You are here

Referat

Dato: Torsdag, Maj 18, 2017 - 16:00
Sted: Mødelokale 2A, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 1 Gensidig orientering

  Pkt. 1

  Gensidig orientering

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Orientering fra formand, medlemmer og sekretariat.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Der er bl.a. orientering om:
  - Opfølgning på beslutning om tilgængelighed til sundhedsklinikker
  - Afgivne høringssvar
  - Kommende høringer

  Handicaprådet, 18-05-2017, pkt. 1
  Region Sjællands svar vedr. tilgængelighed sendes pr. mail til Handicaprådet.
  Det blev oplyst, at søgefunktionen på God Adgang bør forbedres.

  Fraværende
  Martin Holgaard, Margit Næsby

 • Pkt. 2 Orientering om helårsevaluering af de-centralisering af specialundervisningen

  Evaluering_af_decentralisering_af_specialundervisningen_2017.pdf

  Pkt. 2

  Orientering om helårsevaluering af de-centralisering af specialundervisningen

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 26. april 2011 at decentralisere specialundervisningen fra den 1. januar 2012, hvorved ansvar for visitering af elever til specialundervisning og økonomi blev lagt ud til skolerne. Skole- og Børneudvalget ønskede at følge processen tæt i de første fem år med en årlig evaluering. I den femårige periode er segregeringsgraden faldet jævnt fra 3,7 % i januar 2012 frem til det laveste punkt 3,0 % i september 2014 for derefter at stige jævnt til 3,5 % i september 2016.

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget havde følgende til orientering på mødet den 9. maj 2017:
  ”Ved beslutning om decentralisering af specialundervisningen blev der fastsat et mål om, at andelen af børn, der visiteres til specialtilbud skulle falde fra 4 % til 3 % i Roskilde Kommune. Målet blev nået i 2014, men siden er tallet steget år fra år til nu 3,5 % i september 2016.
  På baggrund af de seneste års udvikling vil forvaltningen sætte særligt fokus på inklusionsindsatsen.

  Elever 0.- 9. klassetrin Jan 2012 Sep 2012 Sep 2013 Sep 2014 Sep 2015 Sep 2016
  Undervisningspligtige elever 11.143 11.190 11.483 11.026 10.897 11.095
  Elever i særlige tilbud 415 390 363 332 366 390
  Elever i særlige tilbud i % 3,7 % 3,5 % 3,3 % 3,0 % 3,3 % 3,5 %

  Tallene fra september 2016, viser, at der var 11.095 skolepligtige elever (0. – 9. klasse) i Roskilde Kommune, og af disse var 390 elever visiteret til særlige skoletilbud. Tallene kan henover skoleåret variere, men 5. september er valgt som skæringspunkt, da kommunerne her indberetter deres skoledata til Undervisningsministeriet.
  For de 390 elever, der er visiteret til særlige skoletilbud er det fagligt vurderet, at de vil have større udbytte af et særligt skoletilbud tilpasset deres vanskeligheder. Helårsevalueringen fremgår af bilag og uddyber blandt andet årsagerne til, at eleverne er visiteret til særlige tilbud.
  Fra september 2015 til september 2016 er der sket en stigning i det samlede elevtal på 198 og for elever i særlige tilbud på 24, hvilket er en forholdsmæssig større stigning, som øger andelen af elever i særlige tilbud til 3,5 %. Indskolingen (0.- 3. klasse) tegner sig for den største stigning på 31 elever, mellemtrinnet (4.- 6. klasse) for lidt mindre 12 elever, og udskolingen (7.-9. klasse) viser et fald på 19 elever.
  Den hyppigste henvisningsårsag er psykosociale problemer, diagnoser indenfor autismespektret og ADHD (AKT-problematikker), også selv om der er oplevet et fald fra 64,8 % i 2015 til 57,4 % i 2016. Generelle indlæringsvanskeligheder tegner sig for den største stigning i andel fra 29,2 % i 2015 til 34,1 % i 2016.
  Denne helårsevaluering er sidste evaluering i forbindelse med decentralisering af specialundervisningen. Forvaltningen vil udarbejde et forslag til, hvordan udviklingen i specialundervisningen frem mod 2020 kan følges af udvalget.”
  Handicaprådet, 18-05-2017, pkt. 2
  DH-medlemmerne havde gerne haft denne til høring, da den var til orientering på mødet i Skole- og Børneudvalget. Som bemærkninger til evalueringen blev nævnt:
  - det er en ren kvantitativ analyse, hvor der savnes en kvalitativ vurdering
  - der bør undgås ord som retardering og segregering, som ikke opleves tidssvarende
  Der var tilsagn fra Claus Larsen om, at DH-medlemmerne inddrages i det videre arbejde.

  Den seneste kvalitetsrapport for folkeskolen i Roskilde Kommune er efter mødet sendt pr. mail til Handicaprådet.

  Fraværende
  Martin Holgaard, Margit Næsby

 • Pkt. 3 Høring om udkast til pårørendepolitik

  Hoeringbrev_2.pdf Paaroerendepolitik_til_hoering.pdf Hoeringssvar_paaroerendepolitik_2017_Kompatibilitetstilstand.pdf

  Pkt. 3

  Høring om udkast til pårørendepolitik

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der er høringsfrist den 22. maj på udkast til pårørendepolitik på voksensocial- og ældreområdet.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  DH-medlemmerne i Handicaprådet har ønsket en drøftelse af udkastet til pårørendepo­litik samt af muligheden for høringssvar fra Handicaprådet.
  Pårørende forstås bredt som fx familie til borgeren (ægtefælle/samlevende, børn, søs­kende, forældre m.fl.), venner, naboer, kollegaer m.fl. Det karakteristiske ved pårøren­de er, at de har en tæt relation til borgeren.
  Som forslag til politiske målsætninger er skrevet:
  - At den enkelte borger oplever respekt for sit valg af, hvilke pårørende han eller hun ønsker at inddrage og i hvilket omfang
  - At alle parter bidrager til en aktiv pårørendeinvolvering i borgerens ”nye liv og nye rammer”, men samtidig at ingen pårørende skal opleve sig forpligtet ud over egen interesse og muligheder
  - At pårørende oplever at få og have nem adgang til information om tilbud og akti­viteter til såvel borgerens som til den pårørendes egne behov, og også gø­res opmærksom på, hvor yderligere viden kan findes. Kommunen kan enten selv og/eller via foreninger m.fl. tilbyde relevant støtte i mange situationer.
  - At borgeres og pårørendes oplevelser og synspunkter inddrages i vurdering og udvikling af et tilbuds kvalitet. Dette kan gøres på forskellig måde, og det er lo­kalt, at leder, borgere og pårørende beslutter, hvordan det tilrettelægges.
  - At pårørende, borgere og kommunens ansatte oplever et godt samarbejde og en god dialog, som baserer sig på gensidig respekt for både fællesskab og for­skelligheder i interesser, roller og forudsætninger i samarbejdet.
  Og som politiske mål de næste par år:
  - Den enkelte leder af enhver enhed sørger for en systematik, så der er dialog med den enkelte borger om ønsker til inddragelse af pårørende
  - Den enkelte leder af enhver enhed sørger for systematik og generel information samt opfordring til pårørende om engagement i såvel den pårørendes situation som i enhedens generelle aktiviteter til alle borgere
  - Handicaprådet, Ældrerådet og lokale foreninger understøtter det gode pårørendesamarbejde gennem egen information og aktiviteter og gennem samarbejde med de relevante kommunale enheder centralt og decentralt
  - Med borgerens samtykke bliver tætte pårørende inviteret til en samtale inden for den første måned efter en borger er flyttet ind på et botilbud, et plejecenter, en plejebolig eller tilsvarende.

  Høringsbrevet og udkastet til pårørendepolitik er vedhæftet som bilag.

  Handicaprådet, 18-05-2017, pkt. 3
  DH-medlemmerne omdelte et udkast til høringssvar, og efter en drøftelse af forskellige ting, var der enighed om, at der kan afgives et høringssvar, som alle i Handicaprådet står bag. Høringssvaret blev efter mødet redigeret endeligt og sendt. Høringssvaret vedhæftes som bilag.

  Fraværende
  Martin Holgaard, Margit Næsby

 • Pkt. 4 Drøftelse af vedtægterne for Handicaprådet

  Vedtaegter_for_Roskilde_Kommunes_Handicapraad_Kompatibilitetstilstand.pdf

  Pkt. 4

  Drøftelse af vedtægterne for Handicap­rådet

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  DH-medlemmerne ønsker at drøfte vedtægterne vedrørende Handicaprådets sam­mensætning og mødeantal.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet kan indstille ændringer til godkendelse i byrådet.

  Sagsfremstilling

  Handicaprådets vedtægter vedlægges som bilag.
  Vedtægterne besluttes af byrådet, og det vil være hensigtsmæssigt at eventuelle æn­dringer kan besluttes inden der sker konstituering for den kommende byrådsperiode af udvalg, råd m.v.
  Vedtægterne siger i dag bl.a.:
  Handicaprådet består af 14 medlemmer udpeget af Byrådet:
  - 3 byrådsmedlemmer og 4 kommunale repræsentanter
  - 7 organisationsmedlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer.

  For hvert medlem udpeges en personlig suppleant. Ved et medlems fravær indkaldes suppleanten.”
  og
  ”Handicaprådet mødes efter behov, dog mindst 4 gange årligt.
  Indkaldelse til møde kan ske på formandens initiativ, to medlemmers initiativ eller på Byrådets initiativ.”
  Handicaprådet, 18-05-2017, pkt. 4
  Der var en drøftelse af medlemmers rolle som repræsentanter, og at det som vedtægtsændring anbefales indskrevet, at der holdes årlige fællesmøder med de politiske udvalg. Til den politiske behandling af en vedtægtsændring skal derudover fremgå, at DH-medlemmerne ønsker, at der bliver fire politikere i Handicaprådet og holdes seks ordinære møder i Handicaprådet.

  Handicaprådets forretningsorden er efter mødet sendt pr. mail til rådets medlemmer.

  Fraværende
  Martin Holgaard, Margit Næsby

 • Pkt. 5 Handicaprådets deltagelse i Sundhedsdagen 2017

  Pkt. 5

  Handicaprådets deltagelse i Sundhedsdagen 2017

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der skal planlægges med det nærmere indhold i Handicaprådets bod og aktiviteter på Sundhedsdagen den 26. august.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet har tidligere besluttet, at rådet igen i år vil deltage med en bod på Sundhedsdagen den 26. august på Hestetorvet.
  Sidste år var temaet ”Aktiv i alle aldre” og her fulgte Handicaprådet op med ”Tilgængelighed som forudsætning for at være aktiv”. Der var bl.a. forhindringsbane for kørestole rundt om boden og blindestoks-gang.
  I år er temaet for Sundhedsdagen: ”Sundhed i alle aldre”.
  Der er ikke p.t. en nærmere planlægning af aktiviteter på Sundhedsdagen, udover der forventes en Sundhedsdag i stil med de tidligere, herunder et debattelt. Der vil også komme en Sundhedsavis om dagen.
  Handicaprådet skal beslutte, hvad der skal præsenteres og ske i rådets egen bod.
  Handicaprådet, 18-05-2017, pkt. 5
  Det blev besluttet, at Handicaprådet deltager med en bod i Sundhedsdagen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Birthe K.Vinner Nielsen, Peter Vonsild og Kurt Hjortsø.

  Fraværende
  Martin Holgaard, Margit Næsby

 • Pkt. 6 Dato for uddeling af Handicapprisen 2017

  Pkt. 6

  Dato for uddeling af Handicapprisen 2017

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der skal besluttes en dato for uddeling af Handicapprisen 2017.

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  På sidste møde blev det besluttet, at prisuddelingen 2017 ønskes adskilt fra samme dag som det ordinære møde i Handicaprådet, som er torsdag den 14. december kl. 17.
  Sekretariatet har undersøgt de politiske mødekalendre. Med den usikkerhed, at der er tale om en periode med konstitueringsmøder for det nyvalgte byråd, så ser der ud til at være følgende muligheder for at lave prisuddelingen 1 times tid fra fx kl. 16 eller kl. 17:
  - Torsdag den 7. december
  - Tirsdag den 12. december

  Handicaprådet, 18-05-2017, pkt. 6
  Uddeling af Handicapprisen blev besluttet til torsdag den 7. december 2017 kl. 16-17.

  Fraværende
  Martin Holgaard, Margit Næsby

 • Pkt. 7 Informationspjece om Handicaprådet

  Pkt. 7

  Information om Handicaprådets virke

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Forslag til information om Handicaprådets virksomhed

  Beslutningskompetence

  Handicaprådet

  Sagsfremstilling

  På sidste Handicaprådsmøde blev ønsket, at der udarbejdes en aktuel pjece med information om Handicaprådets funktion og virke.
  Handicaprådets virke er beskrevet på Roskilde Kommunes hjemmeside, hvor der er vedtægter, navn på aktuelle medlemmer i rådet, årets mødeaktivitet samt årsrapport for seneste kalenderår.
  Se: http://roskilde.dk/kommunen/byraad-og-udvalg/handicapraad
  Det ønskes drøftet, hvilke informationer, der er brug for yderligere fremhævning af, målgruppen for disse samt hvordan informationen kan nå de ønskede modtagere.
  Handicaprådet, 18-05-2017, pkt. 7
  Det blev besluttet, at informationen laves som en flyer med henvisning til uddybende oplysninger på Roskilde Kommunes hjemmeside.

  Fraværende
  Martin Holgaard, Margit Næsby

 • Pkt. 8 Eventuelt

  Pkt. 8

  Eventuelt

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet, 18-05-2017, pkt. 8

  Peter Vonsild orienterede om, at DH både centralt og lokalt er meget bekymret for et fremsat lovforslag om reducerede tilgængelighedskrav til visse bygninger.

  Fraværende

  Martin Holgaard, Margit Næsby