You are here

Referat

Dato: Torsdag, December 15, 2016 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 3A
 • Pkt. 1 Generel orientering

  Tilgaengelighed_til_det_naere_sundhedsvaesen.pdf

  Pkt. 1

  Generel orientering

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Orientering fra formand, medlemmer og sekretariat.

  Sagsfremstilling

  Der gives en orientering om afholdte eller foreståender møder og høringssvar.
  Som opfølgning på ”Tur i byen” har Handicaprådet og Ældrerådet rettet henvendelse til Plan- og Teknikudvalget om bl.a. ledelinier, der ikke er i konflikt med de handlendes udendørsstader, om chauches- og brosten som er svære at færdes på, om trappe ved Byens Hus og om for store mellemrum mellem sten.
  I forlængelse af dette vil forvaltningen på mødet give en orientering om Handicaprådets inddragelse i udmøntningen af tilgængelighedsprojekter i 2017.
  Formanden henviser til en ny undersøgelse fra DH, som viser, at mange sundhedsklinikker ikke er tilgængelige. DH er i dialog med alle regioner om at gøre noget ved problemet, jvf bilag. Der har bl.a. været bragt indslag om problemer med utilgængelige tandlæger: http://www.tv2nord.dk/artikel/tandbehandling-paa-aaben-gade
  Pårørendeinddragelse: efter den indledende temadrøftelse den 14. november vil hhv. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget behandle den videre proces i deres januar møde. Der vil blive lagt vægt på så bred en inddragelse af borgere som muligt i det videre arbejde.
  Kultur- og Idrætsudvalget har bevilliget 150.000 kr. til afholdelse af en festival for handicappede den 15. marts 2017. Festivalen holdes i Roskilde Kongrescenter og planlægges i samarbejde mellem Gimle og Roskilde Kommunes Center for Handicap/ITC Svogerslev. Der er oprettet en Facebook-side, hvor planlægningen kan følges: ”Roskilde Handi-Festival”.
  Handicaprådet, 15-12-2016, pkt. 1
  Ivan Hyllested Petersen orienterede om, at Handicaprådet inviteres med til en opdatering af tilgængelighedsplanen fra 2008. Efter denne opdatering drøftes udmøntning af projekter i 2017.
  Der blev gjort opmærksom på muligheden for at søge tilskud fra pulje hos BaneDanmark til øget tilgængelighed på togstationer.
  Forvaltningen undersøger mulighederne for en offentlig information med mærkning af tilgængelige sundhedsklinikker.

  Fraværende
  Margit Næsby, Martin Holgaard (Ivan Hyllested Pedersen deltog som stedfortræder).

 • Pkt. 2 Orientering om status på Rehabiliteringsteam, ressourceforløb m.m.

  Status_Rehabiliteringsteam_2016.pdf

  Pkt. 2

  Orientering om status på Rehabiliteringsteam, ressourceforløb m.m.

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der gives en orientering på mødet om arbejdet i Rehabiliteringsteamet, med ressourceforløb, fleksjob og udviklingen i førtidspensioner.

  Sagsfremstilling

  Fagkonsulent Anette Peros vil på mødet præsentere aktuel status på Rehabiliteringsteamets arbejde, hvor der indstilles til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.
  Handicaprådet, 15-12-2016, pkt. 2
  Anette Peros slides fra mødet vedhæftes.

  Fraværende
  Margit Næsby, Martin Holgaard (Ivan Hyllested Pedersen deltog som stedfortræder).

 • Pkt. 3 Evaluering af Handicapprisen 2016

  Pkt. 3

  Evaluering af Handicapprisen 2016

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af Handicapprisen 2016 med henblik på næste års uddeling.

  Sagsfremstilling

  Der ønskes en drøftelse af kriterier, annoncering og uddelingsarrangement til brug for planlægning af Handicapprisen 2017. Der har bl.a. været forslag om, at alle kandidater bør offentliggøres og deltage på uddelingsarrangementet.
  I 2016 var kriterierne for Handicapprisen var formuleret således:
  ”Formålet med Handicapprisen er at påskønne en ildsjæl, en virksomhed, en forening eller organi­sation, der i særlig grad har ydet en indsat for borgere med fysisk, psykisk eller intellektuelt handi­cap.
  Det skal være en indsats, som er kommet borgere i Roskilde Kommune til gavn. Indsatsen kan fx være:
  - Inklusion i foreningsliv eller i almindelige samfundsliv
  - Skabt beskæftigelse for borgere med handicap
  - Skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for alle borgere med funktionsnedsættelse
  - Skabt god tilgængelighed for borgere med handicap
  - Skabt mulighed for bedre sundhed og livskvalitet for borgere med handicap
  Prismodtageren skal bo, være forening eller have virksomhed i Roskilde Kommune. Prismodtageren kan fx være:
  - En forening, der har forbedret handicappedes deltagelse i forenings- eller samfundslivet
  - En person, der uegennyttigt har forbedret forhold for handicappede
  - En erhvervsdrivende, der har gjort noget specielt for at integrere personer med handicap i sin virksomhed
  - En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning
  - og meget mere ……..
  Indstilling af kandidater skal ske skriftligt med en begrundelse.”
  For at få flere kandidater til prisen har Handicaprådet besluttet, at det også er muligt for medarbejdere i Roskilde Kommune at blive kandidat, hvis man har gjort en helt ekstraordinær indsats.
  Der er lavet postkort om Handicapprisen, indrykket to annoncer om prisuddelingen i Roskilde Avis og bragt nyheder på kommunens hjemmeside i en længere periode. DH-organisationerne tilbød at være aktivt formidlende.
  Der blev indstillet 9 kandidater til prisen.
  Selve prisuddelingen blev den 15. december, da den 3. december (FNs Internationale Handicapdag) var en lørdag i 2016. I 2017 falder den 3. december på en søndag.
  Handicaprådet, 15-12-2016, pkt. 3
  Punktet blev udsat til næste møde.

  Fraværende
  Margit Næsby, Martin Holgaard (Ivan Hyllested Pedersen deltog som stedfortræder).

 • Pkt. 4 Status på frikommuneforsøg

  Pkt. 4

  Status på frikommuneforsøg

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune deltager i et frikommune-netværk om billige boliger og fleksible boligløsninger.

  Sagsfremstilling

  Social- og Indenrigsministeriet udpegede i oktober Favrskov, Høje-Taastrup, København, Randers, Roskilde og Aarhus til at være frikommune-netværk i forsøg på at skaffe billige boliger og fleksible boligløsninger til borgere med sociale udfordringer. Kommunerne har nu afleveret en fælles ansøgning, som skal kvalificeres og vurderes i Økonomi- og Indenrigsministeriet og efterfølgende lovbehandles i Folketinget. Der forventes først færdigbehandlet love i maj 2017.
  Udgangspunktet er manglen på boliger til en husleje, der kan betales af bl.a. flygtninge og borgere med sindslidelse, handicap eller andre sociale udfordringer, fordi de ikke kan betale en høj husleje ud af deres forsørgelsesydelse. Forsøgene skal give gode boligløsninger, der understøtter en positiv udvikling for borgerne.
  I frikommune-netværkets forsøg deltager den enkelte kommuner i de forsøg, som giver mening i den enkelte kommune. I hver kommune vil der blive truffet politisk beslutning om den konkrete deltagelse.
  De emner, der i de kommende måneder skal kvalificeres og vurderes i ministeriet, er:
  Midlertidigt huslejetilskud: som skal sikre at flere borgere kan få eller fastholde en permanent bolig. Det vil give den fornødne ro og tryghed, så borgerne kan arbejde med deres sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Huslejetilskuddet forudsætter, at borgerne samarbejder med kommunen om den sociale indsats. Det midlertidige huslejetilskud skal kunne gives i en periode på to år med mulighed for forlængelse, og retter sig først og fremmest mod almennyttige boliger.
  Deleboliger til to eller flere personer: som løsning for især unge samt nyankomne flygtninge. En delebolig giver mulighed for socialt fællesskab og mindre ensomhed. Ved at etablere deleboliger eller bofællesskaber får kommunerne flere boliger i spil til målgrupper, der ikke har råd til deres egen bolig. De kommuner, der har gjort brug af den nye boligtype, oplever udfordringer i forhold til boligstøtte, indretning og opkrævning af husleje og forbrugsudgifter. Derfor foreslår kommunerne større fleksibilitet.
  Midlertidige boliger: som fx kunne være flytbare boliger, der opstilles og drives af kommuner, boligforeninger og private. Lejeperioden er maksimalt to år, og borgeren skal i samspil med kommunen arbejde på at finde en varig bolig.
  Midlertidige lejekontrakter: som gør det nemmere at hjælpe borgerne videre til den bedst egnede boligform, hvad enten det er et botilbud, bofællesskab eller fastholdelse i nuværende bolig.
  Billigere nybyggeri: Nybyggeri skal opfylde en række krav i bygningsreglementet – det kan fx gælde krav om elevator, boligernes indretning samt ventilation. Ved at dispensere fra udvalgte krav kan byggeprisen – og dermed huslejen – reduceres. I de konkrete byggeprojekter skal det afvejes, hvilke dispensationer, der er hensigtsmæssige i forhold til målgruppen og borgere i almindelighed.
  Alle forsøg skal evalueres af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning).
  Handicaprådet, 15-12-2016, pkt. 4
  Frikommuneforsøget vil være på dagsorden på de kommende møder i handicaprådet, ligesom rådet vil blive hørt i forbindelse med politiske sager til behandling i udvalg og byråd. Om nødvendigt kan der indkaldes til ekstra møde i rådet. DH'erne i Handicaprådet er altid velkomne til at fremsende sine synspunkter til rådets sekretær, som vil videreformidle til den rette person/instans.
  Peter Vonsild vil fremsende notat fra Danske Handicaporganisationer centralt.
  De seneste politiske behandlinger af frikommuneforsøget kan læses her:
  Beskæftigelses- og Socialudvalget den 1. november 2017:
  http://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/beskaeftigelses-og-socialudvalget-01-11-2016-kl-1630
  Økonomiudvalget den 16. november 2017:
  http://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/oekonomiudvalget-16-11-2016-kl-0815
  Fraværende
  Margit Næsby, Martin Holgaard (Ivan Hyllested Pedersen deltog som stedfortræder).

 • Pkt. 5 Mødeplan for 2017

  Pkt. 5

  Mødeplan for 2017

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet skal beslutte en mødeplan for 2017.

  Sagsfremstilling

  I følge vedtægterne afholder Handicaprådet fire ordinære handicaprådsmøder om året.
  Efter aftale med Ældrerådet foreslås en dato for fællesmøde mellem organisationsrepræsentanter og Ældreråd i foråret.
  I tråd med tidligere år foreslås, at der arrangeres en halv times fællesmøde med organisationsrepræsentanterne og Plan- og Teknikudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Forslag til mødeplan for 2017:

  Dato Tema Tid Sted
  Februar/marts Fællesmøde med Ældrerådet
  (organisationsmedlemmer). Dato og tidspunkt aftales af de to formænd.
  Rådhuset
  Torsdag den
  2. marts
  Ordinært handicaprådsmøde 16.00 – 17.30 Rådhuset
  Torsdag den 9. marts Fællesmøde med Plan- og Teknikudvalget (organisationsmedlemmer) 17.00 – 17.30 Rådhuset
  Torsdag den 4. maj Fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget (organisationsmedlemmer) 8.00 – 8.30 Rådhuset
  Torsdag den 18.maj Ordinært Handicaprådsmøde 16.00 – 17.30 Rådhuset
  Tirsdag den 6. juni Fællesmøde med Beskæftigelses- og Socialudvalget (organisationsmedlemmer) 16.30 – 17.00 Rådhuset
  Lørdag den
  26. august
  Sundhedsdagen Hestetorvet
  Tirsdag den 5. september Fællesmøde med Børne- og Skoleudvalget (organisationsmedlemmer) 17.00-17.30 Rådhuset
  Torsdag den
  14. september
  Ordinært Handicaprådsmøde
  (med forventet budgethøring)
  16.00 – 17.30 Rådhuset
  Søndag den
  3. eller Torsdag den 14. december
  Uddeling af Handicapprisen 2016
  (den 3. december er FNs Internationale Handicapdag)
  16.00-17.00 Rådhusets kantine
  Torsdag den 14. december Ordinært Handicaprådsmøde afsluttende med julefrokost 17.00-19.00 Rådhuset

  Ved ordinære møder afholdes formøde for organisationsmedlemmerne 1 time før mødestart.
  Handicaprådet, 15-12-2016, pkt. 5
  Mødeplanen blev godkendt.

  Fraværende
  Margit Næsby, Martin Holgaard (Ivan Hyllested Pedersen deltog som stedfortræder).

 • Pkt. 6 Invitation til Det Centrale Handicapråds årsmøde 2017

  Pkt. 6

  Invitation til Det Centrale Handicapråds årsmøde 2017

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der er kommet invitation til deltagelse i Det Centrale Handicapråds årsmøde den 7. februar 2017 i Nyborg.

  Sagsfremstilling

  Der ønskes tilkendegivelse af, hvem der ønsker at deltage i årsmødet.

  I invitationen står:
  ”Det Centrale Handicapråd sætter fokus på fordomme om mennesker med handicap og hvordan vi bekæmper fordommene på vores årsmøde 7. februar 2017.
  Omdrejningspunktet for årsmødet 2017 er:
  - Hvordan kan vi styrke det personlige møde mellem personer med og uden handicap?
  - Hvordan kan vi styrke bevidstheden om, at personer med handicap er en del af samfundets fællesskaber?
  - Hvordan kan vi styrke, at mennesker med handicap og handicaporganisationerne er med til at bekæmpe fordomme?

  Deltagerne får inspiration til, hvordan de selv kan arbejde mod fordomme ved at sikre gode møder i dagligdagen for eksempel i det kommunale handicapråd, i idrætsklubben, i jobcentret eller på arbejdspladsen.
  Hør hvad musiker og X-faktordommer Thomas Blachman mener, at vi kan gøre ved fordommene, se uddrag af Jacob Nossells roste teaterforestilling ’Human afvikling’ fra Det Kgl. Teater og få nudging-ekspertens gode råd til, hvordan man konkret flytter fordomme. ”
  Det nærmere program kan læses her http://www.dch.dk/årsmøde2017
  Det koster 1.000 kr. pr. person at deltage (plus transportudgifter). Udgiften kan afholdes af Handicaprådets budget.
  Handicaprådet, 15-12-2016, pkt. 6
  Følgende bliver tilmeldt årsmødet: Peter Vonsild, Jette Kristensen, Bruno Sander Nielsen, Lene Poulsen, Kjeld Borne, Birthe K. Vinner Nielsen.

  Fraværende
  Margit Næsby, Martin Holgaard (Ivan Hyllested Pedersen deltog som stedfortræder).

 • Pkt. 7 Eventuelt arrangement for borgere i Roskilde Kommune med handicap

  Pkt. 7

  Eventuelt arrangement for borgere i Roskilde Kommune med handicap

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der er tale om en opfølgning på beslutning på sidste møde i Handicaprådet.

  Sagsfremstilling

  På sidste møde i Handicaprådet blev der under punktet ”Evaluering af Sundhedsdagen” refereret, at der ønskes en drøftelse af særligt arrangement for borgere i Roskilde Kommune med handicap.
  Peter Vonsild vil introducere til dette på mødet.
  Handicaprådet, 15-12-2016, pkt. 7

  Det blev besluttet, at Handicaprådet arrangerer et café-møde i september 2017. En arbejdsgruppe med Peter Vonsild, Jette Kristensen og Kurt Hjortsø planlægger det nærmere.

  Fraværende
  Margit Næsby, Martin Holgaard (Ivan Hyllested Pedersen deltog som stedfortræder).

 • Pkt. 8 Eventuelt

  Pkt. 8

  Eventuelt

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Handicaprådet, 15-12-2016, pkt. 8

  Jette Kristensen orienterede om oplevelse hos nogle beboere på et botilbud.

  Fraværende

  Margit Næsby, Martin Holgaard (Ivan Hyllested Pedersen deltog som stedfortræder).