjemmevejledning.
  Handicaprådet, 15-09-2016, pkt. 5
  Der var stor ros til projektet. Det bliver medio 2017, og herefter kan ske vurdering af evt. videreførsel.

  Fraværende
  Susanne Lysholm Jensen, Kaj V. Hansen, Martin Holgaard, Margit Næsby

 • Pkt. 6 Eventuelt

  Pkt. 6

  Eventuelt

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Handicaprådet, 15-09-2016, pkt. 6

  Birthe K. Vinner Nielsen henviste til kronik i Politiken den 15. september af formanden for Det Centrale Handicpråd. Sekretariatet sender artiklen til rådets medlemmer.

  Der var tak for indsatsen til Henrik Abildtrup, der tiltræder som direktør i Rødovre Kommune den 1. oktober, samt til Mogens Raun Andersen, der som følge af forvaltningsændring pr. 1. november ikke længere er direktør for det sociale område (der tiltræder ny direktør for arbejdsmarkeds-, social-, ældre- og sundhedsområdet den 1. november).

  Fraværende

  Susanne Lysholm Jensen, Kaj V. Hansen, Martin Holgaard, Margit Næsby