You are here

Referat

Dato: Torsdag, Maj 24, 2018 - 16:00
Sted: Mødelok. 3A, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 1 Gensidig orientering

  Pkt. 1

  Gensidig orientering

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Gensidig orientering fra rådets medlemmer og sekretariat.

  Sagsfremstilling

  Der vil bl.a. blive givet orientering om:
  - Tilbagemelding på henvendelsen til kommunaldirektøren om fast vurdering i politiske sager af evt. konsekven­ser for borgere med handicap
  - Afholdte fællesmøder med fagudvalg

  Handicaprådet, 24-05-2018, pkt. 1

  DH orienterede om møde med kommunaldirektøren om sikring af sektoransvarligheds-forpligtigelsen, herunder inddragelse af Handicaprådet i forvaltningens sagsforberedelse samt at der i skabelon til udarbejdelse af dagsordner indsættes en vurdering af betydningen for borgere med handicap.

  Der blev supplerende orienteret om, at direktionen har drøftet ønsket om fast vurdering i politiske sager, og finder, at det vil være hensigtsmæssigt at denne vurdering fremgår som standard som en skjult, bagvedliggende erindring til brug for de, der udarbejder dagsordenstekster.

  DH-repræsentanter udtrykte tilfredshed med, at de direkte får tilsendt dagsordner til møder i Skole- og Børnudvalget samt får vejledning til, hvilke sager på de andre
  udvalgs-dagsordner, der kunne have handicaprelevans.
  DH'erne er glade for fællesmøderne og samarbejdet med fagudvalgene.
  Fra juli udvides Movia's handicapkørsel til også at omfatte blinde- og svagtseende.
  Der er kommet mulighed for at få nyt legitimationskort, som det er håbet også vil blive udbredt til brug til legitimation til rejse til Sverige.

  Fraværende:

  Hans-Henrik Kjølhede, Mette Olander

 • Pkt. 2 Orientering om tilsyn på socialområdet ved Socialtilsyn Øst i 2017

  Pkt. 2

  Orientering om tilsyn på socialområdet i 2017

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Sociale tilbud i Roskilde Kommune har i 2017 fået tilsynsbesøg af hhv. Socialtilsyn Øst og af Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Sagsfremstilling

  De to tilsynssager, som her gengives samlet, har været på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 12. april 2018:
  ”Der er gennemført sociale tilsyn i 2017 på alle botilbud og opgangsfællesskaber i Center for Handicap og Center for Socialpsykiatri samt socialtilsyn i Roskilde Kvindekrisecenter og Center for Alkohol- og Stofbehandling. Alle de pågældende tilbud er godkendt.
  Socialtilsyn Øst gennemfører driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud. Formålet er, at bidrage til at sikre, at borgeren modtager en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service. Socialtilsyn Øst har blandt andet kompetence til at godkende sociale tilbud og føre driftsorienterede tilsyn med disse tilbud.
  Socialt tilsyn gennemføres minimum en gang årligt. Socialtilsynet baseres på indhentede oplysninger fra bostedet. Socialtilsynet henter en del af materialet på Tilbudsportalen. Herudover indhentes handleplaner, pædagogiske planer, statusrapport og journalnotater for to borgere. Ved tilsynet er der samtaler med borgere, medarbejdere og ledelsen.
  Godkendelse og tilsyn sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet. Der er fastlagt syv temaer, som tilbuddenes kvalitet vurderes ud fra. Disse er: 1) uddannelse og beskæftigelse 2) selvstændighed og relationer 3) målgruppe, metoder og resultater 4) sundhed og trivsel 5) organisation og ledelse 6) kompetencer og 7) fysiske rammer.
  Alle botilbud og opgangsfællesskaber på socialområdet blev godkendt. Der var forslag til mulige forbedringspunkter eksempelvis: styrket dokumentation, understøttelse af borgerne i at have en aktiv hverdag og styrke arbejdet med individuelle handleplaner. Løsningen af en del af udfordringerne i forhold til dokumentation forventes at blive understøttet af implementeringen af fælles dokumentationssystem KMD Nexus.”
  Samt tilsyn på socialområdet i 2017 fra Styrelsen for Patientsikkerhed:
  ”På socialområdet i Roskilde Kommune fik Hørhus, Mariehusene, Lindelunden og St. Valbyvej tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed i 2017. I 2017 var temaerne medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb.
  Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn med en samlet vurdering af behandlingsstedet i følgende kategorier:
  - Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden
  - Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden
  - Problemer af betydning for patientsikkerheden
  - Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden
  Tilsynene begynder med en indledende samtale med stedets leder. Her drøftes blandt andet det materiale (instrukser mv.) som bostedet har indsendt forud for tilsynsbesøget. Efter samtalen gennemføres selve tilsynet som en blanding af observation, interview med personale og gennemgang af materialer fx dokumentation.
  Hørhus, Mariehusene og St. Valbyvej blev alle godkendt ved det risikobaserede tilsyn med kommentaren ”få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden”. Der var enkelte punkter, der kunne arbejdes med, eksempelvis: mere systematisk dokumentation af borgernes sundhedsfaglige problemer, flere instrukser og sikring af informeret samtykke.
  Som udvalget blev orienteret om ved udvalgsmødet den 5. december 2017 fik Lindelunden et påbud om at sikre mere dokumentation, sikre forsvarlig medicinhåndtering samt sikre implementering af instrukser. Der blev gennemført nyt tilsyn på Lindelunden den 1. december 2017. Ved dette tilsyn blev Lindelunden godkendt med kommentaren: ”mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.
  De 4 bosteder arbejder hver især med Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger. Løsningen af en del af udfordringerne i forhold til dokumentation forventes at blive understøttet af implementeringen af fælles dokumentationssystem KMD Nexus. ”
  Handicaprådet, 24-05-2018, pkt. 2
  Indholdet i den måde tilsynene bliver udført på blev uddybet.
  Der er ønske om, at der til Socialtilsynet bliver rejst ønske om, at pårørende også høres i f.m. tilsynsbesøg, da de svageste borgere kan have vanskeligt ved at give udtryk for deres vurdering af den støtte, de får.

  Fraværende:

  Hans-Henrik Kjølhede, Mette Olander

 • Pkt. 3 Klagestatistik på social- og beskæftigelsesområdet

  Statistik_over_klager_til_Ankestyrelsen_over_Roskilde_Kommunes_afgoerelser_paa_voksensocial-_og_beskaeftigelsesomraadet_2017.pdf

  Pkt. 3

  Klagestatistik på social- og beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet modtager en orientering om Ankestyrelsens årlige statistik over afgørelser på ankesager på voksensocial- og beskæftigelsesområdet for 2017.

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget fik denne orientering på sit møde den 15. maj 2018:
  ”Ankestyrelsens statistik over afgørelser på ankesager for hhv. 2017 og 2016 vedrørende voksensocial- og beskæftigelsesområdet for Roskilde Kommune er vedlagt i bilag. Se også Børne- og Socialministeriets Danmarkskort med omgørelsesprocenten 2017, som vedrører socialområdet her: http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/apr/der-er-stadig-alt-for-mange-fejl-i-kommunernes-sagsbehandling-paa-socialomraadet-det-viser-de-nye-danmarkskort/
  Der er sket en stigning i antallet af afgjorte sager for Roskilde Kommune på ca. 27 pct. fra 2016 til 2017. Samtidigt er omgørelsesprocenten faldet fra 28 pct. til 19 pct. På landsplan er antallet af afgjorte sager steget med ca. 10 pct. i samme periode, mens omgørelsesprocenten på landsplan kun er faldet med ca. 1 pct-point.
  Det generelle billede i Roskilde kommune er, at andelen af stadfæstede sager er steget, mens andelen af ændrede sager og andelen af hjemviste sager er faldet tilsvarende.
  Der ses særligt en forbedring i forhold til klagesager vedr. serviceloven. Antallet er sager er steget mens omgørelsesprocenten er faldet fra 41 pct. til 16 pct. Tilsvarende ses der en forbedring i forhold til klagesager vedr. lov om aktiv socialpolitik. Her er andelen af stadfæstede sager steget, mens andelen af omgjorte sager er faldet fra 44 pct. til 24 pct.
  Der ses en stigning i omgørelsesprocenten i forhold til lov om social pension og lov om førtidspension. Dette er ikke tilfældet på landsplan. Her er der dog tale om relativt få sager samlet set.
  Årsagerne til den positive udvikling kan bl.a. findes i, at:
  - Forvaltningen arbejder med bedre afgørelser. Der er blevet arbejdet med, at det ikke kun handler om at skrive korrekte afgørelser, men også mere forståelige afgørelser. Der er gjort mere ud af at begrunde afgørelser og forholde sig til borgernes bemærkninger, så borgerne rent faktisk forstår, hvad der skrives.
  - Forvaltningen bevidst arbejder med at lære af Ankestyrelsens afgørelser. Der følges op på Ankestyrelsens afgørelser og sagsbehandlingen og afgørelser kvalificeres hele tiden efter det.
  - Forvaltningen systematisk arbejder med Klagedreven Innovation. Forvaltningen arbejder med at flytte fokus fra klager, fejl og syndebukke til direkte dialog med borgerne.
  - Endelig har byrådet sat politisk mål om at få andelen af de omgjorte sager - særligt de hjemviste sager – ned.”
  Bilag: Statistik over klager til Ankestyrelsen over Roskilde Kommunes afgørelser på voksensocial- og beskæftigelsesområdet 2017.
  Handicaprådet, 24-05-2018, pkt. 3
  Det blev nævnt, at statistikken omfatter afgjorte sager i Ankestyrelsen i 2017, og derfor ikke er udtryk for en stigning i antallet af klager. Det vil fortsat være fokus på at give gode og forståelige begrundelser for afgørelserne, og information til borger inden der gives afslag på en ansøgning.

  Fraværende:

  Hans-Henrik Kjølhede, Mette Olander

 • Pkt. 4 Status på pårørendepolitikken

  Pkt. 4

  Status på pårørendepolitikken

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om de initiativer, der er igangsat for at gennemføre pårørendepolitikken.

  Sagsfremstilling

  Følgende orientering var på udvalgsmøder i april 2018:
  ”Visionen i pårørendepolitikken er, at pårørende oplever at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren. Endvidere skal pårørende opleve, at der er opmærksomhed og støtte, da man som pårørende selv kan være berørt og belastet af situationen. Endelig skal pårørende opleve et godt samarbejde og en god dialog mellem pårørende, borgeren og kommunens ansatte.
  For at indfri visionen vedtog Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget på møder i august 2017 en række konkrete indsatser, i form af en handlingsplan, der skal føre til at de politiske mål i pårørendepolitikken opfyldes.
  Forvaltningen har holdt møder med Handicaprådet, Ældrerådet samt en række patientforeninger. På møderne er drøftet, hvordan relevant information om pårørendepolitikken bør udformes. Der er entydige tilbagemeldinger om, at én pjece med relevante informationer til alle typer pårørende-situationer ikke er hensigtsmæssig, da en sådan pjece bliver for omfattende og uoverskuelig og samtidig hurtig vil blive uaktuel.
  I stedet er der enighed om, at der bør udformes en informations-folder med en kort, generel beskrivelse af pårørendepolitikken og med henvisning til kommunens og de frivillige foreningernes hjemmesider. Pjecen skal fordeles til biblioteker, praktiserende læger m.fl. Endvidere blev det på møderne drøftet, hvordan en ny hjemmeside til pårørende på roskilde.dk kan udformes, så der bliver taget hensyn til, at pårørende er meget forskellige. Samt sådan at man med få klik kan finde frem til de oplysninger, der er relevante for den enkelte pårørende, herunder oplysninger om tilbud som henholdsvis frivillige foreninger og kommunen tilbyder.
  Information om pårørendeinddragelse på de enkelte plejecentre, botilbud, dagtilbud m.v. findes på de enkelte tilbud og de hjemmesider, som institutionerne selv vedligeholder.
  I overensstemmelse med pårørendepolitikken er der også iværksat en række andre initiativer, herunder ”Åben telefon” til en repræsentant for ledelsen i Social, Job og Sundhed, decentrale aktiviteter på plejecentre, bosteder m.v. med det formål at inddrage og informere de pårørende. Fx udbyder Sundhedscentret i maj 2018 et nyt kursus ”Lær at tackle hverdagen som pårørende”. Til kommunale medarbejdere er i maj ’18 et nyt kursus om at etablere og forankre et konstruktivt samarbejde med pårørende.
  ”Handicaprådet, 24-05-2018, pkt. 4
  Der bliver senere lavet en opsamling på nye initiativer som led i pårørendepolitikken. Nogle tilbud, som fx det udbudte pårørendekursus i Sundhedscentret, vil blive genudbudt med bedre markedsføring, og gerne med patient- og handicapforeningernes hjælp til at udbrede kendskabet.
  Der blev efterspurgt tilbud til de, der er pårørende til borgere, der bor hjemme og får hjemmepleje/-vejledning.
  Fraværende: Hans-Henrik Kjølhede, Mette Olander

 • Pkt. 5 Nye kriterier til akutventelisten

  Bilag_1_Udkast_til_nye_kriterier_for_akutventelisten.pdf Bilag_2_Eksisterende_kriterier_for_optagelse_paa_akutventelisten.pdf

  Pkt. 5

  Nye kriterier til akutventelisten

  Sagsnr. 303982 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for overvejelser til nye kriterier for optagelse på boliganvisningens boligsociale akutventeliste (akutventelisten) med henblik på at drøfte, hvordan kriterierne skal justeres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune anviser boliger i kommunale boliger i Roskilde samt i dele af det almene boligbyggeri til borgere, som er optaget på akutventelisten. Der er aktuelt 394 borgere på akutventelisten.
  De nuværende kriterier er politisk vedtaget før kommunesammenlægningen i 2007, og overgået som et ”samlesæt” til den nye Roskilde Kommune ved kommunesammenlægningen. Det er forvaltningens vurdering, at kriterierne for optagelse på akutventelisten er for brede til at sikre, at det er borgere, som har et reelt boligsocialt problem, der optages på ventelisten. Desuden trænger kriterierne til en sproglig opdatering, da de kan være ganske svære at forstå og giver anledning til forkerte forventninger hos borgere.
  Byrådet er forpligtet til at anvise bolig til flygtninge efter integrationsloven §12 og husvilde efter servicelovens §80. Herudover kan byrådet beslutte at anvise boliger efter § 59 i almenboligloven. Denne bestemmelse giver mulighed for – men pålægger ikke kommunen – at påkræve boligselskaberne at stille op til hver fjerde ledige almenbolig til rådighed for byrådet, til løsning af påtrængende boligsociale opgaver. Anvisning efter § 59 i almenboligloven sker på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte borger og anvisningen er ikke kronologisk efter optagelsestidspunkt, men ud fra en vurdering af behov.
  Byrådet fastsætter kriterierne for at blive optaget på akutventelisten samt vægtningen af de enkelte kriterier. Kriterierne må dog, ifølge Statsforvaltningen, ikke være absolutte, og en sag kan derfor ikke afvises uden behandling og med reference til ét misholdt kriterium.
  Forvaltningen peger på en række forslag til regulering af anvisningskriterierne. Beskrivelsen i udkastet til nye kriterier for optagelse på akutventelisten (jf. bilag 1) sigter på, at man ikke utilsigtet kan omgå boligselskabernes almindelige ventelister med disse kriterier:
  - Du har et akut, uforudsigeligt boligproblem, som du ikke selv har mulighed for at løse,
  - Og en sagsbehandler har vurderet, at du har behov for en bolig som led i din/familiens samlede sociale støtte fra Roskilde Kommune. Det omfatter også, hvis du fx skal flytte ud fra et botilbud til egen bolig, afslutter ophold i f.m. efterværn, på krisecenter eller forsorgshjem, og
  - Og du kan dokumentere, at du er skrevet på venteliste i et alment boligselskab.
  I bilaget er vedlagt udkast til en ny beskrivelse med uddybning af disse kriterier samt af formålet med den kommunale boligsociale anvisning. Der er også beskrevet situationer, hvor man ikke kan blive optaget.
  De nuværende kriterier for optagelse på akutventelisten i Roskilde Kommunen er vedlagt i bilag 2.
  På baggrund af udvalgets drøftelser forelægges sagen for den politiske følgegruppe til juni med henblik på følgegruppens kommentarer. Udvalget forelægges endelig forslag til nye kriterier for akutventelisten ved udvalgsmødet i august.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 68

  Drøftet.
  Gitte Simoni (O) stiller forslag om at revidere den politiske aftale om fordelingen af anviste permanente boliger ml. flygtninge og øvrige borgere fra en procentfordeling på 50/50 til 40/60. Forslaget kan indgå i de videre politiske drøftelser.

  BSU har følgende kommentarer til udkast til ventelisten:

  Der er enighed om, at der altid skal være en indstilling fra en sagsbehandler for at blive optaget på akutventelisten.

  Det skal stå klarere, at man ikke kan komme på listen, hvis man ikke har en social sag men derimod har en fast indkomst mv. Der er enighed om, at kommunikationen til borgerne omkring mulighederne for at blive optaget på ventelisten skal være klarere.

  Der er enighed om, at forslag til kriterium vedr. skilsmisse og samlivsophør skal løsnes op således, at hvis skilsmisse fx er forårsaget af vold i familien eller lign. vil kriteriet kunne fraviges.

  Der skal altid være mulighed for atsagsbehandler kan foretage et skøn, som står over kriterierne.

  Forslaget om at man skal være opskrevet i to boligselskaber for at kunne stå på akutlisten ønskes blødt op, så man ikke udelukker borgere, som fx har restancer til et boligselskab og som derfor ikke kan være opskrevet. Man ønsker endvidere ikke, at pålægge borgere for store dokumentationskrav for at være opskrevet på listen.

  Der er ikke interesse i at man skal genbekræfte efter 6 måneder, da det vurderes at være urealistisk at få udsatte borgere til at gøre det.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 68

  Handicaprådet, 24-05-2018, pkt. 5
  Der er betænkelighed ved kravene om opskrivning i to boligselskaber samt at borger skal ske gen-bekræfte hver 6. måned.
  Fraværende:
  Hans-Henrik Kjølhede, Mette Olander

 • Pkt. 6 Henvendelse fra "God Adgang"

  Pkt. 6

  Henvendelse fra "God Adgang"

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Formand og sekretariat har fået henvendelse om evt. møde mellem Handicaprådet og ”God Adgang”.

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet skal beslutte, hvordan henvendelsen fra sekretariatsleder for God Adgang, Ulla Kramer, skal besvares:
  ”Gode adgangsforhold til bygninger og udearealer betyder, at flere mennesker kan færdes uden problemer på egen hånd. I jeres kommune er arbejdet med tilgængelighed sikkert også et vigtigt indsatsområde.

  Derfor vil jeg gerne foreslå et møde med handicaprådet, hvor jeg præsenterer mærkeordningen God Adgang og hvordan et samarbejde med Roskilde kommune kunne se ud.

  Mærkeordningen God Adgang er to ting:

  - et informationssystem til glæde for borgere, gæster og turister, der har brug for information om de faktiske adgangsforhold til bygninger i jeres kommune
  - et værktøj, der kan gøre arbejdet med tilgængelighed lettere og mere synligt, både for de der har det daglige ansvar for bygningerne, og for de der skal vurdere behovet og prioritere ressourcer til arbejdet med tilgængeligheden.

  I dag har 30 kommuner valgt at arbejde med tilgængeligheden i samarbejde med God Adgang, og I kan se vores lille introduktionsfilm eller hvordan vi præsenterer de 30 God Adgang mærkede bygninger i Viborg Kommune eller de 35 God Adgang mærkede bygninger i Furesø Kommune.

  I kan også læse mere om vores arbejde på godadgang.dk ved at følge linkene.”

  Handicaprådet, 24-05-2018, pkt. 6
  God Adgang inviteres til et kommende møde med Handicaprådet.
  Det skal vurderes, hvad God Adgang koster, og hvordan det adskiller sig fra oplysninger om tilgængelighed via andre kilder.
  Fraværende:

  Hans-Henrik Kjølhede, Mette Olander

 • Pkt. 7 Orientering og indledende drøftelse af Budget 2019

  Pkt. 7

  Orientering og indledende drøftelse af Budget 2019

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet har en indledende drøftelse af Budget 2019.

  Sagsfremstilling

  Da Handicaprådet først har ordinært møde igen den 13. september tages i lighed med tidligere år en indledende orientering og drøftelse af udsigterne for Budget 2019 samt af mulige handicap-relaterede ønsker til budgetbehandlingen.
  Handicaprådet, 24-05-2018, pkt. 7
  På forespørgsel blev det oplyst, at det vil være god timing at komme med forslag primo juni, men at forslag selvfølgelig også kan indgå senere.
  Der blev besluttet et ekstraordinært møde i Handicaprådet i august om budget 2019.
  Fraværende:

  Hans-Henrik Kjølhede, Mette Olander

 • Pkt. 8 Opfølgning på oplæg om GAP-analyse på sidste møde

  Pkt. 8

  Opfølgning på oplæg om GAP-analyse på sidste møde

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Opfølgning på rådets møde den 1. februar 2018, hvor der var oplæg fra Det Centrale Handicapråd om GAP-analyse.

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet besluttede den 1. februar: ”Emnet følges op på næste møde, hvor der bl.a. vil være oplæg til drøftelse af hvilke temaer, som skal være de vigtigste fokusområder i f.t. den lokale situation i Roskilde Kommune.”
  Under drøftelsen den 1. februar blev bl.a. nævnt:
  - At GAP-analysen er problem-orienteret frem for løsnings-orienteret
  - At en analyse synes dyr i f.t. udbyttet med en estimeret udgift på minimum 200.000 kr. til konsulentfirmaet, der har den it-baserede GAP-analyse
  - At der er igangsat og vil blive igangsat nye tiltag vedr. bedre sagsbehandling og borgerstøtte, bl.a. rehabiliterings-projekt på socialområdet.

  Der henvises også til andre sager på rådets dagsorden, bl.a. vedr. klagestatistik, pårørendeinddragelse og henvendelse fra God Adgang.
  Handicaprådet, 24-05-2018, pkt. 8
  Der gøres ikke mere i f.t. GAP-analyse, da andre aktiviteter er sat igang.
  Handicaprådet vil være interesseret i at deltage i en følgegruppe til rehabiliteringsprojektet.
  Fraværende:

  Hans-Henrik Kjølhede, Mette Olander

 • Pkt. 9 Handicaprådets deltagelse på Sundhedsdagen

  Pkt. 9

  Handicaprådets deltagelse på Sundhedsdagen

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Sundhedsdagen holdes den 25. august og Handicaprådet skal beslutte evt. deltagelse samt nedsættelse af planlægningsgruppe for en bod.

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har den 15. maj besluttet, at temaet for dette års Sundhedsdag er ”Mental sundhed”. Den nyligt udarbejdede Sundhedsprofil viser, at både mentalt og fysisk oplever en større andel af borgerne i Region Sjælland, at de har et dårligere selvvurderet helbred. Antallet af personer med stress, depressioner og øvrige psykiske lidelser har ligeledes været stigende over en årrække.
  Dagen afvikles på Hestetorvet kl. 10-14 efter samme koncept som tidligere år.
  Der er ikke p.t. en nærmere planlægning af aktiviteter på Sundhedsdagen, udover der forventes at være et debattelt og vil blive udgivet en Sundhedsavis.
  Handicaprådet skal beslutte evt. deltagelse på Sundehdsdagen, samt hvad der skal præsenteres og ske i rådets egen bod.
  Der skal nedsættes en planlægningsgruppe til at arrangere boden og aktiviteterne.
  Handicaprådet, 24-05-2018, pkt. 9
  Det blev besluttet, at Handicaprådet deltager med en bod.
  Der er opfordring til, at mange fra Handicaprådet medvirker i Handicaprådets bod på Sundhedsdagen.
  Planlægningsgruppen består af Peter Vonsild, Lene Schwartz og Kurt Hjortsø.
  Fraværende:

  Hans-Henrik Kjølhede, Mette Olander

 • Pkt. 10 Eventuelt

  Pkt. 10

  Eventuelt

  Sagsnr. 299971 Åbent punkt

  Handicaprådet, 24-05-2018, pkt. 10
  Det blev ønsket, at der til mødet i september sættes følgende emner på dagsordenen:
  - Børneområdet samt skole/inklusion
  - Rehabiliteringsprojektet
  Der var ros til Kjeld Borne for medvirken på Materielgården med gode råd om tilgængelighed og vej/-fortorvsbelægninger.
  Fraværende:

  Hans-Henrik Kjølhede, Mette Olander