You are here

Referat

Dato: Torsdag, December 14, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 1 Gensidig orientering

  Pkt. 1

  Gensidig orientering

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Gensidig orientering fra formand, medlemmer og sekretariat.

  Sagsfremstilling

  Der har været flere møder i de politiske udvalg, og formanden orienterer om Handicaprådets synspunkter på de vigtigste handicaprelaterede sager. Formanden har fast månedligt møde med direktør Christian Harsløf.
  Referater af udvalgsmøder samt dagsorden til kommende møder kan ses her:
  http://roskilde.dk/kommunen/byraad-og-udvalg/dagsordener-referater-og-moedeplan
  Formanden orienterer bl.a. om:
  - Personlig legitimation
  - Handicapkørsel
  - Blinde- og svagtsynedes transport
  - Mulighed for ledsage-projekt

  Sekretariatet orienterer om status på frikommuneforsøget.

  Handicaprådet, 14-12-2017, pkt. 1

  Fraværende
  Martin Holgaard, Margit Næsby, Mette Olander. Christian Harsløf deltog fra pkt.

 • Pkt. 2 Handicappede og udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet

  Peter_Sidelmann_-_Oplaeg_for_Handicapraadet_2017-12-14.pdf

  Pkt. 2

  Handicappede og udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Introduktion og drøftelse af handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Sagsfremstilling

  Jobchef Peter Sidelmann vil give en introduktion til beskæftigelsesområdet samt et indblik i Roskilde Kommunes indsats i forhold til udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet.
  Der er p.t. ikke modtaget svar fra STAR om Roskilde Kommunes og DH’s ansøgning ”Sammen finder vi job” til en pulje vedrørende ”Et mere rummeligt arbejdsmarked
  for borgere med handicap”.
  Handicaprådet, 14-12-2017, pkt. 2
  Slides fra Peter Sidelmans oplæg er vedhæftet.
  Efter dagsordenens udsendelse er kommet tilsagn fra STAR på det ansøgte puljeprojekt.

  Fraværende
  Martin Holgaard, Margit Næsby, Mette Olander. Christian Harsløf deltog fra pkt. 4.

 • Pkt. 3 Evaluering af Handicapprisen 2017

  Pkt. 3

  Evaluering af Handicapprisen 2017

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af Handicapprisen 2017 med henblik på næste års uddeling.

  Sagsfremstilling

  Der ønskes en drøftelse af kriterier, annoncering og uddelingsarrangement til brug for planlægning af Handicapprisen 2018.
  I lighed med tidligere år var kriterierne i 2017 formuleret således:
  ”Formålet med Handicapprisen er at påskønne en ildsjæl, en virksomhed, en forening eller organi­sation, der i særlig grad har ydet en indsat for borgere med fysisk, psykisk eller intellektuelt handi­cap.
  Det skal være en indsats, som er kommet borgere i Roskilde Kommune til gavn. Indsatsen kan fx være:
  - Inklusion i foreningsliv eller i almindelige samfundsliv
  - Skabt beskæftigelse for borgere med handicap
  - Skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for alle borgere med funktionsnedsættelse
  - Skabt god tilgængelighed for borgere med handicap
  - Skabt mulighed for bedre sundhed og livskvalitet for borgere med handicap
  Prismodtageren skal bo, være forening eller have virksomhed i Roskilde Kommune. Prismodtageren kan fx være:
  - En forening, der har forbedret handicappedes deltagelse i forenings- eller samfundslivet
  - En person, der uegennyttigt har forbedret forhold for handicappede
  - En erhvervsdrivende, der har gjort noget specielt for at integrere personer med handicap i sin virksomhed
  - En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning
  - og meget mere ……..
  Indstilling af kandidater skal ske skriftligt med en begrundelse.”
  For at få flere kandidater til prisen har Handicaprådet besluttet, at det også er muligt for medarbejdere i Roskilde Kommune at blive kandidat, hvis man har gjort en helt ekstraordinær indsats.
  Der er lavet postkort om Handicapprisen, indrykket to annoncer om prisuddelingen i Roskilde Avis og bragt nyheder på kommunens hjemmeside i en længere periode. DH-organisationerne tilbød at være aktivt formidlende.
  Der var indstillet 4 kandidater til prisen. Selve prisuddelingen skete på ITC Dagcenter den 7. december, da den 3. december (FNs Internationale Handicapdag) faldt på en søndag. (I 2018 falder den 3. december på en mandag).
  Til prisuddelingen blev alle kandidater præsenteret. Der deltog over 100 i arrangementet og i fejringen af vinderen Claus Halkjær, som er drivkræft i Roskilde Handifestival, teater og revy på ITC samt i ITC-bandet Candy Floss, som sørgede for underholdningen.
  Handicaprådet, 14-12-2017, pkt. 3
  Der var tilfredshed med kriterierne for handicapprisen, for postkortene, annonceringen i lokalaviser, for arrangementet på ITC Svogerslev og for presseomtalen af Handicapprisen.
  Der bør gøres en markedsførings-indsats for at få flere kandidater uden at lempe kriterierne.
  I 2018 fastlægges uddelingsarrangementet til at være mandag den 3. december, som er FNs Internationale Handicapdag.
  Fraværende
  Martin Holgaard, Margit Næsby, Mette Olander. Christian Harsløf deltog fra pkt. 4

 • Pkt. 4 Handicaprådets første møde i 2018

  Pkt. 4

  Handicaprådets første møde i 2018

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Fastlæggelse af dato for det første møde samt plan for mødeaktivitet i det nye Handicapråd.

  Sagsfremstilling

  Det første møde foreslås at være torsdag den 1. marts 2018 kl. 16-17.30.
  Forslag til mødeplan for rådets øvrige møder i 2018 vil blive udarbejdet, når den politiske mødeplan for 2018 er kendt. Forslag til mødeplan vil blive forelagt på rådets første møde i 2018.
  Det indstilles, at der i tråd med de sidste års praksis planlægges med:
  - Fire ordinære møder i Handicaprådet
  - Fællesmøde med de relevante politiske udvalg
  - Fællesmøder med Ældrerådet
  - Deltagelse på Sundhedsdag
  - Uddeling af Handicappris
  Medlemmerne af Handicaprådet for 2018-21 er:
  Fra Danske Handicaporganisationer:
  - Peter Vonsild, Dansk Blindesamfund
  - Birthe K. Vinner Nielsen, Hjernesagen
  - Bruno Sander Nielsen, Landsforeningen LEV
  - Hans-Henrik Kjølhede, Spastikerforeningen
  - Kjeld Borne, Scleroseforeningen
  - Lene Poulsen, Høreforeningen
  - Lene Schwartz, SIND
  Fra byrådet:
  - Gitte Kronbak Nielsen
  - Susanne Lysholm Jensen
  - Jacob Søegaard Nielsen
  Fra administrationen:
  - Christian Harsløf, dir. for Social, Job og Sundhed,
  - Ivan Hyllested, Vejchef,
  - Mette Olander, afdelingschef for Social og Sundhed,
  - Kristina Mikkelsen, Børne- og Ungechef.
  Handicaprådet, 14-12-2017, pkt. 4
  I 2018 ønskes også fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget. Peter Vonsild deltager gerne i et formøde med de pågældende udvalgsformænd om dagsorden til et fællesmøde.
  Første møde i det nye Handicapråd bliver torsdag den 1. februar kl. 16 - 17.30.

  Fraværende
  Martin Holgaard, Margit Næsby, Mette Olander.

 • Pkt. 5 Eventuelt

  Pkt. 5

  Eventuelt

  Sagsnr. 289554 Handicaprådet Åbent punkt

  Handicaprådet, 14-12-2017, pkt. 5

  De afgående medlemmer takkede for godt samarbejde, gode dialoger og nogle lærerige år.

  Til de første møder i det nye Handicapråd (den 1. februar 2018) var forslag om følgende emner:

  - Oplæg fra Det centrale Handicapråd om GAP-analysen og evt. lokalt brug af metoden
  - Status på pårørende -politikken
  - Udarbejdelse af arbejdsplan der flugter med det nye byråds udarbejdelse af nye politikker
  - Om muligheden for standard-afsnit i politiske dagsordener om "Eventuelle konsekvenser for borgere med handicap" (svarende til "Økonomiske konsekvenser")

  Fraværende

  Martin Holgaard, Margit Næsby, Mette Olander.