You are here

Referat

Dato: Tirsdag, December 15, 2015 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 1 Generel orientering

  Pkt. 1

  Generel orientering

  Sagsnr. 267665 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Gensidig orientering fra forvaltning, formand og rådets medlemmer i øvrigt.

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om ”siden sidst”, herunder afgivne høringssvar og aktuelle høringssager.
  Forvaltningens orienterer om ”siden sidst”.

  Invitation til Det Centrale Handicapråds årsmøde med dette oplæg:

  Hvordan skaber vi resultater i fremtidens handicappolitik? Det er hovedtemaet, når Det Centrale Handicapråd holder årsmøde den 2. februar 2016. Det sker på Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg.

  I 2016 er det ti år siden FN’s handicapkonvention blev vedtaget i FN. Det er også ti år siden, det blev lovpligtigt for kommunerne at oprette kommunale handicapråd. Mens handicapkonventionen er rettighedsbaseret, er handicaprådene dialogbaserede. Hvilke resultater kan man opnå med de to tilgange og hvordan skaber vi de bedste resultater i fremtiden?

  Det håber vi, at deltagerne vil hjælpe os med at finde svar på. Det sker sammen med en række spændende oplægsholdere og debattører. Hør blandt andet:
  - Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns visioner for handicappolitikken.
  - Hvad rettighedstilgangen til dansk handicappolitik har bragt af resultater ved vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder.
  - Hvordan fremtidsforsker Louise Fredbo-Nielsen vurderer fremtidens betingelser for at nå de handicappolitiske mål.
  - Hvad socialcheferne og deres medarbejdere mener, man skal gøre ved de dårlige borgeroplevelser af sagsbehandlingen.
  Det nærmere program kan ses her: http://www.dch.dk/content/%C3%A5rsm%C3%B8de-2016
  Det koster 1.000 kr. at deltage.

  Handicaprådet, 15-12-2015, pkt. 1
  Peter Vonsild orienterede bl.a. om møde med Sundhedscentret for at høre om deres tilbud, som også retter sig til borgere med handicap og sindslidelse, samt om møde med formand og næstformand for Social- og Beskæftigelsesudvalget .

  Derudover blev nævnt, at der synes at være problemer med tilgængelighed på Stændertorvet, bl.a. vedrørende ledelinier, niveauer og bænkeoptilling. DH-medlemmerne beskriver dette nærmere, så det kan forelægges for de, der har med torve-renoveringen at gøre.

  Drøftelsen førte til, at DH vil invitere Plan- og Teknikudvalget på en "handicap-tur" i byen.

  Der var spørgsmål til kommunens brug af BOMI til hjerneskade-rehabilitering. Hertil blev oplyst, at BOMI bruges aktivt, bl.a. på Trekroner Rehabiliteringscenter 1 dag om ugen og som vidensressource i Hjerneskadeteamet.

  Birthe K.V. Nielsen, Lene Poulsen, Jette Kristensen og Kjeld Borne meldte sig til at deltage i DCHs Årsmøde.

  Handicaprådet, 15-12-2015, pkt. 1

  Fraværende
  Martin Holgaard, Margit Næsby

 • Pkt. 2 Orientering om arbejdet med Førtidspensionsreformen og rehabiliteringsteam

  Pkt. 2

  Orientering om arbejdet med Førtidspensionsreformen og rehabiliteringsteam

  Sagsnr. 267665 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Reformen på fleksjob og førtidspension trådte i kraft pr. 1. januar 2013, og forvaltningen har gjort status på arbejdet med reformen.

  Sagsfremstilling

  Orienteringen har været på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 1. december 2015.
  Reformens intention er at fastholde flest muligt på arbejdsmarkedet – helst i ustøttet beskæftigelse. Adgang til førtidspension er begrænset til tilfælde, hvor det er dokumenteret, at det ikke er muligt at udvikle arbejdsevnen, og at arbejdsevnen er ophævet i ethvert erhverv. Borgere med behov for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats skal bevilges ressourceforløb med henblik på udvikling af arbejdsevnen, hvilket betyder, at der indgår indsatser fra sundheds, social- og beskæftigelsesområdet.
  Samtidig er Lov om fleksjob ændret, så det nu er muligt for borgere med en arbejdsevne ned til 2-4 timer ugentlig at få bevilget fleksjob.
  På landsplan er 8 % af borgerne mellem 16 og 66 år i ressourceforløb, fleksjob eller på førtidspension. I Roskilde Kommune er andelen 5,5 %.
  Reformen bragte en organisatorisk nyskabelse til kommunerne, Rehabiliteringsteamet, der samler kommunens sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige indsats samt en (regional) sundhedskoordinator. Rehabiliteringsteamet behandler sager, hvor de beskæftigelsesmæssige muligheder for at fremme selvforsørgelse er udtømte. Det indstiller til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.
  Siden reformen har en yderligere reform, Sygedagpengereformen, fra 1. juli 2014 sendt flere målgrupper af borgere til behandling i Rehabiliteringsteamet. Ved 22. uge skal sygedagpengesager revurderes, og borgere, som ikke længere er berettiget til sygedagpenge, men fortsat er uarbejdsdygtige, bevilges ”Jobafklaringsforløb”. Disse sager skal forelægges Rehabiliteringsteamet med henblik på etablering af tværfaglig indsats.
  Det stigende antal sager til Rehabiliteringsteamet skal forstås på denne baggrund.
  Nedenstående status viser antal sager behandlet fra 1. januar 2013 til og med 8. november 2015 og forventet antal sager i 2016.

  2013 2014 2015 Forventet i 2016
  Antal behandlede sager: 115 195 322 715
  Indstillet til fleksjob 43 64 89

  215

  Indstillet til førtidspension 20 52 85
  Indstillet til ressourceforløb 27 35 42
  Indstillet til andre foranst. 25 27 47
  Jobafklaringsforløb 0 17 58 500

  Der er bevilget 104 ressourceforløb. Heraf er 32 afsluttede i perioden 2013-1.11.2015:

  Død 0
  Flyttet 3
  Fængsel 1
  Førtidspension incl. Senior Pension 27
  Fleksjob 1

  Rehabiliteringsteamet er meget opmærksom på, at der ikke igangsættes indsatser, som kan forværre borgerens situation, men at der i hver enkelt sag er fokus på udvikling af funktionsniveauet i tråd med intensionen i reformen.
  Handicaprådet, 15-12-2015, pkt. 2
  Det blev uddybet, at væksten i tildelte førtidspensioner er forventet og naturlig, da ressourceforløb skal vare mellem 1 og 5 år, og der således ville gå mindst et årstid før de første ressourceforløb kunne afsluttes, hvoraf nogle resulterede i indstilling til førtidspension.
  Reglerne siger, at førtidspension først kan tildeles, når det er dokumenteret, at det ikke er muligt at udvikle arbejdsevnen, og at arbejdsevnen er ophævet i ethvert erhverv, herunder også brug af fleksjob. Inden der tildeles et ressourceforløb er det vurderet, at borgerens problemer ikke kan løses gennem den almindelige beskæftigelsesrettede indsats, herunder også det, der kan iværksættes via Roskilde Kommunes Tværfaglige Team, Fønix m.fl.
  Oplysninger om, hvor mange der er kommet i job, fleksjob, praktik, uddannelse m.v. vil blive søgt besvaret i en kommende status.
  Handicaprådet, 15-12-2015, pkt. 2

  Fraværende
  Martin Holgaard, Margit Næsby

 • Pkt. 3 Evaluering af Handicapprisen 2015

  Pkt. 3

  Evaluering af Handicapprisen 2015

  Sagsnr. 267665 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af Handicapprisen 2015 med henblik på næste års uddeling.

  Sagsfremstilling

  - For at få flere kandidater til prisen besluttede Handicaprådet, at det i år skulle være muligt for medarbejdere i Roskilde Kommune at blive kandidat, hvis man har gjort en helt ekstraordinær indsats.
  Kriterierne for Handicapprisen var formuleret således:
  ”Formålet med Handicapprisen er at påskønne en ildsjæl, en virksomhed, en forening eller organi­sation, der i særlig grad har ydet en indsat for borgere med fysisk, psykisk eller intellektuelt handi­cap.
  Det skal være en indsats, som er kommet borgere i Roskilde Kommune til gavn. Indsatsen kan fx være:
  Inklusion i foreningsliv eller i almindelige samfundsliv
  Skabt beskæftigelse for borgere med handicap
  Skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for alle borgere med funktionsnedsættelse
  Skabt god tilgængelighed for borgere med handicap
  Skabt mulighed for bedre sundhed og livskvalitet for borgere med handicap
  Prismodtageren skal bo, være forening eller have virksomhed i Roskilde Kommune. Prismodtageren kan fx være:
  En forening, der har forbedret handicappedes deltagelse i forenings- eller samfundslivet
  En person, der uegennyttigt har forbedret forhold for handicappede
  En erhvervsdrivende, der har gjort noget specielt for at integrere personer med handicap i sin virksomhed
  En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning
  og meget mere ……..
  Indstilling af kandidater skal ske skriftligt med en begrundelse.”
  Der er lavet postkort om Handicapprisen, indrykket to annoncer om prisuddelingen i Roskilde Avis og bragt nyheder på kommunens hjemmeside i en længere periode. DH-organisationerne tilbød at være aktivt formidlende.
  Der blev indstillet syv kandidater til prisen.

  Selve prisuddelingen måtte flyttes fra den 3. til den 15. december på grund af EU-folkeafstemningen.
  I 2016 falder den 3. december (FNs Internationale Handicapdag) på en lørdag.
  Handicaprådet, 15-12-2015, pkt. 3
  Der var tilfredshed med, at der var indstillet flere kandidater til prisen i år, og at det sikkert kunne tilskrives det nye postkort og avisannonceringen. Til selve prisuddelingen vurderes det at være en passende med en times arrangement. Der må gerne være god pressedækningen af prisuddelingen.
  Fraværende
  Martin Holgaard, Margit Næsby

 • Pkt. 4 Mødeplan for 2016

  Pkt. 4

  Mødeplan for 2016

  Sagsnr. 267665 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet skal beslutte en mødeplan for 2016.

  Sagsfremstilling

  I følge vedtægterne afholder Handicaprådet fire ordinære handicaprådsmøder om året.
  Rådet kan beslutte om nogle møder skal holdes bestemte steder.
  Efter aftale med Ældrerådet foreslås en dato for fællesmøde mellem organisationsrepræsentanter og Ældreråd i foråret.
  I tråd med tidligere år foreslås, at der arrangeres en halv times fællesmøde med organisationsrepræsentanterne og Plan- og Teknikudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Forslag til mødeplan for 2016:

  Dato Tema Tid Sted
  Februar/marts Fællesmøde med Ældrerådet
  (organisationsmedlemmer). Dato og tidspunkt aftales af de to formænd.
  Rådhuset
  Torsdag den
  3. marts
  Ordinært handicaprådsmøde 15.30 – 17.00 Rådhuset
  Torsdag den 3. marts Fællesmøde med Plan- og Teknikudvalget (organisationsmedlemmer) 17.00 – 17.30 Rådhuset
  Torsdag den 7. april Fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget (organisationsmedlemmer) 8.00 – 8.30 Rådhuset
  Torsdag den 26.maj Ordinært handicaprådsmøde 16.00 – 17.30 Rådhuset
  Tirsdag den 31. maj Fællesmøde med Beskæftigelses- og Socialudvalget (organisationsmedlemmer) 16.30 – 17.00 Rådhuset
  Lørdag den
  27. august
  Sundhedsdagen Hestetorvet
  Torsdag den
  15. september
  Ordinært handicaprådsmøde
  (med forventet budgethøring)
  16.00 – 17.30 Rådhuset
  Torsdag den
  15. december
  Uddeling af Handicapprisen 2016 16.00 Rådhusets kantine
  Torsdag den 15. december Ordinært handicaprådsmøde afsluttende med julefrokost 17.00-19.00 Rådhuset

  Ved ordinære møder afholdes formøde for organisationsmedlemmerne 1 time før mødestart.
  Handicaprådet, 15-12-2015, pkt. 4
  Mødeplanen blev justeret og den aftalte mødeplan fremgår af sagsfremstillingen ovenfor.
  Fraværende
  Martin Holgaard, Margit Næsby

 • Pkt. 5 Eventuelt

  Pkt. 5

  Eventuelt

  Sagsnr. 267665 Handicaprådet Åbent punkt

  Handicaprådet, 15-12-2015, pkt. 5

  Til DH-medlemmernes brug udarbejder sekretariatet i januar 2016 en oversigt over Handicaprådets aktiviteter i 2015. Samme oversigt vil indgå i rådets Årsrapport for 2015, som behandles på rådets første møde den 3. marts 2016.

  På spørgsmål fra organisationernes om bedre fremmøde var der debat, hvor det blev betonet, at Handicaprådet er et dialogbaseret forum, hvor valgte repræsentanter fra handicaporganisationernes har mulighed for at drøfte handicappolitiske spørgsmål direkte med kommunalpolitikere og embedsmænd. Såfremt man ikke selv kan møde, bør man sørge for at ens suppleant deltager i mødet.

  Handicaprådet, 15-12-2015, pkt. 5

  Fraværende

  Martin Holgaard, Margit Næsby