You are here

Referat

Dato: Torsdag, Maj 26, 2016 - 16:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 3A
 • Pkt. 1 Generel orientering

  Pkt. 1

  Generel orientering

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Orientering fra formand, medlemmer og sekretariat.

  Sagsfremstilling

  Der gives bl.a. en orientering fra formanden om afholdte møder og afgivne høringssvar, herunder høringssvar vedrørende Værdighedspolitik og udmøntning af værdighedsmidlerne (vedhæftet som bilag).
  Derudover ønskes tilbagemelding på ønsket om et årligt fællesmøde med Skole- og Børneudvalget, svarende til fællesmøderne med andre udvalg.
  Handicaprådet, 26-05-2016, pkt. 1
  Det blev aftalt, at der udsendes et særskilt notat til Handicaprådet om forskellene i tilbuddene afløsning og aflastning på voksen - og ældreområderne.
  Ivan Hyllested orienterede om, at der er en undersøgelse i gang af mulighederne for en elevator på Viby station, som alternativ til det, der var den umiddelbare løsning, da denne løsning ser ud til at være alt for dyr.
  Den 2. juni har DH arrangeret en handicap-tur rundt i byen med Plan- og Trafikudvalget og andre, der har lyst.
  Fraværende
  Susanne Lysholm Jensen, Margit Næsby, Martin Holgaard (Ivan Hyllested deltog i stedet), Else Nielsen (Hans-Henrik Kjølhede deltog i stedet) samt Kjeld Borne (stedfortræder kunne ikke deltage)

 • Pkt. 2 Det nye socialtilsyns rolle og virkning

  Pkt. 2

  Det nye socialtilsyns rolle og virkning

  Sagsnr. 257802 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der er ønsket en orientering om det nye socialtilsyns rolle og virkning.

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2014 startede de fem nye socialtilsyn, hvoraf Socialtilsyn Øst med ca. 70 medarbejdere fører tilsyn med de private, regionale og kommunale døgntilbud, stofmisbrugsbehandling samt plejefamilier inden for region Sjællands område.
  De nærmere regler for socialtilsynene og deres virksomhed kan bl.a. ses på Socialstyrelsens hjemmeside: http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn . Her findes også Socialstyrelsens Årsrapport 2014 for alle 5 socialtilsyn.
  Socialtilsyns Øst har egen hjemmeside med oplysninger om tilsynets virksomhed: http://www.socialtilsynost.dk/ . Her findes også tilsynets Årsrapport for 2014: http://socialtilsynøst.dk/media/9432198/aarsrapport-2014-socialtilsyn-oest.pdf
  I Årsrapporten konkluderer Socialtilsyn Øst bl.a.:
  - "At de sociale tilbud og plejefamilierne vedr. de udvalgte fokuspunkter, har en generel høj kvalitet
  - At tilbuddene kan være mere opsøgende for at få kommunerne til at opstille indsatsmål for de borgere de visiterer til tilbuddene, og at tilbuddene fortsætter det målrettede og professionelt arbejde både med indsatsmålene og dokumentationen af resultaterne
  - At de udfordringer Socialtilsyn Øst har mødt i forhold til de juridiske konstruktioner og grundlag som altovervejende udgangspunkt ikke har indflydelse på kvaliteten i de indsatser, der ydes i tilbuddene, men derimod er af mere formel betydning i forhold til sikringen af overholdelsen af den gældende lovgivning på området."
  Roskilde Kommune har generelt haft et godt samarbejde med Socialtilsyn Øst i betragtning af, at tilsynet er en ny organisation og i en opbygningsfase. Socialtilsynet har dog medført en hel del mere administrativt arbejde med indberetning af en masse oplysninger, ligesom en takst for tilsyn med stofmisbrugsbehandlingen på over 100.000 kr. står uden proportion med tilsynets ressourceforbrug. Socialtilsynet har foranlediget, at der blev lavet en juridisk opdatering af botilbuddene Lindelunden og Koglerne til at være botilbud med boliger efter almenloven (og ikke servicelovsbotilbud) samt at der udarbejdes myndigheds-handleplaner for alle beboere i botilbud.
  Der har været enkelte situationer, hvor den nye tilsynsfunktion har givet udfordringer:
  - Socialtilsynet har ikke hjemmel til at give dispensationer i særlige borger-situationer, hvilket betyder, at der skal søges re-godkendelse, som tager tid (og koster penge)
  - Reduceret fleksibilitet i forhold til at udnytte særlige kompetencer og kapacitet, fx til at bruge enkelte boliger i længerevarende botilbud til midlertidige udrednings- og rehabiliteringsforløb. Der har været situationer, hvor det ikke har været muligt at give borgeren det boophold, som faktisk ville være til bedst gavn for borgeren, fordi den formelle godkendelse ikke gjorde det muligt

  På nationalt plan pågår for tiden en evaluering af Socialtilsynene og regelsættet.

  Handicaprådet, 26-05-2016, pkt. 2
  Henrik Abildtrup informerede om, at sagsbehandlerne har gennemført opfølgning på 70 borgere i udenbys botilbud og man er i gang med alle borgere i kommunens egne botilbud. Fremover bliver der aftalt opfølgning afhængig af den konkrete borgers situation.

  Den juridiske omdannelse af Lindelunden til almenbolig-botilbud fremfor servicelovs-botilbud er gennemført. På Koglerne er der flest borgere visiteret fra andre kommuner, og her er det disse kommuner, der skal re-visitere efter Koglernes nye status som almenbolig-botilbud.

  Der blev orienteret om Lindegården, som er Københavns Kommunes botilbud. Beboerne her har fortsat Københavns Kommune som deres handlekommune selv om beboerne får folkeregister-adresse i Roskilde.

  Fraværende
  Susanne Lysholm Jensen, Margit Næsby, Martin Holgaard (Ivan Hyllested deltog i stedet), Else Nielsen (Hans-Henrik Kjølhede deltog i stedet) samt Kjeld Borne (stedfortræder kunne ikke deltage).

 • Pkt. 3 Forslag om at lave en netværks- og pårørendepolitik

  Pkt. 3

  Forslag om at lave en netværks- og pårørendepolitik

  Sagsnr. 281950 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  DH-medlemmerne stiller forslag om, at der udarbejdes en Netværks- og pårørendepolitik i Roskilde Kommune.

  Sagsfremstilling

  DH-medlemmerne i rådet er inspireret af Ballerup Kommunes ”Bruger- og pårørendepolitik”, som gælder for børn, unge og voksne (også ældre), som benytter kommunale tilbud i eget hjem eller kommunens dag- og døgntilbud. Politikken kan læses her: http://www.ballerup.dk/sites/default/files/brugerpolitik.pdf
  DH-medlemmerne vil introducere til drøftelsen af forslaget.
  Til orientering drøftede Handicaprådet et tilsvarende emne den 2. februar 2015 med følgende konklusion:
  ”Handicaprådet anbefaler, at der på alle botilbud tilrettelægges en formaliseret inddragelse af pårørende for at høre de pårørendes synspunkter på generelle forhold i botilbuddet. Det enkelte botilbud vurderer selv formen på dette ud fra de konkrete forhold omkring botilbuddet, beboere og pårørende.”
  Sagsfremstilling samt bilag med pjecer fra Center for Socialpsykiatri og Center for Handicap kan læses under referatet af Handicaprådets møde den 2. februar 2015 via dette link: http://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/handicapraadet-12-02-2015-kl-1600
  Hvis Handicaprådet anbefaler, at der udarbejdes en netværks- og pårørendepolitik, så vil dette skulle behandles i de respektive politiske udvalg, som politikken vil berøre, inden sagen kan forelægges i byrådet. Hvis byrådet tilslutter sig et sådan forslag, så vil der blive tilrettelagt en proces med bred inddragelse af brugere, pårørende, medarbejdere fra alle de områder, der skal omfattes af politikken. Forslaget til en politik skal derefter behandles i udvalg og byrådet.
  Handicaprådet, 26-05-2016, pkt. 3
  Siden Handicaprådets drøftelse af emnet den 2. februar 2015 har der med succes været udviklet en god model på Henrik Nielsens vej, hvor både de unge og forældrene synes, at det fungerer godt. Det er tanken at udbrede denne model til andre steder, hvor den kan give mening. På St. Valbyvej er også udviklet en god praksis.
  Det blev nævnt, at det er vigtigt, at modellen er fleksibel og tager udgangspunkt i borgernes ønsker og forudsætninger.
  Handicaprådet besluttede at anbefale, at der udarbejdes en bruger- og pårørendepolitik med inspiration fra Ballerup Kommune.
  Fraværende
  Susanne Lysholm Jensen, Margit Næsby, Martin Holgaard (Ivan Hyllested deltog i stedet), Else Nielsen (Hans-Henrik Kjølhede deltog i stedet) samt Kjeld Borne (stedfortræder kunne ikke deltage)

 • Pkt. 4 Orientering om Budget 2017

  Pkt. 4

  Orientering om Budget 2017

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der gives en mundtlig orientering om Budget 2017.

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet har tilsagn om så tidligt som muligt at blive orienteret om budgetsituationen for det kommende år.
  På mødet vil vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen give en mundtlig orientering om Budget 2017, som det ser ud lige nu.
  Handicaprådet, 26-05-2016, pkt. 4
  Der blev orienteret om:
  - at man afventer KL og regeringens økonomiaftale
  - at man er forberedt på "worse case" og et minus på 140 mio.kr.
  - at der sendes budgetforslag ud i disse dage, som de enkelte udvalg skal behandle på juni-møderne med henblik på kommentarer, anmode om reviderede eller helt nye forslag.
  Der blev også orienteret om, at Roskilde Kommune ansøger om at blive frikommune i et netværk med andre kommuner. Ansøgningerne handler bl.a. om muligheden for at kunne bygge og tilbyde billige boliger samt blive frigjort for nogle regler på arbejdsmarkedsområdet.
  Fraværende
  Susanne Lysholm Jensen, Margit Næsby, Martin Holgaard (Ivan Hyllested deltog i stedet), Else Nielsen (Hans-Henrik Kjølhede deltog i stedet) samt Kjeld Borne (stedfortræder kunne ikke deltage).

 • Pkt. 5 Handicaprådets deltagelse på Sundhedsdagen

  Pkt. 5

  Handicaprådets deltagelse på Sundhedsdagen ”Aktiv i alle aldre”

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Der skal planlægges med det nærmere indhold i Handicaprådets bod og aktiviteter på Sundhedsdagen den 27. august.

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet har tidligere besluttet, at rådet igen i år vil deltage med en bod på Sundhedsdagen den 27. august på Hestetorvet.
  Temaet for Sundhedsdagen 2016 er: Aktiv i alle aldre.
  Der bliver også i år et debattelt, som kommunen står for, og som oplægsholder kommer Chris MacDonald og taler om sundhed og vigtigheden af at være aktiv.
  Roskilde Kommune vil stå for et Folkekøkken, hvor man kan få lidt at spise. Her arbejdes også på, at man skal kunne møde byrådspolitikere og repræsentanter fra frivillige foreninger med mad-/spisefælleskaber.
  Sundhedsavisen bliver i år på16 sider. Her efterlyses forslag til historier med personer, som gør artiklerne mere levende og læseværdige. Friste for aflevering af bidrag er den 1. juni 2016. Bidrag sendes til journalist Jeanette Grøn Nielsen på mail: jeanette@gron-nielsen.dk .
  Der er mulighed for at få tilladelse til parkering for gangbesværede på p-plads bag ved Kvickly. Kontakt Steen Taageby Petersen, mail: Steentp@roskilde.dk for dette.
  Handicaprådet skal beslutte:
  - Hvad der skal præsenteres og ske i rådets egen bod?
  - Hvorvidt rådet i år skal sponsere en event, fx i tråd med sidste års Team Tvilling-arrangement i debatteltet?
  Handicaprådet, 26-05-2016, pkt. 5
  Som overskrift for Handicaprådets aktivitet blev nævnt forslag om "Hvordan være fysisk og psykisk aktiv i alle aldre?", "Ulighed i sundhed" og at der gerne må være vægt på de psykiske handicaps.
  Der var betænkelighed ved at konkurrere med en event i det store debattelt, når også Chris MacDonald kommer her.
  Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Bruno Sander, Hans-Henrik Kjølhede og Kurt Hjortsø.
  Fraværende
  Susanne Lysholm Jensen, Margit Næsby, Martin Holgaard (Ivan Hyllested deltog i stedet), Else Nielsen (Hans-Henrik Kjølhede deltog i stedet) samt Kjeld Borne (stedfortræder kunne ikke deltage)

 • Pkt. 6 Eventuelt

  Pkt. 6

  Eventuelt

  Sagsnr. 278262 Handicaprådet Åbent punkt

  Handicaprådet, 26-05-2016, pkt. 6

  Fællesmødet med Beskæftigelses- og Socialudvalget er flyttet til den 6. juni kl. 16.30.

  Der var ønske om, at der kan være trådløst netværk på alle botilbud.

  Lene Poulsen og Kjeld Borne bidrager ved udarbejdelsen af puljeansøgning om fastholdelse på arbejdsmarkedet af borgere med progredierende sygdomme

  Fraværende

  Susanne Lysholm Jensen, Margit Næsby, Martin Holgaard (Ivan Hyllested deltog i stedet), Else Nielsen (Hans-Henrik Kjølhede deltog i stedet) samt Kjeld Borne (stedfortræder kunne ikke deltage)