You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 9, 2018 - 16:00
Sted: Rådhusbuen 1 - lokale 277 - 2A
 • Pkt. 1 Gensidig orientering

  Pkt. 1

  Gensidig orientering

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Gensidig orientering fra rådets medlemmer og sekretariat.
  Handicaprådet, 09-08-2018, pkt. 1
  Medlem af Handicaprådet Mette Olander er fratrådt sin stilling, og i stedet er indtrådt stedfortræder Lene Damborg Ibsen, afsnitsleder Voksenservice.
  Der er kommet tilsagn om statslig puljestøtte til udvidelse af serviceniveauet for ledsageordningen, således at denne også kan bruges af borgere over 67 år. Støtten kan ydes i perioden 1. august 2018 til 30. juli 2019, hvorefter der afgives evaluering til ministeriet.
  Der er forslag til høring i Handicaprådet og Ældrerådet vedr. indarbejdelse af pårørendepolitikken i Værdighedspolitikken.
  Fraværende:
  Peter Vonsild, Kjeld Borne, Gitte Kronbak Nielsen, Lene Damborg Ibsen

 • Pkt. 2 Drøftelse af forslag til Budget 2019

  Pkt. 2

  Drøftelse af forslag til Budget 2019

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af orientering for arbejdet med Budget 2019 og overslagsårene drøfter Handicaprådet forslag og bemærkninger, som kan indgå i det videre budgetarbejde.

  Sagsfremstilling

  Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen vil på mødet orientere om status for arbejdet med Budget 2019 og overslagsårene, herunder de overordnede rammer for budgettet.
  Handicaprådet drøfter forslag, som kan indgå i det videre budgetarbejde.
  Primo september vil Handicaprådet få Byrådets forslag til budget til høring.
  Handicaprådet, 09-08-2018, pkt. 2
  På baggrund af Mogens Raun Andersens orientering blev drøftet:
  - At der er god mulighed for at bidrage med synspunkter og forslag til de budgetdrøftelser, der er de næste uger i fagudvalgene
  - At der bør være fokus på inklusion i folkeskolen, både om den enkelte elevs færdigheder og behov og lærernes kompetencer
  - At der er fokus på tidlig opsporing og udredning
  - At der er bekymring ved fjernelse af klippekortsordningen, aktivitetsmedarbejdere og måltidsstøtte på omsorgsområdet. Det kan synes som en mindre besparelse, men samlet har det stor betydning for borgernes livskvalitet og sundhed. særligt undrer forslaget om fjernelse af klippekortet, som lige er blevet indført
  - At internet-tilgængelighed bør være et standard-facilitet på botilbud, da mange med udviklingshæmning (og deres pårørende) har problemer med at få de individuelle internet-forbindelser til at fungere
  - At fejl i sagsbehandlingen på børne- og ungesager måske kan reduceres med flere sagsbehandlere.
  (Fra den efterfølgende drøftelse under punktet: Oplæg om God Adgang blev nævnt, at der i budgetforliget for 2019 bør prioriteres et beløb til at gøre erfaringer med God Adgangs mærkeordning for nogle udvalgte bygninger i Roskilde Kommune).
  Fraværende:
  Peter Vonsild, Kjeld Borne, Gitte Kronbak Nielsen, Lene Damborg Ibsen

 • Pkt. 3 Børne- og ungeområdet samt overgangen fra ung til voksen

  Oplaeg_handicapraadet_9_aug_2018_Boern_og_Unge.pdf

  Pkt. 3

  Børne- og ungeområdet samt overgangen fra ung til voksen

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådet har ønsket en orientering og en drøftelse af børne- og ungeområdet samt overgangen fra ung til voksen.

  Sagsfremstilling

  Sagen tager afsæt i Skole- og Børneudvalgets drøftelse den 10. april 2018 af ”den kommende periodes fokusområder:
  - Kvalitet i sagsbehandlingen i Børn og Unge
  - Omstilling af indsatsen for udsatte børn og unge – Ændret strategisk ramme og faglig retning
  - Budgetudfordringer som følge af udviklingen på området for børn med handicap.”
  På mødet vil Børne- og Ungechef Kristina Mikkelsen introducere til drøftelsen.
  Handicaprådet, 09-08-2018, pkt. 3
  Der var ros til præsentationen af sagsbehandling og indsatser på børne- og ungeområdet samt præsentation af udfordringerne. Kristina Mikkelsens slides vedhæftes referatet som bilag.
  I den efterfølgende drøftelse blev nævnt:
  - I Roskilde Kommune opleves både et stigende antal børn og unge med behov for støtte og en stigning i den gennemsnitlige udgift
  - Lovkravene til detaljerings- og præcisionsniveau i udredning og beskrivelse giver nogle gange sagsbehandlingstider som er lange og frustrerende for forældrene
  - På spørgsmål om samarbejde med handicapforeninger blev oplyst, at der typisk er samarbejde med foreninger, der har kurser og lignende til forældre og børn/unge.
  Fraværende:
  Peter Vonsild, Kjeld Borne, Gitte Kronbak Nielsen, Lene Damborg Ibsen

 • Pkt. 4 Plan for Handicaprådets deltagelse på Sundhedsdagen

  Pkt. 4

  Plan for Handicaprådets deltagelse på Sundhedsdagen

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Planlægning og bemanding af Handicaprådets bod på Sundhedsdagen.

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet besluttede på mødet den 24. maj at deltage med en bod på Sundhedsdagen den 25. august kl. 10-14 på Hestetorvet. Årets tema er ”Mental sundhed”. Fra det centrale telt vil der være en (muligvis to) oplægsholder(e).
  Handicaprådets planlægningsgruppe har undersøgt mulighederne for at få en oplægsholder til det centrale telt, men har afstået da udgiften til udvalgte oplægsholdere er for høj.
  I Handicaprådets bod foreslås at være:
  - Opslag til med nogle fakta om sundhed, beskæftigelse, tilgængelighed m.m. for borgere med handicap, som inspiration til en debat mellem de besøgende og rådets medlemmer
  - Pjece om Handicaprådet
  - Pjece om Pårørendepolitikken
  - En flip-over hvor besøgende kan skrive ros og ris til forholdene for handicappede i Roskilde Kommune
  - En tilgængeligheds-testbane med blindestok og –briller til gå-tur omkring boden og kørestols-forhindring.
  - For at sikre bemanding i boden mellem kl. 10-14 bedes rådets medlemmer tilkendegive, på hvilke tidspunkter man kan være til stede samt eventuelt hjælpe med opsætning og nedtagning af boden.

  Handicaprådet, 09-08-2018, pkt. 4
  Flere af deltagerne gav tilsagn om at være til stede i boden på Sundhedsdagen.

  Fraværende:
  Peter Vonsild, Kjeld Borne, Gitte Kronbak Nielsen, Lene Damborg Ibsen

 • Pkt. 5 Oplæg om God Adgang

  God_Adgang_praesentation_Roskilde_2018-08-09.pdf

  Pkt. 5

  Oplæg om God Adgang

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Resume

  Et af handicaprådets fokusområder er fremme af tilgængelighed. God Adgang er en mærkeordning af til dette brug.

  Sagsfremstilling

  Ulla Kramer fra God Adgang vil introducere til mærkeordningen og arbejdet med gode adgangsforhold til bygninger og udearealer.
  God Adgang beskriver, at der i dag er samarbejde med 30 kommuner om mærkeordningen, som består af to ting:
  - Et informationssystem for borgere, gæster og turister om de faktiske adgangsforhold
  - Et værktøj, der kan gøre arbejdet med tilgængelighed lettere og mere synligt.
  På dette link er en introduktionsfilm om God Adgang.
  På disse links er eksempler på, hvordan God Adgang præsenterer 30 mærkede bygninger i Viborg Kommune og 35 God Adgang mærkede bygninger i Furesø Kommune.
  Der vil være mulighed for spørgsmål og debat med Ulla Kramer.
  Handicaprådet, 09-08-2018, pkt. 5
  Ulla Kramers slides vedhæftes referatet som bilag.
  Ulla Kramer oplyste, at udgifterne til God Adgangs mærkeordningen afhænger af bygningens størrelse. Som eksempel med et bibliotek koster det 4.500 kr. i startomkostning, derefter 750 kr. årligt, og hver 3. år 1.800-2.600 kr. for et genbesøg.
  Der var anerkendelse for, at der benyttes en bred handicapvurdering, som fx også omfatter allergi.
  Det blev nævnt, at der i budgetforliget for 2019 bør prioriteres et beløb til at gøre erfaringer med God Adgangs mærkeordning for nogle udvalgte bygninger i Roskilde Kommune.
  Mulighederne for et eventuelt samarbejde med fx Erhvervsforum bør undersøges, da der kunne være flere erhvervsdrivende, der kunne have interesse i at være med. Horesta og Visit Denmark har været til at igangsætte mærkeordningen.
  Emnet bliver taget med på næste møde i Handicaprådet.
  Fraværende:
  Peter Vonsild, Kjeld Borne, Gitte Kronbak Nielsen, Lene Damborg Ibsen

 • Pkt. 6 Eventuelt

  Pkt. 6

  Eventuelt

  Sagsnr. 299971 Handicaprådet Åbent punkt

  Handicaprådet, 09-08-2018, pkt. 6

  Ivan Hyllested oplyste, at By, Kultur og Miljø gerne vil invitere Handicaprådets medlemmer med til en workshop om Grøn-Blå-strategi, således som der også tidligere har været afholdt.

  Fraværende:

  Peter Vonsild, Kjeld Borne, Gitte Kronbak Nielsen, Lene Damborg Ibsen