You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 17, 2015 - 16:30
Sted: Mødelokale 2A, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 1 Generel orientering

  Pkt. 1

  Generel orientering

  Sagsnr. 267665 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Gensidig orientering fra forvaltning, formand og rådets medlemmer i øvrigt.

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om afgivne høringssvar og aktuelle høringssager.
  Forvaltningens opfølgning på sager på sidste møde i Handicaprådet:
  Andel af klager ud af samlede antal afgjorte sager
  Det er ikke muligt at foretage en valid opgørelse af samtlige afgørelser, der træffes inden for de forskellige lovområder og – paragraffer, som er væsentlige for borgere med handicap. Det skyldes bl.a., at ”én sag” godt indeholde flere afgørelser, at nogle afgørelser, der er gunstige for borgeren, træffes mundtligt og korrekt blot noteres i sagsjournalen, at der benyttes forskellige it- og registreringssystemer – og tilmed sker ændringer i sagsområder over tid, som fx flytning af sager til Udbetaling Danmark eller internt i kommunen fra Borgerservice til Voksenservice (social- og pensionsområdet).
  Ud fra ét af sagssystemerne (KMD Sag) kan ses, at der har været følgende udvikling i antallet af afgørelser:
  2012: 2.193
  2013: 1.351 Fra 1. januar 2013 blev nogle opgaver overført til Udbetaling Danmark.
  2014: 1.282 Fra dec. 2014 blev flyttet opgaver fra Borgerservice til Voksenservice.
  2015: 1.596 (indtil 1. september 2015)
  Et andet eksempel er, at alle ansøgningerne om almindeligt helbredstillæg (medicinkort) ikke er med i ovennævnte tal. I fagsystemet KMD Social Pension kan nyansøgninger ikke skelnes fra eksisterende og løbende bevillinger på almindeligt helbredstillæg. Der er d.d. 3.093 aktive helbredskort, og der bevilges et nyt hvert år, men størstedelen sker automatisk via fagsystemet. Det anslås, at der træffes gennemsnitligt ca. 100 manuelle afgørelser om helbredstillæg hver måned, eller ca. 1.200 som skal lægges til tallene ovenfor.
  Aldersfordelt opdeling af tilkendte førtidspensioner
  En manuel gennemgang af behandlede førtidspensionssager i 2015 viser følgende:
  - Der blev i alt tilkendt 55 førtidspensioner i 1. halvår 2015. Heraf er 85% til aldersgruppen over 40 år, 5% til 30-40 årige og 10% til 18-30 årige.
  - Der blev i alt givet 12 afslag på førtidspension i samme periode. De fordelte sig med hovedparten til aldersgruppen over 40 år (80%) og 10% i hver af de to andre aldersgrupper. Bemærk at talstørrelserne her er så små, at selv enkelte sager kan ændre fordelingen markant fremover.
  Uddeling af Handicapprisen 2015
  Umiddelbart efter mødet i Handicaprådet blev der udskrevet EU-folkeafstemning til afholdelse den 3. december. Det blev derfor besluttet, at Handicapprisen 2015 uddeles tirsdag den 15. december i stedet for. Det ordinære møde i Handicaprådet flyttes ligeledes fra den 3. til den 15. december.
  Priskommiteen bestående af Claus Larsen, Susanne Lysholm Jensen og Peter Vonsild vil planlægge selve prisuddelingen samt udvælge den kandidat, der skal have årets pris.
  Der er lavet et postkort om Handicapprisen 2015, og der er information på hjemmesiden (under Handicaprådet: http://roskilde.dk/sites/default/files/sundhed_og_omsorg/handicapprisen_plakat.pdf )

  Der vil blive indrykket annoncer i ugeavis i september og primo november.

 • Pkt. 2 Høring af forslag til budget for 2016-19

  Pkt. 2

  Høring af forslag til budget for 2016-19

  Sagsnr. 267665 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet skal give høringssvar til budgetforslag 2016-19

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Høringen finder sted efter 1. behandlingen af budgettet i Byrådet. 1. behandlingen
  har taget afsæt i et teknisk budgetmateriale og først i den kommende tid tages der hul
  på de politiske forhandlinger, hvor høringssvarene vil indgå.
  Høringen løber fra den 4. september til den 25. september 2015.
  Kommunens samlede økonomi viser nu et samlet underskud på ca. 62 mio. kr. i 2016
  stigende til 144 mio. kr. i 2019.
  Høringen omfatter alle forslag, som er fremsat i forbindelse med den politiske behandling og indeholder derfor alle forslag til både driftsudvidelser og anlæg. Høringen omfatter også et besparelses- og omprioriteringskatalog med forslag for i alt 70 mio. kr.,
  der på nuværende tidspunkt ikke er indregnet i de samlede økonomiske balancer.
  Høringsmaterialet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside på høringssiden:
  http://www.roskilde.dk/budgethøring2016.
  Alle Handicaprådets medlemmer har den 7. september fået mail med nedenstående høringsmateriale. Til DH-medlemmerne er tillige pr. post udsendt en høringsmappe med materialet:

  1. Høringsbrev
  2. Notat om kommunens økonomiske balance
  3. Sundheds- og Omsorgsudvalget – sagsfremstilling fra fagudvalgets afsluttende budgetdrøftelse, udvalgets budgetramme, budgetnotat og takster
  4. Beskæftigelses- og Socialudvalget – sagsfremstilling fra fagudvalgets afsluttende budgetdrøftelse, udvalgets budgetramme, budgetnotat og takster
  5. Strategisk anlægsplan
  6. Blokliste - samlet oversigt over blokke på alle udvalg
  7. Bloktekster - beskrivelse af blokke på alle udvalg
  8. Besparelses- og omprioriteringskatalog
  9. Sagsfremstillinger fra øvrige fagudvalgs afsluttende budgetdrøftelser
 • Pkt. 3 Evaluering af Sundhedsdagen

  Pkt. 3

  Evaluering af Sundhedsdagen

  Sagsnr. 267665 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af Handicaprådets deltagelse i Sundhedsdagen 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det på baggrund af evalueringen drøftes, hvordan evt. delta­gelse i næste års Sundhedsdag kan gøres endnu bedre.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet deltog i Sundhedsdagen den 29. august, som havde temaet ”Sundhed i krop og sjæl for alle”.
  Handicaprådets bod var i år placeret ved siden af Roskilde Handicap Idrætsforening, som havde tandemcykel m.m. i deres bod, hvilket var i tråd med Handicaprådets arrangement med Team Tvilling i det store debattelt.
  Det var oplevelsen, at Handicaprådet fik en god og synlig profil på Sundhedsdagen. Selve boden var hele tiden bemandet af DH-medlemmer, og selv om der ikke var kø til boden, så var der alligevel en del, der kom ind til en snak.
  Der var også plakater og postkort om Handicapprisen 2015.
  Team Tvillings indlæg i det store telt var en stor succes: teltet blev fyldt med tilhørere, der fik et underholdende indlæg af Steen og Peter Mondrup. Og blev inspireret af deres mottoer som ”Handicap er ingen hindring”, ”Lad være med at planlæg for meget – gå i gang!” og meget mere.

 • Pkt. 4 Eventuelt

  Pkt. 4

  Eventuelt

  Sagsnr. 267665 Handicaprådet Åbent punkt